DHS Den hållbara kunskapsstaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DHS Den hållbara kunskapsstaden 2010 2013"

Transkript

1 DHS Den hållbara kunskapsstaden KONTAKTUPPGIFTER PROGRAMÄGARENS KONTAKTUPPGIFTER Programägare Lunds kommun Kontaktperson Eva Dalman Postadress Box 41 Postnummer och postort 221 oo Lund Telefon E-post Uppföljningsmall Sidan 1 av 13 Senast utskrivet :20:00

2 BAKGRUND Utbyggnadsområdet Lund NE/Brunnshög ligger i nordöstra delen av Lund invid de nya internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Området omfattar cirka 225 hektar mark och där kommer att finnas människor som bor eller arbetar i området om 40 år när det förväntas vara fullt utbyggt. Etapp 1, kvarteret Solbjer, innehåller cirka kvm BTA byggrätter. ÅTGÄRDSPERIOD Startdatum Slutdatum ÅTGÄRDSBESKRIVNING Bidragsberättigade åtgärd enligt ansökan. Uppföljningsmall Sidan 2 av 13 Senast utskrivet :20:00

3 1. Övergripande program för den hållbara kunskapsstaden: A: Skapa en portfölj av specifika projekt som alla är av typen demoprojekt Mål: att i varje etapp ge markupplåtelse för minst två spetsprojekt - att genom nyskapande stadsplanering kunna ge incitament för nya och etablerade aktörer att testa idéer i Lund NE/Brunnshög ( ) - att kommunicera hållbarhetskonceptet brett för att sprida budskapet att det är ett område där nya idéer kan och får prövas ( ) - att genom riktade markanvisningar ge förutsättningar för att kunna genomföra små demoprojekt med hållbarhetsinriktning ( ) B: Skapa en ny projektorganisation med en samverkansprocess Mål: Att få till stånd ett samhällsbyggande som kännetecknas av ett helhetstänkande där sektorsintressen underordnas de övergripande målen om att skapa en promenadstad för innovation och möten. - att utveckla en inomkommunal organisation som minskar inriktningen mot bevakning av intressen och ersätter det med en inriktning mot samarbete och kunskapsdelning ( ) C: Genomföra ett systematiskt arbete från vision via genomförande och utvärdering Mål: att tydligt beskriva vision genomförande och utvärdering av de etapper som planeras och genomförs att i ett ramprogram beskriva visioner mål och genomförande för utbyggnaden av stadsdelen ( ) - att fastställa specifika mål för de prioriterade fokusområdena och i samband med framtagande av strukturplan och detaljplaner konsekvensbeskriva vart och ett av dem ( ) - att etablera rutiner för uppföljning av respektive fokusområdes mål och de ingående projektens mål för att kunna presentera en helhetsbild av projektets resultat ( ) - att stegvis bygga upp en kunskapsbank kring uppnådda resultat, icke-uppnådda resultat samt kontinuerlig forskningsinventering och omvärldsanalys för att gradvis höja kvalitet och prestanda på de genomförda projekten ( ) D: Att ha en tydlig aktörssamverkan Mål: att skapa en mycket bred aktörssamverkan mellan länsstyrelse, kommun, Uppföljningsmall Sidan 3 av 13 Senast utskrivet :20:00

4 byggherrar, entreprenörer, konsulter och medborgare. - att skapa ett öppet forum Lund NE/Brunnshög ( ) - att driva byggherregrupper, idégrupper och dialoggrupper med omkringboende ( ) 2. Energibalans i nybyggnadsområde Mål: att analysera förutsättningarna för hållbart energisystem för Lund NE/ Brunnhög. - - att analysera förutsättningarna för ett hållbart energissystem för Lund NE/Brunnshög baserat på lågt energibehov, stor andel förnyelsebar energi, hållbara transporter samt slutna kretslopp ( ) - - att identifiera viktiga aktiviteter av kvalitativ karaktär, viktiga för måluppfyllelse för konceptet ( ) 3. Hållbar urban mobilitet: A: Utveckla potentialen för den stadsintegrerade spårvägen Lundalänken Mål: att utveckla koncept för hållplatserna så att de erbjuder mer service än idag - att utveckla Lundalänkskonceptet som en integrerad del av staden. Framförallt ta fram koncept och särskilda insatser for planeringen av hållplatser så att de blir en naturlig del i stadsbyggandet. Hållplatserna ska bli samlingspunkter inte enbart för kollektivresande utan också för service, information och möten ( ) B: Samhällsplanering för hållbar mobilitet Mål: att vidareutveckla det pågående arbetet med implementering av bilsnål samhällsplanering i planarbetet. - att ta fram en Mobilitetsplan för hållbara transporter som kommunen, byggherrar och fastighetsägare ställer sig bakom ( ) C: Integrerad beteendepåverkan Mål: att beteendepåverkan för hållbara transporter blir ett gemensamt ansvar mellan kommunen, fastighetsägare och arbetsgivare och att arbetet integreras i dessa aktörers ordinarie verksamhet. - att fördjupa arbetet med beteendepåverkansinsatser mot medborgare, framtida boende, företag och andra aktörer som förväntas köpa mark i området ( ) D: IT for hållbar mobilitet Uppföljningsmall Sidan 4 av 13 Senast utskrivet :20:00

5 Mål:att ta fram en IT-struktur som förbättrar tillgängligheten och minskar behovet av resande för boende och arbetande - att planera och samverka för en gemensam IT struktur. Särskilt fokus läggs på IT applikationernas integrering i stadsbyggnadsprocessen ( ) PROJEKTMÅL FÖR 2011 Målen som ska uppnås under året 1. Övergripande program för den hållbara kunskapsstaden - Att sprida kunskap till medborgare, aktörer och andra om projektet - Att ta fram en grafisk manual för projektet - Att följa kommunikationsplanen (bilaga 1) för att skapa en bred insikt om vad projektet Lund NE/Brunnshög har för ambitioner - Att ha etablerat en organisation för projektet inom kommunen - Att ta fram ett nytt ramprogram Vision och mål Lund NE/Brunnshög - Att ta fram ett program som beskriver de kulturhistoriska värden som finns i området - Att ta fram en plan för etapp 1 i utbyggnaden som ger incitament till nytänkande - Att ha utvecklat en samarbetskultur i byggherregruppen och genomfört en studieresa med gruppen för att gemensamt studera hållbarhetsprojekt 2. Energibalans i nybyggnadsområden Slutfördes Hållbar urban mobilitet - Att ta fram vision, mål och strategi för hållbar mobilitet i Brunnshög - Att ta fram en plan för medborgarmedverkan i projektet ARBETS- OCH TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE ÅRLIG ARBETS- OCH TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE Arbets- och tidsplan för det som ska genomföras. Vad ska utföras och när ska det utföras? Viktiga händelser (milstolpar) för åtgärden Delprojekt 1 Inbjudan till byggherrar om små byggrätter för utvecklingsprojekt - dec 2010 Färdig organisationplan för projektet feb 2010 Färdig ny strukturplan med konsekvensanalys för hållbarhet nov 2010 Underlag för detaljplanering av etapp 1, kv Solbjer (planskiss, trafiklösningar, grönstruktur) nov 2010 Uppföljningsmall Sidan 5 av 13 Senast utskrivet :20:00

6 Tre genomförda byggherremöten under Delprojekt 2 Att planera, handla upp och dra slutsatser från en konsultrapport om hållbar energi i Brunnshög. Delprojekt 3 Att ha lagt fast vision, mål och strategi för hållbar mobilitet i Brunnshög Delprojekt 1 Byggherregrupp bildad och en studieresa och 6 möten genomförda Ett Visions- och målprogram färdigt för samråd i november (nytt ramprogram) Dialogmöten med omkringboende två stycken Ett planprogram för etapp 1 Solbjer färdigt för samråd i juni Ett grafiskt program färdigt och kommunikationsplanen uppdaterad Delprojekt 2 Slutfört 2010 Delprojekt 3 Att arbeta vidare med programmet för hållbar mobilitet Att ha tagit fram ett koncept för medborgarmedverkan Att ha studerat huvudgator för att göra dessa mer promenadvänliga UPPFÖLJNING Avstämning Nr 1 Avstämning Nr 2 Avstämning Nr 3 Slutrapport Datum NULÄGESRAPPORT Beskrivning av statusen för åtgärden. Avstämning Genomförda åtgärder 2011 Generella aktiviteter 1. Styrgruppsmöten 4 möten med den politiska styrgruppen genomfördes , 09-12, 10-10, och Ledningsgruppsmöten: 13 stycken 01-19, 02-09, 03-17, 04-08, 04-26, 05-18, 06-08, 08-17, 09-08, 10-06, 11-04, 11-25, Avdelningschefsmöten: 03-24, resp Projektgruppsmöten. Varje vecka har ett projektgruppsmöte hållits sammanlagt 35 stycken under Varannan vecka hölls rapportmöten och varannan ett diskussionsmöte med förutbestämt tema för de berörda inom projektgruppen. Den projektorganisation som sjösattes under 2010 har fungerat under året. 5. Avstämningsmöte budget o ekonomi: 01-10, Uppföljningsmall Sidan 6 av 13 Senast utskrivet :20:00

7 Delprojekt 1 Övergripande program för den hållbara kunskapsstaden Startmöte. Visions- och måldokument Projektgruppsdagar med utvecklingstänk: Internatmöte lunch-lunch 04-28,29 samt ett eftermiddagsmöte Projektplanering. Kontinuerlig under projektgruppsmöten. Byggherremöten: 10 möten har ägt rum under 2011 med teman: 04-15, 05-24, 05-16, 08-18, 09-02, 09-22, 10-18, 11-03, 11-24, En studieresa med byggherregruppen till Schweiz arrangerades Hållbar arkitektur med hög energieffektivitet studerades på plats. Ett studiebesök på Lousiana för att se arkitekturutställningen arrangerades Dessutom har enskilda överläggningar ägt rum med samtliga 9 byggherrar i gruppen (Ikano, NCC, Skanska, LKF, Peab, Vasakronan, Solbjers bostad AB, Hauschild & Siegel samt Derome.) Kunskapsinsamling. Projektmedlemmar deltog i div konferenser och seminarier. En egen retorikkurs arrangerades 01-13, med 5 deltagare från projektgruppen. Studieresor/studiebesök: MAX IV Expertkonsultationer: Anders Svensson, CaseLab 02-01, 02-18, 03-22, 05-04, 08-22, Malena Larsvall, arkitekt 02-04, Andreas Ivarsson, Diligentia angående hållbarhetscertifiering av stadsdel 05-20, Mats Åsemo, Tengboms 11-18, Johan Wester, Anagram 12-15, Erik Johansson, LTH (mikroklimatexpert) 09-08, Jouri Kanters, LTH, (solcellsexpert) Samarbete med andra hållbarhetsprojekt i regionen: H+ och Hyllie 03-22, 04-12, 05-17, 10-04, 11-22, Lomma hamn 01-13, Övriga samarbeten: Fokus Dalby utvecklingsprojekt, Sustainable business hub, SUD, Eslövs kommun, Miljöinstitutet. Konsultuppdrag Trafikutredningar för att skapa förutsättningar för promenad- och cykelstad (ÅF Infrastruktur, Atkins, Ramböll,)Trafikutredning för att verifiera hållbarhetsmål för mobilitet (Trivector traffic), expertkonsulter hållbar stadsbyggnad (Malena Larsvall) Illustrationer, texter, modell etc (Atkins, Grafolin AV, Just Nu, John Wasden Grafisk design, Anna Klara Lundberg,) expertkunskap projektmetodik och strategi (CaseLab), handelsutredning för hållbar mobilitet (TP group Sweden). Seminarium: Ett offentligt seminarium om stadsodling arrangerades i samarbete med Domkyrkan (stor markägare i Brunnshög). Studiebesök: Följande togs emot under året Tang Ma 03-23, Sölvesborgs kommun 03-29, Trelleborgs kommun 03-31, Holländsk grupp 08-31, Ljungby kommun 11-21, Malmö stad Delprojektets mål har uppnåtts för En byggherregrupp har etablerats och dialogen om hållbara Brunnshög är i full gång. Fokus under 2011 har legat på hållbar mobilitet och energieffektivitet, men även hållbar livsstil och att en konsumentgrupp med hållbarhetskrav kan vara målgrupp för Brunnshög. - En grundlig kulturhistorisk inventering har producerats och kommer att ligga som planeringsunderlag framöver. - Ett fördjupat samarbete med Lunds Energi har inletts och under året resulterat i grundliga studier av möjligheten att nå de s k visionsmål som presenterades i Visions- och måldokumentet. En utredning från WSP visar vilka möjligheter som står till buds för att producera förnybar energi så att stadsdelen blir ett kraftverk. - Ett samarbete med Lundamark har inletts och parallella uppdrag för att skapa ett Science Village med höga hållbarhetsmål har arrangerats. Slutinlämning Bedömning pågår. Visions- och måldokumentet blev en utgångspunkt för de fyra arkitektteamens arbete. - Ett program för Lunds Världspark, ett rekreationsområde i Brunnshög, togs fram under Kommunikationsplanen har följts och breda insatser för att sprida information om projektet har genomförts (4 offentliga möten, riktade möten, föreläsningar, massmediakontakter, annonsering, studiebesök). - Ett visions- och måldokument har producerats med utgångspunkt i den nya strukturen för promenadstad. Dokumentet remissbehandlades internt i Lunds kommun från 20 oktober och framåt och remisstiden avslutas Ett planprogram för kvarteret Solbjer togs fram och samrådsredogörelse görs för närvarande. Uppföljningsmall Sidan 7 av 13 Senast utskrivet :20:00

8 Planen är nyskapande och ger möjligheter för olika storlekar på byggrätterna, urban grönska, solenergi, trygghet, klimatanpassning och en blandning av verksamheter, boende och service). - Kunskapsnivån inom projektet har höjts genom möjligheten att anlita experter och konsulter samt genomföra studiebesök och studieresa detta har varit en förutsättning för att få höjd på idéarbetet och tillräckliga kunskaper för att kunna göra en ny strukturplan med främsta mål att stimulera gående och cykel. Delprojekt 2- Energibalans i nybyggnadsområde (Lunds Energi) Delprojektets mål har uppnåtts och delprojektet är avslutat. - En analys av förutsättningarna för ett hållbart energissystem i Brunnshög har gjorts. - En aktivitetslista har satts samman över kvalitativa åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för ett hållbart energisystem i Brunnshög. Delprojekt 3- Hållbar urban mobilitet Specialmöten med projektgrupp mobilitet 01-11, 02-24, 03-08, 04-27, 06-22, 07-06, Mobilitetssamverkan med ST Ericsson och Sony Ericsson Fokusmöte med Hyllie och H+ projekten om spårvägar Kontinuerliga möten och workshops med projektgrupp mobilitet Beställarroll Trivectors studie av Brunnshögs mobilitetsmål 02-03, 02-24, Mobilitetsmålsseminarium med byggherrar resp ledningsgrupp 05-16, 09-22, Delprojektets mål har uppnåtts för Under året har förslag till transportstrategi för Brunnshög inletts och kommit en god väg. Trivector undersökte mobilitetsmålens realism. Promenadstadsmålet förutsätter nya strategier för gatuutformning och framkomlighet, vilket lett till behov av utredningar och diskussioner.. Spårvägsplaneringen i Lund har gått in i ett mer operativt skede och utformningen av spårvägen påverkar i hög grad trafikmiljön i Brunnshög. Diskussioner om hållplatsernas tillgänglighet för olika transportslag och deras gestaltning pågår. AVSTÄMNING AV TIDPLAN Beskrivning av hur den upprättade arbets- och tidplanen följs. Avstämning t.o.m Delprojekt 1 är slutfört Delprojekt 2 är slutfört. Delprojekt 3 ligger något försenat. INFORMATIONSINSATSER Beskrivning av de folkbildnings- och/eller informationsinsatser samt jämställdheten i åtgärden. Studiebesök och spridning av erfarenhet Seminarier. Stadsodling Informationsmöten för medborgarna: 05-19, 06-16, 06-21, Föreläsningar för tjänstemän, specialister, föreningar: 15 st Utbildning (föreläsningar högskola, exjobbsstöd m m): 10 st Byggherrekontakter i form av enskilda möten: 30 st Uppföljningsmall Sidan 8 av 13 Senast utskrivet :20:00

9 Massmedia, artiklar, annonser mm under 2010 Tidningsartiklar: Reportage i Sydsvenskan, Stadsplanering och div notiser.. Annonsering : Jobb och magt (Öresundsinstitutets tidskrift), bilaga till DI om Lund, SDS, Almedalen. BIDRAG TILL UPPFYLLANDE AV NATIONELLA MÅL Beskrivning av hur insatserna bidrar till uppfyllandet av nationella mål Miljökvalitetsmålen Planeringsprojektet syftar till att ett nytt hållbart stadsområde ska växa fram i Lund. Huvudsakligen bidrar projektet till att bidra till måluppfyllelse inom målet God bebyggd miljö: - Den nya strukturplanen ska ge förutsättningar för att bygga blandstad det innebär framför allt möjligheter att skapa kvarter där såväl bostäder som service och arbetsplatser kan lokaliseras utan att grundläggande kvaliteter, t ex utemiljö för bostäder, äventyras. - Blandstaden som planeras ska minska behovet av transporter genom att kunna erbjuda service, såväl butiker som rekreation, på nära håll. - En kulturhistorisk inventering pågår och kommer att resultera i ett kulturhistoriskt bevarandeprogram under En långsiktigt hållbar stadsstruktur har tagits fram som har som övergripande mål att ge förutsättningar för en promenadstad där gångtrafikanters behov av skiftande sinnesintryck, korta siktlinjer och buller- och trafikstörningar beaktas fullt ut. Olika hållbarhetsaspekter som klimatförändringar, mikroklimatförhållanden, möjligheter att lokalisera bebyggelse så att solenergiproduktionen kan maximeras och behov av grönområden har vägts in. - Stadsdelen planeras utifrån en helhetssyn på hållbarhet. Den nya stadsstruktur som tagits fram har beaktat ekologisk hållbarhet, se ovan. Men också sociala hänsynstaganden vägdes in: en skala och grannskapsindelning som gynnar sociala revir, stråk och platser där de gående prioriteras för att gynna mänskliga möten, service och rekreation för att skapa lokala mötesplatser. Den ekonomiska hållbarheten handlar om flexibilitet och robusthet i planen för att säkra ekonomiska investeringar. Hälsofrågorna handlar om att skapa en stadsmiljö som bidrar till mer fysisk aktivitet genom att göra det lockande att promenera, löpträna, cykla och röra sig på olika sätt (lek- o idrottsplatser, rekreationsområde). - Infrastrukturen i den nya strukturen integreras i planeringsprocessen och syftar till att minska resursanvändningen och klimatpåverkan. En spårvagnslinje planeras för att höja kvaliteten på kollektivtrafiken och därmed minska bilberoendet. En sopsugsanläggning för samtliga fraktioner planeras för att höja servicenivån för de boende och minska transportbehovet. - Nya natur- och grönområden med tillgänglighet med spårvagnen planeras. De nya områdena kommer att förse Lund med ett naturområde med möjlighet till vandringsleder, cykelstigar och naturpedagogik m m. Inne i stadsstrukturen finns en struktur av parkrum med sinsemellan olika teman, t ex lek och idrott, sammanknutna med gröna länkar, lokalgator, med ett varierat grönt innehåll, exempelvis odling, häckar m m. - Transportanläggningarna, spårvagnslinjen och gatorna, lokaliseras så att de befintliga gårdarna längs den gamla riksvägen kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt. - Kollektivtrafiksystemet med spårvagn har valts för att få bästa möjliga miljöanpassning i hög kvaliet. Temat promenadstad sätter fotgängare och cyklister i fokus för planeringen. - Hälso och säkerhetsaspekter beaktas mer i kommande detaljplanering. Men förutsättningarna för att klara en hög kvalitet har beaktats. - Användningen av naturresurser ska ske på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Frågan om hur byggande på högklassig jord kan kompenseras har lyfts fram som en av tre huvudstrategier för hållbar stadsutveckling i det Visions- och målprogram som togs fram Det innebär att följande fyra huvudinsatser skall utvecklas i det kommande arbetet:1) hushållning med mark (tillräckligt hög exploatering), 2) kompensation av bortfall av odlingsytor genom olika Uppföljningsmall Sidan 9 av 13 Senast utskrivet :20:00

10 åtgärder (odling på tak, väggar o gårdar, mer intensiv odling på den mark som är kvar, ev vertikalodling), 3) Forskning kring om bortforslad matjord varaktigt kan förbättra jordmånen på sämre jordar 4) Forskning kring reversibelt byggande där framtida återställande till jordbruksmark beaktas i byggskedet. Förutom detta planeras för att dagvattenhanteringen skall fördröja vattnet så mycket som möjligt. - Sopsugsanläggningen erbjuder en effektiv avfallsinsamling där möjligheten att återkoppla till den enskilda konsumenten utreds. En god slängkultur eftersträvas och kan stimuleras på olika vis. IT-lösningar kopplade till anläggningen kan ge feedback. Energipolitiska mål - Ett energiprogram för stadsdelen har tagits fram och målsättningen är att all värme och el ska produceras genom förnybar energi. - En miljöanpassad tankstation planeras som bl a ska förse stadsdelens fordon med förnybar energi. - Energieffektiviteten i bebyggelsen kommer att bli hög och motsvara en 20 procentig förbättring av prestandan i jämförelse med referensobjekt från Klimatmål - Stadsdelen kommer att försörjas med förnybara energikällor. Utsläpp av växthusgaser begränsas i stort sett till att genereras av trafik. Folkhälsopolitikens målområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället En plan för dialog togs fram under Ekonomiska och sociala förutsättningar Stadsområdet planeras för en blandad bebyggelse för alla typer av hushåll, även ensamhushåll (studenter, äldre) och gruppbostäder. 3. Barn och ungas uppväxtvillkor Stadsområdet planeras för att erbjuda barn och ungdomar möjlighet till stimulans genom mångfald av lek- och idrottsmöjligheter, kulturhus/bibliotek, konst i staden. 4. Miljöer och produkter I detta skede av planeringsprocessen inskränker sig möjligheterna till att planera för en sund utomhusmiljö genom att planera så att det skapas bilfria och bullerskyddade miljöer där luftkvaliteten blir extra god. 9. Fysisk aktivitet Den nya strukturplanen har som mål att prioritera de gåendes behov för att skapa förutsättningar för ett befolkat och händelserikt offentligt rum. Transportpolitikens övergripande mål Funktionsmål tillgänglighet - Kollektivtrafikplaneringen med prioriterade för de gående och satsningen på spårvägstrafik innebär att tillgängligheten blir god för att välja annat än den privata bilen blir goda. - Spårvägstrafik ger ökad bekvämlighet och kapacitet, vilket i sin tur innebär större trygghet och tillförlitlighet (inga fulla bussar som åker förbi). Hänsynsmål - Spårvägssatsningen bidrar till att uppfylla dessa mål, se ovan. Kulturpolitiska mål - I planeringsarbetet ingår en diskussion om hur påverkansmöjligheter kan byggas in i det offentliga rummet. Tankar kring detta färgar det program för gröna mötesplatser som ska tas fram under Arkitekturpolitiska mål: i det övergripande program som en strukturplan är finns inga konkreta åtgärder ännu preciserade. Strukturplanen ger förutsättningar för att utveckla god Uppföljningsmall Sidan 10 av 13 Senast utskrivet :20:00

11 arkitektur och spännande tillämpningar i det offentliga rummets utformning. De kulturhistoriska värdena som finns i området har inventerats och kommer att försvaras. De estetiska värdena är avgörande för framgången med att få till stånd den promenadstad som är det övergripande målet för planeringen. Variation, intryck, skönhet och stimulans är nyckelord när vi ska motiveras att promenera i stället för att åka bil. Visions- och måldokumentet innehåller beskrivningar av en stad för alla sinnen, där arkitektonisk kvalitet är en viktig visuell fråga. Övriga nationella mål av betydelse för hållbar stadsutveckling - Jämställdhet : inom projektet eftersträvas jämställdhet i samtliga grupper (projektgrupp, ledningsgrupp, styrgrupp). Dagssituationen är att de första två grupperna som består av tjänstemän, har lika många män som kvinnor. EKONOMISK UPPFÖLJNING Projektkostnader, delprojekt 1 Personalkostnader Lunds kommun: , , , ,00 Personalkostnader summa: ,00 Konsultkostnader m m Lunds kommun: , , , ,00 Konsultkostnader summa: ,80 Projektkostnad totalt: ,80 Berättigat stöd, högsta belopp: 30 % av budget 3,1 milj kr = kr Projektkostnader, delprojekt 2 Personalkostnader Lunds energi ,00 Konsultkostnader Lunds energi ,00 Projektkostnad totalt: ,00 Berättigat stöd, högsta belopp: 30 % av budget 0,6 milj kr = kr Projektkostnader, delprojekt 3 Personalkostnader: ,00 Uppföljningsmall Sidan 11 av 13 Senast utskrivet :20:00

12 , , ,71 Personalkostnader summa: ,71 Konsultkostnader m m: , , , ,00 Konsultkostnader m m summa: ,29 Projektkostnader totalt: ,00 Berättigat stöd, högsta belopp: 30 % av budget 1,4 milj kr = kr ,80 AVVIKELSER FORMELL PROJEKTAVVIKELSER/ÄNDRINGAR (Fylls i endast om detta förekommer) Inlämnad begäran om ändring avseende: Datum Diarienr på inlämnad begäran Godkänd / Avslagen Datum Diarienr på mottaget beslut Beskrivning av avvikelser eller ändringar i åtgärden (sammanfattning) Det beviljade bidraget om 1,8 milj kronor ska reduceras till 1,560 milj kronor eftersom totalsumman för de åtgärder som beskrivs i ansökan blir 5,2 milj kronor och inte de 5,9 milj kr som felaktigt uppgivits i kostnadssammanställningen på sidan 1 i ansökan. PROJEKTAVVIKELSER Uppföljningsmall Sidan 12 av 13 Senast utskrivet :20:00

13 Beskrivning av avvikelser eller ändringar i åtgärden som inte har digniteten att den föranleder en förändringsbegäran. Ny budget för Hållbar Urban Mobilitet totalsumma för delprojektet 1,4 mkr Samhällsplanering för hållbart resande Beteendepåverkan för hållbart resande Utveckla Lundalänkens potential 0,7 mkr 0,3 mkr 0,4 mkr Lund Eva Dalman Projektchef Brunnshög Lunds kommun Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet i denna slutrapport har granskats av Lunds kommuns auktoriserade revisor Anders Thulin, PwC Sverige. Härmed intygas denna rapports ekonomiska redovisnings tillförlitlighet. Anders Thulin Aukt revisor o certifierad kommunal revisor PwC Sverige Box 2138, Lund Uppföljningsmall Sidan 13 av 13 Senast utskrivet :20:00

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 The Capital of Scandinavia 1 Året då utvecklingen tog fart Efter många år av planering och förberedande åtgärder blev 2013 året då utvecklingen i Norra

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Komplettering av ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling 2010-08-23 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 stadsplanering

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖCHEFEN HAR ORDET De senaste åren på Älvstranden har varit

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER >Mk (i»i»r.jy L s,feot:!iiiyfc &iöd Ull inwesteringaii för åtgärder som främjar hållbar stadsytveclcjiirig FLÅNEPftlNGSFROJEBCT (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 2014 var de stora förändringarnas år för Älvstranden Utveckling. Stora åtgärder har genomförts på mycket kort tid till följd av nytt ägardirektiv och allvarlig

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet delredovisning Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö PM 2015:70 RV (Dnr 110-309/2015) Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 15 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN Fyrstegsprincipen för nya stadsdelar lund_tillhåll_skiss.indd 1 2012-05-18 09.21 2 INLEDNING ETT NYTT FOKUS Det finns en bred samsyn i samhället kring att våra resor och

Läs mer

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE NORDÖSTRA LUND BRUNNSHÖG ESS OCH MAX IV IDEON- TORGET UNIVERSITETS- SJUKHUSET UNIVERSITETS- PLÅN LUND C 1 HÅLLBAR

Läs mer

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund Lund Innovation 1. Bakgrund Den snabba urbaniseringen som global trend, tillsammans med klimat- och resurskris, skapar mycket stora behov av nya lösningar för hållbar stadsutveckling. Från att tidigare

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Affärsdriven hållbar stadsutveckling Pilotprojekt 2010-2011 Affärsdriven hållbar stadsutveckling Goda exempel och potential Elin Eriksson, Anders Sandoff, Göran Värmby, Petter Rönnborg, Christian Jensen, Stefan Molnar, Bert-Ola Bergstrand,

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Leder Byggherredialog till ett mer hållbart byggande?

Leder Byggherredialog till ett mer hållbart byggande? Leder Byggherredialog till ett mer hållbart byggande? En utvärdering av Det Goda Samtaletprocessen vid Flagghusen i Västra Hamnen, Malmö Magnus Strand 2010 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen

Läs mer