DHS Den hållbara kunskapsstaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DHS Den hållbara kunskapsstaden 2010 2013"

Transkript

1 DHS Den hållbara kunskapsstaden KONTAKTUPPGIFTER PROGRAMÄGARENS KONTAKTUPPGIFTER Programägare Lunds kommun Kontaktperson Eva Dalman Postadress Box 41 Postnummer och postort 221 oo Lund Telefon E-post Uppföljningsmall Sidan 1 av 13 Senast utskrivet :20:00

2 BAKGRUND Utbyggnadsområdet Lund NE/Brunnshög ligger i nordöstra delen av Lund invid de nya internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Området omfattar cirka 225 hektar mark och där kommer att finnas människor som bor eller arbetar i området om 40 år när det förväntas vara fullt utbyggt. Etapp 1, kvarteret Solbjer, innehåller cirka kvm BTA byggrätter. ÅTGÄRDSPERIOD Startdatum Slutdatum ÅTGÄRDSBESKRIVNING Bidragsberättigade åtgärd enligt ansökan. Uppföljningsmall Sidan 2 av 13 Senast utskrivet :20:00

3 1. Övergripande program för den hållbara kunskapsstaden: A: Skapa en portfölj av specifika projekt som alla är av typen demoprojekt Mål: att i varje etapp ge markupplåtelse för minst två spetsprojekt - att genom nyskapande stadsplanering kunna ge incitament för nya och etablerade aktörer att testa idéer i Lund NE/Brunnshög ( ) - att kommunicera hållbarhetskonceptet brett för att sprida budskapet att det är ett område där nya idéer kan och får prövas ( ) - att genom riktade markanvisningar ge förutsättningar för att kunna genomföra små demoprojekt med hållbarhetsinriktning ( ) B: Skapa en ny projektorganisation med en samverkansprocess Mål: Att få till stånd ett samhällsbyggande som kännetecknas av ett helhetstänkande där sektorsintressen underordnas de övergripande målen om att skapa en promenadstad för innovation och möten. - att utveckla en inomkommunal organisation som minskar inriktningen mot bevakning av intressen och ersätter det med en inriktning mot samarbete och kunskapsdelning ( ) C: Genomföra ett systematiskt arbete från vision via genomförande och utvärdering Mål: att tydligt beskriva vision genomförande och utvärdering av de etapper som planeras och genomförs att i ett ramprogram beskriva visioner mål och genomförande för utbyggnaden av stadsdelen ( ) - att fastställa specifika mål för de prioriterade fokusområdena och i samband med framtagande av strukturplan och detaljplaner konsekvensbeskriva vart och ett av dem ( ) - att etablera rutiner för uppföljning av respektive fokusområdes mål och de ingående projektens mål för att kunna presentera en helhetsbild av projektets resultat ( ) - att stegvis bygga upp en kunskapsbank kring uppnådda resultat, icke-uppnådda resultat samt kontinuerlig forskningsinventering och omvärldsanalys för att gradvis höja kvalitet och prestanda på de genomförda projekten ( ) D: Att ha en tydlig aktörssamverkan Mål: att skapa en mycket bred aktörssamverkan mellan länsstyrelse, kommun, Uppföljningsmall Sidan 3 av 13 Senast utskrivet :20:00

4 byggherrar, entreprenörer, konsulter och medborgare. - att skapa ett öppet forum Lund NE/Brunnshög ( ) - att driva byggherregrupper, idégrupper och dialoggrupper med omkringboende ( ) 2. Energibalans i nybyggnadsområde Mål: att analysera förutsättningarna för hållbart energisystem för Lund NE/ Brunnhög. - - att analysera förutsättningarna för ett hållbart energissystem för Lund NE/Brunnshög baserat på lågt energibehov, stor andel förnyelsebar energi, hållbara transporter samt slutna kretslopp ( ) - - att identifiera viktiga aktiviteter av kvalitativ karaktär, viktiga för måluppfyllelse för konceptet ( ) 3. Hållbar urban mobilitet: A: Utveckla potentialen för den stadsintegrerade spårvägen Lundalänken Mål: att utveckla koncept för hållplatserna så att de erbjuder mer service än idag - att utveckla Lundalänkskonceptet som en integrerad del av staden. Framförallt ta fram koncept och särskilda insatser for planeringen av hållplatser så att de blir en naturlig del i stadsbyggandet. Hållplatserna ska bli samlingspunkter inte enbart för kollektivresande utan också för service, information och möten ( ) B: Samhällsplanering för hållbar mobilitet Mål: att vidareutveckla det pågående arbetet med implementering av bilsnål samhällsplanering i planarbetet. - att ta fram en Mobilitetsplan för hållbara transporter som kommunen, byggherrar och fastighetsägare ställer sig bakom ( ) C: Integrerad beteendepåverkan Mål: att beteendepåverkan för hållbara transporter blir ett gemensamt ansvar mellan kommunen, fastighetsägare och arbetsgivare och att arbetet integreras i dessa aktörers ordinarie verksamhet. - att fördjupa arbetet med beteendepåverkansinsatser mot medborgare, framtida boende, företag och andra aktörer som förväntas köpa mark i området ( ) D: IT for hållbar mobilitet Uppföljningsmall Sidan 4 av 13 Senast utskrivet :20:00

5 Mål:att ta fram en IT-struktur som förbättrar tillgängligheten och minskar behovet av resande för boende och arbetande - att planera och samverka för en gemensam IT struktur. Särskilt fokus läggs på IT applikationernas integrering i stadsbyggnadsprocessen ( ) PROJEKTMÅL FÖR 2011 Målen som ska uppnås under året 1. Övergripande program för den hållbara kunskapsstaden - Att sprida kunskap till medborgare, aktörer och andra om projektet - Att ta fram en grafisk manual för projektet - Att följa kommunikationsplanen (bilaga 1) för att skapa en bred insikt om vad projektet Lund NE/Brunnshög har för ambitioner - Att ha etablerat en organisation för projektet inom kommunen - Att ta fram ett nytt ramprogram Vision och mål Lund NE/Brunnshög - Att ta fram ett program som beskriver de kulturhistoriska värden som finns i området - Att ta fram en plan för etapp 1 i utbyggnaden som ger incitament till nytänkande - Att ha utvecklat en samarbetskultur i byggherregruppen och genomfört en studieresa med gruppen för att gemensamt studera hållbarhetsprojekt 2. Energibalans i nybyggnadsområden Slutfördes Hållbar urban mobilitet - Att ta fram vision, mål och strategi för hållbar mobilitet i Brunnshög - Att ta fram en plan för medborgarmedverkan i projektet ARBETS- OCH TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE ÅRLIG ARBETS- OCH TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE Arbets- och tidsplan för det som ska genomföras. Vad ska utföras och när ska det utföras? Viktiga händelser (milstolpar) för åtgärden Delprojekt 1 Inbjudan till byggherrar om små byggrätter för utvecklingsprojekt - dec 2010 Färdig organisationplan för projektet feb 2010 Färdig ny strukturplan med konsekvensanalys för hållbarhet nov 2010 Underlag för detaljplanering av etapp 1, kv Solbjer (planskiss, trafiklösningar, grönstruktur) nov 2010 Uppföljningsmall Sidan 5 av 13 Senast utskrivet :20:00

6 Tre genomförda byggherremöten under Delprojekt 2 Att planera, handla upp och dra slutsatser från en konsultrapport om hållbar energi i Brunnshög. Delprojekt 3 Att ha lagt fast vision, mål och strategi för hållbar mobilitet i Brunnshög Delprojekt 1 Byggherregrupp bildad och en studieresa och 6 möten genomförda Ett Visions- och målprogram färdigt för samråd i november (nytt ramprogram) Dialogmöten med omkringboende två stycken Ett planprogram för etapp 1 Solbjer färdigt för samråd i juni Ett grafiskt program färdigt och kommunikationsplanen uppdaterad Delprojekt 2 Slutfört 2010 Delprojekt 3 Att arbeta vidare med programmet för hållbar mobilitet Att ha tagit fram ett koncept för medborgarmedverkan Att ha studerat huvudgator för att göra dessa mer promenadvänliga UPPFÖLJNING Avstämning Nr 1 Avstämning Nr 2 Avstämning Nr 3 Slutrapport Datum NULÄGESRAPPORT Beskrivning av statusen för åtgärden. Avstämning Genomförda åtgärder 2011 Generella aktiviteter 1. Styrgruppsmöten 4 möten med den politiska styrgruppen genomfördes , 09-12, 10-10, och Ledningsgruppsmöten: 13 stycken 01-19, 02-09, 03-17, 04-08, 04-26, 05-18, 06-08, 08-17, 09-08, 10-06, 11-04, 11-25, Avdelningschefsmöten: 03-24, resp Projektgruppsmöten. Varje vecka har ett projektgruppsmöte hållits sammanlagt 35 stycken under Varannan vecka hölls rapportmöten och varannan ett diskussionsmöte med förutbestämt tema för de berörda inom projektgruppen. Den projektorganisation som sjösattes under 2010 har fungerat under året. 5. Avstämningsmöte budget o ekonomi: 01-10, Uppföljningsmall Sidan 6 av 13 Senast utskrivet :20:00

7 Delprojekt 1 Övergripande program för den hållbara kunskapsstaden Startmöte. Visions- och måldokument Projektgruppsdagar med utvecklingstänk: Internatmöte lunch-lunch 04-28,29 samt ett eftermiddagsmöte Projektplanering. Kontinuerlig under projektgruppsmöten. Byggherremöten: 10 möten har ägt rum under 2011 med teman: 04-15, 05-24, 05-16, 08-18, 09-02, 09-22, 10-18, 11-03, 11-24, En studieresa med byggherregruppen till Schweiz arrangerades Hållbar arkitektur med hög energieffektivitet studerades på plats. Ett studiebesök på Lousiana för att se arkitekturutställningen arrangerades Dessutom har enskilda överläggningar ägt rum med samtliga 9 byggherrar i gruppen (Ikano, NCC, Skanska, LKF, Peab, Vasakronan, Solbjers bostad AB, Hauschild & Siegel samt Derome.) Kunskapsinsamling. Projektmedlemmar deltog i div konferenser och seminarier. En egen retorikkurs arrangerades 01-13, med 5 deltagare från projektgruppen. Studieresor/studiebesök: MAX IV Expertkonsultationer: Anders Svensson, CaseLab 02-01, 02-18, 03-22, 05-04, 08-22, Malena Larsvall, arkitekt 02-04, Andreas Ivarsson, Diligentia angående hållbarhetscertifiering av stadsdel 05-20, Mats Åsemo, Tengboms 11-18, Johan Wester, Anagram 12-15, Erik Johansson, LTH (mikroklimatexpert) 09-08, Jouri Kanters, LTH, (solcellsexpert) Samarbete med andra hållbarhetsprojekt i regionen: H+ och Hyllie 03-22, 04-12, 05-17, 10-04, 11-22, Lomma hamn 01-13, Övriga samarbeten: Fokus Dalby utvecklingsprojekt, Sustainable business hub, SUD, Eslövs kommun, Miljöinstitutet. Konsultuppdrag Trafikutredningar för att skapa förutsättningar för promenad- och cykelstad (ÅF Infrastruktur, Atkins, Ramböll,)Trafikutredning för att verifiera hållbarhetsmål för mobilitet (Trivector traffic), expertkonsulter hållbar stadsbyggnad (Malena Larsvall) Illustrationer, texter, modell etc (Atkins, Grafolin AV, Just Nu, John Wasden Grafisk design, Anna Klara Lundberg,) expertkunskap projektmetodik och strategi (CaseLab), handelsutredning för hållbar mobilitet (TP group Sweden). Seminarium: Ett offentligt seminarium om stadsodling arrangerades i samarbete med Domkyrkan (stor markägare i Brunnshög). Studiebesök: Följande togs emot under året Tang Ma 03-23, Sölvesborgs kommun 03-29, Trelleborgs kommun 03-31, Holländsk grupp 08-31, Ljungby kommun 11-21, Malmö stad Delprojektets mål har uppnåtts för En byggherregrupp har etablerats och dialogen om hållbara Brunnshög är i full gång. Fokus under 2011 har legat på hållbar mobilitet och energieffektivitet, men även hållbar livsstil och att en konsumentgrupp med hållbarhetskrav kan vara målgrupp för Brunnshög. - En grundlig kulturhistorisk inventering har producerats och kommer att ligga som planeringsunderlag framöver. - Ett fördjupat samarbete med Lunds Energi har inletts och under året resulterat i grundliga studier av möjligheten att nå de s k visionsmål som presenterades i Visions- och måldokumentet. En utredning från WSP visar vilka möjligheter som står till buds för att producera förnybar energi så att stadsdelen blir ett kraftverk. - Ett samarbete med Lundamark har inletts och parallella uppdrag för att skapa ett Science Village med höga hållbarhetsmål har arrangerats. Slutinlämning Bedömning pågår. Visions- och måldokumentet blev en utgångspunkt för de fyra arkitektteamens arbete. - Ett program för Lunds Världspark, ett rekreationsområde i Brunnshög, togs fram under Kommunikationsplanen har följts och breda insatser för att sprida information om projektet har genomförts (4 offentliga möten, riktade möten, föreläsningar, massmediakontakter, annonsering, studiebesök). - Ett visions- och måldokument har producerats med utgångspunkt i den nya strukturen för promenadstad. Dokumentet remissbehandlades internt i Lunds kommun från 20 oktober och framåt och remisstiden avslutas Ett planprogram för kvarteret Solbjer togs fram och samrådsredogörelse görs för närvarande. Uppföljningsmall Sidan 7 av 13 Senast utskrivet :20:00

8 Planen är nyskapande och ger möjligheter för olika storlekar på byggrätterna, urban grönska, solenergi, trygghet, klimatanpassning och en blandning av verksamheter, boende och service). - Kunskapsnivån inom projektet har höjts genom möjligheten att anlita experter och konsulter samt genomföra studiebesök och studieresa detta har varit en förutsättning för att få höjd på idéarbetet och tillräckliga kunskaper för att kunna göra en ny strukturplan med främsta mål att stimulera gående och cykel. Delprojekt 2- Energibalans i nybyggnadsområde (Lunds Energi) Delprojektets mål har uppnåtts och delprojektet är avslutat. - En analys av förutsättningarna för ett hållbart energissystem i Brunnshög har gjorts. - En aktivitetslista har satts samman över kvalitativa åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för ett hållbart energisystem i Brunnshög. Delprojekt 3- Hållbar urban mobilitet Specialmöten med projektgrupp mobilitet 01-11, 02-24, 03-08, 04-27, 06-22, 07-06, Mobilitetssamverkan med ST Ericsson och Sony Ericsson Fokusmöte med Hyllie och H+ projekten om spårvägar Kontinuerliga möten och workshops med projektgrupp mobilitet Beställarroll Trivectors studie av Brunnshögs mobilitetsmål 02-03, 02-24, Mobilitetsmålsseminarium med byggherrar resp ledningsgrupp 05-16, 09-22, Delprojektets mål har uppnåtts för Under året har förslag till transportstrategi för Brunnshög inletts och kommit en god väg. Trivector undersökte mobilitetsmålens realism. Promenadstadsmålet förutsätter nya strategier för gatuutformning och framkomlighet, vilket lett till behov av utredningar och diskussioner.. Spårvägsplaneringen i Lund har gått in i ett mer operativt skede och utformningen av spårvägen påverkar i hög grad trafikmiljön i Brunnshög. Diskussioner om hållplatsernas tillgänglighet för olika transportslag och deras gestaltning pågår. AVSTÄMNING AV TIDPLAN Beskrivning av hur den upprättade arbets- och tidplanen följs. Avstämning t.o.m Delprojekt 1 är slutfört Delprojekt 2 är slutfört. Delprojekt 3 ligger något försenat. INFORMATIONSINSATSER Beskrivning av de folkbildnings- och/eller informationsinsatser samt jämställdheten i åtgärden. Studiebesök och spridning av erfarenhet Seminarier. Stadsodling Informationsmöten för medborgarna: 05-19, 06-16, 06-21, Föreläsningar för tjänstemän, specialister, föreningar: 15 st Utbildning (föreläsningar högskola, exjobbsstöd m m): 10 st Byggherrekontakter i form av enskilda möten: 30 st Uppföljningsmall Sidan 8 av 13 Senast utskrivet :20:00

9 Massmedia, artiklar, annonser mm under 2010 Tidningsartiklar: Reportage i Sydsvenskan, Stadsplanering och div notiser.. Annonsering : Jobb och magt (Öresundsinstitutets tidskrift), bilaga till DI om Lund, SDS, Almedalen. BIDRAG TILL UPPFYLLANDE AV NATIONELLA MÅL Beskrivning av hur insatserna bidrar till uppfyllandet av nationella mål Miljökvalitetsmålen Planeringsprojektet syftar till att ett nytt hållbart stadsområde ska växa fram i Lund. Huvudsakligen bidrar projektet till att bidra till måluppfyllelse inom målet God bebyggd miljö: - Den nya strukturplanen ska ge förutsättningar för att bygga blandstad det innebär framför allt möjligheter att skapa kvarter där såväl bostäder som service och arbetsplatser kan lokaliseras utan att grundläggande kvaliteter, t ex utemiljö för bostäder, äventyras. - Blandstaden som planeras ska minska behovet av transporter genom att kunna erbjuda service, såväl butiker som rekreation, på nära håll. - En kulturhistorisk inventering pågår och kommer att resultera i ett kulturhistoriskt bevarandeprogram under En långsiktigt hållbar stadsstruktur har tagits fram som har som övergripande mål att ge förutsättningar för en promenadstad där gångtrafikanters behov av skiftande sinnesintryck, korta siktlinjer och buller- och trafikstörningar beaktas fullt ut. Olika hållbarhetsaspekter som klimatförändringar, mikroklimatförhållanden, möjligheter att lokalisera bebyggelse så att solenergiproduktionen kan maximeras och behov av grönområden har vägts in. - Stadsdelen planeras utifrån en helhetssyn på hållbarhet. Den nya stadsstruktur som tagits fram har beaktat ekologisk hållbarhet, se ovan. Men också sociala hänsynstaganden vägdes in: en skala och grannskapsindelning som gynnar sociala revir, stråk och platser där de gående prioriteras för att gynna mänskliga möten, service och rekreation för att skapa lokala mötesplatser. Den ekonomiska hållbarheten handlar om flexibilitet och robusthet i planen för att säkra ekonomiska investeringar. Hälsofrågorna handlar om att skapa en stadsmiljö som bidrar till mer fysisk aktivitet genom att göra det lockande att promenera, löpträna, cykla och röra sig på olika sätt (lek- o idrottsplatser, rekreationsområde). - Infrastrukturen i den nya strukturen integreras i planeringsprocessen och syftar till att minska resursanvändningen och klimatpåverkan. En spårvagnslinje planeras för att höja kvaliteten på kollektivtrafiken och därmed minska bilberoendet. En sopsugsanläggning för samtliga fraktioner planeras för att höja servicenivån för de boende och minska transportbehovet. - Nya natur- och grönområden med tillgänglighet med spårvagnen planeras. De nya områdena kommer att förse Lund med ett naturområde med möjlighet till vandringsleder, cykelstigar och naturpedagogik m m. Inne i stadsstrukturen finns en struktur av parkrum med sinsemellan olika teman, t ex lek och idrott, sammanknutna med gröna länkar, lokalgator, med ett varierat grönt innehåll, exempelvis odling, häckar m m. - Transportanläggningarna, spårvagnslinjen och gatorna, lokaliseras så att de befintliga gårdarna längs den gamla riksvägen kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt. - Kollektivtrafiksystemet med spårvagn har valts för att få bästa möjliga miljöanpassning i hög kvaliet. Temat promenadstad sätter fotgängare och cyklister i fokus för planeringen. - Hälso och säkerhetsaspekter beaktas mer i kommande detaljplanering. Men förutsättningarna för att klara en hög kvalitet har beaktats. - Användningen av naturresurser ska ske på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Frågan om hur byggande på högklassig jord kan kompenseras har lyfts fram som en av tre huvudstrategier för hållbar stadsutveckling i det Visions- och målprogram som togs fram Det innebär att följande fyra huvudinsatser skall utvecklas i det kommande arbetet:1) hushållning med mark (tillräckligt hög exploatering), 2) kompensation av bortfall av odlingsytor genom olika Uppföljningsmall Sidan 9 av 13 Senast utskrivet :20:00

10 åtgärder (odling på tak, väggar o gårdar, mer intensiv odling på den mark som är kvar, ev vertikalodling), 3) Forskning kring om bortforslad matjord varaktigt kan förbättra jordmånen på sämre jordar 4) Forskning kring reversibelt byggande där framtida återställande till jordbruksmark beaktas i byggskedet. Förutom detta planeras för att dagvattenhanteringen skall fördröja vattnet så mycket som möjligt. - Sopsugsanläggningen erbjuder en effektiv avfallsinsamling där möjligheten att återkoppla till den enskilda konsumenten utreds. En god slängkultur eftersträvas och kan stimuleras på olika vis. IT-lösningar kopplade till anläggningen kan ge feedback. Energipolitiska mål - Ett energiprogram för stadsdelen har tagits fram och målsättningen är att all värme och el ska produceras genom förnybar energi. - En miljöanpassad tankstation planeras som bl a ska förse stadsdelens fordon med förnybar energi. - Energieffektiviteten i bebyggelsen kommer att bli hög och motsvara en 20 procentig förbättring av prestandan i jämförelse med referensobjekt från Klimatmål - Stadsdelen kommer att försörjas med förnybara energikällor. Utsläpp av växthusgaser begränsas i stort sett till att genereras av trafik. Folkhälsopolitikens målområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället En plan för dialog togs fram under Ekonomiska och sociala förutsättningar Stadsområdet planeras för en blandad bebyggelse för alla typer av hushåll, även ensamhushåll (studenter, äldre) och gruppbostäder. 3. Barn och ungas uppväxtvillkor Stadsområdet planeras för att erbjuda barn och ungdomar möjlighet till stimulans genom mångfald av lek- och idrottsmöjligheter, kulturhus/bibliotek, konst i staden. 4. Miljöer och produkter I detta skede av planeringsprocessen inskränker sig möjligheterna till att planera för en sund utomhusmiljö genom att planera så att det skapas bilfria och bullerskyddade miljöer där luftkvaliteten blir extra god. 9. Fysisk aktivitet Den nya strukturplanen har som mål att prioritera de gåendes behov för att skapa förutsättningar för ett befolkat och händelserikt offentligt rum. Transportpolitikens övergripande mål Funktionsmål tillgänglighet - Kollektivtrafikplaneringen med prioriterade för de gående och satsningen på spårvägstrafik innebär att tillgängligheten blir god för att välja annat än den privata bilen blir goda. - Spårvägstrafik ger ökad bekvämlighet och kapacitet, vilket i sin tur innebär större trygghet och tillförlitlighet (inga fulla bussar som åker förbi). Hänsynsmål - Spårvägssatsningen bidrar till att uppfylla dessa mål, se ovan. Kulturpolitiska mål - I planeringsarbetet ingår en diskussion om hur påverkansmöjligheter kan byggas in i det offentliga rummet. Tankar kring detta färgar det program för gröna mötesplatser som ska tas fram under Arkitekturpolitiska mål: i det övergripande program som en strukturplan är finns inga konkreta åtgärder ännu preciserade. Strukturplanen ger förutsättningar för att utveckla god Uppföljningsmall Sidan 10 av 13 Senast utskrivet :20:00

11 arkitektur och spännande tillämpningar i det offentliga rummets utformning. De kulturhistoriska värdena som finns i området har inventerats och kommer att försvaras. De estetiska värdena är avgörande för framgången med att få till stånd den promenadstad som är det övergripande målet för planeringen. Variation, intryck, skönhet och stimulans är nyckelord när vi ska motiveras att promenera i stället för att åka bil. Visions- och måldokumentet innehåller beskrivningar av en stad för alla sinnen, där arkitektonisk kvalitet är en viktig visuell fråga. Övriga nationella mål av betydelse för hållbar stadsutveckling - Jämställdhet : inom projektet eftersträvas jämställdhet i samtliga grupper (projektgrupp, ledningsgrupp, styrgrupp). Dagssituationen är att de första två grupperna som består av tjänstemän, har lika många män som kvinnor. EKONOMISK UPPFÖLJNING Projektkostnader, delprojekt 1 Personalkostnader Lunds kommun: , , , ,00 Personalkostnader summa: ,00 Konsultkostnader m m Lunds kommun: , , , ,00 Konsultkostnader summa: ,80 Projektkostnad totalt: ,80 Berättigat stöd, högsta belopp: 30 % av budget 3,1 milj kr = kr Projektkostnader, delprojekt 2 Personalkostnader Lunds energi ,00 Konsultkostnader Lunds energi ,00 Projektkostnad totalt: ,00 Berättigat stöd, högsta belopp: 30 % av budget 0,6 milj kr = kr Projektkostnader, delprojekt 3 Personalkostnader: ,00 Uppföljningsmall Sidan 11 av 13 Senast utskrivet :20:00

12 , , ,71 Personalkostnader summa: ,71 Konsultkostnader m m: , , , ,00 Konsultkostnader m m summa: ,29 Projektkostnader totalt: ,00 Berättigat stöd, högsta belopp: 30 % av budget 1,4 milj kr = kr ,80 AVVIKELSER FORMELL PROJEKTAVVIKELSER/ÄNDRINGAR (Fylls i endast om detta förekommer) Inlämnad begäran om ändring avseende: Datum Diarienr på inlämnad begäran Godkänd / Avslagen Datum Diarienr på mottaget beslut Beskrivning av avvikelser eller ändringar i åtgärden (sammanfattning) Det beviljade bidraget om 1,8 milj kronor ska reduceras till 1,560 milj kronor eftersom totalsumman för de åtgärder som beskrivs i ansökan blir 5,2 milj kronor och inte de 5,9 milj kr som felaktigt uppgivits i kostnadssammanställningen på sidan 1 i ansökan. PROJEKTAVVIKELSER Uppföljningsmall Sidan 12 av 13 Senast utskrivet :20:00

13 Beskrivning av avvikelser eller ändringar i åtgärden som inte har digniteten att den föranleder en förändringsbegäran. Ny budget för Hållbar Urban Mobilitet totalsumma för delprojektet 1,4 mkr Samhällsplanering för hållbart resande Beteendepåverkan för hållbart resande Utveckla Lundalänkens potential 0,7 mkr 0,3 mkr 0,4 mkr Lund Eva Dalman Projektchef Brunnshög Lunds kommun Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet i denna slutrapport har granskats av Lunds kommuns auktoriserade revisor Anders Thulin, PwC Sverige. Härmed intygas denna rapports ekonomiska redovisnings tillförlitlighet. Anders Thulin Aukt revisor o certifierad kommunal revisor PwC Sverige Box 2138, Lund Uppföljningsmall Sidan 13 av 13 Senast utskrivet :20:00

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Brunnshög - en ny stadsdel i Lund. visionsbild Brunnshög: Atkins

Brunnshög - en ny stadsdel i Lund. visionsbild Brunnshög: Atkins Brunnshög - en ny stadsdel i Lund visionsbild Brunnshög: Atkins SLUTRAPPORT AV DEN HÅLLBARA KUNSKAPSSTADEN BRUNNSHÖG 2010-2013 1 Detta betydde stödet från Delegationen för hållbara städer för Lund och

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Avrapportering - Uppföljningsplan för projektet. Grönskan roll i en klimatsmart stad

Avrapportering - Uppföljningsplan för projektet. Grönskan roll i en klimatsmart stad Avrapportering Uppföljningsplan för projektet Grönskan roll i en klimatsmart stad Som underlag för avrapportering mars 2013 används tidigare insänd uppföljningsplan, uppdaterad. Uppföljningsplanen visas

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun Resumé över samrådsmöte med allmänheten, Förstudie Spårväg Lund C - ESS, Lunds kommun Plats: Vita huset, Djingis Khan, Uardavägen 131, Lunds kommun Tid: torsdagen den 16 juni år 2011, klockan 18.30-20.30

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER >Mk (i»i»r.jy L s,feot:!iiiyfc &iöd Ull inwesteringaii för åtgärder som främjar hållbar stadsytveclcjiirig FLÅNEPftlNGSFROJEBCT (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling Bilaga Hållbar stadsutveckling Förslag Komplettering till miljöprogrammet Kapitlet kommer att biläggas som en riktlinje till nuvarande miljöprogram 2008-2011 och ingå i underlaget för stadens miljöprogram

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Datum 2013-04-08. Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl 8.30-10.30. Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund

Datum 2013-04-08. Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl 8.30-10.30. Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund Revisionskontoret Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se Datum 2013-04-08 Minnesanteckningar vid möte mellan revisionen och Science Village Scandinavia AB Tid: Måndagen den 8 april

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Frihamnen. En utmaning med stora möjligheter.

Frihamnen. En utmaning med stora möjligheter. Frihamnen En utmaning med stora möjligheter. Hållpunkter markanvisning Frihamnen Etapp 1 hösten 2014 Inbjudan till markanvisning för Frihamnens första Etapp 8/9 Inlämning ansökan 15/10 Arbete i berednings-

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Lägesrapport för projektet HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Lägesrapport för projektet HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Lägesrapport för projektet HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Inom ramen för projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) genomförs följande fyra delprojekt som har fått medel från Delegationen

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

lik DCLEGATIOnm FOR * ~ > HÅLLBARA STÄDER

lik DCLEGATIOnm FOR * ~ > HÅLLBARA STÄDER lik DCLEGATIOnm FOR * ~ > HÅLLBARA STÄDER Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Delegationen för hållbara

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Benchsamarbete för ökad effektivitet

Benchsamarbete för ökad effektivitet Benchsamarbete för ökad effektivitet Publicera, kommunicera med omvärlden Mäta Kunskap om effektiv stadsbyggnadsprocess Utveckla och förbättra i egen kommun Idéer och goda exempel Indikatorer på samband

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Projektet ska bidra till ännu mer attraktiva, lustfyllda och hållbara måltider med bland annat:

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer