Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011"

Transkript

1 Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola

2 FAKTA... 3 NULÄGES SITUATION... 4 UTVECKLINGSOMRÅDE... 6 SKOLANS GRUNDTANKAR... 7 VISION... 8 PRIORITERADE MÅL... 8 VÄRDEGRUNDEN... 9 KUNSKAPER ELEVINFLYTNDE OCH ANSVAR FÖRÄLDRASAMVERKAN FÖREBYGGANDE VERKSAMHET INTEGRATION TVÅSPRÅKIGHET BARNGRUPPERNA ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN DE FYRA PERSPEKTIVEN ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE UTVECKLINGSSAMTAL FRILUFTSLIV och FRISKVÅRD UPPFÖLJNING

3 1. Fakta Elever Al-Maarif tvåspråksskola, är en fristående svensk-arabisk grundskola i Helsingborg. I år har vi ca 233 elever i årskurserna F-7. I princip har alla barn/elever arabiska som modersmål utom en elev med kurdiska som modersmål och 2 barn med svenska som modersmål. Majoriteten av våra barn/elever är dock födda i Sverige. De elever som är födda utanför Sverige kommer från Palestina, Irak, Syrien, Marocko, Tunisien och Libanon. Skolans elever får ta del av två språk och två kulturer - den svenska och den arabiska. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv och sin identitet. Vi kan bekräfta att elever med god tvåspråkighet visar också goda kunskaper i andra ämnen. Å andra sidan visar elever som inte använder svenska språket utanför skolan sämre resultat vid tal och i läsförståelsetester. Föräldrar Minst en av föräldrarna har ursprung i något arabiskt land. I föräldragruppen finns det bl.a. akademiker som analfabeter, många föräldrar med socioekonomiska problem. Föräldrarna presenteras av föräldrakommittén som träffas 2-3 gånger per termin med skolledningen. Många av våra föräldrar har bristande kunskaper i det svenska språket. Barn till dessa föräldrar har skolan som den enda källan för kunskapsinhämtning. Personal: Al-Maarif Tvåspråksskola leds av en rektor (jag), en verksamhetschef, en biträdande rektor och en rådgivare. En unik egenskap i ledningen att vi har en rådgivare som fungerar som en bro mellan skolan och hemmet. Vår rådgivare har goda kunskaper om systemet i den svenska skolans och känner alla föräldrar vilket underlättar kommunikationen mellan skolan och föräldrarna. Antal lärare med fullgjord svensk pedagogisk utbildning: 14 av 17 Antal lärare med ej fullgjord svensk pedagogisk utbildning: 3 av 17 Antal lärare med specialpedagogisk kompetens: 1 av 1 En SvA-lärare med lärarutbildning från sitt hemland. Antal modersmålslärare med fullgjord svensk pedagogisk utbildning: 0 av 5 Antal modersmålslärare med fullgjord pedagogisk utbildning utanför Sverige: 2 av 5 Antal modersmålslärare med ej fullgjord pedagogisk utbildning: 3 av 5 Antal tvåspråksassistenter med fullgjord svensk pedagogisk utbildning: 0 av 4 Antal elevassistenter med pedagogisk utbildning: 1 En slöjd- och idrottslärare som saknar högskoleutbildning men med många år i erfarenhet. Övrig personal: 6, en i köket, två städare och tre chaufförer. Skolan kännetecknas av hög lärartäthet. Utöver våra 14 klasslärare, har vi en specialpedagog, en sv2-lärare, 9 modersmålslärare och tvåspråkspedagoger, en slöjd- och idrottslärare samt en elevassistent. Skolan har en god sammansättning gällande kompetens och åldersstruktur. Tre 3

4 klasslärare saknar fullgjord pedagogisk utbildning men kompletterar med många år i erfarenhet. Resten av förskol- och grundskollärarna är behöriga. Alla klasslärare har svenska som modersmål. Våra tvåspråksresurser (modersmålslärare och tvåspråksassistenter) är högprioriterande för skolans verksamhet, eftersom de ger fler möjligheter till förståelse och kunskapsintagande med betoning på utveckling av det viktiga svenska språket. I förskoleklasserna finns kontinuerligt en tvåspråkspedagog. Övriga årskurser har också språkassistans av tvåspråkiga pedagoger en stor del av dagen beroende på behovet i klassen. Våra tvåspråkiga klasspedagoger har mycket bra kunskap om elevernas behov. Den tvåspråkiga pedagogen följer olika metoder för att hjälpa eleverna som t ex Förklara för eleverna på arabiska när de inte förstår på svenska Jobba med elever i en liten grupp eller individuellt för att stärka deras inlärning Uppmuntra eleverna både i klassrummet och i deras självstudier samt uppmuntra dem att göra sina läxor genom klargörande på arabiska av hur man gör läxan Vara bollplank till lärarna om elevernas kunskapsnivå och skolarbete Stärka eleven så att han/hon kan fungera i sin klass Bland övrig personal finns en mångfald av akademiska utbildningar som är mycket resursrika för vår skolverksamhet. Samarbete och relationer Viktiga integrationsåtgärder är att alla elever på skolan ska ges möjlighet till att skapa kontakter med andra elever än i den närmaste omgivningen. Speciellt viktiga åtgärder är samarbete med andra skolor och besök i samhället. 2. Nuläges situation på skolan Mer modersmålsundervisning är karakteristisk i vår skola. Eleverna erbjuds modersmålsundervisning 3-4 gånger å 40 minuter i veckan. Skolan strävar efter att alla ska kunna läsa och skriva på sitt modersmål såväl som på svenska. För att höja förståelsen hos våra elever och barn är arabiska en viktig resurs i skolan. Förutom assistenternas användande av modersmålet har arabisklärarna en viktig roll inom detta område. För att öka förståelsen så att den blir maximal samarbetar klasslärare och modersmålslärare genom tvåspråkiga möten. Där diskuterar lärarna bl. a. metoder och moment som skall undervisas parallellt i både svenska och arabiska. Modersmålsintegration i andra ämnen utvecklas successivt. Användning av arabiska läroböcker från arabvärlden läggs ner successivt. För att locka eleverna till modersmålsinlärning, för att höja elevernas allmänbildning om allt som rör dem och för att anpassa vår ämnesundervisning i det arabiska språket till den svenska läroplanen kommer vi att ersätta dessa böcker med översatta texter 4

5 som berör elevernas miljö. Den översatta material som hittills används på skolan har gett mycket goda resultat i modersmålsutveckling och i ökningen av elevernas kunskaper om Sverige och det svenska samhället. För tillfället har vi avtal med en författare som tar hand om de efterlysta texterna. Nu har vi också kontakt med ett bokförlag i Libanon för att trycka ut de färdiga texterna. Under lektionstid i klassen har våra barn och elever en tvåspråkig klasspedagog som har mycket bra kunskap om deras behov. Våra tvåspråkiga pedagoger är en viktig resurs på skolan och har stor betydelse för våra elever. Den tvåspråkiga pedagogen följer olika metoder för att hjälpa eleverna som t ex Förklara för eleverna på arabiska när de inte förstår på svenska Jobba med elever i en liten grupp eller individuellt för att stärka deras inlärning Uppmuntra eleverna både i klassrummet och i deras självstudier samt uppmuntra dem att göra sina läxor genom klargörande på arabiska av hur man gör läxan Vara bollplank till lärarna om elevernas kunskapsnivå och skolarbete Stärka eleven så att han/hon kan fungera i sin klass Skolan erbjuder läxhjälp på tisdagar till de elever som inte har möjligheter att få det hemma. Med dessa karakteristiska möjligheter som vi har vill vi stödja och berika alla föräldrar med invandrarbakgrund så att deras barn blir framtida aktiva medborgare som ansvarsfullt blir delaktiga i vårt svenska samhälle med respekt och stolthet över sitt eget och sin familjs kulturarv. Med hjälp av vår erfarna personal medverkar vi till samordningsstöd mellan samhället och nya svenska medborgare med arabiskt ursprung. Därför fokuserar vi mycket på skolans integrations- och tvåspråksprofil. I år och för första gång är ekonomin i balans. Höga kostnader såsom skoltransport, fler tvåspråkiga assistenter, hyrning av insynsskyddad bassäng, halal-slaktat 1 kött m.m. gör att ekonomin inte är alltid i balans. Vårt stöd med skoltransport är en betydelsefull del av vår skolverksamhet då detta möjliggör ett fritt val av skola för våra elevers föräldrar oberoende av deras inkomst, särskilt betydelsefullt då majoriteten av våra elevers familjer är låginkomsttagare. Vi anser att skolskjuts är nödvändig då en stor del av våra elever bor utanför centrum och många elever är för små för att klara av att åka med kommunala transportmedel som kan innebära flera bussbyten och långa resdagar. Att våra flickor har sin simundervisning i insynsskyddad bassäng har gett mycket bättre simkunskaper hos flickorna som känner sig trygga med de nya simkunskaperna. 1 slaktat enligt Islam 5

6 Vår princip är att ge eleverna kunskaper efter elevernas förutsättningar. Dessa kunskaper hade eleverna inte kunnat få utan skolans stora insatser för att bedriva undervisningen på elevernas villkor vilket tyvärr dock är väldigt resurskrävande för oss. Ett prioriterat uppdrag i våra roller som skolledning är att vårt ledarskap bidrar till ett förbättrat lärande för våra elever för att bli framtida aktiva medborgare som blir delaktiga i vårt svenska samhälle och att ledarskapet knyter ihop skolan med dess omgivning. 3. Utvecklingsområde För att lösa problemet med svenskan hos elever som inte praktiserar språket utanför skolan har vi infört en veckovis läxa som vi kallar Digital läxa. I Digital läxa svarar eleverna på ett antal frågor efter att de tittat på något tv- eller dataprogram som Bolibompa eller svt-play. Vi anser att Digital läxa är en utförbar lösning för att eleverna skall praktisera och behärska det svenska språket Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera. (Strävande mål, kursplaner för ämnet svenska) I mål att uppnå i grundskolan i LPO94 står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskolan behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Utgående från kurs- och läroplaner i grundskolan som illustrerar hur viktigt det är att eleverna behärskar det svenska språket anser vi att Digital-läxa skall bli en naturlig del av undervisningen på Al-Maarif tvåspråksskola och är ett prioriterat mål på skolan. Vi har försökt och vi försöker hela tiden att finna lämpliga och nya processer och metoder för att höja antalet godkända elever i det svenska språket. Skolan har märkt efter alla utvärderingar som görs på skolan att elever som inte använder det svenska språket utanför skolan presterar sig sämre i läs- och hörförståelsetester trotts att många av dem har goda grammatik- och skrivkunskaper. Därför har skolan bjudit olika idrottsföreningar till skolans föräldramöte för att informera och locka alltfler elever för att delta i aktiviteter hos föreningarna och på detta sätt blir användandet av det svenska språket större. Tyvärr var intresset inte stort. Resultat från olika undersökningar på skolan har också visat att många elever inte tittar på svenska kanaler och att de endast tittar på arabiska kanaler och att de enbart använder modersmålet arabiska utanför skolan. De eleverna har färre möjligheter att nå ovannämnda målen. Därför anser vi att Digital-läxan kan vara en möjlig åtgärd för att hjälpa eleverna att använda svenskan i större utsträckning utanför skolan och därmed nå målen. Tv-läxan kommer att ges en gång i veckan för eleverna i åk 1-7. Med Digital läxa menas tv- och dataprogram i vilka eleverna får se och höra ett svenskt program och därefter förhöras och diskuterar innehållet i klassen. 6

7 Målgrupp för digital läxan är alla elever åk 1-7. Digital läxan är en bra träning för alla elever och extra viktig träning för elever som inte praktiserar svenskan utanför skolan. För att göra det möjligt för alla elever att kunna se programmet väljs sådana program som sänds på tv:n och som också kan ses på svt-play för att alla elever har tillgång till internet hemma. Exempel på sådana program är Play Rapport, Play Bolibompa och Hjärnkontoret. Utvärdering och uppföljning: Varje lärare kommer att ha en lista med elevernas namn, vecka, gjord eller ej-gjord läxa samt elevens deltagande i läxans diskussioner i klassen. I slutet av vt-2011 kommer elevernas kunskaper att utvärderas och därmed bedöma läxans måluppfyllelse. Vi tror att Digital läxan kommer att hjälpa eleverna att få bättre tal- och diskussionsförmåga, tillägna sig större ordförråd och höja elevernas allmänna bildning om Sverige och det svenska samhället 4. Al-Maarif tvåspråksskolas grundtankar Al-Maarif skolan startade dels p.g.a. att vi vill ge barn med arabiska som modersmål en möjlighet att få ta del av den arabiska och den svenska kulturen. Genom att känna till sin kultur och sina rötter uppnår barnen större gemenskap med sina föräldrar och får en starkare grund för att kunna utvecklas till självständiga individer. Många nya svenska medborgare känner oro inför barnens uppväxt och uppfostran i Sverige. Föräldrarnas kunskap om det svenska samhället och språket är ofta begränsad och de har svårt att ge barnen den svenska kulturen och den rätta samhällssynen. Detta innebär att barnen hamnar i en kulturkrock vilket i sin tur leder till att barnet inte vet var det står i olika situationer, känner utanförskap och kan få identitetskriser. När en individ känner sig säker på sig själv och är stark i sin identitet har han/hon mycket lättare för att integrera sig med andra och kan lättare acklimatisera sig vid förändringar. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. I de kommunala skolorna kan dessa barn lättare falla igenom systemet och inte klara sig i konkurrensen med andra barn. På Al-Maarif tvåspråksskola har de flesta barnen liknande svårigheter och det är lättare att styra undervisningen så att den särskilt gynnar deras utmärkande behov och speciella förutsättningar. När barnen börjar skolan kan det bli deras första djupare kontakt med det svenska samhället och det viktiga svenska språket. Med språket uttrycker vi känslor och upplevelser vilket gör 7

8 det särskilt viktigt för individens utveckling. Det är därför av stor vikt att barnen från början får tillfälle att undervisas i sitt eget hemspråk. Barn som får en bra modersmålsundervisning får också en bättre grund att lära sig det svenska språket. Elever med stora språksvårigheter kan inte tillgodogöra sig undervisningen på ett fullgott sätt. Så många som 50 % av gymnasieungdomarna avbryter sina studier i förtid p g a detta. I förlängningen innebär det att de inte har samma chans till utbildning som svenska ungdomar, detta ser vi som ett stort problem. Språksvårigheterna kan bli orsak till psykiska problem och leder ofta till att dessa barn isolerar sig med sin egen grupp. Vi vill att föräldrarna ska engagera sig i deras barns utbildning och hjälpa sina barn genom svårigheterna. Detta kräver givetvis att föräldrarna också förbättrar sina egna svenskkunskaper och får bättre kunskap om det svenska samhället. Därför är det essentiellt att skolor har pedagoger som har samma kulturella bakgrund som föräldrarna. Ett gott samarbete mellan föräldrar och skola är oerhört viktigt och ska prioriteras. 5. Vision En skola ska stödja ett barns utveckling genom att ge utrymme för inflytande, nyfikenhet, kreativitet, ansvar och social förmåga. Al-Maarif tvåspråksskola arbetar efter en pedagogik som ser till att alla barn blir sedda och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår avsikt är att ge barnen en undervisning som ger dem möjligheter att behålla och vårda sin arabiska identitet och samtidigt bli delaktiga i det svenska samhället. Den dubbla kulturella bakgrunden som våra elever har är av stort värde och ger rika möjligheter för barnen att bli världsmedborgare. Kulturell mångfald, i stimulerande pedagogisk miljö, utvecklar barnens självkänsla och tvåspråkig identitet. Vår strävan är elever som upplever trygghet, nyfikenhet och glädje och att de som vuxna utvecklas till toleranta, kunskapssökande, aktiva och sociala samhällsmedborgare. 6. PRIORITERADE MÅL I VÅR VERKSAMHET 1. Språklig kompetens Språkanvändningen är motorn i språkutvecklingen. Al-Maarif tvåspråksskola lägger stor vikt vid att utveckla elevernas språkliga kompetens och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på ett så tydligt sätt som möjligt. Genom bl.a. litteraturläsning och andra praktiska språkverksamheter arbetar vi för att bygga upp den kommunikativa förmågan hos eleverna. För att uppmana våra elever att använda svenskan även utanför skolan har vi infört en veckovis läxa som vi kallar Digital läxa. I Digital läxa diskuterar och svarar eleverna på ett antal frågor efter att de tittat på något tv- eller dataprogram som Bolibompa eller svt-play. 8

9 2. Socialkompetens Social kompetens är något som vi är måna om att lära barnen. Al-Maarif tvåspråksskola förfogar över ett pedagogiskt klimat som möjliggör att socialträning dagligen tas upp i alla klasser på ett eller annat sätt. Att utveckla ett positivt förhållningssätt till varandra anser vi vara av stor vikt, oavsett vad gäller samarbetet elever emellan eller lärare-elever. 3. Prioriterade mål för den aktuella tidsperioden Förutom nationella målen och skolans lokala mål har vi följande mål: Utveckla alla elevers vardagliga språk i tal såväl som i skrift. Digital undervisning är en utförbar lösning för att eleverna skall praktisera och behärska det svenska språket bättre. Den kommer därför att vara en naturlig del av undervisningen i verksamheten. Fler projektorer, bärbara datorer och program är inköpta. Erbjuda läxhjälp efter skoldagen till alla elever som inte har möjlighet att få hjälp hemma. Läxhjälp erbjuds en till två gånger varje vecka. Ämnesundervisningen i det arabiska språket skall fortsätta anpassas till de svenska läroplanerna och anpassas så att de bättre lämpar sig för elevernas närmiljö Öka elevernas inflytande i alla aktiviteter på skolan. Bättre elevinflytande i undervisningsplanering så att eleverna blir mer målmedvetna. Vidta bättre åtgärder och rutiner för att ge eleverna förutsättningar att nå målen i alla ämnen. Åtgärdsprogram kommer att upprättas i alla ämnen där ett behov av särskilt stöd konstaterats. Förbättra likabehandlingsplanen genom att göra kartläggning utifrån skolans specifika förutsättningar och utifrån resultatet sätta upp mål för verksamheten. Utvärderingen av dessa mål ska redovisas i kvalitetsredovisningen. Etik- och värdegrundundervisning bedrivs på båda språken. 7. Värdegrunden MÅL: Människolivets okränkbarhet Alla ska Känna sig trygga Känna sig delaktiga och känna att sitt arbete meningsfyllt Lyssna på varandra och bry sig om varandra 9

10 Respektera och acceptera varandras olika ställningstagande och därigenom ta avstånd från sådant som innebär förtryck och kränkningar Stödja den som misslyckas eller gör bort sig Stärka självförtroendet, utveckla barnens tilltro till sin egen förmåga Vara positiva förebilder Synliggöra varandra ge förstärkning Ge uppmärksamhet åt både flickor och pojkar, visa att vi alla har lika värde och samma rättigheter Metoder och aktiviteter Klassföreståndarna går igenom och förankrar likabehandlingsplanen (bilaga), ordningsregler (bilaga), trivselregler (bilaga) med sina elever. Föräldrarna informeras om dessa regler på årets första föräldramöte. SET Social och emotionell träning finns i alla klasser. All personal skall uppmuntra och möjliggöra diskussioner om gällande värderingar och normer. På de regelbundna klassråden skall umgänges- och trivselfrågor tas upp vid behov. Likabehandlingsplanen (bilaga) skall följas. Organisationer och föreningsliv kan användas i undervisningen för att skapa diskussion om normer och värden. T.ex. Integrationsteamet. Jämställdhetsfrågor diskuteras utifrån ett historiskt, kulturellt och skola hem arbetsliv. All personal skall arbeta för att flickor och pojkar får det utrymme i skolan de behöver, så att ingen grupp/individ tar utrymme och uppmärksamhet på bekostnad av andra. 10. Kunskaper Att bibehålla och utveckla elevernas nyfikenhet och lust att lära Att undervisningen organiseras så att varje elev möts på den nivå han/hon befinner sig. Att alla elever uppnår målen i kursplanerna. Att arbeta med Portfolio-modellen för att eleverna ska kunna dokumentera och uppleva framgång i sina studier. Att alla elever får skriftliga omdömen av god kvalitet. Att ge eleverna god grund för fortsatt självständigt kunskapssökande och därmed förbereda för det livslånga lärandet. Att genom ett historiskt perspektiv ge eleven förståelse och kunskap om dagens händelser och samhälle. Att lära eleverna att själva inhämta information samt utifrån ett etiskt perspektiv också tolka, värdera och bearbeta information. Att eleverna i ett miljöperspektiv får grundläggande kunskaper om de avgörande miljöfrågorna kretsloppstänkandet. Att eleverna i ett internationellt perspektiv får förståelse för och kunskap om andra länders kulturer. 10

11 Alla elever ska tillförsäkras lärare med behörighet och pedagogisk kompetens. Metoder och aktiviteter Stödinsatser i alla kärnämnen, framförallt i svenska. Drama engagerar många elever till ett mer lustbetingat lärande. Träning i hur man tar ansvar för sin kunskapsinlärning. Extra stödundervisning i mindre grupper eller enskilt. Ständigt uppmuntra och motivera eleverna att prata, läsa och skriva på svenska. Individuella utvecklingsplaner för varje elev (bilaga). Arbeta förebyggande så att eleverna får bästa möjliga grund både språkligt och kunskapsmässigt. Samköra vissa ämnen både på arabiska och svenska lektioner, t ex kan vissa matematiska begrepp tydliggöras genom att de behandlas på båda språken. Kontakt med föräldrar och lära dem hur de bättre kan stödja sina barn i skolarbetet hemma. Läxhjälp. 11. Elevinflytande och elevansvar att Eleverna ska ha ett reellt inflytande på sin skolmiljö och vara aktivt medverkande vid beslutsprocesser. Eleverna ska få möjlighet att påverka utformning och planering av sina studier. Eleverna ska stimuleras till stark tilltro till den egna förmågan att själv och gemensamt ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. Att ge eleverna kunskap om demokratiska principer och hur de kan vidareutveckla sin förmåga att arbeta under demokratiska former. Att främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Arbetssätt i den individanpassade undervisningens form får eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Läraren handleder eleven genom att påvisa olika arbetssätt och underlättar elevernas planering och utvärdering. Inför olika valsituationer informeras eleven beträffande vikten av att ta vara på all undervisningstid så att det gynnar elevens lärande och att undervisningsmålen nås. Lärare och elever diskuterar, planerar och utvärderar undervisningen tillsammans. Elevråd skall finnas med representanter för alla årskurserna. Elevrådet träffas 1-2 gånger per termin. I regelbundna klassråd och elevråd förbereds eleverna för delaktighet och medansvar bl a genom att lära sig mötesteknik. Klassråd bör förekomma en gång varje månad. 11

12 Elever som utför skadegörelse skall krävas ersättning via vårdnadshavarna. 12. Föräldrasamverkan MÅL Föräldrarnas inflytande ska vara reellt. Samverkan mellan skola föräldrar ska vara aktiva i hela verksamheten. Metoder och aktiviteter Personalen har utvecklingssamtal med alla föräldrar minst en gång per termin. Vid utvecklingssamtalen diskuteras och följs barnens behov och utveckling upp. (Vid behov har vi alltid en tolk med på utvecklingssamtalen). Om särskilda behov finns sker uppföljning kontinuerligt. Föräldrarna informeras kontinuerligt om barnens dagssituation och verksamhetens planering genom veckobrev både på svenska och arabiska. Vi har kontaktböcker för daglig kontakt. Det finns ett föräldraråd på skolan som träffas minst två gånger per termin. Föräldramöten och andra aktiviteter förekommer regelbundet varje termin. Föräldrarna uppmuntras att aktivt delta i undervisningen. Vi har en erfaren rådgivare som har stora erfarenheter i båda kulturerna och som fungerar som bro mellan skolan och hemmet 13. Förebyggande verksamhet MÅL Varje barn ska känna sig tryggt i skolan. Vi arbetar förebyggande mot alla form av kränkande behandling. Arbetssätt Likabehandlingsteamet på skolan består av en grupp vuxna. Kamratstödjarteamet består av en grupp vuxna och två kamratstödjare från varje klass. Skolledningen samarbetar aktivt med dessa arbetslag I övrigt se vår likabehandlingsplanen (bilaga). 14. Integration i det svenska samhället MÅL Ge barnen de rätta förutsättningarna för att möta det svenska samhället Integrera eleverna i det svenska samhället som svensk-arab 12

13 Stärka elevernas identitet och självkänsla i båda kulturerna Eleven ska se sin dubbelkulturella kompetens som en personlig rikedom och tillgång i samhället Arbetssätt Olika teman och projekt i samarbete med Integrationsteamet Motarbeta fördomar Eleverna ges undervisning i både svensk och arabisk kultur, seder och historia, vilket skapar en god grund för dubbel kulturell kompetens Knyta kontakter med kommunala skolor Uppmuntra till gemensam lek med andra barn på skolgården Utflykter till kulturella evenemang och studiebesök Varje år delta i Maria Olympiaden med andra skolor i Maria Park Ett arbetslag, integrationsgrupp, som anordnar kontakter med andra skolor och övriga myndigheter Vi håller på att göra egna läromedel på arabiska som handlar om Sverige och det svenska samhället Digital läxa 15. Tvåspråkighet MÅL Vi strävar efter att alla elever ska uppnå aktiv tvåspråkighet Elever ska kunna svenska och arabiska i tal och skrift på samma nivå som infödda talare Metoder och aktiviteter Extra stödundervisning i svenska och arabiska vid behov Anpassade läromedel efter språklig förmåga och efter elevernas närmiljö Personal får undervisning om det arabiska språket Personal har tillgång till gratis arabiskundervisning Samarbete mellan arabisk och svensk personal Undervisa samma moment i arabiska och svenska parallellt Ständigt uppmuntra och motivera eleverna att tala svenska i skolan Bereda naturliga kontakter med svenska samhället Drama föreställningar & sånger sker med tonvikt på båda språken Förenkla läromedel till elevernas nivå Vikt på ordkunskap i alla ämnen Ömsesidig integration av de båda språken i undervisning 16. Barngruppernas sammansättning MÅL 13

14 Barngrupperna i skolan ska vara så jämnt fördelade efter ålder och jämn fördelning pojkar flickor eftersträvas. 17. Övergång och samverkan övergången från förskola skola ska bli så smidig som möjligt. samverkan mellan olika årskurser och stadier. en helhetssyn på våra elevers lärande och utveckling. 18. De fyra perspektiven ETISKA PERSPEKTIVET (se skrivningen om värdegrunden) INTERNATIONELLA PERSPEKTIVET Att ge eleverna insikt om Sveriges ställning i värden i ett globalt perspektiv. Att eleverna ska kunna göra jämförelser i ett vidare internationellt perspektiv utifrån kunskaper om sitt eget samhälle. Att skapa tolerans och förståelse för såväl det egna kulturarvet som andra kulturer. Att visa på vårt beroende av varandra i ett globalt perspektiv. Ett positivt tänkande inför framtiden. Kunskap om andra människors livsvillkor. Metoder och aktiviteter Se arbetslagens respektive planering Genom samverkan, gärna i projektform, med skolor i andra länder bereda personal och elever möjlighet till kontakter, t ex genom IT. MILJÖPERSPEKTIVET Att göra elever och personal medvetna om att vi är en del av kretsloppet och det har betydelse vad den enskilde gör. Att elever och personal ska förstå konsekvenserna av sitt miljöhandlande. Att skapa framtidstro. 14

15 Att alla elever och all personal känner sig och är delaktiga i miljöarbetet. Metoder och aktiviteter Vi arbetar med olika temaområden i vårt miljöarbete med miljöverkstaden. Åk 2 tema: Lust att Odla Åk 3 tema: Sophantering Åk 4 tema: Framtidens skog Åk 5 tema: Vårt vatten Åk 6 tema: Kommunikation & Res klokt Åk 7 tema: vatten Att inom ramen för NO-ämnena särskilt undervisa om och med eleverna diskutera orsaker till miljöförstöring och vad vi alla kan göra åt det. HISTORISKA PERSPEKTIVET att få kunskap om och bakgrund till dagens samhälle och aktuella händelser Metoder och aktiviteter Att i alla ämnen spegla nuvarande utveckling i ljuset av ämnets historia. Att inom ramen för SO-ämnena särskilt undervisa om och med eleverna diskutera orsaker till främlingsfientlighet, rasism, nazism och förtyck. 19. Integrering av ämnesövergripande kunskapsområden i olika ämnen Att eleverna får en helhetssyn när det gäller viktiga kunskapsområden som tillhör olika ämnen. Att arbeta i temaform. Att undervisningen i svenska sker parallellt med arabiskan Att integrera arabiskan i andra ämnen som SO, NO och matematik 20. Bedömning och utvecklingssamtal Att göra en allsidig och korrekt bedömning av elevernas skolsituation och kunskapsutveckling. 15

16 Att informationsflödet mellan lärare-elev-förälder skall präglas av öppenhet, ömsesidig information och ömsesidiga åtaganden. Att lärarens information om undervisningsmål skall vara klar och tydlig för elever och föräldrar. Att alla elever har en individuell utvecklingsplan Att alla elever skall få skriftliga omdömen i all ämnen Att det finns åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 21. Frilufts- och friskvårdsaktivitet Naturupplevelser Samarbete över åldergränserna Ämnesintegrering i aktiviteterna Att elev-elev, elev-personal möts i miljöer utanför skolan Att eleverna får insikt om vad som behövs för ett rikt och sunt liv Metoder och aktiviteter Skoljoggen Städdag på skolgården Utflykter till skog och natur Strandstädning åk 4-7 Friluftsdagar lämpade efter årstider (ex. ridning) Simundervisning Lägerskola varje år Fotbollsturnering (möta andra skolor) Maria Olympiad Orientering Skridskoåkning Friidrottsdag Studiebesök på bondgård Näringslära med skolsköterskan Lektioner med vikt på kost och motion 22. Uppföljning och utvärdering Att vår verksamhet, och därmed också den lokala arbetsplanen, kontinuerligt följs upp och utvärderas såväl spontant som under mer ordnade och i förväg planerade former. 16

17 Arbetssätt Arbetslagen tar avstamp i valda delar av den lokala arbetsplanen i samband med skolstart. Utvärderingar sker under utvärderings dag i juni. Utvärderingen planeras av skolledningen utifrån en utvärderingsmall. Kvalitetsredovisning lämnas årligen till Skolverket. 17

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Skolans värdegrund och uppdrag.

Skolans värdegrund och uppdrag. Skolans värdegrund och uppdrag. På Fria Maria har vi under våren 2011 arbetat med skolans värdegrund och uppdrag enligt nya läroplanen, Lgr 11. Vi har enats om följande formuleringar och metoder: Grundläggande

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

17 4 lärare 11 assistenter 15

17 4 lärare 11 assistenter 15 Kvalitetsredovisning för Tingvallaskolan, Träningsskolan Upprättad av rektor Emmy Johansson Om skolan Tingvallaskolan ligger i Skene och är lokalintegrerad med grundskolan år 4-6. Vi har elever från 6år

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011 Segrande Liv Grundskola

Lokal arbetsplan 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Lokal arbetsplan 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Information om den lokala arbetsplanen Den lokala arbetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I den lokala

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer