Mörbyskolan Danderyds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mörbyskolan Danderyds kommun"

Transkript

1 Mörbyskolan Danderyds kommun Christina Cicki Granberg, Tyresö kommun Pelle Laag, Nacka kommun Ann Ålander, Ekerö kommun Observation vecka år 2009

2 Innehållsförteckning VÅGA VISA... 3 FAKTA OM ENHETEN... 4 Typ av skola... 4 Ledning... 4 Organisation... 4 OBSERVATIONENS METOD... 5 MÅLOMRÅDEN... 6 Normer och värden... 6 Utveckling och lärande/kunskaper... 8 Ansvar och inflytande för elever Bedömning och betyg Styrning och ledning JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE OBSERVATION STARKA SIDOR FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN SAMMANFATTANDE SLUTSATS OM ENHETEN REFERENSER

3 VÅGA VISA VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner. VÅGA VISA innehåller fyra delområden: observationer självvärderingar kundundersökningar tester och prov VÅGA VISA ska: ske utifrån ett medborgarperspektiv stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen bidra till ökad måluppfyllelse. Metoden Observationer genomförs av skolledare och pedagoger. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period, ofta en vecka. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhetseller lektionsbesök samt intervjuer med barn, elever, personal och skolledning. I observationsarbetet ingår också att ta del av skolans pedagogiska dokumentation. En metodbok styr och stödjer observatörerna i deras arbete*. Metodboken är gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Observationen redovisas i en rapport som skrivs enligt en särskild mall. Målområden Observatörerna beskriver och bedömer verksamheten på fem områden som följer läroplanernas målområden: Normer och värden. Utveckling och lärande/kunskaper. Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande. Bedömning och betyg (gäller inte förskola). Styrning och ledning. * Metodbok och ytterligare information finns på 3

4 Fakta om enheten Typ av skola Mörbyskolan är en kommunal grundskola skolår 7-9. Mörbyskolan har ca 430 elever, skolår 7 har fyra klasser och skolår 8-9 har sex klasser i varje skolår. Skolan ligger centralt i Danderyds kommun nära kommunikationer. Eleverna kommer i första hand från närområdet men även från närliggande kommuner. Mörbyskolan har ett eget tillagningskök. Eleverna har inom sina lokaler ett café som sköts av skolans personal i samarbete med fritidsförvaltningen. Idrottsundervisningen sker i en intilliggande byggnad och i skolans närhet ligger även en simhall. Ledning Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten och personalen. Biträdande rektor är även med 50% av tjänsten ämneslärare på skolan. Skolans pedagogiska ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor och de tre arbetslagsledarna. Organisation Skolan är organiserad i tre arbetslag ett för årskurs 7, ett för årskurs 8 och ett för årskurs 9. Elevantalet i klasserna är ca 25. I varje arbetslag finns klassernas mentorer och ämneslärare. Skolans lärare är även indelade i sju olika ämneslag med en ämnesansvarig. Eleverna har en elevrådsstyrelse bestående av två elev från årskurs 7, två elever från årskurs 8, fyra elever från årskurs 9 samt två lärare som tillsammans med eleverna leder utvecklingsarbetet med elevrådet. I elevrådsstyrelsen finns en representant för klasstödjarna på skolan. På Mörbyskolan finns som stöd till eleverna ett Elevvårdsteam, ett Vuxenteam, ett Lärcentrum och en mindre samundervisningsklass för sex elever som behöver särskilt stöd där vissa av gruppens elever är inskrivna i den obligatoriska särskolan, andra inte. Elevvårdsteamet består av skolsköterska, SYV (studie- och yrkesvägledare), kurator samt tre lärare. Skolsköterska, SYV och kurator deltar i arbetslagens möten. I Vuxenteamet ingår kurator och fem lärare som har som uppgift att stödja klasstödjargruppen och arbeta mot kränkningar på skolan. Lärcentrums verksamhet riktar sig till elever som riskerar att inte nå målen i svenska, matematik och engelska. SYV, skolsköterska och kurator har vardera ca ¾-tjänst. Övrig personal på skolan är expeditionspersonal (2 st.), skolmåltidspersonal (3 st.), vaktmästare och en biblioteksassistent med 75% anställning. Skolan har ett föräldraråd där rektor och biträdande rektor ingår. Mörbyskolan har en personalstyrka på 51 medarbetare. 4

5 Observationens metod Innan vi startade observationen tog vi del av skolans styrdokument. Vi tog även del av information som finns på Mörbyskolans hemsida. Vi observerar Mörbyskolan, under tiden 12/10 14/10, 16/10 och 19/10 genom: Korta intervjuer (5-20 min) med 55 elever som representerar alla skolår och utvalda av oss observatörer. Lektionsbesök hos samtliga lärare med något undantag. Kortare och längre intervjuer med 19 pedagoger. Intervju med rektor och biträdande rektor vid två tillfällen samt spontana samtal. Intervju med vuxenteamet. Intervju med skolsköterska. Intervju med vaktmästare. Intervju med biblioteksassistent. Observation av två arbetslagsmöten. Intervju med två arbetslagsledare. Observation av två ämneslagskonferenser. Observation av två elevråd. Intervju med elevrådsstyrelsen. Observation vid klasstödjarmöte. 5

6 Målområden Normer och värden Beskrivning Mörbyskolan har en väl förankrad och konkret likabehandlingsplan utarbetad av vuxenteamet. Elever och föräldrar har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet vid höstterminens början. All personal utvärderar handlingsplanen varje läsår. Flera elever säger att de sällan märker av mobbning och trakasserier. Om det ändå sker säger eleverna att de tar upp dessa händelser med lärarna eller kanske med klasstödjarna. Skolan har ordningsregler som många elever säger sig inte känna till. Vi får svar som det är bara att använda sitt sunda förnuft och liknande lydelser. Under vår observationsvecka har ett arbete påbörjats med att revidera ordningsreglerna. I korridorer råder ett lugn, vi hör få svordomar och kränkande tillmälen. Elever och lärare är noga med att passa tider. Lärarna har ett konsekvent förhållningssätt till sen ankomst. Vi noterar att elevskåpen inte är placerade årskurs- eller klassvis och att eleverna umgås över årskursgränserna. Mörbyskolan har livskunskap på schemat en gång i veckan, ca 25 minuter. Livskunskapen planeras årskursvis och av eleverna får vi veta att det oftast är väl förberedda lektioner. Vid ett tillfälle närvarar vi vid en livlig diskussion om farorna med internet. Vi ser under vår vecka att elever och lärare bemöter varandra med respekt och med en vänlig samtalston. Nästan alla elever vi intervjuar uttrycker att det är en god sammanhållning på skolan. De säger att lärarna bryr sig, att man får vara sig själv, man kan vara med alla, vissa kommer i märkeskläder, men har man inte märkeskläder bryr sig ingen om det. Under vårt besök ser vi att musikläraren lyssnar på varje elev i årskurs 9 när de sjunger och spelar gitarr individuellt. Efterföljande lektion uppmuntrar läraren samtliga elever med orden kom ihåg att ni alla har en röst som kan utvecklas. En elev som har svårt att följa undervisningen säger att hon kompenserar detta genom att läsa hemma cirka två timmar varje dag, ibland tre. Två elever vi intervjuar säger att kompisars resultat är mer stressande än kravet från lärarna. Några andra elever säger att vi har tagit skolan seriöst från början i sjuan och känner oss därför inte så stressade. Många elever tycker att det är för många prov vissa veckor och därför har en sms-kedja startat med ett upprop att manifestera mot stressnivån genom att alla en bestämd dag klär sig i svarta kläder. Några lärare som blir varse om aktionen föreslår att också lärarna ska klä sig i svart denna dag. Skolan har ett provschema som ska förhindra att eleverna har fler än två prov per vecka. Vi ser att lärare i hög grad försöker följa provschemat. Under en lektion när läraren går runt och meddelar ett provresultat individuellt för eleverna, hör vi att en elev med resultat på VGnivå retar ett par andra elever med resultat på G-nivå genom att kalla dem G-barn upprepade gånger. I syfte att minska studiestressen för eleverna har Mörbyskolan anlitat en extern föreläsare i studieteknik för att skapa goda studievanor. Genusfrågorna har ingen handlingsplan och vi ser inget medvetet arbete som pågår kring dessa. Vi ser dock många exempel där det fungerar på ett bra sätt. Vi ser flickor och pojkar delta på lika villkor på idrottslektionen och i slöjden. På idrotten ser vi volleybollmatcher där flickor och pojkar spelar tillsammans och på textilslöjden broderar alla med samma lust. 6

7 Idrotten har även dans för alla på schemat. I arbetet på andra lektioner vi besöker får både flickor och pojkar komma till tals lika mycket. Vi ser att det är naturligt att flickor och pojkar umgås och samarbetar även utanför klassrummet. Vi ser inte att cafeterian utnyttjas i någon större utsträckning. I kvalitetsredovisningen står att fritidsledarnas närvaro i cafeterian är viktig som en vuxenkontakt utan bedömarfunktion. En elev uttrycker att det är helt kasst, det är inte öppet när vi är lediga. En annan önskar att cafeterian ska vara öppen på eftermiddagen när man är hungrig. I skolans verksamhetsidé står det om Mörbyskolans goda stämning och starka vi-känsla och att den gör att eleverna trivs och är trygga. Vi upplever att stämningen på skolan är god och att det råder arbetsro på lektionerna och även i korridorerna. Lärarna vi talar med vittnar om det öppna och tillåtande klimatet i lärarkollegiet. Elevvårdsteamet ansvarar för att ett aktivt arbete bedrivs mot kränkningar mellan elever på skolan. Vi är med under ett av Elevvårdsteamets möten. Under mötet avhandlas ett tiotal elevärenden med förslag till åtgärder. Alla i Elevvårdsteamet deltar på samtliga arbetslagsmöten enligt ett rullande schema. Representanter från Vuxenteamet träffar klasstödjarna var tredje vecka då de har diskussioner och genomför utbildande övningar som ett arbete mot kränkningar på skolan. Vi är med vid ett sådant möte där 28 av 30 klasstödjare deltar. Vi ser att alla tar sitt uppdrag på stort allvar. Vid ett arbetslagsmöte lyssnar vi på en genomgång av en klass där elevers olika problem tas upp. Diskussion om åtgärder från skolan saknas vid detta tillfälle. Vid ett tillfälle säger dock en lärare vad är det för hjälp hon vill ha? I ett protokoll från ett annat möte kan vi läsa att varje elevvårdsärende avslutas med förslag till åtgärd från skolan. Vid vårt besök ser vi en välstädad och klotterfri skola. I matsalen råder ett lugn och de flesta elever vi talar med är nöjda med maten. Frånvaron i skolan är låg enligt lärarna vilket vi också får ett intryck av. Bedömning i text Skolans likabehandlingsplan är välskriven och det är bra att den är tydlig och konkret. Förtroendet eleverna visar för de vuxna i skolan är en styrka. Uppförandet hos eleverna är gott trots att ordningsreglerna inte är synliga och att eleverna säger att de inte känner till dem. Det är bra att de aktualiseras vid revideringen. Ämnet livskunskap tycks hanteras på ett seriöst sätt. Sammanhållningen och arbetsklimatet på Mörbyskolan upplever vi under hela observationsperioden som mycket god. Eleverna tar skolan på allvar, vilket ibland får till följd att de känner sig stressade av kamraters betyg och resultat. Vi bedömer att det är ett sundhetstecken för Mörbyskolan att elever kan uttrycka sina synpunkter på stress på ett så påtagligt sätt, som en manifestation, och att det tas emot med förståelse från lärarna. Det är bra att skolan uppmärksammar detta problem genom att anlita föreläsare för att motverka stress. 7

8 Flickor och pojkar umgås och arbetar på ett bra sätt tillsammans. Genusfrågorna bör trots det få en handlingsplan och någon som bevakar frågorna. Cafeterian är bra placerad och bra möblerad. Elevernas önskemål om öppettider med mera bör uppmärksammas. Engagemanget för cafeterian från de vuxna upplever vi som lågt. En stor tillgång i skolan är personalens engagemang och det arbetsklimat som råder. Det är positivt att elever upplever de vuxna som respektfulla. Ingen är anonym i skolan. I korridorer råder ett lugn, som delvis kan förklaras med att elevskåpen inte är placerade årskurs- eller klassvis. Elevvårds- och Vuxenteamets arbete är effektivt och deras kontakter med arbetslag och klasstödjare är utmärkt. Eleverna verkar tycka att klasstödjarna utför ett viktigt arbete genom att visa en god närvaro. Vi tycker att diskussioner om elevers problem mer ska fokuseras kring vilka förbättringsåtgärder skolan kan vidta. Den låga frånvaron och den goda miljön är ett tecken på trivsel i skolan. Bedömning enligt skala 1 Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Utveckling och lärande/kunskaper Beskrivning I Mörbyskolans arbetsplan står det att det råder samsyn om följande; eleven i fokus, vårt förhållningssätt är det betyder något för mig att det går bra för dig och kunskapen i centrum, en kunskap med kvalitet, där eleverna lär för framtiden. Många elever vi talar med berättar att lektionerna är väl organiserade, alla läxor följs upp och lärarna bryr sig och har koll. Vi ser att de pedagogiska metoderna varierar. Vid lektionsbesök ser vi många exempel på traditionell katederundervisning och lektioner styrda av läroböcker, men vi besöker även lektioner där elever organiseras i grupper. Datorer och annan IT-utrustning används ofta under 1 SKALA : 4.0 MYCKET GOD KVALITET verksamheten uppvisar goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt i sin strävan att nå målen GOD KVALITET verksamheten har i huvudsak god kvalitet med vissa förbättringsområden TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är i huvudsak tillfredsställande, men har varierande kvalitet eller vissa brister. 1.0 EJ TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är utifrån gällande styrdokument inte tillfredsställande. 8

9 arbetspassen. I trä- och metallslöjden hör vi om en elev som på nätet hittat en stol med design från tidigt 1900-tal som han vill göra. På en språklektion visas en film och eleverna diskuterar självständigt filmens innehåll. Vid några no-lektioner utmanas eleverna i sitt tänkande omkring alfa, beta och gammastrålar. Vi kan se att innehållet i idrottsundervisningen är varierat med till exempel bollspel, dans, brottning och pingis. Ett moment i idrotten för högpresterande elever består i att de själva ska leda en grupp barn/ungdomar i ett arbetspass där de själva planerar tidsåtgång, musik och de redskap som behövs. En elev säger att lärarna ställer krav som får en att klara mer än man tror. En elev vi talar med säger att han tycker att matematikundervisningen är tråkig, jag vill inte bara räkna tal efter tal i boken utan man skulle få göra roligare saker. Matematikundervisningen sker i samtliga årskurser på tre olika nivåer, bas- mellan- och fördjupning. Det är alltid eleven själv i samråd med lärare och vårdnadshavare som önskar en nivå. Antalet grupper bestäms utifrån elevernas önskemål och lärarnas pedagogiska bedömning. För att få ytterligare stöd för grupperingen görs en diagnos. När vi besöker de olika grupperna ser vi inte något laborativt material eller utmaningar där de får samarbeta och lära av varandra. I efterhand säger rektor till oss att det finns mycket laborativt material och utmaningar som också används relativt flitigt. Vi ser i vissa andra ämnen att lärarna har svårigheter att rätta undervisningen efter elevernas skiftande förmåga. Lärarna syns dock medvetna om problemet och har till exempel gjort mindre grupper i no ett arbetspass i veckan. Det finns en ambition på Mörbyskolan att arbeta mer tematiskt över ämnesgränserna. Vi hör om eller ser få ämnes- och eller årskursövergripande aktiviteter med undantag av några temadagar såsom Nobeldagen, Sjuornas dag och ett ANT-tema. Ytterligare ett exempel är skrivardagen som förbereds under vår vecka genom att eleverna bestämmer sig för vad de ska skriva om och hur de kan disponera skrivandet. De flesta elever deltar i diskussioner och använder ett ordrikt språk. Läraren ställer ofta frågor även till de mer passiva eleverna och även då får de uttömmande svar. Elevernas vardagsspråk är vårdat. För elever i behov av särskilt stöd har skolan inrättat ett Lärcentrum. För att få detta stöd krävs en pedagogisk kartläggning av eleven och att eleven har ett åtgärdsprogram. En handlingsplan för dyslexi finns. Det vanligaste ska vara att eleven inte har material med sig från ämnesläraren. Vi ser en lektion med åtta elever som i sitt språkval har förstärkt svenska och engelska. Eleverna kommer med olika läromedel och specialläraren, som är ensam, ger stöd efter var och ens behov. Alla eleverna är fokuserade på sin arbetsuppgift och stämningen är god och rofylld. På de flesta arbetspass är det färre elever. Vi får också veta att Lärcentrum kommer att få förstärkning med en tjänst. En elev som börjat nyligen i skolan uttrycker att att nu förstår jag vad jag gör och vad jag ska lära mig. Lärcentrum är bra. Vid vårt besök i samundervisningsklassen ska gruppen gå till simhallen. Stämningen är trivsam och tillåtande. Klassen deltar i de praktiskt-estetiska ämnena på skolan samt har no med en no-lärare. Ett väl etablerat samarbete finns med lärarna i dessa ämnen. En flicka kan inte följa med till simhallen, men får en annan uppgift, att fortsätta tälja sin träfigur. Vi kan se en arbetsglädje i att prestera ett bra resultat. 9

10 Sju elever med annat modersmål får sin undervisning i detta på närliggande skola. Även SVA-undervisningen (svenska som andraspråk) ges på annan skola förutom en mindre grupp som har del av SVA på Mörbyskolan med utbildad SVA-lärare. Rektor säger att ett arbete pågår med att försöka förlägga all SVA-undervisning på Mörbyskolan. Arbetet och resultaten i trä- och metallslöjden dokumenteras med foto och en elevtext om tillvägagångssättet och sparas i en omfattande exempelsamling där andra elever kan hämta inspiration. I elevtexterna hittar vi rubriker som beskriver arbetsprocesser och utvärderingar av arbetsinsatsen. I textilslöjden har elever också dokumenterat sina arbeten i en exempelsamling med arbetsbeskrivningar och mönster. I glasmontrar ser vi färdiga slöjdalster. Väggarna i Mörbyskolan används för övrigt i liten utsträckning till att visa elevarbeten. Mörbyskolan är väl utrustad med moderna datorer. Lärare har i arbetsrummet sin egen dator och varje klassrum är utrustad med cirka tre-fyra datorer och fast installerad datavideoprojektor. Skolan har också en välutrustad datasal och datorer i biblioteket. Datasalen är inte tillgänglig för elever utan vuxen närvaro. Vid två tillfällen i veckan har eleverna tillgång till läxhjälp. Vid det ena tillfället tjänstgör en ma/no-lärare och vid det andra en sv/so-lärare. Vid vårt besök finns ett 30-tal elever i rummet och andra jobbande utanför som säger sig inte få plats i klassrummet. De flesta arbetar inför ett prov och läraren är mycket flitigt använd. En elev säger att man inte behöver plugga hemma så mycket. En annan elev vi intervjuar säger att hon använder två till tre timmar om dagen till läxor och hemarbete för att hänga med i studietakten. Samma elev säger samtidigt att hon önskar mer varierande lektioner och mer självständigt arbete. Elever i skolår 9 har PRAO (praktisk arbetslivsorientering). SYV har en platsbank och är ytterst ansvarig. SYV berättar att eleverna själva oftast hittar sina praktikplatser. Rektor berättar att de har ett samarbete med Danderyds gymnasium. Eleverna på Mörbyskolan kan läsa gymnasiets A-kurs i matematik. Inom ramen för elevens val kan eleverna välja First Certificate of Cambridge, en kurs som erbjuds svenska elever av Cambridge University. Skolan deltar också i matematiktävlingar för alla elever. Bedömning i text Vi upplever att Mörbyskolans förhållningssätt det betyder något för mig att det går bra för dig genomsyrar verksamheten. Vi bedömer att elever och lärare deltar i lärandet med intresse och engagemang. Skolan har i alla skolår en varierad undervisning under skoldagen även om den traditionella katederundervisningen dominerar i de teoretiska ämnena. Vi bedömer att spridningen på elevernas kunskaper är stor och att lärarna därför har en stor utmaning i det läroplanen skriver om kunskaper Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former. Idén med nivågruppering i matematik är bra, men det är viktigt att samtidigt utnyttja möjligheterna till att Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Idrottslärarnas upplägg där 10

11 eleverna själva får leda och planera vissa moment är utmärkt och lärorikt då eleverna kan använda sig av hela sin förmåga. De temaarbeten skolan har tycks fungera bra och det är positivt att ambitionen finns att utöka det ämnes- och årskursövergripande arbetet. Skrivardagen är ett utmärkt initiativ. Vi upplever att skolan har en låg tolerans mot dåligt språkbruk, vilket är en av orsakerna till det vårdade vardagsspråket. Lärcentrum är en väl fungerande enhet där elever får stort stöd i en lugn arbetsmiljö. Det är viktigt att Lärcentrum får ytterligare resurser. Samundervisningsklassens verksamhet tycks väl fungerande. Dokumentationen som görs i såväl trä- och metallslöjd som textilslöjd är föredömlig! Den synliga dokumentationen av elevernas arbete i övrigt på skolan kan förbättras. Lärarna i skolan använder den befintliga IT- tekniken som ett naturligt redskap och komplement i lärandet. Elevernas tillgång till datasalen är tyvärr något begränsad. Efterfrågan på skolans läxhjälp är större än resurserna räcker till. Större resurser tror vi skulle utnyttjas på ett effektivt sätt och hjälpa fler elever att uppnå sina mål. Mörbyskolan är bra på att tillgodose högpresterandes behov genom samarbete med Danderyds gymnasium och Cambridge University. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Ansvar och inflytande för barn/elever Beskrivning Mörbyskolan har trivsel- och samarbetsregler. Vi ser inte reglerna uppsatta i skolan, men de verkar ändå väl förankrade hos eleverna. Vi ser att elever kommer i tid, har med sig material till lektionerna, sköter mobiltelefonerna på ett bra sätt och har sina ytterkläder i skåpen. Elevens ansvar för och inflytande över det egna lärandet blir tydligt vid många tillfällen under vår vecka. I all slöjd har varje elev en loggbok där de planerar, utvärderar och reflekterar över sitt arbete som en självklar del av undervisningen. På idrottslektionen tar eleverna själva en stor del av ansvaret för organisationen av lektionen. På en so-lektion får eleverna välja mellan olika läxuppgifter. På flera lektioner ser vi att läraren arbetar med tankekartor. De låter 11

12 elevernas tankar och åsikter bygga upp en tankekarta på tavlan som sedan används som underlag för anteckningar och vidare studier. Vid ett lektionsbesök hör vi att läraren och eleverna diskuterar hur mycket tid de ska ha för ett kommande prov i so. Eleverna önskar en längre provtid och läraren tillgodoser detta genom att både tidigarelägga starttiden och använda efterföljande rast för att förlänga provtiden. Mörbyskolan har jourgrupper. Under läsåret har alla elever under någon vecka ansvar för olika uppgifter såsom att ta bort klotter, att handla till hemkunskapen, att plocka papper och att torka av bord i matsalen. Elever säger att detta är en viktig uppgift och att om de missköter uppgiften får de göra om arbetet påföljande vecka. Mörbyskolan har satsat på att bygga upp en väl fungerande elevrådsverksamhet. Mörbyskolans klasser har varje vecka femton minuters klassråd utom var tredje vecka då elevrådet sammanträder. Vid vår observation deltar vi inte på något klassråd då det är elevrådsvecka. Varje årskurs har ett eget elevråd med två valda elevrådsrepresentanter från varje klass. Vid våra besök på elevrådsmöten ser vi engagerade elever som tar elevrådsarbetet på allvar. Biträdande rektor deltar i mötet. Elever kommer vid mötet bland annat med ett förslag om att starta en skoltidning. De motiverar sitt förslag med att det känns som om det behövs lite kul i den här skolan. Deras förslag får ett mycket positivt mottagande från de övriga eleverna och inte minst från biträdande rektor. För skolan övergripande frågor går vidare till elevrådsstyrelsen. Elevrådsstyrelsen sammanträder före och efter varje elevrådsmöte. De förbereder frågor och sammanställer resultat och skickar olika frågeställningar vidare till skolledningen. Förutom sammanträden träffas styrelsen en gång i veckan för att kolla läget. Enligt eleverna i elevrådsstyrelsen är deras uppgift att göra skolan bättre. De upplever också att de får mycket bra respons från skolledningen i olika frågor och att flera av deras förslag har blivit verklighet. Skolan har ett föräldraråd där rektor och biträdande rektor ingår, som träffas två gånger per termin. Via hemsidan har föräldrar och elever tillgång till SchoolSoft, som är en välutvecklad informationskanal och ett kommunikationsverktyg. På SchoolSoft finns samtalsunderlag inför utvecklingssamtalet, skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner, frånvaro, scheman, läxor och provresultat. Bedömning i text Att elever är noggranna att följa trivsel- och samarbetsreglerna och tycker de är viktiga har betydelse för det goda arbetsklimatet i skolan. Eleverna kommer till tals och klimatet är tillåtande. Lärarna tar elevernas förslag och åsikter på allvar. Eleverna får ta ansvar i undervisningen. Eleverna känner att loggboken i slöjden är till nytta för att de ska nå sina mål. Även för andra ämnen kan en loggbok vara en styrka, som ett redskap för reflektion och egen utveckling. Vi bedömer att en loggbok skulle vara enkel att införa i flera ämnen då eleverna redan har en rutin och vana att använda den. Systemet med jourgrupper fungerar mycket bra. Under vårt besök ser vi att eleverna tar sina arbetsuppgifter på allvar och det bidrar till mindre skadegörelse. 12

13 Organisationen kring elevrådsarbetet är föredömlig och arbetet är viktigt för eleverna. Det är bra att skolledningen visar respekt för arbetet och för de beslut som fattas. Redskapet SchoolSoft används på ett imponerande sätt. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Bedömning och betyg Beskrivning Alla ämnen på skolan har utmärkta, konkreta och tydliga betygskriterier. Vi ser i de flesta klassrum de kvaliteter som krävs för olika betyg uppsatta på väggarna. Betygskriterierna finns också på hemsidan. Vid så gott som alla våra intervjuer med eleverna har de kunskap om vad som krävs i olika ämnen. Vid ett flertal tillfällen hör vi lärare reflektera tillsammans med en elev om var i utvecklingen eleven befinner sig. Vi hör också att läraren ofta återkommer med måldiskussioner under lektionerna. Flera lärare berättar att de låter eleverna utvärdera såväl undervisningen som sina egna prestationer muntligt eller skriftligt. Vi ser i ett utvärderingsdokument frågan Vad kan läraren tänka på? En skriftlig fråga som förberedelse inför medarbetarsamtalet är Hur arbetar du för att eleverna ska nå målet? Läroplanens strävansmål ser eller hör vi inte talas om under vårt besök. Eleverna på Mörbyskolan når dokumenterat höga resultat. Skolans genomsnittliga meritvärde år 2008 är enligt skolverket 244,6 och samtliga skolor i riket har ett genomsnittligt meritvärde på 209,3. Matematiklärarna i åk 8 låter eleverna utvärdera sina egna provresultat på ett särskilt formulär. På samma formulär gör sedan läraren en utvärdering av elevens provresultat. Detta gör de, enligt en lärare, för att eleverna ska lära sig att förstå skillnaden mellan G-VG-MVG-kvalitet och för att eleverna ska träna på att förklara hur de tänker. En hemuppgift i ett annat ämne består i att producera frågor på olika betygsnivåer. Vi ser vid flera lektioner elever arbeta med förståelsen för de olika nivåerna. Matematiklärare berättar att de gjort om sina prov i matematik för att de ska efterlikna nationella proven och för att komma bort från poängbedömning och i stället beskriva resultat i G-kvalitet, VG-kvalitet eller MVG-kvalitet. Proven är uppdelade i två delar; en G-del som eleverna måste klara för att uppnå G-kvalitet och en frivillig VG/MVG-del. Elever vi talar med berättar att de fick testa de nya proven och sedan rösta om de ville använda dem eller gå tillbaka till den gamla sortens prov. En elev sa jättebra, man får nu dubbelt så mycket tid till proven. Skriftliga omdömen och provresultat tar föräldrar del av på SchoolSoft. Elever tycker att utvecklingssamtalen fungerar bra och att de får komma till tals. För IUP (individuell utvecklingsplan) finns en gemensamt framtagen mall för alla årskurser på skolan. Planen är framåtsyftande. 13

14 Betygskriterierna har tagits fram i samarbete med de andra högstadieskolorna i kommunen. Ett övergripande strukturerat samarbete om betygssättning saknas. Det finns dock önskemål bland lärarna att samarbeta för att få en mer likvärdig betygssättning. Bedömning i text Mörbyskolan har ett högt meritvärde vilket stimulerar elever och ger nöjda föräldrar. Vi bedömer att betygskriterierna är tydliga och att eleverna är väl medvetna om sina mål. Underlagen inför utvecklingssamtal är enhetliga och tydliga. Det är dock viktigt att strävansmålen blir synliggjorda. Lärarnas ambition att få eleverna att förstå vad som krävs för de olika betygskvaliteterna är viktig och bra. Viljan att förbättra matematikproven bidrar även till att öka förståelsen för de olika betygskvaliteterna. Det är viktigt för alla att utvärdera sin egen undervisning. Vi tycker att det redan finns flera bra exempel på olika utvärderingsformer på skolan. SchoolSoft används på Mörbyskolan på ett utmärkt sätt för kommunikation och information om elevernas resultat och utveckling. Elevernas IUP är framåtsyftande och tydlig. Att formen är gemensam för alla årskurser förstärker tydligheten för elever, personal och föräldrar. För att säkra likvärdigheten i bedömningar är det bra med det kommunövergripande samarbetet. Ett mer strukturerat och övergripande samarbete mellan skolans lärare och även med andra skolor är viktigt för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Styrning och ledning Beskrivning Rektor har tre grundläggande fokusområden för Mörbyskolan, Eleven i fokus, Trygghet och en Välskött skola. Eleven i fokus sammanfattas med Det betyder något för mig att det går bra för dig. Rektor vill att satsningar görs på ett brett lärande för alla elever, på kunskapsutveckling, social kompetens, höga förväntningar och hög måluppfyllelse. Trygghet sammanfattas med att Vi är varandras arbetsmiljö där nolltolerans mot mobbing och trakasserier ska råda och att det finns omtanke, delaktighet, trivsel, glädje och arbetsro. Den välskötta skolan ska ge ordning och reda, ge tydlighet i en väl fungerande organisation där läroplanen genomsyrar verksamheten. Skolans mål som beskrivs i skolans lokala arbetsplan är framarbetade av personalen i utvecklingsgrupper våren -09 utifrån en självvärdering som utfördes våren -08 enligt Qualis 2 kvalitetssäkringsmodell. Målen läsåret 09/10 som utgår från rektors verksamhetsidé som arbetats fram i hela personalgruppen är 2 Qualis är ett certifieringsarbete. Qualis-trappan, som har sju steg, är en beskrivning av hur en kvalitetsskola ser ut och hur den kan utvecklas. 14

15 att bilda väl fungerande arbetslag lyfta fram Mörbyskolan som en attraktiv skola förbättra skriftliga omdömen och bedömarkompetensen utveckla elevernas delaktighet utveckla ett samarbete med Danderyds gymnasium Skolan har detta läsår bildat tre arbetslag med fokus på elevernas lärande och större möjligheter till ett ämnesövergripande arbetssätt. En stående punkt på arbetslagens dagordning är pedagogiska frågor, som ibland används till gemensam planering. Skolan har under veckan vi observerar utformat en ny tydligare hemsida vilket är ett led i att göra Mörbyskolan mer attraktiv. Nya skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner har arbetats fram inför höstterminen -09. Skolan har använt sig av extern hjälp. Vi kan vid ett flertal tillfällen förstå att frågan om elevernas delaktighet har hög prioritet hos ledningen och lärarna. En elevrådsverksamhet har byggts upp och arbetslagsledarna säger att ett prioriterat område för dem är elevernas inflytande i undervisningen. De säger också att alla vill arbeta ämnesövergripande och är bra på att ta emot nya idéer. Mörbyskolan har en plan för en gemensam studiedag för lärarna med Danderyds gymnasium för pedagogiska diskussioner och för att skapa fler möjligheter för ämnesutbyte. Mörbyskolan har påbörjat möjligheten för elever i årskurs 7 och 8 att på Elevens Val-tid arbeta med mer avancerad matematik och eleverna i åk 9 har möjlighet att läsa MaA-kursen (gymnasiekurs). Kvalitetsredovisningen har skrivits december -08 av den föregående skolledningen. Den lokala arbetsplanen är framarbetad under våren -09 av Mörbyskolans personal utifrån nuvarande skollednings verksamhetsidé. Arbetet bedrevs i utvecklingsgrupper, ämnesgrupper och i andra gruppkonstellationer. Frågorna har också diskuterats i föräldraråd och elevråd. Kvalitetsredovisningen har inte utvärderats av personalen. Kompetensutvecklingsplan görs enligt skolledningen och lärare utifrån de medarbetarsamtal som förs. Skolans gemensamma kompetensutveckling har under året handlat om skolans lokala mål. Vi ser inte någon dokumenterad kompetensutvecklingsplan för skolan. Mörbyskolan har en tydligt utarbetad handlingsplan för övergången mellan årskurs sex och sju. Bland annat besöker sexorna sin nya skola och träffar lärarna och sina nya klasskamrater på våren. Skolan har en kick-off-dag i september som kallas Sjuornas dag som anordnas av vuxenteamet och klasstödjarna. SYV har gymnasieinformation i årskurs åtta och nio och för föräldrar. Eleverna har möjlighet att gå på gymnasiemässorna. Inför gymnasievalet görs en intresseprofil på samtliga elever i årskurs nio och SYV har enskilda samtal med varje elev. Bedömning i text Som ny skolledning på Mörbyskolan tycker vi att den har lyckats finna de utvecklingsområden som skolan behöver prioritera först. Rektors verksamhetside formuleras i 15

16 skolans lokala mål på ett enkelt och tydligt sätt, vilket underlättar implementeringen. Vi tycker att skolan har kommit långt i genomförandet av läsårets mål, även om mycket återstår. Vi kan inte se att personalen har medverkat i framarbetandet eller utvärderingen av kvalitetsredovisningen, vilket de bör göra. Skolans lokala måldokument för 09/10 är framtaget på ett föredömligt sätt. Det är bra att kompetensutvecklingsfrågorna får stor plats under medarbetarsamtalen. En kompetensutvecklingsplan för hela skolan bör tas fram. Skolans handlingsplaner för övergångar mellan olika skolformer är bra. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Jämförelse med tidigare observation Skolan har inte genomfört tidigare observation. Starka sidor Skolas sociala klimat och arbetsklimat Normer och värden sid 6 Utveckling och lärande sid 8 Ansvar och inflytande sid 11 Elevvårdsarbetet. Normer och värden sid 6 Personalens engagemang och studiemotiverade elever Normer och värden sid 6 Utveckling och lärande sid 8 Högpresterande elever stimuleras och utmanas i sitt lärande. Utveckling och lärande sid 8 Ansvar och inflytande sid 11 Elevernas delaktighet i undervisningen.. Utveckling och lärande sid 8 Ansvar och inflytande sid 11 Bedömning och betyg sid 13 Styrning och ledning sid 14 Tydliga mål och betygskriterier... Bedömning och betyg sid 13 Styrning och ledning sid 14 Inlyssnande och målinriktad ledning.. Styrning och ledning sid 14 16

17 Förbättringsområden Medvetet genusarbete. Normer och värden sid 6 Arbetsformer som tillgodoser samtliga elevers behov Normer och värden sid 6 Utveckling och lärande sid 8 Ämnesövergripande arbeten Utveckling och lärande sid 8 Verktyg för reflektion.. Ansvar och inflytande sid 11 Samarbete för en likvärdig bedömning och betygssättning Bedömning och betyg sid 13 Sammanfattande slutsats om enheten Eleverna på Mörbyskolan är studiemotiverade och medvetna om betygskriterier och skolans mål. Utrymme för reflektion är viktigt för Mörbyskolans elever för att ytterligare öka måluppfyllelsen. Eleverna blir sedda av såväl lärare som skolledning. Den nya skolledningen har under kort tid, i stor utsträckning, utvecklat skolan och personalen har visat en stor vilja till utveckling. Många bra och viktiga organisationsförändringar har gjorts och vi ser att skolan nu arbetar med att utveckla kvaliteten på lärandet ytterligare. Vi möts i Mörbyskolan av en trivsam atmosfär med engagerade elever och personal. Vi upplever under vår observation att elever i stor omfattning är mycket nöjda med verksamheten. 17

18 Referenser Grundskolans kursplaner och betygskriterier, Skolverket års läroplan, Lpo94, för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Kommentarer till kursplaner och betygskriterier, Skolverket 2000 Skolverkets utbildningsinspektion i Mörbyskolan, grundskola årskurs 7-9 samt obligatorisk särskola årskurs Dnr :3380 Pilenenkäten våren 2008, Danderyds kommun Våga Visa metodboken Mörbyskolans egna dokument: Arbetsområde Kartografi för åk 7 ht -09 Arbetsplan för Mörbyskolan / med mål för läsåret 09/10 Betygskriterier i svenska, i engelska, teknik, hem- konsumentkunskap, biologi Betygsöversikt / SchoolSoft Dagordning Arbetslagsledarmöte Elevscheman Elevenkät inför utvecklingssamtalen Elevens val åk 8/ Trä- och metallslöjd Elevens val / Blanketter Handlingsplan kameraövervakning på Mörbyskolan Hemsidan Information om nivågruppering i matematik Introduktion av ny medarbetare uppföljande samtal Jourschema Kalendarium Krisplan för Mörbyskolan Kvalitetsredovisning inom barnomsorg och skola år 2008/ Re 339 Mörbyskolan Lokala betygskriterier på Mörbyskolan Lärcentrum/ informationsblad Matematikplanering Medarbetarsamtal med kompetensutvecklingsplan Minnesanteckningar från 13/5 /Mentorernas jobb i höst Min vilja med skolan/ Rektors presentation Mål / Hem- och konsumentkunskap Mörbyskolan kunskap och hjärta/ informationsbroschyr Mörbyskolans likabehandlingsplan Omdöme av matematikprov Personalförteckning Projektredovisning i slöjd/ Utdrag ur loggbok från slöjden Protokoll och minnesanteckningar pedagogiska ledningsgruppen, Kick-off med elevrådsstyrelsen, arbetslagsmöte Rutiner vid utvecklingssamtal SchoolSoft Skrivardagen onsdag 21 oktober/ information och underlag Så här arbetar vi på Mörbyskolan med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi/informationsblad Tjänstefördelning Uppdragsbeskrivning för arbetslagsledare på Mörbyskolan Utvärdering/ Sammanställning från Utvärdering av verksamhetsåret lå 2008/09 Utvärdering SO Veckobrev från ledningen Verksamhetsberättelse (Re 339 Mörbyskolan) Vårt Globala Ansvar en kurs i omvärldskunskap /elevens val Årscykel Mörbyskolan 2009 Åtgärdsprogram/ informationsblad Övergång från årskurs 6 till årskurs 7 18

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

våga visa metodbok för observationer

våga visa metodbok för observationer 2011 våga visa metodbok för observationer innehåll inledning VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering 5 Observationer inom Våga Visa 6 observationer Inför observationen 8 Under observationen 9 Rapportering

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Inledning Nu håller Du i Din hand ett dokument som syftar till att utveckla Mörbyskolan till att bli en attraktiv skola, och omtalad för den

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, och Upplands Väsby. Syftet med VÅGA VISA är att öka

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Strands förskolor och skola Sammanfattning Analys av och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten Åtgärder för förbättring 2. SAMMANFATTNING Strands förskolor och

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

skolan Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen.

skolan Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen. 2013 Slotts Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen. Alla elever skall ges möjlighet att nå minst G/ E i

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer