Oordningens dynamik. En jämförelse av demonstrationerna i Prag, Nice, Göteborg och Genua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oordningens dynamik. En jämförelse av demonstrationerna i Prag, Nice, Göteborg och Genua"

Transkript

1 Oordningens dynamik En jämförelse av demonstrationerna i Prag, Nice, Göteborg och Genua

2

3 Oordningens dynamik En jämförelse av demonstrationerna i Prag, Nice, Göteborg och Genua Författare: Finn Wallman

4 Oordningens dynamik: En jämförande studie av demonstrationer i Prag, Nice, Göteborg och Genua Författare: Finn Wallman Omslagsbild: Kravallerna i Göteborg 2001, Björn Andersson Försvarshögskolan, Crismart Publikation nr 32 ISSN ISBN Upplaga: 600 Författaren och Försvarshögskolans, Crismart Tryckt av Elanders Gotab AB, 50270,Vällingby 2006.

5 Innehåll 1 Förord 9 2 Sammanfattning 13 3 Inledning Syfte Bakgrund och problematisering N 30 Battle of Seattle Disposition 18 4 Metod Definitioner Avgränsningar Forskningsdesign Intervjuteknik Material och källkritik 22 5 Teori Tidigare forskning Teoretisk ansats Anpassning av ramverket till den transnationella kontexten Analogier och inlärningsproblematik 31 6 Kontext och aktörer Den politiskt institutionella kontexten Tjeckiska republiken Frankrike 36

6 Innehåll Sverige Italien Den autonoma miljön Antifascistisk aktion Syndikalistiska ungdomsförbundet Attac Ya Basta och Tute Bianche/De vita overallerna Det svarta blocket Reclaim the Streets/City Media 49 7 Analys av fyra framträdande fall IMF och Världsbankens årsmöte i Prag den september Introduktion Inkubation Spänning Påskyndande händelse Ansats Reglering Lärande Mötet i Europeiska rådet i Nice den 7 9 december Introduktion Inkubation Spänning Påskyndande händelse Ansats Reglering Lärande Europeiska rådets möte i Göteborg den juni Introduktion Inkubation Spänning Påskyndande händelse Ansats Reglering Lärande G8-mötet i Genua juli Introduktion 81

7 Innehåll Inkubation Spänning Påskyndande händelse Ansats Reglering Lärande Jämförande tabeller Händelseförloppet Kravallerna i siffror 97 8 Slutsats 99 9 Källförteckning Förkortningar Appendix 1: Polisens utrustning 119

8

9 1 Förord Vi lever i en allt mer internationaliserad värld. Avstånden minskar mellan människor, och den Europeiska unionen har blivit en del av vår vardag. Nationernas gränser är inte längre vad de tidigare var. Genom ny teknik går det att nå människor på ett snabbare och effektivare sätt. Även media har anpassat sig till internationaliseringen och den nya tekniken. Det går inte många timmar (eller minuter i vissa fall) innan en lokal händelse kan ha blivit en världsnyhet och CNN eller någon annan tv-kanal har fått dit sitt kamerateam. Demonstrationer och proteströrelser är inga nya företeelser. Redan på 1800-talet uppstod olika rörelser såsom arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. På 60-talet växte bland annat miljörörelsen, fredsrörelsen, Vietnamrörelsen, antikärnkraftsrörelsen och kvinnorörelsen fram. På senare år har djurrättsaktivisterna, vit makt-rörelsen, globaliseringskritikerna och de autonoma anarkistiska nätverken etablerats. Proteströrelserna har fört upp nya frågor på den politiska dagordningen och utmanat etablerade former för politiken. De unga idag med politiskt engagemang har vuxit upp i en medieintensiv tid där televisionen har haft en framträdande plats. De nya rörelserna har även gynnats av den nya tekniken. Genom exempelvis IT-tekniken kan människor snabbt nå varandra och utbyta information och åsikter, trots de geografiska avstånden. Internet passar de nya rörelsernas arbetsmetoder. Men med allt gott följer alltid något ont. Internationaliseringen har t.ex. fört med sig nya problem. Den ökade integrationen inom EU sker mot bakgrund av en förändrad säkerhetspolitisk situation där exempelvis gränsöverskridande demonstrationer och globaliseringsmotståndare skapar nya förutsättningar för krisberedskapsplaneringen vid toppmöten i Europa. Demonstrationer och

10 Oordningens dynamik våldsamma protester i samband med internationella toppmöten är inte längre nationella isolerade händelser. Det bör dock noteras att det under 1990-talet och under de senaste åren har genomförts ett antal fredliga demonstrationer i samband med internationella möten på politisk nivå. Men i november 1999 kom demonstrationerna mot World Trade Organization (WTO) i Seattle, USA, att påverka formerna för motdemonstrationer för flera av de efterkommande mötena i världen. Det som hände i Seattle var något av ett startskott för utvecklingen av de större demonstrationer och våldsamheter som har uppstått vid dessa möten där globaliseringskritiska demonstranter funnits. Denna studie beskriver, jämför och analyserar likheterna och skillnaderna mellan fyra fall av toppmöten i Europa; kravallerna vid International Monetary Fund (IMF) och Världsbankens möte i Prag september 2000, Europeiska rådets möte i Nice den 7 9 december 2000, Europeiska rådets möte i Göteborg juni 2001 och G8-mötet i Genua den juli IMF:s och Världsbankens möte i Prag var det första stora möte som ägde rum inom ramen för de internationella politiska institutionerna efter WTO:s möte i Seattle november Första gången som våldsamma konfrontationer ägde rum i samband med ett EU möte var vid Europeiska rådets möte i Nice i december Demonstrationerna i samband med Europeiska rådets möte i Göteborg 2001 och G8-mötet i Genua strax efter händelserna i Göteborg är intressanta då kunskap om tidigare kravaller funnits och man därför borde ha kunnat dra lärdom från dessa för att undvika större våldsamheter. Trots detta sköt polisen tre demonstranter i Göteborg och dödsskjutningen av 20-årige demonstranten Carlo Giuliani i Genua kom att skapa anti-globaliseringsrörelsens första martyr. Men detta var inte första gångerna som polisen sköt mot demonstranter. Mindre än en månad före G8-mötet i Genua blev tre studenter nerskjutna av polisen när de deltog i en protest mot Världsbanken i Papua Nya Guinea (The Ecologist sep. 2001). I Copacabana, Bolivia, år 2000 blev två demonstranter skjutna till döds under en massdemonstration mot privatisering. Från början var ambitionen att studien skulle bygga på intervjuer och fältstudier från både Prag, Nice och Genua. Det var dock bara i Prag där det var möjligt att få tillträde till beslutsfattarna. I Frankrike var både Inrikesministeriet, polisprefekten och gendarmeriet mycket förtegna med att lämna ut information om polisens och myndigheternas insatser under Europeiska rådets möte i Nice 7 9 december. Med fallet Italien var Inrikesministeriet, Questuran (motsvarande svensk länspolismyndighet) och Carabinieri väldigt tillmötesgående, men hänvisade till att händelserna vid G8-mötet i Genua fortfarande är en rättssak i Italien. Med hjälp av media och Internet har dock mycket bra information kunnat inhämtas. Denna studie skrevs före terroristattackerna i London den 7 juli Dessa attacker skedde i anslutning till det G8-möte som hölls i Skottland den 6 8 juli 10

11 Förord Före G8-mötet planerades flera olika demonstrationer och under mötet förekom en del protestaktioner. Ett flertal av de organisationer som nämns i denna studie var representerade såsom Attac, Indymedia, Ya Basta. Det stora mediefokuset kom emellertid att hamna på terroristattackerna. Inga av demonstrationerna kom att utvecklas till kravaller. En annan viktig händelse i sammanhanget som har inträffat efter att denna studie gjordes är kravallerna i Frankrike under november De startade i förorterna till Paris, ofta kallade cités, och spreds till flera andra franska städer. I dessa fall handlar det om en annan grupp av aktivister än de autonoma rörelser som studien analyserar och deras sätt att protestera skiljer sig från de studerade grupperna. Det teoretiska ramverk som används i studien har dock från början använts till att analysera fall av lokala etniska upplopp i Amsterdam 1998 och ramverket skulle säkert gå att använda för att analysera upploppen och kravallerna i Frankrike. Den senaste tidens händelser har inte förändrat något som gör att slutsatserna i studien blivit obsoleta. Det är snarare fallet att slutsatserna stärks av händelserna. Studien har genomgått vetenskaplig behandling vid seminarium på Försvarshögskolan under ledning av professor Paul t Hart. Rapporten har även granskats av tf professor och docent Eric Stern. Finn Wallman Stockholm den 3 december

12

13 2 Sammanfattning Denna studie beskriver, jämför och analyserar fyra fall av kravaller i Europa. För att kunna göra en strukturerad jämförelse sätts vart och ett av fallen in i ett processteoretiskt ramverk. Detta ramverk delar upp händelserna under en kravall i sex olika steg eller stadier. Den första av dessa stadier är inkubationsfasen som kännetecknas av polisens förberedelser; om polisen har satt upp särskilda säkerhetszoner, när demonstranterna anländer från olika delar av världen till mötesplatsen, globaliseringskritiska workshops och seminarier m.m. Efter inkubationen kommer spänningsfasen som kännetecknas av de inledande stökigheterna; tidigare möten eller stökigheter vid gränserna när demonstranter anländer från andra länder. Den tredje fasen är den påskyndande händelsen som börjar när första incidenten mellan polis och demonstrant inträffar och som eldar allmänhetens förbittring. Därefter kommer ansatsfasen som karaktäriseras av flera mindre upplopp på olika ställen. Polisen har problem med att kommunicera sinsemellan och stundvis infinner sig en känsla av att demonstranterna har övertaget. När polisen återfår kontrollen inträder den så kallade regleringsfasen. Den sista fasen är lärandefasen, som visar på lärandet, konsekvenserna, erfarenheter och efterspelet. Det första fallet som studeras är IMF:s och Världsbankens möte i Prag den september Detta möte kännetecknades av att myndigheterna inte hade någon egen nationell erfarenhet av denna typ av händelser sedan november 1989 då Tjeckien fick en ny regim. Genom att använda kravallerna i Seattle november 1999 som en historisk analogi var polisen taggad till tänderna vilket resulterade i väldiga kravaller och våldsamheter. Amnesty International lämnade en skrivelse efter mötet innehållande bedömningen att polisen hade använt övervåld. 13

14 Oordningens dynamik Det andra fallet är mötet i Europeiska rådet i Nice den 7 9 december Kravallerna och våldsamheterna var vid detta möte i mindre skala vid en jämförelse med övriga fall. Demonstrationståget bestod av två delar. En del startade från östra Nice i närheten av den sporthall där många av demonstranterna var inkvarterade. Den andra delen startade ifrån centralstationen i Nice. Båda delarna skulle sedan gå emot samma mål, möteslokalen Akropolis. Det som är mest intressant med kravallerna vid detta möte var att det var första gången som ett EU-möte blev föremål för internationella kravaller. Det tredje fallet som analyseras är Europeiska rådets möte i Göteborg den juni Mötet i Göteborg föregicks av ett antal våldsamma kravaller. Polisen använde både hundar och hästar vid konfrontationerna med de våldsamma aktivisterna. Vid ett tillfälle omringade polisen Hvitfeldtska gymnasiet, som fungerade som inkvartering för demonstranter, med containrar för att ingen skulle kunna lämna skolan. Vid en senare sammandrabbning drog polisen vapen och sköt med skarp ammunition en av demonstranterna. Vid Schillerska gymnasiet, som också fungerade som inkvartering för demonstranter, gjorde polisen en aktion och utrymde skolan samt lät 78 personer ligga på marken under en lång tid. Det fjärde och sista fallet är G8-mötet i Genua juli Detta är det möte i Europa som samlat flest demonstranter. Det beräknas att ca till människor demonstrerade i Genua. Där sköts en 20-årig aktivist till döds i huvudet på nära håll av den paramilitära polisen, karabinjären. Dessutom gick polisen in i Diazskolan där demonstranterna låg och sov och attackerade de demonstranter som bodde där mycket brutalt. Polisvåld och trakasserier fortsatte även på polisstationen dit man förde demonstranterna. Det pågår fortfarande rättsliga processer i Italien vid tidpunkten för när denna studie skrivs. Det är värt att notera att efter den 11 september 2001 har det inte förekommit några större kravaller vid toppmöten. Detta beror främst på att efter 11 september har säkerheten kring toppmöten ökat något enormt. 14

15 3 Inledning Händelserna vid de studerade toppmötena i Europa kan inte ses som isolerade företeelser utan de är snarare delar i ett mycket större sammanhang. Det är särskilt intressant att ställa flera toppmöten bredvid varandra för att se vilka likheter och vilka skillnader som finns mellan dem. I denna studie avgränsas jämförelsen till fyra fall i Europa, vilka alla hade tydliga inslag av våld och förstörelse, upplopp och konfrontationer mellan demonstranter och polis. För att kunna göra en bra strukturerad jämförelse kommer dessa möten att sättas in i ett processteoretiskt ramverk. Denna studie tar sitt avstamp i ett processteoretiskt ramverk som är utvecklat av Otten, Boin och van der Torre för att förstå dynamiken av oordning. Författarna har prövat ramverket på studier av två urbana upplopp i Nederländerna. Den här studien kommer att ta ramverket ett steg längre genom att använda det vid analyser av fyra transnationella fall, upploppen vid IMF: s och Världsbankens möte i Prag, Europeiska rådets möte i Nice, Europeiska rådets möte i Göteborg och G8-mötet i Genua. De stora skillnaderna mellan lokala och internationella kravaller är att demonstranterna vid internationella kravaller till stor del består av tillresta människor. Dessa människor har ingen anknytning till den lokala polisen eller till det lokala samhället. 3.1 Syfte Syftet med denna studie är att beskriva, jämföra och analysera likheterna och skillnaderna mellan fyra fall; fyra toppmöten i Europa som blev våldsamma på grund av sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. För att kunna göra en strukturerad, fokuserad jämförelse (George 1985) kommer dessa fyra fall att sättas in i ett ramverk som operationaliserar syf- 15

16 Oordningens dynamik tet. Utgångspunkten för detta blir det teoretiska ramverk som är utvecklat av Otten, Boin och van der Torre (2001). Ramverket är användbart för att känna igen mönster vid processer för att överväga alternativa strategier vid förberedelserna. Författarna har prövat detta ramverk på studier av lokala kravaller i samband med en fotbollsmatch i Rotterdam 1999 och lokala etniska upplopp i Amsterdam Bakgrund och problematisering Internationaliseringen har fört med sig nya problem. Dessa är bland annat demonstrationer och våldsamma protester i samband med internationella toppmöten (Hansén & Hagström 2004, s. 159). Det har blivit mer regel än undantag med demonstrationer i samband med möten som hålls av Världsbanken, IMF, EU och G8, som är symboler för såväl hårdför kapitalism som globaliseringens negativa konsekvenser (Säpo 2000, s. 12). Denna internationalisering har medfört att större vikt har lagts på pro-aktivt arbete (Flyghed 2000, s. 164 f) i stället för att som tidigare, fokusera på begångna brott. Globaliseringen och de institutioner som uppfattas som drivande har kommit att på ett koordinerat sätt kritiseras och olika nya organisationer och nätverk, s.k. autonoma rörelser, har genomfört en rad protester och aktioner, både lagliga och olagliga mot globalisering, kapitalism och EU. För att nämna några av dessa grupper finns Antifascistisk aktion, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Attac, Ya Basta, Det Svarta Blocket, Reclaim the Streets. En genomgång av dessa är nödvändig, dels eftersom det ger en bild av deras bakgrund och tradition, i viss mån deras våldsbenägenhet men även då de är organisationer på den internationella arenan. Ett urval av dessa grupper redovisas i avsnitt 6.2 Den autonoma miljön. Tjeckien har mindre erfarenhet av denna typ av konfrontation i samband med internationella toppmöten. De demonstrationer som Tjeckien har erfarenhet av är framförallt kopplat till de omfattande protestdemonstrationerna mot den kommunistiska regimen, vilken föll samman efter den 17 november Den efterföljande sammetsrevolutionen handlade om en demokratisering av Tjeckiens institutioner samt nybildandet av partier och i december 1989 valdes Václav Havel till Tjeckoslovakiens president. Frankrike har en bred erfarenhet av kravaller och aktioner mot terrorism. Den franska polisen, tillsammans med gendarmeriet, har stora resurser för att klara av att hantera händelser som kan uppkomma i samband med urartade demonstrationer, fotbollshuliganism eller lokala etniska motsättningar. Ordningspolisiära problem såsom de som uppkom i Göteborg den juni 2001 var inte helt nya problem för polisen och övriga berörda myndigheter. Under 1980-talet förekom fotbollshuliganism runt om i Europa. Sverige 16

17 Inledning arrangerade fotbolls-em 1992 under ungefär samma förutsättningar för att upprätthålla lag och ordning som i Göteborg Italien hade som förebild erfarenhet av tidigare kravaller vid internationella toppmöten i andra länder. Detta gjorde att man kunde använda sig av andra länders lärdomar och erfarenheter. G8-mötet i Genua var det toppmöte som drog till sig flest demonstranter och kom att bli kravallernas crescendo N 30 Battle of Seattle Det är viktigt för den fortsatta förståelsen att belysa ett specifikt fall som en bakgrund till de fall som kommer att analyseras i studien. Det är WTO:s årsmöte i Seattle 1999 som har kommit att kallas för the Battle of Seattle. Det hade förekommit våldsamheter innan vid internationella toppmöten, men Seattle karaktäriserades av att det var många tillresta demonstranter från övriga världen samt att kravallerna kom att uppnå den grad att myndigheterna blev tvungna att införa undantagstillstånd. Tisdagen den 30 november (N 30) inleddes det som kom påverka formerna för motdemonstrationer för flera av de efterkommande mötena i världen, dvs. startskottet på en period av mycket våldsamma toppmöten. WTO höll sitt årliga ministermöte den 29 november till den 3 december 1999 i Seattle. WTO:s ministerkonferens inleddes på tisdagen den 30 november och det var därför denna demonstrationsakt fick namnet N 30. Redan tidigt på morgonen hade demonstranter börjat omringa möteshallen. Vid åttatiden hade demonstranterna lyckats blockera alla tillfarter till möteslokalen och deras slagord var Shut down the WTO. Vid tiotiden hade över personer samlats (Guerilla vision 1999). Många av demonstranterna hade individuella intressen att demonstrera för, alltifrån antikapitalism, mänskliga rättigheter till miljö m.m. Demonstranterna började med att organisera sig i olika grupper och använde icke-våldsmetoder för att förhindra att delegaterna skulle nå konferenslokalen (FT ). Totalt demonstrerade personer mot ministermötet. Inte sedan gatustriderna på 1960-talet hade så stora gatudemonstrationer genomförts i USA (SOU 2002:122, s. 120). Samtidigt som blockaden genomfördes ett antal våldsamheter på olika platser i de centrala delarna av Seattle, skyltfönster krossades, föremål kastades och bilar förstördes m.m. Polisen hade så kallad non-lethal vapen, dvs. gevär för gummikulor, tårgaskanoner och pepparspray och stora bepansrade polistanks för att kunna spärra av gatorna. Polisen satte in tårgas och pepparspray mot demonstranterna, men lyckades varken gripa eller förflytta demonstranterna på grund av de övriga demonstranternas blockad av området. Polisens taktik, att tidigt sätta in tårgas mot demonstranterna som blockerade WTO:s möteslokal, visade sig ha en icke 17

18 Oordningens dynamik önskvärd effekt. I stället för att skingra demonstranterna orsakade detta stor förargelse och resulterade i stora oroligheter. Till slut räckte inte polisens resurser för att hantera situationen. Den 30 november klockan förklarade borgmästaren undantagstillstånd och alla konstitutionella rättigheter drogs in. Undantagstillståndet omfattade utegångsförbud i centrala Seattle med straffrättsliga sanktioner samt rätt för polisen att gripa dem som bröt mot utegångsförbudet. Förbudet gällde under tiden tisdag kväll klockan till torsdag morgon klockan (SOU 2002:122, s. 140 f). Strax efter borgmästarens beslut om inrättande av undantagstillstånd godkände guvernören beslut om insättande av Nationalgardet. Kravallerna fortsatte ändå till kvällen. Dagen därpå stod det klart att polisen inte kunde hantera situationen och inte heller skulle kunna utföra massgripanden (SOU 2002:122, s. 142). Protesterna slutade, efter våldsamma poliskravaller och över 600 gripanden, med att mötets förhandlingar bröt samman. Detta firades som en seger bland demonstranterna. Polisen i Seattle hade inte planerat för ett worst-case-scenario (Security Magazine). Bland annat hade man inte planerat för att kunna sätta in Washington Nationalgarde under kravallerna. 3.3 Disposition I nästa kapitel Metod kommer denna studies forskningsdesign att förklaras samt vilken intervjuteknik som använts. Kapitel 5 inleds med att visa på den tidigare forskning som gjorts inom kravallområdet och beskriver därefter det teoretiska ramverk som används för att dissekera händelseförloppet i de studerade fallen. Kapitel 6 Kontext och Aktörer belyser den politiskt institutionella kontexten, dvs. hur länderna är organiserade och vilka olika typer av poliser som finns. Dessutom beskrivs några av de aktörer som ryms inom samlingsnamnet Den autonoma miljön. Kapitlet avslutas med en redogörelse av medias roll. Den som vill gå in på händelserna direkt kan börja läsa kapitel 7 som innehåller analysen av de fyra fallen som uppsatsen granskar. Avslutningsvis följer en slutsats som skall svara på syftet med denna studie. I appendix 1 finns en redogörelse för polisens utrustning vid respektive möte. 18

19 4 Metod 4.1 Definitioner Nationalencyklopedin definierar demonstrant, aktivist, upplopp och kravaller på följande sätt. En demonstrant är en deltagare i demonstration. En aktivist är en person som företräder en militant ståndpunkt vilket syftar till ett militärt ingripande; numera också aktiv, handlingsinriktad medlem av ett parti eller annan organisation. Eftersom studien behandlar upplopp kommer demonstranter även innefatta personer som i protest utför aktiva handlingar vid demonstrationstillfällena. Således görs i studien ingen skillnad på demonstrant och aktivist. Upplopp är brott som innebär att en folksamling stör allmän ordning och visar uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot en myndighet för att framtvinga eller hindra viss åtgärd och inte skingrar sig på myndighets befallning. Om upploppet övergått till våldshandlingar på person eller egendom blir brottsrubriceringen våldsamt upplopp. Kravaller är oroligheter på gator och andra allmänna platser med många deltagande, ofta med våldsamma sammanstötningar med polisen som följd. Vanligen avser man händelser som är något mindre omfattande och allvarliga än upplopp, men i princip har orden samma betydelse. 19

20 Oordningens dynamik 4.2 Avgränsningar Denna studie är avgränsad till fyra fall av toppmöten i Europa. Studien avser inte att ge en förklaring till varför polisen eller demonstranterna agerade på ett visst sätt vid en viss händelse. Det är inte heller studiens uppgift att kritisera polisens agerande under Prag-, Nice-, Göteborgs- eller Genuakravallerna. Vidare kommer studien inte att förklara de bakomliggande orsakerna till upploppen, dvs. roten till problemen, utan bara beskriva mönstren av processer vid ett upplopp för att jämförelser skall kunna göras med andra fall. Det rättsliga efterspelet kommer inte i sin helhet att analyseras. Detta beror bland annat på att det fortfarande pågår juridiska efterspel både när det gäller kravallerna i Göteborg och i Genua vid tillfället som denna studie görs. 4.3 Forskningsdesign En studies syfte avgör valet av metod, vilken urskiljer vad som kommer att bli föremål för analys i undersökningen. För att kunna göra jämförelser mellan fall som har en klar internationell dimension kommer ett processteoretiskt ramverk, ursprungligen skapat av Otten, Boin och van det Torre, utvecklas genom att en internationell analysnivå tillförs ramverket. Det mest självklara valet för att pröva eller utveckla en teori inom statsvetenskapen är att använda den komparativa metoden (Marsh & Stoker red. 2002, s. 250). Genom att använda en komparativ metod kan även tillförlitligheten öka i de slutsatser som dras av fallstudien (George & McKeown 1985, s. 24). Alla metodval har sina för- och nackdelar och sker utifrån forskningsproblemets typ och utifrån de frågor som ställs av författaren. En fördel med fallstudiemetoden är att den utgår från verkliga situationer och att den ger en ingående men ändå övergripande insikt i den studerade händelsen. Alla observationer färgas av de teoretiska aspekter som används, vilket gör att det behövs ett konceptuellt schema för att organisera kaoset. Detta påverkar hur ordningen tar form (George & McKeown, s. 23). Ett och samma fall kan emellertid innehålla flera observationer vilket möjliggör, åtminstone vissa, generaliseringar. Istället för att jämföra olika fall konstruerar författaren olika jämförelser inom fallet. (George & McKeown, s. 29). Denna studie beskriver fyra händelseförlopp och tanken är att dessa skall jämföras med varandra och utifrån detta görs en strukturerad analys. Metoden i denna fallstudie är en strukturerad, fokuserad jämförelse (George & McKeown 1985, s. 43). En jämförelse mellan dessa fyra olika fall är fokuserad i den mening att den som undersöker fallen väljer ut de aspekter som är relevanta för studien, dvs. hänsyn tas bara till vissa aspekter av fallet. Jämförelsen är även strukturerad eftersom författaren definierar och strukturerar de data som är relevanta för fallstudien. De frågor som ställs i 20

21 Metod den strukturerade, fokuserade jämförelsen är av generell natur och omsorgsfullt utvalda. Om frågan inte är generell finns risken att den bara är relevant för det ena fallet och lämnar det andra utan möjlighet att ge ett upplysande svar. Samma fråga ska kunna ställas till båda fallen men det hindrar inte undersökaren från att fokusera på vissa specifika aspekter av fallen som kan vara av intresse för studien (George & McKeown 1985, s. 43). Författaren som gör en strukturerad jämförelse försöker att identifiera variationer i olika händelsemönster som kan inträffa, snarare är att försöka att svara på frågan om hur ofta varje händelse inträffar (George 1979, s. 60). För att kunna operationalisera teorin kommer olika händelser inom varje fall som studeras att struktureras i sex olika stadium eller steg av händelseförloppet. Varje stadium kompletteras med ett givet generellt kännetecken som karaktäriserar stadiet av händelseförloppet. 1 Därefter går det att jämföra de olika stadierna från vart och ett av fallen med varandra. Händelseförloppet dissekeras med hjälp av en stor mängd insamlat material, som består av allt ifrån intervjuer till gräsrotsorganisationers egna videoupptagningar, med syftet att kunna sätta in varje liten del i ett schema för att sedan kunna jämföra med andra fall. Den fokuserade, strukturerade jämförelsemetoden 2 har vissa särskilda fördelar framför den statistiska, kvantitativa, metoden. Att göra intensiva analyser av ett fåtal fall kan vara mer effektivt än att göra översiktliga statistiska analyser av massor av fall. Generellt blir problemet med reliabilitet och validitet mindre för undersökare som arbetar med att jämföra fall då det går att analysera de mindre antalen fallen mer fullständigt (George 1979, s. 50). Undersökaren som gör en strukturerad jämförelse försöker identifiera variationer i olika händelsemönster som kan inträffa, snarare är att försöka svara på frågan om hur ofta varje händelse inträffar (George 1979, s. 60). 4.4 Intervjuteknik För att nå fördjupad förståelse av händelseförloppet och som ett komplement till den övriga datainsamlingen framförallt när det gällde Prag-fallet, då mycket material är oöversatt, har ett antal intervjuer genomförts. De som intervjuats är Václav Kuthan (ställföreträdande polischef i Prag som är strategiskt ansvarig för krishantering och var särskilt ansvarig för händelserna vid IMF:s och Världsbankens möte i Prag), Milan Zapletal (chef för polisens larm- och ledningscentral i Prag och operativt ansvarig för polisens insatser) samt Jiri Kopal (en av grundarna till medborgarrättsprojektet Obcanske pravni hlidky). 1 Inkubation, spänning, påskyndande händelse, ansats, reglering och lärande. Se vidare avsnitt 5.2 Teoretisk ansats. 2 I George 1979 används benämningen controlled comparision. 21

22 Oordningens dynamik Eftersom denna studie har ett kvalitativt angreppssätt har öppna intervjuer använts eftersom de används för att beskriva kända fenomen och deras egenskaper så grundligt som möjligt. I en öppen intervju har man fria svarsalternativ och uppföljningsfrågor är tillåtna, till skillnad mot standardiserade intervjuer där bestämda svarsalternativ skall anges (Wiss & Ödlund 1999, s. 10 f). Vidare har både respondent- och informationsintervjuer genomförts. En respondentintervju är en intervju där den intervjuade personen själv har varit delaktig i den studerade företeelsen, medan en informationsintervju innebär att personen står utanför (Wiss & Ödlund 1999, s. 11). Respondentintervjuerna har gett en djupare förståelse för hur aktörerna själva uppfattade händelseförloppet. Ur tillförlitlighetssynpunkt är intervjuer inte helt oproblematiska eftersom de svar som personerna ger kan vara rensade och formade till att ge en mer positiv policybild. 4.5 Material och källkritik Faktainsamlingen i denna studie har främst skett via skriftliga källor såsom olika offentliga rapporter, tidningsartiklar och böcker. Som komplement till detta har även intervjuer genomförts. Vilken metod man än väljer för faktainsamlingen är det viktigt att kritiskt granska källorna för att avgöra hur tillförlitligt resultatet är. Källkritik kan betecknas som en samling regler som syftar till att ta reda på vad som är sant eller åtminstone sannolikt (Thurén 1997, s. 7). Beskrivningen av händelseförloppen är hämtad från många olika källor och därefter sammansatt för att skapa en så god bild och beskrivning av dem som möjligt. På grund av den stora mediebevakningen vid händelserna finns det mycket information att hämta från olika medier. I och med att denna studie beskriver en process finns det vissa delar där det inte har gått att få tag på mer än en källa. I dessa fall är det viktigt att vara källkritisk då källan inte har gått att jämföra med andra källor. Dessutom, då en del av informationen har känslig karaktär (polisvåld m.m.) kan det i vissa fall vara en putsad bild som ges i media. För att undvika att använda felaktig information har material från olika medier granskats noga och jämförts för att komma så nära sanningen som möjligt. Även information från oberoende mediabevakare (t.ex. Independent Media Center) har analyserats. I studien görs en detaljerad rekonstruktion av händelseförloppet byggd på tillgängliga offentliga dokument, rapporter, tidigare forskningsinsatser, intervjuer, massmediematerial samt information från Internet. 3 Ofta avfärdas den kvalitativa forskningen på grund av fördomar och att det skulle finnas en risk 3 I de fall där Internet har använts har informationen hämtats från officiella hemsidor, t.ex. som är en oberoende mediebevakare. 22

23 Metod för avsaknad av objektivitet vid insamlandet av det empiriska materialet (Marsh & Stoker red. 2002, s. 205 f). Den risken minimeras dock genom att denna studie bygger på en bred bas av material. 23

24

25 5 Teori 5.1 Tidigare forskning Det har gjorts ett flertal tidigare studier av upplopp. En intressant studie är Abraham Millers studie av två upplopp i Los Angeles (Miller 2001); det s.k. Watts-upploppet 1965 och upploppen i samband med domen efter polismisshandeln av Rodney King Syftet med Millers jämförelse är att han vill finna de primära orsakerna till upploppen. Han menar att tidsåtgången, intensiteten och spridningen förklarar mer hur upploppen var uppbyggda snarare än resultatet av de bakomliggande orsakerna. Miller (2001) börjar med att analysera upploppen i Watts 1965 och kommer fram till att om polisen snabbare hade mobiliserat sig och massingripanden hade skett tidigare, hade Watts-upploppet inte spridit sig över femtiotalet kvarter och inte heller hållit på i sju dagar. De bakomliggande orsakerna var, enligt honom, att polisen inte var tränad för den här typen av händelser och inte heller hade den utrustning som krävdes. Vidare analyserar Miller Rodney King-upploppet 1992 och visar på att man trots erfarenheterna från 1965 inte lyckades stävja upploppet i tid och detta resulterade i att president George Bush befallde att armé och marintrupper skulle gå in i Los Angeles tillsammans med 1000 upploppstränade federala poliser. Problemet med för kort tid för förberedelser tar Uriel Rosenthal (1989) upp i sin studie av krisen i samband med installationen av drottning Beatrix till tronen efter att den holländska drottningen Juliana skulle abdikera den 30 april Polisen, i samarbete med övriga aktörer, hade fått tre månader på sig att förbereda invigningen. Stämningen i Amsterdam, där installationen skulle ske, var präglad av sammandrabbningar mellan aktivister och myndigheter. Invigningen resulterade i att Amsterdam onsdagen den 30 april 1980 fick upp- 25

26 Oordningens dynamik leva en av de västa sammandrabbningarna mellan polis och upploppsmakare i hela Nederländernas efterkrigstid. Rosenthal (1989) kommer fram till några ytterligare faktorer som kan ha påverkat utfallet, förutom den korta förberedelsetiden. Dessa är att beredskapsorganisationen vid installationsdagen skiljde sig från den som hade använts vid tidigare tillfällen. Beredskapsstrukturen för polisoperationerna var byggda på ett militärt koncept. Verkligheten skiljde sig från den man hade förberett sig för samt beslutsfattandeprocessen var karaktäriserad av en svår kännbar beslutsstress. Det som gör den här krisen speciell är att den inte kom som en blixt från klar himmel. Myndigheterna hade redan innan befarat att just det datumet skulle något kunna ske och dessutom visste man på vilken plats ej önskvärda händelser skulle kunna genomföras. Brian D. Jacobs (1989) har gjort en studie av upploppen i Brixton i södra London Han visar på hur de spänningar som fanns mellan svarta och polis utvecklades före upploppen och utgjorde en grund för förloppen som sedan följde. Vidare visar Jacobs på relationer mellan polis och samhället i termer av en organisatorisk byråkratisk konflikt. Denna konflikt förstärktes av att den kombinerades med att det saknades förberedelser för upploppshändelser. Jacobs (1989) kom fram till att det inte fanns någon effektiv lokal organisatorisk mekanism som kunde ha koordinerat polisen och kommunala ledare i händelse av en kris. Bert Useem och Peter Kimballs (1989) har studerat orsakerna till och utvecklingen vid fängelseuppror. De undersöker fängelseuppror mellan vid Attica (New York), Joliet (Illinois), New Mexico-fängelset, Michigans fångsystem och Moundsville (West Virginia). Enligt författarna finns det fem steg vid ett fängelseupplopp. Det första steget är pre-upplopp, och det karaktäriseras av när både fångar och myndigheten samlar de resurser som är nödvändiga för att gå in i det andra steget, öppet uppror och statens första respons. Utvidgning av upploppet är det tredje steget och det fjärde steget är tillståndet av belägring, vilket infaller när varje sida kämpar för att ta kontroll över situationen. Till sist infinner sig steget när upploppet upphör och det kännetecknas av återfångandet av de fångar som var involverade. Useem och Kimball (1989) försöker förklara fängelseuppror med att det beror på ett administrativt sammanbrott. Arjen Boin och William A. R. Rattray (2004) har vidareutvecklat Useem och Kimballs teori och tillför det institutionella sammanbrottet till det administrativa, som en förklaring till fängelseuppror. På sådant sätt kan de med sin teori förklara uppkomsten av fängelseuppror på vissa ställen och på andra inte. Boin och Rattray (2004) kommer fram till att fängelseupplopp är en effekt inte en orsak. Andra exempel på upploppsstudier är P. A. J. Waddingtons (1994) analys av införandet av en s.k. skatt per capita (poll tax) som ledde till upplopp runt Trafalgar Square den 30 mars Detta var det största utbrottet av civil 26

27 Teori oordning i centrala London sedan the Bloody Sunday Ytterligare ett exempel på upploppslitteraturen är David Waddingtons (1992) framtagande av en modell för samhällelig oordning som kombinerar både kontextuella och processuella perspektiv på oordning. Waddington använder sin modell för att analysera olika typer av offentlig oordning. Bland annat analyseras amerikanska och brittiska upplopp i kommuner, våldsamheter vid strejker, fotbollshuliganism och dessutom problemen på Nordirland. 5.2 Teoretisk ansats Det går att ställa sig frågan vilka som är de bakomliggande orsakerna till protester, upplopp eller revolutioner. Otten, Boin och van der Torre (2001, s. 7 f) hävdar att följande faktorer spelar in. Den första är människors bostadssituation. Denna faktor gör att vissa människor kan känna sig orättvist behandlade och missnöjda. Den andra är att människor är naturligt benägna att agera aggressivt och själviskt. Den tredje är att individer automatiskt hamnar tillsammans, antingen eftersom de delar samma öde eller att de delar samma önskan. Otten, Boin och van der Torre (2001, s. 11 f) tar upp ett antal argument för att använda sig av en modell för att jämföra olika upplopp. För det första är det bra att kunna förklara varför ett upplopp är större än ett annat. Därefter är det viktigt att inte se upplopp som en engångshändelse utan som en händelse som har utvecklat sig över en tid. För det tredje kan ett upplopp verka vara en kaotisk, irrationell händelse som är ett meningslöst sätt att agera på, men Otten, Boin och van der Torre (2001) menar dock att upplopp är en typ av protest som riktas till en särskild typ av publik. Ett fjärde argument är att det är viktigt att se till den komplexitet som ett upplopp har. Ett sista argument har att göra med att de politiska besluten efter ett upplopp måste vara baserade på en balanserad analys av både generella konjunkturella faktorer samt den dynamiska processen som är relevant i fallet. Anledningen till att Otten, Boin och van der Torres (2001) ramverk valdes är i första hand att ramverket är användbart för att känna igen mönster vid processer för att överväga alternativa strategier vid förberedelserna. Dessutom är deras ramverk tydligt när det gäller de lokala upploppen samtidigt som att det är forskningsmässigt intressant att utveckla detta ramverk ett steg vidare och studera kravaller som är påverkade av den transnationella kontexten. Upploppslitteraturen pekar på ett flertal kritiska dimensioner av oordningens dynamik. De kan delas upp i ett antal stadium, med specifika karaktärsdrag. Otten, Boin och van der Torres (2001) teoretiska ramverk bygger på sex stadier 4 4 Otten, Boin och van der Torres (2001) sex stadium är på engelska formulerade enligt följande: Incubation, Tension, Precipitating Event, Onset, Adjustment och Learning. 27

28 Oordningens dynamik i eskalerandeprocessen vid ett upplopp. De har kompletterat dessa stadier med att tillföra de dominerande kännetecken som Waddington (1992) beskriver att ett upplopp har. Dessa går från att det är spända relationer mellan polis och allmänheten, första klagomålet, handling som eldar förbittring, territorium står på spel, kontrollen återfås tills den efterföljande utvärderingsfasen. Stadium Kännetecken I Inkubation 1. Spända relationer mellan polis och allmänheten II Spänning 2. Nyligen inträffade incidenter III Påskyndande händelse 3. Första klagomålet 4. Påskyndande polishandling 5. Handling som eldar allmänhetens förbittring 6. Handling som eldar polisens förbittring 7. Territorium på spel IV Ansats 8. Spridning av information och rykten 9. Mobilisering av massan och polisen 10. Belägring (misslyckande av kommunikation) V Reglering 11. Kontrollen återfås VI Lärande 12. Definition av problem och utvärdering Källa: Otten, Boin & van det Torre (2001) Stadium I: Inkubation Det första stadiet i det teoretiska ramverket kallas för inkubation och kännetecknas av att det är spända relationer mellan polis och allmänheten. I denna fas fokuseras det på tidigare motsättningar eller tidigare händelser. Har det blivit en upptrappning av polisens agerande? Finns det några förväntningar på upploppet baserat på historiska analogier? Detta stadium visar även på om det finns människor som rest till händelsernas centrum från olika ställen för att demonstrera eller protestera. Det kan exempelvis handla om upploppsmakare som preparerar sig för kommande händelser. Vidare läggs polisens förberedelser in i detta första stadium. Hur är olika myndigheter förberedda? Vad har underrättelsetjänsten gett för information? Inkubationsfasen är ofta kännetecknad av informationssvårigheter. Även polisens riskkalkylering ligger inom detta stadium. Stadium II: Spänning Det andra stadiet visar på nyligen inträffade lokala incidenter. Dessa incidenter kan handla om trakasserier mellan folksamlingarna och polisen. Detta stadium kännetecknas även av att upprorsmakarna berusar sig, tar droger, sjunger och/ eller för oväsen på platsen. Dessutom kan det handla om enstaka slagsmål mellan upprorsmakare och polisen. 28

29 Teori Stadium III: Påskyndande händelse Stadium tre kännetecknas av ett första klagomål följt av en påskyndande polishandling. Därefter kommer den handling som eldar allmänhetens förbittring, följt av handling som eldar polisens förbittring. Det kan handla om små incidenter och bråk som växer sig starkare. Detta i sin tur leder till en mer spänd atmosfär. Exempel på en sådan händelse är när en grupp upploppsmakare börjar vandalisera. Polisen kallas in men blir attackerade av upploppsmakarna. I detta stadium står territoriet på spel, vem är det som har övertaget? Stadium IV: Ansats Ansatsen för de kommande händelserna tas i stadium fyra. Detta stadium präglas av spridande av information och rykten. Dessa rykten kan vara både sanna och även osanna eller förstorade, t.ex. när det gäller polisens agerande och frågan om övervåld. Det är i detta stadium som massan och polisen mobiliserar sig. Vidare kännetecknas stadiet av belägring och att kommunikationen misslyckats. Detta stadium karaktäriseras av att mindre upplopp startar samtidigt på flera olika ställen i stadens centrum. Många upploppsmakare utnyttjar den situation som råder och går bärsärkargång på gator. Exempelvis kan det handla om förstörelse av symboliska måltavlor såsom polisfordon, men även McDonald srestauranger. För polisens del handlar denna fas om kommunikationssvårigheter och även problem med att det är alltför informella eller oklara befälsstrukturer. Detta leder till att polisen får svårighet med att ta kontroll över situationen. Stadium V: Reglering Stadium fem, regleringsfasen, handlar främst om att polisen återfår kontrollen över den rådande situationen. Denna fas infinner sig när polisen påbörjar massarresteringar, skingrar respektive föser iväg folkhopar. Ambulans och räddningstjänst gör sitt för att ta hand om eventuella skadade och sårade. Stadium VI: Lärande Det sista stadiet kännetecknas av en lärandefas då man definierar de problem som uppstått och utvärderar de händelser som inträffat. Det kan också handla om att dra slutsatser samt att forma strategier och angreppssätt för framtiden. 29

30 Oordningens dynamik Anpassning av ramverket till den transnationella kontexten Som är nämnt ovan bygger Otten, Boin och van der Torres ramverk på sex steg i processen vid ett upplopp. Ramverket är användbart för att känna igen mönster vid processer för att överväga alternativa strategier vid förberedelserna. Författarna har prövat detta ramverk på studier av lokala kravaller i samband med en fotbollsmatch i Rotterdam 1999 och lokala etniska upplopp i Amsterdam Ramverket är användbart för att analysera de lokala upploppen. Det som emellertid saknas är kopplingen till den transnationella kontexten. Otten, Boin och van der Torre tar den lokala kontexten för givet i sitt ramverk. De förutsätter att upptrappningen till en kravall beror på att det har under en lång tid varit spänningar mellan allmänheten på den lokala nivån och polisen. Detta gör att om man inte tillför en transnationell kontext, dvs. en ytterligare analysnivå, skulle deras ramverk inte gå att använda mer än för annat än lokala kravaller där aktörerna är ett lokalt samhälle och den lokala polismakten. För att ramverket skall vara användbart och möjliggöra jämförelser av transnationella fall måste hänsyn tas till den transnationella kontexten. I den här studien vidareutvecklas deras ramverk genom att ytterligare en dimension tillförs, den transnationella dimensionen 5 av kravallerna. De studerade fallen har tydliga globala och transnationella inslag genom att demonstranterna kommer från olika länder för att protestera, många av dem är globaliseringskritiska, integrerade i internationella nätverk samt att mobilisering, nätverksbyggande, information sker globalt via t.ex. Internet eller sms-meddelanden. Demonstranterna behöver således inte ha någon lokal anknytning alls till platsen där toppmötet genomförs, vilket en lokal kravall har. Ett tydligt exempel på när hänsyn måste tas till den transnationella kontexten är i Otten, Boin och van der Torres teoretiska ramverk det första och det andra stadiet, inkubations- och spänningsfasen, kännetecknade av ett längre spänt läge mellan den lokala polisen och samhället. Denna spänning har byggts upp under en längre tid och mellan de boende och verkande på den lokala platsen. Detta är ett möjligt scenario vid studerandet av en etnisk konflikt i en given kommun. När det gäller ett fall som ett internationellt toppmöte är situationen en annan. Det spända läget vid en demonstration i en stad vid ett toppmöte kan helt bero på händelser som har skett i en helt annan stad eller ett helt annat land. De nyligen inträffade händelserna kan ha hänt mellan demonstranter och polis vid ett helt annat möte. Antiglobaliseringsmotståndare gör ingen skillnad på om det internationella toppmötet hålls i Seattle, Prag eller Genua utifrån denna aspekt. Lika lite som att EU-motståndare gör skillnad på 5 I denna studie innebär en transnationell dimension eller kontext att protester bedrivs genom aktioner i flera länder och över nationsgränserna. 30

31 Teori om EU:s ministrar träffas i Nice eller i Göteborg. Samma dilemma skulle uppstå om man använde ramverket på andra typer av rörelser såsom miljörörelser eller fredsrörelser. 5.3 Analogier och inlärningsproblematik Eftersom denna studie kommer att bygga på ett ramverk som tar hänsyn till att kravaller utvecklas genom en upptrappning av tidigare inträffade händelser. Således bör begreppet analogi förklaras lite närmare. Människor skapar sin egen historia, men de gör det inte såsom de finner det lämpligt. Var och en gör det inte utifrån de omständigheter som de valt själva, utan under omständigheter som de träffas av ifrån det förgångna. Analogier är därför viktiga som en del i analysarbetet och förstålsen för hur någon hanterat en situation, t.ex. hur ett land har förberett sig inför ett toppmöte. En historisk analogi är tillämpad när en person eller en grupp drar sig till minnes sina personliga eller kollektiva minnen och/eller delar av historien för att hantera löpande situationer och problem (Brändström et al. 2004, s. 193). Aktörer frestas av att använda lärdomar från tidigare erfarenheter som historiska analogier eller erfarenhetsbaserade tumregler. När informationen upplevs vara ofullständig eller osäker tenderar människor i beslutssituationer att fylla luckorna med erfarenheter som finns med i deras mentala bagage, såsom historiska analogier (Khong 1992). Analogierna hjälper beslutsfattaren att definiera naturen av den situation som beslutsfattaren står inför genom att göra en jämförelse med tidigare situationer som beslutsfattaren är mer bekant med. Om beslutsfattaren har en repertoar av analogier beror valet av analogi på vilken historisk händelse eller erfarenhet som framkallas enklast av det som inträffar. Vidare har beslutsfattare svårt att gå ifrån en vald analogi och de tenderar att hålla sig kvar i analogin även om defekter i analogin pekats ut för dem (Khong 1992, s. 35 ff). I det fallet en beslutsfattare har en fattig repertoar av analogier i sitt minne väljer han oftast den mest ytliga för att ha som ledsagare vid beslutsfattandet (Khong 1992, s. 218). Kritiker till användandet av analogier hävdar att analogier bara rättfärdigar och försvarar de beslut som beslutsfattare tagit baserat på andra orsaker och uppsåt (Khong 1992, s. 252). Analogiresonemang och ytliga lärdomar från tidigare krisepisoder med samma motpart är inte alltid en säker grund för kollektiv inlärning (Sundelius, Stern & Bynander 1997, s. 41). Statschefer har konstant gått tillbaka i tiden för att hantera nuet. När de möter ett inhemskt eller ett utrikespolitiskt problem bakar de in historiska paralleller som härstammar från det tidigare skedda (Khong 1992, s. 3). Men, myndigheter och komplexa organisationers kapacitet för inlärning är inte så enkel som det kan tyckas vara. Det finns flera svårigheter och praktiska problem 31

32 Oordningens dynamik vad gäller kunskapsbaserad och erfarenhetsbaserad inlärning (Sundelius, Stern & Bynander 1997, s. 40). Allmänhetens förväntningar efter kriser, som de har speglats i media, kan skapa ett politiskt tryck på omedelbara reformer. Försök att svara upp mot sådana stämningar leder ofta till ogenomtänkta och felaktiga åtgärder, snarare än till kollektiv inlärning. Således blir resultatet av myndigheternas beslut ett hastverk som inte bygger på en gedigen efteranalys av krishanteringen (Sundelius, Stern & Bynander 1997, s. 42 f). 32

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Hantera hot mot allmän ordning

Hantera hot mot allmän ordning Hantera hot mot allmän ordning Det här är ett utdrag ur en publikation från Institutet för strategisk dialog. Läs hela texten här: I frontlinjen: en vägledning för att motverka högerextremism 3. Hantera

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Momentguide: Analys av aktuell väpnad konflikt

Momentguide: Analys av aktuell väpnad konflikt Momentguide: Analys av aktuell väpnad konflikt Häromåret firade Sverige 200 år av fred. Tyvärr är det väldigt få människor på jorden som har möjlighet att njuta av en sådan unik lyx. Om vi ska lära något

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Momentguide: Aktörer inom internationell politik

Momentguide: Aktörer inom internationell politik Momentguide: Aktörer inom internationell politik Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Komparativ studie om surrogatmoderskap i EU:s medlemsstater

Komparativ studie om surrogatmoderskap i EU:s medlemsstater GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Komparativ studie om surrogatmoderskap i EU:s medlemsstater SAMMANFATTNING

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar

Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar Uppdrag Stadsdirektören gav Social resursförvaltning 2014-04-23 i uppdrag att ta fram en struktur och plan för hur stadens förebyggande insatser mot våldsbejakande

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Hej och välkomna till Europakunskap!

Hej och välkomna till Europakunskap! Hej och välkomna till Europakunskap! Kursen Europakunskap är en statsvetenskapskurs. Statsvetenskapliga perspektiv dominerar kursen, men även vi använder oss även av historiska, ekonomiska, geografiska

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kursplan Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kurskod: 1LL029 Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

Gemensam problembild och orsaksanalys - Hur gör vi? Caroline Mellgren Institutionen för kriminologi Malmö högskola

Gemensam problembild och orsaksanalys - Hur gör vi? Caroline Mellgren Institutionen för kriminologi Malmö högskola Gemensam problembild och orsaksanalys - Hur gör vi? Caroline Mellgren Institutionen för kriminologi Malmö högskola Att arbeta kunskapsgrundat - Utgångspunkter Utgå från kunskap om problemet: kartlägg problembilden

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA)

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA) Institutionen för musik- och teatervetenskap Betygskriterier för MVTVÅA Musikvetenskap II GN 30 hp VT 2015 Beslut: Fastställda av Institutionsstyrelsen för musik- och teatervetenskap 2014-12- 19 Musikhistoria

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Komparativrätt Laura Carlson 2016 Varför komparativ rätt? 1. Den gör studenter bekanta med utländska regler, begrepp och ansatsar och möjliggör därmed kommunikation

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

INTERNATIONELL POLITIK

INTERNATIONELL POLITIK Statsvetenskapliga institutionen STATSKUNSKAP A INTERNATIONELL POLITIK Seminariefrågor Fredrik Bynander Höstterminen 2009 Läsanvisningar till föreläsningarna 1. 9/12 Introduktion till Internationell politik

Läs mer

Vägledning för läsaren

Vägledning för läsaren OECD Regions at a Glance Summary in Swedish OECD:s regionsöversikt Sammanfattning på svenska Varför regionsöversikt? Vägledning för läsaren På senare år har regionala utvecklingsfrågor återvänt till många

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun Kommunikation Utmaning Sammanhang Motivation Förväntningar är grunden för vår pedagogiska plattform. Varje utvalt ord i vår plattform vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Läs mer om detta

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Sedan andra utredningar visat att hot och våld riktat mot fönroendevalda på lokal och regional nivå är ett betydande problem i Sverige har säkerhetshöjande åtgärder vid offentliga

Läs mer

TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA

TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA UPPSTART: Hur globaliserad är du? Om du tittar dig runt i din vardag inser du ganska snart att du har väldigt många

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Hur formulerar och tillämpar vi betygskriterier?

Hur formulerar och tillämpar vi betygskriterier? Hur formulerar och tillämpar vi betygskriterier? 1. Kort om betygskriterier vs bedömningskriterier. 2. Att offentliggöra sina betygskriterier fördelar och nackdelar. 3. Betygskriterier: en formuleringskonst?

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SOCIOLOGI Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska Annette Lennerling med dr, sjuksköterska Forskning och Utvecklingsarbete Forskning - söker ny kunskap (upptäcker) Utvecklingsarbete - använder man kunskap för att utveckla eller förbättra (uppfinner) Empirisk-atomistisk

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Momentguide: Kalla kriget

Momentguide: Kalla kriget Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Datavetenskap. Opponent(er): Niclas Hanold. Samiar Saldjoghi. Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark. Joakim De Jong. Definition och Implementering av

Datavetenskap. Opponent(er): Niclas Hanold. Samiar Saldjoghi. Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark. Joakim De Jong. Definition och Implementering av Datavetenskap Opponent(er): Niclas Hanold Samiar Saldjoghi Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark Joakim De Jong Definition och Implementering av Säkerhetsevaluering Oppositionsrapport, C/D-nivå 2009:xx

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Den externa dimensionen av Lissabonstrategin: Vilka intressen vill EU främja och hur? Anna Michalski Sieps

Den externa dimensionen av Lissabonstrategin: Vilka intressen vill EU främja och hur? Anna Michalski Sieps Den externa dimensionen av Lissabonstrategin: Vilka intressen vill EU främja och hur? Anna Michalski Sieps Vad är Lissabonstrategin?..within a decade: to become the most competitive and dynamic knowledgebased

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Kunskap och intresse. Peter Gustavsson, Ph D. Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet

Kunskap och intresse. Peter Gustavsson, Ph D. Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet Kunskap och intresse Peter Gustavsson, Ph D Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet Kunskap Fakta Insikt om samband Förståelse Fakta kommer fram som ett resultat av observationer

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer