Verksamhetsplan Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, Malmö Storstadskrets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets"

Transkript

1 splan 2014 Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, Malmö Storstadskrets

2 Innehåll 1 Bakgrund Ekonomi Styrelse Styrelsestöd Frivilliga sområden Hälsa och social delaktighet Besöksverksamhet... 5 Anstalts- och häktesbesökare... 5 Besöksgruppen... 6 Besökstjänst... 6 Limhamnsgruppen... 6 Promenadkompis... 7 Röda korsvärdar på vårdavdelningar och entréer, SUS Malmö... 7 Stödgruppen för Akutcentrum SUS, Malmö... 7 Ugglan Träffpunkt... 9 Social träffpunkt... 9 Textilverkstad Lindängen... 9 Kårens seniorgrupp Läxhjälp Läxhjälp Lindängebiblioteket Läxhjälp Stadsbiblioteket Läxhjälp Stenkulaskolan Läxhjälp på boendet Västra hamnen Läxhjälp på Garaget Läxhjälp på Bellevuegårdsbiblioteket för hemlösa Backabo Bostadsbyn Per-Albin Lönngården daggrupp Lönngården söndag Rönnbacken Stödhuset Bangatan Södervärn

3 Värnan Integration Cykelskola Mötesforum Språkhörnan Träna svenska på Drottninggatan Träna svenska på Lindängen Träna svenska på Kirsebergs transitboende Kris- och katastrofhantering Första hjälpen-gruppen Lokal krisberedskap Humanitär rätt Folkrättsgruppen Vitabussen Migration Landinformatörerna (Linfo) MASKA Transit Föreningsutveckling En väl fungerande förening Globalen LUKS Kupan Uppstart Malmgårdens polare Frivillighet för delaktighet

4 1 Bakgrund Malmö Storstadskrets av Svenska Röda Korset bildades den 6 mars 2008 genom ett samgående mellan fem Rödakorskretsar i Malmö Vårsol, Limhamnskretsen, Malmö Rödakorskår, Novakretsen och Folkrättskretsen. t med bildandet av Malmö storstadskrets var att samla personella och ekonomiska resurser i en slagkraftig organisation och därigenom ge optimala förutsättningar för löpande verksamheter att fortsätta och utvecklas och att underlätta för nya verksamheter att starta. Under 2012 och 2013 har ytterligare tre kretsar haft upplösande stämmor Malmökretsen, Vitabusskretsen och Malmgårdens polare där verksamheterna har överförts till Malmö Storstadskrets. Det innebär att Malmö storstadskrets nu är den enda kretsen i Malmö. Kretsen har ca 1855 registrerade medlemmar och har Malmö stad som upptagningsområde. Kretsens verksamhetsområden omfattar: Hälsa och social delaktighet Kris- och katastrofhantering Humanitär rätt Migration Föreningsutveckling 2 Malmö Storstadskrets syfte är att utveckla befintliga verksamheter samt skapa nya verksamheter enligt Röda Korsets verksamhetsinriktning Vi ska verka för mångfald inom organisationen genom att välkomna människor med olika ålder, kön, etnisk bakgrund mm. Detta gör vi bland annat genom att skapa olika typer av frivilliguppdrag och verksamheter där alla ska kunna bidra med sina kunskaper och erfarenheter. 3 Öka Röda Korsets synlighet i Malmö Underlätta för nuvarande verksamheter att fortsätta och utvecklas Underlätta för nya verksamheter att starta Röda Korsets gemensamma resurser frivilliga, lokaliteter, ekonomi användes tillfullo Utveckla kretsens arbete och verksamheter med särskilt fokus på människor från socioekonomiskt utsatta områden 4 Ekonomi För att finansieras verksamheterna i Malmö Storstadskrets krävs att anslag söks hos Malmö stad, stiftelser, fonder, sponsorer, gåvor, insamlingar m.m. 5 Styrelse Malmö Storstadskrets styrelse består 2014 av ordförande, tio ledamöter samt tre suppleanter. Samtliga styrelsemedlemmar ska genomgå utbildningar för sitt uppdrag. 3

5 Arbetet med kretsens olika verksamhetsområden delas upp mellan styrelsens ledamöter och suppleanter. Ordförande, kassör och sekreterare ska inte vara verksamhetsansvarig för något verksamhetsområde. Att vara verksamhetsansvarig innebär följande: Kontaktperson mellan styrelsen och verksamhet/frivilligledare. Informationsansvar från styrelsen. Bistå vid verksamhetsplanering och budget. Uppföljning av verksamheten/verksamheterna. Attestansvar Medverka vid rekrytering av frivilligledare Ansvara för eller överlämna till annan ledamot eller motsvarande intervju av nya frivilligledare Ansvara för att någon ledamot i styrelsen håller i det avslutande samtalet när frivilligledare lämnar sitt uppdrag. Så väl intervju av nya frivilligledare som avslutande samtal med frivilligledare ska dokumenteras och arkiveras. Besöka sina verksamheter minst en gång per år. Förslag att man samlar sina frivilligledare två gånger per år för informationsutbyte, övriga kontakter sker via mail och telefon. 5.1 Styrelsestöd Styrelsen ska ha hjälp och avlastning genom någon form av support eller att operativa arbetsgrupper bildas, som på styrelsens uppdrag utför speciella arbetsuppgifter under en avgränsad tid. Under de första sex månaderna 2014 kommer kretsen ha en anställd för att dels arbeta med kretsens läxhjälpsverksamhet (25 %) dels för att avlasta styrelsen i det dagliga arbetet. Anställningen omfattar totalt 50 procent av en heltidstjänst. 6 Frivilliga "Grunden för Svenska Röda Korsets och Malmö storstadskrets arbete vilar helt på de frivilligas ideella engagemang för människor i utsatta situationer där samhällets resurser inte fullt ut räcker till och där den personliga insatsen som den frivillige gör innebär ett mycket viktigt komplement. De frivilligas personliga engagemang i mötet med människor sker med respekt och främjar ömsesidig förståelse." Samtliga verksamheter bör ha minst 2 frivilligledare och det antal frivilliga som krävs för verksamheten. 4

6 7 sområden Alla Malmö storstadskrets verksamheter syftar till att uppmärksamma behov i Malmö kommun som idag inte tillgodoses av någon annan aktör, och vårt arbete ska utgöra ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Vilka verksamheter vi bedriver och i vilken omfattning beror alltså på den aktuella situationen i Malmö. Till exempel är det i dag många barn och ungdomar som lämnar grundskolan utan att vara behöriga i alla ämnen och som saknar de kunskaper som behövs för att fullt ut kunna vara en del av dagens samhälle. För att möta det behov som finns avseende barns och ungdomars utbildning arbetar Storstadskretsen med läxhjälp där vuxna i alla åldrar bidrar med att stimulera och motivera barn och ungdomar att göra sina läxor, utveckla sitt kritiska tänkande samt skapa förtroende mellan barn och vuxna. Behovet av våra insatser är inte bara beroende av den lokala situationen i Malmö utan påverkas också i stor utsträckning av vad som händer i övriga världen. Ett konkret exempel är att om antalet människor på flykt i världen ökar så kommer det sannolikt få till följd att vi behöver utvidga vårt arbete med verksamheter på transitboenden eller boenden för ensamkommande flyktingbarn. Många av våra verksamheter arbetar med att uppfylla Röda Korsets uppdrag genom att vara ett medmänskligt stöd i vardagen för utsatta grupper. Men inom kretsen finns också verksamheter som till exempel MASKA som arbetar med efterforskning och familjeåterförening och första hjälpengruppen som finns med vid stora evenemang i staden och håller utbildningar. Idag bedriver Malmö storstadskrets av Svenska Röda Korset ett 30-tal verksamheter i Malmö. 7.1 Hälsa och social delaktighet Besöksverksamhet Anstalts- och häktesbesökare Människor som sitter i fängelse har en sak gemensamt: de har under kortare eller längre tid skiljts från sina närmaste anhöriga. Isoleringen innebär en stor psykisk och ibland fysisk påfrestning. Den häktade eller intagne har mycket tid att fundera över sin livssituation, sin familj och över en oviss framtid, men få att dela sina tankar och känslor med. Röda Korsets frivilliga möter människan bakom brottet och är en neutral samtalspartner. Besöka häktes och intagna på två avdelningar på Kirsebergsanstalten samt planera återupptagandet av besök på Fosieanstalten Vara en neutral samtalspartner och ge medmänskligt stöd, som bidrar till att tiden i häkte eller fängelse blir lättare Två till fyra besökare är på Kirsebergsanstalten varannan vecka i jämna veckor Två till fyra besökare planeras för besök på Fosieanstalten med besök varannan vecka Rekrytera fler besökare som grundutbildas, max 10 i gruppen Rekrytera ytterligare en frivilligledare som grundutbildas Följa upp ändringar i KMS utbildningen 5

7 Genomföra fyra planeringsträffar och handledning Utbyta erfarenheter och/eller besöka andra aktiva anstaltsbesökare Besöksgruppen Minska ofrivillig ensamhet som orsakats av sjukdom, ålderdom, sorg, en livskris eller rädsla att kontakta andra människor. Ge medmänskligt stöd och ge en stunds avkoppling, uppmuntran, stimulans och promenader. : Besök i hemmen, på särskilda boenden, gruppboende och sjukhem Aktiviteter som ger stimulans och upplevelse som promenader, högläsning, spel, sångstund samt diskutera aktuella händelser Gruppträffar för information och erfarenhetsutbyte Ständig rekrytering av frivilliga Besökstjänst Ge medmänskligt stöd för att minska ofrivillig ensamhet och isolering i jämförelse med ett tidigare kollektivt boende. Frivilliga, som varit aktivt verksamma på kommunala boenden, har regelbunden kontakt med utflyttade till eget boende för att ge uppföljande stöd och med sin insats motverka återfall i missbruk. Besöka den utflyttade två gånger i månaden Bjuda på medhavt tilltugg alternativt bjuda ut på café Samtal, diskutera uppkomna problem och försöka hitta lösningar Limhamnsgruppen Social samvaro för aktiva medlemmar. Att ge information om kurser, möten och föredrag inom Röda Korset. : Limhamnsgruppen har möte var 14:e dag under vår och höst. Föredrag förekommer och vi har också julmarknad samt utfärd under våren. 6

8 Inför 2014 planerar vi 8 möten under våren och 7 möten under hösten. En utfärd samt Julmarknad planeras också. Ca 30 medlemmar deltar per möte. Promenadkompis Att ge de boende på Gyllebogårdens vårdboende möjlighet att komma ut på promenader och erbjudas social samvaro. Alternera mellan de boende på avdelningen så alla, beroende på hälsotillståndet, ges en möjlighet att komma ut på promenad och få frisk luft Varje tisdag kommer de frivilliga och hämtar de personer som personalen har gjort färdiga för promenad på ca 1 timma. Vid dåligt väder kan de spela spel eller annan aktivering. Flera frivilliga önskas så övriga avdelningar kan ta del av denna viktiga verksamhet. Introduktion görs av sektionschefen för nya vid första besöket. Röda korsvärdar på vårdavdelningar och entréer, SUS Malmö Att ge stöd och uppmuntran till patienter som känner sig ensamma Att genom besök på vårdavdelningar och entréer på SUS Malmö ge stöd och uppmuntran till patienter som känner sig ensamma. en bygger på att de frivilliga besöker olika avdelningar på sjukhuset (varje frivillig går tre timmar i veckan). De avdelningar och entréer som bemannas av Röda korsvärdar är: Röntgen entré, väntrummet på Ortopeden, Ortopeden 3+4, Kvinnoklinikens entré, vårdboendet Rönnen, Medicin 2, samt Långa raden. Stödgruppen för Akutcentrum SUS, Malmö Ge medmänskligt stöd till oroliga patienter och anhöriga. sättningen är att med empati, livserfarenhet och brinnande intresse hjälpa de människor vi möter utan urskiljning. Upprätthålla en god kontakt med personal och kontaktpersoner på akutintaget. Genomföra ca 600 tretimmarspass under året. Passen är schemalagda mellan kl och täcker veckans alla dagar. Ett pass innebär kontakt med ca patienter och anhöriga. Vissa dagar finns 2 frivilliga/pass Samtala och lugna patienter och anhöriga 7

9 Ge medmänskligt stöd genom samtal, hålla handen, ge patienter mat och dryck eller andra uppkomna behov Månadsmöten med stödgruppen för information och utbyte av erfarenheter Pool finns med frivilliga som vid behov kan komma till akuten med kort varsel Kontakt med gruppens medlemmar per telefon och via e-post Eventuellt rekrytera ytterligare frivilliga, grundutbilda och fortbilda Handledning Studiebesök Frivilligledare Tre frivilligledare leder och fördelar uppdraget samtidigt som de är aktiva som stödpersoner på akuten. Frivilliga Stödgruppen har 23 frivilliga. Samarbete Frivilligledarna träffar sektionsledare fyra gånger per år för utbyte av information. En gång per år inbjudes hela gruppen till möte med ledningen för akutcentrum. Nätverksträff Planerad fortsättning av nätverksträffar med övriga Rödakorsvärdar i Skåne. Ugglan Röda Korsets verksamhet Ugglan kan ses som en unik möjlighet för barnen i det skyddade boendet att göra något trevligt och meningsfullt. Erbjuda barnen en vardaglig och meningsfull sysselsättning Normalisera och avdramatisera barnens vardag Stärka barnen i deras relation till vuxna Ge barnen en möjlighet att skapa kontakt med Röda Korset Vi arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention för att främja barnens rätt att vara barn. Ugglan är en social verksamhet som besöker barn på skyddat boende. ens frivilliga leker med barnen och hjälper dem med eventuella läxor. Gruppen anordnar ibland temakvällar och uppmärksammar olika högtider. 8

10 7.1.2 Träffpunkt Social träffpunkt Bakgrund en har haft en mångårig tradition inom tidigare Malmökretsen med produktion av handarbeten, sömnad och stickade kläder till höstmarknader. Från höstterminen 2012 överfördes verksamheten till Storstadskretsen och ombildades till Social Träffpunkt. Gruppdeltagarna producerar stickade kläder för att lämnas ut till behövande. sättningen är att producera stickade kläder som skall lämnas till behövande på olika boenden för utsatta medmänniskor samt att gruppträffarna skall ge en social gemenskap. Arbetsmöten en gång i veckan Gruppdeltagarna skall en i taget delta vid överlämnandet av sina stickade kläder till behövande på olika boenden för utsatta medmänniskor Träffpunkt för social gemenskap Textilverkstad Lindängen Bakgrund Startade i slutet av augusti Efter en workshop på biblioteket har flera bosatta i området hittat till textilverkstaden. En arabisktalande grupp har startats som studiecirkel. Det finns en överenskommelse om samverkan. Textilverkstaden producerar med tanke på försäljning och blir en stor tillgång när mötesplats Kupan öppnas. De frivilliga lär också ut både sömnad och stickning till deltagarna. Röda Korset vill öka friheten och främja gemenskapen mellan främst kvinnor på Lindängen genom att tillsammans i grupp arbeta med textilt hantverk Stärka gemenskapen mellan kvinnor från olika bakgrund genom att arbeta med textil utifrån ett gemensamt intresse Främja integration genom mänskliga möten och samtal Frivilliga leder det gemensamma arbetet en sker inom ramen för Storstadskretsens verksamhet på Lindängen Kårens seniorgrupp och Att samla tidigare medlemmar från Malmökåren för samkväm och social samvaro, varav många varit engagerade i Röda Korset sedan 1940-talet. 9

11 Gruppen planerar att träffas ca fyra gånger under 2014 för socialt utbyte och information om Storstadskretsen. Intresset är stort hur arbetet framskrider i kretsen. Gruppen planerar också att genomföra utfärder någonstans i Skåne samt det traditionsenliga julbordet Läxhjälp Läxhjälp Lindängebiblioteket Erbjuda eleverna möjlighet att i lugn miljö kunna fördjupa sig i skolarbete, plugga inför prov och arbeta med det de inte hunnit med under skoldagen Erbjuda eleverna, de flesta med invandrarbakgrund, en möjlighet till vuxenkontakter på svenska språket Inspirera eleverna att lära sig grundläggande studieteknik Ge eleverna möjlighet att bekanta sig med Röda Korset och ideellt arbete Öka elevernas intresse för skolarbetet och lära dem grundläggande studieteknik. Ge dem förutsättningar för fortsatta studier. Läxhjälpen för elever från Lindängeskolans högstadium samt Högaholmsskolans låg- och mellanstadium bedrivs på Lindängenbiblioteket. en har fokus på läxläsning. Samtidigt delar de frivilliga med sig av sina kunskaper om studieteknik och vidare studier för framtida yrkesval. Läxhjälpen äger rum tisdagar kl samt torsdagar kl Läxhjälpen kan komma att utökas till ytterligare en veckodag ifall det finns intresse från barnens sida och tillräckligt med frivilliga läxhjälpare. Läxhjälp Stadsbiblioteket Ge individuellt stöd och träning till elever på gymnasienivå och Komvux som behöver extra hjälp pga. kunskapsluckor i skolämnen, eller som behöver utveckla sin förmåga att uttrycka sig på talad och skriven svenska, och i läsförståelse. Hjälp och stöd i svenska för SFI-elever på olika nivåer. Det ursprungliga syftet när läxhjälpen startade var att vara en del av Röda Korsets stödverksamhet för ensamkommande flyktingungdomar. Eftersom verksamheten är förlagd till ett bibliotek och därmed öppen, uppsöktes den efterhand också av andra elever med invandrarbakgrund, även av vuxna elever från Komvux och SFI. Namnet och syftet med verksamheten på Stadsbiblioteket har anpassats efter det hjälpbehov som visat sig. Läxhjälp och annat stöd som riktar sig enbart till ensamkommande flyktingungdomar bedrivs fortfarande, då på boenden för ungdomarna. 10

12 Vara ett komplement till skolan och genom hjälp till självhjälp stärka elevernas självförtroende i skolgången. Under skolterminerna erbjuds läxhjälpen som drop-in varje torsdag kl grupper enligt rubriken ovan. Hjälpen vänder sig inte specifikt till invandrarelever, men i praktiken hittills har det visat sig att alla som har sökt sig till den har invandrarbakgrund. Majoriteten av eleverna har kommit från gymnasieskolor, oftast åk 1, enstaka från Komvux och SFI. De som har kommit från gymnasiet och Komvux är ganska ofta relativt nyanlända, men det har också funnits elever som gått i svensk skola under hela sin skoltid. en är förlagd till Stadsbiblioteket och är ett samarbete med bibliotekets Lärcentrum. Läxhjälp Stenkulaskolan Erbjuda eleverna i åk 2 och 3 extra tillfälle till språkträning Erbjuda eleverna, de flesta med invandrarbakgrund, en möjlighet till vuxenkontakter på svenska språket Ge eleverna, föräldrarna och lärarna/skolledningen möjlighet att bekanta sig med Röda Korset och ideellt arbete Bidra till att eleverna snabbare klarar svenska språket och lär sig läsa och skriva. Öka elevernas intresse för skolarbetet och lära dem grundläggande studieteknik. Ge dem förutsättningar för fortsatta studier. Läxhjälpen för elever på Stenkulaskolan har fokus på språk, läs- och skrivutveckling. Samtidigt blir de frivilliga en extra vuxenkontakt och kan bidra till ökad motivation att klara skolan. Läxhjälpen äger rum tisdagar kl och börjar med att skolan bjuder eleverna på mellanmål. Läxhjälp på boendet Västra hamnen Genom att frivilliga från Röda Korset tillsammans med ungdomarna som fått permanent uppehållstillstånd skapar aktiviteter och sammanhang under deras vistelse i Malmö, kommer ungdomarna få en större förståelse för sitt nya land, känna sig delaktiga i det svenska samhället och även känna en tillit till andra människor. Att underlätta ungdomarnas vardag genom olika aktiviteter Att ungdomarna hanterar och känner sig säkra i det svenska samhället Att ungdomarna ha en tillit till andra människor och sin omgivning 11

13 Boendet är anpassat för ensamkommande barn och ungdomar som erhållit PUT (permanent uppehållstillstånd) Tisdag och torsdag kl erbjuds de boende läxhjälp Anpassa stödet efter ungdomarnas behov Med ungdomarna kommer att genomföras andra aktiviteter Läxhjälp på Garaget Erbjuda barn, ungdomar och vuxna hjälp med deras läxor i lugn miljö antingen i grupp eller enskilt Träna språkförståelse Erbjuda eleverna som ofta har invandrarbakgrund, stöd och vuxenkontakt på det svenska språket Vara en vuxen förebild och motiverar till skolarbete Underlätta och hjälpa eleverna att klara av sitt skolarbete, träna svenska samt lära eleverna grundläggande studieteknik. Läxhjälpsgruppen består av cirka 6 läxhjälpare som träffas varje tisdag klockan och vänder sig till elever som går på högstadiet, gymnasiet och på Komvux. Läxhjälp på Bellevuegårdsbiblioteket Erbjuda elever hjälp med deras läxor i lugn miljö antingen i grupp eller enskilt Vara ett komplement till elevernas föräldrar Vara en vuxen förebild och motivera till skolarbete Erbjuda läxhjälp till ungdomarna boende på Kompassen Underlätta och hjälpa eleverna att klara av sitt skolarbete och öka språkförståelsen samt motivationen via deras läxor. Lära eleverna grundläggande studieteknik. Läxhjälpsgruppen som kommer att bestå av cirka 5 läxhjälpare träffas varje onsdag klockan på biblioteket för att erbjuda läxhjälp till elever som går på mellanstadiet och högstadiet. Barnen och ungdomarna som besöker biblioteket kommer från närområdet och går ofta på skolor i närheten. 12

14 7.1.4 för hemlösa Bakgrund Inom Malmö kommun finns ett antal boende för hemlösa män och kvinnor med alkohol-, drogmissbruk och med dubbeldiagnoser, det vill säga en diagnostiserad psykisk sjukdom och ett missbruk. På en del boende är det tillåtet att missbruka alkohol eller droger om det sker i deras egna lägenheter, andra är så kallade lågtröskelboende där alkohol och droger inte är tillåtna. Det finns även övergångsboende för före detta missbrukare som sedan ska slussas ut i samhället till eget boende. Inom stadsdelen Kirseberg finns en mötesplats för hemlösa män och kvinnor med missbruksproblematik. Det är en öppen mötesplats där besökarna kan köpa mat för en billig peng, sova några timmar, tvätta sina kläder. På samtliga boende och mötesplatser finns det personal. Röda Korset har verksamheter på följande boende Lönngården, Per-Albin, Stödhuset Bangatan, Södervärn, Backabo, Stödhuset Västra Skrävlinge och Träffpunkt Värnan. Röda Korsets roll är att ge medmänskligt stöd, vara ett avbrott i vardagen och ett återkommande positivt inslag i de boendes liv. et med verksamheterna är att genom olika sociala aktiviteter skapa en meningsfull tillvaro och bryta isoleringen. Genom regelbundna besök vill vi erbjuda ett avbrott från de boendes vardagliga livsmönster. Backabo : ens mål är att de frivilliga är stödpersoner för de boende som behöver det. Utöver detta att sprida glädje och vara en fast kontaktpunkt Träffar varannan måndag De boende deltar i planering, matlagning och samkväm. Studiebesök, bio, museibesök etc. Påsk/midsommar/kräftor/jul firande Utflykter enligt de boendes önskemål Sommarutflykter gemensamt med andra boenden Avstämning med personalen en gång i halvåret Bostadsbyn Per-Albin grupp Detta är ett genomgångsboende för hemlösa Malmöbor. De boendes ålder varierar mellan 20 år och uppåt och boendetiden är 1 till 2 år. Röda Korsets roll är att ge medmänskligt stöd, vara ett avbrott i vardagen och ett återkommande positivt inslag i deras liv. 13

15 et med verksamheten är att genom olika sociala aktiviteter skapa meningsfull tillvaro och bryta isoleringen. Genom regelbundna besök vill Röda Korsets frivilliga erbjuda ett avbrott från de boendes vardagliga liv. Träffar varannan vecka på kvällstid Under vår och sommar förläggs träffarna mestadels utomhus Aktiviteterna varierar från samkväm med gemensam måltid förberedd på annat ställe, grillkvällar, besök ute i Malmö med go-cart, bio, museum, studiebesök samt utflykter i förhyrd minibuss Bjuda in externa resurspersoner för information och diskussion Påsk- midsommar- jul och nyårsfirande Lönngården daggrupp Träffar med samkväm, grillning utomhus när vädret tillåter. Olika former av musikupplevelser. Återkommande besök från stadsbiblioteket, som kostnadsfritt lånar o byter ut böcker till de boende. Utflykter t.ex. fiske Påsk/midsommar/jul och nyårsfirande i samarbete med Lönngårdens personal. Lönngården söndag ens mål är att de frivilliga är stödpersoner för de boende som behöver det. Utöver detta att sprida glädje och vara en fast kontaktpunkt Träffar varannan söndag Normalt består dessa av en gemensam måltid Påsk/midsommar/julfirande Övriga aktiviteter enligt de boendes önskemål t ex utflykter, studiebesök, grillkvällar och sommarutflykter gemensamt med andra boenden Regelbunden avstämning med personalen på Lönngården Rönnbacken Bakgrund Rönnbacken är ett dygnsboende för hemlösa kvinnor. På Rönnbacken finns 15 platser varav 4 akutplatser för hemlösa kvinnor med missbruk. Platserna skall också kunna ge skydd åt våldsutsatta kvinnor. en avser ge de boende kvinnorna omsorg och ge dem den hjälp de är beredda att ta emot. et med verksamheten är att ge den hjälp som de boende kvinnorna efterfrågar och som inte tillgodoses på annat sätt. 14

16 Regelbundna besök av fotvårdsspecialist Inköpa och överlämna till boendet toalett och sanitetsartiklar Prenumeration av tidningar Fortlöpande diskussion med de boende och med personalen och ha dialog om tillkommande behov, som ligger utanför det kommunala ansvaret. Stödhuset Bangatan Varannan torsdag håller vi aktivitet med de boende mellan Om vi har aktiviteter på boendet brukar det vara olika sorters pyssel som målning, tröjtryckning eller efter tema, t.ex. Halloween, påsk mm. Vi har också haft film- och spelkvällar, bakat eller bara snackat. Till alla aktiviteter hemma tar vi med oss lite fika. Om vi har aktiviteter utanför boendet brukar det vara t.ex. restaurangbesök, bowling, biljard, minigolf, eller utflykter, som att vandra i bokskogen. I år vill vi försöka hinna med en längre utflykt under våren och en på hösten, samt gärna grilla vid stranden på sommaren. Att gå i skogen är ofta uppskattat och har önskats av flera att vi gör om. Annars kan vi gå på museum eller djurpark. Södervärn Träffar varannan tisdag eftermiddag med samkväm, fika och ibland mat. a tavlor, arbeta med Papier maché etc. Frågesport och Bingo Studiebesök t ex konst och museum Sommarresor En samlad kulturdag för hela husets verksamhet, olika kulturella aktiviteter Påsk/midsommar/jul och nyårsfirande Utvidga verksamheten till en söndag i månaden Värnan : Träffpunkten skiljer sig från andra kommunala boenden då detta är en dagverksamhet för hemlösa och personer med missbruksproblem. Träffpunkten är öppen måndag onsdag och fredag kl en är till för att ge medmänskligt stöd och besök görs av frivilliga en till två gånger i månaden. Under 2014 kommer vi att ha ett antal spontana frukostar för besökarna och några träffar enbart för kvinnliga besökare. Aktiviteter utgår från gästernas önskemål. Aktiviteter utanför Värnan planeras i samarbete med övriga verksamheter för hemlösa. Planering görs för midsommar och julfirande. Planeringsmöten sker en gång i månaden med personal på verksamheten. 15

17 7.1.5 Integration Cykelskola Bakgrund Många kvinnor med utländsk bakgrund har aldrig fått möjligheten att lära sig cykla. De är bundna till att promenera eller transportera sig med bil/ buss som dels är förenat med kostnader och främjar inte hälsan. Kan vara en fördel att kunna cykla exempelvis i jobbsammanhang. Under 2014 kommer Cykelskolan att finnas på två platser i Malmö, Seved och Lindängen. Förbättra deltagarnas möjlighet att transportera sig. Minska utanförskap och bryta isolering, öka den sociala kompetensen. Cykla tillsammans med sina barn och få förbättrade insikter i säkerhet och regler på vägarna. Lära vuxna kvinnor cykla för att utveckla självförtroendet, förbättra hälsa och kondition - balans. Få kunskap om trafiksäkerhet och regler. Förbättra möjligheten att få arbete. Metod Informera om kursen i olika föreningar, anslag, genom skolbarn till mammor, m.m deltagare/ kurs, 10 gånger i ca 1,5 timma 2 gånger i veckan. Önskemål om frivilliga till alla cyklarna vid kursstart. Övningsområde är typ skolgård, parkeringsplats därefter cykelvägar. : Introduktion - teori- hur kursen är upplagd Gå igenom funktion och olika delar av en cykel, prova cykelhjälm Vägmärke - trafikregler. Dela ut bilder Spinningpass för att bekanta sig med en cykel. Att sitta på en cykel, balansera, känna hur kroppen rör sig. Information om klädsel. Testa att gå av och på en cykel, balansera, styra bromsa. En frivillig till varje deltagare och cykel. Repetition av teori. Individuell instruktion och stöd tills deltagaren kan cykla utan stöd. Instruktion om teknik och cykeletik ex svänga, cykla runt koner, signalera med ringklocka och händer. Våga släppa styret med en hand. Träna tills deltagaren känner sig säker att prova att cykla på cykelväg. Genomgång/ test av trafikregler Deltagare och en frivillig cyklar tillsammans på mindre trafikerad väg. Kursavslut efter genomfört praktiskt och ev. teoretiskt vägmärkesprov. Deltagaren får ett diplom/ cykelkörkort efter avslutad godkänd kurs som avslutas med gemensam picknick och utvärderingsenkät. 16

18 Mötesforum Ge människor som lever isolerade och har fysiska och psykiska hinder på grund av sjukdom, krigs- och tortyrskador möjlighet till social samvaro. Människor med annat språk och kulturell bakgrund skall samtidigt ges möjlighet att träna svenska språket. Bryta isolering Ge invandrare möjlighet att lära känna sin stad Ge möjlighet att träna svenska språket : en bedrivs i tre grupper Veckoträffar för social samvaro Utflykter och aktiviteter som kan ge stimulans och upplevelse I samråd med deltagarna planera och inbjuda " en gäst " om ett särskilt tema Språkhörnan Röda Korset vill öka integrationen genom att tillvarata kunskap och engagemang som vårt mångkulturella samhälle genererar. Hjälpa människor som inte kan svenska så att de kan integreras i samhället Frivilliga språkvärdar leder konversationen vid två till fyra bord. en sker i samarbete med Malmö Stadsbiblioteket Språkhörnan har öppet onsdagar kl (cirka 40 träffar per år) Aktuella språk: svenska. Träna svenska på Drottninggatan Röda Korset vill öka möjligheten till en snabbare integration genom att ge möjlighet att utveckla den personliga färdigheten i svenska språket genom språkträning. Ge människor med olika bakgrund etnicitet, kön, ålder en mötesplats för att träna svenska språket i grupp och öka individens självförtroende, språkkunskap och delaktighet i samhället. Språkträning i grupp under ledning av frivillig språklots Anpassa språkträningen efter deltagarnas egna förutsättningar 17

19 Utveckla nätverksträffar med andra liknande verksamheter Träna svenska på Lindängen Röda Korset vill öka integrationen genom att tillvarata kunskap och engagemang som vårt mångkulturella samhälle genererar. Hjälpa människor som inte kan svenska så att de kan integreras i samhället Ge intresserade Malmöbor möjlighet att konversera på något nytt språk Tillvarata den stora språkkompetens som finns i Malmö Frivilliga språkvärdar leder konversationen en sker inom ramen för Storstadskretsens verksamhet på Lindängen Aktuella språk: svenska. en Träna svenska flyttar från Framtidens hus till Allaktivitetshuset på Lindämgen. Skälet är främst att få mer lättillgängliga lokaler. Till Allaktivitetshuset kan dessutom barnen följa med eftersom där finns personal som ordnar aktiviteter. Möjligheten att samarbeta med andra aktörer och aktiviteter ökar, vilket gör det lättare att utveckla verksamheten. Under våren behöver rekrytera nya frivilligledare till arbetet. Träna svenska på Kirsebergs transitboende Genom att frivilliga från Röda Korset tillsammans med ungdomarna skapar aktiviteter och sammanhang under deras vistelse i Malmö, kommer ungdomarna få en större förståelse för det land som förhoppningsvis kommer att bli deras nya hemland, känna sig delaktiga i det svenska samhället och även känna en tillit till andra människor. Underlätta ungdomarnas vardag genom olika aktiviteter och möten Att ungdomarna hanterar och känner sig säkra i det svenska samhället Att ungdomarna har tillit till andra människor och sin omgivning : Boendet är anpassat för nyanlända asylsökande ensamkommande barn och ungdomar Varje onsdag kl erbjuds de boende att öva svenska Anpassa svenskstödet efter ungdomarnas behov (från alfabet till viss kunskap i engelska) 18

20 7.2 Kris- och katastrofhantering Första hjälpen-gruppen Bakgrund Malmö Första hjälpen-grupp har funnits sedan mitten av åttiotalet och målet med verksamheten har alltid varit att lindra och förhindra mänskligt lidande. Under 2013 lades stort arbete på att växa något och få en stabil grupp med väl fungerande rutiner. Detta arbete kommer att fortgå under Att på uppdragsgivares önskan tillhandahålla första hjälpen-beredskap på olika arrangemang. Gruppens mål är övergripande att lindra och förhindra mänskligt lidande genom att erbjuda allmänheten första hjälpen-beredskap. et är även att vara goda ambassadörer för Röda Korset vid kontakten med allmänhet. : Under 2014 kommer gruppen att fortsätta arbetet med att få en tillväxt av antalet medlemmar i gruppen. et är att under året rekrytera 5-6 stycken nya frivilliga till verksamheten, och att utbilda 4-5 frivilliga till första hjälpare. Fler frivilliga i verksamheten hjälper till att avlasta existerande frivilliga i deras arbete samt ökar möjligheterna för gruppen att påta sig fler uppdrag. Gruppen kommer också att utbilda 2-4 stycken nya uppdragsledare. Gruppen skall satsa på utbildning för aktiva medlemmar. För att öka kunskapskvalitén i gruppen så skall utbildningar och föreläsningar uppmuntras och erbjudas samtliga aktiva medlemmar i gruppen. Fokus kommer att läggas på att erbjuda kurserna HLR-D, Rödakorskunskap, Att vara frivillig, Medmänskligt Bemötande, Psykologisk Första hjälp samt olika föreläsningar som hålls i regionen. Även utbildningar från externa resurser ska gruppen försöka erbjuda, såsom Eventsäkerhet. Gruppens medlemmar skall få komma med inputs på vad som kan vara intressant och utvecklande. Gruppen skall under året satsa på inköp av bra material och utrustning, för att kunna erbjuda en hög kvalité ute på uppdrag. Gruppmöten kommer att hållas en gång i månaden med mindre övningar, teambuilding, information och diskussioner. Gruppen skall försöka hålla minst 2 större övningar under året. Gruppen skall verka för att övningar tillsammans med andra regionala, och i viss mån nationella, Första hjälpen-grupper genomförs. Frivilligledare Det finns idag tre frivilligledare inom verksamheten. 19

21 Frivilliga Gruppen hade vid slutet av 2013 tolv frivilliga, fördelat på nio första hjälpare och tre praktikanter. Lokal krisberedskap sättningen är att utifrån Röda Korsets humanitära uppdrag och de lokala förutsättningarna i första hand erbjuda organiserat medmänskligt stöd. Efter förmåga stödja kommunen och enskilda i svåra situationer och därmed använda de resurser som kretsen förfogar över. Vid en beredskapsinsats kommer de frivilligresurser som behövs mobiliseras från de ordinarie verksamheterna. 7.3 Humanitär rätt Folkrättsgruppen t är att sprida kunskap om den internationella humanitära rätten och Röda Korsets frivilligarbete genom att undervisa i Människor på flykt, Humanitär Rätt samt Röda Korsets arbete i världen. Detta för att motverka diskriminering, rasism och fördomar och ge människor redskap att påverka sin egen och andras situation och agera för ett bättre samhälle. Att öka kunskapen om den internationella humanitära rätten, Röd Korset som verksamhet och om människor på flykt. Vidarebefordra information genom att erbjuda utbildningar, föredrag och seminarier rörande Humanitär Rätt (HR), Människor på flykt (MF) och Röd Korsets arbete i världen (RK). Besöka skolor, gymnasier, Komvux, arbetsplatser, företag samt övrig allmänhet. Delta i arrangemang kring MR dagen Att synas mer, både bland dem som är potentiella beställare men också inom den egna Röda Kors-organisationen. Rekrytera fler frivilliga som grundutbildas, samt fortbilda gruppen. Starta upp fler fungerande samarbeten med andra organisationer inom Röda Korset så som MASKA och spelledarna för På flykt. Vitabussen Att hålla minnet av Vitabussaktionen 1945 levande och föra vidare vikten av mod och ansvarstagande i samhället. Informera och utbilda om Vitabussaktionen

22 Samarbeta med Malmö Museer kring information och utbildning om Vitabussaktionen Samarbeta med Volvo kring information och utbildning, enligt befintligt avtal, om Vitabussaktionen Dokumentera och arkivera material om Vitabussaktionen Genomföra minst en Vitabussdag under året. Genomföra 2-3 punktinsatser under året. Genomföra två eller fler utbildningar under året. Vid förfrågan från Malmö museer guida grupper vid den Vita bussen. 7.4 Migration Landinformatörerna (Linfo) ens övergripande syfte är att bistå handläggare och andra frivilligverksamheter med informationssökning och uppdaterad landinformation i enskilda asyl- samt återvändandeärenden och andra situationer där informationsbehovet är stort. Det övergripande målet är att kunna bistå handläggare och berörda frivilliga i såväl asyl- som återvändandeärenden. Linfo ska vid behov finnas tillgänglig med kort varsel för snabb och effektiv sammanställning av informationsrapporter. Gruppen ska också fungera som en resurs under längre projekt eller i löpande verksamhet där informationsbehovet är stort. Genomföra specifika informationssökningar efter behov och efterfrågan Löpande uppdatering av Svenska Röda Korsets landiformationsdatabas Rekrytera frivilligledare och andra frivilliga Utveckla verksamheten för att skapa en så effektiv och kompetent verksamhet som möjligt MASKA Sedan det från centralt håll genomförts ett förändrat arbetssätt, som trädde i kraft , så har målet varit att få bättre samordning och effektivitet. Rådgivning skall ges via telefon och besök bokas endast in där vi vet att vi kan ge stöd. Information om asylprocessen hänvisas till ett telefonnummer, där rådgivarna (juristerna) svarar en gång i veckan. Dock behövs det ibland klargöranden som möjligtvis inte går att ge per telefon pga. t.ex. språkkunskaper, vilket gör att ärenden även bokas in till frivilliggruppen för att ge råd och svar på plats. Mandatärenden efterforskning, familjeåterförening, juridisk hjälp inom familjeåterförening, återvändande, rödakorsmeddelande - hänvisas till ett telefonnummer 21

23 där namn och kontaktuppgifter tas. Ärendet skickas sedan till den för den enskilda närmaste frivilliggruppen för handläggning. Återbesök skall bokas direkt av frivilliggruppen. Arbeta med efterforskning, familjeåterförening, rödakorsmeddelanden, återvändande. Arbetsmöten torsdagar kl Vid behov rekrytera frivilligledare och frivilliga och grundutbilda dem. Utbildning ska ske i samarbete med ansvariga migrationshandläggare och rådgivare. Samt behovet med fortbildningar vid nya utvecklingar i arbetsområdet ska fortgå löpande. Transit Det övergripande syftet med Röda Korsets verksamhet på Transitenheten är att ge medmänskligt stöd till de asylsökande. Informera om asylprocessen i Sverige, informera om Röda Korsets verksamheter som riktar sig till asylsökande flyktingar och även om Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Även ge information om Kupanverksamheten i Arlöv. Samtidigt skall de frivilliga tillvarata de asylsökandes rättigheter genom att bevaka förhållandena på Transit. et är att asylsökande ska så tidigt som möjligt få vetskap om asylprocessen. et är också att få vetskap om Röda Korsets verksamheter samt verksamheter som riktar sig till asylsökande flyktingar. Besöka transit i Arlöv samt transit Centria en gång per vecka på torsdagar Besöken sker i två grupper Ge information om Röda Korsets flyktingarbete Ge information om Sverige, det svenska samhället, asylprocessen i Sverige samt informera om de rättigheter man har som asylsökande Stödsamtal till de asylsökande Anordna aktiviteter utifrån behov som uppstår och utifrån de asylsökandes situation och önskemål Anordna speciella aktiviteter för barnen (arbetet främst inriktat på samtal med de vuxna) Anordna fika Delta med representant vid paraplymöten (Röda Korset, Rädda Barnen, IM, Svenska Kyrkan, Amnesty) 7.5 Föreningsutveckling En väl fungerande förening För en aktiv föreningsutveckling fordras en funktion med temagrupper med inriktning mot speciella arbetsområden och som därmed kan vara en avlastning för styrelsen. Styrelsen kan även lägga ut speciella arbetsuppgifter, som är tidsmässigt avgränsade. En väl fungerande förening skall kunna engagera frivilliga med kompetens inom olika områden. 22

24 Fem temagrupper skall ingå i funktionen. Samtliga grupper skall bemannas med erforderligt antal frivilligledare och frivilliga samt med en verksamhetsansvarig från styrelsen. Följande temagrupper skall ingå: Kommunikation Administration Rekrytering Insamling Utbildning Aktivt arbete med föreningsutvecklig i ett storstadsperspektiv Effektivisera och utveckla arbetet inom de ingående temagrupperna Avlasta styrelsen och frivilligledarna Ansvariga ledare för respektive temagrupp träffas fyra gånger om året för diskussion och planering i gemensamma frågor. Kommunikation Temagruppen skall arbeta enligt den kommunikationsplan som antagits av styrelsen. Häri ingår bland annat ansvarstagande för hemsidan, nyhetsbrev, övergripande informationsmaterial, kommunikationsfrågor inom kretsen, trycksaker och presentationsmaterial. Under 2014 ska intervjuer hållas med nya frivilliga som anmält sitt intresse för att vara med i kommunikationsgruppen. et är att få ihop en grupp med bred kompetens inom till foto, film, textproduktion, sociala medier, grafisk form och strategisk kommunikation. Gruppen ska arbeta tillsammans för att täcka de behov som redan finns och dessutom utveckla kretsens kommunikation ytterligare. Administration Inom temagruppen skall uppdraget ligga att besvara kretsmailen, finnas en postansvarig person, ansvara för att medlemsregistret Redy är uppdaterat med medlemmar, styrelse, frivilligledare och frivilliga, att på initiativ av kassören medverka i ansökningar om kommunala anslag, fondansökningar Rekrytering Besvara rekryteringsmailen, vidarebefordra frivilliga till berörd frivilligledare följa upp rekryteringsbehov anmälda av styrelsen eller frivilligledare. Annonsera vid behov av nya frivilliga. Ansvara för kretsens rekryteringsträffar. Under våren 2014 kommer fem rekryteringsträffar att genomföras. Insamling Insamling är en tradition inom Svenska Röda Korset. Organisationen är beroende av givarnas förtroende för att lyckas med insamlingsarbetet. Det gäller att ha hög insamlingsetik och betryggande kontroll. Svenska Röda Korset är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och SFI (Stiftelsen för insamlingskontroll). Gruppens uppgift är att organisera kretsens insamlingar. Med Årsappellen som underlag planera årets insamlingar samt ha beredskap för akuta insamlingar. 23

25 Utbildning Ansvara för uppbokning av Röda Korsets interna utbildningar (Rödakorskunskap, Att vara frivillig, Medmänskligt bemötande, Ideellt ledarskap) Administrativt ansvarig för utskick av kurserbjudanden, mottagare av kursanmälningar Närvaro vid kursstart samt inköp av varor till för och eftermiddagskaffe och vid vissa kurstillfällen externt beställa måltid. Löpande följa upp utbildningsbehovet, bevaka att nya frivilliga genomför grundutbildning Kursanmälningar till Första Hjälpen utbildningar för allmänheten. Även under 2014 kommer allmänheten att kunna erbjudas kostnadsfria utbildningar. Kretsens frivilliga kommer att erbjudas utbildning i Första Hjälpen/Hjärt-och lungräddning vid ett tillfälle under våren Extern fortbildning: Följa upp frivilligas behov av ämnesspecifika föreläsningar, kurser. Kontakt med något bildningsförbund eller direktkontakt med föreläsare. Globalen Globalen är en mötesplats för hållbar utveckling i lokala och globala perspektiv. Globalen finns i Kommendanthuset på Malmö Museer och drivs genom ett samarbete mellan Malmö Museer, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp. Röda Korset har representanter i Globalens styrgrupp, projektgrupp och utställningsgrupp som har regelbundna möten och aktiviteter. Under våren 2014 påbörjas en ny avtalsperiod mellan samarbetsparterna och Storstadskretsen skriver under avtalet istället för Svenska Röda Korset centralt. På Globalen visas utställningar som handlar om hållbar utveckling, globala utvecklingsfrågor och samhällsaktuella ämnen. Till utställningarna erbjuds olika aktiviteter, såsom program för skolklasser, visningar för vuxna grupper och kvällsarrangemang. Projektgruppen ska arrangera ca 10 kvällsprogram per termin om ämnen kopplade till den aktuella utställningens teman Under våren 2014 byts den nuvarande utställningen Olika vägar till samma mål (som gjordes om och tillsammans med ungdomar som flytt till Sverige) mot en ny utställning: Människan i mig. LUKS En lokal utsatthets- och kapacitetsstudie (LUKS) ska göras under t är att undersöka och identifiera de grupper som är mest utsatta i Malmö. Studien ska ligga till grund för kretsens verksamhet Kupan Styrelsens arbetsgrupp fortsätter planering för en ny Kupa och avser att under våren besluta om lokal för att komma igång med verksamheten under hösten

26 8 Uppstart Malmgårdens polare När nu Malmögårdens polare blivit en del av Malmökretsen kommer en nystart att ske under 2014 av de verksamheter som tidigare bedrevs av den kretsen. Malmgårdens polare arbetar för att främja vardagen för vuxna och ungdomar med utvecklingsstörning genom att anordna olika aktiviteter. Sedan starten har det arrangerats sommarläger, där cirka 30 deltagare och lika många ledare åker iväg under en vecka. Frivillighet för delaktighet Röda Korset vill i större utsträckning etablera sig i storstädernas förortsområden, framförallt med hjälp av dess invånare. Därför satsar Svenska Röda Korset nu på ett tvåårigt projekt ( ) vid namn Frivillighet för delaktighet. Projektet är medfinansierat av Europeiska Unionens Integrationsfond och sker i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektets övergripande syfte är att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena förbättra förutsättningar för tredjelandsmedborgare att delta och påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration. Som ny i samhället saknar målgruppen ofta sådana sociala arenor och nätverk som kan underlätta delaktighet och integration. Detta syfte innebär även att Svenska Röda Korset ska ta tillvara människors kunskaper, färdigheter, erfarenheter och personligheter. För att på så sätt vara en organisation som består av och utgår från de behov som människor i samhället upplever. Med projektet vill vi således också bidra till att bryta det mönster som många migranter/nyanlända hamnar i, där de inte tar eller kan ta aktiv del av civilsamhället men även de mönster som finns i många föreningar där man har svårt att släppa in nya former av engagemang. Under 2014 anställer Röda Korset en person som projektledare för Frivillighet i delaktighet i Malmö. Den personen kommer att arbeta i nära samarbete med Malmö storstadskrets. 25

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bild: Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Malmö 10 december 2013. Malmö Storstadskrets Innehållsförteckning 1. Malmö Storstadskrets... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper...

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper... 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. INLEDNING... 7 2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGG... 8 2.1 Metod och material... 9 3. MOTTAGNINGSSYSTEMET I UMEÅ... 10 3.1 Mottagandet under de

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi 2016 Ansökt belopp: 675 000 Ärende: 130 110 483 Ansökan gjord 2015-05-25 av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan 8 41660 GÖTEBORG 031 848518 kjellmunthe@telia.com Målgrupp

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Mer än att bara dricka kaffe

Mer än att bara dricka kaffe Mer än att bara dricka kaffe Att verka för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för vuxna med psykisk funktionsnedsättning Projektledare Kia Palm Hjert FoU-rapport 70:2012 FoU Centrum för Vård,

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Innehåll. Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9

Innehåll. Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9 PROJEKT Innehåll Barn på Sagsjön...4 Sammanfattade slutsatser...7 Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9 Erfarenheter och slutsatser från projektet...11

Läs mer

Hjälpledarprojektet. En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar

Hjälpledarprojektet. En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar Hjälpledarprojektet En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar Ett stort tack Till Migrationsverkets flyktingfond som trodde på projektet, Fritidskontoret och socialkontoret som hjälpt oss att skapa

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Ensamkommande flyktingbarn och unga i åtta kommuner Karlskrona, Alvesta, Lessebo, Solna, Uppsala, Stockholms stad, Sigtuna och Mölndal 2005-2009

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer