Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö"

Transkript

1 Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö Inlämnade motioner till föreningsstämman den 12 april 2012 Sista dagen för inlämnande av motioner från medlemmarna var den 12 mars. Då hade styrelsen mottagit femton stycken. Motionerna kan läsas i sin helhet på annan plats på föreningens hemsida. Här lägger vi samman de motioner som i huvudsak handlar om samma fråga. Det är styrelsens förhoppning att vi på så sätt gör hanteringen tydligare. Problem med vatten på de gemensamma ytorna och vatten som rinner in på tomter Ann-Marie Babic, Hällan 52 Yrkar att styrelsen tar tag i detta då vi på Vallmovägen 33 har kämpat för att Skanska ska ta sitt ansvar. Dräneringen de gjort fungerar ej, något måste ske. Detta påverkar oss alla i området. Mikael o Josefine Prag, Hällan 91 Yrkar att styrelsen i dialogen med Skanska ställer krav på att de åtgärdar påtalade och identifierade brister med hållbara, robusta lösningar, eller att de avsätter medel till föreningen för ökade drift- och underhållskostnader. De beskrivna problemen är noterade vid besiktning i samband med övertagandet Skanska har hittills inte löst problemen genom vidtagna åtgärder. Styrelsen för en dialog med Skanska om flera frågor, bland annat denna. Problemen ligger efter fjolårets besiktning inom en garantitid på två år, dvs. till sommaren Styrelsen bevakar ärendet i dialogen med Skanska. Standard på gemensamma ytor Mikael o Josefine Prag, Hällan 91 Yrkar att i dialogen med Skanska ställa krav på att de åtgärdar påtalade och identifierade brister med hållbara, robusta lösningar, eller att de avsätter medel till föreningen för ökade drift- och underhållskostnader. Samtliga delar av våra gemensamma anläggningar har besiktigats av, från båda sidor godkända besiktningsmän, i samband med föreningens övertagande förra året. Det mesta har godkänts. Kvar finns bland annat problemen med avvattning från flera av våra gemensamma gräsytor. Här pågår en dialog mellan styrelsen och Skanska om förbättringar. I sista hand gäller garantitiden på två år. 1

2 Garantibesiktning kommer att genomföras sommaren Vi hoppas verkligen, och verkar för, att problemen är avhjälpa före garantibesiktningen. Styrelsen bevakar ärendet i dialogen med Skanska. Åtgärderna längs Ringkragevägen Ulrika Jönsson/Ola Ekholm, Hällan 80 Yrkar att styrelsen bör arbeta för att ta fram en mer ändamålsenlig och estetisk lösning av utformningen av Ringkragevägen. Mattias Bruhn, Hällan 10 Yrkar att även norra sidan ska få en avgränsning mot vägen. Mikael o Josefine Prag Yrkande: börja med att återställ vägen i ursprungligt skick. Gör detta nu, direkt. Gör en ordentlig utredning av vilka behov som finns och vilka problem som ska lösas. Ta fram åtgärdsförslag som är hållbara, passar in i vårt område och framförallt löser identifierade problem. Johan Crusefalk, Hällan 93 Yrkar att betongfundament/kantsten och reflexpinnar omedelbart tas bort och vägen samt planteringar återställs till det skick de var. Under våren 2011, alltså innan föreningen tagit över de gemensamma anläggningarna, meddelade Skanska att man nu haft så många kontakter från de boende längs Ringkragevägen om de upplevda problemen med för höga hastigheter, att man begärde att styrelsen samordnade frågan. Skanska hade bestämt sig för att åtgärda genom fartdämpande åtgärder och anläggning av ett gångstråk längs Ringkragevägen. Styrelsen hade också fått många frågor och synpunkter från medlemmar längs Ringkragevägen. Det gemensamma problemet var att bilar framfördes med alldeles för hög hastighet. Flera medlemmar i styrelsen har egen erfarenhet av problemet. Man har till och med blivit omkörda på fel sida av parkerings öarna men också på raksträckan västerut. Vi vill gärna hålla med den motionär som anser att det är vars och ens ansvar att köra med rätt hastighet. Men tyvärr, vi lever inom Hällan inte i den bästa av världar, lika lite som i andra villaområden. Tyvärr lever inte alla upp till det ansvaret. Vi tog då på vårt ansvar att biträda Skanska med synpunkter på vilka fartbegränsande åtgärder som skulle vidtas. Vi ville värna om säkerheten och tryggheten för de boende längs gatan och då inte minst barnen. Styrelsen informerade i augusti månad medlemmarna efter några möten med Skanska och deras markprojektör. Delar av informationen såg ut så här: En stor fråga vi har behandlat i styrelsen är Ringkragevägens utformning. Många boende har påpekat för oss att ni ansåg att gatan var farlig för gående och framförallt för barnen. Flera diskussioner har förts med Skanska. Ett möte har skett på plats med Skanska och deras markprojektör. Några boende, som tidigare diskuterat frågan med Skanska, deltog när vi 2

3 inspekterade problemen längs Ringkragevägen. Vi försöker nu komma till en lösning där säkerheten ska bli bättre och farterna på bilisterna ska sänkas. Skanska har åtagit sig att stå för kostnaderna, inom rimliga gränser, för detta ombygge. När vi väl hade samsats med Skanska återstod genomförandet. Klart var då att det skulle bli fråga om gångstråksmarkering endast på ena sidan av gatan. Om detta informerades i februari månad. Därefter har arbetet utförts. Vi kan med beklagande konstatera att utförandet är under all kritik. Styrelsen har därför den 28 mars i mail oh den 29 mars vid möte med Skanska framfört vår allvarliga kritik på utförandet av trafikhindren i området. Skanska har vid akut okulär besiktning konstaterat att avskiljarna placerats 40 cm för långt ut i gatan och att vinklarna vid ön i mitten är alltför snäv. Man kommer att åtgärda detta snarast möjligt. Liksom att återställa de ytor som vi kört sönder vid sneddning över gräsytor. Besiktning av projektet kommer att utföras under maj månad och föreningen inbjuds att delta vid besiktningen. Styrelsen ser gärna att några av de boende längs Ringkragevägen deltar vid denna besiktning. Allra helst bör motionärerna i frågan delta. Styrelsen tar med glädje emot era erbjudanden om deltagande vid besiktningen. Styrelsen gjorde alltså bedömningen att, eftersom Skanska redan bestämt sig för att utföra åtgärder längs Ringkragevägen, bevakade vi medlemmarnas intressen på bästa sätt genom att samordna alla förslag som Skanska tagit emot. Det kan också konstateras att medlemmarna haft möjlighet under handläggningen att begära en extra stämma om Ringkragevägens utformning. För detta krävs endast en femtedel av samtliga medlemmars begäran härom. Informationerna från styrelsen i augusti och februari borde i så fall inneburit sådana signaler till medlemmarna. Det kan tilläggas att styrelsen valde att få samtliga pollare uppsatta. Detta för att ha möjligheten att i lugn och ro konstatera vilka pollare vi verkligen behöver. Om ett antal pollare ska tas bort, vilket styrelsen anser, får vi ett lager av pollare att ersätta eventuellt sönderkörda. Styrelsen ser fram emot att vi tillsammans med boende längs Ringkragevägen bestämmer vilka som ska stå kvar och vilka vi vill ta bort. Slutligen ska det påpekas att samtliga åtgärder utförs på Skanskas bekostnad, alltså helt utanför föreningens budget. Styrelsen finner därför ingen anledning av ändra sin uppfattning om handläggningen av ärendet. Styrelsen, tillsammans med de medlemmar som önskar delta, bevakar aviserade förändringar på Ringkragevägen vid Skanskas besiktning av projektet i maj månad. Eftersom utrymme inte finns för gångstråksmarkering även på norra sidan av Ringkragevägen lämna denna motion utan bifall. Styrelsens befogenheter Ulrika Jönsson/Ola Ekholm, Hällan 80 Yrkar att den nya lösningen (åtgärderna längs Ringkragevägen) bör även förankras med de medlemmar som bor i anslutning till vägen. 3

4 Mikael o Josefine Prag, Hällan 91 Yrkar att en tydligare beskrivning av styrelsens ansvarsområde och mandat utförs samt att en rutin utarbetas för när/hur/vad styrelsen behöver förankra en frågeställning/beslut bland föreningens medlemmar. Johan Crusefalk, Hällan 93 Yrkar att alla förändringar måste vara tydligt förankrade bland de fastighetsägare som är direkt berörda av alla förändringar i boendemiljön och samtliga förslag till sådana förändringar måste vara tydligt dokumenterade och åsikter/återkopplingar skall ges tillbörlig tid. Majoriteten av direkt berörda hushåll är ett absolut krav för några som helst förändringar i boendemiljön. Malin och Samsa Lindberg, Hällan 92 Yrkar att styrelsens beslutsfattande måste gås igenom. Vad får styrelsen bestämma själva och vad ska ut på förfrågan. I sak håller styrelsen med motionärerna. Alla förändringar av betydelse för boendemiljön kräver ett stämmobeslut. Detta regleras i bestämmelserna för samfälligheter. Styrelsen arbetar också efter dessa förordningar. Med stöd av det svar styrelsen lämnar till motionerna kring förändringarna längs Ringkragevägen anser vi inte att förändringen av gatan ligger inom den normala driften. Det gällde att biträda Skanska inför deras beslutade ombyggnad av gatan. Om stämman vill besluta någon förändring gällande styrelsens mandat blir det följaktligen fråga om att utöka det i jämförelse med de normalstadgar föreningen antagit. Man kan också sätta ett högsta belopp inom vilket styrelsen kan besluta om åtgärd utan att höra stämman. Styrelsen lämnar över frågan, utan eget förslag, för beslut direkt till stämman. Växtlighet inom grönområde väster om Uniqhusen Göransson, Hällan 111 Yrkar att föreningen ska plantera träd eller buskage på grönområde på baksidan av Uniqhusen, väster om Skanska Sjötorpängar. Saknar i nuläget växtlighet som finns på övriga grönområden. Växtligheten främjar då även fukt i marken då detta förekommer. Styrelsen är positiv till motionen men vill avvakta diskussionerna med Skanska både när det gäller växtlighet och avvattning. Om motionen så småningom ska kunna vinna stämmans bifall, krävs en dialog med de direkt berörda (främst Uniqhusen). Stämman ställer sig positiv till motionen, men avvaktar pågående diskussioner med Skanska. 4

5 Problem med uppsatta lyktstolpar Percy Wester, Hällan 98 Yrkar att Skanska gör om lyktstolparna, det är till och med oljud borta på etapp ett. Det har uppmärksammats att kablage i våra lyktstolpar hänger fritt inne i stolpen. Det kan ibland framkalla ljud när stolpen rör sig/vibrerar. Vi påpekade detta vid besiktningarna i fjol och fick svaret att sådan upphängning är godkänd. Stolpen är typgodkänd varför stämman inte kan agera till förmån för inlämnad motion. Skapa en säkrare boendemiljö Rickard Juldorf, Hällan 17 Yrkar att alla gatorna i samfälligheten markeras som gångfartsområde. Ringkragevägen är redan markerad som en sådan gata, då det finns en Gångfartsområdeskylt vid övergången Gullkragegatan/Ringkragevägen. Således kommer det bara att behövas två nya skyltar, en vid Blåklintsvägen och en vid Vallmovägen. Gångfartsområde innebär att all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon får inte köra fortare än gångfart och har även väjningsplikt mot gående. Om detta skulle genomföras måste alla boende i samfälligheten informeras om vilka regler som gäller på våra gator och gårdar. Styrelsen är positiv till motionen. Dock måste samfällighetens område först klassas som gångfartsområde av kommunen innan sådana skyltar får sättas upp. Således är egentligen skylten vid Ringkragevägen inte laglig. Enligt förhandsbesked från kommunen har vi mycket liten chans att få området klassat som gångfartsområde. Stämman är positiv till motionen och uppdrar åt styrelsen att söka lösning enligt motionens innebörd. Uppsättning av mindre vindkraftsaggregat Percy Wester, Hällan 98 Yrkar att samfälligheten kunde sätta upp ett mindre aggregat. Motionen är ofullständig, endast med en hänvisning till en hemsida. Motioner som medför kostnader och behöver prövas i olika instanser bör innehålla upplysningar om dels kostnader och finansiering, dels vilka konsekvenser det medför för samfälligheten och annan information som kan behövas för att motionen ska kunna behandlas. 5

6 Motionen avslås. Besluta om vad en motion behöver innehålla för att kunna beredas. Betydande skillnader mellan detaljplanens intentioner beträffande lekplatser, vegetation och innehåll av de gemensamma ytorna jämfört med vad som faktiskt blivit byggt Mikael o Josefine Prag, Hällan 91 Yrkar att det förslagsvis tas upp en dialog med Skanska, kanske med draghjälp från Stadsbyggnadskontoret, med krav om att mer av detaljplanens intentioner kommer på plats, Styrelsen har vid möte med Stadsbyggnadskontorets Lantmäterimyndighet och Skanska tagit upp frågan. Det konstateras då att planförfattares intentioner i illustrationsplaner inte är juridiskt bindande. Därför har samfälligheten inte något stöd för att ställa krav i enlighet med motionens förslag. När det gäller lekplatsen, så godkändes den i efterbesiktningen i fjol, med de förändringar som gjordes. Kommunen kommer att anlägga en lekplats när man bygger park väster om etapp 3. Vidare en temalekplats norr om Ängsövägen i samband med skolbygget. Motionen är vällovlig men stämman finner inte att man kan ställa de krav som den föreslår. Omröstning via hemsidan Ronnie Sik, Hällan 74 Yrkar att omröstningar ska ske via hallan.se när det gäller större förändringar i området som inte kan vänta till ordinarie årsstämma. Det är stämman som beslutar om i vilka frågor styrelsen kan besluta under pågående verksamhetsår. Större förändringar kräver alltid stämmans beslut. En omröstning på hemsidan uppfyller sannolikt inte kraven för ett så kallat stämmobeslut. I sådana fall bör en extrastämma kallas in. Styrelsen arbetar för en aktiv hemsida och nyhetsspridning via nyhetsbrev. Därför bör hemsidan kunna användas av styrelsen för att få indikationer från medlemmarna om vi tänker rätt. I sådana fall som tas fram i motionen ska extrastämma kallas in. Tygelsjö den 2 april 2012 Styrelsen 6

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Fritextsvar till enkäten

Fritextsvar till enkäten Fritextsvar till enkäten Kan bli knepigt att revidera påslagen för näringsverksamhet Risken finns att andelstalfrågor kommer att avgöras på årsmöten som i små föreningar med lite deltagande medför lobby

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Bostadsrätterna kräver förändring

Bostadsrätterna kräver förändring INNEHÅLL Så här förvaltar du förtroendet Skapa säkra lekplatser Avgift vid andrahandsuthyrning Vindar ger fler lägenheter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen.

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Motion inför Brf Bågens stämma 2009 Föreningens webbsajt Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Datainspektionen

Läs mer

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan 19.00 (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar 19.00

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer