Tre enkätundersökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre enkätundersökningar"

Transkript

1 Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011

2 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner... 4 Metod... 4 Enkätsammanställningar... 5 Enköping... 5 Heby... 9 Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Enkät till professionella kulturskapare i länet Resultatsammanfattning Resultattabell Frågeformulär Enkät till ungdomar i länet Resultatsammanfattning Enkätsvar Frågeformulär... 48

3 Tre enkätundersökningar I det här dokumentet redovisas resultat, och bakomliggande metod, för tre olika enkätundersökningar som gjorts för att samla in underlag inför skrivandet av en regional kulturplan för Uppsala län. 1 De tre grupper som enkätundersökningarna riktat sig till är professionella kulturskapare som bor eller är verksamma i länet, ungdomar som bor i länet, och invånare i länets respektive kommuner. Enkäten till invånarna i länets kommuner besvarades sammanlagt av mer än 500 personer. 42 professionella kulturskapare svarade på den enkät som riktades till dem medan enkätundersökningen till ungdomar endast besvarades av 13 personer. Sammantaget har enkätundersökningarna bidragit till att öka förståelsen för invånarnas och kulturskaparnas upplevelse av kulturlivet men också till att bekräfta allmänna uppfattningar om kulturlivets styrkor och strukturella problem. Enkätundersökningarna redovisas på olika sätt. Resultaten från enkätundersökningarna som riktat sig till länets professionella kulturskapare respektive länets ungdomar redovisas i sin helhet och sammanfattas i textform. Resultaten från enkäten till invånare i länets kommuner redovisas däremot enbart i tabellform. Anledningen till detta är resultatens olika omfattning och metod, vilket beskrivs mer noggrant under respektive avsnitt. Först följer sammanställningen av enkäten till länets invånare sedan sammanställningen av enkäten till länets professionella kulturskapare och till sist en sammanställning av enkäten till länets ungdomar. 1 För mer information om regional kulturplan för Uppsala län, se 3

4 Enkät till invånare i länets kommuner Metod Instruktioner Kommunala kulturtjänstemän i respektive kommun fick ansvar för att utföra enkätundersökningen utifrån instruktioner från Kultur i länet. Enligt dessa skulle följande frågor ställas: 1. Vad är bra i din kommuns kulturliv? Saknas något, i så fall vad? 2. Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Varför? Hur tar du dig dit? 3. Vad är du mest stolt över i din kommun? Svarsalternativen till frågorna var öppna. Enkätundersökningen var tänkt att utföras på tre olika platser i respektive kommun med totalt minst 75 svarande. De svarandes kön och ålder (över eller under 25) skulle också noteras. Insamlingsmetod Länets kommuner valde att utföra enkätundersökningen på olika sätt. Oftast frågades invånare direkt på plats i kommunen, men vissa kommuner valde att istället göra webbenkäter. I vissa kommuner formulerade man också om en eller flera av frågeställningarna, eller kompletterade med ytterliggare frågeställningar och ibland valdes en annan åldersindelning än den som Kultur i länet föreslagit. I flera kommuner har dessutom frågan om varför man tar del av kultur i andra kommuner fallit bort. I många fall innefattar svaren på frågan Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? en platsangivelse. Platsangivelserna redovisas i sammanställningen, även om antalet personer som gett platsangivelse skiljer sig mycket mellan respektive kommuner. I de flesta kommuner ingår ca 75 personer i enkätundersökningen, men i vissa kommuner är antalet svarande fler och i andra kommuner färre. Antalet unga individer i materialet varierar mellan länets kommuner vilket gör att ålders- och könsindelning i sammanställningen skiljer sig åt. Där antalet varit tillräckligt stort har enkätdeltagarna deltats in i fyra grupper efter ålder och kön. Metod- och omfångsskillnaderna gör att resultaten i respektive kommun inte rakt av kan jämföras med varandra. Däremot kan de användas för att få ett ovetenskapligt invånarperspektiv på respektive kommuns kulturliv. Klassificering och sammanställning Eftersom svarsalternativen var öppna och materialet omfattar över 500 personer klassificerade Kultur i länet svaren för att göra resultatet mer gripbart. Varje enskilt svar har studerats och sedan lagts in i en grupp, t.ex. bibliotek eller internationellt och interkulturellt. Gruppindelningen skapades dels utifrån de kulturområden som är särskilt intressanta för den regionala kulturplanen, men anpassades också för att täcka in alla svar. Varje enskilt svar kan innehålla delar som kan kategoriseras in i olika grupper. I dessa fall har svaret räknats in i flera kategorier. 2 Däremot har varje individuellt svar räknats in högst en gång i varje grupp. Klassificeringsmetoden gör att antalet svar i alla kategorier tillsammans är högre än antalet 2 Om en person t.ex. säger sig vara nöjd med utbudet inom både teater och musik har svaret klassificerats in i båda grupperna. 4

5 svarande individer. När antalet svar inom en grupp är stort ges oftast exempel på svar som klassificerats in i gruppen. När antalet svarande är stort men inga exempel ges beror detta på att svaren till absolut största del är generella eller för vaga för att kunna exemplifieras. 3 En annan anledning till att inget exempel nämns är ibland att antalet svar i gruppen är stort men att inget gemensamt mönster finns mellan svaren i gruppen. I de fall exempel nämns anges hur många som svarat med respektive exempel. Enkätsammanställningar Eftersom länets kommuner genomfört och redovisat enkätundersökningarna på lite olika sätt skiljer sig sammanställningarna något från varandra. Några av kategorierna förklaras närmare i fotnoter. Enköping Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Internationellt och interkulturellt Utbud Övrigt Antal svarande Exempel, Film: biograf (10) Teater: Teaterföreningar/Sällskap(2) Teatern/scenen Joar Blå (8) Musik: Klara hall (5) Musik i kyrkan (6) Festival: Kulturveckan (2) Natur/parker: Parker i Enköpings stad (9) Utbud: Stort/bra utbud (7) 3 Ett exempel är kategorin bibliotek, som ofta nämns som bra i kommunens kulturliv men som sällan är mer specificerat än biblioteket/en 4 I sammanställningen räknas utställningar och museiverksamhet inom konst och konsthistoria in i kategorin Bildkonst. Kategorin Museum/utställningar innefattar utställningar och museiverksamhet inom alla andra områden. 5 Utbud syftar på det kulturella utbudet. Svaren som räknats i denna kategori är t.ex. "brett utbud", "varierat utbud" eller "det finns något för alla smaker/åldrar" 6 Under Övrigt ingår t.ex. mat och shoppingrelaterade svar men också svar angående kulturlivet som inte kunnat klassificerats in i någon annan kategori. 5

6 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Museum/utställningar Festival Barnkultur Sport/fritid Tillgänglighet Geografisk spridning Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Antal svarande Exempel, Barnkultur: Barnteater (3) Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? 7 Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Vet inte Antal svarande Inom konstarterna tyder svaren i alla kommuner på att man främst reser utanför den egna kommunen för att ta del av kultur som skapats av professionella kulturskapare. 8 I kategorin Andra scenframträdanden ingår exempelvis Revyuppsättningar och Standup. 6

7 Var? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Uppsala Knivsta Håbo Stockholm Västerås Övriga Sverige Utomlands Varierande Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Arrangerade bussresor Bil Flyg Antal svarande Varför? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Högre konstnärlig kvalitet i annan kommun Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden God tillgänglighet Det är roligt/intresserar mig Sociala faktorer Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Med god tillgänglighet syftas här på geografisk närhet och goda kommunikationsmöjligheter. 10 Social faktorer syftar på umgänge med människor i anslutning till kulturella evenemang. 7

8 Vad är du mest stolt över i din kommun? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Museum/utställningar Kyrkoarrangemang Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Kulturellt utbud Lokal samhörighet Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Lokal identitet Stadsmiljö Lokala företag/institutioner Lokal service Övrigt Vet inte Antal svarande Exempel, Natur/parker: Parkerna (25) Natur i övrigt(2) Staden blomstrar (2) Sport/fritid: Idrottsföreningar (4) Idrottsanläggningar (4) Promenadvänligheten (3) Stadsmiljö: Lyckad stadsutformning/stadsplanering (3) 8

9 Heby Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Film Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Aktiviteter för äldre Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Hembygdsföreningar (6) Film: Biografer (16) Teater: Tillfälliga föreställningar (5) Lokala teaterföreningar/grupper (2) Opera/musikal: Livestreamad opera på Folkets hus i Heby (10) Mötesplatser: Folkets hus (5) Hjälporganisationers träffpunkter (2) Övrigt: Tåg i Tärnsjö (2) Trevliga sommaraktiviteter (2) Lokalt engagemang för lokalt kulturliv och överlevnad på landsbygden (2) 9

10 Saknar du något, i så fall vad? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Festivaler Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Tillgänglighet Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Musik: Replokaler (2) Mer musikkonserter/evenemang (4) Sport/fritid: Badhus/simhall (3) Övrigt: Café med bättre öppettider (2) 10

11 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Sport/fritid Föreningsliv Arrangerade bussresor Allt möjligt Övrigt Ingenting Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Film/bio: Biobesök (14) Musik: Konserter/musikföreställningar (10) Övrigt: Restaurangbesök (3) Shopping/ gå på stan (10) Var? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Uppsala Enköping Stockholm Västerås Sala Gävle Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden God tillgänglighet Det är roligt/intresserar mig Sociala faktorer Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande

12 Hur tar du dig dit? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Färdtjänst/taxi Arrangerade bussresor Bil Varierande Inget svar/intern bortfall Antal svarande Vad är du mest stolt över i din kommun? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Festivaler Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Övrig kultur Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Stadsmiljö Lokala företag/institutioner Lokal service Lokal personlighet Övrigt Ingenting Vet inte Antal svarande Exempel, Natur/parker: Östaområdet (3) Dalälvensområdet med Färnebofjärdens nationalpark (3) Lantlig miljö (2) Sport/fritid Fotboll (3) Östervåla ishall (2) Häst i Heby (2) Geografiskt läge/tillgänglighet: Buss till Uppsala (2) Nära till större stad (2) Övrigt: Bra för barn att växa upp här (3) Det är en bra plats att bo på men inget sticker ut (2) 12

13 Håbo Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Sport/fritid Föreningsliv Tillgänglighet Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Film: Biografen (5) Musik: Konsertkarusellen (3) Museum/utställningar: Lasse Åbergs museum (8) Festival: Fest i Håbo (4) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (både pedagogisk verksamhet och konserter) (18) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Verkstan (2) 13

14 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Dator/virtuella världar/spel Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Mötesplatser Sport/fritid Utbud Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (3) Film: Bättre öppettider/filmutbud på biograf (7) Musik: Mer konserter (4) Studio/replokal (2) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Fler och bättre fritidsgårdar (4) Övrigt: Lokaler för kultur (t.ex. scener) (4) Finare utemiljö och bättre samhällsservice (5) 14

15 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Litteratur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Antal svarande Var? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Enköping Stockholm Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden Det är roligt/ intresserar mig Övrigt Inget svar/ internt bortfall Antal svarande

16 Hur tar du dig dit? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Flyg Övrigt Antal svarande Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Kulturellt utbud Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Föreningsliv Stadsmiljö Lokal service Lokal personlighet Generellt stolt Övrigt Ingenting Missnöjesdeklarering Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Skokloster (2) Kyrkor (2) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (11) Natur/parker: Vacker natur (10) Grönområden (3) Lokal service: Mat/dryckesbutik (4) Skola/förskola (2) Lokal personlighet: Lasse Åberg (6) 16

17 Knivsta Är du nöjd med utbudet av kultur i kommunen? Kvinnor Män Ålder 0-30 Ålder 30 - Ja 6,90 % 6,70 % 0 % 7 % Nej 43,10 % 66,70 % 100 % 46,50 % Delvis 50 % 26,70 % 0 % 46,50 % Antal svarande Inget svar Kommentarer, Musik: Konsertkarusellen är bra (1) Kyrkoarrangemang: Kyrkan står för det mesta av utbudet. Övrigt: Det saknas ändamålsenliga lokaler för kultur (10) Utbudet tilltalar inte (3) Det geografiska läget gör det orealistiskt att satsa på kultur i kommunen. (1) Bra utifrån förutsättningarna (1). Saknar du någon kulturverksamhet/aktivitet i din Kommun? Kvinnor Män Ålder 0-30 år Ålder 30 - Ja 87,90 % 93,30 % 100 % 88,70 % Nej 12,10 % 6,70 % 0 % 11,30 % Antal svarande Inget svar Vad saknar du? Kvinnor Män Totalt Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Tillgänglighet Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (3) Kursverksamhet för vuxna (2) Bildkonst: Konstutställningar/gallerier (2) Film: Biograf/filmvisning (17) Teater: Teaterscen (3) Musik: Konsertlokal (10) Fler musikevenemang/konserter (13) Barnkultur: Barnteater (2) Kulturverksamhet i skolan (2) Övrigt: Lokaler för kulturverksamheter överlag (6) 17

18 Hur ofta söker du dig utanför kommungränsen för kulturupplevelser? Kvinnor Män Ålder 0-30 år Ålder 30 - Minst en gång i veckan 17,60 % 35,70 % 100 % 19 % Varannan vecka 19,60 % 35,70 % 0 % 23,80 % En gång i månaden 37,30 % 21,40 % 0 % 34,90 % Någon gång i halvåret 23,50 % 7,10 % 0 % 20,60 % Högst en gång om året 0 % 0 % 0 % 0 % Sällan 2 % 0 % 0 % 1,60 % Aldrig 0 % 0 % 0 % 0 % Antal svarande Inget svar Vilka kulturverksamheter/företeelser/aktiviteter besöker du utanför kommungränsen? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Antal svarande Var? Kvinnor Män Totalt Uppsala Enköping Stockholm Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor Män Ålder 0-30 Ålder 30 - Buss 9,80 % 21,40 % 50 % 11,10 % Tåg 74,50 % 64,30 % 100 % 71,40 % Bil 64,70 % 85,70 % 50 % 69,80 % Annat 3,90 % 7,10 % 50 % 3,20 % Antal svarande Inget svar

19 Vad tycker du är unikt i din kommun? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Musik Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Lokal samhörighet Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Föreningsliv Lokal identitet Övrigt Ingenting Vet inte Missnöjesdeklarering Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Fornlämningar (2) Kyrkobyggnader (2) Herrgårdar/K-märkta byggnader (2) Musik: Konsertkarusellen (3) Lokalt musikliv med körer och musiker (2) Musikevenemang generellt (2) Natur/parker: Sjön Walloxen med omgivningar (5) Gredelbyområdet (2) Geografiskt läge/tillgänglighet: Närhet och bra kommunikation till stora städer (8) Lokal identitet: Kommunen är ung med ung befolkning (4) Övrigt: Lokala kulturförmågor (2) Missnöjesdeklarering: Satsningen på kultur är unikt dålig (4) 19

20 Tierp Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Föreningsliv Utbud Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Örbyhus slott (3) Bildkonst: Konst på väg (5) Musik: Folkmusik (2) Konserter (5) Barnkultur: Barnteaterföreställningar (2) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (2) Övrigt: Befintliga arrangemang och stöd till befintliga arrangemang (4) 20

21 Saknar du något, i så fall vad? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Festivaler Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Föreningsliv Geografisk spridning Information Övrigt Mycket/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Musik: Större utbud/mer arrangemang (6) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Fritidsgårdar/mötesplatser (2) Mötesplatser: Träffpunkter (3) Kulturhus/allaktivitetshus (2) Information: Turistinformation (3) Information om kulturlivet (4) Övrigt: Mer/större arrangemang (4) Större ekonomisk satsning på kultur (2) Fokus på turism/besöksnäringer (2) 21

22 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Museum/utställningar Litteratur Mötesplatser Natur/parker Allt möjligt Övrigt Ingenting Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (4) Film: Bio (8) Var? Kvinnor Män Totalt Uppsala Heby Stockholm Gävle Övriga Sverige Utomlands Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor Män Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Varierande Antal svarande

23 Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor Män Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Dans Musik Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Lokal service Övrigt Ingenting Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Bruksmiljöerna i kommunen (i allmänhet) (15) Lövstabruk (4) Strömsbergs bruk (3) Slott i kommunen (3) varav Österbybruks slott (2) Gammelgården (2) Lokal historia (3) Vendelbygden (2) Musik: Eric Sahlström Institutet (2) Natur/parker: Kustmiljöerna, ospecificerat (6) Ängskär/Hållnäs (3) 23

24 Uppsala Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Tillgänglighet Internationellt och interkulturellt Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Bibliotek: Stadsbiblioteket (11) Film: Biografer (12) Teater: Stadsteatern (13) Bra sammanlagt utbud (5) Musik: Uppsala Konsert & Kongress (14) Katalin (14) Bra sammanlagt utbud (8) Festival: Kulturnatten (5) Reggaefestivalen (2) Uppsala Internationella Kortfilmfestival (2) Föreningsliv: Nationslivet (9) Övrigt: Allt ljus på Uppsala (7) Stadsrummet (3) 24

25 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Internationellt och interkulturellt Utbud Geografisk spridning Information Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Bildkonst: Konstmuseum (4) Moderna konstutställningar/konsthall (3) Musik: Större konserter med större artister (5) Övrigt: Multiarena (delvis för att locka stora artister) (4) Restauranger (3) Möjlighet att nå centrum med bil (2) Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Natur/parker Sport/fritid Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Opera/musikal: Operor (16) Musikaler (10) Musik: Konserter (34) Övrigt: Arkitektur (2) Festligheter (3) Restauranger (2) 25

26 Var? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Östhammar Heby Stockholm Gävle Övriga Sverige Utomlands Varierande Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Flyg Övrigt Antal svarande Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Festivaler Barnkultur Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Lokal identitet Stadsmiljö Lokala företag/ institutioner Övrigt Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Domkyrkan (7) Uppsalas historia (6) Andra eller ospecificerade historiska miljöer och byggnader (12) Lokal samhörighet: Stadens storlek, stor fast ändå liten (11) Lokala företag/institutioner: Uppsala universitet eller studentstaden Uppsala (20) 26

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer