Tre enkätundersökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre enkätundersökningar"

Transkript

1 Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011

2 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner... 4 Metod... 4 Enkätsammanställningar... 5 Enköping... 5 Heby... 9 Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Enkät till professionella kulturskapare i länet Resultatsammanfattning Resultattabell Frågeformulär Enkät till ungdomar i länet Resultatsammanfattning Enkätsvar Frågeformulär... 48

3 Tre enkätundersökningar I det här dokumentet redovisas resultat, och bakomliggande metod, för tre olika enkätundersökningar som gjorts för att samla in underlag inför skrivandet av en regional kulturplan för Uppsala län. 1 De tre grupper som enkätundersökningarna riktat sig till är professionella kulturskapare som bor eller är verksamma i länet, ungdomar som bor i länet, och invånare i länets respektive kommuner. Enkäten till invånarna i länets kommuner besvarades sammanlagt av mer än 500 personer. 42 professionella kulturskapare svarade på den enkät som riktades till dem medan enkätundersökningen till ungdomar endast besvarades av 13 personer. Sammantaget har enkätundersökningarna bidragit till att öka förståelsen för invånarnas och kulturskaparnas upplevelse av kulturlivet men också till att bekräfta allmänna uppfattningar om kulturlivets styrkor och strukturella problem. Enkätundersökningarna redovisas på olika sätt. Resultaten från enkätundersökningarna som riktat sig till länets professionella kulturskapare respektive länets ungdomar redovisas i sin helhet och sammanfattas i textform. Resultaten från enkäten till invånare i länets kommuner redovisas däremot enbart i tabellform. Anledningen till detta är resultatens olika omfattning och metod, vilket beskrivs mer noggrant under respektive avsnitt. Först följer sammanställningen av enkäten till länets invånare sedan sammanställningen av enkäten till länets professionella kulturskapare och till sist en sammanställning av enkäten till länets ungdomar. 1 För mer information om regional kulturplan för Uppsala län, se 3

4 Enkät till invånare i länets kommuner Metod Instruktioner Kommunala kulturtjänstemän i respektive kommun fick ansvar för att utföra enkätundersökningen utifrån instruktioner från Kultur i länet. Enligt dessa skulle följande frågor ställas: 1. Vad är bra i din kommuns kulturliv? Saknas något, i så fall vad? 2. Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Varför? Hur tar du dig dit? 3. Vad är du mest stolt över i din kommun? Svarsalternativen till frågorna var öppna. Enkätundersökningen var tänkt att utföras på tre olika platser i respektive kommun med totalt minst 75 svarande. De svarandes kön och ålder (över eller under 25) skulle också noteras. Insamlingsmetod Länets kommuner valde att utföra enkätundersökningen på olika sätt. Oftast frågades invånare direkt på plats i kommunen, men vissa kommuner valde att istället göra webbenkäter. I vissa kommuner formulerade man också om en eller flera av frågeställningarna, eller kompletterade med ytterliggare frågeställningar och ibland valdes en annan åldersindelning än den som Kultur i länet föreslagit. I flera kommuner har dessutom frågan om varför man tar del av kultur i andra kommuner fallit bort. I många fall innefattar svaren på frågan Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? en platsangivelse. Platsangivelserna redovisas i sammanställningen, även om antalet personer som gett platsangivelse skiljer sig mycket mellan respektive kommuner. I de flesta kommuner ingår ca 75 personer i enkätundersökningen, men i vissa kommuner är antalet svarande fler och i andra kommuner färre. Antalet unga individer i materialet varierar mellan länets kommuner vilket gör att ålders- och könsindelning i sammanställningen skiljer sig åt. Där antalet varit tillräckligt stort har enkätdeltagarna deltats in i fyra grupper efter ålder och kön. Metod- och omfångsskillnaderna gör att resultaten i respektive kommun inte rakt av kan jämföras med varandra. Däremot kan de användas för att få ett ovetenskapligt invånarperspektiv på respektive kommuns kulturliv. Klassificering och sammanställning Eftersom svarsalternativen var öppna och materialet omfattar över 500 personer klassificerade Kultur i länet svaren för att göra resultatet mer gripbart. Varje enskilt svar har studerats och sedan lagts in i en grupp, t.ex. bibliotek eller internationellt och interkulturellt. Gruppindelningen skapades dels utifrån de kulturområden som är särskilt intressanta för den regionala kulturplanen, men anpassades också för att täcka in alla svar. Varje enskilt svar kan innehålla delar som kan kategoriseras in i olika grupper. I dessa fall har svaret räknats in i flera kategorier. 2 Däremot har varje individuellt svar räknats in högst en gång i varje grupp. Klassificeringsmetoden gör att antalet svar i alla kategorier tillsammans är högre än antalet 2 Om en person t.ex. säger sig vara nöjd med utbudet inom både teater och musik har svaret klassificerats in i båda grupperna. 4

5 svarande individer. När antalet svar inom en grupp är stort ges oftast exempel på svar som klassificerats in i gruppen. När antalet svarande är stort men inga exempel ges beror detta på att svaren till absolut största del är generella eller för vaga för att kunna exemplifieras. 3 En annan anledning till att inget exempel nämns är ibland att antalet svar i gruppen är stort men att inget gemensamt mönster finns mellan svaren i gruppen. I de fall exempel nämns anges hur många som svarat med respektive exempel. Enkätsammanställningar Eftersom länets kommuner genomfört och redovisat enkätundersökningarna på lite olika sätt skiljer sig sammanställningarna något från varandra. Några av kategorierna förklaras närmare i fotnoter. Enköping Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Internationellt och interkulturellt Utbud Övrigt Antal svarande Exempel, Film: biograf (10) Teater: Teaterföreningar/Sällskap(2) Teatern/scenen Joar Blå (8) Musik: Klara hall (5) Musik i kyrkan (6) Festival: Kulturveckan (2) Natur/parker: Parker i Enköpings stad (9) Utbud: Stort/bra utbud (7) 3 Ett exempel är kategorin bibliotek, som ofta nämns som bra i kommunens kulturliv men som sällan är mer specificerat än biblioteket/en 4 I sammanställningen räknas utställningar och museiverksamhet inom konst och konsthistoria in i kategorin Bildkonst. Kategorin Museum/utställningar innefattar utställningar och museiverksamhet inom alla andra områden. 5 Utbud syftar på det kulturella utbudet. Svaren som räknats i denna kategori är t.ex. "brett utbud", "varierat utbud" eller "det finns något för alla smaker/åldrar" 6 Under Övrigt ingår t.ex. mat och shoppingrelaterade svar men också svar angående kulturlivet som inte kunnat klassificerats in i någon annan kategori. 5

6 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Museum/utställningar Festival Barnkultur Sport/fritid Tillgänglighet Geografisk spridning Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Antal svarande Exempel, Barnkultur: Barnteater (3) Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? 7 Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Vet inte Antal svarande Inom konstarterna tyder svaren i alla kommuner på att man främst reser utanför den egna kommunen för att ta del av kultur som skapats av professionella kulturskapare. 8 I kategorin Andra scenframträdanden ingår exempelvis Revyuppsättningar och Standup. 6

7 Var? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Uppsala Knivsta Håbo Stockholm Västerås Övriga Sverige Utomlands Varierande Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Arrangerade bussresor Bil Flyg Antal svarande Varför? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Högre konstnärlig kvalitet i annan kommun Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden God tillgänglighet Det är roligt/intresserar mig Sociala faktorer Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Med god tillgänglighet syftas här på geografisk närhet och goda kommunikationsmöjligheter. 10 Social faktorer syftar på umgänge med människor i anslutning till kulturella evenemang. 7

8 Vad är du mest stolt över i din kommun? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Museum/utställningar Kyrkoarrangemang Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Kulturellt utbud Lokal samhörighet Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Lokal identitet Stadsmiljö Lokala företag/institutioner Lokal service Övrigt Vet inte Antal svarande Exempel, Natur/parker: Parkerna (25) Natur i övrigt(2) Staden blomstrar (2) Sport/fritid: Idrottsföreningar (4) Idrottsanläggningar (4) Promenadvänligheten (3) Stadsmiljö: Lyckad stadsutformning/stadsplanering (3) 8

9 Heby Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Film Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Aktiviteter för äldre Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Hembygdsföreningar (6) Film: Biografer (16) Teater: Tillfälliga föreställningar (5) Lokala teaterföreningar/grupper (2) Opera/musikal: Livestreamad opera på Folkets hus i Heby (10) Mötesplatser: Folkets hus (5) Hjälporganisationers träffpunkter (2) Övrigt: Tåg i Tärnsjö (2) Trevliga sommaraktiviteter (2) Lokalt engagemang för lokalt kulturliv och överlevnad på landsbygden (2) 9

10 Saknar du något, i så fall vad? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Festivaler Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Tillgänglighet Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Musik: Replokaler (2) Mer musikkonserter/evenemang (4) Sport/fritid: Badhus/simhall (3) Övrigt: Café med bättre öppettider (2) 10

11 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Sport/fritid Föreningsliv Arrangerade bussresor Allt möjligt Övrigt Ingenting Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Film/bio: Biobesök (14) Musik: Konserter/musikföreställningar (10) Övrigt: Restaurangbesök (3) Shopping/ gå på stan (10) Var? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Uppsala Enköping Stockholm Västerås Sala Gävle Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden God tillgänglighet Det är roligt/intresserar mig Sociala faktorer Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande

12 Hur tar du dig dit? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Färdtjänst/taxi Arrangerade bussresor Bil Varierande Inget svar/intern bortfall Antal svarande Vad är du mest stolt över i din kommun? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Festivaler Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Övrig kultur Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Stadsmiljö Lokala företag/institutioner Lokal service Lokal personlighet Övrigt Ingenting Vet inte Antal svarande Exempel, Natur/parker: Östaområdet (3) Dalälvensområdet med Färnebofjärdens nationalpark (3) Lantlig miljö (2) Sport/fritid Fotboll (3) Östervåla ishall (2) Häst i Heby (2) Geografiskt läge/tillgänglighet: Buss till Uppsala (2) Nära till större stad (2) Övrigt: Bra för barn att växa upp här (3) Det är en bra plats att bo på men inget sticker ut (2) 12

13 Håbo Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Sport/fritid Föreningsliv Tillgänglighet Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Film: Biografen (5) Musik: Konsertkarusellen (3) Museum/utställningar: Lasse Åbergs museum (8) Festival: Fest i Håbo (4) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (både pedagogisk verksamhet och konserter) (18) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Verkstan (2) 13

14 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Dator/virtuella världar/spel Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Mötesplatser Sport/fritid Utbud Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (3) Film: Bättre öppettider/filmutbud på biograf (7) Musik: Mer konserter (4) Studio/replokal (2) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Fler och bättre fritidsgårdar (4) Övrigt: Lokaler för kultur (t.ex. scener) (4) Finare utemiljö och bättre samhällsservice (5) 14

15 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Litteratur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Antal svarande Var? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Enköping Stockholm Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden Det är roligt/ intresserar mig Övrigt Inget svar/ internt bortfall Antal svarande

16 Hur tar du dig dit? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Flyg Övrigt Antal svarande Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Kulturellt utbud Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Föreningsliv Stadsmiljö Lokal service Lokal personlighet Generellt stolt Övrigt Ingenting Missnöjesdeklarering Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Skokloster (2) Kyrkor (2) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (11) Natur/parker: Vacker natur (10) Grönområden (3) Lokal service: Mat/dryckesbutik (4) Skola/förskola (2) Lokal personlighet: Lasse Åberg (6) 16

17 Knivsta Är du nöjd med utbudet av kultur i kommunen? Kvinnor Män Ålder 0-30 Ålder 30 - Ja 6,90 % 6,70 % 0 % 7 % Nej 43,10 % 66,70 % 100 % 46,50 % Delvis 50 % 26,70 % 0 % 46,50 % Antal svarande Inget svar Kommentarer, Musik: Konsertkarusellen är bra (1) Kyrkoarrangemang: Kyrkan står för det mesta av utbudet. Övrigt: Det saknas ändamålsenliga lokaler för kultur (10) Utbudet tilltalar inte (3) Det geografiska läget gör det orealistiskt att satsa på kultur i kommunen. (1) Bra utifrån förutsättningarna (1). Saknar du någon kulturverksamhet/aktivitet i din Kommun? Kvinnor Män Ålder 0-30 år Ålder 30 - Ja 87,90 % 93,30 % 100 % 88,70 % Nej 12,10 % 6,70 % 0 % 11,30 % Antal svarande Inget svar Vad saknar du? Kvinnor Män Totalt Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Tillgänglighet Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (3) Kursverksamhet för vuxna (2) Bildkonst: Konstutställningar/gallerier (2) Film: Biograf/filmvisning (17) Teater: Teaterscen (3) Musik: Konsertlokal (10) Fler musikevenemang/konserter (13) Barnkultur: Barnteater (2) Kulturverksamhet i skolan (2) Övrigt: Lokaler för kulturverksamheter överlag (6) 17

18 Hur ofta söker du dig utanför kommungränsen för kulturupplevelser? Kvinnor Män Ålder 0-30 år Ålder 30 - Minst en gång i veckan 17,60 % 35,70 % 100 % 19 % Varannan vecka 19,60 % 35,70 % 0 % 23,80 % En gång i månaden 37,30 % 21,40 % 0 % 34,90 % Någon gång i halvåret 23,50 % 7,10 % 0 % 20,60 % Högst en gång om året 0 % 0 % 0 % 0 % Sällan 2 % 0 % 0 % 1,60 % Aldrig 0 % 0 % 0 % 0 % Antal svarande Inget svar Vilka kulturverksamheter/företeelser/aktiviteter besöker du utanför kommungränsen? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Antal svarande Var? Kvinnor Män Totalt Uppsala Enköping Stockholm Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor Män Ålder 0-30 Ålder 30 - Buss 9,80 % 21,40 % 50 % 11,10 % Tåg 74,50 % 64,30 % 100 % 71,40 % Bil 64,70 % 85,70 % 50 % 69,80 % Annat 3,90 % 7,10 % 50 % 3,20 % Antal svarande Inget svar

19 Vad tycker du är unikt i din kommun? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Musik Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Lokal samhörighet Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Föreningsliv Lokal identitet Övrigt Ingenting Vet inte Missnöjesdeklarering Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Fornlämningar (2) Kyrkobyggnader (2) Herrgårdar/K-märkta byggnader (2) Musik: Konsertkarusellen (3) Lokalt musikliv med körer och musiker (2) Musikevenemang generellt (2) Natur/parker: Sjön Walloxen med omgivningar (5) Gredelbyområdet (2) Geografiskt läge/tillgänglighet: Närhet och bra kommunikation till stora städer (8) Lokal identitet: Kommunen är ung med ung befolkning (4) Övrigt: Lokala kulturförmågor (2) Missnöjesdeklarering: Satsningen på kultur är unikt dålig (4) 19

20 Tierp Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Föreningsliv Utbud Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Örbyhus slott (3) Bildkonst: Konst på väg (5) Musik: Folkmusik (2) Konserter (5) Barnkultur: Barnteaterföreställningar (2) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (2) Övrigt: Befintliga arrangemang och stöd till befintliga arrangemang (4) 20

21 Saknar du något, i så fall vad? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Festivaler Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Föreningsliv Geografisk spridning Information Övrigt Mycket/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Musik: Större utbud/mer arrangemang (6) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Fritidsgårdar/mötesplatser (2) Mötesplatser: Träffpunkter (3) Kulturhus/allaktivitetshus (2) Information: Turistinformation (3) Information om kulturlivet (4) Övrigt: Mer/större arrangemang (4) Större ekonomisk satsning på kultur (2) Fokus på turism/besöksnäringer (2) 21

22 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Museum/utställningar Litteratur Mötesplatser Natur/parker Allt möjligt Övrigt Ingenting Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (4) Film: Bio (8) Var? Kvinnor Män Totalt Uppsala Heby Stockholm Gävle Övriga Sverige Utomlands Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor Män Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Varierande Antal svarande

23 Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor Män Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Dans Musik Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Lokal service Övrigt Ingenting Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Bruksmiljöerna i kommunen (i allmänhet) (15) Lövstabruk (4) Strömsbergs bruk (3) Slott i kommunen (3) varav Österbybruks slott (2) Gammelgården (2) Lokal historia (3) Vendelbygden (2) Musik: Eric Sahlström Institutet (2) Natur/parker: Kustmiljöerna, ospecificerat (6) Ängskär/Hållnäs (3) 23

24 Uppsala Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Tillgänglighet Internationellt och interkulturellt Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Bibliotek: Stadsbiblioteket (11) Film: Biografer (12) Teater: Stadsteatern (13) Bra sammanlagt utbud (5) Musik: Uppsala Konsert & Kongress (14) Katalin (14) Bra sammanlagt utbud (8) Festival: Kulturnatten (5) Reggaefestivalen (2) Uppsala Internationella Kortfilmfestival (2) Föreningsliv: Nationslivet (9) Övrigt: Allt ljus på Uppsala (7) Stadsrummet (3) 24

25 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Internationellt och interkulturellt Utbud Geografisk spridning Information Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Bildkonst: Konstmuseum (4) Moderna konstutställningar/konsthall (3) Musik: Större konserter med större artister (5) Övrigt: Multiarena (delvis för att locka stora artister) (4) Restauranger (3) Möjlighet att nå centrum med bil (2) Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Natur/parker Sport/fritid Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Opera/musikal: Operor (16) Musikaler (10) Musik: Konserter (34) Övrigt: Arkitektur (2) Festligheter (3) Restauranger (2) 25

26 Var? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Östhammar Heby Stockholm Gävle Övriga Sverige Utomlands Varierande Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Flyg Övrigt Antal svarande Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Festivaler Barnkultur Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Lokal identitet Stadsmiljö Lokala företag/ institutioner Övrigt Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Domkyrkan (7) Uppsalas historia (6) Andra eller ospecificerade historiska miljöer och byggnader (12) Lokal samhörighet: Stadens storlek, stor fast ändå liten (11) Lokala företag/institutioner: Uppsala universitet eller studentstaden Uppsala (20) 26

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Kulturundersökning Linköping 2013

Kulturundersökning Linköping 2013 Kulturundersökning Linköping 2013 Totalt har 1 000 stycken intervjuer med personer boende i Linköpings kommun som är mellan 18 och 74 år genomförts. Datainsamlingen genomfördes mellan 11 november och 5

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga KULTUR I ÖGONHÖJD - för, med och av barn och unga Grafisk form: Andrzej Olas Foto: Anders Hviid, Andrzej Olas samt stadens och förvaltningens bildmaterial Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019 1 Arbetsmaterial 2014 Kulturpolitiskt handlingsprogram Hedemora Kommun 2014-2019 2 INNEHÅLL Sida Styrdokument 3 Vision för Hedemora kommun 3 Barnkonventionen 3 Jämställdhet 3 Integrationspolicy 3 Hållbar

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer