Min man kommer ursprungligen från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min man kommer ursprungligen från"

Transkript

1 t í m e a d a n i Varför räknar du just så? Denna artikel bygger på ett examensarbete för lärarutbildningen. I arbetet undersöktes skillnader mellan lärares, svenska föräldrars och invandrarföräldrars metoder för de fyra räknesätten och undersökningen följdes upp med intervjuer. Min man kommer ursprungligen från Ungern. När han hade försökt hjälpa dottern att räkna på ett sätt som kallas för Ungersk algoritm tyckte läraren att två olika räknemetoder skulle förvirra dottern i hennes tänkande, därför skulle han låta bli att hjälpa henne. Han skulle inte hjälpa till med matteläxor eftersom han inte räknade som läraren lärde ut. Här nedan är ett exempel på den svenska standardalgoritmen, hämtad från Paulsson (1989) och den metod som jag har lärt mig i skolan i Ungern. Standardalgoritm Ungersk algoritm Läroplanen poängterar att skolan ska samarbeta med hemmen samt anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar, bakgrund och tidigare erfarenheter. Om föräldrar och lärare räknar med olika metoder kan det bli svårt för föräldrarna att hjälpa sina barn med läxorna. Därför är det viktigt att lärare och föräldrar förstår varandras metoder och tillsammans gör så att undervisningen och läxhjälpen fungerar. Mitt examensarbete beskriver hur föräldrar, lärare och elever räknar de fyra räknesätten. Jag har gjort min undersökning med olika etniska grupper, och upptäckt flera olika räknemetoder. Undersökningen gjordes i sex skolor i tre kommuner och bestod av enkät, uppgifter samt intervjuer. Enkäten besvarades av elever, 14 föräldrar och tio lärare och utöver detta intervjuades fem lärare. Resultatet visar att det fortfarande finns lärare som tycker att det är föräldrarna och eleverna som ska lära sig att räkna på det sättet som skolan lär ut. Räknemetoder Den mest använda metoden för addition hos invandrarföräldrar var algoritm räkning med olika dialekter. Kilborn (1995) tar också upp dialekter i räknemetoder i sin undersökning. Hos lärarna kunde jag finna både algoritm och skriftlig huvudräkning men med olika varianter på skriftlig huvudräkning, medan jag hos svenska föräldrar fann en enkel skriftlig huvudräkning eller algoritmräkning. Här följer några av föräldrarnas och lärarnas lösningar för addition, multi plikation och division: 1

2 Addition: Ex.1a Skriftlig huvudräkning = 8 Ex.1b Skriftlig huvudräkning = = = = Ex. 1 Skriftlig huvudräkning = Ex. 1 Skriftlig huvudräkning 2000 sparar jag = = = = = = Ex. Algoritmräkning Multiplikation: = x

3 Division: / Ex. 1 Överslagsräkning 6000 / = 2000 Svar: Strax under 2000 Ex. 2 Kort division = Ex. Trappa Ex.1 Skriftlig huvudräkning I) 6000 / = 2000 II) III) 129 / = 4 (räknar i huvudet) IV) = Ex. 2 Trappa Svar: Ex. Liggande stolen Ex. 1 Kort division 5871 / = = = Ex. 2 Celsius I algoritm 5871 : = = = == Ex. Italiensk algoritm 5871 == I subtraktion kunde jag finna olika metoder med olika dialekter. Dessa var bland annat bakifrån med addition, skriftlig huvudräkning, algoritmräkning samt uträkning i huvudet. Bland lärarnas lösningar har jag funnit fyra olika dialekter i att räkna bakifrån med addition samt två olika sätt att lösa uppgiften med skriftlig huvudräkning. De svenska föräldrarna löste subtraktionsuppgiften på två olika sätt, algoritmräkning och att räkna i huvudet. Invandrarföräldrarna använde skriftlig huvudräkning eller algoritmer med andra placeringar av plus- och minustecknen. Ni kan här se att lärarnas och de svenska föräldrarnas metoder är ganska lika för addition. Skillnaden syns när vi jämför lärarnas och invandrarföräldrars sätt att räkna. De största skillnaderna bland uträkningarna av fyra räknesätten fann jag för multi plikation och division. Som ni ser så skiljer sig metoderna åt en hel del. En av de svenska för-

4 äldrarna använder sig av en ovanlig metod för att lösa multiplikationsuppgiften. Denna metod är en form av skriftlig huvudräkning. Om vi däremot tittar på lärarens och invandrarförälderns lösning, kan vi se att de liknar varandra men olika bokföring används. Med olika bokföring menar jag här att tankegången är densamma men att den skrivs på olika sätt. För att lösa divisionsuppgiften användes också olika metoder där tankegången är densamma men bokföringen olika. Vi kan till exempel se att lärare och svenska föräldrar använder sig av trappan, men medan den svenska föräldern i exemplet skriver ut minustecknet gör inte läraren detta. Det är anmärkningsvärt att ingen lärare använde sig av liggande stolen. Vi kan också se två olika varianter av kort division som skiljer sig helt och hållet till utseendet. En av de svenska föräldrarna presenterar ett ovanligt sätt att räkna division. Där används både överslagsräkning, huvudräkning och algoritmräkning. Enkät- och intervjusvar När jag frågade en elev om han lärt sig att räkna på ett annat sätt än det som skolan lär ut fick jag detta svar: Ja. Det var de (föräldrarna: min kommentar) som visade mig om det är ett högt tal så att jag ska ta den minsta först. Vad kan fördelen vara med att få läxhjälp hemma fastän föräldrarna räknar på sitt sätt? Några av eleverna tyckte att: det vore bra för då kan man lära sig något som är lättare. det vore bra för om det är ett svårt tal så lär jag mig att lösa på olika sätt. Föräldrarna tyckte nästan detsamma som eleverna men de uttryckte sig på annat sätt än barnen. Här är några av deras kommentarer: Många olika lösningar på samma tal kan ju finnas, så mitt barn kanske kan förstå min lösning lättare än lärarens. Riktigt bra är det väl inte. Det hade varit bra om skolan gjort klart för föräldrarna vilka regler som gäller för uppställning/ uträkning av matteläxan. Vi kan bara förmedla vad vi en gång lärde oss i skolan. Det blir positivt för hon kan få två olika sätt att räkna och välja det som passar henne. Det är upp till henne hur hon vill göra bara hon förstår. Bland lärarna var det bara någon som tyckte att det skulle vara en fördel och hade positiva kommentarer: Fördelen är ju om det ger rätt svar för eleven se på fler sätt att räkna samma uppgifter och att de får hjälp. Nackdelen att det kan förvirra och att det kan vara att vi bygger upp kunskapen utefter en viss mall. En annan lärare tyckte däremot att läxhjälp inte skulle förvirra barnet så länge de känner sig trygga med sin metod. Alternativa metoder och lösningar är alltid bra. Vad tyckte föräldrarna om kraven på läraren? Några av deras svar: Att läraren tillåter att man räknar på olika sätt. Om läraren vill att vi ska hjälpa våra barn med läxorna så får läraren också tala om hur! Inga krav ställs på lärarna för de bryr sig inte om hur vi räknar. De tänker bara på sitt sätt att räkna och de behöver inte kunna de olika ländernas sätt att räkna. Som vi ser här har inte alla föräldrar tillit till sitt barns lärare. Jag tror också att kommunikationen mellan lärare och föräldrar inte alltid fungerar så bra. Vid föräldramöten kan man ta upp hur vi lär ut och kanske fråga föräldrarna hur de har lärt sig. När lärarna besvarade frågan om sin egen roll tyckte de flesta att det är föräldrarna som ska lära sig det sättet som läraren lär ut och att läraren inte behöver ha vetskap om föräldrarnas sätt att räkna. Själv tycker jag som jag skrev tidigare att bådas perspektiv är viktiga för att åstadkomma en bra samverkan mellan läraren och föräldrarna och för att skapa en bra utveckling för våra elever. Några av lärarnas svar: Att jag gör föräldrarna medvetna om hur vi räknar och att de försöker förstå metoderna. Att jag är medveten att det förekommer olika sätt att lösa problem. 16

5 Reflektioner Det är positivt att ha läxhjälp hemma fastän föräldrarna inte räknar som skolan lär ut. Jag anser att det inte är räknemetoden som är avgörande för om en uppgift är rätt eller fel utan resultaten. Kunskaper om många olika lösningsmetoder kan leda till bättre möjligheter att förstå och stödja elevernas färdigheter. Det finns elever som tycker att det är besvärligt att det används olika sätt för att lösa en divisions- eller multiplikationsuppgift i skolan och hemma. Det skulle kunna vara lättare för dem att i skolan få använda de metoder som de redan har lärt sig eller det sättet som deras föräldrar har lärt sig. Då får också föräldrarna vara delaktiga i barnens lärande. Detta är viktigt om vi vill följa läroplanens bestämmelser om föräldrarnas delaktighet i barnens kunskapsutveckling. Jag har funnit både negativa och positiva kommentarer men jag har här främst sett till de positiva. Jag anser att det skulle vara bra att få reda på om föräldrarna har lärt sina barn räkna på ett annat sätt än det jag lär ut. Jag tycker att vi måste ha kontakt med elevens tidigare lärare om olika räknemetoder men vi behöver också fråga föräldrarna om de har lärt sina barn räkna på det sättet som de lärde sig när de gick i skolan. Vid ett föräldramöte eller vid utvecklingssamtal kan man ta upp hur vi lär ut och också diskutera med föräldrarna hur de har lärt sig. Bådas perspektiv är viktiga för att åstadkomma en bra samverkan mellan läraren och föräldrarna och för att skapa en bra utveckling för eleverna. Varför ska barnet tvingas att räkna som läraren lär ut om de tycker att det är mycket enklare att räkna på föräldrarnas sätt? Det här var en kort sammanfattning av mitt arbete som jag hoppas kan leda till ett intresse för de olika matematiska metoder som föräldrar kan erbjuda. Räknemetoderna hos föräldrar och lärare skiljer sig en hel del åt vilket gör att föräldrarna får svårigheter när de ska hjälpa sina barn med matteläxor. Det spelar inte så stor roll om föräldrarna är svenskar eller om de kommer från ett annat land, deras metoder kan skilja sig från de metoder som skolan tar upp. En gemensam uppgift för föräldrarna och skolan är att hålla en öppen dialog kring räknemetoderna. Med den öppna dialogen kan vi uppnå att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i elevernas kunskapsutveckling. Litteratur Dani, T. (2006). Examensarbete i lärarutbildningen. Varför räknar du just så? En studie kring elevers läxhjälp när föräldrarna inte räknar som de. Växjö Universitet. Kilborn, W. (1995). Didaktisk ämnesteori i matematik. Del 1 Grundläggande aritmetik. Malmö: Liber Ekonomi Paulsson, KA. (1989). Hur räknar du människa? En rapport om aritmetikalgoritmer i bruk världen över. (Häften för didaktiska studier nr 9). Stockholms lärarhögskola, Didaktikcentrum för lärarutbildningen, Stockholm.

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren Dokumentet kan kostnadsfritt hämtas från www.skolverket.se ISBN: 978-91-85545-85-8 Form: Ordförrådet AB Illustratör: Pia Niemi Stockholm

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Rapport 2011vt4862 Subtraktionsmetoder under

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? ROLF HEDRÉN, EVA TAFLIN & KERSTIN HAGLAND Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? Den här artikeln ansluter till Problem med stenplattor i Nämnaren nummer 3, 2004. Här diskuterar vi vad vi

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Utvärdering av Ung och Medveten

Utvärdering av Ung och Medveten FoU-Södertörns skriftserie nr 71/09 Utvärdering av Ung och Medveten ett program för alkohol- narkotika och tobaksförebyggande arbete i Botkyrka kommun Delrapport 2: Sammanställning av enkäter och övningar

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ishockeykillar i en eller två klasser?

Ishockeykillar i en eller två klasser? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 6: 2005 Ishockeykillar i en eller två klasser? -en studie om hur klassklimat kan förbättras med en förändrad gruppindelning Annika Bygdén IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer