för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson."

Transkript

1 Brf Tre Kullar i Ekerö för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli juni Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Gerry Blomqvist Bertil Stålhuvud Jonas Britz Gunnar Kullgren Teresa Soler Per Ringsäter Eliana Alvares Lidia Miklas ordförande vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot (T o m 15 juni 2004) Ledamot Ledamot Ledamot ( t o m 13 november 2003) Suppleanter har varit Siw Andersson, Ylva Kling (t o m 17 augusti 2004) och Cecilia Nilson (t o m 15 juni 2004). Revisor Revisor har varit Ralf Toresson på KPMG. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Föreningsf rågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 november Styrelsen har under Aret haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 9 protokollförda sammanträden, Av föreningens 61 småhuslägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt, har under aret 8 överlåtits. Totalytan ar enligt taxeringsbeskedet m 2, varav 93 m 2 utgör lokalyta. Förvaltning Den ekonomiska och den tekniska förvaltningen har skötts av SBC. 4.l

2 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns nedan förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken. Anläggningstillgångar ar tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningar ar den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnad och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år. Avsättningar är för en bostadsrättsförening en reservering för framtida reparationer av fastigheten. Avsättningar styrs av föreningens stadgar och stammobeslut. Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Föreningens reparationsfond ar en fond som föreningen enligt stadgarna gör avsättning till årligen. Denna fond ska resultatmassigt täcka framtida reparationer i föreningen. Förvaltningsberättelsen ar den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen ar resultaträkning, balansräkning och tillaggsupplysningar. Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning om ett ar eller senare. omsättningstillgångar är andra tillgångar än anlaggningstillgangar - det vill säga för kortvarigt bruk. Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden. Om intäkterna har varit större an kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott. Ställda panter avser de pantbrev/fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Upplupna intäkter ar intäkter som tillhör rakenskapsaret men som föreningfn inte erhållit likvid för per bokslutsdagen. Upplupna kostnader ar kostnader som tillhör räkenskapsåret men för vilka föreningen inte har fått någon faktura per bokslutsdagen.

3 Brf Tre Kullar i Ekerö Information Under verksamhetsåret har styrelsen genom informationsblad och anslag informerat medlemmarna i viktiga frågor. En e-postbrevlada finns i syfte att förenkla för medlemmarna att lämna synpunkter till styrelsen. Brevlådan töms inför varje styrelsemöte. Adressen är En domän har registrerats med namnet som är under uppbyggnad. För nya medlemmar har styrelsen sammanställt ett informationsblad som innehåller svar på många av de frågor som en ny medlem kan tänkas ha. Bred band Möjlighet finns att ansluta till Internet via ADSL-uppkoppling. Flera olika operatörer tillhandahåller tjänsten. Styrelsen har under verksamhetsdret undersökt alternativet med bredbandsanslutning via kabel tv vilket i dagsläget bedöms vara ett alltför dyrt alternativ. TV I grundutbudet ingår: SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV4+, Kanal5, Eurosport, Viasat Sport, Discovery, MTV, CNN, ZTV, Nickelodeon och CNBC. Föreningen tillhandahåller aven signalen till betalkanalen Canal+. Under hösten 2004 kommer utbudet att utökas med TV6. Medlemmarna tecknar individuella avtal med leverantören Canal Digital och står själva för samtliga avgifter i samband med abonnemang och beställningar. Fastigheten Löpande granskning har gjorts av det yttre underhållet. Fastigheten bedöms vara i gott skick. Enligt en yttre besiktning av fastigheten skall fasaderna med röd färg mdias om under vdren Upphandling har gjorts efter att 4 offerter har inkommit till föreningen. Under nästkommande verksamhetsar skall förbättring ske under tegelpannorna på taknocken genom utbyte av nockband. Detta för att förbättra skyddet mot läckage. Under hösten 2003 slutfördes rengöring av alla takpannor fran mossa och smuts. Det har under dret förekommit ett antal fel pd värmepannorna, dessa har åtgärdats av Norrorts Hushallsservice efter Iöpande avrop. Markskötsel I enlighet med tidigare års beslut har markskötseln hanterats av medlemmarna själva. Under verksamhetsåret har föreningen haft två städdagar med högt deltagande. Dock gäller att mellan städdagarna måste varje medlem själv ta ansvar för att föreningens mark underhålls Iöpande vilket omfattar bade marken intill bostadsrätten samt föreningens allmänna ytor. Till kommande vintersäsong är det planerat en ny beskärning av föreningens planterade träd. Till våren 2005 planeras förbättringsåtgärder avseende föreningens allmänna gräsytor. Snöröjning Efter offertgivning från två entreprenörer upphandlades snöröjningen genom Mälaröåkarna. För kommande vintersäsong kommer ny upphandling att göras. Föreningens sandlådor kommer att återplaceras till kommande vintersäsong. Gemensamhetslo kal I kvartershuset, Tomtbacksvägen 22, finns det möjlighet att hyra lokal, kök och sovrum för olika aktiviteter och/eller övernattande gäster. Även en duschkabin.finns installerad.

4 Brf Tre Kullar i Ekerö I huset finns också en tvättstuga, främst avsedd för grovtvätt. Tvättmaskin och torktumlare underhålls via serviceavtal med Elektroservice. För att undvika för högt slitage pa maskinerna ar ett betalsystem med tvättkort infört för tvättutrustningen. Bollplanen Föreningen deltar i gemensamhetsanläggningen avseende Brunnaskolans bollplan, vilken fritt kan disponeras av de boende i föreningen. Samarbetsgruppen Styrelsen har en representant i Träkvista-Brunna samarbetsgrupp som arbetar i trafikfragor och andra frågor som rör vår närmiljö. I Samarbetsgruppen ingar representanter fran Brunna villaförening, Brittgarden, Mellangården m fl. Den tyska livsmedelskjedan Lidl har för avsikt att starta 7-10 butiker i Stockholmsomradet varav en placeras i Ekerö. Kommunen har slutit markanvisningsavtal med Lidl i korsningen Ekerövägen - Älvnäsvägen. Om 1-2 ar beräknas butiken tas i bruk. I samband med etableringen kommer även traflksituationen att underlättas genom en planerad rondell vid nämnda korsning. Grannsamverkan mot brott Föreningen deltar sedan flera år i projektet "Grannsamverkan mot brott". Det innebär att vi inom föreningen skall försöka minska brott och störningar i vårt näromrade och därigenom få ökad trivsel och trygghet. Vi far kontinuerligt information fran polisen om rapporterade brott inom närområdet. Informationsblad om detta delges samtliga hushåll inom föreningen. Det är fortsatt viktigt att vi alla håller ögonen öppna och ser efter vara gemensamma utrymmen,-garage och bostadsbyggnader. Alla typer av brott och andra misstänkta företeelser bör snarast meddelas styrelsen. Miljö och sopor Styrelsen har beslutat att avvakta med att införa egen källsortering i föreningens soprum. Detta på grund av att det blir en merkostnad för föreningen. Tills vidare ar det styrelsens förhoppning att föreningens medlemmar fortsätter att källsortera och använder de miljöstationer som finns i Trakvista, vid Träkvistavallen och Tappström. Via parkeringen på Kattgarden finns en behållare för mindre trädgårdsavfall. Grovsophämtning har skett vid två tillfallen under året. Egna byggen Egna byggen, såväl in- som utvändigt, förutsätter styrelsens tillstånd och ibland även kommunens bygglov. Med anledning därav far styrelsen informera om följande; - För alla byggen, oavsett om tillstånd meddelats eller ej, gäller att det är den boende, nuvarande och frarntida, som ansvarar för att bygget underhålls på ett vid varje tid tillfredsställande sätt. - För byggen som uppförts utan tillstånd gäller dessutom att styrelsen kan komma att ålägga den boende att riva bygget och återställa lägenhet och mark i ursprungligt skick. - för bygglovspliktiga byggen uppförda utan tillstand, förbehåller sig styrelsen rätten att för föreningens räkning från en boende utkräva ersattnina för eventuella kostnader som kan drabba föreningen och få eventuella pålagor föreningen kan komma att åläggas av kommunen.

5 Brf Tre Kullar i Ekerö Ekonomi Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ingen avgiftshöjning har gjorts under verksamhetsåret. Föreningens bottenlån är placerat med fast ränta om 4,44 % hos SEB-Bolån från och med 29 juni 2003 och fem ärframåt. Toppånet hos SBAB löper med en ränta om 4,14 % fram till 28 januari Föreningen vann tvisten både i Tingsrätten och Hovrätt mot HSB om skyldighet att erlägga föreningsavgäld. Detta innebär att föreningen inte längre kommer att erlägga avgäld till HSB motsvarande kr per år. Avgälden skulle ha erlagts fram till år I föreningens balansräkning finns upptaget en skuld till HSB för den avgäld som skall erläggas till HSB. Skulden avser avgälds skyldigheten fram till och med det datum när föreningen ändrade stadgarna och lämnade HSB år Förening erhåller inga räntebidrag, sista räntebidraget betaldes ut år Föreningen betalar full fastighetskatt från och med 2003 dvs 1 % på det nya taxeringsvärdet om 35 mkr. Genom att bottenlånet placerades till en ränta på 4,44 % samt att Föreningen inte behöver betala avgäld, visar budgeten för nastkommande verksamhetsår överskott på 120 tkr. Budgeten baseras påatt föreningen har en genomsnittlig upplåningskostnad på toppåanet på 5,00 %. Budgeten för de nastkommande två åren ser även den positiv ut förutsatt att inga extraordinära kostnader drabbar föreningen t ex kraftigt ökade taxeringsvärden eller dylikt. Likvida medel har placerats med god avkastning hos framförallt Kaupting bank. Dispositionsfönlag Styrelsen föreslår att, av till disposition tillgängliga medel, årets resulta balanserad vinst summa kr kr kr balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och stallning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 REVISIONSBERÄTTELSE Org, nr Till FÖRENINGSSTÄMMAN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRE KULLAR I EKERÖ Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i BRF Tre Kullar i Ekerö för räkenskapsåret 1 juli juni Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.., Ralf Toresson

16 Sveriges BostadsrättsCentrum Om ombud, fullmakt m m En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara ombud Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte förete fullmakt. FULLMAKT för att vid föreningsstämman den / 20 föra min talan och utöva min rösträtt. den / 20 namnteckning Förening lägenhet nr

17 Ett värde att vårda Den största tillgången i en bostadsrättsförening är det värde som själva fastigheten utgör. Ett värde vars omvårdnad kan vara helt avgörande för föreningens framtida ekonomi. Att se om sitt hus genom effektiv drift och kontinuerligt underhåll och att i tid planera för bygginvesteringar ar minst lika viktigt som att sköta den ekonomiska förvaltningen. SBC har fastighetsförvaltare och projektledare som hjälper föreningen att fatta riktiga och viktiga beslut. Vår uppgift ar att utöva tillsyn, upprätta underhållsplaner och ta initiativ till nödvändiga åtgärder för att hålla kostnaderna i schack. Dessutom tar våra projektledare hand om hela processen vid ombyggnad och tillbyggnad. Juridiskt komplex boendeform SBCs jurister ar specialiserade på de lagar och regler som rör bostadsrätten och har lång och bred erfarenhet av praktisk tillämpning och tolkning. Juristerna kan exempelvis: biträda föreningarna i domstol erbjuda kurser och seminarier ge råd genom telefonservice och via internet biträda i skattefrågor vara behjälpliga i förhandlingar och vid avtalsskrivningar ta hand om hela processen vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt bistå i hyresrättsliga frågor

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer