Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007"

Transkript

1 Aktuellt från SP Brandteknik Nummer 36, 2007 CE-märkning av brandgasspjäll Sprinkler i vägtunnlar

2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Två av SP Brandtekniks medarbetare har på kort tid utnämnds till professorer. Patrick van Hees flyttar till Lund och blir professor på heltid. Han har därmed fått en mycket prestigefylld tjänst i internationell konkurrens. Vi gratulerar. Det kommer säkert att gå bra för Patrick och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete. Det kan bli en winwin situation. LTH och SP kan komplettera varandra inom många områden. Institutionen för Brandteknik vid LTH har hög kompetens och mångårig erfarenhet avseende bl.a. riskanalys och utrymning, medan vi i Borås har mer erfarenhet av t.ex. materialtekniska problem, släcksystem och internationellt samarbete i olika sammanhang. Tillsammans kan vi bli mycket slagkraftiga. Haukur Ingason har fått en adjungerad professur vid Mälardalens högskola på 20 %. Han stannar kvar vid SP. Gemensamt bekräftar de här två utnämningarna att våra forskare anses mycket kompetenta och att vi har en hög kvalitet på vår forskningsverksamhet. Det är extra viktigt nu när hela den svenska institutionssektorn håller på att omdanas. Det gäller inte minst SP. Vi har bytt namn till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och enligt vår strategi ska vi etablera starka FoU-miljöer genom samverkan med universitet och högskolor (UoH), fungera som en länk mellan UoH och näringslivets forskning samt vara en stark aktör i det svenska innovationssystemet. Med andra ord, vi skall samarbeta med UoH men den mycket viktiga basen för vår verksamhet och vår affärsidé är samarbetet med industrin och de insatser vi kan bidra med för ökad kunskap och konkurrenskraft i näringslivet. onödigt höga brandrisker förknippade med stora kostnader. Minst en fjärdedel av alla bränder är anlagda och kostar samhället över 1 miljard kronor per år. Totalt anläggs över bränder i Sverige årligen. Minst hälften av dessa är verk av barn och ungdomar under 18 år. Det sker ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige. Anlagda bränder är alltså ett gigantiskt samhällsproblem. Det är därför väldigt sporrande för oss att SP i ett första steg nyligen fått ett uppdrag av Brandforsk att kartlägga problematiken, se vilka kunskapsluckor som finns och föreslå åtgärder. Problemet måste angripas tvärvetenskapligt och omfatta allt från mänskligt beteende och attityder till mera tekniska områden som byggnadsteknik, detektion, alarmering, släckteknik m.m. Ulf Wickström I dagarna har vi genom tidningar och andra nyhetsmedia fått veta att det finns allvarliga fuktproblem i bl.a. putsade fasader. Ett nytt byggnadssätt gör att fukt kan stängas in och orsaka mögeltillväxt. Sådana skador kan relativt lätt konstateras och verifieras. Det är inte lika lätt när det gäller brandtekniska felaktigheter. De ger sig sällan tillkänna förrän en verklig brand har uppstått. Hur är det med återföringen av erfarenheter till praktiskt byggande? Exempelvis har jag på kort tid undersökt två omfattande brandskador i ytterväggar med brännbar isolering. I bägge fallen spred sig branden från vindsvåningen flera våningar neråt inne i ytterväggarna. I det ena fallet brann i stort sätt all isolering över hela fasaden upp utan att ge några direkt synliga yttre skador. Problemet skulle enkelt kunna åtgärdas genom att dra ut de våningsvisa brandcellsavgränsningarna ända ut till fasaden. Men hur kommer sådana här skadefall branschen till känna? Innan Boverkets byggregler blev funktionsbaserade krävdes obrännbart material i ytterväggar. Det gäller inte längre. Men självfallet finns problematiken kvar, brand kan spridas i brännbara material. Om man nu introducerar nya byggtekniker och inte håller sig till gamla preskriptiva/föreskrivande materialkrav så måste man vara noggrann med detaljutformningen. Annars kan vi nationellt få ett stort antal byggnader med BrandPosten ges ut av SP Brandteknik på svenska och engelska och distribueras gratis till SPs kunder, räddningstjänster, myndigheter, certifieringsorgan, klassningssällskap, brandkonsulter, brandingenjörer och arkitekter. Omslagsbild: SP i Borås. Foto: Ulf Wickström 2 SP/BrandPosten #36/2007

3 Vattenspray i fartyg 14 CE-märkning av 15 Sprinkler i vägtunnlar 18 brandgasspjäll Innehåll #36/ Ledare 4 Ger golvmetoden rätt brandklassning 6 Europeisk samkalibrering för brandprovning av kablar 8 Passing the test 12 Ny ISO-metod för mätning av brandröks giftighet 13 Patrick van Hees blir professor i Lund CE-märkning av skorstenar - en säkerhetsfråga 14 Effektiviteten för vattenspraysystem i fartygsmaskinrum kan mätas 15 Brandgasspjäll kan snart CE-märkas 16 P-märket - SPs kvalitetsmärke 17 Europeiska brandkrav för tåg snart vid slutstationen 18 De tekniska argumenten mot sprinkler i vägtunnlar håller inte 20 Beräkning av emissioner från bränder 21 Nytt från Brandforsk 22 Ny europeisk standard för förvaringsskåp skapar förvirring på marknaden 24 Fortsatt höga försäljningssiffror av P-märkta förvaringsskåp 26 Nya certifikat för tillverkare av brandsäkra förvaringsskåp 28 Upplev brand i tunnlar live 30 The continuous evolution of water mist technology 31 Temadag-Brandsäkerhet inom vård och annan offentlig miljö 32 Egolf träffades i Borås 33 Akademisk högtid för Haukur 34 SP rapporter från SP Brandteknik Video och DVD från SP Brandteknik Redaktion Redaktör Erika Hjelm Redaktionsråd Magnus Arvidson Ansvarig utgivare Ulf Wickström Bildansvarig Ulf Mårtensson Annonsansvarig Fredrik Rosén SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandteknik Box 857, SE Borås Telefon Telefax E-post Internet Adressändringar Utgivning Upplaga Juni, december exemplar Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan tydligt anges. SP/BrandPosten #36/2007 3

4 Ger golvmetoden rätt brandklassning? Provningsstandarden EN ISO används idag för brandklassning av golvmaterial i byggnader. Den visar hur golvmaterial beter sig vid brand genom att mäta flamspridningslängd och rökutveckling i reducerad skala. Men leder metoden till säkrare byggnader? Försök visar att golvmaterial beter sig annorlunda i full skala. Rekonstruktioner av två olika bränder, branden vid S:t Sigfrids Sjukhus i Växjö 2003 och diskoteksbranden på Backaplan i Göteborg 1998 har visat på golvmaterialets betydelse för brandutvecklingen. I bägge fallen har rekonstruktionerna visat att katastrofernas omfattning varit en direkt följd av de brännbara golvmaterialen. Enligt svensk byggnorm måste golvmaterial i offentliga lokaler uppfylla vissa brandkrav i enlighet med den småskaliga testmetoden EN ISO Metoden fokuserar på antändning och flamspridning. I ett projekt som genomförts vid SP Brandteknik undersöktes om dessa egenskaper är de mest lämpliga som kriterium på materialkvaliteter som ger en hög brandsäkerhet. Materialens beteende i den småskaliga brandtestmetoden jämfördes därför med fullskaliga experiment i ett rum. Det visade sig då att rangordningen från de småskaliga experimenten inte alltid överrensstämde med utfallet i fullskala. Försök i både liten och full skala Golvmaterial som testas i den småskaliga testmetoden klassas enligt det nya europeiska systemet från B fl till D fl, där B fl är den högsta brandklassen (minst brandfarliga) och D fl den lägsta. Indexet fl anger att materialet är klassat som golvmaterial. Brandklassen bestäms av hur långt flamspridningen når på en provkropp, som påverkas en med längden avtagande infallande strålning. Metoden innefattar förvisso även en klassificering med avseende på rök i klasserna s1 och s2, men gränserna för dessa är så generöst satta att i princip alla aktuella material klarar högsta klassen s1. Figur 2 Försöken i full skala gjordes i Room/Corner testrummet. De produkter som tagits med i projektet var mattor av PVC och linoleum, en heltäckningsmatta av polypropen samt ett trägolv. Rangordnas mattorna i enlighet med euroklass-systemet med provning enligt EN ISO (se figur 1) är PVCmattan bäst med klassen B fl -s1, medan de övriga ligger i klassen D fl -s1. D fl -klass innebär ungefär dubbelt så lång flamspridning på provet jämfört med B fl -klass material. Det är viktigt att understryka att urvalet av produkter inom respektive grupp är slumpmässigt. I fullskaleförsöken användes samma provrum som vid Room/Corner testförsök enligt ISO Antändningskälla var ett heptanbål som gav ifrån sig tillräckligt med effekt (strax under 1000 kw) för att i sig nästan ge övertändning. Bålet applicerades i ett hörn med en motstående dörr som enda öppning (se figur 2). Golvet belades med olika golvmaterial och tid till antändning, flamspridning, effektutveckling, tid till övertändning samt rökutveckling noterades. I samtliga fall ledde försöken till övertändning, dvs. flammor ut genom dörröppningen. Effekter på upp till 2500 kw uppmättes, se foto på nästa sida. Resultat Som tidigare nämnts gav den småskaliga provningsmetoden en rankningslista med PVC-mattan som mest brandsäkert material. Tittar vi däremot på beteendet i fullskaleförsöken ger PVC-mattan övertändning snabbast av alla. Heltäckningsmattan av polypropen ger ungefär samma tid till övertändning medan trägolvet och linoleummattan är betydligt bättre och håller ut i nästan en minut längre (se figur 3). Figur 1 Utrustning för provning av golvmaterial i enlighet med EN ISO Den inbördes rangordning mellan de tre mattorna klassade D fl -s1 (alla utom PVCmattan) är densamma i golvmetoden som i provningen i full skala vid hög brandpåverkan. 4 SP/BrandPosten #36/2007

5 Mattorna är även provade i en annan småskalig testmetod, Konkalorimetern, där värmeutvecklingen från produkterna och tid till antändning mäts. Antändningstiden i denna metod ger en intressant uppdelning av materialen. Vid försök med relativt hög strålningsnivå (50 kw/ m 2 ) antände PVC och heltäckningsmatta snabbt medan mattan av linoleum och trägolvet antände betydligt senare (se tabell 1). Det är samma gruppering som tiden till övertändning vid fullskaleexperimenten. Flera parametrar är avgörande Resultaten från undersökningen indikerar att brandklassningen av golvmaterial borde ses över. Sannolikt utsätts provkroppen i EN ISO för en alltför låg strålningsnivå för att vara representativ för ett verkligt kritiskt brandscenarium. I ett småskaligt flamspridningstest med relativt låg strålningsnivå får kemiska flamdämpare, som exempelvis klorider, en relativt stor betydelse. Vid en fullskalig brand med kraftig brandpåverkan däremot får dessa en betydligt mindre betydelse än En kraftig rumsbrand med värmeeffekt 2500 kw där över 1500 kw kommer ifrån golvmaterialet (PVCmatta). vad som är fallet i provningsmetoden EN ISO Tabell 1 Antändningstider vid experiment i Konkalorimetern med en instrålningseffekt på 50 kw/m 2 Golvmaterial Antändningstid (s) PVC-matta 14 Heltäckningsmatta (polypropylen) 12 Trägolv 27 Linoleummatta 27 Projektet rapporteras i sin helhet i en kommande SP-rapport och resultat kommer att presenteras vid INTERFLAM-konferensen i september Experimentella data finns tillgängliga via SP Brandtekniks databas (www.sp.se/fire/fdb). Patrik Johansson Tfn Tommy Hertzberg Tfn Figur 3 Effektutveckling vid de fullskaliga övertändningsförsöken med olika golvmaterial. Övertändning visas genom den plötsliga branta stigning i effekt som visas i diagrammet. SP/BrandPosten #36/2007 5

6 Europeisk samkalibrering för brandprovning av kablar Flera europeiska brandlaboratorier och kabeltillverkare kommer under sommaren att genomföra en samkalibrering för brandprovning av kablar enligt standarden EN I samband med detta har SP Brandteknik ersatt sin tidigare testkammare med en ny som helt följer specifikationen i senaste versionen av EN SP har under många år utfört brandprovning av kablar enligt den preliminära versionen av standard EN Provningen innebär att bland annat HRR (Heat Release Rate) och SPR (Smoke Production Rate) mäts. Denna standard kommer inom kort att övergå från preliminär till formellt gällande standard och ligger till grund för de nya brandkraven för kablar i EU, se även sidan 34 i BrandPosten nr. 35. I samband med detta genomför CENELEC under sommaren en samkalibrering av provning enligt den nya standarden. Flera förbättringar införs i och med att standarden övergår från preliminär till formellt gällande, framförallt när det gäller kanalen för inflödesluft till kammaren. Tidigare fanns ingen standardiserad utformning av denna inflödeskanal vilket har resulterat i olika flödesbilder i olika testkammare. SP har varit med och utformat en bättre lösning vilken alltså nu är implementerad i standarden. Den nybyggda testkammaren är den första som utformats exakt enligt de nya reglerna. Utöver nya krav i EN50399 har flera andra förbättringar gjorts jämfört med den tidigare testkammaren. Exempel på dessa är bättre utformade fönster för insyn och filmning/ fotografering, ett utökat säkerhetssystem för gasolbrännaren samt pneumatisk stängning av testkammarens dörr. Michael Försth Tfn Den nya testkammaren för brandprovning av kablar. Brandposter med otaliga möjligheter Vi har ett världsledande koncept med slangrullar och skåp, en produktutveckling som pågått i 50 år och som skapat högkvalitativa produkter och flexibla lösningar till de flesta problem som kan uppstå. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig gärna att ta fram en brandpost som passar just dina behov och önskemål. 6 SP/BrandPosten #36/2007

7 SGG CONTRAFLAM STRUCTURE Brandglas i ny design SGG CONTRAFLAM STRUCTURE är ett brandskyddande glassystem där silikonfogar ersätter traditionella profiler. Säkerhetsglasen består av två eller flera härdade enkelglas med mellanliggande skikt av vattenbaserad gel. I händelse av brand bildar gelen ett isolerande och skyddande skikt. SGG CONTRAFLAM STRUCTURE är systemet som kombinerar effektivt brandskydd med hög personsäkerhet och ljudreducerande effekt. Med dessa viktiga egenskaper kan glas alltid komma till sin rätt i modern interiör. Hos Sveriges ledande glasrådgivare får du klara besked om regler, materialalternativ och möjligheter att säkra det som inte får gå förlorat. Vi ger dig svar inom 24 timmar. Skicka dina frågor till SGG CONTRAFLAM är ett klart, härdat, brandskyddande glas. SGG CONTRAFLAM STRUCTURE uppfyller kraven för brandklasserna EI 30 och EI 60.» Kunskap. Erfarenhet. Service. SGG SATIMAT SGG MASTERGLASS SGG SERALIT SGG COLOR SGG CONTRAFLAM kan kombineras med etsat glas, ornamentglas, screentryckt glas eller färgat glas. Saint-Gobain Emmaboda Glas AB Emmaboda Telefon SP/BrandPosten #36/2007 7

8 Passing the test Significant progress has been made in demonstrating the fire safety of lightweight construction materials Fire safety is a central theme for the LASS (Lightweight construction applications at sea) project, which aims to improve the efficiency of marine transport and increase the competitiveness of the Swedish shipping industry. Financed by VINNOVA (Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) and participating companies, and under the management of SP Fire Technology, the three-year project is developing technical solutions using lightweight aluminium and fibreglass reinforced plastics (FRP) sandwich composite construction materials. Critical to these solutions is the establishment of a methodology to demonstrate fire safety, and all necessary testing and certification of construction and insulation materials according to this methodology to enable such materials to be used in the building of an actual vessel. Two years in to the project, the methodology has been developed and large-scale furnace trials have been carried out at SP. The first tests certified an FRP sandwich construction with lightweight insulation for decks and bulkheads and the next demonstrated that it is possible to make penetrations through composite bulkheads and decks that meet the requirements of the regulations. The LASS project aims to demonstrate functioning technology for the use of lightweight materials through five ship concepts and one offshore accommodation module: 24m aluminium amphibious transport boat to be converted into a passenger vessel in composite Owner: FMV Rule code: HSC 88m high speed aluminium ferry (Stena Carisma) where the superstructure will be replaced with composite Owner: Stena Rule code: HSC 199m ro-ro car ferry (Undine) where the steel deck house will be replaced with aluminium Owner: Wallenius Rule code: SOLAS 188m ro-pax (Stena Hollandica) where the steel superstructure will be replaced with composite Owner: Stena Rule code: SOLAS 89m inland freighter (Eken) where steel superstructure, hatches and moveable decks will be replaced by composite Owner: Thun Rule code: SOLAS 400t steel offshore living quarters which will be redesigned based on mouldable aluminium Owner: Emtunga Rule code: MODU, NORSOK The original project targets of 30% reduction in weight and 25% reduction in cost have been extended to include a maximum payback time of eight years, preferably five, in comparison with a conventional construction. (This is an edited version of an article by Margaret Freeth which appeared in the April issue of Shipping World & Shipbuilder. The magazine is published by the Institute of Marine Engineering, Science and Technology.) Fire insulation A major obstacle to the use of lightweight materials in ship construction is the risk of reducing fire resistance compared to steel. Fires on board ships account for 10% of all deaths at sea and represent the third highest insurance costs, after collisions and groundings. It is essential, therefore, to be able to clearly demonstrate high fire resistance as a result of appropriate fire protection. According to SOLAS regulations (Chap II, rule 11) the hull, superstructures, structural bulkheads, decks and deckhouses shall be constructed of steel or other equivalent material. Since July 2002 the new rule 17 Alternative design and arrangements in Chap II of SOLAS has allowed for other construction material provided it can be shown to maintain the same safety level the ship would have if constructed in accordance with the prescriptive demand for non-combustibility. Aluminium has already been used for the construction of vessels subject to the High Speed Craft (HSC) Code but composites have not been used in the same way, mainly due to fire-rating problems. The HSC Code provides an opening for the use of combustible materials by permitting the use of fire-restricting materials Bulkhead test. Deck test. Erection of test righ showing the steel bearing beams and hydraulic rams used to apply the static load required. Deck test. Detail showing insulating material. 8 SP/BrandPosten #36/2007

9 (materials that do not themselves spread fires). The test requirements for such materials are severe but this does constitute an opening compared to the requirement for non-combustibility. A higher weight of fire insulation is required in bulkheads and decks made of lightweight materials than in an equivalent steel construction because aluminium and composite fire divisions must be maintained to a lower temperature in order to prevent collapse and subsequent fire spread. This leads to increased insulation weight and could negate the benefits of using lightweight construction materials. Three manufacturers of insulation materials are associate members of the project and their involvement centres on the development and testing of lightweight alternatives for fire insulation. The largescale furnace tests carried out at SP involved Thermal Ceramics FireMaster Marine Plus lightweight fire insulation and Isover/Saint Gobain s lightweight insulation, Ultimate. Insulation from the third associate member, Rockwool, has not been tested within the LASS project but has been tested within the European Union SAFEDOR project, and the two project groups have established working links. Methodology Tommy Hertzberg of SP Fire Technology, who is the Project Co-ordinator, explains the methodology that has been developed to demonstrate fire safety. Regulation 17 states that you have to fulfil the functional requirements of the SOLAS regulations and we are doing that by using the HSC Code which allows the use of combustible materials as long as they are fire restricting. Fire restricting material has to pass the ISO Room/Corner Test. For a Fire Resisting Division 60 (FRD 60) as specified in the HSC Code, the 60min fire resistance is tested by the same test as for an A60 material in SOLAS, with the additional requirement that it is loadbearing. The large-scale furnace tests carried out at SP resulted in approved and certified FRD 60 constructions for bulkheads and decks in FRP sandwich composite. Hertzberg describes this as the first step to showing an equivalent level of safety as required by Regulation 17. This demonstrates that there are constructions which will pass the 60min fire test. We will shortly also run 30min tests (FRD 30), which would be equivalent to B class in SOLAS. The tests were run using a worst case of composite strength so that the insulation specification tested could be applied to as wide a variety of stronger composite structures as possible. A very thin laminate of 1mm (bulkhead) and 1.4mm (deck) with a lightweight core was used, and 100mm thickness of Thermal Ceramics FireMaster Marine Plus blanket, with an overall weight of 6.9kg/m 2. The tests for both deck and bulkhead demonstrated that the lighter weight insulation protected the composite structures from collapse for the full 60min. A successful bulkhead test has also been run for Isover/ Saint Gobain s Ultimate, which had an overall weight of 7.5kg/m 2. A deck test will also be carried out, plus possibly FRD 30 and Room/Corner tests. According to Hertzberg the critical part of testing an FRP sandwich is that the interface temperature between the first laminate and the core cannot be too high Tommy Hertzberg. SP, Co-ordinator of the LASSproject. because when the bond between the two materials melts the load bearing capacity of the composite will disappear. The temperature of the back side remains close to room temperature, which means that if you have a fire in one area, then the heat will not be transferred easily. Heat is contained in the enclosure of the fire. Tests have been carried out with FireMaster Marine Plus down to an overall weight of 0.96kg/m 2 to demonstrate possible equivalency with C class in SOLAS. This is specified as non-combustible materials, for which there is no obvious equivalent in HSC. Equivalency between A class and B class in SOLAS and FRD 60 and FRD 30 in HSC is obvious as the constructions use the same test procedure except for the load applied to the FRDs. If Room/Corner Tests with such lightweight insulation material were to be accepted as demonstrating equivalency, this would represent an important weight saving in view of the very large areas where this standard of fire protection is used. Overall resistance The second step in showing an equivalent level of safety was to demonstrate that any penetrations through bulkheads or decks do not reduce the overall fire resistance. Two large-scale trials have been carried out (one for deck and one for bulkhead) using the same basic construction as in the previous trials and including penetrations in the form of 12 cable sets, 14 pipes and two fire dampers. These trials were carried out jointly with DNV, which is running a sub-project within SAFEDOR investigating the use of sandwich composites in superstructures on a ro-pax ferry. The Swedish company Deck test; exposed side. Deck test: inside furnace before test. Photos: Rolf Hilling Large-scale 60 min furnace tests carried out using a very thin laminate of 1 mm (bulkhead) and 1,4 mm (deck) with a lightweight core, and 100 mm thickness of Thermal Ceramics FireMater Marine Plus blanket, with an overall weight of 6,9 kg/m 2. SP/BrandPosten #36/2007 9

10 MCT Brattberg provided the penetration assemblies for most of the tests. The requirements of the regulations were met in that fire did not spread to the unexposed side of the structure and the loadbearing capacity of the sandwich structure was not noticeably affected by the penetrations. Most of the penetrations met the requirement that the temperature on the unexposed side must not exceed 180 C and where this was not fulfilled it was caused by high thermal conductivity through individual cables or pipes. The next step is testing of A60 doors (certified for steel bulkheads) in FRP composite in order to ensure that the interface between the two maintains the necessary fire resistance. The insulation for the connection between the door and the composite is under development and Hertzberg expects testing to be carried out in May or June. That will be followed by similar testing for a window. Photo: Rolf Hilling Unexposed side of bulkhead fitted in a frame prior to the test with 12 cable sets, 14 pipes and two fire dampers. As well as carrying out tests of as many different materials as possible in order to gain certification for construction, attention is also focusing on the problem of flame spread on the outside of a vessel. Hertzberg explains that one way to solve this would be to use an active water system on the outside. Another would be to develop materials with low flame spread characteristics that would be useable for the outside. Different materials are being investigated, including a combination incorporating phenolic-based resins which have good fire resistance characteristics but poor mechanical properties. Photo: Henrik Johansson, Kockums Exposed side of the bulkhead, with burning cable insulation after the fire test. New regulations The most challenging of the five ship concepts are the ro-pax and the inland freighter, where steel is being replaced by composite and equivalent safety has to be demonstrated. The suggested technique within the LASS project for demonstrating a total equivalent level is to carry out risk analysis and make comparisons. This risk analysis is carried out together with DNV and in conjunction with SAFE- DOR, and involves fire simulations and small and large scale fire testing of material from different vessels. In Hertzberg s words: The problem with equivalency is that the prescriptive rules don t give you a level of safety. When we do a comparison, we like to make a risk analysis of the steel case and then compare it to what we do. There is a sort of security in SOLAS, reading between the lines, that is not explicit. The fire safety design for the ro-pax that is being developed within the LASS project will be based on Regulation 17 as an individual case. Other research groups, including SAFEDOR and the recently launched European project DE-LIGHT Transport, will also be putting forward designs based on individual fire equivalency. Hertzberg expects that once one individual case is accepted there will be other individual cases, and that once a vessel is actually built it will be more obvious what equivalency means and that the regulations will be revisited. There may be a change of the SOLAS regulations so that you can use FRP sandwich composite and then a more prescriptive coding will be established for this material. At the moment, there is no experience of it in use so all new cases have to be based on an individual proof. He is very pleased to report that an owner has shown an interest in making this type of construction but is unable to give further details at the moment. As for the progress of the overall project, the designs for the original four ship concepts are more or less finished and the project weight targets have been reached, or exceeded. From his point of view from what we promised when we started, it has been a very successful project. We are working very close to the market and for the researchers and the industry representatives involved the tasks within the project are really meaningful. Margaret Freeth 10 SP/BrandPosten #36/2007

11 Quell TM Fire Sprinkler System för Kyl & Frys Lagring Utvecklat för kyl/frys lager samt ouppvärmda byggnader. Det nya Quell TM Fire Sprinkler System är den senaste utvecklingen inom sprinklerteknologin. Quell TM Fire Sprinkler System är utvecklat för att omringa och dränka en brand. Det har markanta fördelar jämfört med traditionella sprinklersystem. 1. Det behöver inte något frostskyddsmedel som kan läcka ut och skada lagrat gods. 2. Det behöver endast installeras i tak, vilket eliminerar behovet av kostsamma ställagesprinklersystem och det ökar lagringsflexibiliteten; upp till 13,7 meter takhöjd och 12,2 meter lagringshöjd. 3. Det erbjuder brandskydd för lagringskategorierna I, II och III. 4. Det ger de lägsta installations och underhållskostnaderna. 5. Det har industrins bästa garanti på 10 år. SP/BrandPosten #36/

12 Ny ISO-metod för mätning av brandröks giftighet En ny metod för mätning av rökgasers toxicitet har nu blivit internationell teknisk specifikation, ISO/TS SP Brandteknik har redan stor erfarenhet av metoden och intresset från industrin för provningar är stort. Kan återskapa förhållandena i en riktig brand Giftiga gaser är den främsta orsaken till att människor blir skadade och dör i bränder. De kemiska reaktioner som sker i en brand är komplicerade och är starkt beroende av både brandens temperatur och tillgången på luft/syre. När ett material förbränns under förhållanden med begränsad tillgång på syre, bildas generellt sett betydligt mera giftiga rökgaser jämfört med förbränning under förbränningstekniskt mer optimala förhållanden. För vissa material som t.ex. nylon bildas det faktiskt olika ämnen beroende på vilka förhållanden som råder i branden. Vid en välventilerad förbränning av nylon bildas kväveoxider (NO X ), men om halten tillgänglig syre sjunker och förbränningen blir underventilerad bildas i stället den starkt giftiga kvävande gasen vätecyanid (HCN). Det är därför viktigt att ha full kontroll över rådande förbränningsförhållanden vid provning i laboratorieskala om man vill kunna efterlikna förbränningen vid en riktig brand. Det har tidigare inte funnits en lämplig vetenskapligt underbyggd småskalig metod som uppfyller dessa krav. Den s.k. Purser-ugnen, eller steadystate rörugnen, vilken schematiskt visas nedan, har nu blivit accepterad som en teknisk specifikation av ISO under beteckningen ISO/TS Standardmetod efter interlaboratoriejämförelse Fördelarna med steady-state rörugnen är flera. Den största är den nämnda kontrollen över rådande förbränningsförhållanden som styrs genom inmatningshastigheten av provmaterial samt flödeshastigheten på primärluften (se figuren). Även rörugnens temperatur är en viktig parameter. En annan stor fördel är att man matar in provmaterialet och förbränningsluften kontinuerligt under provningen på så sätt att en över tiden utsträckt förbränning med konstanta förhållanden erhålls. Vidare ger blandningskammaren bra tillgänglighet och stor frihet för detaljerad analys av rökgaserna. Metoden skall nu genom ISO valideras ytterligare genom en jämförelse mellan laboratorier där ett antal material skall provas. När denna övning är avslutad är målsättningen att metoden uppgraderas från teknisk specifikation till en färdig ISO-standard. Provningsmetoden finns i nuläget på 5-6 laboratorier i världen. SP Brandteknik är ett av de laboratorier som har absolut störst erfarenhet av att använda metoden. Den har redan använts i flera forskningsprojekt och i ett antal kunduppdrag. Efterfrågan på vetenskapligt underbyggda undersökningar av brandrökstoxicitet är stor, och med metodens nya status kan man förutspå ett allt större intresse. Per Blomqvist Tfn Principskiss av provningsutrustningen för brandröks giftighet som beskrivs i ISO/TS Bild: Per Blomqvist 12 SP/BrandPosten #36/2007

13 CE-märkning av skorstenar en säkerhetsfråga SP är notifierat för certifiering och inspektion för CE-märkning av systemskorstenar och insatsrör av metall. Den första produktstandarden för skorstenar publicerades i mars 2004 vilket innebär att man kunnat CE-märka dessa produkter sedan april CE-märkning av byggprodukter är inte obligatorisk i Sverige varför CE-märkning av skorstenar har gått trögt. Vi tycker att man borde främja säkerheten genom att CE-märka (eller ännu hellre P-märka) sina skorstenar. CE-märkning eller P-märkning? Väsentliga krav för hälsa och säkerhet specificeras övergripande i EU:s byggproduktdirektiv. För att visa på överensstämmelse förses produkterna med ett CE-märke. EN CE-märkt produkt skall uppfylla de krav som specificeras i respektive produktstandard (harmoniserad CEN-standard). För systemskorstenar (se exempel på sådan skorsten nedan) och insatsrör är de harmoniserade standarderna EN respektive EN För CE-märkning skall notifierat organ inledningsvis granska och bedöma företagets egenkontrollsystem av tillverkningen samt årligen göra uppföljande besök hos tillverkaren (detta förfarande kallas i direktivet för 2+) för att se att det utförs på ett kvalitetssäkrat sätt även fortlöpande. Systemet 2+ innebär också att samtliga nödvändiga provningar kan genomföras av tillverkaren själv. För P-märkning skall typprovningarna utföras av SP eller annat av SP godtaget laboratorium. Det kan också krävas att årliga kontrollprovningar utförs. SP bedömer ingående material eller att de korrosionsprovas enligt någon av de tre metoderna i EN För materialkontroll utförs också en kemisk analys. Huruvida man väljer CE-märkning eller P-märkning är en kombination av tillverkarens interna rutiner och kundernas önskemål. Naturligtvis innebär P-märkning en säkrare kontroll av produkten medan CE-märkning bör ses som ett minimikrav. En sak som P-märkningen tillför är kopplingen till de svenska reglerna, byggnormen. Vill ni ha mer information om CE-märkning eller P-märkning kontakta Susanne Hansson på SP Certifiering. Vill ni ha mer information om provning av skorstenar kontakta Joel Blom på SP Brandteknik. Patrick van Hees blir professor i Lund Nu är det klart att vår forskningschef Patrick van Hees kommer att tillträda brandprofessuren vid Lunds Tekniska Högskola efter Göran Holmstedt i augusti. Patrick kom från Belgien för 12 år sedan till SP och har här gjort mycket avgörande insatser för Brandtekniks utveckling, framför allt inom områdena branddynamik och brandteknisk utvärdering av material. Patrick har varit mycket uppskattad inom hela SP för samordningen av SPs beräkningskompetens samt icke minst som ordförande i vår konstförening under många år. Det är naturligtvis inte så bra när en värdefull medarbetare lämnar SP. Men samtidigt är vi glada och stolta över att våra medarbetare håller mycket hög akademisk standard. Så därför gratulerar vi nu Patrick till hans utnämning och önskar honom all lycka med det nya arbetet. För oss kommer det att innebära ännu bättre möjligheter att utveckla samarbetet med utbildningen i Lund, och för Patrick innebär det nya spännande utmaningar samtidigt som han nu kan flytta ihop med sin kära Ingar någonstans i det vackra Skåne. Ulf Wickström Tfn Joel Blom Tfn Susanne Hansson Tfn Foto: Näldens Värmeindustri AB P-märkt systemskorsten, NVI 2000, tillverkad av Näldens Värmeindustri AB. Mer information om P-märkta skorstenar finns på ww.sp.se. Patrick Van Hees SP/BrandPosten #36/

14 Effektiviteten för vattenspraysystem i fartygsmaskinrum kan mätas Normalt används koldioxidsystem i stora fartygsmaskinrum. Systemen är relativt sett billiga, tekniken är välbeprövad och utrustningen kräver inte så stor plats. Men under senare år har de blivit allt mer ifrågasatta, inte minst på grund av höga personsäkerhetsrisker och av miljöskäl. Allt fler redare är därför intresserade av vattenbaserade släcksystem och i ett nyligen avlutat projekt har en ny brandprovningsmetod och riktlinjer för installation tagits fram. Ett vattenbaserat släcksystem kan aktiveras i ett tidigt skede av ett brandförlopp vilket minskar brandskadorna. Dessutom är det personsäkert och har inga negativa miljöeffekter. För mindre fartygsmaskinrum blir därför system av typen vattendimma allt vanligare. Systemen dimensioneras för att samtliga munstycken i det skyddade utrymmet aktiveras. Men för riktigt stora fartygsmaskinrum kräver emellertid en sådan lösning höga vattenflöden, kraftiga pumpar och högt eleffektbehov. Därför måste ett sådant system delas in i sektioner som kan aktiveras oberoende av varandra. Effektiviteten kan mätas Tidigare har det inte funnits någon bra metod för att mäta hur effektivt ett vattenspray- eller vattendimmasystem dämpar eller kontrollerar en poolbrand. En mätmetod är att använda en kalorimeter, det vill säga att mäta brandeffekten. Men många brandlaboratorier har inte tillgång till sådan utrustning och brandförsök har genomförts för att hitta en alternativ metod att mäta effektiviteten. Lösningen blev att mäta gastemperaturen cirka 150 mm ovanför bränsleytan med vanliga termoelement och att den uppmätta medeltemperaturen relateras till den temperatur som mäts i ett helt fribrinnande försök. Metoden visade sig fungera bra i de flesta fall, särskilt när systemet dämpar eller släcker branden. För det fall branden endast kontrolleras av systemet krävs ett kompletterande angreppssätt. Därför föreslås att även brandens varaktighet mäts och relateras till ett helt fribrinnande försök. Ju längre tid branden brinner desto effektivare system, med undantag av släckning som är enkelt att säkerställa helt visuellt. Baserat på försöken ställdes kriterier upp som är kopplade till kontroll av brand ( fire control ), dämpning av brand ( fire suppression ) och släckning ( fire extinguishment ). Kontroll av brand anses föreligga om branden dämpas till en nivå som är hälften av fribrinnande nivå. Dämpning av brand innebär att brandens effekt omedelbart skall reduceras till 1/5 av fribrinnande nivå och att den inte tillåts att tillväxa igen. Målsättningen är att ta fram en komplett provningsmetod som i detalj beskriver utförande och utvärdering av mätresultat. Rekommendationer för installation formulerades Systemets effektivitet är en viktig parameter att veta innan det installeras i ett verkligt fartygsmaskinrum. Men det behövs även ytterligare riktlinjer, bland annat hur systemet skall aktiveras, hur det sektionsindelas, placering av munstycken, komponentkrav, etc. Sådana rekommendationer har också tagits fram inom ramen för projektet. Rapporter Arbetet presenteras i två rapporter, SP Report 2005:33, Measurement of the efficiency of a water spray system against diesel oil pool and spray fires och SP Report 2006:52, Pool fire tests to establish fire performance criteria in large machinery spaces. Rapporterna kan laddas ned från SPs hemsida. Projektet finansierades av Brandforsk, VINNOVA och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Magnus Arvidson Tfn Foto: Magnus Arvidson Det är svårt att hålla alla kopplingar och tätningar täta och läckage av bränsle, smörjolja eller hydraulolja kan leda till brand i ett fartygsmaskinrum. 14 SP/BrandPosten #36/2007

15 Brandgasspjäll kan snart CE-märkas En ny produktstandard, pren 15650, för brandgasspjäll avsedda för montering i ventilationskanaler är framtagen och är nu ute på remiss. Detta innebär att man inom en snar framtid kommer att kunna CE-märka brand/brandgas spjäll. SP har nu, efter ett långt arbete, den utrustning som krävs och kan därmed utföra brandprovningar enligt EN Lars Boström Tfn Provning av brandgasspjäll monterade på SPs vertikalugn. Foto: Rolf Hilling Kerafix Flexpan 200 Kerafix Flexpress 100 Kerafix Flextrem 100 Kerafix FXL 100 Kerafix Flexting Kerafix Flexlit Kerafix Fire Protection Silicone Kerafix Fire Protection Foam Kerafix Firestop Putty Kerafix Intumescent Acrylic Kerafix SBoard Kerafix Coolmax Kerafix Coolux If you require further technical information or datasheets, please contact our Sales Department. SP/BrandPosten #36/2007 Alfred-Nobel-Str Phone: +49 (0) / Internet: Kerpen (Germany) Fax: +49 (0) /

16 P-märket SPs kvalitetsmärke P-märket är SPs kvalitetsmärke för produkter och finns inom flera områden, främst inom byggsektorn men också inom ett antal områden med direkt relevans för brandteknik (se annons). Det har funnits sedan 1985 och mer än 300 produkter från över 100 tillverkare har fått rätt att bära märket. Varför skall man välja P- märkta produkter? Genom P-märkning säkerställer man kvalitet motsvarande typprovad produkt. I vissa fall finns dessutom något tilläggskrav i förhållande till baskraven. tydliggöra sin roll som ett institut för tilllämpad teknisk forskning. Mer information hittar ni på Making ideas work! Margaret Simonson Tfn Vägen till P-märkning För varje produktområde beskrivs villkoren i certifieringsregler (SPCR). Tillvägagångssättet för att erhålla P-certifikat är dock gemensamt för samtliga områden. P-märkta brandprodukter för hög säkerhet och kvalitet Ansökan görs skriftligen till SP-Certifiering. Ansökan skall kompletteras med eller innehålla hänsvisning till underlag för certifiering som SPCR kräver. Granskning av underlaget utförs mot bakgrund av krav i SPCR. Besiktning av tillverkarens utrustning och lokaler görs av SP genom besök hos tillverkaren. Resultatet från besiktningen redovisas i en rapport. Avtal om fortlöpande kontroll tecknas mellan SP och tillverkaren som beskriver vilken löpande egenkontroll som tillverkaren skall genomföra. Avtalet skall bygga på krav som ställs i aktuell SPCR. Certifikat (märkningstillstånd) ges normalt en giltighetstid på fem år. Giltighetstiden kan förlängas efter ansökan från certifieringsinnehavaren. Övervakande kontroll av tillverkarens egenkontroll utförs av SP i enlighet med avtalet, normalt genom besök en gång per år hos tillverkaren. Resultatet redovisas i en rapport. Mer information om P-märkta produkter finns på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPs uppgift är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. Under senare år har SP vuxit genom att flera institut anslutit sig och har nu mer än 800 anställda. Sedan årsskiftet 2007 har SP bytt namn för att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandsläckningsskum Brandposter och brandslang Dokumentskåp Skåp för brandfarliga varor Fråga efter P-märket när du vill köpa kvalitet! Om du vill veta mer om P-märkning av brandprodukter kontakta: Lennart Aronsson, Tel E-post: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, Borås Telefon: , Telefax: , E-post: 16 SP/BrandPosten #36/2007

17 Europeiska brandkrav för tåg snart vid slutstationen De som följt utvecklingen av nya harmoniserade brandkrav för tåg i Europa vet att det har varit en lång resa. Arbetet med att införa gemensamma krav började redan i mitten på 1990-talet men först nu finns dokument som är färdiga för omröstning och till viss del redan har börjat användas. Den nya standarden för passagerartåg heter CEN TS och har sju delar som täcker brandsäkerhet inom alla områden, dvs materialkrav, brandskydd, elsäkerhet, brandavskiljande konstruktioner respektive brandfarliga vätskor. Den mest omfattande delen av standarden och den som SP Brandteknik varit mest inblandad i är del två, CEN TS , som beskriver hur alla inredningsmaterial skall provas (väggar, golv, tak, säten, bord och andra detaljer). Denna del av standarden kommer på slutgiltig omröstning under mitten av 2007 för att bli en Technical Specification under 1-3 år. Dokumentet används dock redan idag och kravställare i flera länder har börjat referera till standarden. Till exempel kräver SJ att alla material i nya och renoverade tåg som trafikerar Sverige skall uppfylla de nya kraven. Flera tillverkare har därför redan börjat brandprova sina produkter. De nya kraven innebär oftast provning enlighet med flera olika provningsmetoder för att utvärdera egenskaper som antändning, flamspridning samt produktion av rök och toxiska gaser. Trots detta uppskattar stora tillverkare att kostnaderna för brandprov på sikt blir avsevärt lägre då resultaten från brandtesterna kan användas i hela EU till skillnad mot tidigare då varje land hade egna nationella standarder. Tågtillverkaren Bombardier har gjort en uppskattning att den totala provningskostnaden för inredningsmaterial kan komma att minska med % med den nya standarden! BrandPosten kommer att rapportera mer om statusen på den nya standarden framöver. Jesper Axelsson Tfn Foto: Jesper Axelsson Säten testas i full skala i den nya standarden. Brandeffekten mäts kontinuerligt. Ca 6 Si 6 O 17 (OH) 2 Kalciumsilikat Brandisolerande fuktbeständiga skivmaterial med många tänkbara användningsområden Brandavskiljande väggar Brandskydd av stål Brandskydd av yttertak PROMASTOP -U Rörstrypare Schaktinklädnader Ventilations-/ kabelkanaler Brandavskiljande bjälklag För mer information, se eller kontakta vår representant i Sverige Tepro Byggmaterial AB SP/BrandPosten tel #36/ alternativt Promat SYSTEMGLAS 17

18 De tekniska argumenten mot sprinkler i vägtunnlar håller inte Intresset för användning av sprinklersystem i vägtunnlar har ökat under senare år, som en konsekvens av de senaste årens omfattande tunnelbränder och tack vare goda erfarenheter från försök med ny sprinklerteknik. Trots det är sprinkler i nya tunnlar långt ifrån självklart. En litteraturstudie genomförd av SP Brandteknik visar att många av de tekniska argumenten mot sprinkler i vägtunnlar inte håller. I Japan finns drygt 80 vägtunnlar med sprinklersystem, men i övriga världen är det bara ett tiotal vägtunnlar som har sprinkler. En trolig förklaring till detta är en rad tekniska argument mot sprinkler. Argument som till och med finns dokumenterade i senaste utgåvorna av PIARC och NFPA 502, de två internationella publikationer som används mest när det gäller brandsäkerhet i vägtunnlar. Avgörande försök i Schweiz Bakgrunden till flera av argumenten mot sprinkler är de brandförsök som genomfördes i Ofenegg-tunneln i Schweiz för över 40 år sedan. Sannolikt har tolkningen av resultaten från dessa försök haft en avgörande betydelse för den begränsade användningen av sprinkler i tunnlar. Försöken genomfördes med bensinbål av varierande storlek i en relativt liten tunnel. Tunneln hade en tvärsnittarea om 23 m 2, var 190 m lång och hade endast en tunnelmynning. Ett sprinklersystem utan skuminblandning installerades vid försöken. I alla försöken släcktes bränderna, men brandgaserna trycktes snabbt ned när systemet aktiverades och den korta tunneln rökfylldes helt. Dessutom inträffade en långsam explosion (deflagration) i det sista försöket, 20 minuter efter släckningen, när explosiva ångor från bensinen återantändes. Man observerade också skållning, det vill säga kokhet vattenånga som orsakar brännskador på organiska material. Dessutom tryckte vattenångan brandgaserna vidare in i tunneln där man registrerade högre temperaturer än i försöken utan sprinkler. Resultaten från försöken har sedan dess använts som argument mot användning av sprinklersystem i vägtunnlar. Ytterligare negativa argument har tillkommit sedan försöken genomfördes Till exempel risken för att sprinklervattnet sprider flytande bränsle på vägbanan och ökar brandens storlek, att släckförmågan är begränsad mot invändiga bränder i fordon, att det finns risk för sekundära olyckor på grund av oavsiktlig aktivering, att det finns risk för frostskador och att underhållskostnaderna är höga. De tillkomna argumenten bygger till stor del på diskussioner mellan experter och inte på direkta erfarenheter från försök. Nya försök - ny kunskap De försök som har genomförts under senare år med sprinkler (både vattendimma, konventionella sprinklersystem och skumsprinklersystem), visar att systemen begränsar brandspridningen och att de radikalt sänker temperaturerna. Försök har genomförts både med vätskebränder och med stora och små fordon. I samtliga fall har försökstunnlarna varit längre och haft större tvärsnittsarea än Ofenegg-tunneln. Visserligen har brandgaserna tryckts ned mot vägbanan när systemet aktiveras, men bara i brandens närområde. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att även längsgående ventilation pressar ned brandgaserna nedströms en brand. Några tecken på skållning har inte observerats och temperaturerna har inte blivit högre i andra områden. Däremot har försök med vätskebränder gjorts med baljor, vilket gör att man inte kan visa om vattnet sprider bränslet. Men med skum har vätskebränder släckts mycket effektivt och skumtäcket förhindrar återantändning. I BrandPosten nr 35 beskrivs en av de senaste årens försöksserier med sprinkler i vägtunnlar. Foto: Marioff Corporation Oy Under senare år har flera försöksserier med sprinkler i vägtunnlar genomförts. Erfarenheterna visar att sprinklersystem av typen vattendimma är effektiva och att de flesta argument mot sprinkler inte håller. Japan har lång erfarenhet av sprinkler I Japan har man genomfört många försök och rekommenderat användning av sprinkler i vägtunnlar som är längre än 3 km och har en trafikmängd som är högre än 4000 fordon per dygn. Den samlade erfarenheten är mycket positiv. Sprinkler har i flera fall förhindrat stora bränder och något problem med utrymning har inte påvisats. Inga fall av oönskade aktiveringar eller negativa effekter på grund av sprinklersystem har heller rapporterats. I de fall där systemet har aktiverats har röken endast tryckts ner i området nära branden. 18 SP/BrandPosten #36/2007

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Brand i fasader på höga hus

Brand i fasader på höga hus Brand i fasader på höga hus Lars Boström Oktober 24, 2017 RISE Research Institutes of Sweden Safety Fasadbränder Ett par exempel Greenfell-branden i London The Torch i Dubai ACM (Aluminium Composite Modules)

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Dimensionerande bränder i tåg och bussar - Status report - Brandforsk projekt 401-051

Dimensionerande bränder i tåg och bussar - Status report - Brandforsk projekt 401-051 Dimensionerande bränder i tåg och bussar - Status report - Brandforsk projekt 401-051 Michael Försth Jesper Axelsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandteknik 2 Sammanfattning Projektets start

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Swedish Building Regulations. Cecilia Uneram Fire Protection Engineer Brandskyddsföreningen Sverige

Swedish Building Regulations. Cecilia Uneram Fire Protection Engineer Brandskyddsföreningen Sverige Swedish Building Regulations Cecilia Uneram Fire Protection Engineer Brandskyddsföreningen Sverige The history Bjärkarätten - our first regulation for cities from the middle ages distance between buildings,

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Brandsäkerhet hos. ny europeisk handbok

Brandsäkerhet hos. ny europeisk handbok Brandsäkerhet hos träkonstruktioner ny europeisk handbok Birgit Östman SP Trätek, Stockholm SIS Brandseminarium Stockholm 20 januari 2011 Fire safety in timber buildings Den allra första handboken på europeisk

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Utmärkt kvalitet för din skull

Utmärkt kvalitet för din skull Lilla boken om P Utmärkt kvalitet för din skull En P-märkt vara eller tjänst är noggrant typprovad mot högt ställda krav och godkänd av en oberoende part. Det innebär att att den är trygg och säker att

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Aktivering av boendesprinkler: Försök med olika glasbulber

Aktivering av boendesprinkler: Försök med olika glasbulber Brandskydd 2016, Upplands Väsby, 23-24 november 2016 Aktivering av boendesprinkler: Försök med olika glasbulber Magnus Arvidson Safety - Fire Research SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut magnus.arvidson@sp.se

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); SJÖFS 2008:12 Utkom från trycket den 11 juli 2008

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Tekniska åtgärder mot anlagd brand

Tekniska åtgärder mot anlagd brand Tekniska åtgärder mot anlagd brand Patrick van Hees, Nils Johansson Foto: Polisen Gotland Lunds Tekniska Högskola Margaret McNamee, Lars-Gunnar Klason SP Brandteknik Projektgrupp Lunds Tekniska Högskola:

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Brandförsäkringsmodell

Brandförsäkringsmodell Funktionsanpassad Brandförsäkringsmodell för lätta industri- och hallbyggnader STÅLBYGGNADSINSTITUTET Swedish Institutet of Steel Construction Publikation 155, 1995 Brandskador oberoende av materialval

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

CPR Nya brandklasser på kabel

CPR Nya brandklasser på kabel CPR Nya brandklasser på kabel Expertgruppen Kraft- och Installationskablar Bakgrund 2015 publicerades en samordnad EU-standard - CPR Obligatorisk 1/7 2017 Klassning och provning för kablar som används

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

FIRE SAFETY DESIGN. NULLIFIRE S707-60 Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021

FIRE SAFETY DESIGN. NULLIFIRE S707-60 Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021 FIRE SAFETY DESIGN FSD project no. 05-196 NULLIFIRE S707-60 Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021 Date: 2006-03-15 Revised: - Fire Safety Design

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer