Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007"

Transkript

1 Aktuellt från SP Brandteknik Nummer 36, 2007 CE-märkning av brandgasspjäll Sprinkler i vägtunnlar

2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Två av SP Brandtekniks medarbetare har på kort tid utnämnds till professorer. Patrick van Hees flyttar till Lund och blir professor på heltid. Han har därmed fått en mycket prestigefylld tjänst i internationell konkurrens. Vi gratulerar. Det kommer säkert att gå bra för Patrick och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete. Det kan bli en winwin situation. LTH och SP kan komplettera varandra inom många områden. Institutionen för Brandteknik vid LTH har hög kompetens och mångårig erfarenhet avseende bl.a. riskanalys och utrymning, medan vi i Borås har mer erfarenhet av t.ex. materialtekniska problem, släcksystem och internationellt samarbete i olika sammanhang. Tillsammans kan vi bli mycket slagkraftiga. Haukur Ingason har fått en adjungerad professur vid Mälardalens högskola på 20 %. Han stannar kvar vid SP. Gemensamt bekräftar de här två utnämningarna att våra forskare anses mycket kompetenta och att vi har en hög kvalitet på vår forskningsverksamhet. Det är extra viktigt nu när hela den svenska institutionssektorn håller på att omdanas. Det gäller inte minst SP. Vi har bytt namn till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och enligt vår strategi ska vi etablera starka FoU-miljöer genom samverkan med universitet och högskolor (UoH), fungera som en länk mellan UoH och näringslivets forskning samt vara en stark aktör i det svenska innovationssystemet. Med andra ord, vi skall samarbeta med UoH men den mycket viktiga basen för vår verksamhet och vår affärsidé är samarbetet med industrin och de insatser vi kan bidra med för ökad kunskap och konkurrenskraft i näringslivet. onödigt höga brandrisker förknippade med stora kostnader. Minst en fjärdedel av alla bränder är anlagda och kostar samhället över 1 miljard kronor per år. Totalt anläggs över bränder i Sverige årligen. Minst hälften av dessa är verk av barn och ungdomar under 18 år. Det sker ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige. Anlagda bränder är alltså ett gigantiskt samhällsproblem. Det är därför väldigt sporrande för oss att SP i ett första steg nyligen fått ett uppdrag av Brandforsk att kartlägga problematiken, se vilka kunskapsluckor som finns och föreslå åtgärder. Problemet måste angripas tvärvetenskapligt och omfatta allt från mänskligt beteende och attityder till mera tekniska områden som byggnadsteknik, detektion, alarmering, släckteknik m.m. Ulf Wickström I dagarna har vi genom tidningar och andra nyhetsmedia fått veta att det finns allvarliga fuktproblem i bl.a. putsade fasader. Ett nytt byggnadssätt gör att fukt kan stängas in och orsaka mögeltillväxt. Sådana skador kan relativt lätt konstateras och verifieras. Det är inte lika lätt när det gäller brandtekniska felaktigheter. De ger sig sällan tillkänna förrän en verklig brand har uppstått. Hur är det med återföringen av erfarenheter till praktiskt byggande? Exempelvis har jag på kort tid undersökt två omfattande brandskador i ytterväggar med brännbar isolering. I bägge fallen spred sig branden från vindsvåningen flera våningar neråt inne i ytterväggarna. I det ena fallet brann i stort sätt all isolering över hela fasaden upp utan att ge några direkt synliga yttre skador. Problemet skulle enkelt kunna åtgärdas genom att dra ut de våningsvisa brandcellsavgränsningarna ända ut till fasaden. Men hur kommer sådana här skadefall branschen till känna? Innan Boverkets byggregler blev funktionsbaserade krävdes obrännbart material i ytterväggar. Det gäller inte längre. Men självfallet finns problematiken kvar, brand kan spridas i brännbara material. Om man nu introducerar nya byggtekniker och inte håller sig till gamla preskriptiva/föreskrivande materialkrav så måste man vara noggrann med detaljutformningen. Annars kan vi nationellt få ett stort antal byggnader med BrandPosten ges ut av SP Brandteknik på svenska och engelska och distribueras gratis till SPs kunder, räddningstjänster, myndigheter, certifieringsorgan, klassningssällskap, brandkonsulter, brandingenjörer och arkitekter. Omslagsbild: SP i Borås. Foto: Ulf Wickström 2 SP/BrandPosten #36/2007

3 Vattenspray i fartyg 14 CE-märkning av 15 Sprinkler i vägtunnlar 18 brandgasspjäll Innehåll #36/ Ledare 4 Ger golvmetoden rätt brandklassning 6 Europeisk samkalibrering för brandprovning av kablar 8 Passing the test 12 Ny ISO-metod för mätning av brandröks giftighet 13 Patrick van Hees blir professor i Lund CE-märkning av skorstenar - en säkerhetsfråga 14 Effektiviteten för vattenspraysystem i fartygsmaskinrum kan mätas 15 Brandgasspjäll kan snart CE-märkas 16 P-märket - SPs kvalitetsmärke 17 Europeiska brandkrav för tåg snart vid slutstationen 18 De tekniska argumenten mot sprinkler i vägtunnlar håller inte 20 Beräkning av emissioner från bränder 21 Nytt från Brandforsk 22 Ny europeisk standard för förvaringsskåp skapar förvirring på marknaden 24 Fortsatt höga försäljningssiffror av P-märkta förvaringsskåp 26 Nya certifikat för tillverkare av brandsäkra förvaringsskåp 28 Upplev brand i tunnlar live 30 The continuous evolution of water mist technology 31 Temadag-Brandsäkerhet inom vård och annan offentlig miljö 32 Egolf träffades i Borås 33 Akademisk högtid för Haukur 34 SP rapporter från SP Brandteknik Video och DVD från SP Brandteknik Redaktion Redaktör Erika Hjelm Redaktionsråd Magnus Arvidson Ansvarig utgivare Ulf Wickström Bildansvarig Ulf Mårtensson Annonsansvarig Fredrik Rosén SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandteknik Box 857, SE Borås Telefon Telefax E-post Internet Adressändringar Utgivning Upplaga Juni, december exemplar Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan tydligt anges. SP/BrandPosten #36/2007 3

4 Ger golvmetoden rätt brandklassning? Provningsstandarden EN ISO används idag för brandklassning av golvmaterial i byggnader. Den visar hur golvmaterial beter sig vid brand genom att mäta flamspridningslängd och rökutveckling i reducerad skala. Men leder metoden till säkrare byggnader? Försök visar att golvmaterial beter sig annorlunda i full skala. Rekonstruktioner av två olika bränder, branden vid S:t Sigfrids Sjukhus i Växjö 2003 och diskoteksbranden på Backaplan i Göteborg 1998 har visat på golvmaterialets betydelse för brandutvecklingen. I bägge fallen har rekonstruktionerna visat att katastrofernas omfattning varit en direkt följd av de brännbara golvmaterialen. Enligt svensk byggnorm måste golvmaterial i offentliga lokaler uppfylla vissa brandkrav i enlighet med den småskaliga testmetoden EN ISO Metoden fokuserar på antändning och flamspridning. I ett projekt som genomförts vid SP Brandteknik undersöktes om dessa egenskaper är de mest lämpliga som kriterium på materialkvaliteter som ger en hög brandsäkerhet. Materialens beteende i den småskaliga brandtestmetoden jämfördes därför med fullskaliga experiment i ett rum. Det visade sig då att rangordningen från de småskaliga experimenten inte alltid överrensstämde med utfallet i fullskala. Försök i både liten och full skala Golvmaterial som testas i den småskaliga testmetoden klassas enligt det nya europeiska systemet från B fl till D fl, där B fl är den högsta brandklassen (minst brandfarliga) och D fl den lägsta. Indexet fl anger att materialet är klassat som golvmaterial. Brandklassen bestäms av hur långt flamspridningen når på en provkropp, som påverkas en med längden avtagande infallande strålning. Metoden innefattar förvisso även en klassificering med avseende på rök i klasserna s1 och s2, men gränserna för dessa är så generöst satta att i princip alla aktuella material klarar högsta klassen s1. Figur 2 Försöken i full skala gjordes i Room/Corner testrummet. De produkter som tagits med i projektet var mattor av PVC och linoleum, en heltäckningsmatta av polypropen samt ett trägolv. Rangordnas mattorna i enlighet med euroklass-systemet med provning enligt EN ISO (se figur 1) är PVCmattan bäst med klassen B fl -s1, medan de övriga ligger i klassen D fl -s1. D fl -klass innebär ungefär dubbelt så lång flamspridning på provet jämfört med B fl -klass material. Det är viktigt att understryka att urvalet av produkter inom respektive grupp är slumpmässigt. I fullskaleförsöken användes samma provrum som vid Room/Corner testförsök enligt ISO Antändningskälla var ett heptanbål som gav ifrån sig tillräckligt med effekt (strax under 1000 kw) för att i sig nästan ge övertändning. Bålet applicerades i ett hörn med en motstående dörr som enda öppning (se figur 2). Golvet belades med olika golvmaterial och tid till antändning, flamspridning, effektutveckling, tid till övertändning samt rökutveckling noterades. I samtliga fall ledde försöken till övertändning, dvs. flammor ut genom dörröppningen. Effekter på upp till 2500 kw uppmättes, se foto på nästa sida. Resultat Som tidigare nämnts gav den småskaliga provningsmetoden en rankningslista med PVC-mattan som mest brandsäkert material. Tittar vi däremot på beteendet i fullskaleförsöken ger PVC-mattan övertändning snabbast av alla. Heltäckningsmattan av polypropen ger ungefär samma tid till övertändning medan trägolvet och linoleummattan är betydligt bättre och håller ut i nästan en minut längre (se figur 3). Figur 1 Utrustning för provning av golvmaterial i enlighet med EN ISO Den inbördes rangordning mellan de tre mattorna klassade D fl -s1 (alla utom PVCmattan) är densamma i golvmetoden som i provningen i full skala vid hög brandpåverkan. 4 SP/BrandPosten #36/2007

5 Mattorna är även provade i en annan småskalig testmetod, Konkalorimetern, där värmeutvecklingen från produkterna och tid till antändning mäts. Antändningstiden i denna metod ger en intressant uppdelning av materialen. Vid försök med relativt hög strålningsnivå (50 kw/ m 2 ) antände PVC och heltäckningsmatta snabbt medan mattan av linoleum och trägolvet antände betydligt senare (se tabell 1). Det är samma gruppering som tiden till övertändning vid fullskaleexperimenten. Flera parametrar är avgörande Resultaten från undersökningen indikerar att brandklassningen av golvmaterial borde ses över. Sannolikt utsätts provkroppen i EN ISO för en alltför låg strålningsnivå för att vara representativ för ett verkligt kritiskt brandscenarium. I ett småskaligt flamspridningstest med relativt låg strålningsnivå får kemiska flamdämpare, som exempelvis klorider, en relativt stor betydelse. Vid en fullskalig brand med kraftig brandpåverkan däremot får dessa en betydligt mindre betydelse än En kraftig rumsbrand med värmeeffekt 2500 kw där över 1500 kw kommer ifrån golvmaterialet (PVCmatta). vad som är fallet i provningsmetoden EN ISO Tabell 1 Antändningstider vid experiment i Konkalorimetern med en instrålningseffekt på 50 kw/m 2 Golvmaterial Antändningstid (s) PVC-matta 14 Heltäckningsmatta (polypropylen) 12 Trägolv 27 Linoleummatta 27 Projektet rapporteras i sin helhet i en kommande SP-rapport och resultat kommer att presenteras vid INTERFLAM-konferensen i september Experimentella data finns tillgängliga via SP Brandtekniks databas (www.sp.se/fire/fdb). Patrik Johansson Tfn Tommy Hertzberg Tfn Figur 3 Effektutveckling vid de fullskaliga övertändningsförsöken med olika golvmaterial. Övertändning visas genom den plötsliga branta stigning i effekt som visas i diagrammet. SP/BrandPosten #36/2007 5

6 Europeisk samkalibrering för brandprovning av kablar Flera europeiska brandlaboratorier och kabeltillverkare kommer under sommaren att genomföra en samkalibrering för brandprovning av kablar enligt standarden EN I samband med detta har SP Brandteknik ersatt sin tidigare testkammare med en ny som helt följer specifikationen i senaste versionen av EN SP har under många år utfört brandprovning av kablar enligt den preliminära versionen av standard EN Provningen innebär att bland annat HRR (Heat Release Rate) och SPR (Smoke Production Rate) mäts. Denna standard kommer inom kort att övergå från preliminär till formellt gällande standard och ligger till grund för de nya brandkraven för kablar i EU, se även sidan 34 i BrandPosten nr. 35. I samband med detta genomför CENELEC under sommaren en samkalibrering av provning enligt den nya standarden. Flera förbättringar införs i och med att standarden övergår från preliminär till formellt gällande, framförallt när det gäller kanalen för inflödesluft till kammaren. Tidigare fanns ingen standardiserad utformning av denna inflödeskanal vilket har resulterat i olika flödesbilder i olika testkammare. SP har varit med och utformat en bättre lösning vilken alltså nu är implementerad i standarden. Den nybyggda testkammaren är den första som utformats exakt enligt de nya reglerna. Utöver nya krav i EN50399 har flera andra förbättringar gjorts jämfört med den tidigare testkammaren. Exempel på dessa är bättre utformade fönster för insyn och filmning/ fotografering, ett utökat säkerhetssystem för gasolbrännaren samt pneumatisk stängning av testkammarens dörr. Michael Försth Tfn Den nya testkammaren för brandprovning av kablar. Brandposter med otaliga möjligheter Vi har ett världsledande koncept med slangrullar och skåp, en produktutveckling som pågått i 50 år och som skapat högkvalitativa produkter och flexibla lösningar till de flesta problem som kan uppstå. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig gärna att ta fram en brandpost som passar just dina behov och önskemål. 6 SP/BrandPosten #36/2007

7 SGG CONTRAFLAM STRUCTURE Brandglas i ny design SGG CONTRAFLAM STRUCTURE är ett brandskyddande glassystem där silikonfogar ersätter traditionella profiler. Säkerhetsglasen består av två eller flera härdade enkelglas med mellanliggande skikt av vattenbaserad gel. I händelse av brand bildar gelen ett isolerande och skyddande skikt. SGG CONTRAFLAM STRUCTURE är systemet som kombinerar effektivt brandskydd med hög personsäkerhet och ljudreducerande effekt. Med dessa viktiga egenskaper kan glas alltid komma till sin rätt i modern interiör. Hos Sveriges ledande glasrådgivare får du klara besked om regler, materialalternativ och möjligheter att säkra det som inte får gå förlorat. Vi ger dig svar inom 24 timmar. Skicka dina frågor till SGG CONTRAFLAM är ett klart, härdat, brandskyddande glas. SGG CONTRAFLAM STRUCTURE uppfyller kraven för brandklasserna EI 30 och EI 60.» Kunskap. Erfarenhet. Service. SGG SATIMAT SGG MASTERGLASS SGG SERALIT SGG COLOR SGG CONTRAFLAM kan kombineras med etsat glas, ornamentglas, screentryckt glas eller färgat glas. Saint-Gobain Emmaboda Glas AB Emmaboda Telefon SP/BrandPosten #36/2007 7

8 Passing the test Significant progress has been made in demonstrating the fire safety of lightweight construction materials Fire safety is a central theme for the LASS (Lightweight construction applications at sea) project, which aims to improve the efficiency of marine transport and increase the competitiveness of the Swedish shipping industry. Financed by VINNOVA (Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) and participating companies, and under the management of SP Fire Technology, the three-year project is developing technical solutions using lightweight aluminium and fibreglass reinforced plastics (FRP) sandwich composite construction materials. Critical to these solutions is the establishment of a methodology to demonstrate fire safety, and all necessary testing and certification of construction and insulation materials according to this methodology to enable such materials to be used in the building of an actual vessel. Two years in to the project, the methodology has been developed and large-scale furnace trials have been carried out at SP. The first tests certified an FRP sandwich construction with lightweight insulation for decks and bulkheads and the next demonstrated that it is possible to make penetrations through composite bulkheads and decks that meet the requirements of the regulations. The LASS project aims to demonstrate functioning technology for the use of lightweight materials through five ship concepts and one offshore accommodation module: 24m aluminium amphibious transport boat to be converted into a passenger vessel in composite Owner: FMV Rule code: HSC 88m high speed aluminium ferry (Stena Carisma) where the superstructure will be replaced with composite Owner: Stena Rule code: HSC 199m ro-ro car ferry (Undine) where the steel deck house will be replaced with aluminium Owner: Wallenius Rule code: SOLAS 188m ro-pax (Stena Hollandica) where the steel superstructure will be replaced with composite Owner: Stena Rule code: SOLAS 89m inland freighter (Eken) where steel superstructure, hatches and moveable decks will be replaced by composite Owner: Thun Rule code: SOLAS 400t steel offshore living quarters which will be redesigned based on mouldable aluminium Owner: Emtunga Rule code: MODU, NORSOK The original project targets of 30% reduction in weight and 25% reduction in cost have been extended to include a maximum payback time of eight years, preferably five, in comparison with a conventional construction. (This is an edited version of an article by Margaret Freeth which appeared in the April issue of Shipping World & Shipbuilder. The magazine is published by the Institute of Marine Engineering, Science and Technology.) Fire insulation A major obstacle to the use of lightweight materials in ship construction is the risk of reducing fire resistance compared to steel. Fires on board ships account for 10% of all deaths at sea and represent the third highest insurance costs, after collisions and groundings. It is essential, therefore, to be able to clearly demonstrate high fire resistance as a result of appropriate fire protection. According to SOLAS regulations (Chap II, rule 11) the hull, superstructures, structural bulkheads, decks and deckhouses shall be constructed of steel or other equivalent material. Since July 2002 the new rule 17 Alternative design and arrangements in Chap II of SOLAS has allowed for other construction material provided it can be shown to maintain the same safety level the ship would have if constructed in accordance with the prescriptive demand for non-combustibility. Aluminium has already been used for the construction of vessels subject to the High Speed Craft (HSC) Code but composites have not been used in the same way, mainly due to fire-rating problems. The HSC Code provides an opening for the use of combustible materials by permitting the use of fire-restricting materials Bulkhead test. Deck test. Erection of test righ showing the steel bearing beams and hydraulic rams used to apply the static load required. Deck test. Detail showing insulating material. 8 SP/BrandPosten #36/2007

9 (materials that do not themselves spread fires). The test requirements for such materials are severe but this does constitute an opening compared to the requirement for non-combustibility. A higher weight of fire insulation is required in bulkheads and decks made of lightweight materials than in an equivalent steel construction because aluminium and composite fire divisions must be maintained to a lower temperature in order to prevent collapse and subsequent fire spread. This leads to increased insulation weight and could negate the benefits of using lightweight construction materials. Three manufacturers of insulation materials are associate members of the project and their involvement centres on the development and testing of lightweight alternatives for fire insulation. The largescale furnace tests carried out at SP involved Thermal Ceramics FireMaster Marine Plus lightweight fire insulation and Isover/Saint Gobain s lightweight insulation, Ultimate. Insulation from the third associate member, Rockwool, has not been tested within the LASS project but has been tested within the European Union SAFEDOR project, and the two project groups have established working links. Methodology Tommy Hertzberg of SP Fire Technology, who is the Project Co-ordinator, explains the methodology that has been developed to demonstrate fire safety. Regulation 17 states that you have to fulfil the functional requirements of the SOLAS regulations and we are doing that by using the HSC Code which allows the use of combustible materials as long as they are fire restricting. Fire restricting material has to pass the ISO Room/Corner Test. For a Fire Resisting Division 60 (FRD 60) as specified in the HSC Code, the 60min fire resistance is tested by the same test as for an A60 material in SOLAS, with the additional requirement that it is loadbearing. The large-scale furnace tests carried out at SP resulted in approved and certified FRD 60 constructions for bulkheads and decks in FRP sandwich composite. Hertzberg describes this as the first step to showing an equivalent level of safety as required by Regulation 17. This demonstrates that there are constructions which will pass the 60min fire test. We will shortly also run 30min tests (FRD 30), which would be equivalent to B class in SOLAS. The tests were run using a worst case of composite strength so that the insulation specification tested could be applied to as wide a variety of stronger composite structures as possible. A very thin laminate of 1mm (bulkhead) and 1.4mm (deck) with a lightweight core was used, and 100mm thickness of Thermal Ceramics FireMaster Marine Plus blanket, with an overall weight of 6.9kg/m 2. The tests for both deck and bulkhead demonstrated that the lighter weight insulation protected the composite structures from collapse for the full 60min. A successful bulkhead test has also been run for Isover/ Saint Gobain s Ultimate, which had an overall weight of 7.5kg/m 2. A deck test will also be carried out, plus possibly FRD 30 and Room/Corner tests. According to Hertzberg the critical part of testing an FRP sandwich is that the interface temperature between the first laminate and the core cannot be too high Tommy Hertzberg. SP, Co-ordinator of the LASSproject. because when the bond between the two materials melts the load bearing capacity of the composite will disappear. The temperature of the back side remains close to room temperature, which means that if you have a fire in one area, then the heat will not be transferred easily. Heat is contained in the enclosure of the fire. Tests have been carried out with FireMaster Marine Plus down to an overall weight of 0.96kg/m 2 to demonstrate possible equivalency with C class in SOLAS. This is specified as non-combustible materials, for which there is no obvious equivalent in HSC. Equivalency between A class and B class in SOLAS and FRD 60 and FRD 30 in HSC is obvious as the constructions use the same test procedure except for the load applied to the FRDs. If Room/Corner Tests with such lightweight insulation material were to be accepted as demonstrating equivalency, this would represent an important weight saving in view of the very large areas where this standard of fire protection is used. Overall resistance The second step in showing an equivalent level of safety was to demonstrate that any penetrations through bulkheads or decks do not reduce the overall fire resistance. Two large-scale trials have been carried out (one for deck and one for bulkhead) using the same basic construction as in the previous trials and including penetrations in the form of 12 cable sets, 14 pipes and two fire dampers. These trials were carried out jointly with DNV, which is running a sub-project within SAFEDOR investigating the use of sandwich composites in superstructures on a ro-pax ferry. The Swedish company Deck test; exposed side. Deck test: inside furnace before test. Photos: Rolf Hilling Large-scale 60 min furnace tests carried out using a very thin laminate of 1 mm (bulkhead) and 1,4 mm (deck) with a lightweight core, and 100 mm thickness of Thermal Ceramics FireMater Marine Plus blanket, with an overall weight of 6,9 kg/m 2. SP/BrandPosten #36/2007 9

10 MCT Brattberg provided the penetration assemblies for most of the tests. The requirements of the regulations were met in that fire did not spread to the unexposed side of the structure and the loadbearing capacity of the sandwich structure was not noticeably affected by the penetrations. Most of the penetrations met the requirement that the temperature on the unexposed side must not exceed 180 C and where this was not fulfilled it was caused by high thermal conductivity through individual cables or pipes. The next step is testing of A60 doors (certified for steel bulkheads) in FRP composite in order to ensure that the interface between the two maintains the necessary fire resistance. The insulation for the connection between the door and the composite is under development and Hertzberg expects testing to be carried out in May or June. That will be followed by similar testing for a window. Photo: Rolf Hilling Unexposed side of bulkhead fitted in a frame prior to the test with 12 cable sets, 14 pipes and two fire dampers. As well as carrying out tests of as many different materials as possible in order to gain certification for construction, attention is also focusing on the problem of flame spread on the outside of a vessel. Hertzberg explains that one way to solve this would be to use an active water system on the outside. Another would be to develop materials with low flame spread characteristics that would be useable for the outside. Different materials are being investigated, including a combination incorporating phenolic-based resins which have good fire resistance characteristics but poor mechanical properties. Photo: Henrik Johansson, Kockums Exposed side of the bulkhead, with burning cable insulation after the fire test. New regulations The most challenging of the five ship concepts are the ro-pax and the inland freighter, where steel is being replaced by composite and equivalent safety has to be demonstrated. The suggested technique within the LASS project for demonstrating a total equivalent level is to carry out risk analysis and make comparisons. This risk analysis is carried out together with DNV and in conjunction with SAFE- DOR, and involves fire simulations and small and large scale fire testing of material from different vessels. In Hertzberg s words: The problem with equivalency is that the prescriptive rules don t give you a level of safety. When we do a comparison, we like to make a risk analysis of the steel case and then compare it to what we do. There is a sort of security in SOLAS, reading between the lines, that is not explicit. The fire safety design for the ro-pax that is being developed within the LASS project will be based on Regulation 17 as an individual case. Other research groups, including SAFEDOR and the recently launched European project DE-LIGHT Transport, will also be putting forward designs based on individual fire equivalency. Hertzberg expects that once one individual case is accepted there will be other individual cases, and that once a vessel is actually built it will be more obvious what equivalency means and that the regulations will be revisited. There may be a change of the SOLAS regulations so that you can use FRP sandwich composite and then a more prescriptive coding will be established for this material. At the moment, there is no experience of it in use so all new cases have to be based on an individual proof. He is very pleased to report that an owner has shown an interest in making this type of construction but is unable to give further details at the moment. As for the progress of the overall project, the designs for the original four ship concepts are more or less finished and the project weight targets have been reached, or exceeded. From his point of view from what we promised when we started, it has been a very successful project. We are working very close to the market and for the researchers and the industry representatives involved the tasks within the project are really meaningful. Margaret Freeth 10 SP/BrandPosten #36/2007

11 Quell TM Fire Sprinkler System för Kyl & Frys Lagring Utvecklat för kyl/frys lager samt ouppvärmda byggnader. Det nya Quell TM Fire Sprinkler System är den senaste utvecklingen inom sprinklerteknologin. Quell TM Fire Sprinkler System är utvecklat för att omringa och dränka en brand. Det har markanta fördelar jämfört med traditionella sprinklersystem. 1. Det behöver inte något frostskyddsmedel som kan läcka ut och skada lagrat gods. 2. Det behöver endast installeras i tak, vilket eliminerar behovet av kostsamma ställagesprinklersystem och det ökar lagringsflexibiliteten; upp till 13,7 meter takhöjd och 12,2 meter lagringshöjd. 3. Det erbjuder brandskydd för lagringskategorierna I, II och III. 4. Det ger de lägsta installations och underhållskostnaderna. 5. Det har industrins bästa garanti på 10 år. SP/BrandPosten #36/

12 Ny ISO-metod för mätning av brandröks giftighet En ny metod för mätning av rökgasers toxicitet har nu blivit internationell teknisk specifikation, ISO/TS SP Brandteknik har redan stor erfarenhet av metoden och intresset från industrin för provningar är stort. Kan återskapa förhållandena i en riktig brand Giftiga gaser är den främsta orsaken till att människor blir skadade och dör i bränder. De kemiska reaktioner som sker i en brand är komplicerade och är starkt beroende av både brandens temperatur och tillgången på luft/syre. När ett material förbränns under förhållanden med begränsad tillgång på syre, bildas generellt sett betydligt mera giftiga rökgaser jämfört med förbränning under förbränningstekniskt mer optimala förhållanden. För vissa material som t.ex. nylon bildas det faktiskt olika ämnen beroende på vilka förhållanden som råder i branden. Vid en välventilerad förbränning av nylon bildas kväveoxider (NO X ), men om halten tillgänglig syre sjunker och förbränningen blir underventilerad bildas i stället den starkt giftiga kvävande gasen vätecyanid (HCN). Det är därför viktigt att ha full kontroll över rådande förbränningsförhållanden vid provning i laboratorieskala om man vill kunna efterlikna förbränningen vid en riktig brand. Det har tidigare inte funnits en lämplig vetenskapligt underbyggd småskalig metod som uppfyller dessa krav. Den s.k. Purser-ugnen, eller steadystate rörugnen, vilken schematiskt visas nedan, har nu blivit accepterad som en teknisk specifikation av ISO under beteckningen ISO/TS Standardmetod efter interlaboratoriejämförelse Fördelarna med steady-state rörugnen är flera. Den största är den nämnda kontrollen över rådande förbränningsförhållanden som styrs genom inmatningshastigheten av provmaterial samt flödeshastigheten på primärluften (se figuren). Även rörugnens temperatur är en viktig parameter. En annan stor fördel är att man matar in provmaterialet och förbränningsluften kontinuerligt under provningen på så sätt att en över tiden utsträckt förbränning med konstanta förhållanden erhålls. Vidare ger blandningskammaren bra tillgänglighet och stor frihet för detaljerad analys av rökgaserna. Metoden skall nu genom ISO valideras ytterligare genom en jämförelse mellan laboratorier där ett antal material skall provas. När denna övning är avslutad är målsättningen att metoden uppgraderas från teknisk specifikation till en färdig ISO-standard. Provningsmetoden finns i nuläget på 5-6 laboratorier i världen. SP Brandteknik är ett av de laboratorier som har absolut störst erfarenhet av att använda metoden. Den har redan använts i flera forskningsprojekt och i ett antal kunduppdrag. Efterfrågan på vetenskapligt underbyggda undersökningar av brandrökstoxicitet är stor, och med metodens nya status kan man förutspå ett allt större intresse. Per Blomqvist Tfn Principskiss av provningsutrustningen för brandröks giftighet som beskrivs i ISO/TS Bild: Per Blomqvist 12 SP/BrandPosten #36/2007

13 CE-märkning av skorstenar en säkerhetsfråga SP är notifierat för certifiering och inspektion för CE-märkning av systemskorstenar och insatsrör av metall. Den första produktstandarden för skorstenar publicerades i mars 2004 vilket innebär att man kunnat CE-märka dessa produkter sedan april CE-märkning av byggprodukter är inte obligatorisk i Sverige varför CE-märkning av skorstenar har gått trögt. Vi tycker att man borde främja säkerheten genom att CE-märka (eller ännu hellre P-märka) sina skorstenar. CE-märkning eller P-märkning? Väsentliga krav för hälsa och säkerhet specificeras övergripande i EU:s byggproduktdirektiv. För att visa på överensstämmelse förses produkterna med ett CE-märke. EN CE-märkt produkt skall uppfylla de krav som specificeras i respektive produktstandard (harmoniserad CEN-standard). För systemskorstenar (se exempel på sådan skorsten nedan) och insatsrör är de harmoniserade standarderna EN respektive EN För CE-märkning skall notifierat organ inledningsvis granska och bedöma företagets egenkontrollsystem av tillverkningen samt årligen göra uppföljande besök hos tillverkaren (detta förfarande kallas i direktivet för 2+) för att se att det utförs på ett kvalitetssäkrat sätt även fortlöpande. Systemet 2+ innebär också att samtliga nödvändiga provningar kan genomföras av tillverkaren själv. För P-märkning skall typprovningarna utföras av SP eller annat av SP godtaget laboratorium. Det kan också krävas att årliga kontrollprovningar utförs. SP bedömer ingående material eller att de korrosionsprovas enligt någon av de tre metoderna i EN För materialkontroll utförs också en kemisk analys. Huruvida man väljer CE-märkning eller P-märkning är en kombination av tillverkarens interna rutiner och kundernas önskemål. Naturligtvis innebär P-märkning en säkrare kontroll av produkten medan CE-märkning bör ses som ett minimikrav. En sak som P-märkningen tillför är kopplingen till de svenska reglerna, byggnormen. Vill ni ha mer information om CE-märkning eller P-märkning kontakta Susanne Hansson på SP Certifiering. Vill ni ha mer information om provning av skorstenar kontakta Joel Blom på SP Brandteknik. Patrick van Hees blir professor i Lund Nu är det klart att vår forskningschef Patrick van Hees kommer att tillträda brandprofessuren vid Lunds Tekniska Högskola efter Göran Holmstedt i augusti. Patrick kom från Belgien för 12 år sedan till SP och har här gjort mycket avgörande insatser för Brandtekniks utveckling, framför allt inom områdena branddynamik och brandteknisk utvärdering av material. Patrick har varit mycket uppskattad inom hela SP för samordningen av SPs beräkningskompetens samt icke minst som ordförande i vår konstförening under många år. Det är naturligtvis inte så bra när en värdefull medarbetare lämnar SP. Men samtidigt är vi glada och stolta över att våra medarbetare håller mycket hög akademisk standard. Så därför gratulerar vi nu Patrick till hans utnämning och önskar honom all lycka med det nya arbetet. För oss kommer det att innebära ännu bättre möjligheter att utveckla samarbetet med utbildningen i Lund, och för Patrick innebär det nya spännande utmaningar samtidigt som han nu kan flytta ihop med sin kära Ingar någonstans i det vackra Skåne. Ulf Wickström Tfn Joel Blom Tfn Susanne Hansson Tfn Foto: Näldens Värmeindustri AB P-märkt systemskorsten, NVI 2000, tillverkad av Näldens Värmeindustri AB. Mer information om P-märkta skorstenar finns på ww.sp.se. Patrick Van Hees SP/BrandPosten #36/

14 Effektiviteten för vattenspraysystem i fartygsmaskinrum kan mätas Normalt används koldioxidsystem i stora fartygsmaskinrum. Systemen är relativt sett billiga, tekniken är välbeprövad och utrustningen kräver inte så stor plats. Men under senare år har de blivit allt mer ifrågasatta, inte minst på grund av höga personsäkerhetsrisker och av miljöskäl. Allt fler redare är därför intresserade av vattenbaserade släcksystem och i ett nyligen avlutat projekt har en ny brandprovningsmetod och riktlinjer för installation tagits fram. Ett vattenbaserat släcksystem kan aktiveras i ett tidigt skede av ett brandförlopp vilket minskar brandskadorna. Dessutom är det personsäkert och har inga negativa miljöeffekter. För mindre fartygsmaskinrum blir därför system av typen vattendimma allt vanligare. Systemen dimensioneras för att samtliga munstycken i det skyddade utrymmet aktiveras. Men för riktigt stora fartygsmaskinrum kräver emellertid en sådan lösning höga vattenflöden, kraftiga pumpar och högt eleffektbehov. Därför måste ett sådant system delas in i sektioner som kan aktiveras oberoende av varandra. Effektiviteten kan mätas Tidigare har det inte funnits någon bra metod för att mäta hur effektivt ett vattenspray- eller vattendimmasystem dämpar eller kontrollerar en poolbrand. En mätmetod är att använda en kalorimeter, det vill säga att mäta brandeffekten. Men många brandlaboratorier har inte tillgång till sådan utrustning och brandförsök har genomförts för att hitta en alternativ metod att mäta effektiviteten. Lösningen blev att mäta gastemperaturen cirka 150 mm ovanför bränsleytan med vanliga termoelement och att den uppmätta medeltemperaturen relateras till den temperatur som mäts i ett helt fribrinnande försök. Metoden visade sig fungera bra i de flesta fall, särskilt när systemet dämpar eller släcker branden. För det fall branden endast kontrolleras av systemet krävs ett kompletterande angreppssätt. Därför föreslås att även brandens varaktighet mäts och relateras till ett helt fribrinnande försök. Ju längre tid branden brinner desto effektivare system, med undantag av släckning som är enkelt att säkerställa helt visuellt. Baserat på försöken ställdes kriterier upp som är kopplade till kontroll av brand ( fire control ), dämpning av brand ( fire suppression ) och släckning ( fire extinguishment ). Kontroll av brand anses föreligga om branden dämpas till en nivå som är hälften av fribrinnande nivå. Dämpning av brand innebär att brandens effekt omedelbart skall reduceras till 1/5 av fribrinnande nivå och att den inte tillåts att tillväxa igen. Målsättningen är att ta fram en komplett provningsmetod som i detalj beskriver utförande och utvärdering av mätresultat. Rekommendationer för installation formulerades Systemets effektivitet är en viktig parameter att veta innan det installeras i ett verkligt fartygsmaskinrum. Men det behövs även ytterligare riktlinjer, bland annat hur systemet skall aktiveras, hur det sektionsindelas, placering av munstycken, komponentkrav, etc. Sådana rekommendationer har också tagits fram inom ramen för projektet. Rapporter Arbetet presenteras i två rapporter, SP Report 2005:33, Measurement of the efficiency of a water spray system against diesel oil pool and spray fires och SP Report 2006:52, Pool fire tests to establish fire performance criteria in large machinery spaces. Rapporterna kan laddas ned från SPs hemsida. Projektet finansierades av Brandforsk, VINNOVA och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Magnus Arvidson Tfn Foto: Magnus Arvidson Det är svårt att hålla alla kopplingar och tätningar täta och läckage av bränsle, smörjolja eller hydraulolja kan leda till brand i ett fartygsmaskinrum. 14 SP/BrandPosten #36/2007

15 Brandgasspjäll kan snart CE-märkas En ny produktstandard, pren 15650, för brandgasspjäll avsedda för montering i ventilationskanaler är framtagen och är nu ute på remiss. Detta innebär att man inom en snar framtid kommer att kunna CE-märka brand/brandgas spjäll. SP har nu, efter ett långt arbete, den utrustning som krävs och kan därmed utföra brandprovningar enligt EN Lars Boström Tfn Provning av brandgasspjäll monterade på SPs vertikalugn. Foto: Rolf Hilling Kerafix Flexpan 200 Kerafix Flexpress 100 Kerafix Flextrem 100 Kerafix FXL 100 Kerafix Flexting Kerafix Flexlit Kerafix Fire Protection Silicone Kerafix Fire Protection Foam Kerafix Firestop Putty Kerafix Intumescent Acrylic Kerafix SBoard Kerafix Coolmax Kerafix Coolux If you require further technical information or datasheets, please contact our Sales Department. SP/BrandPosten #36/2007 Alfred-Nobel-Str Phone: +49 (0) / Internet: Kerpen (Germany) Fax: +49 (0) /

16 P-märket SPs kvalitetsmärke P-märket är SPs kvalitetsmärke för produkter och finns inom flera områden, främst inom byggsektorn men också inom ett antal områden med direkt relevans för brandteknik (se annons). Det har funnits sedan 1985 och mer än 300 produkter från över 100 tillverkare har fått rätt att bära märket. Varför skall man välja P- märkta produkter? Genom P-märkning säkerställer man kvalitet motsvarande typprovad produkt. I vissa fall finns dessutom något tilläggskrav i förhållande till baskraven. tydliggöra sin roll som ett institut för tilllämpad teknisk forskning. Mer information hittar ni på Making ideas work! Margaret Simonson Tfn Vägen till P-märkning För varje produktområde beskrivs villkoren i certifieringsregler (SPCR). Tillvägagångssättet för att erhålla P-certifikat är dock gemensamt för samtliga områden. P-märkta brandprodukter för hög säkerhet och kvalitet Ansökan görs skriftligen till SP-Certifiering. Ansökan skall kompletteras med eller innehålla hänsvisning till underlag för certifiering som SPCR kräver. Granskning av underlaget utförs mot bakgrund av krav i SPCR. Besiktning av tillverkarens utrustning och lokaler görs av SP genom besök hos tillverkaren. Resultatet från besiktningen redovisas i en rapport. Avtal om fortlöpande kontroll tecknas mellan SP och tillverkaren som beskriver vilken löpande egenkontroll som tillverkaren skall genomföra. Avtalet skall bygga på krav som ställs i aktuell SPCR. Certifikat (märkningstillstånd) ges normalt en giltighetstid på fem år. Giltighetstiden kan förlängas efter ansökan från certifieringsinnehavaren. Övervakande kontroll av tillverkarens egenkontroll utförs av SP i enlighet med avtalet, normalt genom besök en gång per år hos tillverkaren. Resultatet redovisas i en rapport. Mer information om P-märkta produkter finns på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPs uppgift är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. Under senare år har SP vuxit genom att flera institut anslutit sig och har nu mer än 800 anställda. Sedan årsskiftet 2007 har SP bytt namn för att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandsläckningsskum Brandposter och brandslang Dokumentskåp Skåp för brandfarliga varor Fråga efter P-märket när du vill köpa kvalitet! Om du vill veta mer om P-märkning av brandprodukter kontakta: Lennart Aronsson, Tel E-post: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, Borås Telefon: , Telefax: , E-post: 16 SP/BrandPosten #36/2007

17 Europeiska brandkrav för tåg snart vid slutstationen De som följt utvecklingen av nya harmoniserade brandkrav för tåg i Europa vet att det har varit en lång resa. Arbetet med att införa gemensamma krav började redan i mitten på 1990-talet men först nu finns dokument som är färdiga för omröstning och till viss del redan har börjat användas. Den nya standarden för passagerartåg heter CEN TS och har sju delar som täcker brandsäkerhet inom alla områden, dvs materialkrav, brandskydd, elsäkerhet, brandavskiljande konstruktioner respektive brandfarliga vätskor. Den mest omfattande delen av standarden och den som SP Brandteknik varit mest inblandad i är del två, CEN TS , som beskriver hur alla inredningsmaterial skall provas (väggar, golv, tak, säten, bord och andra detaljer). Denna del av standarden kommer på slutgiltig omröstning under mitten av 2007 för att bli en Technical Specification under 1-3 år. Dokumentet används dock redan idag och kravställare i flera länder har börjat referera till standarden. Till exempel kräver SJ att alla material i nya och renoverade tåg som trafikerar Sverige skall uppfylla de nya kraven. Flera tillverkare har därför redan börjat brandprova sina produkter. De nya kraven innebär oftast provning enlighet med flera olika provningsmetoder för att utvärdera egenskaper som antändning, flamspridning samt produktion av rök och toxiska gaser. Trots detta uppskattar stora tillverkare att kostnaderna för brandprov på sikt blir avsevärt lägre då resultaten från brandtesterna kan användas i hela EU till skillnad mot tidigare då varje land hade egna nationella standarder. Tågtillverkaren Bombardier har gjort en uppskattning att den totala provningskostnaden för inredningsmaterial kan komma att minska med % med den nya standarden! BrandPosten kommer att rapportera mer om statusen på den nya standarden framöver. Jesper Axelsson Tfn Foto: Jesper Axelsson Säten testas i full skala i den nya standarden. Brandeffekten mäts kontinuerligt. Ca 6 Si 6 O 17 (OH) 2 Kalciumsilikat Brandisolerande fuktbeständiga skivmaterial med många tänkbara användningsområden Brandavskiljande väggar Brandskydd av stål Brandskydd av yttertak PROMASTOP -U Rörstrypare Schaktinklädnader Ventilations-/ kabelkanaler Brandavskiljande bjälklag För mer information, se eller kontakta vår representant i Sverige Tepro Byggmaterial AB SP/BrandPosten tel #36/ alternativt Promat SYSTEMGLAS 17

18 De tekniska argumenten mot sprinkler i vägtunnlar håller inte Intresset för användning av sprinklersystem i vägtunnlar har ökat under senare år, som en konsekvens av de senaste årens omfattande tunnelbränder och tack vare goda erfarenheter från försök med ny sprinklerteknik. Trots det är sprinkler i nya tunnlar långt ifrån självklart. En litteraturstudie genomförd av SP Brandteknik visar att många av de tekniska argumenten mot sprinkler i vägtunnlar inte håller. I Japan finns drygt 80 vägtunnlar med sprinklersystem, men i övriga världen är det bara ett tiotal vägtunnlar som har sprinkler. En trolig förklaring till detta är en rad tekniska argument mot sprinkler. Argument som till och med finns dokumenterade i senaste utgåvorna av PIARC och NFPA 502, de två internationella publikationer som används mest när det gäller brandsäkerhet i vägtunnlar. Avgörande försök i Schweiz Bakgrunden till flera av argumenten mot sprinkler är de brandförsök som genomfördes i Ofenegg-tunneln i Schweiz för över 40 år sedan. Sannolikt har tolkningen av resultaten från dessa försök haft en avgörande betydelse för den begränsade användningen av sprinkler i tunnlar. Försöken genomfördes med bensinbål av varierande storlek i en relativt liten tunnel. Tunneln hade en tvärsnittarea om 23 m 2, var 190 m lång och hade endast en tunnelmynning. Ett sprinklersystem utan skuminblandning installerades vid försöken. I alla försöken släcktes bränderna, men brandgaserna trycktes snabbt ned när systemet aktiverades och den korta tunneln rökfylldes helt. Dessutom inträffade en långsam explosion (deflagration) i det sista försöket, 20 minuter efter släckningen, när explosiva ångor från bensinen återantändes. Man observerade också skållning, det vill säga kokhet vattenånga som orsakar brännskador på organiska material. Dessutom tryckte vattenångan brandgaserna vidare in i tunneln där man registrerade högre temperaturer än i försöken utan sprinkler. Resultaten från försöken har sedan dess använts som argument mot användning av sprinklersystem i vägtunnlar. Ytterligare negativa argument har tillkommit sedan försöken genomfördes Till exempel risken för att sprinklervattnet sprider flytande bränsle på vägbanan och ökar brandens storlek, att släckförmågan är begränsad mot invändiga bränder i fordon, att det finns risk för sekundära olyckor på grund av oavsiktlig aktivering, att det finns risk för frostskador och att underhållskostnaderna är höga. De tillkomna argumenten bygger till stor del på diskussioner mellan experter och inte på direkta erfarenheter från försök. Nya försök - ny kunskap De försök som har genomförts under senare år med sprinkler (både vattendimma, konventionella sprinklersystem och skumsprinklersystem), visar att systemen begränsar brandspridningen och att de radikalt sänker temperaturerna. Försök har genomförts både med vätskebränder och med stora och små fordon. I samtliga fall har försökstunnlarna varit längre och haft större tvärsnittsarea än Ofenegg-tunneln. Visserligen har brandgaserna tryckts ned mot vägbanan när systemet aktiveras, men bara i brandens närområde. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att även längsgående ventilation pressar ned brandgaserna nedströms en brand. Några tecken på skållning har inte observerats och temperaturerna har inte blivit högre i andra områden. Däremot har försök med vätskebränder gjorts med baljor, vilket gör att man inte kan visa om vattnet sprider bränslet. Men med skum har vätskebränder släckts mycket effektivt och skumtäcket förhindrar återantändning. I BrandPosten nr 35 beskrivs en av de senaste årens försöksserier med sprinkler i vägtunnlar. Foto: Marioff Corporation Oy Under senare år har flera försöksserier med sprinkler i vägtunnlar genomförts. Erfarenheterna visar att sprinklersystem av typen vattendimma är effektiva och att de flesta argument mot sprinkler inte håller. Japan har lång erfarenhet av sprinkler I Japan har man genomfört många försök och rekommenderat användning av sprinkler i vägtunnlar som är längre än 3 km och har en trafikmängd som är högre än 4000 fordon per dygn. Den samlade erfarenheten är mycket positiv. Sprinkler har i flera fall förhindrat stora bränder och något problem med utrymning har inte påvisats. Inga fall av oönskade aktiveringar eller negativa effekter på grund av sprinklersystem har heller rapporterats. I de fall där systemet har aktiverats har röken endast tryckts ner i området nära branden. 18 SP/BrandPosten #36/2007

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar # 43 2010 AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar Ledare/Björn Sundström Brandteknik i tillväxt Det är med stor tillförsikt som

Läs mer

TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN NUMMER 38 2008

TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN NUMMER 38 2008 Aktuellt från SP Brandteknik NUMMER 38 2008 TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN Nytt stort projekt om anlagd brand

Läs mer

# 48 2013. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten

# 48 2013. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten # 48 2013 AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Ledare/Björn Sundström Från vänster Nina Reitan och Anne Steen Hansen (forskare på SINTEF NBL) och Björn Sundström. I detta nummer av Brandposten presenterar

Läs mer

Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport

Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport Nils Johansson Patrick van Hees Margaret Simonson McNamee Michael Strömgren Department of Fire Safety Engineering and Systems

Läs mer

Dimensionerande brand: anlagda skolbränder. Lars-Gunnar Klason, Nils Johansson, Petra Andersson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Dimensionerande brand: anlagda skolbränder. Lars-Gunnar Klason, Nils Johansson, Petra Andersson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Dimensionerande brand: anlagda skolbränder Lars-Gunnar Klason, Nils Johansson, Petra Andersson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 2010:15 Borås, 2010 2 Abstract Typical arson fires have

Läs mer

Bostadsbränder och sprinkler En koppling till brandteknisk dimensionering

Bostadsbränder och sprinkler En koppling till brandteknisk dimensionering Bostadsbränder och sprinkler En koppling till brandteknisk dimensionering Fredrik Nystedt Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola Lunds universitet

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

# 49 2013 AKTUELLT FRÅN SP BRANDTEKNIK. brandposten. SP inviger nytt laboratorium

# 49 2013 AKTUELLT FRÅN SP BRANDTEKNIK. brandposten. SP inviger nytt laboratorium # 49 2013 AKTUELLT FRÅN SP BRANDTEKNIK brandposten SP inviger nytt laboratorium Ledare/Björn Sundström SPs VD, Maria Khorsand och Borås kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög har just invigt SP Brandtekniks

Läs mer

Extrem brandbelastning i bostadsmiljö

Extrem brandbelastning i bostadsmiljö Extrem brandbelastning i bostadsmiljö Joachim Ahlenbäck Emma Axelsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola Lunds universitet Report 5483, Lund

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Kostnadseffektiv utformning av brandskydd.

Kostnadseffektiv utformning av brandskydd. Kostnadseffektiv utformning av brandskydd. Johan Lundin Fredrik Olsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola Lunds universitet Report 3110, Lund

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON ISRN LUTMDN/TMHP--13/5278--SE ISSN 0282-1990 Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON - Slutresultat Magdalena Uggmark Examensarbete Energihushållning Institutionen för

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Samhällsaktörers inställning till ISA

Samhällsaktörers inställning till ISA Samhällsaktörers inställning till ISA - en djupintervjuundersökning Helene Jotoft Ralf Risser Emeli Adell András Várhelyi 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik 1och samhälle Trafikteknik

Läs mer

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS ERIKSSON JOHN EK Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Integrationsverkets rapportserie 2001:08 Integrationsverket, 2001 Omslagsillustration. Tim Teebken ISSN

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen Åsa Olli Segendorf Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:6 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Erfarenheter från användning av pelletsbrännare och pelletskaminer

Erfarenheter från användning av pelletsbrännare och pelletskaminer Erfarenheter från användning av pelletsbrännare och pelletskaminer Henrik Persson, SP Albert Bachs, Envive AB Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB Jan-Erik Dahlström, JED Biosol AB Björn Björkman, SSR P 12231-1 Energimyndigheten

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

EXAMENSARBETE. Småhusbyggande i Sverige och i USA. Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Småhusbyggande i Sverige och i USA. Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Småhusbyggande i Sverige och i USA Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Regelverk och praxis i offentlig upphandling

Regelverk och praxis i offentlig upphandling Regelverk och praxis i offentlig upphandling Per Molander Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader VTI rapport 836 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader Jan-Eric Nilsson Anna Johansson Utgivare: Publikation:

Läs mer