Handlaggare Elisabet Sjöqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlaggare Elisabet Sjöqvist 08-523 024 46 elisabet.sjoqvist@sodertalje.se"

Transkript

1 m Södertalie kommun Tjänsteskrivelse ONKOU SODERTALJE KOMMUN Dnr Kontor Kultur- och fritidskontoret Handlaggare Elisabet Sjöqvist Vårdinge kommundelsnämnd Ansökan om föreningsbidrag 2013, Nattvandrarna i Mölnbo Dnr Sammanfattning av ärendet Nattvandrarna i Mölnbo har ansökt om föreningsbidrag med kronor till sin verksamhet. Kultur- och fritidskontoret har utarbetat ett förslag till avtal som galler for Bidrag utgår till fritidsgårdsverksamhet samt utbildnings- och informationsinsatser med sammanlagt kronor. Beslutsunderlag Kultur- och f~tidskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidskontorets avtalsforslag. Nattvandrarna i Mölnbos bidragsansökan. Kontorets/fÖrvaItningens förslag till nämnden: Nattvandrarna i Mölnbo beviljas bidrag med högst kronor per år enligt villkor i upprättat avtal. Nämnordförande ges i uppdrag att teckna avtalet vid sittande bord Beslutet expedieras till: Nattvandrarna i Mölnbo Ko / Förening och anlaggning1 Elisabet Sjöqvist Vardinge kdn Carnpusgatan Södertalje Tfn O0 Bankgiro Postgiro

2 södertälje kommun AVTAL med Nattvandrarna i Mölnbo Parter Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Vårdinge kommundelsnämnd, nedan kallad KDN och Nattvandrarna i Mölnbo (org. nr ), nedan kallad förening. Omfattning Avtalet avser Nattvandrarna i Mölnbo. Nattvandrarna i Mölnbo erhåller från KDN ett årligt verksamhetsbidrag, i den utsträckning, under de förutsättningar och i de former som framgår av detta avtal. Nattvandrarna i Mölnbo förbinder sig att bedriva verksamhet i södertälje med inriktning, omfattning och form som framgår av detta avtal. Avtals tid Avtalet gäller för perioden till och med Avtalet upphör automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning. Allmänna Riktlinjer Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer för föreningsbidrag. Samråd Föreningen är en ideell förening med fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet i södertälje Kommun. Samråd med KDN gällande verksamhetens innehåll och utformning ska ske minst 1 gång varje verksamhetsår. KDN prestation Nattvandrarna i Mölnbo erhåller ett bidrag på kronor per år Nattvandrarna i Mölnbo prestation Föreningen förbinder sig att verka för att engagera vuxna att vistas bland ungdomar på kvällar och nätter genom nattvandring Föreningen förbinder sig att verka för att vza en vuxen förebild och ett stöd för våra ungdomar samt att motarbeta våld droger och främlingsfientlighet Föreningen förbinder sig att fullfölja verksamhetsplanen som årsmötet har godkänt Föreningen förbinder sig att årligen redovisa sina genomförda aktiviteter. Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer

3 Södertal je kommun 5 8 Förnyat avtal Under andra halvåret 2014 möts parterna for att påbörja diskussionen om ett eventuellt nytt avtal for perioden efter 3 1 december Hävning Part får häva detta avtal om motpart inte följer sina åligganden enligt avtal och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse Uppsägning i förtid Vill någon av parterna säga upp detta avtal med avslutning fore avtalstidens utgång, måste uppsägning ske skriftlig med angivande av orsak, senast 6 månader fore den tid då man vill att avtalet ska upphöra Väsentligt förändrade förutsättningar Skulle de förutsättningar som legat till grund för detta avtal väsentligen förändras under avtalsperioden och detta inte sker tillfoljd av avtalsbrott, ska parterna i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet. Med väsentligt förandrade föntsättningar fors% här bland annat en for föreningen förändrad associationsform, så som en övergång från ideell foreningen till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan associationsform. Ytterligare kan en kraftig ekonomisk neddragning av anslagen till KDN utgöra en sådan väsentlig förändrad föntsättning. KDN har vid sådant samråd, i det fall parterna inte kan nå en överenskommelse i frågan, rätt att ensidigt avgöra huruvida de forutsattningar som legat till grund for detta avtal väsentligt förändrats. Tvist Tvister angående detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Gällande avtal Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan Nattvandrma i Mölnbo och KDN. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt exemplar. södertälje den lp Södertäljeden l För Vårdinge kommundelsnämnd För Nattvandrarna i Mölnbo Björn Eriksson Ordförande Ordförande

4 södertälje kommun Ansökningsuppgifter för Kultur- Och fritidskontor~omm~ndelsspecifik. föreningar1 Vårdinge-Mölnbo Anläggningsenheten Södertälje Mail: Ansökningsdata Ansökningsnr. : 1286 Status: Diarienummer AnsClkningsdat.: Verksamhetsar 2013 Beslut: Ovriga uppl.: Kunddata Kortnamn: NVM Kundnummer 0 Namn: Nattvandrarna i Mölnbo c/o Karin Celander Adress: Rosendalsvägen 35 Postnr. ort: Mölnbo Tel. arbete: Tel. bostad: Telefax: O!ganisationsnr.: Kontotypkonto: Plusgir0 nr: Beräkning FClrslagsbelopp: SEK Avdrag %: 0% Beslutat belopp: SEK Signatur AvslaglBevakning A vlagsdatum: - Meddelande: Ansökningsdata Rubrik Aktuellt antal medlemmar Medlemmar folkbokförda i Södertälje PojkarIMän 0-20 år PojkarIMän år PojkarIMän 65 år och äldre Totalt antal PojkarIMän i Södertälje FlickorIKvinnor 0-20 år FlickorIKvinnor år FlickorIKvinnor 65 år och äldre Totalt antal FlickorIKvinnor i Södertälje Totalt antal medlemmar i Södertälje Illedlemmar folkbokförda utanför Södertalje PojkarIMän 0-20 år PojkarIMän år PojkarIMän 65 år och äldre Totalt antal PojkarIMän utanför södertälje FlickorIKvinnor 0-20 ar FlickorIKvinnor år FlickorIKvinnor 65 år och äldre Totalt antal FlickorIKvinnor utanför Södertälje Totalt antal medlemmar utanför Södertälje Totalt antal medlemmar i föreningen Andamå för sökt bidrag Kort beskrivning Registrerat anstikningsvdrde 27 o O o O o o 2 O o o Vårt ändamål är att bedriva Nattvandring och ungdomsverksamhet i form av Fredagsgården i Mölnbo. Målet är att verka för en trygg miljö för alla. Vi behöver medel för informationsspridning, medlemsrekrytering, utbildning av nattvandrare inkl. ledarna på fredagsgården samt för att ordna aktiviteter för ungdomarna inom Fredagsgårdens regi, t.ex. disco, bowlingufflykt, tacokväll. Vi har ett generationsskifte bland ledarna på Fredagsgården och till hösten är det,

5 Södertälje kommun Ansökningsuppgifter för Och fritidskontor~omm~ndelsspecifik. föreningar1 Vårdinge-Mölnbo Anläggningsenheten södertälje Mail: Ansökningsdata Ansökningsnr. : 1286 Status: Diarienummer Ansökningsdat.: VerksamhetsBc 2013 Beslut: dvriga uppl.: Kunddata Kortnamn: Kundnummer: 0 NVM Namn: Nattvandrarna i Mölnbo C/O Karin Celander Adress: Rosendalsvägen 35 fostnr. cd: Mölnbo Tel. arbete: Tel. bostad: Telefax: Organisationsnr.: Kontotypkonto: Plusgiro nr: Beräkning Förslagsbelopp: Avdrag %: 0% Beslutat belopp: Signa tur SEK SEK AvslaglBevakning Avlagsdatum: Meddelande: Ansökningsdata Rubrik Registrerat ansökningsvarde en ovanligt stor årskull som vi välkomnar så vi behöver dels mer utbildning av ledarna men ocksa uppdatera spelkonsoler, spel mm som slitits hårt de gangna aren. För att locka äldre ungdomar vill vi skaffa ett tradlöst internet till vår lokal under Fredagsgarden hade våren medlemmar inkl gratis, och det var i snitt 38 närvarande varje fredag. Hösten 2012 var det 110 medlemmar inkl gratis och i snitt 45 närvarande varje fredag. Fördelningen killarltjejer är ungefär Vi har haft gratis medlemskap fran åk 7 för att få fler högstadieungdomar att komma till Fredagsgarden, något fler har kommit men ingen större skillnad. Vi fortsätter dock med gratis medlemskap from Ak 7 och hoppas att fler hittar till oss. Sökt belopp O Belopp (ej mellanslag, kornmatecker! eller kr) Rapportnamn BIDRAG-ANSOKAN

6 Vårt ändamål är att bedriva Nattvandring och ungdomsverksamhet i form av Fredagsgården i Mölnbo. Målet är att verka for en trygg miljö för alla. Vi behöver medel for informationsspridning, medlemsrekrytering, utbildning av nattvandrare inkl. ledarna på fredagsgården samt fór att ordna aktiviteter för ungdomarna inom Fredagsgårdens regi, t.ex. disco, bowlingutflykt, tacokväll. Vi har ett generationsskifte bland ledarna på Fredagsgården och till hösten är det en ovanligt stor årskull som vi välkomnar så vi behöver dels mer utbildning av ledarna men också uppdatera spelkonsoler, spel mm som slitits hårt de gångna åren. För att locka äldre ungdomar vill vi skaffa ett trådlöst internet till vår lokal under Fredagsgården hade våren medlemmar ink1 gratis, och det var i snitt 38 närvarande varje fredag. Hösten 2012 var det 1 10 medlemmar inkl gratis och i snitt 45 närvarande varje fredag. Fördelningen killadtjejer är ungefar Vi har haft gratis medlemskap från åk 7 for att E fler högstadieungdomar att komma till Fredagsgården, något fler har kommit men ingen större skillnad. Vi fortsätter dock med gratis medlemskap from åk 7 och hoppas att fler hittar till oss.

7 Verksamhetsberättelse år 2011 för Nattvandrarna i Mölnbo Föreningens styrelse har utgjorts av: Ordförande: Karin Celander Sekreterare & kassör: Tina Görharnmar Vice ordförande: Jessica Alkesjö Ledamöter: Jim Svensson och Christian Nielsen Suppleanter: Jennica Neuman Revisorer: Ordinarie: Yvonne Akermark Suppleant: Eva Allstadius Valberedning: Arsmötet Iihmade fragan om valberedning till styrelsen. Gemensamma verksam heten Verksamheten har ptigatt som vanligt hela året, Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 styrelsemöten. Vi har haft ett uppskattat medlemsmöte med mat. Vi är medlemmar i Riksnätverket för nattvandrare och är därigenom olycksfallsfirsakrade r& vi nattvandrar. Rekrytering: Föreningen har under verksamhetsåret tryckt upp en ny infonnationsfolder som delats ut till alla hushåll i Vårdinge kommundel, Var folder finns utlagd p& biblioteket och hos Abbes. Vi har satt upp anslag p& informationstavlorna i byn och även haft nagra "Prova p& kvällar". Vi har delat ut inbjudan till "Prova p& kvällar" vid pendeltaget och haft notiser i Länstidningen under "Det hander i helgen". Vi har informerat om vara verksamheter bade pa Eneskolans foraldramöten och Möinboskolans föraldramöte. Det har varit svart att rekrytera nya Nattvandrare men till Fredagsgarden har vi fått flera nya ledare. Utbildning: Vi har erbjudit vara medlemmar att delta gratis i en kurs i Mölnbo för vuxna i Första Hjälpen med Röda Korsets duktiga och inspirerande ledare. Vi har bjudit in till Brandutbildning men trots Brsök med olika datum inte fått de 8 anmälningar som behövdes for att genomföra kursen. Riksniitverket for Nattvandrare har arrangerat förelasningar som vara medlemmar kunnat g& p&. Lokal byte: Vårt rum p& ovanvåningen i Mölnbo Folkets Hus behövdes fbr den nya biosatsningen s& istället fick vi ett rum bredvid Fredagsgårdens. Det nya rummet anviinds för bada verksamheterna, det finns lasbara garderober för nattvandrarjackorna, första hjälpen materiel, mobiltelefon etc. Rummet i övrigt kommer att renoveras och inredas för att passa fredagsgardens verksamhet. Det är ett välkommet tillskott eftersom det varit trångt pa Fredagsgarden. Nattvandrarna Er mindre utrymme men om man behöver lugn och ro för att

8 t.ex. ringa och anmala att nattvandringen pilbörjas till polisen, s& far ungdomarna g& ut ur rummet en stund. I samband med lokalbytet tviittade vi alla jackor, rensade i skap och luor och gick igenom de gamla patïnarna med protokoll mm. Tina hittade protokollet från mötet da föreningen bildades och det mötet hölls den 8 februari Nattvandring (Utomhusnattvandringen) Jim Svensson har varit samordnare och schemalaggare for nattvandringen. Under verksamhetsaret har vi tappat ytterligare medlemmar, vi är nu 12 st schemalagda nattvandrare och 3 st reserver i slutet av Vi har under Aret försökt att viima medlemmar genom att ha "Prova p& nattvandring" vid 5 tillfallen och delat ut anslag nere pa stationen till tagreseniirer. Vi har aven delat ut nattvandrarbroschyrer vid naga tillfallen runt om i Mölnbo i samband med nattvandring, dock utan resultat. Föreningen har bedrivit nattvandiing p& fredagar under året men iiven nagon enstaka lördag under vår och sommar. Vi har haft ett förhåilandevis lugnt &r i Mölnbo, klotter och skadegörelse har minskat en hel del jämfört med tidigare år. I början av året rapporterades in en sönderslagen ruta nere pii stationsomriidet och ett översvämmat handfat uppe på ip, nagon hade täppt för avloppet och satt p& vattenkranen. Vi har upptäckt olåsta dörrar p& skolan vid ett par tillfillen och en mystisk hyrbil med tvil personer som sakta körde runt i samhalet, vtinde p& olika personers uppfarter. Deras rniirkliga beteende drog mycket uppmärksamhet till sig och bilen kollades upp av vaksamma Mölnboungdomar. Hyrbilen visade sig vara vaktare som u$örde spaning &t SL. Vid ett tillfäile ringde vi in polisen niir nattvandrare stötte p& en grupp hotfulla ungdomar som ej var ifrån Mölnbo, firststrkning tillkallades och nattvandrarna 16ste problemet innan polisen kom till platsen. Sommaren, hösten och vintern var förvilnansvärt lugna i Mölnbo, det enda som rapporterats in var n&gra olåsta dörrar uppe p& skolan. Fredagsgården (Inom husna ttvandringen) Tina Görhamrnar har varit samordnare och schemaliiggare för Fredagsgasden. Fredagsgården har varit öppen alla Eredagar under var- och höstterminen, utom vid helger och lov. Den klara ökningen under hósten 2010 höll i sig under våren 201 1, Total antalet besökare var 138,72 som betalade medlemsavgift och 43 i snitt per fredag (mot 100/63/42 för VT 2010). Däremot kunde hösten inte toppa rekordhösten Det var totalt 125,85 som betalade

9 medlemsavgift och 48 i snitt per fredag (mot 134/81/55 Mr HT 2010). Antalet tjejer är fortsatt unge& hälften. I ett försök att locka de äldre har vi ändrat medlemsreglerna filin varterminen 201 1, s& att man från 7an kan vara bonusmedlem. En bonusmedlem betalar ingen medlemsavgift och Zlr välkommen farst efter kl. 20 fdr att ge helmedlemmarna (framför allt de yngre) mer utrymme. Som bonusmedlem far man inte följa med p4 aktiviteter som Laserdome och Bowling, och man måste betala en avgift vid t.ex. tacokvällarna. Det har inte lockat s4 m4nga (bara ett fåtal har varit bonusmedlemmar), men det har varit mycket bättre stamning och liittare tör ledarna som sluppit tjata ph de aldsta om medlemsavgift. Som vanligt har det spelats pingis och biljard, tittats p& TV, ätits godis, spelats kort, tisslats och tasslats, och lekts och rasats. Det har aven varit en del äventyr ute (under varmare tiden) med Fredagsgården som bas. Dansmattan, Guitar Hero, och Singstar kommer fram då och då. Till hösten fick vi en barbar högtalare som kan kopplas till en mobil, ipod eller liknande. Den har varit framme mycket med musik och spontan dans. Vi har som vanligt haft en Tacokviill per termin, samt Bowling i våras och Laserdome under hösten. Under våren hade vi besök av en ung trollkarl med en magi och eldshow och vi hade aven ett Disco, men p% hösten blev det inga fler aktiviteter. I väntan p& bio i Mölnbo var vi varit ivag och s4g Narnia p4 Estrad i Södertalje (i januari), och när Mölnbo bio visade film i december (och januari) gav vi våra medlemmar möjlighet att g4 p4 bio p& hemmaplan (en film per medlem betalades av Fredagsgården). Det var 28 som tog vara p& tillfdllet. Vi har fortfarande inte lyckats hitta nagot bra alternativ för vår tër,kta Manga-kurs, men jobbar vidare p4 detta (eller nhgot motsvarande). Att vi inte har fler aktiviteter har flera orsaker d& dec nggot osakra ekononin bidrar men den största är snarare att hitta n4godnhgra som orkadvill håila i aktiviteten. Dessutom är det ont om utrymme sh det tar plats Eran de vanliga aktiviteterna (som tex pingis) f6r de som inte vill vara med. I samband med iordningställandet av Mölnbo bio har det gjorts en rockad i Folkets hus. Den gamla Nattvandringslokalen har blivit maskinrum, kontor och verkstad, och den gamla kontoret och verkstaden har blivit ledigt att disponera för bhde Nattvandrare och Fredagsgard. Under sommar gjordes tillrgckligt fir att Nattvandrarna skulle kunna använda lokalen och även Fredagsgården har under hösten anvht lokalen trots att den är minst sagt i behov av renovering. Farg och annat material har inköpts för renovering och jobbet kommer göras SA snart lyset har fixats av Sören (byta lysrören mot trevligare lampor). Till v&rtenninen tappade vi 4 ledare men lyckades fil ihop schemat med en del extra ansträngning. Ytterligare ett par ledare slutade till hösten, men vi har under hösten gjort en extra anstijbngning Mr att värva nya ledare (eftersom vi har ett generationsskifte ph gång), och vi har lyckats få 1 O nya ledare. SA under hösten var vi 29 ledare. Vi har bemanning alla fredagar under terminen med minst 2 ledare varje gång, men det är fortsatt svårt att få nagonlnagra att göra nhgot ut6ver det vanliga. Med nedskrivna rutiner och kontakt med Fredagsrapporter och mail försöker vi s& gatt det går att hålla samma linje. Mycket av Fredagsgarden hålls ihop av nagra fh personer och tiden och orken räcker inte till SA mycket mer. Vi hoppas dock p% den nya generationen ledare.

10 För att få en battre kontinuitet nu, kunna utöka verksamheten, orka med att möte även de gldre p& ett bra sätt (med nya problem som attityd, alkohol och tobak), och p& sikt kunna behalla Fredagsgården behövs en av kommunen anstalld fritidsledare, som är dar varje vecka tillsammans med olika foraldrar. r.5 /.,".,.--A I. ' (j.,.t+,) '...".."'/ ), <r:*....;.!;l,,,.,.,.-c.'.,..,, c&., L.. s...,... h Styrelsen för Föreningen Nattvandrarna i M61nbo ,"i flt,,/], h.,f.- Karin Celander Ordförande Tina GiSrhammar Sekreterare & kassör C- vit; i \ O1- TYJ) ;, k... Christian Nielsen Ledamot... Ledamot

11 Verksamhetsplan för Nattvandrama i Mölnbo 2012 Vår malsättning är att aven fortsätta med biide nattvandringen ute pa byn och Fredagsgården, och vår ambition är att vara vuxna förebilder och ett stöd till våra barn och ungdomar, Vi har för avsikt att fortsatta samarbetet med Röda Korset och erbjuda utbildning i första hjalpen till v h ledarelnattvandrare, men aven ha andra utbildnings- eller förel&sningstillfallen i ämnen som berör var verksamhet. Vi avser att ha 1-2 medlemsmöten under liret, varav ett på hösten med mat och underhållning. Detta för att öka motivationen och starka banden mellan alla ledarelnattvandrare. Vi tanker fortsatta att synas och locka nya leddnattvandrare genom riktad information till hushållen, deltagande i olika lokala evenemang och foräldrarnöten i bhde Mölnboskolan och Eneskolan. Vi ska ocksa försöka finna nya vagar att locka nya ledardnattvandrare, att fi ordning pa vår hemsida är högt prioriterat. Vi vill aven fortsätta vårt samarbete med skolan, kommunen, polis, fältassistenter, personalen pli fritidsgården i Järna och Järnas Nattvandrare. Nattvandring Syftet med Nattvandringen är att både barn, ungdomar och vuxna ska känna trygghet när de är ute och rör sig pil byn. Den gula jackan talar om för dem att det finns vuxna som är ute &X deras skull, för att det skall vara tryggt och säkert att g& genom samhället och komma eller åka med pendeltaget. Vi stravar ocksa efter att vår närvaro ska förhindra bråk, skadegörelse och annat busliv p& dessa kvdlar. Vår strävan med Nattvandringen är att kunna vara ute varje fredag- och lördagkval och aven ha extra förstarkning vid vissa helger och skolavslutningar. Dock är vi idag inte tillrtickligt många för att kunna genomföra detta. Vår målsättning under 2012 är darför att under den kalla halvan av året koncentrera oss främst p& fredagarna för att under den varma halvan av hret kukunna vm ute både fredagar och lördagar. Var ambition är att fortsatta marknadsföra oss och göra allt vad vi kan för att locka ännu fler personer att bli nattvandrare, s& att vi kan hterga till full t&kning, DA det har noterats att ungdomarna är ute andra tider (mest senare) h nattvanha, ska vi diskutera möjligheten att göra nattvandringen nagot mer flexibel och kanske variera tiderna vi lir ute. Vi avser att under aret dokumentera klotter och skadegörelse (bade befintligt och nytt) med den kamera vi fått av Vårdingeriidet, och sprida informationen vidare till Jmas fritidsgård, Järnas nattvandrare och polis.

12 Syflet med Fredagsgården är att erbjuda barnen/ungdomarna från 4:an och uppat nagonstans att ta viigen pk fredagskvallarna. Fredagsgården är i första hand en plats där man kan träffa kompisar utan allt för många måsten. P% gården kan man köpa lite godis, spela pingis eller biljard, sjunga, dansa, eller spela lite Guitar hero, titta p% TV och ta det lugnt, sitta och prata, spela lite kort eller &got annat spel. Fredagsgården är aven ett ställe där det da och da händer n4got extra. Under våren planerar vi att arrangera en tacokväll, ett disco, en trolleriafton, en bowling eller liknade p4 annan ort, och en avslutning ute eventuellt med musik. Även under hösten planerar vi en tacokvall och ett disco men Laserdome istället för bowling. Dessutom ska vi försöka få till en Mangakurs eller liknande. I övrigt har vi kanske n4gra fler aktiviteter om vi far nagra bra tips från barnen (eller andra) och nagonlnhgra av ledarna är beredda att ta hand om det. Målsättningen är att Fredagsgården ska vara öppen varje fiedag under terminerna med undantag för lov och helger. Vi har idag tillrackligt många ledare för att kunna ha öppet, men det är svårt att fa nagonin4gra att göra nhgot utöver att vara p& Fredagsgarden. Vi tycker att vi har en bra verksamhet med de ekonomiska ramar vi har, och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra samarbetet och informationsspridningen mellan ledarna, men mycket av verksamheten halls ihop av nligra f& personer och tiden och orken riicker inte till sa mycket mer. Vi har ett generationsskifte p& gång bland ledarna. Vi tappade flera erfarna året och flera är pli gång att sluta i år. Aven Tina Görhammar som varit ansvarig för Fredagsgården under mhga år gör sitt sista tir och arbetsuppgifterna son hon har haft måste successivt tas över av de nya ledarna. En arbetsbeskrivning för Fredagsgården har skrivits för att underlätta detta. En extra viiwningskampanj i höstas ledde till 10 nya ledare, men ytterligare behövs till hösten, För att f& en biittre kontinuitet nu, kunna utöka verksamheten, orka med att möta aven de aldre p4 ett bra satt (med nya problem som attityd, alkohol och tobak), och p& sikt kunna behiilla Fredagsgarden behövs en av kommunen anställd fritidsledare som är där varje vecka tillsammans med olika &aldrar. Renovering av det nya rummet (som vi fick i samband med ombyggnaden för Mölnbo bio) kommer ske sa snart tid medges. Sören fixade lyset till terminsstarten sa nu är det fritt att börja. Idderna om malning i korridoren och eventuellt en ny plastmatta inne pa Fredagsgården från förra året kvarstår men pengarna, tiden och energin räcker fömiodligen bara till det nya rummet. Behovet av ett nytt pingisbord är överhängande (kvarstår f'rån förra året). Det är aven nödvtindigt med en del fortlöpande inköp såsom pingis- och biljardtillbehör, papper, pernor, spel och liknande. Ekonomi och föreningsbidrag För att kunna bedriva en verksamhet som känns tillfredsställande vi beroende av ekonomiskt stöd. Vi har ett antal sponsorer men det racker inte, vi behöver fortsatt stöd f& kornmundelsn~mnden. Under 2010 fick vi sek20500 i grundbidrag och mer till extra aktiviteter efter separata ansökningar. Vi har dock svårt att planera verksamheten och f3 arrangörer till de extra aktiviteterna när vi inte vet om vi far pengarna eller ej.

13 Vi beggr darfor under sek35000, da vi anser att vi uppfyllt nämndens krav p% motprestation under det gingna Aret. Styrelsen för Nattvandrarna i Mölnbo Karin Celander Ordförande

Ansokan om föreningsbidrag 2012, Nattvandrarna i Mölnbo

Ansokan om föreningsbidrag 2012, Nattvandrarna i Mölnbo 2012.02-28 Tja nstes krivelse SÖDERTALJE KMMUN Dnr Kontor Kultur- och fritidskontoret Handlaggare Elisabet Sjöqvist 08-523 024 46 elisabet.sjoqvist@sodertalje.se Vårdinge kornmundelsnämnd Ansokan om föreningsbidrag

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer