Handlaggare Elisabet Sjöqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlaggare Elisabet Sjöqvist 08-523 024 46 elisabet.sjoqvist@sodertalje.se"

Transkript

1 m Södertalie kommun Tjänsteskrivelse ONKOU SODERTALJE KOMMUN Dnr Kontor Kultur- och fritidskontoret Handlaggare Elisabet Sjöqvist Vårdinge kommundelsnämnd Ansökan om föreningsbidrag 2013, Nattvandrarna i Mölnbo Dnr Sammanfattning av ärendet Nattvandrarna i Mölnbo har ansökt om föreningsbidrag med kronor till sin verksamhet. Kultur- och fritidskontoret har utarbetat ett förslag till avtal som galler for Bidrag utgår till fritidsgårdsverksamhet samt utbildnings- och informationsinsatser med sammanlagt kronor. Beslutsunderlag Kultur- och f~tidskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidskontorets avtalsforslag. Nattvandrarna i Mölnbos bidragsansökan. Kontorets/fÖrvaItningens förslag till nämnden: Nattvandrarna i Mölnbo beviljas bidrag med högst kronor per år enligt villkor i upprättat avtal. Nämnordförande ges i uppdrag att teckna avtalet vid sittande bord Beslutet expedieras till: Nattvandrarna i Mölnbo Ko / Förening och anlaggning1 Elisabet Sjöqvist Vardinge kdn Carnpusgatan Södertalje Tfn O0 Bankgiro Postgiro

2 södertälje kommun AVTAL med Nattvandrarna i Mölnbo Parter Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Vårdinge kommundelsnämnd, nedan kallad KDN och Nattvandrarna i Mölnbo (org. nr ), nedan kallad förening. Omfattning Avtalet avser Nattvandrarna i Mölnbo. Nattvandrarna i Mölnbo erhåller från KDN ett årligt verksamhetsbidrag, i den utsträckning, under de förutsättningar och i de former som framgår av detta avtal. Nattvandrarna i Mölnbo förbinder sig att bedriva verksamhet i södertälje med inriktning, omfattning och form som framgår av detta avtal. Avtals tid Avtalet gäller för perioden till och med Avtalet upphör automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning. Allmänna Riktlinjer Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer för föreningsbidrag. Samråd Föreningen är en ideell förening med fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet i södertälje Kommun. Samråd med KDN gällande verksamhetens innehåll och utformning ska ske minst 1 gång varje verksamhetsår. KDN prestation Nattvandrarna i Mölnbo erhåller ett bidrag på kronor per år Nattvandrarna i Mölnbo prestation Föreningen förbinder sig att verka för att engagera vuxna att vistas bland ungdomar på kvällar och nätter genom nattvandring Föreningen förbinder sig att verka för att vza en vuxen förebild och ett stöd för våra ungdomar samt att motarbeta våld droger och främlingsfientlighet Föreningen förbinder sig att fullfölja verksamhetsplanen som årsmötet har godkänt Föreningen förbinder sig att årligen redovisa sina genomförda aktiviteter. Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer

3 Södertal je kommun 5 8 Förnyat avtal Under andra halvåret 2014 möts parterna for att påbörja diskussionen om ett eventuellt nytt avtal for perioden efter 3 1 december Hävning Part får häva detta avtal om motpart inte följer sina åligganden enligt avtal och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse Uppsägning i förtid Vill någon av parterna säga upp detta avtal med avslutning fore avtalstidens utgång, måste uppsägning ske skriftlig med angivande av orsak, senast 6 månader fore den tid då man vill att avtalet ska upphöra Väsentligt förändrade förutsättningar Skulle de förutsättningar som legat till grund för detta avtal väsentligen förändras under avtalsperioden och detta inte sker tillfoljd av avtalsbrott, ska parterna i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet. Med väsentligt förandrade föntsättningar fors% här bland annat en for föreningen förändrad associationsform, så som en övergång från ideell foreningen till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan associationsform. Ytterligare kan en kraftig ekonomisk neddragning av anslagen till KDN utgöra en sådan väsentlig förändrad föntsättning. KDN har vid sådant samråd, i det fall parterna inte kan nå en överenskommelse i frågan, rätt att ensidigt avgöra huruvida de forutsattningar som legat till grund for detta avtal väsentligt förändrats. Tvist Tvister angående detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Gällande avtal Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan Nattvandrma i Mölnbo och KDN. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt exemplar. södertälje den lp Södertäljeden l För Vårdinge kommundelsnämnd För Nattvandrarna i Mölnbo Björn Eriksson Ordförande Ordförande

4 södertälje kommun Ansökningsuppgifter för Kultur- Och fritidskontor~omm~ndelsspecifik. föreningar1 Vårdinge-Mölnbo Anläggningsenheten Södertälje Mail: Ansökningsdata Ansökningsnr. : 1286 Status: Diarienummer AnsClkningsdat.: Verksamhetsar 2013 Beslut: Ovriga uppl.: Kunddata Kortnamn: NVM Kundnummer 0 Namn: Nattvandrarna i Mölnbo c/o Karin Celander Adress: Rosendalsvägen 35 Postnr. ort: Mölnbo Tel. arbete: Tel. bostad: Telefax: O!ganisationsnr.: Kontotypkonto: Plusgir0 nr: Beräkning FClrslagsbelopp: SEK Avdrag %: 0% Beslutat belopp: SEK Signatur AvslaglBevakning A vlagsdatum: - Meddelande: Ansökningsdata Rubrik Aktuellt antal medlemmar Medlemmar folkbokförda i Södertälje PojkarIMän 0-20 år PojkarIMän år PojkarIMän 65 år och äldre Totalt antal PojkarIMän i Södertälje FlickorIKvinnor 0-20 år FlickorIKvinnor år FlickorIKvinnor 65 år och äldre Totalt antal FlickorIKvinnor i Södertälje Totalt antal medlemmar i Södertälje Illedlemmar folkbokförda utanför Södertalje PojkarIMän 0-20 år PojkarIMän år PojkarIMän 65 år och äldre Totalt antal PojkarIMän utanför södertälje FlickorIKvinnor 0-20 ar FlickorIKvinnor år FlickorIKvinnor 65 år och äldre Totalt antal FlickorIKvinnor utanför Södertälje Totalt antal medlemmar utanför Södertälje Totalt antal medlemmar i föreningen Andamå för sökt bidrag Kort beskrivning Registrerat anstikningsvdrde 27 o O o O o o 2 O o o Vårt ändamål är att bedriva Nattvandring och ungdomsverksamhet i form av Fredagsgården i Mölnbo. Målet är att verka för en trygg miljö för alla. Vi behöver medel för informationsspridning, medlemsrekrytering, utbildning av nattvandrare inkl. ledarna på fredagsgården samt för att ordna aktiviteter för ungdomarna inom Fredagsgårdens regi, t.ex. disco, bowlingufflykt, tacokväll. Vi har ett generationsskifte bland ledarna på Fredagsgården och till hösten är det,

5 Södertälje kommun Ansökningsuppgifter för Och fritidskontor~omm~ndelsspecifik. föreningar1 Vårdinge-Mölnbo Anläggningsenheten södertälje Mail: Ansökningsdata Ansökningsnr. : 1286 Status: Diarienummer Ansökningsdat.: VerksamhetsBc 2013 Beslut: dvriga uppl.: Kunddata Kortnamn: Kundnummer: 0 NVM Namn: Nattvandrarna i Mölnbo C/O Karin Celander Adress: Rosendalsvägen 35 fostnr. cd: Mölnbo Tel. arbete: Tel. bostad: Telefax: Organisationsnr.: Kontotypkonto: Plusgiro nr: Beräkning Förslagsbelopp: Avdrag %: 0% Beslutat belopp: Signa tur SEK SEK AvslaglBevakning Avlagsdatum: Meddelande: Ansökningsdata Rubrik Registrerat ansökningsvarde en ovanligt stor årskull som vi välkomnar så vi behöver dels mer utbildning av ledarna men ocksa uppdatera spelkonsoler, spel mm som slitits hårt de gangna aren. För att locka äldre ungdomar vill vi skaffa ett tradlöst internet till vår lokal under Fredagsgarden hade våren medlemmar inkl gratis, och det var i snitt 38 närvarande varje fredag. Hösten 2012 var det 110 medlemmar inkl gratis och i snitt 45 närvarande varje fredag. Fördelningen killarltjejer är ungefär Vi har haft gratis medlemskap fran åk 7 för att få fler högstadieungdomar att komma till Fredagsgarden, något fler har kommit men ingen större skillnad. Vi fortsätter dock med gratis medlemskap from Ak 7 och hoppas att fler hittar till oss. Sökt belopp O Belopp (ej mellanslag, kornmatecker! eller kr) Rapportnamn BIDRAG-ANSOKAN

6 Vårt ändamål är att bedriva Nattvandring och ungdomsverksamhet i form av Fredagsgården i Mölnbo. Målet är att verka for en trygg miljö för alla. Vi behöver medel for informationsspridning, medlemsrekrytering, utbildning av nattvandrare inkl. ledarna på fredagsgården samt fór att ordna aktiviteter för ungdomarna inom Fredagsgårdens regi, t.ex. disco, bowlingutflykt, tacokväll. Vi har ett generationsskifte bland ledarna på Fredagsgården och till hösten är det en ovanligt stor årskull som vi välkomnar så vi behöver dels mer utbildning av ledarna men också uppdatera spelkonsoler, spel mm som slitits hårt de gångna åren. För att locka äldre ungdomar vill vi skaffa ett trådlöst internet till vår lokal under Fredagsgården hade våren medlemmar ink1 gratis, och det var i snitt 38 närvarande varje fredag. Hösten 2012 var det 1 10 medlemmar inkl gratis och i snitt 45 närvarande varje fredag. Fördelningen killadtjejer är ungefar Vi har haft gratis medlemskap från åk 7 for att E fler högstadieungdomar att komma till Fredagsgården, något fler har kommit men ingen större skillnad. Vi fortsätter dock med gratis medlemskap from åk 7 och hoppas att fler hittar till oss.

7 Verksamhetsberättelse år 2011 för Nattvandrarna i Mölnbo Föreningens styrelse har utgjorts av: Ordförande: Karin Celander Sekreterare & kassör: Tina Görharnmar Vice ordförande: Jessica Alkesjö Ledamöter: Jim Svensson och Christian Nielsen Suppleanter: Jennica Neuman Revisorer: Ordinarie: Yvonne Akermark Suppleant: Eva Allstadius Valberedning: Arsmötet Iihmade fragan om valberedning till styrelsen. Gemensamma verksam heten Verksamheten har ptigatt som vanligt hela året, Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 styrelsemöten. Vi har haft ett uppskattat medlemsmöte med mat. Vi är medlemmar i Riksnätverket för nattvandrare och är därigenom olycksfallsfirsakrade r& vi nattvandrar. Rekrytering: Föreningen har under verksamhetsåret tryckt upp en ny infonnationsfolder som delats ut till alla hushåll i Vårdinge kommundel, Var folder finns utlagd p& biblioteket och hos Abbes. Vi har satt upp anslag p& informationstavlorna i byn och även haft nagra "Prova p& kvällar". Vi har delat ut inbjudan till "Prova p& kvällar" vid pendeltaget och haft notiser i Länstidningen under "Det hander i helgen". Vi har informerat om vara verksamheter bade pa Eneskolans foraldramöten och Möinboskolans föraldramöte. Det har varit svart att rekrytera nya Nattvandrare men till Fredagsgarden har vi fått flera nya ledare. Utbildning: Vi har erbjudit vara medlemmar att delta gratis i en kurs i Mölnbo för vuxna i Första Hjälpen med Röda Korsets duktiga och inspirerande ledare. Vi har bjudit in till Brandutbildning men trots Brsök med olika datum inte fått de 8 anmälningar som behövdes for att genomföra kursen. Riksniitverket for Nattvandrare har arrangerat förelasningar som vara medlemmar kunnat g& p&. Lokal byte: Vårt rum p& ovanvåningen i Mölnbo Folkets Hus behövdes fbr den nya biosatsningen s& istället fick vi ett rum bredvid Fredagsgårdens. Det nya rummet anviinds för bada verksamheterna, det finns lasbara garderober för nattvandrarjackorna, första hjälpen materiel, mobiltelefon etc. Rummet i övrigt kommer att renoveras och inredas för att passa fredagsgardens verksamhet. Det är ett välkommet tillskott eftersom det varit trångt pa Fredagsgarden. Nattvandrarna Er mindre utrymme men om man behöver lugn och ro för att

8 t.ex. ringa och anmala att nattvandringen pilbörjas till polisen, s& far ungdomarna g& ut ur rummet en stund. I samband med lokalbytet tviittade vi alla jackor, rensade i skap och luor och gick igenom de gamla patïnarna med protokoll mm. Tina hittade protokollet från mötet da föreningen bildades och det mötet hölls den 8 februari Nattvandring (Utomhusnattvandringen) Jim Svensson har varit samordnare och schemalaggare for nattvandringen. Under verksamhetsaret har vi tappat ytterligare medlemmar, vi är nu 12 st schemalagda nattvandrare och 3 st reserver i slutet av Vi har under Aret försökt att viima medlemmar genom att ha "Prova p& nattvandring" vid 5 tillfallen och delat ut anslag nere pa stationen till tagreseniirer. Vi har aven delat ut nattvandrarbroschyrer vid naga tillfallen runt om i Mölnbo i samband med nattvandring, dock utan resultat. Föreningen har bedrivit nattvandiing p& fredagar under året men iiven nagon enstaka lördag under vår och sommar. Vi har haft ett förhåilandevis lugnt &r i Mölnbo, klotter och skadegörelse har minskat en hel del jämfört med tidigare år. I början av året rapporterades in en sönderslagen ruta nere pii stationsomriidet och ett översvämmat handfat uppe på ip, nagon hade täppt för avloppet och satt p& vattenkranen. Vi har upptäckt olåsta dörrar p& skolan vid ett par tillfillen och en mystisk hyrbil med tvil personer som sakta körde runt i samhalet, vtinde p& olika personers uppfarter. Deras rniirkliga beteende drog mycket uppmärksamhet till sig och bilen kollades upp av vaksamma Mölnboungdomar. Hyrbilen visade sig vara vaktare som u$örde spaning &t SL. Vid ett tillfäile ringde vi in polisen niir nattvandrare stötte p& en grupp hotfulla ungdomar som ej var ifrån Mölnbo, firststrkning tillkallades och nattvandrarna 16ste problemet innan polisen kom till platsen. Sommaren, hösten och vintern var förvilnansvärt lugna i Mölnbo, det enda som rapporterats in var n&gra olåsta dörrar uppe p& skolan. Fredagsgården (Inom husna ttvandringen) Tina Görhamrnar har varit samordnare och schemaliiggare för Fredagsgasden. Fredagsgården har varit öppen alla Eredagar under var- och höstterminen, utom vid helger och lov. Den klara ökningen under hósten 2010 höll i sig under våren 201 1, Total antalet besökare var 138,72 som betalade medlemsavgift och 43 i snitt per fredag (mot 100/63/42 för VT 2010). Däremot kunde hösten inte toppa rekordhösten Det var totalt 125,85 som betalade

9 medlemsavgift och 48 i snitt per fredag (mot 134/81/55 Mr HT 2010). Antalet tjejer är fortsatt unge& hälften. I ett försök att locka de äldre har vi ändrat medlemsreglerna filin varterminen 201 1, s& att man från 7an kan vara bonusmedlem. En bonusmedlem betalar ingen medlemsavgift och Zlr välkommen farst efter kl. 20 fdr att ge helmedlemmarna (framför allt de yngre) mer utrymme. Som bonusmedlem far man inte följa med p4 aktiviteter som Laserdome och Bowling, och man måste betala en avgift vid t.ex. tacokvällarna. Det har inte lockat s4 m4nga (bara ett fåtal har varit bonusmedlemmar), men det har varit mycket bättre stamning och liittare tör ledarna som sluppit tjata ph de aldsta om medlemsavgift. Som vanligt har det spelats pingis och biljard, tittats p& TV, ätits godis, spelats kort, tisslats och tasslats, och lekts och rasats. Det har aven varit en del äventyr ute (under varmare tiden) med Fredagsgården som bas. Dansmattan, Guitar Hero, och Singstar kommer fram då och då. Till hösten fick vi en barbar högtalare som kan kopplas till en mobil, ipod eller liknande. Den har varit framme mycket med musik och spontan dans. Vi har som vanligt haft en Tacokviill per termin, samt Bowling i våras och Laserdome under hösten. Under våren hade vi besök av en ung trollkarl med en magi och eldshow och vi hade aven ett Disco, men p% hösten blev det inga fler aktiviteter. I väntan p& bio i Mölnbo var vi varit ivag och s4g Narnia p4 Estrad i Södertalje (i januari), och när Mölnbo bio visade film i december (och januari) gav vi våra medlemmar möjlighet att g4 p4 bio p& hemmaplan (en film per medlem betalades av Fredagsgården). Det var 28 som tog vara p& tillfdllet. Vi har fortfarande inte lyckats hitta nagot bra alternativ för vår tër,kta Manga-kurs, men jobbar vidare p4 detta (eller nhgot motsvarande). Att vi inte har fler aktiviteter har flera orsaker d& dec nggot osakra ekononin bidrar men den största är snarare att hitta n4godnhgra som orkadvill håila i aktiviteten. Dessutom är det ont om utrymme sh det tar plats Eran de vanliga aktiviteterna (som tex pingis) f6r de som inte vill vara med. I samband med iordningställandet av Mölnbo bio har det gjorts en rockad i Folkets hus. Den gamla Nattvandringslokalen har blivit maskinrum, kontor och verkstad, och den gamla kontoret och verkstaden har blivit ledigt att disponera för bhde Nattvandrare och Fredagsgard. Under sommar gjordes tillrgckligt fir att Nattvandrarna skulle kunna använda lokalen och även Fredagsgården har under hösten anvht lokalen trots att den är minst sagt i behov av renovering. Farg och annat material har inköpts för renovering och jobbet kommer göras SA snart lyset har fixats av Sören (byta lysrören mot trevligare lampor). Till v&rtenninen tappade vi 4 ledare men lyckades fil ihop schemat med en del extra ansträngning. Ytterligare ett par ledare slutade till hösten, men vi har under hösten gjort en extra anstijbngning Mr att värva nya ledare (eftersom vi har ett generationsskifte ph gång), och vi har lyckats få 1 O nya ledare. SA under hösten var vi 29 ledare. Vi har bemanning alla fredagar under terminen med minst 2 ledare varje gång, men det är fortsatt svårt att få nagonlnagra att göra nhgot ut6ver det vanliga. Med nedskrivna rutiner och kontakt med Fredagsrapporter och mail försöker vi s& gatt det går att hålla samma linje. Mycket av Fredagsgarden hålls ihop av nagra fh personer och tiden och orken räcker inte till SA mycket mer. Vi hoppas dock p% den nya generationen ledare.

10 För att få en battre kontinuitet nu, kunna utöka verksamheten, orka med att möte även de gldre p& ett bra sätt (med nya problem som attityd, alkohol och tobak), och p& sikt kunna behalla Fredagsgården behövs en av kommunen anstalld fritidsledare, som är dar varje vecka tillsammans med olika foraldrar. r.5 /.,".,.--A I. ' (j.,.t+,) '...".."'/ ), <r:*....;.!;l,,,.,.,.-c.'.,..,, c&., L.. s...,... h Styrelsen för Föreningen Nattvandrarna i M61nbo ,"i flt,,/], h.,f.- Karin Celander Ordförande Tina GiSrhammar Sekreterare & kassör C- vit; i \ O1- TYJ) ;, k... Christian Nielsen Ledamot... Ledamot

11 Verksamhetsplan för Nattvandrama i Mölnbo 2012 Vår malsättning är att aven fortsätta med biide nattvandringen ute pa byn och Fredagsgården, och vår ambition är att vara vuxna förebilder och ett stöd till våra barn och ungdomar, Vi har för avsikt att fortsatta samarbetet med Röda Korset och erbjuda utbildning i första hjalpen till v h ledarelnattvandrare, men aven ha andra utbildnings- eller förel&sningstillfallen i ämnen som berör var verksamhet. Vi avser att ha 1-2 medlemsmöten under liret, varav ett på hösten med mat och underhållning. Detta för att öka motivationen och starka banden mellan alla ledarelnattvandrare. Vi tanker fortsatta att synas och locka nya leddnattvandrare genom riktad information till hushållen, deltagande i olika lokala evenemang och foräldrarnöten i bhde Mölnboskolan och Eneskolan. Vi ska ocksa försöka finna nya vagar att locka nya ledardnattvandrare, att fi ordning pa vår hemsida är högt prioriterat. Vi vill aven fortsätta vårt samarbete med skolan, kommunen, polis, fältassistenter, personalen pli fritidsgården i Järna och Järnas Nattvandrare. Nattvandring Syftet med Nattvandringen är att både barn, ungdomar och vuxna ska känna trygghet när de är ute och rör sig pil byn. Den gula jackan talar om för dem att det finns vuxna som är ute &X deras skull, för att det skall vara tryggt och säkert att g& genom samhället och komma eller åka med pendeltaget. Vi stravar ocksa efter att vår närvaro ska förhindra bråk, skadegörelse och annat busliv p& dessa kvdlar. Vår strävan med Nattvandringen är att kunna vara ute varje fredag- och lördagkval och aven ha extra förstarkning vid vissa helger och skolavslutningar. Dock är vi idag inte tillrtickligt många för att kunna genomföra detta. Vår målsättning under 2012 är darför att under den kalla halvan av året koncentrera oss främst p& fredagarna för att under den varma halvan av hret kukunna vm ute både fredagar och lördagar. Var ambition är att fortsatta marknadsföra oss och göra allt vad vi kan för att locka ännu fler personer att bli nattvandrare, s& att vi kan hterga till full t&kning, DA det har noterats att ungdomarna är ute andra tider (mest senare) h nattvanha, ska vi diskutera möjligheten att göra nattvandringen nagot mer flexibel och kanske variera tiderna vi lir ute. Vi avser att under aret dokumentera klotter och skadegörelse (bade befintligt och nytt) med den kamera vi fått av Vårdingeriidet, och sprida informationen vidare till Jmas fritidsgård, Järnas nattvandrare och polis.

12 Syflet med Fredagsgården är att erbjuda barnen/ungdomarna från 4:an och uppat nagonstans att ta viigen pk fredagskvallarna. Fredagsgården är i första hand en plats där man kan träffa kompisar utan allt för många måsten. P% gården kan man köpa lite godis, spela pingis eller biljard, sjunga, dansa, eller spela lite Guitar hero, titta p% TV och ta det lugnt, sitta och prata, spela lite kort eller &got annat spel. Fredagsgården är aven ett ställe där det da och da händer n4got extra. Under våren planerar vi att arrangera en tacokväll, ett disco, en trolleriafton, en bowling eller liknade p4 annan ort, och en avslutning ute eventuellt med musik. Även under hösten planerar vi en tacokvall och ett disco men Laserdome istället för bowling. Dessutom ska vi försöka få till en Mangakurs eller liknande. I övrigt har vi kanske n4gra fler aktiviteter om vi far nagra bra tips från barnen (eller andra) och nagonlnhgra av ledarna är beredda att ta hand om det. Målsättningen är att Fredagsgården ska vara öppen varje fiedag under terminerna med undantag för lov och helger. Vi har idag tillrackligt många ledare för att kunna ha öppet, men det är svårt att fa nagonin4gra att göra nhgot utöver att vara p& Fredagsgarden. Vi tycker att vi har en bra verksamhet med de ekonomiska ramar vi har, och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra samarbetet och informationsspridningen mellan ledarna, men mycket av verksamheten halls ihop av nligra f& personer och tiden och orken riicker inte till sa mycket mer. Vi har ett generationsskifte p& gång bland ledarna. Vi tappade flera erfarna året och flera är pli gång att sluta i år. Aven Tina Görhammar som varit ansvarig för Fredagsgården under mhga år gör sitt sista tir och arbetsuppgifterna son hon har haft måste successivt tas över av de nya ledarna. En arbetsbeskrivning för Fredagsgården har skrivits för att underlätta detta. En extra viiwningskampanj i höstas ledde till 10 nya ledare, men ytterligare behövs till hösten, För att f& en biittre kontinuitet nu, kunna utöka verksamheten, orka med att möta aven de aldre p4 ett bra satt (med nya problem som attityd, alkohol och tobak), och p& sikt kunna behiilla Fredagsgarden behövs en av kommunen anställd fritidsledare som är där varje vecka tillsammans med olika &aldrar. Renovering av det nya rummet (som vi fick i samband med ombyggnaden för Mölnbo bio) kommer ske sa snart tid medges. Sören fixade lyset till terminsstarten sa nu är det fritt att börja. Idderna om malning i korridoren och eventuellt en ny plastmatta inne pa Fredagsgården från förra året kvarstår men pengarna, tiden och energin räcker fömiodligen bara till det nya rummet. Behovet av ett nytt pingisbord är överhängande (kvarstår f'rån förra året). Det är aven nödvtindigt med en del fortlöpande inköp såsom pingis- och biljardtillbehör, papper, pernor, spel och liknande. Ekonomi och föreningsbidrag För att kunna bedriva en verksamhet som känns tillfredsställande vi beroende av ekonomiskt stöd. Vi har ett antal sponsorer men det racker inte, vi behöver fortsatt stöd f& kornmundelsn~mnden. Under 2010 fick vi sek20500 i grundbidrag och mer till extra aktiviteter efter separata ansökningar. Vi har dock svårt att planera verksamheten och f3 arrangörer till de extra aktiviteterna när vi inte vet om vi far pengarna eller ej.

13 Vi beggr darfor under sek35000, da vi anser att vi uppfyllt nämndens krav p% motprestation under det gingna Aret. Styrelsen för Nattvandrarna i Mölnbo Karin Celander Ordförande

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-04-11--13 1(98) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-04-11--13 Föregående möte: 2008-02-29--03-02

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer