Ständigt denna Bubbla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ständigt denna Bubbla"

Transkript

1 Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering

2 Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg och Eva Bergstedt Fotografer: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg, Lisbeth Sommarström, Karin Kaller, Jan Nylander, Susanne Hägglund, Maria Nyquist, Maja Edberg, Nicholas Haldosen, Lisa Magnusson, Karin Zetterberg, Maria Norkvist m fl. Motivlackering, vagnens utsida: Matilda Carlsson Layout: Catarina Örn Tryck: Elanders Publicerad: 2013 Rapporten finns även som pdf-fil: Länsbiblioteket i Örebro län Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Västmanland

3 INNEHÅLL INNEHÅLL INLEDNING 2 DET VILLE VI Hur kom Bubblan till? 3 Förstudie 4 Barnperspektivet 6 SÅ GJORDE VI Rumslig gestaltning 7 Projektorganisation 11 Året runt med Bubblan 14 Faktaruta 18 Marknadsföring och kunskapsspridning 20 Utflykter med Bubblan 23 SÅ GICK DET Utvärdering av Eva Bergstedt 30 AVSLUTNING Vad bör man tänka på när man bygger upp en mobil verksamhet? 42 More Bubbles in the world! 43 LITTERATUR OCH LÄNKAR 44 BILAGOR 45 1

4 INLEDNING Den blå berättelsevagnen Bubblan berättelser på väg har inspirerat flera tusen barn och unga att skapa egna berättelser. Det treåriga lässtimulerande projektet Bubblan, som pågått under är avslutat. Men vagnen och verksamheten kommer att rulla vidare, så länge Bubblan klarar besiktningen. I denna skrift vill vi som projektledare dela med oss av våra erfarenheter av att bygga upp och driva en mobil lässtimulerande verksamhet i samarbete med barnen och biblioteken. Målen för projektet har varit att uppmuntra biblioteken att prova nya metoder för lässtimulans, utveckla den uppsökande biblioteksverksamheten och öka barns intresse för berättelser i alla former. Bubblan bygger på fem viktiga principer: 1. Fokus ska vara på berättande i olika former, inte bara text. 2. Barnen ska vara aktivt delaktiga och själva skapa berättelser. 3. Biblioteken ska försöka nå barn och unga som annars inte kommer till biblioteket. 4. Uppsökandet av barn och unga ska ske på platser där de vistas på sin fritid. 5. Samarbetet ska ske mellan tre län och med yrkesgrupper med andra kompetenser. Här berättar vi om hur vi arbetat för att marknadsföra och sprida kunskap om Bubblan. Vi berättar också om hur vi genom Bubblan försöker förverkliga FN:s konvention om Barnets rättigheter, bl a genom att barn och unga varit delaktiga i beslut hur Bubblan ser ut, vart den åker, vad den heter och allra viktigast, som aktiva skapare av egna berättelser. Hösten 2012 utvärderades projektet av den externa utvärderaren Eva Bergstedt. En sammanfattning av resultatet från utvärderingen kan du läsa i denna skrift. Den fullständiga utvärderingen finns att hämta på länsbibliotekens webbplatser. Har Bubblan som projekt nått sina mål? Ja, bibliotekspersonalen har fått nya metoder för lässtimulans och man har nått nya grupper. Projektdeltagarna har en mycket positiv uppfattning om Bubblan som ett sätt att arbeta lässtimulerande, men inte lika många är säkra på att det är just de själva som vill fortsätta arbetet, eftersom det är så resurskrävande. Huruvida barnen inspirerats till att skapa berättelser har inte rymts inom utvärderingens uppdrag, men vi har sett bevis för det varje gång Bubblan har varit ute. Vi tackar Statens kulturråd som med sitt bidrag har möjliggjort Bubblanprojektet, dess förstudie och utvärdering, som vi hoppas ska bidra till utvecklingen av de svenska barnbiblioteken. Projektledarna för Bubblan berättelser på väg: Ann Catrine Eriksson Christina Stenberg Sylvia Blomberg Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Västmanland Länsbiblioteket i Örebro län 2

5 DET VILLE VI Hur kom Bubblan till? En höstdag träffades barnbibliotekskonsulenterna vid Sörmlands och Örebro läns länsbibliotek för att fundera kring knäckfrågan hur ska vi nå de barn och unga som inte kommer till biblioteket idag? En tanke som kom upp ganska snabbt var att om barnen inte kommer till biblioteket så får biblioteket komma till dem. Barnbibliotekskonsulenten i Västmanland involverades nu i arbetet. Konsulenterna hade tillsammans med barnbibliotekarier från de tre länen varit på studieresa till Les Art, ett litteraturhus i Berlin. I mitten av talet pågick ett stort läsfrämjande projekt, Läskonster i Mellansverige. En del i det projektet var att arbeta med olika former av litteraturhus. Med inspiration från olika håll började vi tänka i banor utifrån något mobilt på hjul som kunde komma till barn och unga där de bor och befinner sig på sin fritid. Vi ville pröva ett nytt uppsökande arbetssätt i biblioteksverksamheten, lyfta fram berättelsen tillsammans med andra aktörer och inte minst tillsammans med barn och unga själva. Barnkonventionen var en självklar grundsten, speciellt artikel 31, varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 3

6 Det ville vi Förstudie skulle det bli verklighet? För att förverkliga idén började vi med att söka pengar från Statens kulturråd till en förstudie kallad Berättelsens ande. Vi använde oss av en beprövad metod, ett växthus, som är en enklare form av framtidsverkstad. Sommaren 2009, två dagar i augusti, samlade vi tio personer på Bränneriet på Nynäs slott i Sörmland. Tre bibliotekarier, en skådespelare, en musiker, en författare, en filmare, två museipedagoger, en scenograf och dockspelare som förhoppningsvis skulle bidra till att göra verkstad av vår idé. Vi ville ta fram det kreativa barnet hos deltagarna, få dem att tänka så fritt som möjligt, genom att ge vida ramar, inte särskilt mycket bakgrundsfakta och inga detaljerade instruktioner. Det vi poängterade var att barnkonventionen ligger som grund, de ska utgå från barns och ungdomars villkor och mobilen ska vara interaktiv. Viktigt att poängtera var också att det inte är en bokbuss, den flyttbara upplevelseenheten skulle finnas där barn och unga befinner sig på sin fritid, inte förskola, skola eller andra typer av institutioner. Deltagarna spånade fritt och diskuterade livfullt samt byggde fantastiska modeller till en framtida mobil biblioteksverksamhet på hjul. Växthuset uppnådde sitt mål och syfte och vi kunde gå vidare med en projektansökan till ett mobilt upplevelsecenter för barn och unga. 4

7 DET VILLE VI Studieresa till Danmark För att ge idéerna ytterligare näring gjorde barnbibliotekskonsulenterna i de tre länen samt en enhetschef för barnbiblioteksverksamheten i Eskilstuna en studieresa till Danmark för att bland annat närmare studera den mobila enheten Spotmobilen i Århus. Målet var att komma tillbaka med en bra förståelse av hur en uppsökande verksamhet för barn och ungdomar kan se ut. Vilka framgångsfaktorerna är och vilka fallgroparna är. Det här tog vi med oss hem: Den mobila enheten ska vara liten och enkel att flytta från plats till plats. Utseendet på mobilen är avgörande för hur den tas emot, den måste väcka uppseende och skapa nyfikenhet. Ju bredare målgrupp man vänder sig till med sin mobil ju större risk att ingen känner sig utvald och lockad. Personalen som arbetar som gatubibliotekarier ska vara flexibla när det gäller arbetsuppgifter, arbetstider och möten med människor. Det ska inte vara en bokbuss utan ett erbjudande från biblioteket, något där brukarna kan vara med och påverka aktiviteterna. Om mobilen är liten måste aktiviteterna pågå utomhus vilket gör det hela väderberoende och styr valet av aktiviteter. 5

8 Det ville vi Barnperspektivet Det är meningslöst att göra arrangemang och aktiviteter för barn och unga om de inte har varit med i planeringen, var ett av de råd vi tog med oss från Spotmobilen i Århus. Den mobila enheten skulle inte innehålla några böcker utan bygga på barns och ungas fantasi, berättarlust och delaktighet. För att få de bästa idéerna till hur en rullande berättelseverksamhet skulle se ut, intervjuades barn i årsåldern. Barnen gick i årskurs fem och sex på en skola i Eskilstuna. Barnen var tydliga med att utsidan var mycket viktig. Den måste väcka uppseende och skapa nyfikenhet: Det vore fett coolt med graffiti och starka färger, helst ska vagnen ha lowride, men tyvärr är det olagligt i Sverige. och Den ska vara gratis! Inga saker eller spel med åldersgräns. Det var viktigt att det skulle finnas någon som man kunde be om hjälp och fråga. Ett önskemål från barnen var att det mesta skulle ske inomhus och att det borde finnas olika hörnor och utklädningskläder. I det fortsatta arbetet med att göra verkstad av en mobil enhet på hjul blev barnens idéer, synpunkter och engagemang vägledande. 6

9 SÅ GJORDE VI Rumslig gestaltning förvandlingen av en sunkig grå Polar 300- vagn till en magisk knallblå fantasifarkost Startskottet för projektets fysiska form gick under När vi fått det glada beskedet att projektet beviljats medel från Statens kulturråd blev det bråttom. Vi gick ut på Blocket och hittade en ganska sunkig grå Polar 300-vagn från 1981 till ett bra pris. Affären slutfördes på en blöt parkeringsplats utanför ett stort köpcenter i Västerås. Husvagnen kördes direkt till verkstaden för renovering och motivlackering. Uppdraget att designa vagnens utsida, efter barnens önskemål, gick till Matilda Carlsson, en ung kulturentreprenör från Västerås med kunskaper i airbrushteknik. Den första utrustningen till olika berättarstationer införskaffades, bl a genom sponsring av företaget Eurobib. Det som tidigare gått under arbetsnamnet MOBILen döptes om till Bubblan berättelser på väg, efter en namntävling där unga fick ge förslag på vad den skulle heta när den begick sin debut på en ungdomsfestival i Eskilstuna. 7

10 SÅ GJORDE VI Berättarstationer År 1 användes Bubblan enbart som fraktfordon för all utrustning. Berättelseaktiviteterna tillsammans med målgruppen 9-12 år skedde utanför själva vagnen. En jättemagnetpoesitavla designades till Bubblan och stora FatBoyssittsäckar, kuddar och pusselmattor skapade en miljö där många barn lockades att slå sig ner och skapa tillsammans. ipads köptes in och användes för att filma, fota och skapa digitala berättelser på. Listan med utrustning växte från år till år och sammanställdes till en katalog som i text och bild förtecknar all befintlig utrustning, lekfulla möbler som tillhör Bubblan och som biblioteken kan välja att ta med (se Bubblankatalogen under Litteratur och länkar). År 2, när vi riktade oss till åldersgruppen år, renoverade vi Bubblan invändigt på verkstad (se bild sid 48). Väggar och tak målades Bubblanorange. Övrig inredning målades svart, en svart gummimatta lades in och utrymmet inuti vagnen fick spotlights så att Bubblan skulle kunna användas under kvällstid. Nu kunde verksamhet ske även inuti vagnen. Under år 3 förverkligade vi de flesta av barnens idéer, för att tilltala de yngsta 0-6 år. Vi lade ihop barnens önskemål från intervjuerna med resultatet av en kreativ workshop med barnbibliotekspersonalen i samband med en kick off år 3 med den inbjudna föreläsaren och museipedagogen Ida Lagnander. Starkt bidragande till att vi kunde genomföra ombyggnationen var det faktum att Länsbibliotek Sörmlands informatör Maria Norkvist också är utbildad i rumslig gestaltning och kunde bygga om vagnen invändigt. Vi ville utveckla lek-, berättelse- och upplevelsestationer inuti och utanför vagnen som tar hänsyn till att små barn använder hela sin kropp och alla sina sinnen för att utforska sin omgivning. Vi ville utveckla en toddlarkultur inne i vagnen där toddlarna kan upptäcka, utforska och berätta på sina villkor. 8

11 SÅ GJORDE VI Resultatet av ombyggnationen blev en helt ny Bubbla med olika berättelsestationer; en berättelsevägg i flanomaterial med tillhörande sagofigurer där man kan man hitta på egna sagor, en upptäckarvägg där man kan man stoppa in handen och fantisera kring det man känner där inne. Från museipedagogen Ida Lagnander hade vi lärt oss att de yngsta älskar lutande plan, särskilt att krypa upp för. En orange ramp byggdes och nu kunde även de allra yngsta ta sig in i vagnen genom att krypa upp för rampen och rutscha ut ur den. Rampen har visat sig vara omåttligt populär bland barnen. Så även Bubblanteatern och jätte-alfons som har fått många varma kramar. 9

12 SÅ GJORDE VI Biblioteken hade uttryckt ett behov av att kunna samla större barngrupper, eftersom vagnen bara rymmer ett par tre barn åt gången. Ett faktum är också att Bubblan är en mycket väderkänslig verksamhet. För att lösa detta designade vi ett stort cirkusliknande tält med Bubblans logga och färger som tydliga kännetecken. I utklädningshörnan med spegel kan man förvandla sig till en prinsessa, superhjälte eller sjörövare Många av de idéer barnen gav oss i intervjuerna har vi genomfört, andra kvarstår att åtgärda, som t ex swimmingpoolen på taket som värms upp av solceller och har ett glastak över. 10

13 SÅ GJORDE VI Projektorganisation Det bestämdes tidigt att Länsbibliotek Sörmland skulle vara projektägare p g a korta beslutsvägar och att länsbiblioteken i Västmanland och Örebro län skulle vara helt jämlika parter i projektet. De tre länsbibliotekens barnbibliotekskonsulenter har fungerat både som styrgrupp och projektledare. Stöd vid beslut och administration har länsbibliotekarierna Anneli Reinhammar och Peter Alsbjer stått för, men de har formellt sett inte ingått i någon styrgrupp. Varje år i oktober har projektledarna ansökt om nytt bidrag och rapporter över årets verksamhet har skickats in till Statens kulturråd. Barnbibliotekskonsulenten i Sörmland har haft huvudansvar för att hålla koll på det ekonomiska. Ett stort stöd, både kreativt, praktiskt och administrativt har vi haft i informatören och den rumsliga gestaltaren Maria Norkvist och biblioteksassistenten Maria Nyquist, båda vid Länsbibliotek Sörmland. Som projektledare har konsulenterna ansvarat för samordning och förankring hos beslutsfattare, bibliotekschefer och barnbibliotekspersonal. Vi har gett biblioteken stöd vid planering och kontakt med potentiella samarbetspartners, haft ekonomiskt ansvar och ansvar för husvagnens körbarhet, renovering, underhåll och uppställning, inköp av utrustningsmaterial, dokumentation, fortbildning och studieresor samt marknadsföring. Många och intensiva möten har det blivit för projektledarna under de tre åren. Vi har flitigt använt webbkonferensvertyget Adobe Connect Pro och på så sätt sparat på våra resurser, både tidsmässiga och miljömässiga när vi inte har behövt ses fysiskt för att planera. 11

14 SÅ GJORDE VI Ekonomi Bubblan har sammanlagt fått kr i treårigt läsfrämjande bidrag från Statens kulturråd. Länsbiblioteken i de tre länen har stått för kostnader för projektledning, dvs arbetstid för tre bibliotekskonsulenter. Folkbiblioteken har på motsvarande sätt bekostat bibliotekspersonalens arbetstid i projektet. De tre största utgiftsposterna varje år har varit: År 1 Bidrag Inköp och renovering av husvagn Utrustning till berättarstationer Verksamhet inkl. fortbildning År 2 Bidrag Studieresa till Holland Marknadsföring Bok & Bibliotek m m Fortbildning och studiebesök År 3 Bidrag Utvärdering Marknadsföring IFLA och utbyte i Finland m m Ombyggnation av husvagnen inkl berättarstationer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr År ett handlade de största utgifterna om att lägga grunden, dvs köpa och renovera vagnen samt köpa basutrustning till berättelseaktiviteterna. År två satsades en stor del av medlen på fortbildning för projektdeltagarna. Vi reste med alla som jobbat med Bubblan det året till Holland för att få fortsatt inspiration kring hur man kan jobba med barns delaktighet och barnbiblioteksrummet. För att sprida kunskap om Bubblan som ett sätt att arbeta med barnbiblioteksutveckling satsade vi på att nå barnbibliotekarier och presumtiva samarbetspartners på branschens största evenemang, Bokoch biblioteksmässan. Det tredje året satsade vi mycket på kunskapsspridning och utvärdering eftersom det är viktigt att stora barnbiblioteksprojekt som Bubblan dokumenteras väl så att fler kan ta del av det. Målet med resan till IFLA och utbytet i Helsingfors var också att knyta internationella kontakter samt dela med oss av våra erfarenheter till kollegor runt om i världen. 12

15 SÅ GJORDE VI Projektdeltagare 65 personer bestående av folkbibliotekens barnoch ungdomspersonal, bibliotekschefer och i ett fall en föreståndare för ett kommunalt barnkulturcentrum har aktivt deltagit i projektet. De har ansvarat för egen planering, genomförande av verksamhet, bemanning, marknadsföring, kontakt med samarbetspartners, hämtning och återlämning av husvagnen i Eskilstuna. Några gånger har bibliotekens vaktmästare kört husvagnen, men i många fall är det bibliotekspersonalen själva som tagit på sig arbetshandskarna, kopplat på vagnen och rullat fram längs vägarna. För en fullständig förteckning över vilka kommuner som deltagit (se Faktaruta sid 18-19). Samarbetspartners Några av de lokala samarbetspartners som biblioteken och vi som projektledare haft är kommunala bostads- och områdesutvecklare, föreståndare för skatehallar och ungdomshus, ansvariga för badplatser, en kulturentreprenör, en filmanimatör, en regional danskonsulent, en dramapedagog och en ungkulturkonsulent. För en fullständig förteckning över samarbetspartners (se Faktaruta sid 18-19). 13

16 SÅ GJORDE VI Året runt med Bubblan Efter första årets ganska brådstörtade planering då vi enbart inbjöd de tre stora kommunerna, Eskilstuna, Västerås och Örebro kändes det viktigt att involvera resten av kommunerna i projektet. Det krävde en tydlig struktur som vi i stort sett lyckades få på plats år 2. Vinter inbjudan och projektbeskrivning I december skickas inbjudan ut till chefer och barnbibliotekarier att komma in med intresseanmälan till kommande säsong. Till sin hjälp får de en blankett där det framgår vad vi vill veta för att kunna ta ställning till deras ansökan. Ett exempel på en ansökan med projektbeskrivning bifogas denna skrift som bilaga. Redan i inbjudan informerar vi om datum för en kick off i februari och en prova på dag i slutet av april så att deltagarna tidigt vet vilka dagar som måste vikas för projektet. När deadline för anmälan passerats har de tre konsulenterna ett möte där allas önskemål förs samman i en webbaserad kalender där man lätt kan konstatera vilka veckor som anmälningarna krockar. Under år 3 ville sex olika kommuner använda Bubblan under samma tvåveckorsperiod. Då vidtar ett intensivt arbete med att hitta alternativ för dem som inte kan få sitt förstaval. Vi har då prioriterat kommuner som riktar sig till det innevarande årets åldersgrupp. Under de tre år som projektet hade bidrag från Statens kulturråd erbjöds kommunerna att i sin ansökan till projektledningen uppge om de ville ha stöd för kostnader för att engagera kulturutövare i arbetet med Bubblan. Efter att ha bedömt alla önskemål kunde konsulenterna slutligen skicka ut information om turnéschema och bidragsfördelning. 14

17 SÅ GJORDE VI Vårvinter kick off För att stimulera bibliotekspersonalen som ska arbeta med Bubblan under säsongen har vi lagt in en kick off i februari. Den innehåller program som anknutit till den åldersgrupp som är prioriterad innevarande år. År 2 hade vi bjudit in två personer från Århus som arbetar med Spotmobilen, ett av de fordon som inspirerat oss och som riktade sig till årets målgrupp, ungdomar. År 3 bjöd vi in museipedagog Ida Lagnander som höll en föreläsning om att göra en utställning för och tillsammans med de alla minsta, 0-2 år. Förutom att träffa inspirerande föreläsare har bibliotekspersonalen jobbat i workshops med fokus på hur man kan nå årets åldersgrupp. På vilka platser finns de på fritiden? Vilka kan vi samarbeta med för att nå dem? På vilket sätt inspirerar vi dem till att skapa berättelser? Baserat på resultatet av workshoparna med barnbibliotekspersonalen har vi tagit beslut om inköp av berättelsestimulerande utrustning, och ombyggnation av vagnen. Workshoparna har också hjälpt barnbibliotekspersonalen att komma en bit i den egna planeringen av sin Bubblanverksamhet. Vår prova på dag Inte all bibliotekspersonal har vana vid att köra med släp eller husvagn. Prova på-dagen är därför viktig och obligatorisk. I slutet av april tillbringas dagen vid gården utanför Eskilstuna där Bubblan är stationerad i en stor maskinhall tillsammans med traktorer och andra stora lantbruksmaskiner. På prova på dagen får deltagarna viktig information om allt det praktiska. Under dagen delas bibliotekspersonalen upp i tre grupper. En grupp ägnar sig åt att lasta, lossa och köra, en grupp går igenom all utrustning och i en grupp ges möjlighet att fundera över på vilket sätt arbetet med Bubblan skiljer sig ifrån att arbeta med den vanliga verksamheten på biblioteket. 15

18 SÅ GJORDE VI Sommar högsäsong Sommaren är Bubblans högsäsong. Det är då hon rullar från ungdomsfestivaler till miljonprogramområden. Det första året var det juni augusti som gällde men efterhand som Bubblan blev allt populärare fick hon vinterdäck och en utökad säsong. Under högsäsongen sköter kommunernas personal all i och urpackning av utrustning och hämtar och lämnar Bubblan utan inblandning från länsbibliotekspersonal. En förutsättning för att detta har kunnat fungera självständigt är att vi kunnat hyra en stor container för all utrustning. Och att nycklarna sitter på ett hemligt ställe. Bibliotekspersonalen uppmuntras att själva se vem som har vagnen veckan innan och kanske hämta den i en grannkommun hellre än att den ska gå tillbaka till Eskilstuna varje gång. Kommunikationen sköts via mejl, sms eller på Facebook-sidan om något i utrustningen eller på Bubblan har gått sönder och vad man gjort för att försöka fixa det. Höst studieresor Varje år har det ingått kostnadsfria studieresor för projektdeltagarna. Kommunerna har fått bekosta arbetstiden, resten har projektet stått för. Studieresorna har anknutit till de åldrar som varit huvudmålgruppen för respektive år. Under 16

19 SÅ GJORDE VI år 2 gjorde vi två studieresor, en till Bibliotek Tio Tretton och Lava, en mötesplats för ungdomar i Kulturhuset samt vår hittills längsta resa som gick till Holland i oktober. I Holland fokuserade vi på barns delaktighet i bibliotekets verksamhet och spännande rumsgestaltningar. Vi besökte sju bibliotek, huvudbiblioteket i Amsterdam, skolbiblioteksbussen BiebBus i Assendelft, biblioteken i Hoorn, Beverwijk, Heemskerk, Delft och Harlem. En resa med fokus på de minsta barnen gjordes i december år 3 till Astrid Lindgrens Junibacken och Norrvikens bibliotek, som är ett profilerat småbarnsbibliotek. Senhöst erfarenhetsseminarium Lärseminarium eller erfarenhetsseminarium, vi har kallat det lite olika. Det innebär att de som varit ute med Bubblan berättar om sina erfarenheter. Vi brukar be dem nämna tre saker som fungerat särskilt bra och tre saker som fungerat mindre bra. Att få en ram kring det man ska berätta skärper ofta tankarna. För oss som projektledare är lärseminariet årets höjdpunkt, då vi i ord och bild får höra om alla spännande erfarenheter projektdeltagarna har gjort. År 3 var Bubblanprojektets externa utvärderare Eva Bergstedt inbjuden att redovisa sin rapport. Till detta tillfälle hade också bibliotekscheferna i kommunerna bjudits in. 17

20 SÅ GJORDE VI Faktaruta Nitton av trettioen kommuner har valt att låna och använda Bubblan i sin uppsökande lässtimulerande verksamhet under de tre projektåren. Det är över hälften av de tre länens sammanlagda antal kommuner. En del av kommunerna har använt Bubblan vid flera tillfällen och deltagit under flera av projektåren. Under år 3 stod Bubblan still endast under två dagar från maj till augusti, midsommarafton och midsommardagen! Förutsättningar, besöksmål, samarbetspartners, besökare och berättelseaktiviteter har varierat stort. Målgrupp Antal kommuner som använt Bubblan Sörmlands län Västmanlands län Örebro län Berättelseaktiviteter År 0, 2009 Förstudien Berättelsens Ande Platser/sammanhang som Bubblan åkt till Samarbetspartners Bibliotekarier Filmare Författare Museipedagoger Musiker Scenograf och dockspelare Skådespelare 18

21 SÅ GJORDE VI År 1, 2010 Lässtimulerande projekt År 2, 2011 Lässtimulerande projekt År 3, 2012 Lässtimulerande projekt Barn 9-12 år Ungdomar år De yngsta barnen 0-6 år Eskilstuna Flen, Gnesta, Karineholm Eskilstuna, Flen, Nyköping, Strängnäs Västerås Hallstahammar, Skinnskatteberg, Västerås Fagersta, Hallstahammar, Köping, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås Örebro Askersund, Örebro (Tysslinge) Karlskoga, Kumla, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, Örebro (Tysslinge) Asfaltsberättelser Bildberättelser Dansberättelse Filmberättelser Fingerskateberättelser Jättebokmemory Magnetberättelser Musikberättelser Namntävling (döpt Bubblan) Ordverkstad Origami Quizz med barnboksfigurer Rimverkstad Ritberättelser Sagoberättelser Serieläsning Skriva ord/meningar på pappersark Tidskriftsläsning Vampyrfrågesport Animationsverkstad Ansiktsmålning Berättande med och utan bok Berättelser med egna lerfigurer Bildberättande Boktips Dansberättelser Dans med workshop Filmberättelser om sin hemstad och kultur Filmberättelser om cykelkonster Högläsning Kylskåpspoesi Måla sina upplevelser av VOX- festivalen vid stafflier på pannå med akrylfärg Origami Pins-tillverkning Rysarberättelser Sånglekar Sagovandring Ansiktsmålning Berättelser/upplevelser utifrån de fem sinnena Bilbingotävling Burundiskt trumspel med workshop Clownbesök Dansuppvisning med ballonger Digitala berättelser på ipads Dockteater Dramaövningar Filmanimation Flanoteaterberättelser på berättelsevägg Färglägga Alfonsbilder Göra egna bilderböcker Klä ut sig-berättelser Långbordsmålning Modellteater Muntliga berättelser Musikäventyr/berättelse Måla sagor Rita/måla din drömbil Ritsagor Sagoberättelser Sagostund Samtal Stafettsagor Sångstund Upptäcksfärd i Bubblans inre Bostadsområden Campingplats Friluftsbad Mötesplats i en stadsdel O-ringen, världens största orienteringstävling Skate- och inlineshall Sommarlovsaktiviteter Stadsfestival Stadspark Ungdomsfestival Badplatser Barnens dag Cykel- och skatepark Friluftsområde Förortstorg Hembygdsgård Marknader Vildmarksmässa Stadsfestival Stadsparker Torg Utomhusbad Badplatser Barnfestival Bostadsområden Campingplatser Friluftsområde Förskolor Hembygdsgård Konsthall Kulturfestival Lekplatser Slott Stadsfestival Stadspark Torg Fritidsförvaltning Fritidsgårdar Idrottsförbund Kulturcentrum Mötesplatsen Fröet i en stadsdel Processledare för stadsutveckling Regional danskonsulent Regional filmkonsulent Regional ungkulturkonsulent Skate- och inlineshallsföreståndare Ungdomshusföreståndare Arrangör VOX-festivalen Bostadsområde Fritidsgårdspersonal Friluftsområde Kulturskolan Lokala berättare Länsteatern Musikpedagog Regional danskonsulent Regional filmkonsulent Regional konstkonsulent Studieförbundet Vuxenskolan Arrangör av Rastpunktskalaset Barnkulturcentrum Bostadsbolag Camping Dramapedagog Fabula storytelling Finska förskolan Fritidsbad Fritidsgård Förskolepedagoger med teater/musik/ dramaprofil Förskolor Högskoleutbildningen KY-event Ideell förening i ett bostadsområde Hemköp Kyrkans öppna förskola Leksaksaffär Näringsliv, tillväxt och turismkontor inom kommunen Regional danskonsulent Servicekontor i bostadsområde Sångpedagog Tehuset mötesplats för kvinnor från olika länder Utomhusbad 19

22 SÅ GJORDE VI Marknadsföring och kunskapsspridning Bubblans utseende är lite mystiskt och hemligt samtidigt som den väcker människors nyfikenhet med sina knalliga färger och annorlunda form. Det finns tillhörande beach flags att sätta upp som talar om att det är Bubblan berättelser på väg som står där, men ordet bibliotek står inte utskrivet i text någonstans. Detta har vi diskuterat för- och nackdelarna med många gånger och det är en av de saker projektdeltagarna har varit mest kritiska till i utvärderingen, även om meningarna är delade. Som projektledare har vi medvetet valt att inte skriva ut ordet bibliotek på vagnen. En av anledningarna är att det är en aktivitet, barnens egna berättande, som är i fokus, inte biblioteket som institution. Ett mål är också att nå barn för vilka läsning och bibliotek inte är någonting självklart och som kanske associerar biblioteket med något som inte är så lockande och inbjudande alla gånger. Självklart har både vi och barnbibliotekspersonalen berättat muntligen att Bubblan är ett biblioteksprojekt. Att marknadsföra biblioteket i sig, som institution, har aldrig varit något mål, även om det i praktiken har kommit att fungera så, trots att, eller kanske snarare på grund av, att ordet bibliotek inte står skrivet på själva vagnen. För oss som bibliotekskonsulenter är synliggörandet av biblioteken i samhället ett viktigt uppdrag. En stor del av Bubblans projektmedel har använts till marknadsföring och kunskapsspridning av det läsfrämjande projektet Bubblan. Som projektledare har vi berättat om och visat upp Bubblan för en nationell publik i flera sammanhang, på konferenser för fackfolk, tjänstemän och politiker och på bokmässor för allmänheten. Som en av få verksamheter med aktiviteter för barn på mässgolvet på Bok & Biblioteksmässan var Bubblan mycket uppskattad och besöktes av runt barn och vuxna. Bubblan har också tagit emot flera studiebesök. Bubblan har presenterats av barnbibliotekarierna i många sammanhang, bl a av Malin Klintholm från Eskilstuna stadsbibliotek på Bibliotekshögskolan i Borås. 20

23 SÅ GJORDE VI IFLA, Ordkonst och Bologna Bubblan var en av två svenska biblioteksverksamheter som valdes ut av IFLA för att presenteras på förkonferensen om barnbiblioteksverksamhet. Vi körde ombord Bubblan på Finlandsfärjan och vidare mot Joensuu, där delegater från 18 länder fick höra berättelsen om Bubblan och de övriga mellansvenska litteraturhusen, sprungna ur projektet Läskonster. Bubblan lånades ut till Joensuu stadsbibliotek en dag, som bemannade den med sina egna medarbetare och skapade berättelser tillsammans med de finska barnfamiljerna som kom till biblioteket. I Helsingfors stannade vi till för ett utbyte med organisationen Ordkonst med målet att skapa ett internationellt nätverk för litteraturhus för barn. Mer om detta finns att läsa i en reserapport (se Ordkonst möter läskonst under Litteratur och länkar). I samband med världens största internationella barnbokmässa i Bologna i Italien, presenterade vi Bubblan, på uppdrag från Statens kulturråd. Vi beslutade oss dock för att lämna själva husvagnen hemma så att den klarar ännu en sommar med barnen i våra län, istället för att skumpa fram genom Alperna. 21

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Version 3.0. KompoBib 2020 2012-05-22. Datum för fortbildningarna

Version 3.0. KompoBib 2020 2012-05-22. Datum för fortbildningarna HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDEFASEN för arna 1 TIDSPLANERING FÖR FORTBILDNINGARNA 2011 09 09 Startseminarium Örebro Alla 420 Kvalitet 2011 10 06 Filmworkshop Lokalt på de olika biblioteken i Sörmland Specialintresserade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kramfors Sollefteå bibliotek

Kramfors Sollefteå bibliotek Sommarbokbussen 2007 Kramfors Sollefteå bibliotek 2 Inledning Även sommaren 2007 hade kommuninvånare, sommarboende och turister i Kramfors och Sollefteå kommuner möjlighet att besöka och låna böcker på

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Arbetsplatsbaserat lärande Göra nytt Göra Testa nya idéer, ändra rutiner Ny kunskap, föreläsning, workshop Konkreta upplevelser

Läs mer