Motionsbetänkande N:o 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1908. - Motionsbetänkande N:o 1."

Transkript

1 Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 1 med anledning af i Landtdagen väckta motioner med förslag till lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda personer att förvärfva fast egendom på landet. Landtdagen har jämte protokollsutdrag af den 28 sistlidne februari i afseende å förberedande handläggning till ekonomiutskottet remitterat de af landtdagsmännen Hannes Gebhard och Bränder väckta motionerna n:ris 5 och 30. I betraktande däraf, att jordbruket i vårt land trots jordmånens karghet kunnat höja sig till landets hufvudnäring och att dess idkare städse utgjort det säkraste stödet för vår statliga och samhälleliga utveckling, är det helt naturligt, att man under närvarande tid af framåtskridande särskildt begynt rikta sin omsorg på åtgärder att trygga den jordbrukande befolkningens ställning och öka dess antal genom den obesuttna befolkningens förseende med jord. Men jämnsides härmed hafva i vårt ekonomiska lif uppstått strömningar, hvilka gå i en alldeles motsatt riktning. Likgiltighet beträffande skogens vård, ekonomiskt trångmål, oförmåga att rätt uppskatta sin jords och den därå växande skogens värde samt möjlighet för trävaruaffärerna att genom höga priser framgångsrikt täfla med den jordbrukande befolkningen i fråga om köp af skogsiägenheter hafva i förening med det faktum, att vår lagstiftning äcke hållit jämna steg med den öfriga utvecklin- Ekonomiutskottets betänkande N:o 1.

2 tfotionsbetänkande N:o 1. gen, verkat därhän, att den ena jordlägenheten efter den andra glidit ur den jordbrukande befolkningens och råkat i trävarubolagens händer. Ur uppgifter, som införskaffats af den för undersökning af trävaruaffärernas jordförvärf den 30 maj 1902 tillsatta kommittén, kan inhämtas, att berörda förhållande redan vid utgången af år 1905, då kommittén slutförde sitt arbete, tilltagit i oroväckande grad. Sålunda hafva i en enda kommun (Rautavaara) nästan halfva antalet af samtliga i enskild ägo befintliga lägenheter öfvergått i händerna på nämnda affärer. Med stöd af berörda utredning och i betraktande af den snabbhet, med hvilken öfverlåtelsen af jordlägenheter år för år fortskridit, är den slutsats berättigad, att för närvarande mer än femtusen lägenheter, hvilkas ytinnehåll kan uppskattas motsvara sammanlagdt omkring två miljoner hektar eller således en tiondedel af all enskild jordegendom i Finland, öfvergått i trävaruaffärernas värjo. De mångahanda olika följder, till hvilka ett sådant sakförhållande skulle leda i händelse det finge ostördt utveckla sig, kunna svårligen på förhand beräknas. Men den erfarenhet, som i saken redan vunnits, är ägnad att ådraga sig allvarligaste uppmärksamhet. Erfarenheten utvisar att odlad jord i allmänhet lämnar sämre afkastning i trävaruaffärernas och deras godsförvaltares besittning, än om densamma skötes af den själfägande landtbefolkningen. Den odlade jordens areal har å dessa lägenheter icke, såsom likväl naturligt varit, ökats, utan tvärtom har bebrukandet af tidigare odlad jord gått tillbaka. Odlad mark har, efter det lägenheter kommit i trävaruaffärers ägo, synnerligast i det inre landet lämnats vanskött samt delvis till och med alldeles råkat i lägervall. Befaras måste därför, att efterhand allt vidsträcktare områden, som genom flera släktleds svett och möda vunnits för odling, ånyo varda vildmark. Sam-

3 Inskränkningar i jordförvärf. 8 tidigt förfalla eller bortföras boningshus och ekonomibyggnader, erforderliga för jordkulturen. Än större uppmärksamhet förtjänar det sakförhållande, att i den mån trävaruaffärernas jordarealer ökas, i samma mån minskas den själfägande och jordbrukande befolkningen, något som, äfven det, i sin mån bidrager till att öka den i vårt land redan förut alltför talrika obesuttna befolkningens antal. Erfarenheten ådagalägger dessutom, att lägenhetsinnehafvare, hvilka frånträdt sin jord, lika litet som trävarubolagen uppbära hemortens allmänna intressen och kommunala sträfvanden, åtminstone icke i samma mån som den själfständiga jordbrukande befolkningen. Och en stor fara för vår nationella existens döljer sig i det sakförhållande, att de största och mäktigaste trävaruaffärerna befinna sig i händerna på utlänningar, de där esomoftast äro likgiltiga för vårt folk och dess lifsfrågorj-' Anförda hänvisningar till den redogörelse förenämnda kommitté i dess betänkande lämnat, vidhandengifva enligt utskottets tanke tillfyllest att ett trängande behof af lagstiftningsåtgärder i denna sak föreligger. Ej heller har utskottet vid öfvervägande af hvilka åtgärder borde vidtagas för att råda bot på anförda missförhållande, funnit saken kunna af hjälpas annorledes än genom att öfverflyttning af fast egendom på landet till trävaruaffärernas ägo i lag förbjudes. Mot stiftande af dylik förbudslag hafva förnämligast tvänne skäl anförts. Främst har framhållits att trävarurörelsen genom en dylik förbudslag hindras att för sig säkerställa förvärfvet af råmaterial. För att vederlägga detta påstående får utskottet, som nogsamt erkänner trävaruindustrins stora betydelse för vårt land, endast hänvisa till det faktum, att denna industri är i tillfälle att genom köp eller för-

4 Motionsbetänkande N:o 1. medelst arrende af skogsmark åt sig anskaffa tillräckligt råmaterial från kronans vidsträckta områden samt från de skogsmarker, som ännu befinna sig i enskild ägo, utan att därför nödgas förvärfva sig äganderätten till själfva grunden. Vidare har det anmärkts, att de för vårt land så värdefulla skogarna, där de befinna sig i enskildes ägo, blifva antingen *'illständigt sköflade eller åtminstone skötas sämre, äi *, de innehafvas af trävaruaffärerna. Om ock erkännas måste, att, efter hvad erfarenheten vidhandengifvit, dylika bolag någon gång bättre vårda och spara sin skog än enskilda ägare af mindre skogsområden, så utgör denna omständighet enligt utskottets förmenande likväl icke tillfyllestgörande anledning till och försvar för jordegendomens anhopning på nämnda affärers händer, helst antydda besparing af skogen uppenbarligen ofta skett på bekostnad af privatskogarna. Dessutom finnes ej någon säkerhet för att icke äfven dessa affärer, på sätt erfarenheten redan nogsamt ådagalagt, vid iråkadt trångmål eller af annan anledning kalhugga sina skogar. Å andra sidan kunna anförda missförhållanden mera verksamt stäfjas genom lämplig lagstiftning och ändamålsenliga administrativa åtgärder, i hvilket syfte äfven till denna landtdag öfverlämnats och måhända ännu komma att öfverlämnas särskilda lagförslag. Emedan lagen utan svårighet kunde kringgås, ifall förbudet mot jordförvärf blefve inskränkt enbart till de affärer, som idka industri med trä såsom råmaterial eller drifva trävaruhandel, har utskottet ställt sig på samma ståndpunkt som landtdagsmannen Gebhard i hans motion därutinnan, att förbudet borde utsträckas till alla bolag och andelslag öfverhufvud. Till de i sagda motion nämnda inrättningar, hvilka undantagas, borde enligt utskottets uppfattning räknas de, hvilkas verksamhet öfverhufvud, har till syfte att befordra jordbruket, såsom

5 Inskränkningar i jordförvärf. 5 andelslag, de där idka mejerihandtering och torfströtäkt, alldenstund lagen eljest kunde komma att tvärtemot dess syfte försvåra jordbrukets bedrifvande. I motsats till utskottets minoritet anser dock flertalet inom utskottet, att bolag af omförmäld art icke borde tillerkännas samma undantagsläge som andelslag, emedan bolag i allmänhet sträfva att åt sina aktionärer förskaffa möjligast stora dividender och icke alltid i samma mån som andelslagen hafva för ögonen allmän fördel. Till det af landtdagsmannen Gebhard i motionen föreslagna stadgandet, som medgifver bolag eller andelslag rätt att af annat bolag eller andelslag förvärfva på landet belägen fast egendom, bör enligt utskottets åsikt till undvikande af missbruk fogas orden»som idkar rörelse af samma slag.» Likaledes föreslås en ändring af 4 i sagda motion beträffande tiden, inom hvilken bolag eller andelslag bör åt annan öfverlåta fastighet, som inropats å exekutiv auktion. Denna tid bör enligt flertalets inom utskottet mening bestämmas till ett år, enär bolag eller andelslag äfven inom denna tid måste anses kunna medhinna att få förvärfvad fastighet förvandlad till penningar och emedan sagda tid bör till fördel för jordbruket bestämmas så kort som möjligt. H vad sedan beträffar den viktiga frågan angående beskaffenheten och arealen af den jord, som förvärfsförbudet borde omfatta, äro landtdagsmannen Gebhards och Branders motioner, hvilka i öfrigt äro byggda på väsentligen samma grunder, afvikande frånhvarandra. Den förre ställer sig på total förbudsståndpunkt, medan åter den senare föreslår, att förbudet bör gälla endast odlade ägor och husbehofsskog. Ett sålunda begränsadt förbud har utskottet dock icke ansett tillfyllestgörande. I händelse nämligen åt trävaruaffärerna lämnades rätt att fortsättningsvis förvärfva om ock längre bort från gården bdägna skogsskiften och för egentlig odling obe-

6 Motionsbetänkande N:o 1. höfliga skogsmarker, blefve följden häraf den, fatt utöfver de redan förvärfvade vidsträckta områdena en afsevärd del af vårt lands nationalegendom efter hand komme att ställas enbart till trävaruindustrins förfogande. Jordbruket komme sålunda att bero f vas det fasta och varaktiga stöd för vår odlings utveckling och vårt samhälles förkofring, som vinnes genom att skogsmarkerna för beredande af en bestående biinkomst åt jordbrukarene bevaras i dessas egen besittning. Därjämte komme vid försäljning af dylika skogsmarker å dem befintliga skenbart mindre värdefulla odlingar och vidsträckta områden odlingsbar jord med stor sannolikhet att öfvergå i bolagens besittning och på sådan väg undandragas jordbruket och särskildt arbetet på nybyggens upptagande. Från nämnda allmänna förbud böra visserligen äfven enligt utskottets tanke göras särskilda undantag. Oberördt af förbudet bör lämnas något jordområde, som industriidkare kan behöfva såsom lastageplats, till tomtområde, upplagsplats, stenbrott samt sand-, ler- eller torftäkt eller för annat sådant ändamål. Det af landtdagsmannen Gebhard föreslagna området af två hektar måste likväl i de flesta fall anses otillräckligt, och enär såsom kändt för ifrågavarande ändamål i allmänhet erfordras ett större utrymme föreslår utskottet att ifrågavarande område bestämmes till 10 hektar. Uppstår ytterligare behof, något som ju i undantagsfall är möjligt, likasom i det fall att något bolag eller andelslag, hvars verksamhet icke står i strid mot denna lags syftemål, skulle hafva behof af jord, bör enligt utskottets tanke Senaten äga befogenhet att på därom gjord ansökan och med stöd af införskaffad tillförlitlig utredning om bolagets eller andelslagets ändamål medgifva tillstånd till jordförvärf. Det af utskottet föreslagna förbudet hindrar visserligen trävaruaffärer att erhålla lagfart å fastigheter, som af dem i strid mot stadgandena i denna lag förvärfvats.

7 Inskränkningar i jordforvärf. 7 Men denna omständighet kan icke anses vara tillfyllest att hindra brott mot lagen. Ett verksammare och lämpligare medel mot missbruk blefve enligt utskottets åsikt den bestämning landtdagsmannen Gebhard i sin motion föreslagit, nämligen att fånget förklaras för ogiltigt. Ty säljaren, hvilken sålunda fortfarande kvarstår såsom fastighetens ägare, kan utan hinder af sådant köp när som helst med full rättskraft öfverlåta fastigheten åt annan. På en så osäker handel torde en förtänksam köpare svårligen inlåta sig. Slutligen må anföras, att det enligt utskottets mening bör bestämmas, att den föreslagna lagen skall till undvikande af att ifrågavarande missförhållanden komme att fortfara genast träda i gällande kraft. Med stöd af hvad ofvan anförts samt med åberopande i öfrigt af motiven till de till senaste landtdagöfverlämnade motionsförslagen N:ris 7 och 77 (1907 års landtdagshandlingar, bilagorna VIII, 9, 11), får utskottet vördsamt föreslå, att Landtdagen måtte godkänna och till Hans Kejserliga Majestäts fastställelse öfverlämna följande förslag till Lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda personer att förvärfva fast egendom på landet. l l- Bolag eller andelslag må ej hädanefter i andra än nedannämnda fall genom köp eller därmed jämförligt fång förvärfva fast egendom på landet af större areal än tio hektar, såframt icke Senaten efter erhållen tillförlitlig utredning därom, att fastigheten ej användes för erhållande

8 Motionsbetänkande N:o 1. af virke till trävaruindustri eller handel med trävaror, på grund af särskilda omständigheter därtill gifvit tillstånd. 2. Utan afseende å ofvanstadgade förbud vare bolag eller andelslag berättigadt att af annat bolag eller andelslag, som idkar rörelse af samma slag, förvärfva fast egendom på landet, därest öfverlåtaren icke åtkommit fastigheten på sätt i 3 säges. 3 Varder fast egendom på landet å offentlig auktion försåld, äge bolag eller andelslag rätt att inropa fastigheten, där det sker för att skydda sådan fordran eller rättighet, för hvilken fastigheten på grund af inteckning eller eljest enligt lag utgör säkerhet. Bolag eller andelslag, som på nyssnämndt sätt förvärfvat fastighet, skall inom ett år från det auktionen förrättats eller, om däröfver anförts besvär, hvaraf auktionens upphäfvande kan följa, inom lika tid efter det auktionen vunnit laga kraft, till annan öfverlåta fastigheten. Uraktlåtes det, anmäle vederbörande kronobetjänt därom hos guvernören, som förordnar att fastigheten skall å offentlig auktion försäljas, och lände härvid i tillämpliga delar till efterrättelse hvad angående utmätt fast egendoms förvandlande i penningar samt om redovisning och fördelning af därvid influtna medel är stadgadt. Vid sådan auktion må bolag eller andelslag ej åter inropa fastigheten. Hvad i nästföregående mom. är stadgadt om skyldighet att öfverlåta å exekutiv auktion förvärfvad fast egendom, gälle af ven fastighet på landet, som annorledes än genom köp eller därmed jämförligt fång kommit i bolags eller andelslags ägo, där ej förvärfvet skett på sätt i 2 säges.

9 Inskränkningar i jordförvärt Har bolag eller andelslag i strid med stadgandena i denna lag förvärfvat fast egendom, vare fånget ogillt. 5. Hvad ofvan är stadgadt skall äga tillämpning jämväl å enskild person, som drifver fabriksmässig industri, där såsom råmaterial trä användes, eller hvars hufvudsakliga näring utgöres af trävaruhandel. Däremot gälla sagda stadganden icke bolag, som idkar eabart bank- eller försäkringsrörelse, ej heller andelslag, som har till uppgift att anskaffa jord åt den obesuttna befolkningen eller afser annan verksamhet till jordbrukets befrämjande. Denna lag träder omedelbart i kraft. I ärendets handläggning hafva deltagit ordföranden Perttilä, vieeordföranden Bränder, ledamöterna E. Aromaa, Eloranta, Kalliokorpi, K. Knuutila, Leppälä, Naaralainen, Oljemark, Pullinen, S. Rantanen, Runeberg, Runtti, Viljomaa och Vuorimaa, delvis Nuotio samt suppleanterna M. Hoikka, Huoponen, Kivioja, Nykänen, Räsänen, Salminen och Schybergson. Helsingfors den 14 mars 1908.

10 Motionsbetänkande N:o 1. Reservationer. I Hänvisande till den af mig jämte andra undertecknade till Landtdagen inlämnade motionen n:o 30 och i hufvudsak förenande mig om den motivering, som omfattats af utskottets flertal, samt sträfvande till samma mål som detta i fråga om jordbrukets och bosättningens tryggande, anser undertecknad likväl icke en så radikal och vidtgående lagstiftning, som den af utskottet föreslagna, vara för ändamålet erforderlig, öfvertygad om att ändamålet tillfullo uppnås äfven genom en något liberalare lagstiftning, anhåller jag att här nedan få framlägga min afvikande ståndpunkt. Om, på sätt af oss föreslagits, i lag stadgas, att då bolag, andelslag och enskilda, hvilka förbudet afser, tillhandla sig skogsmark, i köpet icke får ingå lägenhetens odlings- och betesmarker samt, i förhållande till odlingsmarkens storlek, nödig husbehofsskog, hvilken enligt förslaget borde omfatta i de södra länen minst 100 ha skattbar skogsmark samt i de östra och norra länen minst 200 ha, så blefve å vidsträckta områden alla mindre lägenheter och jämväl en stor del lägenheter af medelstorlek undantagna, hvadan den af oss föreslagna lagen i fråga om dem således komme att innebära ett fullständigt köpeförbud. Och det är väl obestridligt, att i främsta rummet småbrukarene såväl i följd af sin medellöshet som sin okunnighet fallit offer för köpare af skogslägenheter, samt att till deras skyddande lagstiftningsåtgärd framför allt är af nöden. Hvad öfriga hemmansägare vidkommer, kan hos dem både mera insikter och större ekonomisk s j älf ständighet förutsättas.

11 Inskränkningar i jordforvärf. Il Otvifvelaktigt skulle äfven framdeles skogsmarker i någon mån komma att öfvergå till idkare af trävarurörelse och -industri, i anseende till förenämnda inskränkningar och däraf föranledda svårigheter likväl endast i så ringa grad, att detta ingalunda innebure någon samhällsvåda; tvärtom blefve särskilda nya industriella inrättningar, såsom träsliperier o. a., hvilka äro af synnerligen stor betydelse för landet, i tillfälle att förvärfva jämväl egna skogar till säkerställande af rörelsens regelbundna drift, äfven om deras produktion hufvudsakligen komme att vara baserad på förädling af sådana trävaror, som uppköpts af lägenhetsägarene. I alla fall vore jordbruket å lägenheter af hvarje storlek tryggadt. I utmark ernås skogar befintlig odlingsbar jord kunde väl tillsvidare frånhändas de egentliga idkarena af jordbruk, men i anseende därtill att i de trakter, som ifrågavarande lagstiftning främst afser, icke råder brist på odlingsmarker, och då man å dessa borde sträfva från ett extensivare jordbruk till ett intensivare, hvarigenom äfven å nuvarande odlingsområden bosättningen och utkomsten kunde ansenligt ökas, torde man icke kunna befara, att ej genom framtida lagstiftning och andra åtgärder äfven den odlingsbara jorden å utmarkerna kunde förvärfvas för kolonisation så snart tiden för deras uppodlande är inne. Ehuru i vårt lagförslag användts begreppet»husbehofsskog», så är arealen af den växtkraftiga skogsmark, som utöfver odlings- och betesmarkerna skall afskiljas, så stor att från densamma vid en något så när rationell skogsvård skogsprodukter utöfver eget behof i icke ringa mängd kunna säljas. Likaså kan en sådan lägenhet, om så erfordras, ytterligare skiftas emellan särskilda arfvingar så att enhvar erhåller tillräcklig husbehofsskog. Beträffande de flesta detalj f öreskrift er intager jag samma ståndpunkt som utskottets flertal. Med "stöd af det ofvan anförda får jag vördsamt föreslå,

12 Motionsbetänkande N:o l det Landtdagen ville godkänna }. Förslag till lag, följande angående inskränkning i vissa fall af bolags, andelslags och enskildas rätt att förvärfva fast egendom på landet. l Idkare af trävarurörelse eller sådan industri, där såsom råmaterial trä användes, vare sig bolag, andelslag eller enskild person, samt bolag eller andelslag, som drifver annan industriell rörelse, må ej hädanefter förvärfva äganderätt till i mantal satt jords odlingsmarker och till dem hörande husbehofsskogar. 2 Vill bolag, andelslag eller enskild, som i i namnes, förvärfva äganderätt till skogsmark, som underlyder i mantal satt jordbrukslägenhet, skall från köpet undantagas lägenhetens odlings- och betesmark samt nödig husbehofsskog i förhållande till odlingsområdets storlek, dock ej mindre för hvarje själfständig lägenhet än 100 hektar skattbar skogsmark i Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus, S:t Michels och Viborgs län, med undantag af Salmis härad, och 200 hektar i nämnda härad af Viborgs län samt i Kuopio, Vasa och Uleåborgs län. Lägenheten åsätt mantal skall fördelas emellan skogslägenheten och den för odling afsedda lägenheten. Då lagfart sökes å sådan skogslägenhet som ofvan är nämnd, hvilket bör ske minst ett år efter köpet, skall till Häradsrätten inlämnas af i statens eller landtbrukssällskaps tjänst anställd fackman med högre forstlig bildning utfärdadt intyg däröfver, att för den jordbrukslägenhet, från hvilken den förra afskiljts, undantagits skogsmark på sätt i denna lag stadgas. Sökes ej lagfart inom utsatt tid, skall öfverlåtelsen anses ogill.

13 Inskränkningar i jordförvärf Bolag, andelslag eller enskild, som i l namnes, kan förvärfva äganderätt till hel lägenhet endast i sådana undantagsfall, då Senaten, efter erhållen utredning om det ändamål, hvartill fastighet, som skall förvärfvas, är afsedd att användas, anser särskilda skäl förekomma att därtill meddela tillstånd. 4 Bolag, andelslag eller enskild, som i l namnes, må utan hinder lagligen inköpa utbruten parcell till upplags-, lastage- eller byggnadsplats, till stenbrott eller grus-, ler-, möss- eller torftäkt, eller för att tillgodogöra sig där befintlig vattenkraft, eller för andra härmed jämförliga ändamål. 5 Varder fastighet å offentlig exekutiv auktion försåld, ege bolag, andelslag eller enskild, som i l omförmäles, rätt att inropa fastigheten, där det sker för att skydda sådan fordran eller rättighet, för hvilken fastigheten på grund af inteckning eller eljest enligt lag utgör säkerhet. Bolag, andelslag eller enskild, som på nyssnämndt sätt förvärfvat fastighet, skall inom två år från det auktionen förrättats eller, om däröfver anförts besvär, hvaraf auktionens upphäfvande kan följa, inom lika tid efter det auktionen vunnit laga kraft, till annan öfverlåta fastigheten. Uraktlåtes det, anmäle vederbörande kronobetjänt därom hos Guvernören, som förordnar, att fastigheten skall å offentlig auktion försäljas; och lände härvid i tillämpliga delar till efterrättelse, hvad angående utmätt fast egendoms förvandlande i penningar samt om redovisning och fördelning af därvid influtna med är stadgadt. Vid sådan auktion må bolag, andelslag eller enskild, som i l namnes, ej åter inropa fastigheten.

14 Motionsbetänkande N:o 1. Hvad i nästföregående mom, är stadgadt om skyldigheten att öfverlåta. å exekutiv auktion förvärfvad fast egendom, gälle äfven sådan fastighet, som kommit i sådant bolags, andelslags eller enskilds ägo, som i l namnes, annorledes än genom köp eller därmed jämförligt fång, dock icke i de fall, som i 3 och 4 äro afsedda. 6. Har bolag, andelslag eller enskild, som i l namnes, i strid med stadgandena i denna lag förvärfvat fast egendom, vare fånget ogillt. Denna lag träder omedelbart i kraft. Helsingfors, den 14 mars U. Bränder. II. I hufvudsak anslutande oss till förestående reservation, anse vi dock det däri framställda lagförslaget böra undergå fullständig utskottsberedning och få vi därför föreslå. att Landtdagen ville, med godkännande i hufvudsak af reservationen, återremittera ärendet till utskottet med anmodan att inkomma med nytt betänkande på grund af det i reservationen framlagda lagförslaget. K. T. Oljemark. J. W. Runeberg.

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse 1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse beviljande af anslag för understödjande af folkbibliotek.

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

härjningar inom Finland.

härjningar inom Finland. 190V. - U. B, Prop. N:o 25. Agrarutskottets betänkande N:o 2 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag, angående hämmande af smittosamma växt sjukdom ar och skadeinsekters

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

F i 11 Finlands Landtda g.

F i 11 Finlands Landtda g. 14 III, 7. Moi försl. N:o 21. Söderholm, Kari och Nix, Oskar: Förslag till lag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet. F i 11 Finlands Landtda g. Saknaden af tydliga bestämningar om rättsgiltigheten

Läs mer

transport af djur till lands och sjöss

transport af djur till lands och sjöss Förslag till förordning angående transport af djur till lands och sjöss i Finland. 1. Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren

Läs mer

Lösdriverilagen från 1885

Lösdriverilagen från 1885 Lösdriverilagen från 1885 Orginalet finns inscannat på http://runeberg.org/njtfattig/. Jag har inte lagt när gôrmycke jobb på att få avskriften exakt rätt, så det finns säkert en del fel. Beklagar detta.

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

//t/t/ är tiden inne att. föryngra skogar med nedsatt prnduktinn

//t/t/ är tiden inne att. föryngra skogar med nedsatt prnduktinn //t/t/ är tiden inne att föryngra skogar med nedsatt prnduktinn Skogsägare Om Du har boskap, sä vet Du av erfarenhet, att de inkomster den inbringar inte bero på hur stort fähuset är utan på antalet kreatur

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

1908. Motionsbet. N:o 2.

1908. Motionsbet. N:o 2. 1908. Motionsbet. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af motion och petitionsförslag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet. I af seende å beredning har Landtdagen till Lagutskottet

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

E. J. Mellberg, Plan trigonometri, Helsingfors, förlagsaktiebolaget Helios (Björck & Börjesson, Stockholm).

E. J. Mellberg, Plan trigonometri, Helsingfors, förlagsaktiebolaget Helios (Björck & Börjesson, Stockholm). E. J. Mellberg, Plan trigonometri, Helsingfors, förlagsaktiebolaget Helios 1906. (Björck & Börjesson, Stockholm). I Finland har enligt arbetets förord länge gjort sig gällande behofvet af en lärobok, lämpad

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. 1907. N:o 13. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. I underdånig skrifvelse af den 30 april 1897 hafva Finlands Ständer anhållit, att Hans Kejserliga

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

1907. - U. B. Prop. N:o 2.

1907. - U. B. Prop. N:o 2. 1907. - U. B. Prop. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag om införande af ett ordnadt notariatväsende. Ofvannämnda nådiga

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne.

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. En verkställd beräkning har visat, att för E-linjen vid

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916 1 (7) Datum Vsikd/Vägverkets museum 2007-11-08 Jan-Olof Montelius, 0243-750 30 jan-olof.montelius@vv.se www.vv.se/museum PKörkortets historia i Sverige. En översikt Det första "körkortet" i Sverige Följande

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 16 D 10 07 01 17 Helsingfors/Mariehamn 12.4.2007 Nr 8/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 12.3.2007, nris 58-59/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139)

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Finansutskottets betänkande 2003/04:FiU12 Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a PROTOKOLL Nummer 15 13.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Inkorporering av FN:s konvention om

Läs mer

om hvilken man ej förut antingen i ett postulat antagit, att den kan utföras, eller i ett problem visat, på hvad sätt ett sådant utförande är

om hvilken man ej förut antingen i ett postulat antagit, att den kan utföras, eller i ett problem visat, på hvad sätt ett sådant utförande är Lindman, Chr. Fr., Euklides' fyra första böcker med smärre förändringar och tillägg. Femte uppl. Sthlm 1884. Hj. Kinbergs förlagsexpedition. Pris hartonerad 1: 75. Amanuensen Eneström uppgifver (Acta matem.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

1907. Motionsbetänkande N:o 1. motioner rörande ny lagstiftning om alkoholhaltiga ämnen.

1907. Motionsbetänkande N:o 1. motioner rörande ny lagstiftning om alkoholhaltiga ämnen. 1907. Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af inlämnade motioner rörande ny lagstiftning om alkoholhaltiga ämnen. Landtdagen har jämte protokollsutdrag af den 14 sistlidne

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-16 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens

Läs mer

Varumärkesförordning /296

Varumärkesförordning /296 Varumärkesförordning 29.5.1964/296 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 58 varumärkeslagen (7/64) av den 10 januari 1964: 1 kap Varumärkesregistret 1 (20.3.1992/258) 1 har

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer