tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72"

Transkript

1 tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72

2 insidan textiljakt Natten till den 14 augusti härjades Sävargården av en eldsvåda, som av allt att döma var anlagd. En epidemi av pyromanbränder har drabbat Umeå under sommaren och Sävargårdsbranden utgjorde som det nu vill synas slutet på härjningarna. Det är en klen tröst att branden inte berott på slarv eller brister i anläggningen. Hur den än uppstod så har den drabbat en byggnad som är mer än ett kulturminne. Den har blivit ett begrepp i umebornas och övriga västerbottningars medvetande. Skadorna blev omfattande. När nu alla brunna delar avlägsnats befinns att övervåningen totalförstörts och att branden följt ventilationstrummor ned i bottenvåningens entreparti som är svårt skadat. Takbjälkar i matsalen har brunnit av i ändarna som gick ut genom timmerväggen. Byggnaden i övrigt har fått mycket omfattande Trots allt är det så mycket kvar att när Sävargården åter öppnas någon gång under 1973 är det ett original som lagats, ej en replik. vattenskador, då brandmännen genomförde det besvärliga släckningsarbetet. I höst startar Västerbottens museum i samarbete med hemslöjdsföreningen en inventering av äldre dräktdelar och textilier i länet. Vår kunskap om material, mönster och tekniker i den västerbottniska textila traditionen är ännu mycket ofullständig, syftet med inventeringen är att komplettera den bild som museernas och hembygdsgårdarnas tämligen begränsade textilsamlingar ger. Vi är därför angelägna att komma i kontakt med samlare och intresserade, som kan ge tips om var det finns intressanta textilier att studera. Ett av inventeringens delmål är att systematiska beskrivningar över de under och 60-talen tillkomna sockendräkterna och deras bakgrund skall upprättas. Hör av Er med uppgifter till hemslöjdskonsulent Karin Lundholm(hemslöjden, tel. 090/110429) eller intendent Katarina Ågren (museet, tel. 090/118635)! Samtidigt påbörjas i samarbete med Sameätnam en inventering av samiskt dräktskick och samiska textilier. Utifrån gamla dräktdelar och muntlig tradition syftar man till att åstadkomma en beskrivning av den västerbottniska samedräktens variationer. Ofta finns dräkter och dräktdelar hos enskilda också i kustbygd och städer - vi är mycket angelägna om att komma i kontakt med personer som har dem i sin ägo. Hör av Er till slöjdkonsulent Marianne Nilsson, Vilhelmina (tel. 0940/ 10263), eller till Katarina Ågren!

3 ta i trä Per-Uno Ågren Ta i trä - en ordsammanställning med inbyggd magi. Genom träet skaffar man sig en återförsäkring i trädets och jordens mystiska livskraft, en återför säkring, som inte längre är så lätt att teckna i en miljö, där träet spelar en alltmer undanskymd roll och på sin höjd förekommer krossat, och hoppressat i döda spånskivor och byggplattor, förvillande lika vår vardagsmiljös alla syntetmaterial. När vi valde "ta i trä" som namn på en utställning om träets behandling i traditionell västerbottnisk slöjd ville vi i nuet försöka återkalla den i traditionen vidareförda intuitiva kunskap om trä som material, om ämnesvirkets möjligheter, som var en så viktig förutsättning för människans liv häruppe, belysa träets och träkunnighetens grundläggande betydelse för landsdelens hela kulturutveckling. Trä behövdes till bostad och bränsle, för tillverkningen av redskap och alla nödvändiga vardagsting. Ämnets möjligheter bedömdes med blick och hand, det tillvaratogs när det påträffades, det sparades och behandlades med all den i traditionen samlade träerfarenheten för att finnas till hands när det behövdes. % Den organiska naturen, handens arbete med ursprungsmaterialen - sten, lera, trä, ull och lin - byggde tillsammans upp den sensuella mystik som var den befruktande grundupplevelsen bakom Carl Malmstens verk och pedagogiska entusiasm. Han var en visionär, som ständigt fick se sina visioner haverera på myndigheters njugghet och fantasilöshet. Senast han besökte oss på museet var han - karakteristiskt nog - på tiggarfärd för att försöka få sin utställningsidé om "Svensk tradition" förverkligad. Han ville i den ställa sitt eget formskapande i relation till den genuina folkliga formtradition, som finns så rikt exemplifierad i de svenska museerna, grundad på ett uråldrigt materialkunnande kombinerat med den individuelle slöjdarens/hantverkarens formvilja och spontanitet. Är naturens formrikedom den ena inspirationskällan, så är folktraditionen den andra och lika viktiga för en formgivare. Den insikten förde han vidare under 50-talets minnesvärda nyckelvikskurser i Västerbotten, den insikten som hans egensinniga föreläsningar och demonstrationer alltid betonade är en av utgångspunkterna för de strävanden mot att 121

4 122 göra museet till ett rum för skapande aktiviteter som i ökande utsträckning präglar vår egen utåtriktade verksamhet. Efter besöket skrev Carl Malmsten i sitt sista brev till oss "Kanske är gubben för gammal att föra dessa vitt svävande planer i hamn. Dock hoppas jag på återvändande krafter". Carl Malmsten dog den 13 augusti, hans utställningsidé kom inte att förverkligas, men i den anda som lever hos alla dem som tänts och stimulerats av hans vision finns förutsättningen för att "svensk tradition" inte ska förbli en stendöd ordsammanställning. Utställningen "Ta i trä" anknöt till en rad slöjdkurser, som beskrivs längre fram i häftet. Den anknyter också till de slöjdinventeringar och filmningar, som bildade tema för det första av våra kvartalshäften 1969 och till museets mångåriga nära praktiska samarbete med Västerbottens läns hemslöjdsförening och dess konsulenter. Det här häftet med sina beskrivningar av läggning, spånasktillverkning, spånkorgsflätning och de grundläggande uppsatserna om virke, verktyg och ytbehandling bildar ett motstycke till häftena om sydsamisk slöjd Förhoppningsvis kan de vara till glädje inte bara för slöjdare, utan också ge den föremåls- och traditionsintresserade fördjupad kunskap om några viktiga föremålsgrupper. I höst turnerar "Ta i trä" som vandringsutställning i länet. Vi hoppas att den också då ska fungera som ram för slöjdaktiviteter. Den traditionella slöjdens villkor är trängda i lönsamhets samhället. I medvetandet om det stigande intresset för folkkulturen och dess mångsidiga hantverkskunnande å ena sidan och om den utarmning av samhällets kulturella kapacitet som glömskan, utdöendet av handens kunnande utgör å den andra, tycker vi det är viktigt att utveckla en kursverksamhet som tar sikte just på att vidareföra kunskap om traditionella material och hantverkstekniker. Ur ett museums synpunkt vore det lika viktigt - förefaller det - att inte bara föremålet bevaras, inte bara bilderna och filmen av tingens tillverkning och bruk, utan också själva det levande, manuella arbetet. Jag drömmer om ett arbetande arbetets museum, ett hantverkstraditionernas öppna reservat.

5 läggning En arbetsbeskrivning av Wille Sundqvist och Katarina Ågren verktyg Täljyxa, kniv, rundsåg, oxhyvel, putshyvel, rundhyvel, vinkel, passare, sträckbänk, bandhake, bandbråk, stämjärn, ritsmått, borr, hammare, lockbettel. material Till större laggkärl används väl torkat virke av björk, tall eller granved. Virket skall vara möbeltorrt d. v. s. hålla c:a 5-6% fuktighet vilket det gör efter att ha i sågat skick legat i eldat rum c:a 3 månader. I äldre tid lades virket till tork på storhyllan under taket. Virket sågas radiellt, d. v. s. årsringarna skall gå tvärs över laggveden. Om man tar virke över hela stammen, skall kärnsidan vara vänd utåt. Undvik ytved med liggande års ringar - den krymper starkt. Undvik också märgved, som lätt spricker. Till band används stavargran (senvuxen, tätfibrig gran, som vuxit på fuktig mark) eller enträ. 123

6 Man börjar med att göra bottnen. En mall av t. ex. papp skärs ut och ritas av på de bräder som limmats ihop till bottenvirke. Alternativt kan man med passare rita upp en rund bottenform. Bottnen sågas ut med en rundsåg. Med ett ritsmått markeras tjockleken på Bottnen fasas i kanten med en kniv för att bottenstycket som sedan hyvlas ner. För passa in i laggen. ett kärl 25x21 med höjden 16 cm bör tjockleken vara 13 cm. Anpassa tjockleken till bredden på det stämjärn med vilket laggen i stavarna görs - det underlättar! 124

7 Stavarna kapas: två längre örstavar och resten kortare sidostavar. Dimensionen l"x4" behövs på virket i örstavarna som i en oval bytta måste urholkas. Därvid används yxan på så sätt att yxeggens båda spetsar växelvis får holka ur virket. rund- Staven hyvlas rund och slät på insidan med hy vein. Stavens tjocklek markeras med en rits Stavens utsida hyvlas lätt med oxhyvel 125

8 Stavens kanter foghyvlas mot sträckbänken - en lång hyvel som med undersidan upp fästs i hyvelbänken. Varje ny fogyta passas in mot föregående stav. Läggen - urtaget för bottnen i varje stav - ritas upp med hjälp av stämjärn och vinkelhake. Obs! använd inte penna! Laggens bredd = bottentjockleken. Med kniven dras två djupa skåror upp i de för laggen uppritsade linjerna. 126 Med stämjärn tar man upp laggen till lämpligt djup.

9 Den första örstaven slås fast i botten. Sedan örstavarna satts fast, kontrolleras att de satts fast vinkelrätt mot bottnen. För varje stav, som sedan sätts fast, måste fogytan anpassas till redan fastsatta stavar. På så sätt fortsätter man tills en stav återstår mitt på var långsida. Denna sista stav, "gråtstaven", måste måttas in mycket noga för att passa in exakt. 127

10 Banden till byttan görs av senvuxen gran, " stavargran", eller av ene.stavargranen är seg, har mycket täta årsringar och är förhållandevis jämntjock. Bandvirket skall vara rått. Har det fått ligga och torka något måste det värmas över eld för att bli segt och böjligt igen. Detta band virke täljs med yxa så att ^na sidan blir plan och slät. Bandens insida finputsas med kniv. Bandet provas in på längden. På bandets ena ände har en ristad markering gjorts. På bandets andra ände tar man ett märke med tummen. Dessa två markeringar skall vara mitt emot varandra och bildar mittlinje i låset, "svepen". Man kan också först göra ena haket och efter detta markera platsen för andra haket. 128

11 Haket, "svepen", i bandet skärs. Sedan bandet mjukats upp böjs det ihop, låset hakas samman och bandet träs över byttan med hjälp av en bandhake. Byttans underkant putsas jämn med hyvel. Med ett ritsmått markeras överkanten på byttan. 129

12 Örats bredd och höjd ritas ut. J'mfriu^r/u^ Överkanten sågas jämn efter den tidigare gjorda markeringen. 130 Örstavarnas överdel täljs jämn och hålen borras och täljs ur. Utskjutande delar av bandet putsas bort.

13 Virket till locket har limmats och urtagen för örstavarna har gjorts med såg, stämjärn och kniv. Locket skall sluta tätt mot örstavarna. Formen kan sedan locket passats in, ritas upp efter byttans ytterkant. Locket sågas ut och kanterna fasas av. Handtaget som skall fällas in med dragslå på lockets översida täljs och dragslån görs med hjälp av kniv och lockbettel. I dragslåns ena ände lämnas en liten tapp, som motsvaras av ett litet hål i örstaven. I dragslåns andra ände görs ett urtag med kniv och rundfil. Med borr görs ett hål i örstaven mitt för urtaget i handtaget. I hålet sätts en låspinne in. Hela byttan putsas till sist ordentligt. 131

14 0 Bildserien på läggning är fotograferad hos Sigfrid Eriksson i Gullbäck, Vännäs, våren 1972 i samband med att arbetet filmades. Sigfrid Eriksson, som nu är 70 år, lärde sig göra laggkärl och tunnor av sin morfar, Johan Karlsson i Stärkesmark och av sin farfar. Morfadern brukade bo hos sina barn, än hos den ene än hos den andre och hjälpa dem med läggning. Han gjorde också tjärtunnor åt dem i byn, som brände tjära. Han brukade hålla till och slöjda i bagarstugan mest hela året. Hos honom fick Sigfrid Eriksson börja hjälpa till vid tioårsåldern. Han fick börja med att hyvla tunnveden på insidan. Sedan fick han lära sig att skjuta stavarna på " såthyveln", sträckbänken. Han fick också hjälpa till med att värma banden i bakugnen när tunnor och byttor skulle bandas. Det gick långsamt på den tiden, morfar hann aldrig göra en tunna om dagen, men så var också alla hans verktyg hemgjorda, det var inget riktigt bett i dem som i moderna verktygsstål. Sigfrid Eriksson arbetar också i en bagarstuga. Han har framför allt varit sysselsatt med tjärtunnetillverkning, vilket han länge drev som massproduktion. Han kunde då hyvla upp stavar till ett hundratal tunnor på en gång. Under senare år blir det mest frågan om laggkärl, tjära bränns ju inte längre, och om reparation av gamla låggkärl. Han är leverantör till Västerbottens läns hemslöjdsförening. Bakningsredskap, lieorv och räfsor står också på hans slöjdrepertoar. Bilderna är tagna av Katarina och Per- Uno Ågren. 132 laggkärl och tunnor«laggkärlen användes flera hundra år före Kr. f. av kolterna på kontinenten, men har anträffats i svenska förhistoriska fynd först från tiden omkring Kr. f. De utgjorde "den slutgiltiga lösningen av problemet att förfärdiga hållbara, vattentäta träkärl av efter behov variabel storlek" och anses ha ersatt ett tidigare vidsträcktare bruk av olika svepkärl för förvaringsändamål. Möjligen är också laggkärlen orsak till att keramiken under vikingatiden försvinner ur gravarna. Verktyg för läggning är kända från vikingatida fynd (Mästermyr på Gotland), Laggkärlen har sin benämning från laggen, den skåra i de vertikala stavarna vari bottnen infogas. Tunnan med sina dubbla bottnar - med laggar alltså både upptill och nertill på stavarna - kan sägas vara en specialform av laggkärlet. Men arbetsproceduren är för laggaren och tunnbindaren olikartad. Medan laggaren utgår från en färdig botten mot vilken stavarna successivt slås fa fast, börjar tunnbindaren med att i provisoriska band bygga tunnans väggar. När detta är klart, dras laggarna upp med "tunnriven" och bottnarna trängs in. Traditionellt har laggaren varit en slöjdspecialist, medan tunnbinderiet varit en husbehov^slöjd, åtminstone vad tjärtunnor och saltningskärl för fisk angår. läs mer i GRETA ARWIDSSON Träets bearbetning under förhistorisk tid. Nordisk kultur XIV GÖRAN BERGENGREN. Läggning. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid X. PHEBE FJELLSTRÖM. Hantverk, I Arbete och Redskap, Lund SVEND JÖRGENSEN. Bödker. I Gamle danske håndverk. Köpenhamn ALF NORDSTRÖM. Om tunnbindare och tunnbinderiredskap. I Stockholmsminnen i Stadsmuseet. Stockholm ANNA-MAJA NYLEN, Hemslöjd (kapitlet Träslöjd). Lund D TROTZIG. Läggningen på Sollerön. I Gruddbo på Sollerön, Stockholm VÄSTERBOTTEN 1969/1, artikeln Om läggning och tunnbinderi. Umeå 1969.

15 svepteknik < En arbetsbeskrivning av Eskil Naalisvaara,, Wille Sundqvist och Katarina Ågren Bilderna till denna uppsats är tagna under spånaskkursen på Gammlia 1972 av Katarina Ågren. verktyg Yxa, kniv, rundsåg, hyvel, syl, skruvmejsel, stämjärn, klämmor, sandpapper, ritsmått, borrsväng, tvingar. Har man tillgång till snickerimaskiner kan man använda: kombinationsmaskin med rikt och planhyvel samt såg, bandsåg, bandputs och borrmaskin. material Rått virke från lövträd till spån, torrt virke från lövträd eller barrträd till botten och lock, rottågor från björk eller gran. Alla lövträd utom al lämpar sig för spånasktillverkning. Björk, som är vanlig och lätt att få tag i, är också det mest använda till spånaskar. Det är också förhållandevis lätt att hitta rakvuxna exemplar av björk. Vedens färg är ljus och något livlös genom sin brist på färgnyanser. Vinterfällda träd har ljusare ved än sommarfällda, vars ved färgats något av barken. Sedan man böjt ett björkspån och det har fått torka behåller det formen. Sälg användes förr ofta till slädmankar, men var annars inte så vanligt som slöjdvirke. Ett sälgspån är mer fjädrande än ett björkspån och rätar därför gärna ut sig också sedan det böjts och torkats. Hägg användes mycket sällan till slöjdvirke i äldre tid. Den har en vackert tecknad ved med mörkare inved. Den är seg och lättböjd till spån. Rönn hade också den mycket liten användning i äldre tid. Man undvek den t. o. m. till ved eftersom den var svår att hugga. Vill man använda rönn kan man lämpligen såga den då virket är fruset - det går då lättare. Även rönnen har en vackert tecknad mörkare inved som ger vackert material till spånaskar. Asp har vit livlös ved och är inte lika lätta att böja som ovannämnda träslag. materialbehandling Allt virke till spånaskar skall tas från kraftiga, raka och frodvuxna stammar. Ju större avståndet mellan årsringarna är, desto segare material får man till spånen. När det gäller spån från tallar till t. ex. korgar är förhållandet omvänt. Då skall man arbeta med senvuxet virke. Ju mer senvuxet ett träd är, desto mörkare inved har det. För att kunna använda så mycket av den mörka inveden som möjligt, bör man välja kraftiga träd. Den stam som skall användas kapas i största möjliga längd, så att man ur stycket kan välja ett förhållandevis kvistrent ämne. Stycket barkas sedan och hyvlas, så att man får fyra plana sidor. Bredden på spånen hyvlas ner längre fram i bearbetningen. När man sedan sågar ut spånen skall man eftersträva att följa årsringarna, då håller spånen bäst att böja. Till en smörask bör ett c:a 3 1/2 mm tjockt spån användas. Till en 133

16 /u^appcui/c knäppask kan spånet vara upp till 5 mm tjockt. Ju mindre asken är desto tunnare måste spånet vara för att hålla. Spånet skall böjas med märgsidan av veden vänd utåt. När virket torkar, krymper det mera i den fuktigare ytveden så att det slår sig, blir vinkelformigt. Är då spånets märgsida vänd utåt i asken, behåller den formen. Är den vänd inåt riskerar man att spånet bryts. Eftersom stockens yttersida hyvlas innan den sågas upp till spån är spånets "insida" hyvlad, då det böjs, medan utsidan har sågad yta och måste putsas ordentligt i efterhand. Ämnesvedens märg går inte att använda till spån, den är alltför torr och hartsbemängd för att man skall kunna basa och böja den. Har det färska virket hunnit torka något, kan det mjukas upp genom uppvärmning i varmt vatten. Kokning av virket kan ge missfärgning. Riktigt grova spån kan få ligga i vatten flera timmar. Sedan spånet böjts, bör det få torka väl, innan arbetet fortsättes med att spånet sys ihop. Ett tjockt och stort spån - t. ex. till en knäppask - skall helst torka ett par veckor. Om man limmar fast stolparna i en knäppask för tidigt, kan asken spricka, eftersom spånet torkar 4-5 mm på bredden, Lövträ rör sig ständigt. Virke till bottnar och lock skall vara torrt, d. v. s. ha legat och torkat i rumsvärme minst 3 månader. Till askar, i vilka mat skall förvaras, bör man undvika t llved, f. ö. kan alla sorters virke användas, även vrilar och masur. Virket till bottnar och lock skall sågas så att årsringarna står rakt upp. Ytved, t. ex. från bakaved, krymper alltför mycket. Ju mer frodvuxet virket är, desto kraftigare är krympningen. Se artikeln om torkning av trä! Lackar man en sida av ett stycke virke, men inte den andra, är risken stor att virket slår sig, därför att den olackade sidan tar åt sig mera fuktighet. Det är numera vanligt att man limmar fogen, innan den sys samman med tågor. Detta gjordes aldrig i äldre tid, men det underlättar arbetet. De rensade och kluvna rottågorna mjukas upp i varmt vatten, innan de kan användas att sy med. Även pennor från kraftiga vingfjädrar kan brukas att sy med. De skall rensas från fanet, öppnas på ena sidan, mjukas upp i varmt vatten och sedan vikas ut så att de blir plana. De ger med sitt flammiga hornmaterial en dekorativ effekt år sömmen. I äldre tid kunde även fogen nitas med nitar av tenn. Bland samerna förekom att man sydde med senor, som var kluvna och uppmjukade i varmt vatten. 134 clvhrrwajt faattius/i/ fimr^zkrn]

17 M/. S/rmY- cufc- Om man inte var så noga med att få spånasken helt symmetrisk kunde man förr ofta nöja sig med att böja spånet utan mall. Det är dock en stor fördel att ha en mall att linda spånet omkring medan det torkar. En sådan mall var förr ofta gjord av en träkärna, runt vilken spånet surrades fast. Mycket stora svepaskar. t.ex.spannar och kisor, kunde man böja spånet till runt pinnar fastslagna i en uthusvägg. fp ^pcwvnnwimy Ett bra material till mall ger i våra dagar spånplattorna som inte ändrar form. Ett lämpligt antal spånplattsbitar limmas ihop och askens form ritas upp på den blivande mallen. Vill man göra en rund ask är det bara att använda passare, vill man göra en ellipsformad ask åstadkommer man den lätt genom att slå ner två stift i mallen, låta ett snöre löpa runt dem och efter detta snöre låter man pennan rita. Friare former ritas på fri hand. Det är en fördel att rita upp formen på papper, som viks dubbelt då man klipper ut formen, den blir då symmetrisk. Mallen sågas ut med rundsåg eller bandsåg och lackas. 135

18 På den sida av asken, där spånet kommer att ligga dubbelt i fogen, gör man mallen litet tunnare. Man gör också två små stegformiga intag ungefär så djupa som spånet är tjockt. På det övre av dessa stegformiga urtag skruvar man fast en plåtbit av mässing eller liknande material med mässingskruv. Obs! att galvaniserat material ger märken i spånet! Under plåtbiten sticker man sedan in spånet som skall böjas så att det hålls på plats under böjningen. På undersidan av mallen limmas en kloss som fästes i hyvelbänken under arbetet. Den trädstam som skall användas till spån kapas i så långa längder, som man kan få ut mellan kvistar och krokigheter. Stammen barkas på fyra sidor med yxa. Stockens fyra sidor hyvlas släta. Därefter klyver man spånen. Med såg, helst en bandsåg eller klyvsåg, sågar man upp 3-5 mm tjocka spån beroende på hur stor ask man skall göra. 136 Har man inte tillgång till något av dessa redskap, får man klyva virket med yxa, grovtälja spånet och sedan hyvla ner det till lagom tjocklek. Det är då lättare att arbeta med halvtorrt virke, men detta måste basas innan det kan böjas. Spånets ena kortsida tunnas ut med hyveln. Denna ände skall ligga på insidan av asken.

19 Det sågade och hyvlade spånet måste - om det är för torrt för att böjas - basas, d.v.s. mjukas upp i varmt vatten. Det kan även blötläggas en kortare stund. Mallen sätts fast i hyvelbänken i den pålimmade klossen och den nerhyvlade änden av spånet sticks in under plåtkanten. Spånet kan sedan försiktigt vikas runt mallen 1 l/2 varv. Med klossar och skruvtvingar hålls spånet på plats under torkningen. När virket torkat, kan man lossa tvingen och spånet behåller sin böjda form. I äldre tid sydde man nu ihop spånet, men våra dagars slöjdare brukar föredra att limma spånet först. Om man limmar, kan man böja spånets kanter, så att de byter plats medan man stryker på limmet. 137

20 Mellan dem görs en försänkning med stämjärn. En sådan försänkning skall göras på askens båda sidor. Detta görs för att sömmen skall ligga något försänkt i askens sidor och inte slitas ner så fort. I varje spån gör man två sömmar och alltså 2 parallella försänkningar. 138 I försänkningen borras hål för tågan man skall sy med. De uppborrade hålen utvidgas på bredden för att tågan helt skall fylla hålet och kärlet bli tätt.

21 En av de vanligaste sömmarna är den som ser ut som kedjestygn då den är färdig. Man trär tågan genom vartannat av de uppborrade hålen. Sedan gör man med en syl hål i tågan mitt för det överhoppade hålet och trär tillbaka tågan genom detta hål. Början och slutet på tågan kan limmas. 139

22 Dekorativ avslutning av spänet i en mössask. I äldre askar, ofta från 1700-talet, har man ibland använt ovanstående sömtyp. Den har ofta sytts med kraftiga pennor från vingfjädrar (av t. ex. korp). Dessa har då rensats från fanet, skurits upp och mjukats i varmt vatten innan de använts. 140 De samiska klövjekorgarnas svepfog är vanligen förstärkt med en hornplatta och nitad.

23 Då spånet är hopsytt ritas bottnen upp. Virket till denna måste vara helt torrt, annars kan bottnen krympa och bli för liten. Inoch utsidan av asken ritas av och bottnen sågas ut. Med ritsmått markeras djupet på den fals, som skall göras i bottnen. Med kniv görs en skåra längs markeringen av askens insida. Med stämjärn kan man sedan ge falsen rätt djup. När sedan spånet trycks ner i falsen skall det sitta trångt. Bottnen kan göras skålformigt urtagen. Spånet skall fästas vid bottnen med träpinnar "narar". Hål för dessa borras upp snett ner mot bottnen. 141

24 Skopligg lämpar sig bra som narar. Utskjutande del av pliggen skärs jämn. Locket görs på samma sätt som asken, men denna gång viks spånet omkring den redan färdiga asken för att få rätt form och storlek. Sedan spånet torkat och skall sys, kan man dra ihop det ytterligare någon millimeter för att det skall sluta riktigt tätt kring asken, även sedan det torkat färdigt och putsats. 142 Askens alla sidor putsas ytterst väl. Lämplig ytbehandling: inoljning med oxanolja eller linolja blandad med lika del terpentin. Om kärlet skall användas för mat kan inoljningen göras med paraffinolja, som inte ger smak. Se f. ö. artikeln om linolja!

25 korgflätning En arbetsbeskrivning av Wille Sundqvist och Katarina Ågren verktyg Yxa, kniv, hammare, träkilar, ritsmått, linjal, bräda, snören, hyvel. material FärsKt taiivirke som måste väljas ut med yttersta noggrannhet. Det måste vara mycket tätvuxet d. v. s. tätt mellan årsringarna och dessutom kvistrent och absolut rakvuxet. De gamla talar om att det skall vara " skrintall "n". Stammarna kapas i 2-3 meters längd beroende på storleken av den korg man skall göra. Endast ytveden är användbar. Man klyver därför stamämnena mot mitten, så att man får ämnen som i ändytan ser ut som tårtbitar. Därefter klyvs eller huggs kärnveden bort. Det ämne man nu fått, klyvs sedan med hjälp av kniv och kilar mitt itu, halveras, i årsringarnas riktning, och dessa ämnen klyvs ytterligare i mitten undan för undan tills man fått spånen, pärterna, så tunna man vill ha dem. Det är viktigt att alltid klyva ämnena från toppändan, varför man måste märka ut den, alltefter som man får ut dem från ett större ämne. Eftersom kärnveden inte kan användas, kunde korgmakarna i äldre tider tillvarata lump på hyggena, som lämnades kvar efter avverkningarna, därför att kärnan var angripen av röta. I våra dagar kan man möjligen även vid någon såg välja ut en del lämpligt virke av "bakaved", som då kan köpas billigt. \ tradd/s tr/op 143

26 Virket klyves mitt itu med hjälp av kniv och hammare. När ämnet är tillräckligt tunt, kan man använda händerna vid klyvningen. Den pärta som visar tendens att bli tunnare böjs då mindre än den andra. Om virket är rakvuxet och man klyver jämt, blir pärterna jämntjocka. Med ett speciellt mått eller ritsmått man och ritar ut spånets bredd. 144 mäter Spånets kanter jämnas till med kniv. Vill man ha helt släta spån kan de hyvlas. Spånet läggs på en bräda, som fästs i hyvelbänken. Spånet kan även fästas direkt eller också håller man fast det i handen och hyvlar halva spånet åt gången.

27 Spånen läggs ut tätt bredvid varandra i ett lager och därefter kan inflätningen börja. Varje spån trycks hårt mot det föregående. Man kan använda en bräda eller sitt ena knä för att hålla spånen på plats. Till en diagonalflätad korg användes alltid samma antal spån till botten och inflätning. För fyrkantiga diagonalflätade korgar markeras hörnen som på bilden. 145

28 Uppflätningen av korgväggen påbörjas i de fyra hörn som tidigare markerats. 146 När korgväggen flätats så hög man vill ha den knyter man ett snöre runt överkanten för att hålla ihop spånen men också för att markera en jämn överkant. De utskjutande spånen skärs av med kniv.

29 På in- och utsidan av överkanten läggs släthyvlade lite kraftigare och smalare spån mitt för varandra och på samma höjd. Överkantens spån spikas fast från utsidan mot en träklabbe, kröks på insidan och spikas tillbaka in i spånet. Handtag spikas fast utanpå korgen. I våras dog Nils Olofsson i Botsmark. Han var en av de mycket få slöjdare i Västerbotten som fram till våra dagar fortsatt att göra flätade spånkorgar. Egentligen tog han upp tillverkningen först på 1960-talet då han och hans hustru från ensamtorpet Kvarnsjöliden flyttade in till Botsmark, men genom sin skicklighet och produktivitet etablerade han sig snart som leverantör till Hemslöjden. Han blev också anlitad för beställningar och hans verkstad blev ett utflyktsmål för många hemslöjdsintresserade filmades tillverkningen av en spånkorg hos Nils Olofsson, men den mångkunnige slöjdaren demonstrerade också för filmaren hur det gick till att göra en hattkorg i näver, hur man vrider en vidja och gör ett vidjerep. Nils Olofsson representerade på det hela taget den nu sällsynta slöjdartyp som knappast stod främmande för några av de slöjdtekniker, som var nödvändiga att behärska i den gamla självhushållande gården. Att göra spånkorgar hade han lärt av sin far. Bildserien på spånkorgtillverkningen fotograferades av Katarina Ågren i samband med filmningen

30

31 om träslöjdens verktyg* Wille Sundqvist I piwn/lnrr BORRAR Om man vill borra mera än något hål i månaden bör man noga se upp med borrarnas kvalitet. Detta gäller i synnerhet träspiralborrarna, där det enda fabrikat jag kan tänka mig är "Irwin" eller "C I Fall". Är fabrikatet inte angivet har man all anledning att vara misstänksam. Andra enklare borrar är pinnborrar, också de ett slags spiralborr. Centrumborrar är också fullt användbara och priset bara en tredjedel av vad en riktig spiralborr kostar. Bland metallborrarna vill jag rekommendera Malcus och Vedevågs. Att köpa borrar billigt är att handla dyrt. Tänk också på att borrskaft och barnvagnar ska vara av god kvalitet. BRYNSTENAR Den som inte skärper sina järn, får anstränga sig desto mera står det i Predikaren. Jag skulle vilja tillägga: Och får mindre och sämre arbete utfört även om han använder längre tid. Från början kan man kanske gå till någon fackman och få hjälp med slipningen. Vad man däremot med det snaraste bör lära sig är att bryna verktygen. Det är av enorm betydelse att man skaffar sig goda brynstenar. Den hårda Arkansasstenen är dyr men den är värd sin vikt i guld för en riktig slöjdare och hantverkare. Med HARD ARKANSAS får man lätt den riktigt fina hårskärpan. När det gäller att fila lönar det sig att köpa Öbergs filar, åtminstone om man vill använda filen mer än en gång. ^U/clruc^ / ^ FILKLÄ MMAN Filklämman spänner man fast i hyvelbänken i bak- eller framtången. Man har den för att lättare komma åt att arbeta med mindre arbetsstycken och för att spara hyvelbänken. FOGSTRYKARE Fogstrykare är en enkel liten hjälpreda som man användér när man ska jämnstryka sågen före filningen. FILKLOVE Filklove är en mindre filklämma av järn. Den används för att hålla fast mindre arbetsstycken av i synnerhet metall eller horn. 149

Träslag. Tall. Björk

Träslag. Tall. Björk Träslag. Du kan säkert namnet på flera vanliga träd som växer i sverige. Här ska du få lära dig lite mer om diverse träslag som är vanliga i slöjdsammanhang. Samtidigt som du läser och försöker lära dig

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Ånässkolan Bagaregårdsskolan

Ånässkolan Bagaregårdsskolan Ånässkolan Bagaregårdsskolan Hyvelbänk Någon form av arbetsbänk, där man kan spänna fast sina arbetsstycken, måste man ha och då är naturligtvis en hyvelbänk det bästa. En hyvelbänk skall framför allt

Läs mer

Svenska träslag Ask Avenbok

Svenska träslag Ask Avenbok Al Växer: Sverige, Europa och Mindre Asien. I Sverige finns två arter, Klibbal och Gråal. Alen är snabbväxande och blir 20-25 m, med en omkrets på 0,3-0,4 m. Användningsområde: möbler, modellbygge, trätofflor,

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Fönsterlagande på gamla skolan

Fönsterlagande på gamla skolan Fönsterlagande på gamla skolan Sent omsider har fönsterlagandet kommit igång. Det var en sen vår, en krånglig sommar och en mycket sen skörd som satte käppar i hjulet för våra planer. Men nu är det första

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Att göra en limträskiva

Att göra en limträskiva Att göra en limträskiva Ibland hittar du inte en lämpligt stor träbit eller skiva i materialhyllan eller restbitslådan. Då är du tvungen att göra en egen limträskiva som du kan använda till din produkt.

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. LPP i slöjd år 6. Syfte: Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Välja och motivera tillvägagångssätt med tanke på kvalitet och miljö.

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

Slipstöd SVD-110. Placering av maskinen

Slipstöd SVD-110. Placering av maskinen Slipstöd SVD-110 SKRAPSTÅL FÖR SVARVNING Med rund egg Med rak egg Med rundat sidskär URGRÖPNINGSJÄRN OCH BANDKNIVAR SICKLAR SKÄR FÖR URSVARVNINGSVERKTYG SKRUVMEJSLAR Placering av maskinen Slipriktning:

Läs mer

Kurs i hagastängning/gärdesgårdsbygge på Jamtli 8-9 okt Anna Hansen och Terese Olofsson

Kurs i hagastängning/gärdesgårdsbygge på Jamtli 8-9 okt Anna Hansen och Terese Olofsson Kurs i hagastängning/gärdesgårdsbygge på Jamtli 8-9 okt 2011 Anna Hansen och Terese Olofsson Kursen inleddes med att Jamtlis byggnadsantikvarie Olof Edin berättade lite kort historik kring gärdesgårdsbygge.

Läs mer

Svepteknik skå l med plywood botten och lock

Svepteknik skå l med plywood botten och lock Svepteknik skå l med plywood botten och lock Material: Tekniker: Verktyg: al, plywood svepteknik, stavlimning, tvärsågning, precisionssågning, klyvsågning, slipning, mall till svep, slippapper, slipmaskin,

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

Det här behöver du när du sätta upp persienner:

Det här behöver du när du sätta upp persienner: MÅTTAGNING För att Du skall bli nöjd med dina solskyddsprodukter, är det givetvis viktigt att måttagningen blir rätt gjord. Måtten skall alltid anges i millimeter, eftersom precision vid montering av alla

Läs mer

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner.

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Byte av akterspegel. Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Vår båt var så mjuk i aktern att motorn svajade.

Läs mer

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Gitarrdelar.SE Innehållsförteckning Limma kropp och hals...2 Montera översadel...3 Montera Mekaniken...4 Montera stränghållare...6 Montera stallet...9 Stränga upp och

Läs mer

Byta signaltråd Limma värja

Byta signaltråd Limma värja Byta signaltråd Limma värja Klingor går av, signaltrådar går sönder, spetsar slutar fungera. Förr eller senare händer det att vapnet slits ut i olika delar. Detta behöver inte betyda att man måste köpa

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

3.4 Snickeri. Fönsterbågar

3.4 Snickeri. Fönsterbågar Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 3.4 Snickeri. Fönsterbågar VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Nordic Knights. Så du vill sy dig en 15kvm stor paviljong?

Nordic Knights. Så du vill sy dig en 15kvm stor paviljong? Nordic Knights Så du vill sy dig en 15kvm stor paviljong? Först och främst, de allra flesta paviljonger under medeltiden verkar ha haft en eller två mittpålar och ekerhjul för att hålla taket på plats

Läs mer

Innehåller allt som behövs för genomföra ett lyckat arbetsområde i trä- och metallslöjd.

Innehåller allt som behövs för genomföra ett lyckat arbetsområde i trä- och metallslöjd. Innehåller allt som behövs för genomföra ett lyckat arbetsområde i trä- och metallslöjd. Lärarhandledning att skriva ut på vanliga A4-papper. Arbetsbeskrivningar som kan skrivas ut till lämpliga elevinstruktioner.

Läs mer

Verktyg för små händer. Häftet sammanställt av länshemslöjdskonsulenterna i Sverige

Verktyg för små händer. Häftet sammanställt av länshemslöjdskonsulenterna i Sverige Verktyg för små händer Häftet sammanställt av länshemslöjdskonsulenterna i Sverige #1/ 2008 Målgrupp och syfte Barn och unga är en viktig målgrupp för oss som jobbar med slöjd. Vi vill att de unga ska

Läs mer

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Åldersbestämning av träd

Åldersbestämning av träd Åldersbestämning av träd För att få veta exakt hur gammalt ett träd är så måste man borra i det med en tillväxtborr och räkna årsringarna. Men man kan lära sig att uppskatta ålder på träd genom att studera

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Rätta till krokarna. Om rännkrokarna inte kan återanvändas. Lördag. Innan du byter ut hängrännorna. material och utseende.

Rätta till krokarna. Om rännkrokarna inte kan återanvändas. Lördag. Innan du byter ut hängrännorna. material och utseende. 20 Klart på en helg 2 Svårighetsgrad: Lätt Svårt Innan du byter ut hängrännorna ska du välja material och utseende. Kolla tillverkarnas hemsidor för att se vad som passar bäst på din villa Innan du börjar

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Soffbord med infälld bricka

Soffbord med infälld bricka Soffbord med infälld bricka Till bords Soffbord med infälld bricka Detta soffbord har allt: en inbyggd bricka, så att du kan fresta dina gäster med allsköns läckerheter. 1 Inledning Bjud dina gäster på

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen skall limmas ihop. Lämpligt lim är cyanoakrylat, ex. Loctite Super Attak. Nyttiga verktyg: Kniv typ brytkniv Nålfilar

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik Test Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail på redaktionen@gds.se Handtagens material och form ska kunna skydda fingrarna

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Alcro Designers Lasyr för träfasader Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Vad är lasyr Lasyr är en transparent färg som tränger väl in i träet och ger en yta där träets naturliga ådring

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Om du fått en gammal blå cykelsadel, börja med den. Ta isär den en smula för att se hur den är gjord. Sprätta loss plymen i tyll och se om

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge Klubbträff 23 febr 2000 Sid 1 (5) Ragnar och frigolitvinge Under en klubbträff 23 febr 2000 i flygmuseet visade Ragnar Eriksson hur man enkelt skär ut en frigolitprofil, plankar den med balsa och inom

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden Sandgjutning Häften i serien behandlar: Bronsgjutning Engelska glosor rörande äldre Husbyggnation Garvning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken.

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken. Sågverksprocessen I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna bemöta

Läs mer

Trallvirke trender och tendenser

Trallvirke trender och tendenser Trallvirke trender och tendenser Tryckimpregnerat furu står för hela 95% av allt trallvirke idag. Men det finns också andra material som utmanar, och som blir allt mer populära. Att tryckimpregnerad furu

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. arbetsuppgifter skogen

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. arbetsuppgifter skogen LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN arbetsuppgifter skogen skogsmuseet i lycksele skogsbruksanläggningen i torvsjö exkursion trädhöjdsmätare vips en visp näverryva gör en skolresa

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2015 PROVDAGARNA

ARKITEKTPROVET 2015 PROVDAGARNA dag 1 träd, gräs och stenar uppgift 1 (tre deluppgifter) a) karaktär Teckna av lövet du har plockat till dig i provlokalen. Du kan välja att teckna av hela lövet eller endast en del av det. Gör en medveten

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Gravyrfilar, VALLORBE Längd:150 mm. Huggning 0: 25 tänder/cm, huggning 2: 38 tänder/cm, huggning 4: 56 tänder/cm

Gravyrfilar, VALLORBE Längd:150 mm. Huggning 0: 25 tänder/cm, huggning 2: 38 tänder/cm, huggning 4: 56 tänder/cm Gravyrfilar, VALLORBE Längd:15 mm. Huggning : 5 tänder/cm, huggning : 38 tänder/cm, huggning : 56 tänder/cm Typ Form Huggning 1981 1981 1981 197 197 1963 1963 1963 1956 1956 1965 1965 1965 196 196 196

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER Hinderkonstruktioner och virkesdimensioner för flyttbara terränghinder Bakgrund Val av material Sammanfogningsteknik Kanter och hörn Springor Markförankring Förstärkning av hinder Stagning Hindrets profil

Läs mer

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Snögubbe Flaska 1. Gör en stor boll av leran (storleken beroende på flaskhalsens storlek). 2. Ta av korken och tryck på bollen

Läs mer

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Markisen fulländar terrassen Det är bra med ett färgprov, men rita även in markisen på ett foto av huset. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Hur kommer det att se ut? Du kan välja

Läs mer

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Herdins utomhusprodukter Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Hitta den moderna känslan, med traditionella metoder Järnvitriol och tjära är metoder för att ytbehandla trä som är verkligt

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Ytterligare fem skäl att välja Kährs

Ytterligare fem skäl att välja Kährs Ytterligare fem skäl att välja Kährs Det finns många bra skäl till varför du ska välja ett golv från Kährs. Att de är naturligt sköna och tekniskt utsökta är bara några exempel. Här är de fem viktigaste!

Läs mer

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE En luftförvärmare är ett miljövänligare och framtidens sätt att värma upp ett rum. Med bara en låda och solljus kan en luftförvärmare värma upp ett helt rum, om inte

Läs mer

3.2 Snickeri. Skärpning av verktyg

3.2 Snickeri. Skärpning av verktyg Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 3.2 Snickeri. Skärpning av verktyg VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB BRUKSANVISNING NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB Nitmaskin NM-11 Gratulerar till inköpet aven nitmaskin HM-11. Vi tackar dig för att du väljer en produkt från SSM Produkt AB. För att erhålla ytterligare

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

Vackra trägolv med unika bredder

Vackra trägolv med unika bredder Vackra trägolv med unika bredder Nordingrå TräGolv Skönhet Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Syre. Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna.

Syre. Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna. Syre Värme Bränsle Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna. 1 Tändmaterial Det bästa tändmaterialet är det torra, döda och fina riset som sitter i stor mängd på de nedersta grenarna av täta

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer