Markköp frir miljnrer av bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markköp frir miljnrer av bolag"

Transkript

1 )) avancerþt Markköp frir miljnrer av blag 'rd,n,!en tlg(tr 3n laatt rt Det stra prjektet att göra össeby kmmun, drygt två mil nrr m Stckhlm, till ett str. center med invånare mt dagens knappt 2 000, avancer r sedan AB Mälarhus nu köpt in ca 420 hektar mark i kgmmunen. Man tä ker där uppföra bstadshus ch serviceanlägg ningar. nm lq år skall den jättelika satellitstaden finnae på plats, där skg ch ängar i dag utgör huvudbilden. Kmmunen har i princip sagt ja till.ar Mälarhus markförvärv ch explateringsplaner, men ännu är den stra expansinen avlägsen. Reginplaneir håller man just på att marbeta, säger kmmunalnämndsrdföranden i össeby, hr Gerg Anderssn. AB Mäla hus är ett dtterblag till Skånska Cement ch skall, enligt hittills ffentliggjrda planer, självt svara för markförvärv eh byggtratin i össeby. De tmter företaget nu fått köpekntrakt på men inte förvd vstillstånd kstar ca 4,34 miljner krnr. VAkstnader ch liknande dyra prjekt blir kännbara för ss i en liten kmmun. Därför måste vi satsa strt, få många skattebetalare sm finansierar vad vi framtiden måste räkna med att lägga ned inte minst i samband med Käppalatunneln, säger hr A rderssn. Länsarkitekten i Stckhlms län framhfller att anläggandet av ett så strt samhälle i de sydvästra delarna av Össeby fö utsätter att planerna visar sig hållbara ch mtiverade. Den pågående revideringen av reginalplanen får visa hur det blir med den saken, l{ft spår i mrdgåta Ãven frågr sm rör natt.rvården ch friluftsliveì för Str Stckhlms beflkning måste beaktas, säger länsarkitekten. Snabbt beslut Under tiden sm dessa prblem untlersöks frtsätter AB Mälarhus snderingen efter fler tmter. De hittills inköpta har förvärvats från privatpersner, Även Stckhlms stad lär vara på jakt efter mark i Össeby. det sammanhanget kan nämnas att länsarkitekten inte tillstyrkt förvärvstillstånd för AB Mälarhus. Mtiveringen: utredningarna kmmer att ta lång tid ch ett definitivt ställningstagande ligger långt fram i tiden. Stckhlmstraktens reginplanenämnd vill att förvärvsfrågan skall få vila i awaktan på kmmande översiktsplanering. Man menar att det blir svårt att förse den nya satellitstaden ned kllektiva välfärdsanläggrringar. AB Mälarhus vill dck ha ett snabbt beslut på sina ansökningar eftersm köpekntrakten innehåller vissa tidsfrister inm vilka förvärvstillstånd måste crhållas. Nya förhandlingar m markköp skulle enbart innebära ytterligt upptrissade priser, säger blaget. Detta skulle, menar man, helt kunna spliera planerna på strbebyggelse. Länsstyrelsen vill lnte avstyrka AB Mälarhus ansökning m förvärvstillstånd. Bearbetringen av hur mrådet skall explateras kan mycket vä ske berende av nya äganderättsf örhållanden. Det hela är ju en affär på lång sikt ch kmmunen kmmer inte att satsa så mycket av skattepengar i prjektet det har vi inte råd med, säger hr Anderssn, Men vi menar att vårt täge är utmärkt med mtrvägen rätt igenm kmmunen. Avståndet till Stckhlm är inte strt ch, sm sagt, vi måste ha ökat skatteunderlag för en del prjekt sm måste genmföras i framtiden då kanske vi edan är gemensam kmmun med Vallentuna. De planerna avancerar ckså, Stckhlm KONST T.BANA. "1 vidare" är knstnär Tr mtt för det utsmycknir till Tbanestatinen sm spårvägsblagets styr kände på måndagen. Stal frmas med kva ståendr lare på plattfrmen. B blir det åtta nischer me av 40 cm på varje plat Enligt Tr Hörlins idé fö erna med en utsmyckn: ramiska plattr. nisr ckså sffr för resenäl Statinens yttre långv. NYT BARNEEM. stad har föreslagits få med kr till de sätra. uppta$ningshem bäcken 34, sm håller föras. Staden har ansla kr till kstnaderna fö met. sm skall ta em barn. utredsay riksplis.,

2 Tisdagen 28 januari 1964 Stryrjekt STOCKHOLMS.TDNTNGE/ fùr 3000t s t össeby kmmun tre mil nrr m Stck. hlm ch med f 875 invånare (illeputten i Strstckhlmsregin'en) kmmer i ett slag att för. vandlas till en medelstr Strstckhlmskmmun med drygt 30 0OO invånare. Detta under förutsättning att en bankdirektör i Stckhlm, sm äger err markmråde i eödra össeby får det sm han vill. Banlcdirektönen har låtit en ingniörsbyrå göra upp en dispsitineplan för itt eget ch närliggand m. råden. Där ekall enligt förslaget byggas villr för i runt tal 30 00O männ'iskr. Explaterirngen föreslås påbörjas inm fem år. Utbyggnaden skulle kunna vara klar mkring Lyckas bankdirek. tör'en kmmer össeby att ntera svenskt kmmu. nalt rekrd i snabbväxande. Krnmunalgubba na kmmunen byggelsen, att det skall bli fart har tagits pâ sängen. De har länge pâ den lantliga ldyllen össeby. Planen är nâgt av ett äventyr för össeby kmmun, säger haft svâra prblem metl hur de skall sllppa att kmma tlllsammans byggnadsnämndens rdförande, med Vallentuna nya verkmästare Àke Ahlgren ttll StckhlmsTidningen. Til följdinveste: indelnlngen Bankcllrektôrens förslag kmmer därför sm sänt från miljner krnr. ringar skulle vi stppa fn 17 à 18 himlen. Det kan betyda att lilla Men när man resnerar med flk Össeby får en reell chans att ck kmmunen märks en klar nyleva sitt eget fikenhet på planerna Där finns en så frtsättningen liv Ṗlanerna på södra Össeby har hållits mycket hemiiga. Helt ligen kallatle bankdirektören tin Andra ha sig ch infrmerade. fått hilra det mesta centralpunkten för dm Tre mí n d.øn lílla blìr Vad a DJurs önskan att ckså.lilla össeby skall växa, fâ affäre ch varuhus. Bli titl pâ del intresserade. Men de här djti va nya beplanerna flnns'massr av frâgetecken. tisteråk?r ch nära Åkersberga lígger y) sm m alh ga:, i tåí stckhlmare. Kmtnwnalkamrer Curl Custal Carlberg klarar sín kmmttn med, en ch en hala hjätpred,a. Han resid,erar i ett par rum í öaera,åningen till en äd,re röil.måad, ttåk intìil kyrkan. Om ptänå"na på aíllastad ainner gehör kan Carlberg rìiltna med att hans löraattniig hastigt å*., ut, En del markägare är ilskna fö att ingenjörsbyrån utan att fråga m lv har gjrt terrängbetìömningar ch avvägningar pà deras marker. Anledningen till intrånget är, att bankdirektörens ma ker inte är tiuràcl(liga för ett beflkningsunderìag sm sì<ulle behövas för den nödvändiga anslutningen till Kâppalaförbundet ch lilt Förrternas vattenverksförbund. Det har talats m att vattenfrâgan skulle kunna klaras frá.n Gasviken, berättar k nmunalkamrg! q G Karlberg. Mcn anslutning till KäppalaförbunCet anses sm nödvändig såvida inte avlppet kan samrdnas med Österåkers ch släppas ut i Trälhavet via reningsverk. Det finns sm. nämnts mânga frâgetecken. Länòstyrelsen är ännu inte infrmerad. De kílmunala. Oclcså_vägfrågan är ett allvarllgt k ux. Mtrvägen slutar vid aitagsvägen till Vaxhlm. Den är redan nu överbelastad ch restiden tìll eller frân Stckhtm uncler lusningstid berãknas ta en ch en halv à tvåtjmmar. Byggs för ytterligare mä nn iskr på krt iid kmmer vägen definitivt att prppâs till. Ej heler är det klart hur den kllektiva trafiken skalì rd.nas. :elt löst har diskuterats m ma tarbussa,r till Vallentuna, Täby eller,hägernäs. Den senare platsen m de nrra fö rtskmmunerna väljer tunnelbana för sina kllektiva kmmunikatiner. Därtill kmmer att ldégivaren inte har försälirat sig m de berörda liindernas vilìighet att sälja sina gårdar. Men tärningen är kastad ch nästa mgång fâr kmmunens ansvariga tillfälle att säga vad dg tycker. Markmrádet ligger nekligen mycket bra tilt för en större bebyggelse. Det är naturskän trakt med en del frnminnen här kmmer länsantikvarien in t biiden, Avståndet til,l Stckhlm är måttligt. Med bil blir restiden m vägen lillâter nägrlunda gd fart, 20"à. 25 minuter Ṅärmast ämnar kômmunens flk ta snabbkntakter med en del krlngliggande kmmuner sm har erfarenhet av snabb explatering csh med dem diskute a hela fråi ggn. nästa mgáng,,*târ reginplanenämnden Í tur. Om allt gâr efte bankdi ektörens itningar sãtts byggnatinen isång i slutet pá 1960tátet ch 1980 är lanclets största villasamhälle endest ett fåtal hyreshus får byggas i össeby klart. Då finns ètt välnlanerat butikscentrum, sklr, parì(er, teater ch bigraf eh ätskilìigt annat sm ânses tiìlhôra ett_ ncetnt samhälles välsignelse. Viss villabebyggelse påg lr edan nu i össeby. Karby är 83 tmter avstyckade ch pá mânga av clem är bebyggels.en påbörjaã. hlm jubilerade med dunderslciva Samarbete önskas med Stckhlm f)et är trlígt tt Stckhtms ktuella planerna ert Âv de Be. "stad kmmer fü lntresseres nastê dagarna. 1ör det stra prjektet össe. De scialdemkratiska leitaby. _ första mgangen skall möterna, hade in lnsüällntng nämllgen byggas bstäder en klar snabbt; ett rteflntflvt J til dast för stckhlmare, "1 lî utbyggnail nare sm ln dn r naler mså,ns bllr det,aktueut k;;;;;i Lã"t". :ff,:i:i"jå,:idu trier. " i f,î?;bë! ì;;ledamörerna drs. stel rrtmüjtesg rãtt a *f"i rutert'e làngre men tillstvrkansvar på huvuîstailen, menar t så smånlngm, utbyggnailsblanil andr den sclal imkra. förslaget. Men det är trttgt aæ tfeka g uppen össeby., sâväl flkpartl sm.centetlrar Hela utbyggnailsprjektet tlledamiíter kmmer att fónúi' är t linje me<l vad sclalilem fta' Þlms& plrnerne' net emtkraterna vlr, berätar'.b;;; tril:fiå"#i:i" *s"r'ïjiîi kmmunens 'rdförantle, målar ett eventuellt psifivü beslut mästare Oskar Gisselberg för fullmäktige, sm behandlar frå StckhlmsTiilnlngen Vl läm gn vi<l nästa sammantröile. nade i april i fjt den lörste Hägergruppen ger scialttemskriftliga interpellatinen kraterna helhjärtat stöd. kmmr nens histria. tlen ef PÀ de tre aktuell gårtlarna terlyste rl lângtirlsplanering Angarn, det är Råcksta äterl, ch översiktsplan. (nrby ch Lidberga gårdar Sedan tless har bankdirek sknll byggas bstäder för B0 000 törens utreclning lagts fram ch münniskr lika fürilelaile på, r[ nnser att den kan accepteras gårdsrna. KBtnaiterne beräk_ under förutsättnlng tt den kan nas fö vllla_ eh hyreshusbelngå den kmmunala plane byggetsen tin Z; miry k Tm_ ringen, össeby kmmun lâr un terna tlir i medelt l pô ZOO Lrrder inga förhåll nilen bll en ch skall rullt byggklara kste kmmun sm styrs av privata g kr. Ett strcentrum har lntressen. Den prjektet ilr cks planerats. pð sltstne har cksà ägaren strt. Vi måste ha någn sm så tt säga hôlle ss r nder av Hus går en prfessr &rm&rna. Stckhlms sta! tär Stckhfm fö klarat att därvld kunna vart sa lllll str han vill explatera sln gårtl. hiälp. Vi skall t knúakter Där be äknas blt bstäiler med stailens lednlng lnm tle lör à mìinnlskr. all a nôrmaste ilagarna. Det betyder att össeby m l0 Enligt vd ST erfar har km tatet år har ett lnvånaiantal pâ munalnômnden behan llat de minst g5 000 mänlskr. Flkskllärarna h^ar harnnat i "lönesvacka" Flkskllä arkåren befinner sig ställt pâ TCO:s Blist +i.rr'^.en svacka nl ^ r':

3 DNTNGEN L, =fr fu v en språkha i knsten n satte sig n prvkarta vardagliga, människr, rtiskt ckså ga ch gå. man verbet fördel gö Âström. iö del ckså nan sal på det "Dra.ets engelsklchernat. inte direkt Stckhlms nits g,anska lgått me a i rliserade till cådena. S n de emellertör högstar mellanstai frtfaran ;emet kvar, fem studieav dem på vårüercentlalt, de rje rektrsrama dessa studier, Tar digt en dag 'säk ar man Vi har när Lgern r. är tveksam Osseby Jl tbyggnadsplanerna för sôdra össeby där planenas rl/ sm Stkhl,msTidm,ingen mtalat bstädi för 30 00O stkhlmare ä, 1ffi6r:dentligt vlktiga, säger häge,r. rpretententn CarlGerg Sevesn till ST. Kapten Sevesn är prsnligen he'rörd dels i sin egenskap av krnmunalm,an ch dels sm iþa,re tiùl Karrlby gård sm är ett v de tre aktuella delmrådna. Vi inm högergruppe,n ken inte Om dessa ville att prjektet skulle på den krba tid vi beft tlll vårt anjllit,t har ienttenatt en del Ìeförignrride ta någn b ståmd stånd dan cle kønmunqlrruän i km nune r, puîkt, säger han. össeby är en firn Menlngen var att hel frågtert gamma kulttu byed. De fl,esta sm i f tusta hand skulle unde stå[es bæ h ir n,lr är av t aditiqr bundne de llika krnrnunals instenser ia. till bygden. Skulle vi upp'låte vår Om d,essa vifle att prdl bet skulle m rk för bstäden betyder dret aft upp,tagâs ti,l behendfi r,g var det vi snabb t skutrie bli en betyd,l,ig meningen att ytbetqigare tek r,iska minritet de nyi,nflrttade skulg underjökninga skuljà gör.as vanef ;3d"dS tl av de största är vägfrågan. Nrrtäljevã Bankd'iiektären framhålle,r att gen kmmer inte,att kunna svälja någt inlråìlg i,te gi ts på berörr biü,er till, även m den da markägares m åden. Han anbyggs ut till sex filer. se,r vida e ttt utbyegnadqplanerne l1[en kapüen Seves,n är rnedvetæn är i linje med ilen utredning sm m att utveaklinrgen intte gå att prfessr B Bjölkman girt m hejdø. Stkhlm svälller ut h flk klùsktivtrqrfik n fôr nrdöstna förderare på den saken. kmmunalfu,lilmäktige infcrmeras Den bankdirektör sm står bak ch eventuellt fatha principbeslul i m prtektet säger: utbyggna lsfrågan, Lekarcentral krävs i Sundbyberssmtin

4 Sv rrges största flyttningen berälstts ske m. la invsterlngarn vänta be kring 19?0,ch ü ôq senare löpa xig titt 1? il l8 mtf.kr. skalt kmmunen h vuxit Till ilett kmmer ksfn der fràn nuva,rnile l8?þ,ih. vôpq{e. fö.r. ett sttcenürum. ttll ilrygt 3 r 9.* ',,.: ; 't'',ûrirmunalnairín n har be. Det är en hanillaú llrenilet ch majritesm lôtlt g úen har tlllstyrkt. nnan fullsltinsplan rirákútge fôr planerna pfl sitú Tre går{ar Angrn beriirs brd skall knfakter tas med ch pô varder skall b ggas Stckhlmg súa.d för ett evenvlllr, rad. clr kerljehus för tuellt s marbete. 'iir r( AB frst a a rl \ê ny

5 þ * TSDAG T MARS 1966 ÃRG. 8ó NR 33 PRS 35 öre ROSLAGENS ALLMÄNNA NYHETS. OCH ANNONSBLAD Sfrpriek ny sfd fr invånre F rce r in te fa r m ycket, rôdde enig lansexpertis Ett mycket strt expertuppb åit metl lanrlshövrting Urik Westerlinil i spetsen samlades på måntlagen i Karbysklan, Brttby, tlär ett generalplaneförslag för sötlra deln av Õsseby, Angarnsmrådet, presnteracles. Förslagt är uppgjrt av fngenjörsfirman Orrje & C på kmmunens uppdrag. Kmmunen reprèsenterades av bl a fullmä kùigerdföranden Drik Lindgren ch generalplanekmmitténs rdföra rde ch vice rdíörande, Gerg Anderssn ch Oskar Gisselberg. Planen haite upprättats sm ett första led i arbetet på det stra prjektej Õssebystaden, sm tiiligare rruräm nts i NT. Sammanúrädet öppnades av hr Gerg Anderss'n, srn välkmnade la,ndshövd,ingen, änsexperterna samit representanterna för Stckhl,rns stad, generalplanekntret ch anrgrd,nsande kmmuner. För generalp,lanen i strt redrgjrde arkiterkt Erik Sjöherg, {ôr vatten ch avlpps,frågrna civil'i'ngenjör Hans Hilbrn, ch för trafikärendena civilingenjþr Jan Henrikssn,,drkitekt Sjöherg frarnhöll att generalplan tid,igare inte fanns för någn' de1 av t)*eþy ch att mångq reginala prblem givetvis llva står l,ijsta. Han erinrade m att Angannsrnrådet åg på sarnm'a a,vstånd från Stckhlm srn Äker:s,berrga ch Vallentuna ch att måsättn,ingen för planarbetet hade varit att klarlägga möjlighelerna för össeby att inm sina g.ränser kunna inrymma en större sarnhtållsbildrning. Särskilt hade nan då tän[<t sig kunna m'öta cicn stra ef terfr'ågan på småùli.l,s inm Frts på sid 3 ses landshövding Erik Weskmmunaln ämnds rdf ör an a Rönn vi Sder rm l "? Nntälje stdsíull näktìge: Föri t ll Nrrtö Redan i slutet av veckan kmmer båttrafiken mellan Sverige ch Finland åter i gång. På fredag bryts en ränna över Á,lands [ 4y, ch redan fäljande dag går första båten från Åb. Fr m månd g räknar man med daglig avgång från både Stckhlm ch.åb. FR,AMFöR ETT PAR, KARTOR,,illusirerande generalplaneförslaget, terlind, flankerad av fullm;äktigerdförande Erik Lindgren, t v, ch de Gerg Anderssn, t Debff rn sfdens plnrbefe Ny elverksstfin för 2 m ljner Stailsfultmäktige i Nrrtälje beslöt på måndagens sammanträtle att tillsätta en plankmmitté. Til g_runl för beslutet låg ett förslag av byggnadsnämnden, sm vitl behandllngen av ärentlet ckså ansett att _planarbetet även i frtsåttningen skulle handhas av Eglers stailsplgepvr.a. Mt tletta. laf,ç 4_" pallqvist autecknat reservatin, ch han föreslôg nu i stadsfull

6 DET BERöRDA ANGARNSOMRA'DET ligger inm Stckhlms : tremilsräjng. Akersberg rbelrekmmun v ll h fler hyreslögenheter,4\kersberga scialdemkratlsk a arbetarekrunun har haf t årsmöte under,str tillslutning ch meil tleltagare bl a från arbetarekmmunen Þå Ljusterö. Till ny rclföra rtle valdes Rune Jhanssn. ett uttalanile framhåtles att ästeråker bör bygga fler hyreslágenheter så att ile företag sm redan finns i Äkersberga eller flyttar itit kan få arbetskra,ft. Ur verlasarnhelsberättelsen kan nd,mnas att arbetarekbrnrnruren haft sju interna möten, varav det mest välbesökta på RunröSklan, sarnt 'att en utfiylkt anrdnats til,l Ljru,sterti hembygdsgår.d rned pensinärsföreningen rsín inbjrurden ch att en utfrågningsaft'n i krnmu ala inå,gr hållits i Berrgaslilans 'aula. K'rnmunen har vidare tagit initiátivet tiltr åter Ha,mrin mvaldes till rkassör ch sm styrelseledarnöter mvalldes Gunnel Otrssn ch Lennart Eriil ssn. Kvarstående i styrelsen är Harald Edenvald, Trhrrg Erlkss'n ich Bnun' Ílg B På sid 5 ilè1ã Gemensm dminislrlin Stckhlmlönet ufredes Stckhlms stad ch Stckhlms län' på cle s tnp strstads., järnte över d alrderr. En sammanslagning av överståthållarämbetet ch länsstl'relsen i Stckhlms län bör kulna bli en lämplig övergångsåtgärd i strstckhõlmsmr:iclet, där tnställtriugssvårigheterna i satnl ancl med genrnförandet av ärrdrad 1änsirldehring ch länsförvaltnirtg värltas bli särsl(ilt märkbara. Försìaget sliall sålunda inte föregripa tle pågåentle länstrtredrrirrgarras arbete rttatt baseras på nuvararrde förhållatrden. En srlírr sammanslaguit.tg av länsmytrtligheterua Vllentunlg visste mest blnd 61 NT4H:s nöst sist frögemgðng På lördagskvällen var det "spikat" i Karbysklan, då det åter var tävlingsdags för NT:s.1h 4H:s länsmfattãnde frågelel<. nte,min g ställde upp f ör att visa vad de kunde i den bligatriska nutidsriãnteringen ch sm den här gången var musik. Vilket uppskatta' ã." "r årg", medan andia inte a bandspelarens takt vad det gäller frågeltisandet. Kvällens dri.tig."t. lag km den här gången från Vallentuna, ch de sm visste så mycket var Elisabeth Hallqvist, Arne Magnussn ch KarlHug Gustafssn. Frts på sid 5 i stclihlnrsmrirdet trcle ckså kunna r nderlâtta de kmmtttlala samarbetssträr'andelra ch främja aclministrativ ef f ektivitet. Tk på ldugôrd rsde i KnutbY Gård,ens rnjöl,kkr ch några hästar svävade i lirvsfara, när större delen av ta'ket under trycket av snön rasade 'på ladugårdsbyggnaden vrid Björkö säte1i, Knuthy. 'Sm 'l,ur var mtstd en rdel av i nertaket trycket, men c:'a 20 m störtade ned i ladugården. Nästan hela västra väggen gav virka. Skadrna beräknas u,ppgå tiì;l minst kr,nr.,nnertaiket störtade neil i unggamrn,al. Björlcö säteri ágs av gdsägare Nils Aihstriirn. upplyste m att ett by byggnatlsnämnilen att ta frmningen 'skulle ilet helt bintla ilen titlsatta Hr Dahtqv'ist hörjade sitt anförande rned. att anrriärka På det d,ana utredningar hör'sam'rdnars. av administrati,nslkaler. Så prt'kll, rsm förts vid bygg Ett nytt generalrplanear{bete för ñadsnämndens sammanträde, ch lrlrrtälje kmmer att ksta sm. han ansåg missvi;sande. Han minst m det görs av frtsatte med,att reilbgöra för utmstående,firmr, framhöll trr de skä sm,föranlett ùlnm att Dahlqvist, för nrrtäljeblncket mtinera m tillsâtta'nde av skulle rntsverande 'surnrna röra ning m placering rstadshusets framrtijda rõh;; ;t;dens behv rr en anslöt sig dcrk till förslaget med titläggsyr,kandet,a'tt plan F ts på sid 5 FröÍunLyhu ndr km muner hqr fôlf hölsvôrdsinspeklör Vasapp. PÁ. EMMAPLAN Ér Arn'ssn' är allts'å på hernmiaplan igen efter flera års brtvar. Efter utbildning vid bl a Statensr instittlt för flkhäls,an fick han 1955 tjänst sm 1:e häls,vånds'inspe$<tär vid Enktöpinrgs stad. De;t var ett arbete srn i strt sett lirlrade det här säger han. För,utm sjäva stadretr så mfattade det även en del av andsby,gden tg h,r Arnssn tjänst vid Stckhlms stads häls'vårdsnärnndrs bstadsi spektin, ch d,är stannad,e han fram till 15 januari i år drå han tilltfädde den nya. tjänsten i Rsagen. f'r.ts pã sid 7 den nuvaranile ut' fråga. Vttenbrist genm läc'kr i Nrrtölie Det är tidvis rrätt nt m vatten i lednringarna i Nrrtälje. s,m staden's invånare,säkert sjäva rnärkt under senabte tiden. Det 'berr på att flera läckr uppstått på lika rhålll i stadên, mtalar man rpå byggnadskntret. synnerhet de högre ibeträgna fastiglheterna þlir irbland utan vatten trts att purnpai.na dår dag eh natt. Man ùrar 'en úrel del flk ute,flär att lkalisera läckrna, sm På grund av den djupa tjälen jnte syns på ytan ch därför är svåra att u,pptâcka. tsyggnadskntret vädjar därför m Välvillig,hÍälp trån invånarna's sida. Varje misstänkt brusljud, sm kan höras i [edningarna, bör 'medelbart anrnäas till byggnadskntr t Per telefn ch NÁ,RA 200 TÃ.NKARE strtriv<l es i rynrliga Karbysklarr vid näst sista nrgångeu av NT:s ch 4H:s länsmfattaude frågelek' <ALLARE Måtttig nrdstlig vind. Mulet ch tidvis någt snö. Kallare. Varning för mycket halt väglag. "RENH^ALLMNGiEN" på den egna tmten måste ckså skötas' säger hälsvårdsinspektör Tage Arnssn ch skyfflar uldg.n snðn framför sin ägandes villa vld l(vistharnraviken i Nrrtälje

7 ;.,n..:r'. i.t...v',... i :ia:iìir iri i,i i';ii r*" ldyllen Nrrtölje Krymper Rlgmästar'hlnren, clär brgmästarcns l<rc Ltrrr förr i r, irlden gick i ltet, hmrner vi snart âtt utan tidsspillan kunna rir på en 6,5 meter l red körbana. Så bred sl<all vägen från Kärleksudden bli, det beslöt stadsfulhnäktige l 1 a på måndagskvällerr.. Det lrlir rilitigt rligt att blaka iväg dit rrt för Átadens 'ngre bilister, särslcilt sedan Bcrgsgatau bre<ldats, ch det inte ìângre går sir l ra att leka rde med bil på parkeringsplatsen vid DC 3parken. För övtigt velkal ju brn vara dirirensinerad just för den clär' t'âgskrapan, sm brukar krnma ch järnna till sladdspåren ef ter ungdmarria. Ärendet måtte ha varit grundligt för:berett, för förslaget bifölls med vanligt kraftigt jamummel. Frågan lr.ar i varje fall inte varit på remiss hs kulturnämndell, sm numera L l a hairdhar naturvårclen irrm staden. Nämndens reglemente är faststäl1t av f ullmälrtige sedan några vecltr, ch den är i full vcrl<sarnhet. Om det har undgått ledamöterna av stadsfrrlh äktige, att Nrrtälje har en kultrrlnärnrrcl, så meddelas rletta härme<l. Att l eslutet rn den breda bih'ägcl klubbades så raslit berr förmtlligen på att fullmäktigc tidigare bestämt, att en fullt r trrrsta<l campingplats sl<all arrlâggas pål Brglnästarhlnen. "Fullt utrustad' betf'<ler 1 l a sptunnr ch annan bråte, ch för att frakta brt det räcker' dct irrte med en gångväg. Spbilarna måste liunna ta sig dit liks n ckså sta<lens plisbilar vid behv. Om ''fullt utr.ustad" innebär vatten ch avlpp, så är det mer än.r'ad studsbrna själva har i dessa dagar, trts att Bl'r Nyström lvat bära upp vatten hinlivis i vattentrnet, m det inte sl<rrlle räcka till. Fast cgentligen brcle det finnas både vatterr ch rrte, för vattnet rug inte riktigt l<utrde lcl<as at klnmulr för Ltt bada. lltrr nrånga tält ifir plats på Drgmästarhl nen? Öl har ju err liten plätt av plan marl<, lnen dcn nåste r.ä1'aui'ändas sm vând eller parkcringsplats? Resten av hlmeir ãr rrcr kuperad än l{ärleksudclen ch :Ltt sir miing:l cairrplre häckat pil, L<ldens sluttningnr, iran väl irùe' bcl pì annat ärr att det böriadc slt urma pir, rrâr dc sttl där pil dcrr anvisacle campiugplatsbn mcd tält råserr unrler arllìcn, ch dct gälldc att fatta ett snabbt. bcslut. Smhö let studers i Östödern Ett intensifierat {ältarl ete cll en tmmande ut'b 'gnad av lk tleina var ett par av de f rantidsprjcl<t s0111 qtvresrnanncn för Ntdiska museet fil <1r llarrs lanssn skisseracle vitl en litesskrrfelcns.i Stckhlm på nråndagen. En del av framticlsplanerna gâllcle unclersöl<iringsavrlelningerr. Nrdislia mrrsect planerar att inrätta unrlelsöltr.rir.rgsstatinel på fyra platsel rrte i lanrlet för' att liunna göra frtlöpande fältalbeten. Början görs i srnmar mc<l en frskrringsstatiu i östhammaröreglu,r<r.rr iilet. Dår skall nran studcr r för'rincltingen i salnhället under dc r srrabl ;t för'r,audlingel frilrr jtdbruirs till in<lustlibl'gcl. Det l lit ti'ärflskuiug i szrrn rrbete nrecl rnclra s Lrnlrällsvcten sli:rper. Strprjekt.. Frts från sid 1 strslckh,lmsmrådet ch att kunna eribjrlda tiltlfredsställande se vice ch m,iljö. Härtill krävs em,ellertid ett mycket s,t,rt befj,kningsunrderl.a,g, ch m'an har därför prj,kterrat tre bstad smråden, Alh5, Rlävst,a ch Kö,rli igs, samt ett ind,u'strirnrålde i ssj/ö.,frårga m beflknin,gstdthet ha.r r ran räknat efter två alternativ, de,t enra för 2,7.000 invånare, det anrdra l'ör Eetr.ä,lfanide vatten ch avlppsfrågrna föresrlårs anslutning till Stclnhl.ms,traktens vattenve ksför'hu.nd ch till läppalaförh'unrdet. Tra,f,ikf.r.årgrna bör ösa,s genrn matarbuss till en framtids, tunnetrstatin vid Hägernäs. Restid,en Anga'nöstermal,rnstrg ber.ätknas tiìl högst 40 min,uter. Betr.äffande den lkala trafi'ken ráknade rnan bl a med att nuvarande ncrrtäìjevägen behå1s {ORRTEJE TD lt'llg lìsdgen den.mrc 196A ' FOKETS HUtSt NOR.R.TAJE TORSDAGEN DEN 3 Otuktsmô'l hndldes :östhrnmqr En 1'ngling fr'årì stclihlmstrakien st<l.r'id tirrget i östhammar tilltalad fë)l' tulit mec.l en f licka, srn inte fyllt 15 irr, ch vidare för grv stökl, stökl ch tillgrepp av bilar. Otukterr avhandlades inrn lyckta dörrar. Ynglingen hade vicl minst fem lil<a tillfällen haft intirnt umgâr.rge tned err flicka, snr har.r trdde v rr 15 år.,\ltl:rgell'en :rnförcle att yllglirrgen hrde ha misstänkt att flichan ltunde vafa ]'llgre. frirga m stöl<lenra hade ynglingen ensan.r clr tillsarrrnans mect en l< unrat stulit bilar i ör:egruncl ch östharnrnar. \'irl iltbrtt hs en firma i llppsala stal han raliapparate r cll en transisttgramlnf n. 'f illsamtrans med flela jämnirr.iga k rrnratcl st:ll r:ln itt frrllt berrsiirfat frirn eír pelsrl i B jörlilingc. Han la<les även lr.lig liörning till last..ä.1<lagalen fann i sin slrrtplädcling över:r'ägan<le slräl tala föi ungdmsfârrgelse. Ynglingcus föl.svarãlc tr'cl*te att ungdmsfängelse inte va.r rätt:r str.affpåföljtlen i detta fall ch för'rclarle i sin tur frtsatt vår<l cnligt batnavílrclslagen. Dm avl{llnnas virl nästa ting. likera'de a,tt besök gjrts p,å väglþrva,ltningen i ä endet. VAFßÄGOR,NA är svârlös.ta, an,såg län,sin,genjören. Vanlcen Vattenver,ksdönb.undet eltrer liäp,pala,förbunrdet llar väl sina ledningar dim,en,sinerade så de näcker 1ör en så str utbyggnad sm örssebys,tad,en. Des,sut,m är liäppala i ch f,ör under de,ba,tt, össebyvallentuna ítliensk ch mdeller fü1åå.""; är süälld 'Sjutn nöf,kr.eatur ch en hdnt var ytterst nära att få 'sätta livet till då taket på en ladugå d tillhörig hemman'sägare irune Petterssn, Sôder,by på,söderön utanför östhammar, störtade in natten ti1l män'dagen.,skadrna, sm får ar ses 'sm mycket stra, LORDAGEN DEN 5 MARS fins uppskatta,s av 'ägaren till i runt tal kr. Då ladugård'staket skirtade in fanns fjlårets slcörd, av hö på skullen vanf,ör rsjälva djurstallet. Vidar,e förvarades gårdens,maskin Park i samma länga. Ladugården var'4'0 m lång ich 13 m hrerd. Djuren ms r Y Omfttnde skdr v d tkrs pô Söderön Bryggrbil körde isvögen t ll Högmrsö För fönsta gå,ngen sedan i trärjan av 1940talef :körde i lör,dags en lastbil över isen från Slö till 'Högm.arsö, mtalar fru.dnnmari i El,fvings snabtb'köpsaffär på, ön, Lastbilen var från bryggeriet fick sálljas till ett livd'jursstall i Uppsala, då det inte fanns någn tm ladugård för dem. Den snðnnängd sm km natten till söndagen blev för mycket för det stra taket. Men.ingen var att Pe'terssnr på må'ndagen Slrul'le 'ha skftat tatket. KAN Kvicksilvers förekmst i fisk utredes En untlersöl<uing för att kartlägga ltviclisiìr'rets för'ekmst i fisk i lanrlet planläggs av flkhälsinstitutet i sanrråcl mcd fiskeristyrelsen. \{an skall ckså försöka få fram kvicl<silr.rets urspr'1lng ch faststäl 1a urmer för högsta halt av kvicksilver sm l<arr tlereras i fisk. På längre sikt trcle undersöl<niugen ge.rrntlellag till åtgärder för., Lttbegrärìiäl.ivicksilverutSläpp. MJUKBEHA*DL.AD GALON FöR TEK, SLASK! t Ny praktisk mdeltr, krräppt på axeln. för väta. Plas ren 700 % h ade ch sydda sömmar. Färger: Marin ich rött. Prisexempel: tz âr 15:75, 34 år 17:50 Sktskrutig 12 år ttßl, 34 år 19:25

8 Vad kalasct l<m rer att lista rr uenna, ryrrur'g ltämndes intc, nren det spclar rni Eenmfartied brde dre rll. Att rnan kastar De qe. ;, förläggas län sjöu i just clcn hür ändanav stan Varj,e 'bs sku,lle liar hänt förr. få eget cent,r,r rm.. De,kmrn,unala förvaltningsen'heternre skuìle förlärggas i Altr r,mrå'd,et. Någt st'rcentru,m planì;ades inte med tr,änsyn till ájärheten til'l Tåi,by. nänrligerr härcl sedan ön blivit lite nerltrarupad att ctt sltclett cller två så smålingrn avtccllrar sig rnt tältglvet. Brgmästarhlmen hal ju en ttel *ut *îï." NAB, VAR, OCT HUR,? Lanrdshövding Eriik'Wes.terlind b,ôrja'de clen efterfö,ljande disl<ussinen merd att tacka össe,by kmrnmn lör att denna prelirninära presentatin av generalplansn kmrnit till stånd. manhanrg. De,t är trgiskt att börja med reìginplanering" sedan f'ölja upp med blþlanerinrg.ch generalplanerin,g. TR,AFKFR,AGORNA är de vikiga,ste, ansåg generalplanedirerkt ör,en, prfessr CF ALhlbe.rg. Förstktrassig kllektivtrafik får man end,ast genm banr, tunnel eller j,ärnväg. Bu,ssar inil<räktar på lan,dsvägstraf flçen, ch,kan ints a,ll.tid hålla tider. Han redgjr.de så f,ör tunnelbaneut,byrggnaden ch fr,a,mhöll att det finn,s två alternatiy, en eller två tunnel,banelinjer. Men össeby ligrger utanf,ör tunneltbane'm,rådet, ch vi âr för dagen inte re'd att yttra ss rn llkaliserigen. De't är,klkt att för en tidsvinst av ett par år sröka d,riv,a fra'm en pian fôr snabbt. Vägdire'ktör Bu 1 6þs1rg tc,b planen.tör ett första di,skusr sin'siniägg. Han. an,så'g att planl blc'ket bôr ha gemensarn þckplanerinrg ch den bör sättas igång snarast, sade landshövdingen, s'm vidare framhtill att det a,r'bete s0,ûù rìu gj,rts in'm öss'e'by inte va,r brtkastat utan ett urnräfkt underla,g för vidare bear,betning. Kmrnunen har änsstyrelsens ful'14 stöd ch vi är fullt indörstådda med att en utbyggnad inm denna se[rtr bör vara ett framtids,mål; sade han vid'are. En gemensarn tjänste'mann.astab bör r.edan nu övervagas. Dessa syn r.unü<ter understrij'ks clnså av länsar,kitelkt Lirrdqvist. En samp,lanerinrg är dädvändig ERK S'öEERG a'r,kitekt SAR när det sm hdr rör sig,m ren stadsplanerinrg ch inte g,lesbygclsptranerin,g, s'ade he,. Dessutm är det minst lika niidvändigt att få klar,t i vilka mråden sm inte skatr beibyggas sm att frå reda på var beibyggels,e skall ske. Hr Gu,stav Nitss'n, Vallent.rnâi f,örklarade att man i den irnrnunen var p'sitivt Ínstdlld' till sam,planer'ing. Hr Erik Linrdgren erinrade m de stra rnarkför.värv 6m bl a Stckthlrns stad g,j'r,t i det berörda mrådet, s,m P'tran pängt ten av de av tagande av naturvår'dande åtgärder. generalplanen har ckså intagits en fullrständig förtec;kning över de.,mycket talrfka frnlämningarna inm Angarns, Va,da ch ös'sebygarns s,cknar. lì uff ÙilJ g. l lrl.d ll lrdrlrs usu lasten vägde den,óver Sex tn. Tidigare i vinter har man kunnat köra med per,s.nbilar över isen. början av 1940:ta1et händ,e det flera gånger att lastbilar km över isen till affären på Högmarsö, lhar svdrfadern be ättat för fru AnnMari. Stug brnn i Addrsnös Brandkåren i Bergshamra 1armades på söndagseftermiddagen till en smmarstuga vid Addarsnäs. Branden,kunde släckas men stugan tick mla,ttande! skadr. Mqts Lindcy sde upp s g fntn rdrin GöTEBORG. tisdag. (TT) Förre 'studireprtern Mats Linday,sade upp sig från sin anställning p,å 'Sveriges Radi på måndagen med medelbar verkan. Mats Linday skall, enligt GötebrgsPsten, i frtsättningen 'ägna sig åt egen verksamhet inm PRbransshen, Lindays sjuk ch tjänstledighet utgick,på måndagen ch det var meningen att han skul,le böria sim ny,ìretsuprpläsare på ' Juni,r Tullprtsgataù 11, Nrrtälje. Tel radins centralredsktin pa' tisdagen. Nu rkan det rnöigen,,hli fråga m e del ftir Sveriges Ra, Det var den fþ,sm det ugrmär,lctarnrirade meddelandet, m rnplaceringen av Mats Linday från T.Va[ctuellt till radins centralrelcla;ktin lämnades av.aktuelltchefen iper Ma 'tin,harrfberg. SKJOR.TVECKA CF' ALBERG generaì,planedirektör vägdiiektör LOKALA FR^AGOß DSKUSSONEN {TR,ESSERA DE N?{R,VAF.A]NDE.ORTSBOR. tgs ckså upp. Hr Sipfrid Wass begärde tränrsstyrelsens slaydd mt den inv,asin, sm under häkningstircen thtar det rika fågeltb'eståndet vid Angarnssjöängen. Och fullmäktigerdförande Er,ik Lindgren passade på att begära å'minrstne förbättrúngar av de dåliga Vägarna i K,årsüa Elcskgentrakterira, ndustrierna där be,höver th.a vdgar sm kan tra,fikeras av lást'bilar, utan att dessa behöver åttöjjas av bärgningsbil sm rdnar framfarten i kurvrna. sade han drastiskt. Vrägdirdktären u,ppmanade kmmunen att genm vägnämnden kmma,rned,förslag till kmmande revidering av f lerårsr llanen. Det blev alltså en rik diskussin,i,kartby,sklan ch den avslutâdes med land,s{hövdring lve Ster.inds Trppmaning till de kmmunala myndigheterna att arbet'a både "uppåt ch nedlå,t", sam,anbeta rned län'smyndigheter, Stckhlms 'stad 'ch grannkmmurier. Ragna vf =.t Hqr Ni ttinkr På Er skjrt! Att k kstr sô lite c,tt Byt skirtc sõ mörk det. Träffprnkt far helø føtníljen ì hwuilstld

9 A d H r Me Stchhlme stad har gjrt en av sina etörsta markaffärer genm tider. na. På tiedagen klubbades i märklig exp:reeefart i faetighetsnämnden ch dräteel. nämnden marhköp f.ör 44 miljner. )et hela hade re. gisserate av finanabrgarrå. det Hjalmar Mehr eå fi. nurligt att etadahusblaget Strada med hr Mehr sm rdförande beelöt på för. middageir, faatighetsnämn. den ch dräteelnämnden på eftermiddagen. Endaet ttviega utvaldatt ledamöter t de l åda nämnderna underrättadee före mötet. Snabbare än så kan mark. affärer inte görae i Stadshuset. den rekrdstra ptten ingrår greve Gustaf Bnilés mdiskuteraile Näslandet Í Grödinge. För detta 'þönmråde" får greven 12,2 mil Jrer, Parterna gör därmed upp gd. Hr Mehr har tidigare htat med exprpriatin, Gleve Bnde anses ha gjrt en gd affär. Ha r får 1 kr 20 öre per kvadratneter. När Stckhlm sålde "grönmark" i Vår,byskgarna till Huddinge, ansåe5 õ0 öre vara ett nrmalt pris. r 44miljnersaffären inrymmer en ad sk kmpletteringsköp. Strada har i det tysta förhandlat med markägare intill de mråden där staden under de senaste åren köpt större markmråd.en. Stadshuset köper följande mark Aktiekapitalet i dtterblaget låg på õ 000 kr ch nu skjuter staden till 24õO0O kr. Eftersm htellet har en skuld till ederiet kmmdr pengarna i realiteten att gå till Waxhlmsblaget. Detta betyder således att 'lvaxhlmsblaget 1àr kr mt de man ursprungligen begärde. Drätselkammarens rdförande T e Gustavssn förklarár: Genm denna åtgärd vill vi göra rederiet rent från dtterblag..+i.lid+ sm vi nu garderar ss i hr gör markaffärer Beslut í expressfart Näslandet åv greve Bnde för 12,7 milj kr. Det är ett kmplement tiil de tidigare inköpta Grôdingeegendmarna. Näslandet är på 9õ0 hektar ch avses sm grönmråde till den blivande Grôdingestaden. Staden köper även Fituna på 940 hektar på anilra sidan Himmerfjärden i S u da. Priset är 13,õ milj kr. Staden förbinder sig dck inte att använda Näslandet sm, Stra Vädesjö på 340 ha kmpletterar de tidigare inköpta HemfsaHäringeEkeby, pris 4,3 mitj 13 gendmar kring Angarnsjön i Vallentuna på 1 õ00 hektar gränsar till det av staden 1948 inköpta lävsättra. Det heter Ä.sta, Rävsta, Kusta, Olhamra, Skesta, Lappdal, Sundb Lussinge ch örsta. Priset är sammanlagt 13,7 milj kr. 400 smmarstugr Näslandet ingår i Hörningshlms fideikmmiss, sm har varit i släkten Bndes äg sedan Hela egendmen är på hektar. Endast en mindre del, 9õ0 hektar, köps av Stckhlms stad. På Näslandet finns 400 smmarstu6r. Området mfattar 14 km strand. Fituna egendrn säljs av f u N G V Ericssn. Den har tidigare ägts av slåikten vn Rsen. Egendmen är helt explaterad ch har 12 km stränder. Medelpriset för de sammanlagt hektar', sm köps för 44 miljner, är 1:10 l<r per kvm. Greve denna hall ursprungligen inte var tänkt för andra än manliga badare, fick staden det beskedet att man i så fall måste stå för de kstnader sm ett kvinnligt mklâdningsrum skulle föra med sig. Vid tisdagssammanträdet klubbades ett beslut m att anslå kr tiìl arkitektkshradetna dessutm förbinder sig Vaxhlm att svara för de merkstnader sm åsamkas KA 1 genm arrangemanget. Bnde har fått 1:20. De övriga 90 ö e till en krna. Exk*lusiv klubb köper Om Stadshuset har råd till så stra markaffärer? Man "skriver på tvären", det vill sâga lämnar skuldsedlar, Ungefär tjugu prcent behöver betalas kntant. 7.8 miljner krnr i reda pengar. Det lånar hr Mehr upp. Det kanske mest anmärkningvärda metl markaffären är '' märkliga snabbhet, sm presterarles av brgarråden på tisdagen. det Bakgrunden är följande. Svenska industribyggen AB ch Ekerö kmmun samt Närlunda vägförening har enats m ett explateringsavtal för Närlunda gå ds marker. Där har SAB byggt ett strt villa ch kedjehusmråde. Ett E0 tal familjer har edan flyttat in. Ytterligare drygt ett hundratal vil r är under uppförande eller planerade. De båda scialdemkratiska förslagsställarna anser ckså att rikuinjer bör utarbetas för stra bstadsprjekt, så att långa serier Ìrlir möjliga. Driftutgifterna för kmmunerna måste analyseras, då följdinvesteringat blir stra fö de enskilda kmmunerna, där stra bstadsmråden bvggs. Strlandstingskmmittén b dlade på tisdagen her.ra.* Mehr Lindhs.förslag. a StrStckhlms reginplaneförbund föreslas av strlandstingskmmittén bli överfôrt till det nybildade kmmunalförbundet. På krnmunala blaget Stradas styrelse är hr Mehr rdförande, brgarrådet PerOf lfansn (fp) vice rdförande. övriga letlamöter är stadskllegiets rdförande hr Albert Arnsn (s), hr CarlAlbert Andersn (s) ch hr Bengt Linrl (h). Enligt vad Dagens Nyheter erfar underrättades bltt "vissa utvalda" ledamöter i fastighetsnämnden ch i drätselnämnden i förvåg r arkaffären, De övr.iga fick finna sig i att stälas inför en slutför'd affär... Den nybildade villaägarföreningens styrelse rrser att kmmunen, SAB ch en befintlig vägförening, Närlunda vägförening, bakm ryggen på småhusägarna enats m ett pre'iminärt avtal. Enligt detta avtal skänker SAB alla gatr inm småhusmrådet till kmmunen, sm i sin tur låter vägföreningen ta hand m gatrna ch i sin tur kräver vägavgifter av småhusagarna. så sätt blir det samma huvudman för utbyggrraden av trafikapparaten ch reginplaneringen. a StrStckhlms sjukvårdsberedning får i uppdrag att utarbeta en utbyggnadsplan för flktandvården samt vidta åtgärder för samplanering ev undervisningen av psykiskt efterblivna i länet ch staden, Antalet ledamöter i strlandstinget bör ligga mellan 12õ ch l?j ch grunderna för valk etsindelningen skall utredas ytterligare, anser strlandstingskmmittén. Nu äger Stailshuset hal :a Gröd,inge ch lessutrrù äen Näslønd,et, Dä slcall en str satellitstail äæa Wp sû srnåningm. Vid januarisammanträdet "gdkänner" stadsfullmäktige i vanlig rdning markaffärerna, Víllaü{are prtesterur mt aügautal pù Eherti h'ritatinen bland ett 80tal småhusägare vi d Närlunda gård på Ekerö är str. ett brev till kmmunálfullmäktige_ på Ekerö begär styrelsen för Nãrlunãa gårds villaägareförening att förslaget till ett explateringsavtal brdläggs vid fullmäktiges mate på nsãagskvällen. \edbantat anslag gav "Bilda ett marlclcöpsblag mer pengar än begärt för hela StrSrckhlm" till flaxhlmsblaget Genm en eknmisk nanöver man begärt, úrts att stadsfullmäk dagskvällen gick på drätselkanma ökningen av aktiekapitalet på Samúirllgú beslöt nämligen tltterblaget vaxhlmsbåtar, sm bl a står sm ägare tilr starlshtellet, Ett särskilt explateringsblag bör inrättas i SÉrStckhlm med uppgift att köpa mark, föreslår finansbrgarrådet Hjalmar Mehr ch landstingsrådet Erik A Lindh i en gemensam skrivelse tilt strlandstingskmrnittén. Det nya kmmunala blaget avses agera enligt direktiv av kmmunalförbundets styrelse, ungelär sm Stailshusblaget Strada. Herrar Mehr ch Lindh föreslår att planeringsnåimndens kansli får i uppdrag att utarbeta ett knkret förslag. Ã T{T ÉNS ciw ch söder samma varr samma priser avtalsförslaget, sm har gdkänts åv kmmuna.lnämnden i Ekerö, förutsätts att villaägarna infrmerats m avtalet. Så har alls inte skett, förklarar villaägarföreningens styrelse, Det är tveksamt m man kan tvinga ss bilda eller inträda i en vägförening. Våra medìemmar ställde sig synnerligen negativa till bildande av en vägförening vid ett möte nyligen, heter det i prtestbrevet. Man k äver att kmmunalfullmäktige inte gdkänner avtalsförslaget i dess nuvarande frm. Villaägarföreningen har utsett en särskild förhandlingsdelegatin med h Gunnar Undén sm rdftjrande ch begär att förhandlingar upptas mell n föreningen ch kmmunen snarast. Vad man vänder sig emt iír att kmmunen ch SAB förhandlat med smmarstugeägare, sm står bakm Närlunda vägförening, inte med den bfasta beflkningen. Nämnas kan att endast ett fåtal fö rtskmmuner i StrStckhlm alltjämt har vägavgifter. Det är dck kmmuner betydligt mer âv ägsna från Stckhlm än 1,5 mil från Tegelbacken, Den nya småhusstaden i Närlunda har byggt sm en liten stad med gatunät ch belysningsstlpar. Ekerö kmmunalfullmäktige sammanträder på nsdag kväl. ^{HÉNS KOMMUNALT En cardigan med elegans ltöd ]ljälp ål de de handikappade r pr da iulglädie hiärþ ch lung iuka i Slckhlm Centlalinsamlingen pst Majrsgatan 12, Sthlm 0. tl Behagligt nrjuk är materialet acrylfiber i denna slätstickade cardigan med spetsmöpstrad bård lunt framkanten. Den finns i flera färser till )t önskepriã. lð:' 'pl Väkntm.en in í âr nya L v affär, Sueautigen 12, p,å triusam "lunchaisning" a det aktuella mìlet aarje ilg kl ! se Er sjäu í mdet trån JORNSTEDT SVEÄVÄGEN 12 (ny allär id Hötrgscity) BRGER J,{RLSGATAN 8 _ öppet ti hl 20, allø ilagar ciry ch söder samma varr. samma priser

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

KommuRstyrelsen~ handling nr 19/2007 KOPEAVTAL

KommuRstyrelsen~ handling nr 19/2007 KOPEAVTAL ~ls.ltl(tf~ "ß, l,;clf :gfls KmmuRstyrelsen~ handling nr 19/2007.. KOPEAVTAL Parter: Staten genm: Banverket Östra Banreginen (rg.nr 202100-4003) Fastighetsenheten Bx 1070 172 22 Sundbyberg N edan kallad

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat

Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat Kmmuners styre ch uhandling av eklgisk mat ammanställning av de 50 bästa kmmunerna när det gäller ffentlig uhandling av eklgisk mat, deras litiska styre ch de lkala artiernas målsättningar i relatin till

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer