Markköp frir miljnrer av bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markköp frir miljnrer av bolag"

Transkript

1 )) avancerþt Markköp frir miljnrer av blag 'rd,n,!en tlg(tr 3n laatt rt Det stra prjektet att göra össeby kmmun, drygt två mil nrr m Stckhlm, till ett str. center med invånare mt dagens knappt 2 000, avancer r sedan AB Mälarhus nu köpt in ca 420 hektar mark i kgmmunen. Man tä ker där uppföra bstadshus ch serviceanlägg ningar. nm lq år skall den jättelika satellitstaden finnae på plats, där skg ch ängar i dag utgör huvudbilden. Kmmunen har i princip sagt ja till.ar Mälarhus markförvärv ch explateringsplaner, men ännu är den stra expansinen avlägsen. Reginplaneir håller man just på att marbeta, säger kmmunalnämndsrdföranden i össeby, hr Gerg Anderssn. AB Mäla hus är ett dtterblag till Skånska Cement ch skall, enligt hittills ffentliggjrda planer, självt svara för markförvärv eh byggtratin i össeby. De tmter företaget nu fått köpekntrakt på men inte förvd vstillstånd kstar ca 4,34 miljner krnr. VAkstnader ch liknande dyra prjekt blir kännbara för ss i en liten kmmun. Därför måste vi satsa strt, få många skattebetalare sm finansierar vad vi framtiden måste räkna med att lägga ned inte minst i samband med Käppalatunneln, säger hr A rderssn. Länsarkitekten i Stckhlms län framhfller att anläggandet av ett så strt samhälle i de sydvästra delarna av Össeby fö utsätter att planerna visar sig hållbara ch mtiverade. Den pågående revideringen av reginalplanen får visa hur det blir med den saken, l{ft spår i mrdgåta Ãven frågr sm rör natt.rvården ch friluftsliveì för Str Stckhlms beflkning måste beaktas, säger länsarkitekten. Snabbt beslut Under tiden sm dessa prblem untlersöks frtsätter AB Mälarhus snderingen efter fler tmter. De hittills inköpta har förvärvats från privatpersner, Även Stckhlms stad lär vara på jakt efter mark i Össeby. det sammanhanget kan nämnas att länsarkitekten inte tillstyrkt förvärvstillstånd för AB Mälarhus. Mtiveringen: utredningarna kmmer att ta lång tid ch ett definitivt ställningstagande ligger långt fram i tiden. Stckhlmstraktens reginplanenämnd vill att förvärvsfrågan skall få vila i awaktan på kmmande översiktsplanering. Man menar att det blir svårt att förse den nya satellitstaden ned kllektiva välfärdsanläggrringar. AB Mälarhus vill dck ha ett snabbt beslut på sina ansökningar eftersm köpekntrakten innehåller vissa tidsfrister inm vilka förvärvstillstånd måste crhållas. Nya förhandlingar m markköp skulle enbart innebära ytterligt upptrissade priser, säger blaget. Detta skulle, menar man, helt kunna spliera planerna på strbebyggelse. Länsstyrelsen vill lnte avstyrka AB Mälarhus ansökning m förvärvstillstånd. Bearbetringen av hur mrådet skall explateras kan mycket vä ske berende av nya äganderättsf örhållanden. Det hela är ju en affär på lång sikt ch kmmunen kmmer inte att satsa så mycket av skattepengar i prjektet det har vi inte råd med, säger hr Anderssn, Men vi menar att vårt täge är utmärkt med mtrvägen rätt igenm kmmunen. Avståndet till Stckhlm är inte strt ch, sm sagt, vi måste ha ökat skatteunderlag för en del prjekt sm måste genmföras i framtiden då kanske vi edan är gemensam kmmun med Vallentuna. De planerna avancerar ckså, Stckhlm KONST T.BANA. "1 vidare" är knstnär Tr mtt för det utsmycknir till Tbanestatinen sm spårvägsblagets styr kände på måndagen. Stal frmas med kva ståendr lare på plattfrmen. B blir det åtta nischer me av 40 cm på varje plat Enligt Tr Hörlins idé fö erna med en utsmyckn: ramiska plattr. nisr ckså sffr för resenäl Statinens yttre långv. NYT BARNEEM. stad har föreslagits få med kr till de sätra. uppta$ningshem bäcken 34, sm håller föras. Staden har ansla kr till kstnaderna fö met. sm skall ta em barn. utredsay riksplis.,

2 Tisdagen 28 januari 1964 Stryrjekt STOCKHOLMS.TDNTNGE/ fùr 3000t s t össeby kmmun tre mil nrr m Stck. hlm ch med f 875 invånare (illeputten i Strstckhlmsregin'en) kmmer i ett slag att för. vandlas till en medelstr Strstckhlmskmmun med drygt 30 0OO invånare. Detta under förutsättning att en bankdirektör i Stckhlm, sm äger err markmråde i eödra össeby får det sm han vill. Banlcdirektönen har låtit en ingniörsbyrå göra upp en dispsitineplan för itt eget ch närliggand m. råden. Där ekall enligt förslaget byggas villr för i runt tal 30 00O männ'iskr. Explaterirngen föreslås påbörjas inm fem år. Utbyggnaden skulle kunna vara klar mkring Lyckas bankdirek. tör'en kmmer össeby att ntera svenskt kmmu. nalt rekrd i snabbväxande. Krnmunalgubba na kmmunen byggelsen, att det skall bli fart har tagits pâ sängen. De har länge pâ den lantliga ldyllen össeby. Planen är nâgt av ett äventyr för össeby kmmun, säger haft svâra prblem metl hur de skall sllppa att kmma tlllsammans byggnadsnämndens rdförande, med Vallentuna nya verkmästare Àke Ahlgren ttll StckhlmsTidningen. Til följdinveste: indelnlngen Bankcllrektôrens förslag kmmer därför sm sänt från miljner krnr. ringar skulle vi stppa fn 17 à 18 himlen. Det kan betyda att lilla Men när man resnerar med flk Össeby får en reell chans att ck kmmunen märks en klar nyleva sitt eget fikenhet på planerna Där finns en så frtsättningen liv Ṗlanerna på södra Össeby har hållits mycket hemiiga. Helt ligen kallatle bankdirektören tin Andra ha sig ch infrmerade. fått hilra det mesta centralpunkten för dm Tre mí n d.øn lílla blìr Vad a DJurs önskan att ckså.lilla össeby skall växa, fâ affäre ch varuhus. Bli titl pâ del intresserade. Men de här djti va nya beplanerna flnns'massr av frâgetecken. tisteråk?r ch nära Åkersberga lígger y) sm m alh ga:, i tåí stckhlmare. Kmtnwnalkamrer Curl Custal Carlberg klarar sín kmmttn med, en ch en hala hjätpred,a. Han resid,erar i ett par rum í öaera,åningen till en äd,re röil.måad, ttåk intìil kyrkan. Om ptänå"na på aíllastad ainner gehör kan Carlberg rìiltna med att hans löraattniig hastigt å*., ut, En del markägare är ilskna fö att ingenjörsbyrån utan att fråga m lv har gjrt terrängbetìömningar ch avvägningar pà deras marker. Anledningen till intrånget är, att bankdirektörens ma ker inte är tiuràcl(liga för ett beflkningsunderìag sm sì<ulle behövas för den nödvändiga anslutningen till Kâppalaförbundet ch lilt Förrternas vattenverksförbund. Det har talats m att vattenfrâgan skulle kunna klaras frá.n Gasviken, berättar k nmunalkamrg! q G Karlberg. Mcn anslutning till KäppalaförbunCet anses sm nödvändig såvida inte avlppet kan samrdnas med Österåkers ch släppas ut i Trälhavet via reningsverk. Det finns sm. nämnts mânga frâgetecken. Länòstyrelsen är ännu inte infrmerad. De kílmunala. Oclcså_vägfrågan är ett allvarllgt k ux. Mtrvägen slutar vid aitagsvägen till Vaxhlm. Den är redan nu överbelastad ch restiden tìll eller frân Stckhtm uncler lusningstid berãknas ta en ch en halv à tvåtjmmar. Byggs för ytterligare mä nn iskr på krt iid kmmer vägen definitivt att prppâs till. Ej heler är det klart hur den kllektiva trafiken skalì rd.nas. :elt löst har diskuterats m ma tarbussa,r till Vallentuna, Täby eller,hägernäs. Den senare platsen m de nrra fö rtskmmunerna väljer tunnelbana för sina kllektiva kmmunikatiner. Därtill kmmer att ldégivaren inte har försälirat sig m de berörda liindernas vilìighet att sälja sina gårdar. Men tärningen är kastad ch nästa mgång fâr kmmunens ansvariga tillfälle att säga vad dg tycker. Markmrádet ligger nekligen mycket bra tilt för en större bebyggelse. Det är naturskän trakt med en del frnminnen här kmmer länsantikvarien in t biiden, Avståndet til,l Stckhlm är måttligt. Med bil blir restiden m vägen lillâter nägrlunda gd fart, 20"à. 25 minuter Ṅärmast ämnar kômmunens flk ta snabbkntakter med en del krlngliggande kmmuner sm har erfarenhet av snabb explatering csh med dem diskute a hela fråi ggn. nästa mgáng,,*târ reginplanenämnden Í tur. Om allt gâr efte bankdi ektörens itningar sãtts byggnatinen isång i slutet pá 1960tátet ch 1980 är lanclets största villasamhälle endest ett fåtal hyreshus får byggas i össeby klart. Då finns ètt välnlanerat butikscentrum, sklr, parì(er, teater ch bigraf eh ätskilìigt annat sm ânses tiìlhôra ett_ ncetnt samhälles välsignelse. Viss villabebyggelse påg lr edan nu i össeby. Karby är 83 tmter avstyckade ch pá mânga av clem är bebyggels.en påbörjaã. hlm jubilerade med dunderslciva Samarbete önskas med Stckhlm f)et är trlígt tt Stckhtms ktuella planerna ert Âv de Be. "stad kmmer fü lntresseres nastê dagarna. 1ör det stra prjektet össe. De scialdemkratiska leitaby. _ första mgangen skall möterna, hade in lnsüällntng nämllgen byggas bstäder en klar snabbt; ett rteflntflvt J til dast för stckhlmare, "1 lî utbyggnail nare sm ln dn r naler mså,ns bllr det,aktueut k;;;;;i Lã"t". :ff,:i:i"jå,:idu trier. " i f,î?;bë! ì;;ledamörerna drs. stel rrtmüjtesg rãtt a *f"i rutert'e làngre men tillstvrkansvar på huvuîstailen, menar t så smånlngm, utbyggnailsblanil andr den sclal imkra. förslaget. Men det är trttgt aæ tfeka g uppen össeby., sâväl flkpartl sm.centetlrar Hela utbyggnailsprjektet tlledamiíter kmmer att fónúi' är t linje me<l vad sclalilem fta' Þlms& plrnerne' net emtkraterna vlr, berätar'.b;;; tril:fiå"#i:i" *s"r'ïjiîi kmmunens 'rdförantle, målar ett eventuellt psifivü beslut mästare Oskar Gisselberg för fullmäktige, sm behandlar frå StckhlmsTiilnlngen Vl läm gn vi<l nästa sammantröile. nade i april i fjt den lörste Hägergruppen ger scialttemskriftliga interpellatinen kraterna helhjärtat stöd. kmmr nens histria. tlen ef PÀ de tre aktuell gårtlarna terlyste rl lângtirlsplanering Angarn, det är Råcksta äterl, ch översiktsplan. (nrby ch Lidberga gårdar Sedan tless har bankdirek sknll byggas bstäder för B0 000 törens utreclning lagts fram ch münniskr lika fürilelaile på, r[ nnser att den kan accepteras gårdsrna. KBtnaiterne beräk_ under förutsättnlng tt den kan nas fö vllla_ eh hyreshusbelngå den kmmunala plane byggetsen tin Z; miry k Tm_ ringen, össeby kmmun lâr un terna tlir i medelt l pô ZOO Lrrder inga förhåll nilen bll en ch skall rullt byggklara kste kmmun sm styrs av privata g kr. Ett strcentrum har lntressen. Den prjektet ilr cks planerats. pð sltstne har cksà ägaren strt. Vi måste ha någn sm så tt säga hôlle ss r nder av Hus går en prfessr &rm&rna. Stckhlms sta! tär Stckhfm fö klarat att därvld kunna vart sa lllll str han vill explatera sln gårtl. hiälp. Vi skall t knúakter Där be äknas blt bstäiler med stailens lednlng lnm tle lör à mìinnlskr. all a nôrmaste ilagarna. Det betyder att össeby m l0 Enligt vd ST erfar har km tatet år har ett lnvånaiantal pâ munalnômnden behan llat de minst g5 000 mänlskr. Flkskllärarna h^ar harnnat i "lönesvacka" Flkskllä arkåren befinner sig ställt pâ TCO:s Blist +i.rr'^.en svacka nl ^ r':

3 DNTNGEN L, =fr fu v en språkha i knsten n satte sig n prvkarta vardagliga, människr, rtiskt ckså ga ch gå. man verbet fördel gö Âström. iö del ckså nan sal på det "Dra.ets engelsklchernat. inte direkt Stckhlms nits g,anska lgått me a i rliserade till cådena. S n de emellertör högstar mellanstai frtfaran ;emet kvar, fem studieav dem på vårüercentlalt, de rje rektrsrama dessa studier, Tar digt en dag 'säk ar man Vi har när Lgern r. är tveksam Osseby Jl tbyggnadsplanerna för sôdra össeby där planenas rl/ sm Stkhl,msTidm,ingen mtalat bstädi för 30 00O stkhlmare ä, 1ffi6r:dentligt vlktiga, säger häge,r. rpretententn CarlGerg Sevesn till ST. Kapten Sevesn är prsnligen he'rörd dels i sin egenskap av krnmunalm,an ch dels sm iþa,re tiùl Karrlby gård sm är ett v de tre aktuella delmrådna. Vi inm högergruppe,n ken inte Om dessa ville att prjektet skulle på den krba tid vi beft tlll vårt anjllit,t har ienttenatt en del Ìeförignrride ta någn b ståmd stånd dan cle kønmunqlrruän i km nune r, puîkt, säger han. össeby är en firn Menlngen var att hel frågtert gamma kulttu byed. De fl,esta sm i f tusta hand skulle unde stå[es bæ h ir n,lr är av t aditiqr bundne de llika krnrnunals instenser ia. till bygden. Skulle vi upp'låte vår Om d,essa vifle att prdl bet skulle m rk för bstäden betyder dret aft upp,tagâs ti,l behendfi r,g var det vi snabb t skutrie bli en betyd,l,ig meningen att ytbetqigare tek r,iska minritet de nyi,nflrttade skulg underjökninga skuljà gör.as vanef ;3d"dS tl av de största är vägfrågan. Nrrtäljevã Bankd'iiektären framhålle,r att gen kmmer inte,att kunna svälja någt inlråìlg i,te gi ts på berörr biü,er till, även m den da markägares m åden. Han anbyggs ut till sex filer. se,r vida e ttt utbyegnadqplanerne l1[en kapüen Seves,n är rnedvetæn är i linje med ilen utredning sm m att utveaklinrgen intte gå att prfessr B Bjölkman girt m hejdø. Stkhlm svälller ut h flk klùsktivtrqrfik n fôr nrdöstna förderare på den saken. kmmunalfu,lilmäktige infcrmeras Den bankdirektör sm står bak ch eventuellt fatha principbeslul i m prtektet säger: utbyggna lsfrågan, Lekarcentral krävs i Sundbyberssmtin

4 Sv rrges största flyttningen berälstts ske m. la invsterlngarn vänta be kring 19?0,ch ü ôq senare löpa xig titt 1? il l8 mtf.kr. skalt kmmunen h vuxit Till ilett kmmer ksfn der fràn nuva,rnile l8?þ,ih. vôpq{e. fö.r. ett sttcenürum. ttll ilrygt 3 r 9.* ',,.: ; 't'',ûrirmunalnairín n har be. Det är en hanillaú llrenilet ch majritesm lôtlt g úen har tlllstyrkt. nnan fullsltinsplan rirákútge fôr planerna pfl sitú Tre går{ar Angrn beriirs brd skall knfakter tas med ch pô varder skall b ggas Stckhlmg súa.d för ett evenvlllr, rad. clr kerljehus för tuellt s marbete. 'iir r( AB frst a a rl \ê ny

5 þ * TSDAG T MARS 1966 ÃRG. 8ó NR 33 PRS 35 öre ROSLAGENS ALLMÄNNA NYHETS. OCH ANNONSBLAD Sfrpriek ny sfd fr invånre F rce r in te fa r m ycket, rôdde enig lansexpertis Ett mycket strt expertuppb åit metl lanrlshövrting Urik Westerlinil i spetsen samlades på måntlagen i Karbysklan, Brttby, tlär ett generalplaneförslag för sötlra deln av Õsseby, Angarnsmrådet, presnteracles. Förslagt är uppgjrt av fngenjörsfirman Orrje & C på kmmunens uppdrag. Kmmunen reprèsenterades av bl a fullmä kùigerdföranden Drik Lindgren ch generalplanekmmitténs rdföra rde ch vice rdíörande, Gerg Anderssn ch Oskar Gisselberg. Planen haite upprättats sm ett första led i arbetet på det stra prjektej Õssebystaden, sm tiiligare rruräm nts i NT. Sammanúrädet öppnades av hr Gerg Anderss'n, srn välkmnade la,ndshövd,ingen, änsexperterna samit representanterna för Stckhl,rns stad, generalplanekntret ch anrgrd,nsande kmmuner. För generalp,lanen i strt redrgjrde arkiterkt Erik Sjöherg, {ôr vatten ch avlpps,frågrna civil'i'ngenjör Hans Hilbrn, ch för trafikärendena civilingenjþr Jan Henrikssn,,drkitekt Sjöherg frarnhöll att generalplan tid,igare inte fanns för någn' de1 av t)*eþy ch att mångq reginala prblem givetvis llva står l,ijsta. Han erinrade m att Angannsrnrådet åg på sarnm'a a,vstånd från Stckhlm srn Äker:s,berrga ch Vallentuna ch att måsättn,ingen för planarbetet hade varit att klarlägga möjlighelerna för össeby att inm sina g.ränser kunna inrymma en större sarnhtållsbildrning. Särskilt hade nan då tän[<t sig kunna m'öta cicn stra ef terfr'ågan på småùli.l,s inm Frts på sid 3 ses landshövding Erik Weskmmunaln ämnds rdf ör an a Rönn vi Sder rm l "? Nntälje stdsíull näktìge: Föri t ll Nrrtö Redan i slutet av veckan kmmer båttrafiken mellan Sverige ch Finland åter i gång. På fredag bryts en ränna över Á,lands [ 4y, ch redan fäljande dag går första båten från Åb. Fr m månd g räknar man med daglig avgång från både Stckhlm ch.åb. FR,AMFöR ETT PAR, KARTOR,,illusirerande generalplaneförslaget, terlind, flankerad av fullm;äktigerdförande Erik Lindgren, t v, ch de Gerg Anderssn, t Debff rn sfdens plnrbefe Ny elverksstfin för 2 m ljner Stailsfultmäktige i Nrrtälje beslöt på måndagens sammanträtle att tillsätta en plankmmitté. Til g_runl för beslutet låg ett förslag av byggnadsnämnden, sm vitl behandllngen av ärentlet ckså ansett att _planarbetet även i frtsåttningen skulle handhas av Eglers stailsplgepvr.a. Mt tletta. laf,ç 4_" pallqvist autecknat reservatin, ch han föreslôg nu i stadsfull

6 DET BERöRDA ANGARNSOMRA'DET ligger inm Stckhlms : tremilsräjng. Akersberg rbelrekmmun v ll h fler hyreslögenheter,4\kersberga scialdemkratlsk a arbetarekrunun har haf t årsmöte under,str tillslutning ch meil tleltagare bl a från arbetarekmmunen Þå Ljusterö. Till ny rclföra rtle valdes Rune Jhanssn. ett uttalanile framhåtles att ästeråker bör bygga fler hyreslágenheter så att ile företag sm redan finns i Äkersberga eller flyttar itit kan få arbetskra,ft. Ur verlasarnhelsberättelsen kan nd,mnas att arbetarekbrnrnruren haft sju interna möten, varav det mest välbesökta på RunröSklan, sarnt 'att en utfiylkt anrdnats til,l Ljru,sterti hembygdsgår.d rned pensinärsföreningen rsín inbjrurden ch att en utfrågningsaft'n i krnmu ala inå,gr hållits i Berrgaslilans 'aula. K'rnmunen har vidare tagit initiátivet tiltr åter Ha,mrin mvaldes till rkassör ch sm styrelseledarnöter mvalldes Gunnel Otrssn ch Lennart Eriil ssn. Kvarstående i styrelsen är Harald Edenvald, Trhrrg Erlkss'n ich Bnun' Ílg B På sid 5 ilè1ã Gemensm dminislrlin Stckhlmlönet ufredes Stckhlms stad ch Stckhlms län' på cle s tnp strstads., järnte över d alrderr. En sammanslagning av överståthållarämbetet ch länsstl'relsen i Stckhlms län bör kulna bli en lämplig övergångsåtgärd i strstckhõlmsmr:iclet, där tnställtriugssvårigheterna i satnl ancl med genrnförandet av ärrdrad 1änsirldehring ch länsförvaltnirtg värltas bli särsl(ilt märkbara. Försìaget sliall sålunda inte föregripa tle pågåentle länstrtredrrirrgarras arbete rttatt baseras på nuvararrde förhållatrden. En srlírr sammanslaguit.tg av länsmytrtligheterua Vllentunlg visste mest blnd 61 NT4H:s nöst sist frögemgðng På lördagskvällen var det "spikat" i Karbysklan, då det åter var tävlingsdags för NT:s.1h 4H:s länsmfattãnde frågelel<. nte,min g ställde upp f ör att visa vad de kunde i den bligatriska nutidsriãnteringen ch sm den här gången var musik. Vilket uppskatta' ã." "r årg", medan andia inte a bandspelarens takt vad det gäller frågeltisandet. Kvällens dri.tig."t. lag km den här gången från Vallentuna, ch de sm visste så mycket var Elisabeth Hallqvist, Arne Magnussn ch KarlHug Gustafssn. Frts på sid 5 i stclihlnrsmrirdet trcle ckså kunna r nderlâtta de kmmtttlala samarbetssträr'andelra ch främja aclministrativ ef f ektivitet. Tk på ldugôrd rsde i KnutbY Gård,ens rnjöl,kkr ch några hästar svävade i lirvsfara, när större delen av ta'ket under trycket av snön rasade 'på ladugårdsbyggnaden vrid Björkö säte1i, Knuthy. 'Sm 'l,ur var mtstd en rdel av i nertaket trycket, men c:'a 20 m störtade ned i ladugården. Nästan hela västra väggen gav virka. Skadrna beräknas u,ppgå tiì;l minst kr,nr.,nnertaiket störtade neil i unggamrn,al. Björlcö säteri ágs av gdsägare Nils Aihstriirn. upplyste m att ett by byggnatlsnämnilen att ta frmningen 'skulle ilet helt bintla ilen titlsatta Hr Dahtqv'ist hörjade sitt anförande rned. att anrriärka På det d,ana utredningar hör'sam'rdnars. av administrati,nslkaler. Så prt'kll, rsm förts vid bygg Ett nytt generalrplanear{bete för ñadsnämndens sammanträde, ch lrlrrtälje kmmer att ksta sm. han ansåg missvi;sande. Han minst m det görs av frtsatte med,att reilbgöra för utmstående,firmr, framhöll trr de skä sm,föranlett ùlnm att Dahlqvist, för nrrtäljeblncket mtinera m tillsâtta'nde av skulle rntsverande 'surnrna röra ning m placering rstadshusets framrtijda rõh;; ;t;dens behv rr en anslöt sig dcrk till förslaget med titläggsyr,kandet,a'tt plan F ts på sid 5 FröÍunLyhu ndr km muner hqr fôlf hölsvôrdsinspeklör Vasapp. PÁ. EMMAPLAN Ér Arn'ssn' är allts'å på hernmiaplan igen efter flera års brtvar. Efter utbildning vid bl a Statensr instittlt för flkhäls,an fick han 1955 tjänst sm 1:e häls,vånds'inspe$<tär vid Enktöpinrgs stad. De;t var ett arbete srn i strt sett lirlrade det här säger han. För,utm sjäva stadretr så mfattade det även en del av andsby,gden tg h,r Arnssn tjänst vid Stckhlms stads häls'vårdsnärnndrs bstadsi spektin, ch d,är stannad,e han fram till 15 januari i år drå han tilltfädde den nya. tjänsten i Rsagen. f'r.ts pã sid 7 den nuvaranile ut' fråga. Vttenbrist genm läc'kr i Nrrtölie Det är tidvis rrätt nt m vatten i lednringarna i Nrrtälje. s,m staden's invånare,säkert sjäva rnärkt under senabte tiden. Det 'berr på att flera läckr uppstått på lika rhålll i stadên, mtalar man rpå byggnadskntret. synnerhet de högre ibeträgna fastiglheterna þlir irbland utan vatten trts att purnpai.na dår dag eh natt. Man ùrar 'en úrel del flk ute,flär att lkalisera läckrna, sm På grund av den djupa tjälen jnte syns på ytan ch därför är svåra att u,pptâcka. tsyggnadskntret vädjar därför m Välvillig,hÍälp trån invånarna's sida. Varje misstänkt brusljud, sm kan höras i [edningarna, bör 'medelbart anrnäas till byggnadskntr t Per telefn ch NÁ,RA 200 TÃ.NKARE strtriv<l es i rynrliga Karbysklarr vid näst sista nrgångeu av NT:s ch 4H:s länsmfattaude frågelek' <ALLARE Måtttig nrdstlig vind. Mulet ch tidvis någt snö. Kallare. Varning för mycket halt väglag. "RENH^ALLMNGiEN" på den egna tmten måste ckså skötas' säger hälsvårdsinspektör Tage Arnssn ch skyfflar uldg.n snðn framför sin ägandes villa vld l(vistharnraviken i Nrrtälje

7 ;.,n..:r'. i.t...v',... i :ia:iìir iri i,i i';ii r*" ldyllen Nrrtölje Krymper Rlgmästar'hlnren, clär brgmästarcns l<rc Ltrrr förr i r, irlden gick i ltet, hmrner vi snart âtt utan tidsspillan kunna rir på en 6,5 meter l red körbana. Så bred sl<all vägen från Kärleksudden bli, det beslöt stadsfulhnäktige l 1 a på måndagskvällerr.. Det lrlir rilitigt rligt att blaka iväg dit rrt för Átadens 'ngre bilister, särslcilt sedan Bcrgsgatau bre<ldats, ch det inte ìângre går sir l ra att leka rde med bil på parkeringsplatsen vid DC 3parken. För övtigt velkal ju brn vara dirirensinerad just för den clär' t'âgskrapan, sm brukar krnma ch järnna till sladdspåren ef ter ungdmarria. Ärendet måtte ha varit grundligt för:berett, för förslaget bifölls med vanligt kraftigt jamummel. Frågan lr.ar i varje fall inte varit på remiss hs kulturnämndell, sm numera L l a hairdhar naturvårclen irrm staden. Nämndens reglemente är faststäl1t av f ullmälrtige sedan några vecltr, ch den är i full vcrl<sarnhet. Om det har undgått ledamöterna av stadsfrrlh äktige, att Nrrtälje har en kultrrlnärnrrcl, så meddelas rletta härme<l. Att l eslutet rn den breda bih'ägcl klubbades så raslit berr förmtlligen på att fullmäktigc tidigare bestämt, att en fullt r trrrsta<l campingplats sl<all arrlâggas pål Brglnästarhlnen. "Fullt utrustad' betf'<ler 1 l a sptunnr ch annan bråte, ch för att frakta brt det räcker' dct irrte med en gångväg. Spbilarna måste liunna ta sig dit liks n ckså sta<lens plisbilar vid behv. Om ''fullt utr.ustad" innebär vatten ch avlpp, så är det mer än.r'ad studsbrna själva har i dessa dagar, trts att Bl'r Nyström lvat bära upp vatten hinlivis i vattentrnet, m det inte sl<rrlle räcka till. Fast cgentligen brcle det finnas både vatterr ch rrte, för vattnet rug inte riktigt l<utrde lcl<as at klnmulr för Ltt bada. lltrr nrånga tält ifir plats på Drgmästarhl nen? Öl har ju err liten plätt av plan marl<, lnen dcn nåste r.ä1'aui'ändas sm vând eller parkcringsplats? Resten av hlmeir ãr rrcr kuperad än l{ärleksudclen ch :Ltt sir miing:l cairrplre häckat pil, L<ldens sluttningnr, iran väl irùe' bcl pì annat ärr att det böriadc slt urma pir, rrâr dc sttl där pil dcrr anvisacle campiugplatsbn mcd tält råserr unrler arllìcn, ch dct gälldc att fatta ett snabbt. bcslut. Smhö let studers i Östödern Ett intensifierat {ältarl ete cll en tmmande ut'b 'gnad av lk tleina var ett par av de f rantidsprjcl<t s0111 qtvresrnanncn för Ntdiska museet fil <1r llarrs lanssn skisseracle vitl en litesskrrfelcns.i Stckhlm på nråndagen. En del av framticlsplanerna gâllcle unclersöl<iringsavrlelningerr. Nrdislia mrrsect planerar att inrätta unrlelsöltr.rir.rgsstatinel på fyra platsel rrte i lanrlet för' att liunna göra frtlöpande fältalbeten. Början görs i srnmar mc<l en frskrringsstatiu i östhammaröreglu,r<r.rr iilet. Dår skall nran studcr r för'rincltingen i salnhället under dc r srrabl ;t för'r,audlingel frilrr jtdbruirs till in<lustlibl'gcl. Det l lit ti'ärflskuiug i szrrn rrbete nrecl rnclra s Lrnlrällsvcten sli:rper. Strprjekt.. Frts från sid 1 strslckh,lmsmrådet ch att kunna eribjrlda tiltlfredsställande se vice ch m,iljö. Härtill krävs em,ellertid ett mycket s,t,rt befj,kningsunrderl.a,g, ch m'an har därför prj,kterrat tre bstad smråden, Alh5, Rlävst,a ch Kö,rli igs, samt ett ind,u'strirnrålde i ssj/ö.,frårga m beflknin,gstdthet ha.r r ran räknat efter två alternativ, de,t enra för 2,7.000 invånare, det anrdra l'ör Eetr.ä,lfanide vatten ch avlppsfrågrna föresrlårs anslutning till Stclnhl.ms,traktens vattenve ksför'hu.nd ch till läppalaförh'unrdet. Tra,f,ikf.r.årgrna bör ösa,s genrn matarbuss till en framtids, tunnetrstatin vid Hägernäs. Restid,en Anga'nöstermal,rnstrg ber.ätknas tiìl högst 40 min,uter. Betr.äffande den lkala trafi'ken ráknade rnan bl a med att nuvarande ncrrtäìjevägen behå1s {ORRTEJE TD lt'llg lìsdgen den.mrc 196A ' FOKETS HUtSt NOR.R.TAJE TORSDAGEN DEN 3 Otuktsmô'l hndldes :östhrnmqr En 1'ngling fr'årì stclihlmstrakien st<l.r'id tirrget i östhammar tilltalad fë)l' tulit mec.l en f licka, srn inte fyllt 15 irr, ch vidare för grv stökl, stökl ch tillgrepp av bilar. Otukterr avhandlades inrn lyckta dörrar. Ynglingen hade vicl minst fem lil<a tillfällen haft intirnt umgâr.rge tned err flicka, snr har.r trdde v rr 15 år.,\ltl:rgell'en :rnförcle att yllglirrgen hrde ha misstänkt att flichan ltunde vafa ]'llgre. frirga m stöl<lenra hade ynglingen ensan.r clr tillsarrrnans mect en l< unrat stulit bilar i ör:egruncl ch östharnrnar. \'irl iltbrtt hs en firma i llppsala stal han raliapparate r cll en transisttgramlnf n. 'f illsamtrans med flela jämnirr.iga k rrnratcl st:ll r:ln itt frrllt berrsiirfat frirn eír pelsrl i B jörlilingc. Han la<les även lr.lig liörning till last..ä.1<lagalen fann i sin slrrtplädcling över:r'ägan<le slräl tala föi ungdmsfârrgelse. Ynglingcus föl.svarãlc tr'cl*te att ungdmsfängelse inte va.r rätt:r str.affpåföljtlen i detta fall ch för'rclarle i sin tur frtsatt vår<l cnligt batnavílrclslagen. Dm avl{llnnas virl nästa ting. likera'de a,tt besök gjrts p,å väglþrva,ltningen i ä endet. VAFßÄGOR,NA är svârlös.ta, an,såg län,sin,genjören. Vanlcen Vattenver,ksdönb.undet eltrer liäp,pala,förbunrdet llar väl sina ledningar dim,en,sinerade så de näcker 1ör en så str utbyggnad sm örssebys,tad,en. Des,sut,m är liäppala i ch f,ör under de,ba,tt, össebyvallentuna ítliensk ch mdeller fü1åå.""; är süälld 'Sjutn nöf,kr.eatur ch en hdnt var ytterst nära att få 'sätta livet till då taket på en ladugå d tillhörig hemman'sägare irune Petterssn, Sôder,by på,söderön utanför östhammar, störtade in natten ti1l män'dagen.,skadrna, sm får ar ses 'sm mycket stra, LORDAGEN DEN 5 MARS fins uppskatta,s av 'ägaren till i runt tal kr. Då ladugård'staket skirtade in fanns fjlårets slcörd, av hö på skullen vanf,ör rsjälva djurstallet. Vidar,e förvarades gårdens,maskin Park i samma länga. Ladugården var'4'0 m lång ich 13 m hrerd. Djuren ms r Y Omfttnde skdr v d tkrs pô Söderön Bryggrbil körde isvögen t ll Högmrsö För fönsta gå,ngen sedan i trärjan av 1940talef :körde i lör,dags en lastbil över isen från Slö till 'Högm.arsö, mtalar fru.dnnmari i El,fvings snabtb'köpsaffär på, ön, Lastbilen var från bryggeriet fick sálljas till ett livd'jursstall i Uppsala, då det inte fanns någn tm ladugård för dem. Den snðnnängd sm km natten till söndagen blev för mycket för det stra taket. Men.ingen var att Pe'terssnr på må'ndagen Slrul'le 'ha skftat tatket. KAN Kvicksilvers förekmst i fisk utredes En untlersöl<uing för att kartlägga ltviclisiìr'rets för'ekmst i fisk i lanrlet planläggs av flkhälsinstitutet i sanrråcl mcd fiskeristyrelsen. \{an skall ckså försöka få fram kvicl<silr.rets urspr'1lng ch faststäl 1a urmer för högsta halt av kvicksilver sm l<arr tlereras i fisk. På längre sikt trcle undersöl<niugen ge.rrntlellag till åtgärder för., Lttbegrärìiäl.ivicksilverutSläpp. MJUKBEHA*DL.AD GALON FöR TEK, SLASK! t Ny praktisk mdeltr, krräppt på axeln. för väta. Plas ren 700 % h ade ch sydda sömmar. Färger: Marin ich rött. Prisexempel: tz âr 15:75, 34 år 17:50 Sktskrutig 12 år ttßl, 34 år 19:25

8 Vad kalasct l<m rer att lista rr uenna, ryrrur'g ltämndes intc, nren det spclar rni Eenmfartied brde dre rll. Att rnan kastar De qe. ;, förläggas län sjöu i just clcn hür ändanav stan Varj,e 'bs sku,lle liar hänt förr. få eget cent,r,r rm.. De,kmrn,unala förvaltningsen'heternre skuìle förlärggas i Altr r,mrå'd,et. Någt st'rcentru,m planì;ades inte med tr,änsyn till ájärheten til'l Tåi,by. nänrligerr härcl sedan ön blivit lite nerltrarupad att ctt sltclett cller två så smålingrn avtccllrar sig rnt tältglvet. Brgmästarhlmen hal ju en ttel *ut *îï." NAB, VAR, OCT HUR,? Lanrdshövding Eriik'Wes.terlind b,ôrja'de clen efterfö,ljande disl<ussinen merd att tacka össe,by kmrnmn lör att denna prelirninära presentatin av generalplansn kmrnit till stånd. manhanrg. De,t är trgiskt att börja med reìginplanering" sedan f'ölja upp med blþlanerinrg.ch generalplanerin,g. TR,AFKFR,AGORNA är de vikiga,ste, ansåg generalplanedirerkt ör,en, prfessr CF ALhlbe.rg. Förstktrassig kllektivtrafik får man end,ast genm banr, tunnel eller j,ärnväg. Bu,ssar inil<räktar på lan,dsvägstraf flçen, ch,kan ints a,ll.tid hålla tider. Han redgjr.de så f,ör tunnelbaneut,byrggnaden ch fr,a,mhöll att det finn,s två alternatiy, en eller två tunnel,banelinjer. Men össeby ligrger utanf,ör tunneltbane'm,rådet, ch vi âr för dagen inte re'd att yttra ss rn llkaliserigen. De't är,klkt att för en tidsvinst av ett par år sröka d,riv,a fra'm en pian fôr snabbt. Vägdire'ktör Bu 1 6þs1rg tc,b planen.tör ett första di,skusr sin'siniägg. Han. an,så'g att planl blc'ket bôr ha gemensarn þckplanerinrg ch den bör sättas igång snarast, sade landshövdingen, s'm vidare framhtill att det a,r'bete s0,ûù rìu gj,rts in'm öss'e'by inte va,r brtkastat utan ett urnräfkt underla,g för vidare bear,betning. Kmrnunen har änsstyrelsens ful'14 stöd ch vi är fullt indörstådda med att en utbyggnad inm denna se[rtr bör vara ett framtids,mål; sade han vid'are. En gemensarn tjänste'mann.astab bör r.edan nu övervagas. Dessa syn r.unü<ter understrij'ks clnså av länsar,kitelkt Lirrdqvist. En samp,lanerinrg är dädvändig ERK S'öEERG a'r,kitekt SAR när det sm hdr rör sig,m ren stadsplanerinrg ch inte g,lesbygclsptranerin,g, s'ade he,. Dessutm är det minst lika niidvändigt att få klar,t i vilka mråden sm inte skatr beibyggas sm att frå reda på var beibyggels,e skall ske. Hr Gu,stav Nitss'n, Vallent.rnâi f,örklarade att man i den irnrnunen var p'sitivt Ínstdlld' till sam,planer'ing. Hr Erik Linrdgren erinrade m de stra rnarkför.värv 6m bl a Stckthlrns stad g,j'r,t i det berörda mrådet, s,m P'tran pängt ten av de av tagande av naturvår'dande åtgärder. generalplanen har ckså intagits en fullrständig förtec;kning över de.,mycket talrfka frnlämningarna inm Angarns, Va,da ch ös'sebygarns s,cknar. lì uff ÙilJ g. l lrl.d ll lrdrlrs usu lasten vägde den,óver Sex tn. Tidigare i vinter har man kunnat köra med per,s.nbilar över isen. början av 1940:ta1et händ,e det flera gånger att lastbilar km över isen till affären på Högmarsö, lhar svdrfadern be ättat för fru AnnMari. Stug brnn i Addrsnös Brandkåren i Bergshamra 1armades på söndagseftermiddagen till en smmarstuga vid Addarsnäs. Branden,kunde släckas men stugan tick mla,ttande! skadr. Mqts Lindcy sde upp s g fntn rdrin GöTEBORG. tisdag. (TT) Förre 'studireprtern Mats Linday,sade upp sig från sin anställning p,å 'Sveriges Radi på måndagen med medelbar verkan. Mats Linday skall, enligt GötebrgsPsten, i frtsättningen 'ägna sig åt egen verksamhet inm PRbransshen, Lindays sjuk ch tjänstledighet utgick,på måndagen ch det var meningen att han skul,le böria sim ny,ìretsuprpläsare på ' Juni,r Tullprtsgataù 11, Nrrtälje. Tel radins centralredsktin pa' tisdagen. Nu rkan det rnöigen,,hli fråga m e del ftir Sveriges Ra, Det var den fþ,sm det ugrmär,lctarnrirade meddelandet, m rnplaceringen av Mats Linday från T.Va[ctuellt till radins centralrelcla;ktin lämnades av.aktuelltchefen iper Ma 'tin,harrfberg. SKJOR.TVECKA CF' ALBERG generaì,planedirektör vägdiiektör LOKALA FR^AGOß DSKUSSONEN {TR,ESSERA DE N?{R,VAF.A]NDE.ORTSBOR. tgs ckså upp. Hr Sipfrid Wass begärde tränrsstyrelsens slaydd mt den inv,asin, sm under häkningstircen thtar det rika fågeltb'eståndet vid Angarnssjöängen. Och fullmäktigerdförande Er,ik Lindgren passade på att begära å'minrstne förbättrúngar av de dåliga Vägarna i K,årsüa Elcskgentrakterira, ndustrierna där be,höver th.a vdgar sm kan tra,fikeras av lást'bilar, utan att dessa behöver åttöjjas av bärgningsbil sm rdnar framfarten i kurvrna. sade han drastiskt. Vrägdirdktären u,ppmanade kmmunen att genm vägnämnden kmma,rned,förslag till kmmande revidering av f lerårsr llanen. Det blev alltså en rik diskussin,i,kartby,sklan ch den avslutâdes med land,s{hövdring lve Ster.inds Trppmaning till de kmmunala myndigheterna att arbet'a både "uppåt ch nedlå,t", sam,anbeta rned län'smyndigheter, Stckhlms 'stad 'ch grannkmmurier. Ragna vf =.t Hqr Ni ttinkr På Er skjrt! Att k kstr sô lite c,tt Byt skirtc sõ mörk det. Träffprnkt far helø føtníljen ì hwuilstld

9 A d H r Me Stchhlme stad har gjrt en av sina etörsta markaffärer genm tider. na. På tiedagen klubbades i märklig exp:reeefart i faetighetsnämnden ch dräteel. nämnden marhköp f.ör 44 miljner. )et hela hade re. gisserate av finanabrgarrå. det Hjalmar Mehr eå fi. nurligt att etadahusblaget Strada med hr Mehr sm rdförande beelöt på för. middageir, faatighetsnämn. den ch dräteelnämnden på eftermiddagen. Endaet ttviega utvaldatt ledamöter t de l åda nämnderna underrättadee före mötet. Snabbare än så kan mark. affärer inte görae i Stadshuset. den rekrdstra ptten ingrår greve Gustaf Bnilés mdiskuteraile Näslandet Í Grödinge. För detta 'þönmråde" får greven 12,2 mil Jrer, Parterna gör därmed upp gd. Hr Mehr har tidigare htat med exprpriatin, Gleve Bnde anses ha gjrt en gd affär. Ha r får 1 kr 20 öre per kvadratneter. När Stckhlm sålde "grönmark" i Vår,byskgarna till Huddinge, ansåe5 õ0 öre vara ett nrmalt pris. r 44miljnersaffären inrymmer en ad sk kmpletteringsköp. Strada har i det tysta förhandlat med markägare intill de mråden där staden under de senaste åren köpt större markmråd.en. Stadshuset köper följande mark Aktiekapitalet i dtterblaget låg på õ 000 kr ch nu skjuter staden till 24õO0O kr. Eftersm htellet har en skuld till ederiet kmmdr pengarna i realiteten att gå till Waxhlmsblaget. Detta betyder således att 'lvaxhlmsblaget 1àr kr mt de man ursprungligen begärde. Drätselkammarens rdförande T e Gustavssn förklarár: Genm denna åtgärd vill vi göra rederiet rent från dtterblag..+i.lid+ sm vi nu garderar ss i hr gör markaffärer Beslut í expressfart Näslandet åv greve Bnde för 12,7 milj kr. Det är ett kmplement tiil de tidigare inköpta Grôdingeegendmarna. Näslandet är på 9õ0 hektar ch avses sm grönmråde till den blivande Grôdingestaden. Staden köper även Fituna på 940 hektar på anilra sidan Himmerfjärden i S u da. Priset är 13,õ milj kr. Staden förbinder sig dck inte att använda Näslandet sm, Stra Vädesjö på 340 ha kmpletterar de tidigare inköpta HemfsaHäringeEkeby, pris 4,3 mitj 13 gendmar kring Angarnsjön i Vallentuna på 1 õ00 hektar gränsar till det av staden 1948 inköpta lävsättra. Det heter Ä.sta, Rävsta, Kusta, Olhamra, Skesta, Lappdal, Sundb Lussinge ch örsta. Priset är sammanlagt 13,7 milj kr. 400 smmarstugr Näslandet ingår i Hörningshlms fideikmmiss, sm har varit i släkten Bndes äg sedan Hela egendmen är på hektar. Endast en mindre del, 9õ0 hektar, köps av Stckhlms stad. På Näslandet finns 400 smmarstu6r. Området mfattar 14 km strand. Fituna egendrn säljs av f u N G V Ericssn. Den har tidigare ägts av slåikten vn Rsen. Egendmen är helt explaterad ch har 12 km stränder. Medelpriset för de sammanlagt hektar', sm köps för 44 miljner, är 1:10 l<r per kvm. Greve denna hall ursprungligen inte var tänkt för andra än manliga badare, fick staden det beskedet att man i så fall måste stå för de kstnader sm ett kvinnligt mklâdningsrum skulle föra med sig. Vid tisdagssammanträdet klubbades ett beslut m att anslå kr tiìl arkitektkshradetna dessutm förbinder sig Vaxhlm att svara för de merkstnader sm åsamkas KA 1 genm arrangemanget. Bnde har fått 1:20. De övriga 90 ö e till en krna. Exk*lusiv klubb köper Om Stadshuset har råd till så stra markaffärer? Man "skriver på tvären", det vill sâga lämnar skuldsedlar, Ungefär tjugu prcent behöver betalas kntant. 7.8 miljner krnr i reda pengar. Det lånar hr Mehr upp. Det kanske mest anmärkningvärda metl markaffären är '' märkliga snabbhet, sm presterarles av brgarråden på tisdagen. det Bakgrunden är följande. Svenska industribyggen AB ch Ekerö kmmun samt Närlunda vägförening har enats m ett explateringsavtal för Närlunda gå ds marker. Där har SAB byggt ett strt villa ch kedjehusmråde. Ett E0 tal familjer har edan flyttat in. Ytterligare drygt ett hundratal vil r är under uppförande eller planerade. De båda scialdemkratiska förslagsställarna anser ckså att rikuinjer bör utarbetas för stra bstadsprjekt, så att långa serier Ìrlir möjliga. Driftutgifterna för kmmunerna måste analyseras, då följdinvesteringat blir stra fö de enskilda kmmunerna, där stra bstadsmråden bvggs. Strlandstingskmmittén b dlade på tisdagen her.ra.* Mehr Lindhs.förslag. a StrStckhlms reginplaneförbund föreslas av strlandstingskmmittén bli överfôrt till det nybildade kmmunalförbundet. På krnmunala blaget Stradas styrelse är hr Mehr rdförande, brgarrådet PerOf lfansn (fp) vice rdförande. övriga letlamöter är stadskllegiets rdförande hr Albert Arnsn (s), hr CarlAlbert Andersn (s) ch hr Bengt Linrl (h). Enligt vad Dagens Nyheter erfar underrättades bltt "vissa utvalda" ledamöter i fastighetsnämnden ch i drätselnämnden i förvåg r arkaffären, De övr.iga fick finna sig i att stälas inför en slutför'd affär... Den nybildade villaägarföreningens styrelse rrser att kmmunen, SAB ch en befintlig vägförening, Närlunda vägförening, bakm ryggen på småhusägarna enats m ett pre'iminärt avtal. Enligt detta avtal skänker SAB alla gatr inm småhusmrådet till kmmunen, sm i sin tur låter vägföreningen ta hand m gatrna ch i sin tur kräver vägavgifter av småhusagarna. så sätt blir det samma huvudman för utbyggrraden av trafikapparaten ch reginplaneringen. a StrStckhlms sjukvårdsberedning får i uppdrag att utarbeta en utbyggnadsplan för flktandvården samt vidta åtgärder för samplanering ev undervisningen av psykiskt efterblivna i länet ch staden, Antalet ledamöter i strlandstinget bör ligga mellan 12õ ch l?j ch grunderna för valk etsindelningen skall utredas ytterligare, anser strlandstingskmmittén. Nu äger Stailshuset hal :a Gröd,inge ch lessutrrù äen Näslønd,et, Dä slcall en str satellitstail äæa Wp sû srnåningm. Vid januarisammanträdet "gdkänner" stadsfullmäktige i vanlig rdning markaffärerna, Víllaü{are prtesterur mt aügautal pù Eherti h'ritatinen bland ett 80tal småhusägare vi d Närlunda gård på Ekerö är str. ett brev till kmmunálfullmäktige_ på Ekerö begär styrelsen för Nãrlunãa gårds villaägareförening att förslaget till ett explateringsavtal brdläggs vid fullmäktiges mate på nsãagskvällen. \edbantat anslag gav "Bilda ett marlclcöpsblag mer pengar än begärt för hela StrSrckhlm" till flaxhlmsblaget Genm en eknmisk nanöver man begärt, úrts att stadsfullmäk dagskvällen gick på drätselkanma ökningen av aktiekapitalet på Samúirllgú beslöt nämligen tltterblaget vaxhlmsbåtar, sm bl a står sm ägare tilr starlshtellet, Ett särskilt explateringsblag bör inrättas i SÉrStckhlm med uppgift att köpa mark, föreslår finansbrgarrådet Hjalmar Mehr ch landstingsrådet Erik A Lindh i en gemensam skrivelse tilt strlandstingskmrnittén. Det nya kmmunala blaget avses agera enligt direktiv av kmmunalförbundets styrelse, ungelär sm Stailshusblaget Strada. Herrar Mehr ch Lindh föreslår att planeringsnåimndens kansli får i uppdrag att utarbeta ett knkret förslag. Ã T{T ÉNS ciw ch söder samma varr samma priser avtalsförslaget, sm har gdkänts åv kmmuna.lnämnden i Ekerö, förutsätts att villaägarna infrmerats m avtalet. Så har alls inte skett, förklarar villaägarföreningens styrelse, Det är tveksamt m man kan tvinga ss bilda eller inträda i en vägförening. Våra medìemmar ställde sig synnerligen negativa till bildande av en vägförening vid ett möte nyligen, heter det i prtestbrevet. Man k äver att kmmunalfullmäktige inte gdkänner avtalsförslaget i dess nuvarande frm. Villaägarföreningen har utsett en särskild förhandlingsdelegatin med h Gunnar Undén sm rdftjrande ch begär att förhandlingar upptas mell n föreningen ch kmmunen snarast. Vad man vänder sig emt iír att kmmunen ch SAB förhandlat med smmarstugeägare, sm står bakm Närlunda vägförening, inte med den bfasta beflkningen. Nämnas kan att endast ett fåtal fö rtskmmuner i StrStckhlm alltjämt har vägavgifter. Det är dck kmmuner betydligt mer âv ägsna från Stckhlm än 1,5 mil från Tegelbacken, Den nya småhusstaden i Närlunda har byggt sm en liten stad med gatunät ch belysningsstlpar. Ekerö kmmunalfullmäktige sammanträder på nsdag kväl. ^{HÉNS KOMMUNALT En cardigan med elegans ltöd ]ljälp ål de de handikappade r pr da iulglädie hiärþ ch lung iuka i Slckhlm Centlalinsamlingen pst Majrsgatan 12, Sthlm 0. tl Behagligt nrjuk är materialet acrylfiber i denna slätstickade cardigan med spetsmöpstrad bård lunt framkanten. Den finns i flera färser till )t önskepriã. lð:' 'pl Väkntm.en in í âr nya L v affär, Sueautigen 12, p,å triusam "lunchaisning" a det aktuella mìlet aarje ilg kl ! se Er sjäu í mdet trån JORNSTEDT SVEÄVÄGEN 12 (ny allär id Hötrgscity) BRGER J,{RLSGATAN 8 _ öppet ti hl 20, allø ilagar ciry ch söder samma varr. samma priser

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

GårdVilla. 1800-talshus i nytappning. Varenda spik har jag återanvänt. njut av stillheten på billingen. Ladda för utelivet

GårdVilla. 1800-talshus i nytappning. Varenda spik har jag återanvänt. njut av stillheten på billingen. Ladda för utelivet SKAABOG nr 3 maj 2014 Prylar Ladda för utelivet 1800-talshus i nytappning Varenda spik har jag återanvänt njut av stillheten på billingen Bli medlem i Villaägarna ch vinn Kärcher fönstertvätt WV 50 plus.

Läs mer

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN 1 Förstudierapprt KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT MELLAN LEADEROMRÅDENA RANRIKE OCH TERRA ET MARE GENOMFÖRD I SAMVERKAN MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Km ch titta närmare på DISGEN 8 på Släktfrskardagarna i Linköping Fyra månader efter den 10.000:e... Slveig Ringfrs blev

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix) Skatteväxling sm ger ökat välstånd

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept 2013 7 Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin

Läs mer

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF Skötselplan för Mlkmsjön Mlkmsjöns Fiskevårdsmrådesförening - MFVOF MFVOF har tagit fram denna skötselplan för att skapa ett hållbart fiske i Mlkmsjön ch utveckla de stra rekreatinsmöjligheter sm sjön

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer