Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten"

Transkript

1 Verksamhet 2004

2 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner nordiska kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker, med 4 miljoner e- kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Vi har levererat enligt våra prioriteringar och mål. Vi har gjort betydande framsteg i vår strävan att löpande förbättra resultatet. Trots utmanande marknadsvillkor med ökande konkurrens står vi väl rustade att utnyttja tillväxtmöjligheterna. Vi har därför höjt vår ambitionsnivå och justerat de finansiella målen därefter. verksamheten, vilket har fått svängningarna i resultatet att minska betydligt. Vårt fokus på kärnverksamheten har också inneburit avyttring av fastighetsinnehav och andra väsentliga verksamheter som inte tillhör kärnverksamheten. Årsredovisningspraxis Nordeas kommunikation med aktieägare och placerare sker i allt högre grad via Internet. All viktig finansiell information om Nordeakoncernen finns på koncernens webbplats. Detta är en sammanfattning av Nordea Annual Review Nordeas årsredovisning 2004 är den formella och reviderade redovisningen med fullständigt bokslut och noter, styrelsens förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. Nordea Annual Review 2004 innehåller en översikt av affärsutvecklingen i Nordeakoncernen under Sammanfattningen produceras på engelska och de fyra nordiska språken och finns tillgänglig via Internet och på Nordeas bankkontor. Finansiell kalender 2005 Nordea publicerar följande delårsrapporter under 2005: Januari - mars 27 april Januari - juni 24 augusti Januari - september 26 oktober Investor Relations SE Stockholm, Sverige Webbsida Alla rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Internetadress: Finansiella rapporter från Nordeakoncernen kan beställas från Investor Relations. Layout: Aqvilo Produktion: Market Support Bild: Magnus Bergström, Per Myrehed Tryck: GraphX A/S ett framgångsrikt år för Nordea För Nordea blev 2004 ett framgångsrikt år. Vi har för andra året i rad levererat en totalavkastning i nivå med de tre bästa bankerna i vår europeiska jämförelsegrupp. Intäkterna steg med 1 procent, eller 3 procent exklusive engångsposter 2003, trots hård konkurrens. Kostnaderna minskade med 5 procent. Kreditförlusterna var nära noll, vilket avspeglar Nordeas konservativa riskprofil och kreditportföljens höga kvalitet. Rörelseresultatet och årets resultat steg med 26 respektive 28 procent. Mot bakgrund av det förbättrade resultatet och i enlighet med vår utdelningspolicy föreslår styrelsen en utdelning per aktie på 0,28 euro för procent högre än förra året. Leverans i enlighet med 2002 års prioriteringar och finansiella mål 2002 drabbades vi av ett försämrat resultat och en känsla av besvikelse bland placerarna ledde till att aktiekursen sjönk. Vi definierade ett antal högprioriterade åtgärder för att uppnå resultatförbättringar på kort sikt, inklusive kvalitet och stabilitet i intäkterna, kapitaleffektivitet samt kreditkvalitet. Ett starkt kostnadsmedvetande och en ambition att reducera komplexiteten skapades i hela organisationen. Ledstjärna för våra ansträngningar har varit fokus, snabbhet och prestation. Sedan dess har Nordea infört nya och förbättrade affärsmodeller inom Life & Pensions och Investment Banking, samt sålt skadeförsäkrings- Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten och Nordea har generellt sett nöjdare kunder än någonsin tidigare Vi har ökat omfattningen på verksamheten som ligger utanför balansräkningen och dessutom infört ett ramverk för economic capital som bidrar till en förbättrad kapitaleffektivitet. Nordea har återköpt egna aktier till ett belopp av 1,2 miljarder euro, och utdelningarna till aktieägarna har under 2003 och 2004 uppgått till sammanlagt 1,4 miljarder euro. Över 90 procent av vår utlåning är till kunder i Norden. Kreditförlusterna har minskat och kostnaderna har i nominella termer reducerats med 7 procent jämfört med Vi har fått beröm av alla intressentgrupper. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten och Nordea har generellt sett nöjdare kunder än någonsin tidigare. Tillfredsställelsen och motivationen bland medarbetarna har ökat. Nordeas renommé utvecklas i en positiv riktning och placerare, analytiker och media ser nu att vår totalavkastning ligger i nivå med de allra främsta i gruppen jämförbara europeiska banker. Det här är glädjande och ger oss ännu ett gott skäl och ett starkt utgångsläge till att bli ännu bättre. 2 Nordeakoncernen

3 Kontinuerlig förbättring av kostnad/intäktsrelationen, som en kompletterande prestationsindikator våra tillgångar uppgår till 276 miljarder euro, det förvaltade kapitalet till 131 miljarder euro och börsvärdet till 21,8 miljarder euro. Vi har höjt målet för avkastning på eget kapital med 3 procentenheter och förlängt målet med oförändrade kostnader med ytterligare tre år. Så det handlar i grunden om att dra full nytta av våra starka sidor. Ökade ambitioner Konkurrensen i finanssektorn blir alltmer intensiv, vilket lämnar mindre utrymme för de medelmåttiga aktörerna. I denna starkt konkurrensutsatta miljö är nyckeln till framgång att dra nytta av sina styrkor, behärska omvandling samt bibehålla fokus och snabbhet. Vi måste fokusera på tillväxt i intäkterna genom att vara nära marknaden och kunderna, genom att koncentrera oss på lagarbete och genom att sätta kunderna i centrum. Och det är just det som omvandling går ut på: fokus, snabbhet och, slutligen, prestation. Lars G Nordström Koncernchef Det överordnade målet är att uppnå ledande positioner på samtliga nordiska marknader och att etablera en europeisk plattform inom utvalda marknader och produktsegment. Vårt mål är att öka avkastningen på eget kapital - successivt - till samma nivå som de bästa jämförbara bankerna, genom tillväxt i intäkterna och fortsatt oförändrade kostnader och genom att återföra överskottskapital till aktieägarna. Nya finansiella mål Den nya ambitionsnivån avspeglas i följande nya finansiella mål: Även om det är en utmaning är det definitivt genomförbart. Intäktstillväxt med oförändrade kostnader För att nå våra alltmer ambitiösa mål måste vi ha rätt strategisk inriktning och stark målmedvetenhet. Samtidigt är utmaningarna många i den nordiska finansbranschen. Den präglas av överskottskapacitet, låga räntor och skarp konkurrens. Den nordiska marknaden är starkt beroende av den allmänna makroekonomiska utvecklingen och utvecklingen på finansmarknaderna, inklusive företagens investeringsbenägenhet, konsumenternas tillförsikt och bostadsmarknadens utveckling. Men tillväxtmöjligheter finns på den nordiska marknaden: de makroekonomiska utsikterna är stabila, långsiktig tillväxt märks tydligt på sparandemarknaden, konsumentutlåningen håller på att ta fart och finansmarknaderna håller överlag på att återhämta sig. Nordea har klara konkurrensfördelar i en marknad fylld av utmaningar och möjligheter. Den stora kundbasen, bestående av 11 miljoner privatpersoner och företag, är en av Nordeas främsta styrkor. Vi är helt enkelt fokuserade på att lyfta Nordea till den nya ambitionsnivån Nästan allt vi gör kan vi göra bättre Vi har ökat fokus på vår försäljning och på snabbare produktutveckling. Vi siktar på att bemästra omvandling genom att förstärka vår kapacitet att hantera förändringar och genom att fortsätta reducera komplexiteten i vår verksamhet. Vi är helt enkelt fokuserade på att lyfta Nordea till den nya ambitionsnivån. Jag säger detta väl medveten om de goda resultat vi har åstadkommit under de senaste åren, och jag vill passa på att tacka alla kolleger i hela koncernen för deras mycket hängivna insatser för att uppnå dessa resultat. Jag talar för alla i koncernen när jag försäkrar er: vi antar utmaningen. Och, nästan allt vi gör kan vi göra bättre. Med vänliga hälsningar Efter att ha levererat det vi utlovat och uppfyllt våra mål räknar vi med att bli ännu bättre. För att kunna prestera bättre måste man ständigt höja sina ambitioner och mål. Det har vi gjort. Vår strategiska inriktning och konservativa kostnads- och riskhantering är oförändrad, men ambitionsnivån har höjts. Totalavkastning i nivå med toppkvartilen i gruppen jämförbara europeiska banker Avkastning på eget kapital över 15 procent i år, och 17 procent eller i nivå med de bästa jämförbara bankerna i Norden från 2007 och framåt Oförändrade kostnader till och med 2007 jämfört med 2004 Vi har det starkaste distributionsnätet i Norden med kontor, en ledande position inom finansiella tjänster på Internet, plus ett omfattande nätverk av kundcentra. Och vi har ytterligare fördelar i form av storlek, stordrift och bredd, vilket avspeglas i att värdet på Lars G Nordström 4 Nordeakoncernen

4 Nya finansiella mål Nordeaaktien I november 2004 presenterade Nordea sina nya finansiella mål för De avspeglar Nordeas nya ambitionsnivå: att vara ledande på alla nordiska marknader, att etablera en europeisk plattform på utvalda marknader, och att fokusera på intäktstillväxt i kombination med oförändrade kostnader. Detta ska säkerställa en lönsamhet som ligger i nivå med de bästa jämförbara nordiska bankerna. Totalavkastning Nordeas allmänna finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i nivå med de fem bästa i en grupp av 20 jämförbara nordiska och europeiska banker och finanshus, mätt i totalavkastning. Avkastning på eget kapital Hög avkastning på eget kapital är ett viktigt mått på värdeskapande. Nordea prioriterar lönsamhet framför tillväxt och siktar på att nå en hållbar avkastning på eget kapital överstigande 15 procent från 2005 och överstigande 17 procent, eller på samma nivå som de bästa jämförbara nordiska bankerna, från Fram till 2004 beräknades avkastningen på eget kapital som om goodwill skrevs av mot eget kapital. Från och med den 1 januari 2005 gäller IFRS 3 och goodwill inkluderas i eget kapital. 15 procents avkastning på eget kapital enligt IFRS motsvarar 18 procent räknat med den gamla metoden. Kostnader Hösten 2002 gav Nordea högsta prioritet åt förbättrad kostnadseffektivitet. Ett mål med oförändrade Finansiella mål Tidigare mål Nytt mål kostnader under 2003 och 2004 jämfört med 2002 fastställdes. Målet nåddes 2004, när totalkostnaderna blev 5 procent lägre än under 2003 och 7 procent lägre än under Hög kostnadsmedvetenhet och minskad komplexitet i verksamheten fortsätter att toppa agendan och även här har ambitionsnivån höjts. Nordea siktar på att hålla samma kostnadsnivå fram till och med 2007 som under Kostnad/intäktsrelation I Nordea används kostnad/intäktsrelationen, K/Italet, främst som en kompletterande resultatindikator i interna förbättringsprocesser. På koncernnivå siktar Nordea på ett kontinuerligt förbättrat K/I-tal. K/I-talet var 60 procent 2004, att jämföra med 63 procent Policy för kapitalstruktur Nordeas mål är att ha hög finansiell flexibilitet och samtidigt återföra överskottskapital till aktieägarna. Utdelningen ska normalt överstiga 40 procent av årets resultat. Utdelningsandelen för 2004 föreslås bli 40 procent (48 procent 2003). Effektivt kapitalutnyttjande ska bidra till att lönsamhetsmålen uppnås och därigenom skapa aktieägarvärde. Målet är en primärkapitalrelation på över 6,5 procent och en kapitaltäckningsgrad på minst 9 procent. Kapitalstrukturen optimeras genom stabila utdelningar och återköp av egna aktier. I slutet av 2004 uppgick Nordeas primärkapitalrelation till 7,3 procent (7,3 procent i slutet av 2003). Totalavkastning, % #3 #3 I nivå med toppkvartilen I nivå med toppkvartilen av europeiska jämförbara banker av europeiska jämförbara banker Avkastning på eget kapital, % 15,0* 17,4* > 15 % exklusive goodwill > 15 % 2005 och > 17 % eller i nivå med de bästa jämförbara nordiska bankerna från 2007 med användning av IFRS-metoden Avkastning på eget kapital, IFRS, % 12,2* 14,5* Kostnader, miljoner euro Samma kostnadsnivå som under 2002 Samma kostnadsnivå t o m 2007 Kreditförlustprocent, % 0,25 0,02 > 0,40 % av lån och garantier Inget nytt mål i snitt under en konjunkturcykel Kompletterande finansiella mål Kostnad/intäktsrelation < 55 % från 2005 Kontinuerlig förbättring Policy för kapitalstruktur Utdelningsprocent > 40 % av årets resultat > 40 % av årets resultat Primärkapitalrelation, % 7,3 7,3 > 6,5 % > 6,5 % * Exklusive skattefordringar kv och justerat för nedskrivningar av fastigheter vid årsskiftet 2003 och för realisationsvinst på fastigheter Nordea hade i slutet av 2004 ett marknadsvärde på 21,8 miljarder euro, vilket gör aktien till en av de mest likvida i regionen. Det internationella ägandet av aktien ökade under året. Totalavkastningen under 2004 var 29,8 procent. Den föreslagna utdelningen är 0,28 euro (0,25) per aktie. Aktieägare och utdelningspolicy Nordeas övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i nivå med den bästa kvartilen av gruppen europeiska jämförbara banker. Totalavkastning uppnås genom en ökning av marknadsvärdet per aktie och utdelningar. Värdet ska ökas genom målmedvetet arbete för att skapa en hållbar intäktstillväxt och fortsatt kostnadseffektivitet. Överskottskapital ska återföras till aktieägarna. Nordea har som policy att lämna en hög utdelning. Målet är att utdelningen ska överstiga 40 procent av årets resultat. Nordea säkerställer konkurrenskraftiga och förutsägbara utdelningar. Utdelningsandelen för 2004 föreslås bli 40 procent. Totalavkastning Totalavkastningen under 2004 var 29,8 procent (47,9 procent under 2003) rankades Nordea som nummer 3 i jämförelsegruppen i fråga om totalavkastning (nummer 3 även under 2003) uppgick totalavkastningen i gruppen jämförbara banker till i genomsnitt 18,7 procent. Aktiekursens utveckling under 2004 Nordeas marknadsvärde per den 31 december 2004 var 21,8 miljarder euro, att jämföra med 17,5 miljarder euro vid föregående årsskifte. Mätt efter marknadsvärde var Nordea det femte största börsföretaget i Norden, och den största nordiska finanskoncernen. Under året har Nordeas aktiekurs gått upp med 24,1 procent på Stockholmsbörsen, från 54,00 kronor den 30 december 2003 till 67,00 kronor den 30 december Nordeas aktiekurs (stängningskurs på Stockholmsbörsen) har under 2004 varierat mellan 48,70 kronor och 67,75 kronor. Finansindexet SX40 på Stockholmsbörsen gick upp med 22,3 procent och Dow Jones index för europeiska banker gick upp med 10,3 procent. Nordeas aktie är noterad på börserna i Stockholm (i SEK), Helsingfors (EUR) och Köpenhamn (DKK). En börspost omfattar 500 aktier. Återköp av egna aktier Den 22 mars 2004 slutförde Nordea återköpet av egna aktier i relation till bolagsstämmans mandat och styrelsens beslut den 29 oktober Sammanlagt återköptes 145 miljoner aktier eller cirka 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. I enlighet med bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 31 mars 2004 beslutade styrelsen för Nordea Bank AB (publ) den 27 oktober 2004 att reaktivera återköpsprogrammet genom att återköpa maximalt 139 miljoner egna aktier, motsvarande cirka 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att återföra kapital till bolagets aktieägare och på detta sätt bidra till ett mer effektivt kapitalutnyttjande. Återköpet väntas få en positiv effekt på bolagets vinst per aktie och avkastning på eget kapital. Aktuell information om återköpen av egna aktier finns på Aktieägare Med cirka aktieägare registrerade per den 31 december 2004 är Nordeaaktien en av de mest spridda nordiska aktierna. Antalet aktieägare i Nordea som är registrerade i Danmark är cirka , i Finland och i Sverige Den största enskilda ägaren, med 19,8 procent vid årsskiftet, är svenska staten. Den 13 januari 2005 meddelade svenska staten att man avser att sälja aktier i Nordea för att bevara sin ägarandel oförändrad jämfört med innan det aktuella återköpsprogrammet inleddes den 27 oktober Vid den tidpunkten var statens ägande 19,5 procent. 6 Nordeakoncernen

5 Viktiga händelser 2004 Operativ resultaträkning Januari Nordea tar ännu ett steg mot en förenklad legal struktur i syfte att bli ett europabolag. Moderbolaget, Nordea AB (publ), beviljades bankoktroj och bytte sålunda namn till Nordea Bank AB (publ) per 30 januari Februari Nordeas avveckling av fastighetsinnehavet fortsatte när ytterligare fastigheter i Finland såldes. Mars Nordea outsourcade sin hantering av pappersbaserade betalningar till följd av minskad efterfrågan på pappersbaserade tjänster. Med de långfristiga avtalen minskar kostnaderna samtidigt som tjänsterna bibehålls. Nordea slutför återköpet av egna aktier i enlighet med styrelsens beslut den 29 oktober Totalt har 145 miljoner aktier återköpts, motsvarande cirka 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. April Nordea slutför processen med avyttring av fastigheter genom försäljningen av centralt belägna affärsfastigheter i Finland, Norge och Sverige. Nu när dessa affärer har genomförts har Nordea inga betydande fastighetsinnehav. Nordeas rörelseresultat för första kvartalet uppvisar en ökning med 52 procent och nettoresultatet mer än fördubblades. Juni Nordea outsourcar inkassoverksamheten i Sverige, helt i linje med strategin att fokusera på kärnverksamheten. Nordea avyttrar 17 procent av innehavet i Bankgirot och minskar därmed sin ägarandel till 10 procent i enlighet med villkoren som stipulerats av EU-kommissionen i samband med Nordeas förvärv av Postgirot. Augusti Nordea och Standard & Poor's undertecknar ett exklusivt avtal som ger Nordeas kunder tillgång till det bredaste och mest omfattande utbudet av företagsanalyser på den nordiska marknaden. Avtalet är det första i världen i sitt slag. Nordeas rörelseresultat för andra kvartalet uppvisar en ökning med 15 procent och nettovinsten steg 64 procent. September Nordea får tidskriften The Bankers pris för sin e- bankverksamhet. Motiveringen är att Nordeas e- banktjänster är de mest använda i världen, med det största antalet transaktioner och en stadig tillväxt i antalet e-bankkunder. Nordea tillkännager sina planer på att omvandla Nordea Liv I (tidigare Livia) i Sverige till ett vinstutdelande bolag och ber försäkringstagarna att rösta för en ombildning. Nordea gör Retail Banking-organisationen mer nordisk och utser Peter Schütze till chef för Retail Banking och Frans Lindelöw till vice chef för Retail Banking. Nordeas koncernledning får två nya medlemmar, Lena Eriksson och Frans Lindelöw. Oktober Nordeas rörelseresultat för tredje kvartalet uppvisar en ökning med 15 procent och nettovinsten steg 15 procent. Styrelsen i Nordea Bank AB (publ) beslutar att bolaget, inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman, ska återuppta återköpsprogrammet om högst 139 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 5 procent av det totala antalet aktier). November Financial News, det ledande veckomagasinet med inriktning på europeisk värdepappershandel, investmentbankverksamhet och kapitalförvaltning, rankar Nordea som den ledande kapitalförvaltaren i Norden. Nordea reviderar sina finansiella mål och betonar kontinuerlig förbättring och oförändrade kostnader fram till och med December Antalet kunder som använder Nordeas Internettjänster överstiger 4 miljoner. Förändr. Miljoner euro % Räntenetto Provisionsnetto Tradingintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat Försäljningar och nedskrivningar av fastigheter, netto Skatter Minoritetsandelar -3-2 Årets resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,69 0,51 Aktiekurs 1, euro 7,43 5,95 Eget kapital per aktie 1, 2, euro 4,59 4,28 Utestående aktier 1, 2, miljoner Avkastning på eget kapital exkl. goodwill 3,% 20,2 16,7 Avkastning på eget kapital, % 15,7 12,3 Utlåning till allmänheten 1, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten 1,mdr euro Eget kapital 1, 2, miljarder euro Balansomslutning 1, miljarder euro Kapital under förvaltning 1, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4,% Kostnad/intäktsrelation, exkl kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation 1,% 7,3 7,3 Kapitaltäckningsgrad 1,% 9,5 9,3 Riskvägda tillgångar 1, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Vid årets slut. 2 Totala antalet registrerade aktier var miljoner (31 dec 2003: miljoner). Antal återköpta egna aktier i Nordea Bank AB (publ) var 111,7 miljoner (31 dec 2003: 81,6 miljoner). En nedsättning av aktiekapitalet genom annullering av återköpta aktier registrerades den 26 oktober Nedsättningen har skett genom indragning utan återbetalning av 81,6 miljoner aktier som återköptes Genomsnittligt antal egna aktier jan-dec 2004 var 129 miljoner (jan-dec 2003: 53 miljoner). Genomsnittligt antal utestående aktier jan-dec 2004 var miljoner (jan-dec 2003: miljoner). Utspädning är inte aktuellt. 3 Årets resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivningar/-nedskrivningar som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men med all återstående goodwill avdragen. 4 Totala kostnader dividerat med summan av totala intäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet. 8 Nordeakoncernen

6 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003) Rörelseresultatet steg 26 % till miljoner euro (1 812) Intäkterna steg 1 % till miljoner euro (5 639), en ökning med 3 % på jämförbar basis Volymökningar i alla affärsområden Kostnaderna minskade med 5 % Vinst per aktie 0,69 euro, den hittills högsta (0,51) Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 20,2 % (16,7) Förslag till höjning av utdelningen med 12 % till 0,28 euro (0,25), motsvarande en utdelningsprocent på 40 % Resultatet i korthet Rörelseresultatet ökade med 26 procent jämfört med 2003 och uppgick till miljoner euro. Årets resultat ökade med 28 procent till miljoner euro, vilket är rekord för Nordea. Starka försäljningsresultat inom såväl privat- som företagssegmenten har påverkat intäkterna positivt. Intäkterna ökade med 1 procent. Ökade affärsvolymer och en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder uppvägde mer än väl de lägre korträntornas negativa effekt på inlåningsmarginalerna samt konkurrensen på marknaderna. Exklusive engångsintäkter under 2003 ökade intäkterna med 3 procent under Ytterligare effektivitetsförbättringar har genomförts och kostnaderna minskade med 5 procent. Kreditförlusterna har minskat kraftigt, och kreditportföljen anses sammantaget vara av god kvalitet. Intäkter Räntenettot ökade med 4 procent till miljoner euro, med stöd av volymökningar i de flesta segment. Fastighetskrediter till privatkunder ökade betydligt och volymerna ökade med 15 procent till 56 miljarder euro. Nordea har ökat sin marknadsandel av hypoteksutlåningen i alla nordiska länder utom i Finland. Konsumtionskrediter till privatkunder ökade med 8 procent till 17 miljarder euro. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent till 59 miljarder euro. I storföretagssektorn var utlåningsvolymerna stabila. Totalt sett ökade utlåningen till allmänheten med 11 procent till 161 miljarder euro. Ökad priskonkurrens och förbättrad kreditvärdighet hos kunderna har negativt påverkat utlåningsmarginalerna i samtliga segment även om marginalerna varit stabila under fjärde kvartalet. Inlåningen ökade med 9 procent till 104 miljarder euro. Fallande korträntor har haft en negativ inverkan på inlåningsmarginalerna jämfört med föregående år. Effekten av detta har dock mildrats genom en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder avseende inlåning inom Retail. Årets resultat ökade med 28 procent till miljoner euro vilket är rekord för Nordea Vid årsskiftet hade cirka 19 miljarder euro risksäkrats, vilket motsvarar cirka 2/3 av den riskutsatta inlåningsvolymen. Den totala positiva effekten på räntenettot under 2004 är cirka 50 miljoner euro jämfört med Provisionsnettot ökade med 10 procent till miljoner euro. Provisionerna från inlåning och betalningsförmedling ökade med 5 procent till 800 miljoner euro, vilket avspeglar en ökning av antalet betalningstransaktioner, särskilt kortbetalningar. Courtageintäkterna ökade med 50 procent till 161 miljoner euro till följd av förbättrade aktiemarknader. Kapitalförvaltningsrelaterade provisioner ökade med 10 procent till 516 miljoner euro. Förvaltat kapital (AuM) ökade med 16 procent till 130,6 miljarder euro. Tradingintäkterna minskade med 15 procent till 481 miljoner euro. Ett mycket starkt första kvartal understött av volymtillväxt i alla segment följdes av fallande tradingintäkter under andra och tredje kvartalet, till följd av minskad kundaktivitet och låg volatilitet på de finansiella marknaderna. Under fjärde kvartalet ökade kundaktiviteten på alla produktområden och tradingintäkterna förbättrades. Övriga intäkter minskade med 59 procent till 90 miljoner euro. Under 2003 gjorde Nordea ett antal avyttringar i linje med fokuseringen på kärnverksamheten. Detta resulterade i engångsvinster på 110 miljoner euro, vilket ökade övriga intäkter under det året. Kostnader Kostnaderna fortsatte minska och reducerades med 5 procent till miljoner euro, vilket är betydligt under det fastställda målet om oförändrade kostnader jämfört med Personalkostnaderna minskade med 10 procent till miljoner euro. Underliggande personalkostnader minskade med 6 procent, justerat för omstruktureringskostnader, rörliga löner, valutaeffekter och outsourcing. Under 2004 reducerades antalet anställda, mätt som heltidstjänster, med 1 745, varav 220 genom outsourcing. Övriga kostnader var stabila på miljoner euro. Underliggande övriga kostnader minskade med 2 procent. Outsourcing av vissa icke-kärnverksamheter har medfört lägre personalkostnader och högre övriga kostnader. Kostnaderna för informationsteknologi har sålunda ökat med 8 procent till 440 miljoner euro. De totala ITrelaterade kostnaderna minskade med 2 procent under Marknadsföringskostnaderna ökade med 15 procent till 94 miljoner euro till följd av intensifierade marknadsaktiviteter främst riktade till privatkunder. Hyres- och lokalkostnaderna ökade med 5 procent till 340 miljoner euro. Detta inkluderar avsättningar för framtida hyror för outnyttjade lokaler till följd av personalminskningar och ett mer effektivt utnyttjande av kontorslokaler. Övriga kostnader, inklusive resor, konsulter och liknande minskade med 7 procent till 470 miljoner euro. Avsättningen till vinstandelar uppgick till 60 miljoner euro under 2004 till följd av förbättrade resultat, vilket kan jämföras med 46 miljoner euro under Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 27 miljoner euro att jämföra med 363 miljoner euro under 2003, vilket motsvarar 0,02 procent av utlåning och garantier. Kreditportföljen anses sammantaget vara av god kvalitet. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen i bankverksamheten var 8 miljoner euro att jämföra med 170 miljoner euro under Livförsäkring Rörelseresultatet i Life Insurance ökade med 21 procent till 180 miljoner euro, vilket återspeglar de positiva effekterna av den förändrade affärsmodellen i livförsäkringsverksamheten. Resultatet i Life har varit stabilt på en hög nivå under hela året. Premieintäkterna ökade med 10 procent jämfört med Resultatandelar Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden minskade med 16 procent till 48 miljoner euro. Fastighetsinnehav Nordea slutförde processen med avyttring av fastigheter under andra kvartalet genom försäljningen av centralt belägna affärsfastigheter i Finland, Norge och Sverige. En vinst på 300 miljoner euro redovisades under andra kvartalet Under fjärde kvartalet 2003 redovisades en nedskrivning på 115 miljoner euro. Nordea har nu inga betydande fastighetsinnehav. Skatter Den faktiska skattesatsen uppgick till 25,8 procent jämfört med 12,1 procent under Under år 2003 reducerades denna skattesats på grund av den uppskjutna skattefordran på 300 miljoner euro som uppkom genom förändringen av koncernens legala struktur. En skattemässig förlust uppstod då i Nordea Bank Finland. Årets resultat Årets resultat uppgick till miljoner euro, vilket motsvarar 0,69 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 20,2 procent (exklusive goodwill). Justerat för effekten av realisationsvinsten på fastigheter under andra kvartalet var vinsten per aktie 0,58 euro och avkastningen på eget kapital 17,4 procent (exklusive goodwill). 10 Nordeakoncernen

7 Resultat per affärsområde Retail Banking har kundansvar för Nordeas privatkunder liksom för större delen av företagskunderna, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Corporate and Institutional Banking förser Nordeas största företagskunder samt institutionella kunder med ett brett urval produkter och tjänster. Corporate and Institutional Banking ansvarar för sådana företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna, inklusive kunder med extern kreditrating, shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. I Corporate and Institutional Banking ingår också Nordeas verksamhet i Polen och Baltikum. Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, livoch pensionsförsäkringar, fonder och private banking, och på marknaden för sparande generellt. Affärsområden Miljoner euro Retail Corporate and Asset Manage- Group Koncern- Summa Banking Institutional ment & Life Treasury funktioner Banking och elimineringar Asset Mgmt Life Kundansvariga enheter: Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter inkl. allokeringar varav allokeringar Kostnader inkl. allokeringar varav allokeringar Kreditförluster Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat 2004: Rörelseresultat 2003: Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % Övrig information, miljarder euro Summa tillgångar Utlåning Inlåning från allmänheten Investeringar, miljoner euro Avskrivningar, miljoner euro Produktresultat 2004: Produktresultat 2003: Enligt den nya organisation som trädde i kraft den 1 oktober 2004, vari bl a Polen och Baltikum flyttades från Retail Banking till CIB. Historisk information har räknats om därefter. 12 Nordeakoncernen

8 Nordeas marknader, kunder och produkter De nordiska marknaderna är Nordeas hemmamarknad där Nordea erbjuder ett brett urval finansiella produkter och tjänster till privatkunder, företag och institutioner samt den offentliga sektorn. Östersjöregionen är Nordeas nya hemmamarknad. Nordea är idag verksamt i hela Baltikum liksom i Polen och Ryssland. I Polen och Baltikum arbetar Nordeakontoren under Nordeas eget varumärke, och verksamheten är helägd av Nordea. I Ryssland äger Nordea 26,4 procent av aktierna i International Moscow Bank (IMB). Utanför Norden och Östersjöregionen går verksamheten främst ut på att stödja kärnkunder genom egna enheter eller tillsammans med partners. Nordea är en ledande internationell shippingbank. Nordeas kundbas Nordea har 10 miljoner privatkunder och omkring 1 miljon företagskunder. Över 50 procent av hushållen i Norden har affärer med Nordea, och Nordea är en av Nordens ledande företagsbanker. Över 50 procent av hushållen i Norden har affärer med Nordea I Polen och de tre baltiska länderna har Nordea 67 kontor som betjänar över kunder. Av dessa är privatkunder och företagskunder. Nordeas kunder betjänas med ett tydligt erbjudande: Brett urval av finansiella produkter och kundlösningar som skapar mervärde genom hög innovationskraft Kunddriven relationshantering efter devisen gör det möjligt Snabb och smidig tillgång till banken via flera distributionskanaler, ledande inom bankverksamhet på Internet Rättvis och transparent prissättning, som stärker kundlojaliteten och kundrelationer Effektivt, pålitligt och ansvarsfullt affärsutövande. Distribution Nordeas distributionsstrategi bygger på tillgänglighet, bekvämlighet och försäljning via flera kanaler. Målet är att optimera samverkan mellan distributionskanalerna för att öka produkternas genomslag bland befintliga kunder. Nordea har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vidare betjänas kunderna genom Nordeas Internetbanktjänster och kundcentra. Personlig rådgivning i mer komplicerade ekonomiska frågor får kunderna av personliga bankmän och av rådgivare inom Private Banking. Nordeas kunder sköter större delen av sina dagliga bankaffärer, såsom betalningar av räkningar, värdepappershandel, saldokontroller via Internet eller kundcentret. Alla kunder kan köpa produkter som betalkort och avtal om Internettjänster genom kundcentren och Internetbanken. De kan också få information om produkter, priser, kundprogram med mera genom bankens Internettjänst. Privatkunder Kundfokus och förbättrad kundnöjdhet har högsta prioritet i Nordea. Banken har överskådliga kundprogram med olika service- och prisnivå. De mest förmånliga pris- och servicenivåerna, inklusive en personlig bankman för förmånskunder, erbjuds de kunder som anförtror banken en större del av sina affärer och köper flera av våra produkter. Kundprogrammen har förbättrat kontakten och relationerna med kunderna. Kundprogrammen har varit en stor framgång. Under 2004 har kundprogrammen vidareutvecklats. Programmen för unga kunder har uppdaterats, och det har även gjorts förbättringar för att attrahera äldre kunder. 14 Nordeakoncernen

9 Kundnöjdhet Kundnöjdheten mäts årligen. Den årliga kundundersökningen som genomfördes under andra kvartalet 2004 gav överlag goda resultat. Kundnöjdheten ökade bland privatkunder i Sverige, Norge och Danmark, och var oförändrad i Finland. Bland Retail Bankings företagskunder ökade nöjdheten i Danmark och Finland, medan den var oförändrad i Sverige och minskade i Norge. Kundnöjdheten ökade också i Baltikum. I Polen mättes kundnöjdheten för första gången Produkturval De produkter som erbjuds privatkunderna omfattar bostadslån och konsumtionslån, samt en lång rad sparprodukter, inklusive liv- och pensionsförsäkringar. Nordeas andel av bostadslånemarknaden har ökat stadigt sedan mitten av 1990-talet. Koncernens konkurrensfördel utgörs av ett brett produkturval som kompletteras av sälj- och rådgivningsverktyg som kommer att införas i hela organisationen. De personliga bankmännen är väl insatta i de enskilda kundernas behov och i de olika finansiella lösningarna. Nordea är marknadsledande i Norden inom sparoch placeringsprodukter. Utöver vanliga sparkonton erbjuder Nordea sina privatkunder ett komplett urval produkter från traditionella fonder till strukturerade produkter, livförsäkring och private banking. Små och medelstora företagskunder Nordea har små och medelstora företagskunder (SME). Företagskunderna segmenteras utifrån servicebehov och affärsvolymer. De största kunderna i SME-segmentet betjänas nu av så kallade Senior Relationship Managers i speciella kompetenscentra, som har etablerats i alla nordiska länder. De medelstora företagskunderna betjänas av så kallade Relationship Managers. Värdeerbjudandet till medelstora företagskunder håller på att förfinas. Relationship Managerservicen, där företagskunderna får kvalificerad rådgivning av särskilt utbildade kundansvariga, är under utveckling och ska trygga både en hög kompetens i servicen och ett ändamålsenligt utnyttjande av Nordeas kontorsnät. Servicen till små företagskunder ombesörjs genom en omfattande användning av banktjänster på Internet och via telefon. Produkturval De produkter som erbjuds de små och medelstora företagen omfattar fastighetskrediter, likviditetshantering, Nordea Markets-produkter som valuta och företagsfinansiering, samt Internetbanktjänster för företag. Nordea har Corporate Netbank-kunder. E-betalning, e-legitimation och e-signatur är mycket viktiga element i servicen av dessa företagskunder. Fakturatrafiken mellan nordiska företag omfattar nästan 1 miljard fakturor årligen och kostar stora summor, varför e-fakturering mellan företag har en stor potential. Nordea är den enda banken med en Nordentäckande e-bankservice. Detta tillsammans med den stora kundbasen gör Nordea till en stark partner för både avsändare och mottagare av fakturor. Stora företagskunder Nordea har en stark position på den nordiska företagsmarknaden och breda kundrelationer med de största nordiska företagen. Förutom att Nordea betjänar sina nordiska företagskunder inriktar sig koncernen också mer på nya kunder i utvalda branscher utanför Norden. Dessa kunder återfinns i branscher där Nordea har en omfattande branschkännedom, såsom energi, papper och massa, samt telekom. Nordea avser att utnyttja sin beprövade branschkompetens och sitt befintliga internationella kontorsnät. Shipping Den internationella shipping- och offshoreindustrin är en prioriterad kundgrupp för Nordea och en bransch där banken uppnått en ledande position globalt sett har varit ett rekordår där starka marknadsfundamenta tillsammans med en mycket likvid bankmarknad har lett till en generell ökning av kundernas investeringar och refinansieringsverksamhet. Under 2004 arrangerade Nordea nya transaktioner till ett värde av över 16 miljarder dollar. Finansiella institutioner Inom segmentet finansiella institutioner omfattar Nordeas kundbas 150 nordiska och 100 internationella finansiella institutioner, samt 750 banker. Finansiella institutioner är en viktig kundgrupp för Nordea och erbjuder stor potential att öka intäkterna med en begränsad kapitalinsats. Sektorn för finansiella institutioner präglas av omfattande produktinnovation och snabba strukturella marknadsförändringar. I kunderbjudandet ingår depå- och avräkningstjänster, Markets-produkter, likviditetshantering och institutionell kapitalförvaltning. Nordea har en stark position på den nordiska företagsmarknaden och breda kundrelationer med de största nordiska företagen Introduktion av nya produkter och koncept, kontinuerligt förbättrad struktureringskapacitet, inklusive aktiederivat, rådgivning och värdepappersfinansiering, samt förbättrade tjänster för förvaltning av tillgångar och skulder åt institutioner är avgörande för Nordeas kundbetjäning och konsolidering av marknadspositionen. 16 Nordeakoncernen

10 Lars G Nordström Koncernchef Vi är nordiska i vår verksamhet men personliga och lokala i vår kundbetjäning Nordisk och lokal Nordeas mission är att göra det möjligt. Genom att erbjuda lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper vi kunderna att uppnå sina mål. Vi är nordiska i vår verksamhet men personliga och lokala i vår kundbetjäning. Säkrare betal- och kreditkort för Nordeakunder Nordea är först ut bland bankerna att förse sina kortkunder med ännu säkrare kort. För kunderna betyder det att magnetremsan på baksidan av betal eller kreditkortet successivt kommer att bytas mot ett chip. Chipet kan lagra mycket mer information än magnetremsan och är dessutom omöjligt att kopiera. Magnetremsan kommer att finnas kvar tillsammans med det nya chipet under en övergångstid. I Sverige har Nordea drygt 1,2 miljoner kortkunder. Totalt i hela Norden har Nordea gett ut 4 miljoner kort, vilket gör Nordea till en av Europas tio största utgivare av kort. Nordeas kunder använder allt oftare kort istället för bankomater vilket gör samhället säkrare eftersom det är mindre kontanter i omlopp. Nordeakoncernens kortkunder handlade för totalt 180 miljarder kronor på sina kort under Nordeas internetbank störst i världen Nordeas kunder använder i väldig stor utsträckning internetbanken för sina affärer. Varje månad under 2004 anslöt sig nya kunder till Internettjänsten i Sverige, som nu har 1,7 miljoner kunder. Totalt i koncernen har Nordea över 4 miljoner kunder som använder Internettjänsten. Det gör Nordea till en av de största Internetbankerna i världen. Sett till betalningar är Nordea störst. De flesta använder Internettjänsten till att betala räkningar, men också för att ansöka om bolån och konsumentlån. The Banker, en engelsk finansiell branschtidning, utsåg 2004 Nordea till den bästa globala Internetbanken, just för det höga antalet betalningar på nätet och de varierande tjänsterna. Ökad kundnöjdhet och större servicenät hos Sveriges bästa bank Nordea utsågs 2004 till Sveriges bästa bank. Priset delades ut av den engelska tidningen The Banker. Bakom utmärkelsen ligger hårt arbete med att förbättra servicen till Nordeas kunder. Kunderna har under året fått tillgång till utökade och förmånligare erbjudanden som i korthet betyder att ju fler affärer kunderna har hos Nordea desto bättre villkor får de. Nordea har även förbättrat tillgängligheten för kunderna och är nu den bank som finns på flest platser i landet. Det har blivit möjligt genom samarbete med ICA-butikerna, Axfoods matbutiker, växlingsföretaget Forex samt Svensk kassaservice sökte 50 jobb på Nordea Kanske var det för att Nordea utsågs till Sveriges bästa bank 2004 som 2000 högt kvalificerade människor sökte till 50 jobb som personliga bankmän till något av Nordeas 254 kontor i Sverige. Nordea genomförde en kraftansamling när det gäller det personliga mötet mellan kunderna och bankpersonalen under Nordea anställde 50 nya PBM:are eller personlig bankman. I dag finns det cirka 800 personliga bankmän runt om i landet som tar hand om och hjälper Nordeas kunder med rådgivning, placeringshjälp och frågor som kan dyka upp till exempel vid ett husköp. Helgöppet för företagare Nordeas cirka 1 miljon företagskunder fick under 2004 utökad service när Kundcenter Företag i Eskilstuna per telefon svarar på företagskundernas frågor, ger dem råd och placeringshjälp samt erbjuder Nordeas tjänster. Kundcenter Företag är ett komplement till bankkontoren. Företagskunderna, speciellt de små och medelstora, har ofta ont om tid. Kundcenter Företag har öppet fram till åtta på kvällen och fram till klockan fem på helgerna. Tider då många företagare ägnar sig åt administrativa sysslor. De 125 anställda i Eskilstuna tar varje år emot och besvarar telefonförfrågningar samt mailfrågor från kunderna som i utvärderingar högt skattat denna effektiva och lättillgängliga service. 18 Nordeakoncernen

11 Bolagsstämma Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 8 april Bolagsstämman hålls klockan svensk tid i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 10, Stockholm. Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman genom teleteknisk kontakt: klockan finsk tid i Mässcentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors klockan dansk tid i Bella Center, Center Boulevard 5, Köpenhamn Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalerna öppnas klockan lokal tid i Stockholm och Köpenhamn och klockan lokal tid i Helsingfors. Klockan i Köpenhamn och Stockholm respektive klockan i Helsingfors håller koncernledningen informationsstund och besvarar då frågor från aktieägarna. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i VPC AB i Sverige Anmälan till bolagsstämman skall göras till Nordea Bank AB (publ) ("Banken") senast den 4 april 2005 klockan svensk tid under adress Nordea Bank AB (publ), Custody Operations, A 204, Stockholm, eller per telefon eller telefax , eller över Internet under adress Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,28 euro per aktie, vilket motsvarar en utdelningsprocent på 40 procent av årets resultat. Detta innebär en ökning med 12 procent eller 0,03 euro per aktie. Avstämningsdatum för utdelningen föreslås bli 13 april 2005 och utdelningen föreslås utbetalas 20 april. Första datum för notering exklusive utdelning är 11 april. Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken den 29 mars Följande aktieägare måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i VPC AB i Sverige för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i Sverige Aktieägare som är innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland Aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark Sådan omregistrering skall vara verkställd hos VPC AB i Sverige den 29 mars Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. 20

Nordeas verksamhet 2003

Nordeas verksamhet 2003 Nordeas verksamhet 2003 Detta är Nordea Ökat fokus och ökad snabbhet gav en förbättrad prestation Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden:

Läs mer

Viktiga händelser 2005

Viktiga händelser 2005 Årsredovisning 2005 Viktiga händelser 2005 2 Finansiella nyckeltal 3 VD-ord 4 Nordeaaktien 6 Vision och strategi 10 Verksamhetsstyrning och finansiella mål 12 Nordeas marknader, kunder och produkter 14

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Utformning av årsredovisning

Utformning av årsredovisning 2002 Nordea under Detta är Nordea Detta är en sammanfattning Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Verksamheten under 2001

Verksamheten under 2001 Verksamheten under 2001 Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari-september

Delårsrapport januari-september Delårsrapport januari-september PRESSMEDDELANDE STOCKHOLM DEN 20 OKTOBER 2004 Bättre resultat än föregående år Det operativa rörelseresultatet för de första nio månaderna 2004 ökade med 17 procent till

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordea Bank AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordea Bank AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Nordea Bank AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Nordea Markets 16 mars 2009 INFORMATION TILL INVESTERARE

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer