Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007"

Transkript

1 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007 Indien Sitar, Cyber, Sensex det nya Indien växer De viktigaste budskapen från Swedbanks nyligen genomförda Indienpanel: - BNP-prognoser 2007: +8,7 %; 2008: +8,3 % - Indiens potentiella tillväxt: 8 ¼ % - Kvaliteten på Indiens statistik: 6,6 6,7 (skala 1-10) - Strategi: Kina eller Indien? Svar: Kina och Indien 100 % Alliterationen i huvudrubriken sitar, cyber och sensex reflekterar i hög grad dagens Indien. Musikinstrumentet sitar står för det gamla Indien, cyber och sensex för det moderna med IT och finansmarknaden i fokus. Indien är fortfarande ett land, där den gamla och den nya, globala världen ständigt stöter på varandra. Det nya Indien växer dock snabbt. Indien har idag en skaplig makroekonomisk balans stabilare än Kina. - Betyg för reformpolitiken: 2,5 (skala 1-5) Indiens mikroekonomiska reformer är inte så blygsamma men mer måste till. Trots många positiva trender: Infrastruktur, miljö, hälso- och sjukvård, utbildning (på bredden) är några områden som behöver rejäla insatser under de kommande åren. Hubert Fromlet Innehållsförteckning 1. Swedbanks Indien-panel: 2008 blir ett gott men något dämpat tillväxtår 2 2. Dags för en modifierad analysansats 4 3. Skaplig makroekonomisk balans 5 4. Indiens mikroekonomiska/institutionella förutsättningar en del handling, mycket återstående arbete 7 5. Indien-analysens interdisciplinära infallsvinklar helt nödvändigt för att förstå det stora landet 9 6. Finansmarknader skapliga förutsättningar med förbättringspotential Konjunkturbedömning fortsatta goda utsikter tack vare stabil inhemsk efterfrågan Indiens långsiktiga utsikter Sverige (världen) i Indien Indien i Sverige (världen) Sammanfattning: Framsteg i Indiens ekonomi men ännu inne på "cricketmatchens första timmar" 16 Litteraturhänvisningar 17 Ekonomiska sekretariatet, Swedbank AB (publ), Stockholm, tfn E-post: Internet: Ansvarig ugivare: Hubert Fromlet, Cecilia Hermansson, , Jörgen Kennemar, , ISSN

2 1. Swedbanks Indien-panel: 2008 blir ett gott men något dämpat tillväxtår Under tiden 25 november 7 december genomförde Swedbanks Ekonomiska sekretariat årets upplaga av vår Indien-panel. Frågorna är av såväl konjunkturell som strukturell karaktär. Sammantaget hade panelen 15 deltagare från Indien och andra länder, samtliga välkända Indienexperter. Swedbanks Indienpanel December 2007 BNP-prognoser (%): 2007: 8,7 (kalenderår, normalt redovisas budgetåret till mars) 2008: 8,3 2009: 8,2 Vår kommentar: Den av panelen förväntade BNP-tillväxten under de närmaste två åren kan betecknas som relativt god men ej över potentialen. Finns i ovanstående BNP-prognos under ----> 2008 svar % en accelererande tillväxttrend 18 en avtagande tillväxttrend 22 en stabil tillväxttrend 60 Vår kommentar: Indiens tillväxttrend bedöms som relativt stabil med en mycket lätt "bias" nedåt. Det motsvarar vår egen uppfattning. Vilket betyg får den (förväntade) indiska reformpolitiken under (skala 0-5; 5=mycket bra)? Betyg: 2,5 (i februari 2006 för 2006/2007: 2,2) Vår kommentar: Indiens ekonomiska reformpolitik verkar vara beräknelig. Betyget 2,5 ligger verbalt exakt mellan "långsam" (2) och "tillfredsställande" (3). Inga reformpolitiska underverk men det rör sig långsamt men säkert åt rätt håll. Var ligger Indiens potentiella BNP-tillväxt? Dec 2007: 8¼ % (februari 2006: 7¼ %) Vår kommentar: Ekonomins uppryckning framgår tydligt av den på närmare två år synligt förbättrade uppskattningen av Indiens potentiella tillväxt. Panelens genomsnittliga bedömning ligger i linje med OECD:s. 2 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

3 Hur bedömer du utvecklingen av utländska direktinvesteringar (FDI) 2007/2008 och på längre sikt? Under 2007/2008 (%) På längre sikt Avtagande 0 Avtagande 10 Oförändrat 0 Oförändrat 0 Något bättre 70 Något bättre 40 Klart bättre 30 Klart bättre 50 Vår kommentar: Svaren på FDI-frågan återspeglar en positiv långsiktig framtidstro vad gäller världens tredje största ekonomi (i PPP). Hur bedömer du kvaliteten av Indiens (10=mycket bra; 1=mycket dåligt; inom parentes från februari 2006) ---> makroekonomiska statistik 6,6 (4,6) ---> finansiella statistik 6,7 (6,5) ---> årsredovisningar 6,5 (5,6) Vår kommentar: Våra paneldeltagare ger uppenbarligen Indiens sifferredovisning ett genomgående tillfredsställande betyg kring 6,5 (vilket inte är dåligt för ett stort land i början av en långvarig upphämtningsprocess). Detta kan jämföras med värderingarna mellan 4,3 och 4,8 för Kinas vidkommande. Avseende transparens och olika former av siffermässig redovisning ligger Indien tydligt före Kina (och tvärtom i andra sammanhang, t ex infrastruktur). Vilken strategi är generellt sett kommersiellt bäst? % Huvudsaklig koncentration på Kina - Huvudsaklig koncentration på Indien - Kina och Indien 100 Vår kommentar: Panelens votum är solklar: Indien och Kina är marknader som definitivt inte utesluter varandra. Ett liknande resultat fick vi också i början av Däremot kan det givetvis vara så att mindre och medelstora företag inte har kapacitet att satsa på dessa två marknader samtidigt. Strategiska finansiella placeringar är säkerligen tänkbara i bägge länderna men ej utan noggrann riskavvägning. Vid ett rejält långsiktigt perspektiv, tror du att % (februari 2006) - Indien kan komma ikapp Kina 75 (69) - Indien kan ta sig förbi Kina 13 (8) - Indien kan ej ta sig förbi Kina 12 (23) Vår kommentar: Synen på Indiens långsiktiga utveckling i jämförelse med Kina har förbättrats något. Numera är det endast 12 % av paneldeltagare som anser att Indien inte heller på lång sikt kan ta sig förbi Kina. Februari 2006 var det fortfarande 23 %. Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

4 2. Dags för en modifierad analysansats Indien håller på att acceptera globaliseringens krav. Alltfler indier ser möjligheter snarare än hotbilder med den allt annat överskuggande världsomfattande ekonomiska trenden. Allt större delar av världens näst folkrikaste land andas tillförsikt, även om flertalet indier fortfarande inte känner av denna stora omdaningsprocess. Det gamla Indien i rubriken förtydligat med musikinstrumentet sitar finns givetvis kvar i mycket stor utsträckning. Men det nya Indien växer sammanfattat med rubrikdelarna "cyber" och "sentex" (Mumbais börsindex). I början av 1990-talet kom jag för första gången till Indien. Det fanns i stort sett inte något oreglerat område i den indiska ekonomin; till och med för investeringar behövdes myndigheternas tillstånd. Bilbeståndet verkade ha hämtats från 1960-talets långfilmer med Peter Sellers. Man kände sig genast år yngre. Med anda ord: Design, teknisk utveckling, standard m m stod länge stilla i det indiska produktutbudet, beroende på den då nästan 100- procentiga inhemska produktionen. Under Nehru-tiden cementerades avsaknaden av produktkonkurrens från utlandet. Även i metropolerna Delhi och Bombay (numera Mumbai) kunde få utländska produkter upptäckas. Planekonomin härskade men också rika finansfamiljer och privata företag. Planekonomin och tusentals regleringar och licenskrav fungerade som en utmärkt plantskola för byråkrati och framför allt korruption. Dessa bördor tynger alltjämt den indiska ekonomin. Sedan början av 1990-talet efter en svår ekonomisk kris kom dock Indien att förändras en hel del i rätt riktning. Det ter sig emellertid svårt att rita upp en systematisk och heltäckande bild av den indiska förändringsprocessen. Vi väljer i denna analys ett angreppssätt som är i linje med den moderna akademiska forskningen, med åtföljande "emerging market"-tillämpning. Vi väljer denna gång ett något annorlunda synsätt Det är vår förhoppning att vi på så vis kan åstadkomma en analysstruktur som passar Indien och att vi således också tydligare kan iaktta kommande förändringar med inverkan på de ekonomiska trenderna. Strukturella faktorer intar självfallet en nyckelroll i varje landanalys. Dessa kan kopplas till såväl den makro- som den mikroekonomiska delanalysen. Vi inleder med en makroekonomisk genomgång, även om "bottom up" må förefalla mer logisk. Sedan följer mikroekonomiska/institutionella infallsvinklar. Därefter görs en interdisciplinär fördjupning, med bland annat politiska, sociala och psykologiska partialanalyser. Finansmarknaderna och dess institutionella ramar via penning- och valutapolitiken är mycket omtalade ämnen i Indien och alltmer globalt påverkade. Indiens näringsliv är givetvis också värt en närmare granskning. 4 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

5 Avslutsningsvis knyts samtliga dessa infallsvinklar ihop till både en konjunkturprognos och en mer långsiktig tillväxtbedömning för den indiska ekonomin. 3. Skaplig makroekonomisk balans Fundamental makroekonomisk balans är en av ett lands viktigaste hörnstenar för en stabil tillväxtbana. Hög eller alltför snabbt stigande inflation kan eller bör framkalla höga/högre räntor och är dessutom kontraproduktivt avseende inkomstfördelningen, speciellt i utvecklings- och reformländer. Högre inflation än i omvärlden liksom betungande budgetunderskott kan på sikt framkalla valutaförsvagningar. Stora, ihållande budgetunderskott kan dessutom medföra tillväxthämmande åtstramningsåtgärder. Tittar man på Indiens nuvarande makroekonomiska tillstånd, så kan situationen totalt sett betecknas som tillfredsställande. BNP-tillväxt: 8,9 %, kv 2 juli-september; kv 1 april-juni: 9,3 % 12 BNP-tillväxt i Indien (procentuell förändring) 10 Vår prognos Källa: IMF och Swedbank Inflation: Stigande räntor under 2007 har lett till ett något dämpat inflationstryck i slutet av året. WPI-inflationen (whole sale price index/partihandel) hade i november kommit ned till 3 % jämfört med över 5 % för ett år sedan. Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

6 9 Partihandelspriser i Indien (procentuell förändring) jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj Source: Reuters EcoWin Budgetunderskott: Indiens offentliga finanser är trots lätt förbättring alltjämt i ett dåligt skick, speciellt vid sammanräkning av statens och delstaternas underskott 2007: närmare 7 ½ % av BNP och ackumulerade skuld kring 100 % av BNP. Den offentliga sektorn har kapitalbrist kanske den främsta bromsklossen i Indiens ekonomi. I motsats till kinesiska förhållanden vet vi ganska mycket om Indiens (undermåliga) finanser. Bytesbalans: Den aktuella utvecklingen pekar på ett något negativt men kontrollerbart bytesbalansläge (2007: cirka -2 % av BNP). Exklusive indiernas stora transfereringar till hemlandet ser situationen klart sämre ut. Faktum är dock att denna post ingår i bytesbalansen lika mycket som exporten av varor eller tjänster. Bytesbalansen i Indien (procent av BNP) % av BNP Källa: IMF och Swedbank 6 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

7 Den numera rätt omfattande valutareserven (oktober: 255 miljarder USD) så sent som 1990/1991 var man helt pank har minskat Indiens externa sårbarhet högst avsevärt (även om verkligheten har lärt oss att stora akuta finansiella kriser snabbt kan äta upp även en initialt sett betryggande valutareserv) Indiska valutan rupie (INR) gentemot euron och USD EUR/INR jan apr jul okt jan 03 apr jul okt jan 04 apr jul okt jan 05 USD/INR apr jul okt jan 06 apr jul okt 07 Källa: Reuters EcoWin 4. Indiens mikroekonomiska förutsättningar en del handling, mycket återstående arbete Makroekonomisk jämvikt är en grundförutsättning för god och uthållig ekonomisk tillväxt. Fundamentala obalanser avseende bytesbalansen eller statsfinanserna kommer som sagt förr eller senare att framkalla negativa tillväxteffekter. Detta faktum ifrågasätts sällan. Däremot underskattas alltför ofta mikroekonomins/institutionernas betydelse för den mer långsiktiga tillväxten. Givetvis är det lättare att endast laborera med BNP-prognoser och några andra makroekonomiska nyckeltal och sedan dra vissa slutsatser om ett lands ekonomi. Och det är inte heller fel att studera makroekonomin men det är ofullständigt vid framför allt mer långsiktiga funderingar eller planer. Däremot är det ofta relativt mödosamt att få en samlad bild av genomförda och planerade mikroekonomiska reformer. Dessa görs vanligen i syfte att förbättra ekonomins s k utbudssida, det vill säga företagens och hushållens mer långsiktiga funktionssätt. Utbudspolitik är helt ofrånkomligt för emerging markets men även mognare industriländer behöver större utbudspolitiska doser från tid till annan. Mikroekonomins betydelse för tillväxten underskattas alltför ofta Utbudspolitik är helt ofrånkomligt I början av 1990-talet lyste indisk utbudspolitik fortfarande mer eller mindre totalt med sin frånvaro. Med tanke på detta faktum och Indiens relativt långsamma demokratiska förankringsprocess har Indien de facto åstadkommit fler utbudspolitiska förändringar än vad de flesta, ganska flyktiga genomgångar av Indiens ekonomi ger sken av. Nämnas kan bland annat följande förändringar: Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

8 - erkännandet av utbudspolitik som tillväxtbefrämjande - märkbart reducerade tullar och handelshinder - liberalisering för utländska investerare (FDI, verkstäder) - special economic zones (SEZ) för investerare - reducering av den övriga extremt omfattande tillståndsfloran - ökad inhemsk konkurrens, bättre produktmarknader - finansmarknadsreformer (banker, börs och finanstillsyn) - skattesänkningar - ramar för offentlig budgetdisciplin (även för delstater) - inflationsramar för penningpolitiken - liberaliseringar av kapitalbalansen (utöver FDI) Som synes: Indien har under senaste 15 åren åstadkommit en hel del mikroekonomiska reformer. Men många områden återstår att reformera/förbättra (ytterligare) såsom: - delar av den överlag strikt reglerade arbetsmarknaden - infrastruktur och energiförsörjning - jordbrukets produktivitet - hälso- och sjukvård, miniminormer för social standard (en tredjedel tjänar fortfarande mindre än en USD/dag) - utbildning (inkl större reducering av antalet analfabeter) - rådande struktur med alltför många riktigt små företag - produktmarknader (trots en del förbättringar) - byråkrati och korruption - skattesystemet - ytterligare delar av banksystemet och banktillsynen - obligationsmarknaden - liberalisering av FDI inom detaljhandeln - liberaliseringar av kapitalbalansen och tullar - effektivisering av de offentliga utgifterna. Givetvis ger ovanstående sammanställning av genomförda och planerade/nödvändiga reformer/förbättringar endast en partiell inblick i det nya Indien. Men även vår kortfattade (mestadels) mikroekonomiska reformlista understryker att dagens Indien inte längre kan jämföras med tidigare premiärministern Nehrus planekonomiska och dirigistiska styrning. Mycket positivt har redan hänt sedan början av 1990-talet samtidigt som mycket mikroekonomiskt reformarbete återstår (precis som i Kina). 8 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

9 5. Indien-analysens interdisciplinära infallsvinklar helt nödvändigt för att förstå det stora landet Vi har redan inledningsvis pekat på andra vetenskapliga discipliner än de rent ekonomiska som kan påverka ett lands konjunktur och långsiktiga tillväxt. Politik, psykologi och sociala utmaningar står här i fokus. Politik olika intressen förhalar reformer Indien kallas ofta världens största demokrati. Det är säkerligen ett riktigt konstaterande trots Gandhi-/Nehru-släktens mångåriga särställning inom det mestadels regerande Kongresspartiet. För det första bör dock i detta sammanhang uppmärksammas att Kongresspartiet inte oavbrutet härskat över landet. För det andra är till exempel nuvarande centralregering lett av Kongresspartiet beroende av kommunisterna, ett icke-regeringsparti. För det tredje kan nämnas att delstaterna Kerala, Tripura och Västbengalen till och med styrs av kommunisterna (vilka är mer pragmatiska än kommunisterna på central nivå). Det är viktigt att konstatera att de i många avseenden ineffektiva indiska delstaterna har en hel del makt. Genomförandet av centrala ekonomiska-politiska beslut kan ta rätt lång tid (medan i Kina en del ekonomisk-politiska beslut istället urvattnas eller negligeras på lokal nivå). Eller som någon av mina akademiska kolleger beskrev det legislativa läget: "Legislative enactments on the central or the state level are often challenged by the argument that an enactment is beyond the legislative competence of the union or the state." Sedan 2004 styrs Indien av den i början av 1990-talet verksamme finansministern Manmohan Singh och Sonia Gandhi som integrationsoch koordinationspersonlighet inom den stora regeringskoalitionen och gentemot kommunisterna (vars stöd man behöver). Ibland nödgas de acceptera dyrköpta eller märkbart inbromsande kompromisser. Indisk politik handlar nästan alltid om kompromisser Nyligen tvingades regeringen efter starka påtryckningar från kommunisterna att lägga kärnkraftsavtalet med USA på is. I samma andetag brukar indierna betona att dylika bakslag är en del av en fungerande demokrati (underförstått: i jämförelse med det stora grannlandet Kina). Indiska politiska bedömare verkar vara osäkra om det mer uttalat näringslivsvänliga och nationalistiska BJP (Bharatija Janata Party) i 2009 års planenliga val till underhuset ("Lok Sabha") förmår återerövra regeringsmakten efter den överraskande valförlusten våren Anmärkningsvärt är att Indien sommaren 2007 fick sin första kvinnliga president, före detta guvernören i Rajasthan, Pratibha Patil. Indien har fått en kvinnlig president För något mer långsiktiga Indien-prognoser är politiken en viktig framtidsindikator. Vår bedömning är att även en eventuell framtida BJPvalseger i stort sett kommer att hålla Indien kvar på den inslagna globaliseringsvägen trots risken för (något) mer nationalistiska tongångar. Realistiska alternativ saknas (om god tillväxt skall uppnås). Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

10 Utrikespolitiskt förefaller Indien arbeta för normala relationer även till länder, som man sedan självständigheten varit i krig med (Pakistan, Kina). Redan under 2008 torde Indiens handel med Kina överträffa 40 miljarder USD. I Indien är man nog medveten om att Indien "in the long run should receive more sympathy points than China". Här finns en stor möjlighet för Indien att på sikt attrahera avsevärt fler utländska direktinvesteringar än idag (2006: 16,9 mdr USD, med stigande tendens). FDI stiger märkbart i Indien Psykologi positiv framtidsanda håller på att utvecklas Indien är i motsats till Kina en demokrati. Det tar vanligen inte mer än fem minuter tills en dylik hänvisning kommer från indiska ekonomer, speciellt om man alltför medvetet jämför med kinesiska förändringar eller nyckeltal. Många indier är stolta över de gångna årens ekonomiska förbättringar, även om dessa framgångar kännetecknas av en oerhört ojämn fördelning även regionalt. Indiernas framtidstro är idag klart högre än för exempelvis för två år sedan trots på sistone en del bakslag för regeringen, speciellt vad gäller den framtida (atom-)energipolitiken. Man är alltmer medveten om att Indien i köpkraftstermer (PPP) redan hunnit bli världens tredje största ekonomi (givetvis räknat som total BNP, ej i form av BNP per capita). Indiernas framtidstro stiger Det förefaller inte uteslutet att Indiens eller rättare sagt många indiers framtidstro också ger ett positivt bidrag till den reala ekonomin, särskilt till investeringarna. Investeringar är också en funktion av den psykologiska faktorn. Sociala utmaningar vassare framsteg måste till Indien är ett land med djupgående sociala klyftor. Hit hör bland annat områden såsom hälso- och sjukvård, skola, boende, miljö och inkomstfördelning. Det framstår knappast som en komplicerad slutsats att Indiens mer långsiktiga tillväxt i hög grad är beroende av utvecklingen inom dessa enormt viktiga sociala områdena. Ett konkret exempel: Indiens framför allt i relation till Kina teoretiskt gynnsammare demografiska perspektiv kan endast omsättas till märkbart positiva ekonomiska trender om man samtidigt avsevärt lyckas höja utbildningsnivån bland den yngre (potentiella) arbetskraften. En sådan förändring måste ses som helt nödvändig om Indien verkligen vill ha en chans att på längre sikt passera Kina ekonomiskt. Beaktas bör också att Indiens befolkningstillväxt trendmässigt är på väg att avta, till idag under 2 %. Även de stora och växande inkomstskillnaderna mellan delstaterna har sociala dimensioner. OECD föreslår någon form av inkomstutjämning. Som särskilt fattiga delstater märks bl a Assam, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan och Uttar Pradesh. 170 miljoner bönder är marklösa ett på sikt ohållbart tillstånd. 170 miljoner bönder är marklösa 10 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

11 Av rena utrymmesskäl beskrivs den interdisciplinära analysansatsen här i all korthet, med endast ett fåtal exemplifieringar. Placerare eller företagare med mer långsiktiga intressen rekommenderas att basera sina investeringsbeslut på ett bredare analysunderlag än ett antal makroekonomiska nyckeltal. Hit hör inte minst politiska, sociala och psykologiska aspekter. 6. Finansmarknader skapliga förutsättningar med förbättringspotential Indien har relativt väl utvecklade finansmarknader med tanke på statusen som "emerging market", speciellt i jämförelse med Kina. Sammantaget arbetar den institutionella sidan med bl a tillsyn, penningoch valutapolitik, transparens, produktutbud och finansmarknadens funktionssätt med ett (nästintill) tillfredsställande betyg trots en del uppenbara brister. Tilläggas bör att Indiens unga befolkning mer än hälften är yngre än 25 år också innebär många framtida affärsmöjligheter för framsynta banker. Penningpolitik mer marknadsanpassad än i Kina Med tanke på den senaste tidens lätta konjunktur- och inflationsdämpning torde centralbankens (Reserve Bank of India, RBI) treåriga räntehöjningsperiod snart komma till sitt slut. Generellt gäller för innevarande års penningpolitik enligt centralbankens egna ord "to contain inflation close to 5 per cent in , and the resolve, going forward, would be to condition expectations in the range of per cent so that an inflation rate of 3 per cent becomes a medium-term objective." Något renodlat inflationsmål har dock inte RBI. "Manufacturing inflation" utgör referensramen. På sikt skall en 3-procentig inflation uppnås Centralbankschefen Reddy nämnde i början av november också "tillräcklig kreditförsörjning till produktiva ändamål" som ett mål för penningpolitiken jämte prisstabilitetsmålet. Summa summarum: Indiens penningpolitik inriktas på både acceptabel inflation och tillväxt. Valutapolitik inte alltid lättolkad Det ter sig inte lätt att begripa sig på Indiens penning- och valutapolitik. Enligt läroböckerna och all praktisk erfarenhet kan en centralbank inte tillämpa ett inflations- och valutamål på en och samma gång. Enligt den indiska centralbanken skall penningpolitiken bland en del andra uppdrag för närvarande också "moderate the expansionary effects of net capital flows", det vill säga påverka valutainflödena något som framkallat en hel del förvirring på de indiska finansmarknaderna. På senare tid finns uppenbarligen en målkonflikt mellan inflationsbekämpning (högre räntor) och statsmakternas önskemål om undvikandet av en alltför stark rupie (vilket kan vara svårt på längre sikt). Det finns konflikter mellan penningoch valutapolitiken Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

12 Ibland verkar det således vara fallet att den indiska centralbanken Reserve Bank of India försöker att styra både inflationen, tillväxten och kursen av valutan rupie samtidigt (även kreditökningarna och "the escalation in asset prices" ses av centralbanken som en utmaning). Hösten 2007! Finansmarknader bättre banker, bolag och börs Indiens banker har under det gångna årtiondet åstadkommit relativt genomgripande förändringar. Detta kan konstateras trots att mer positivt kan göras, vilket också OECD nyligen kom fram till. Det gäller också finansmarknadsprodukter, exempelvis avseende hedging av gränsöverskridande valutatransaktioner. 2008/2009 är det dags för tillämpningen av kapitaltäckningsreglerna enligt "Basel II". En uppräkning av finansmarknadsspecifika förändringar/åtgärder brukar finnas i FRI-chefens halvårsvisa redovisning av penningpolitiken m m (Review and Mid-Term Review of Annual Policy). Totalt är bolag noterade på Mumbai-(Bombay)-börsen. Detta är något mindre än antalet listade bolag i Shanghai. Å andra sidan dominerar på Shanghai-börsen bolag med statlig kapitalmajoritet och/eller styrning plus att många av dessa kinesiska aktier är fjärran från daglig handel. Men även Indien måste förbättra villkoren för företagsamheten. Inte minst bör det bli institutionella lättnader för att ge mindre företag bättre växtkraft. Trots dessa och en del andra institutionella hinder framstår börsen i Mumbai som mycket mer modern och transparent än motsvarigheten i Shanghai. På lång sikt borde den indiska aktiemarknaden ha mer att ge även om temporära överhettningar och bakslag givetvis kommer att inträffa. För närvarande förs en het diskussion bland experterna, i vad mån Mumbai-börsen möjligen börjar bli övervärderad under denna fas i konjunkturcykeln (med hittills som nämnts i år bland annat högre räntor och starkare valuta). Hur som helst, under de kommande kvartalen kan osäkerheten komma att öka. Mumbai-börsen har noterade bolag På lång sikt borde den indiska aktiemarknaden ha mycket mer att ge Börsutvecklingen i Indien, Sensex index (BSE-30) jan apr jul okt jan 03 apr jul okt jan 04 apr jul okt jan 05 apr jul okt jan apr jul okt Source: Reuters EcoWin 12 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

13 7. Konjunkturbedömning fortsatta goda utsikter tack vare stabil inhemsk efterfrågan En långtgående planekonomi med mer eller mindre obefintlig utländsk konkurrens framstod under flera årtionden som en orubblig bromskloss för tillväxten för det sedan 1947 oberoende Indien. Först i början av 1990-talet påbörjades vilket redan antytts en mer genomgripande reformpolitik under ledning av dåvarande finansministern och nuvarande premiärministern Manmohan Singh. Den s k potentiella (trendmässiga) BNP-tillväxten kom gradvis att förbättras. Idag ligger den på respektabla 8-8 ½ % med en uppenbar potential till en ännu gynnsammare utveckling. Indiens BNP kommer enligt vår uppfattning även under 2008 att kännetecknas av god tillväxt om än något mer dämpad än under 2006 (+9,7 %) och 2007 (8 ¾ %). Lätt tillväxtdämpande effekter via höjda räntor torde framkalla en viss dämpning av bygginvesteringarna och hushållens konsumtion om än inte särskilt dramatiskt. Endast smärre negativa effekter på exporten är att vänta från den globala konjunkturdämpningen och den starkare valutan (export i relation till BNP ungefärligen hälften av Kinas). Under 2007 kommer Indiens BNP något överträffa den potentiella tillväxten kring 8 ¼ %. Under 2008 torde dock BNP-tillväxten hamna rätt nära trendbanan. Den inhemska efterfrågan fortsätter att bära upp tillväxten. Detta trots den pågående begränsade inbromsningen vilken inte minst industrin börjar känna av. 8. Indiens långsiktiga utsikter Gårdagens långsamma "Hindu rate of growth" ett passerat kapitel men: "We ve only just begun" eller "You ain't seen nothing yet"? Älskare av mer klassisk pop/rock kommer kanske ihåg eller känner till låtarna "We ve only just begun" (The Carpenters) och "You ain't seen nothing yet (Bachman/Turner/Overdrive, BTO). Den förstnämnda låten är en långsam ballad, den senare en snabb rocklåt. Med vilken låt skulle den framtida indiska ekonomin kunna jämföras? Kommer Carpenters lugnare men ändå framåtskridande variant att dominera? Eller kommer Indiens framtida ekonomiska framtid mer att liknas vid det kanadensiska rockbandets dynamik? The Carpenters lugna inslag kommer nog inte att återspeglas i Indiens ekonomiska utveckling under de kommande åren utan att för den sakens skull kunna förutse en regelrätt tillväxtexplosion. Men det finns tillväxtjokrar med idag okvantifierbara teoretiska effekter. Hit hör framför allt den alltjämt starkt undermåliga infrastrukturen. Större förbättringar av dess otaliga flaskhalsar skulle kunna innebära de snabbast verkande framstegen för Indiens tillväxt under de kommande 5-10 åren. Listan på förbättringsfähiga områden är trots alla framsteg fortfarande mycket lång (se kapitel 4). Infrastrukturen kan vara en viktig tillväxtjoker Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

14 Detta talar för speciellt med tanke på de relativt långvariga enskilda reformprocesserna för en utveckling mellan the Carpenters och BTO under de närmaste åren. Med goda chanser till mer BTO under andra hälften av nästa årtionde. 9. Sverige (världen) i Indien Indien i Sverige (världen) Indien har på senare tid fått märkbart höjd uppmärksamhet här hemma mycket via olika aktiefonder men också genom ökat intresse från svenska företags sida. Samma sak kan självfallet sägas om många andra länders aktiviteter i Indien med sina mer än 1,1 miljarder invånare. Indien börjar få ökad uppmärksamhet här hemma Emerging market-fonder röner ett växande intresse hos många globala placerare. Det finns en del vetenskapliga studier som visar att aktieplaceringar i uppåtsträvande länder inte per definition behöver vara mer osäkra än i finansiellt mer etablerade (vid tillämpning av ett rent avkastningsorienterat synsätt exkluderande transparens, likviditet och andra institutionella faktorer). Vid en sådan orientering ligger Indien rimligen relativt bra till, till och med när institutionella förutsättningar inkluderas. Detta kan konstateras trots att även den relativt stora och diversifierade Mumbai-börsen kan komma att drabbas av ett exalterande efterfrågeläge. Inte heller Indiens ekonomi kommer framöver att peka spikrakt uppåt under varje kvartal. I ett trendmässigt (långsiktigt) perspektiv finns det emellertid förutsättningar för en framgångsrik Mumbai-börs. Även svenska (globala) företag torde visa ett kontinuerligt intresse för den växande indiska marknaden, vars successiva öppnande gentemot utlandet påbörjats åtminstone ett årtionde efter Kinas. Denna eftersläpning ger en antydan om den framtida upphämtningspotentialen i synnerhet vid förbättrad infrastruktur. Nu rådande "funktionsfördelning" mellan Kina och Indien med Kina som "världens verkstad" och Indien som "världens kontor" kommer inte att hålla. Indien kommer på längre sikt att utvecklas till en globalt ledande producent av verkstadsprodukter (precis som Kina kommer att växa som tjänsteproducent). Nuvarande funktionsfördelning mellan Kina och Indien kommer att suddas ut Dessa utsikter kommer givetvis att göra Indien som en strategiskt allt viktigare marknad för svenska företag, både på export-, inköps- och produktionssidan. I dagsläget framstår Indien här hemma siffermässigt fortfarande som en marknad med relativt blygsamt tyngd. Det gäller både på exportoch importsidan. Det ter sig emellertid inte som en våghalsig prognos att Indiens roll för svenska företag kommer att synligt öka i betydelse under de kommande åren och antagligen också årtiondena. 14 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

15 Sveriges export och import med Indien (miljarder kronor) Miljarder kronor Export Import Jansept Samtidigt bör beaktas att svenska företag kommer att möta allt större utländsk konkurrens på den ytterst viktiga indiska marknaden. Indiens pragmatiska globaliseringsambitioner och växande öppenhet innebär att många globala företag över hela jordklotet kommer att försöka balansera dagens måhända något överdrivna Kinaexponering med ökade satsningar på den i många sammanhang alltjämt starkt underutvecklade indiska marknaden. "Gratisluncher" kommer inte heller att finnas på den indiska marknaden. Det kräver i sin tur ordentligt gjorda hemläxor, innan en tänkbar Indien-satsning kan hamna i ett mer konkret skede. Det finns inga gratisluncher Redan idag märks snabbt växande utländska direktinvesteringar (FDI) i det mångfaldiga Indien (vilket av många Indier förses med kommentaren att det i Indien "efter varje mil finns en annan kultur"). Det är troligt att FDI i Indien kommer att växa riktigt starkt trots kraftiga löneökningar i en del heta områden, speciellt i Bangalore (vilket i sin tur tappar investeringar till exempel Hyderabad och Kolkata/Kalkutta). Det bör kommas ihåg att den indiska subkontinenten erbjuder många tillfällen till produktionsförflyttningar inom landet ("division of labor"). Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

16 Utländska direktinvesteringar i Indien (miljarder USD) Källa: UNCTAD Anm: För perioden avses genomsnittliga årliga FDI-investeringar i Indien Samtidigt gäller det också att iaktta att även alltfler indiska företag håller på att öka sina aktiviteter utanför det egna landet. Indiska företag noteras idag som globala aktörer inom IT, telekommunikation, "business processing", läkemedel och i stigande grad verkstadsprodukter. Redan idag märks Indien i London som näst största utländska investerare i realkapital. Indien kommer på sikt att lansera sig mycket mer än hittills som verkstadsproducent, bland annat eftersom servicesektorn ensam inte kan stå för morgondagens nya jobb. Indiska företag börjar bli allt mer aktiva utomlands 10. Framsteg i Indiens ekonomi men ännu inne på "cricketmatchens första timmar" Indien är på frammarsch. Med tanke på landets klart höjda ambitionsnivå torde eventuella temporära (konjunkturella) tillväxtbakslag ej påverka den långsiktiga tillväxtpotentialen. "Givetvis" förutsätter vi att de politiska makthavarna även framöver kommer att acceptera globaliseringens spelregler. Risker i motsatt riktning bör inte övervärderas, i vart fall inte om fortsatt helst ännu starkare fokusering på hälsa, utbildning och skapande av nya jobb skall ske. Demokratin torde inte tillåta stöd till populister och bakåtsträvande politiker under en längre tid. Trots dessa relativt optimistiska ord: Indien har inga självgående tillväxtmotorer. Många helt ofrånkomliga reformer måste fortfarandehamna på plats. De flesta viktiga reformområden är nämnda i denna analys. Översatt till det i Indien speciellt populära cricketspråket: Reformprocessens hittillsvarande insatser motsvarar endast de första timmarna av en i flera dagar varande cricketmatch. Mycket mer finns att göra. Det finns mycket mer att reformera 16 Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december 2007

17 Indiens ekonomi rör sig åt strukturellt åt rätt håll men fortfarande "anpassad till de bristfälliga indiska vägförhållandena för de slitstarka lastbilsåkarna". Cirkeln slutes. Den undermåliga infrastrukturen utgör troligen Indiens tills vidare största enstaka hinder för uthållig stark tillväxt under de kommande åren. Självfallet bör den offentliga budgetdisciplinen samtidigt förbättras. Adam Smith i all ära: Det finns ekonomiböcker med intressant innehåll som är avsevärt äldre än exempelvis den store engelske ekonomens "Wealth of Nations". För mer än 2000 år sedan skrev den legendariske indiske strategen Kautilya :"Heads of Departments shall not remain permanently in one job and shall be rotated frequently." Apropå (den bristande) flexibiliteten på Indiens och andra länders arbetsmarknader. Hubert Fromlet Litteratur: Debnarayan Sarker/Bikash Kumar Gosh. "A Study of Market Efficiency and Volatility in the Indian Stock Market, Forex Market and Bullion Market." Finance India No 3. Engardio, Pete (Editor). "Chindia. How China and India are Revolutionizing Global Business" McGraw-Hill. Fogel, Robert. "Capitalism and Democracy in 2040: Forecasts and Speculation." NBER Working Paper 2007 No Fromlet, Hubert. "India versus China Who will be the Winner in the Long Run?" Economic & Financial Review No 3. OECD. India. Economic Surveys. 2007/14. Srinivasan, T.N. (Yale). "Economic Reforms, External Opening and Growth: China and India". Paper Presented at Brookings-NCAER India Policy Forum. New Delhi July Trichet, Jean-Claude. "The Growing Importance of Emerging Economies in the Globalized World and its Implications for the International Financial Architecture " Speech at the Reserve Bank of India, November 26. Ekonomiska sekretariatet Stockholm tel Ansvarig utgivare Hubert Fromlet, Cecilia Hermansson, Jörgen Kennemar, Swedbank AsienAnalys ges ut som en service till våra kunder. Vi tror oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Vi kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank AsienAnalys. Swedbank AsienAnalys Nr 5 11 december

Östersjörapport. Enligt vår nya bedömning blir BNP-tillväxten i Östersjöländerna 2,8 % 2005. Inför 2006 förväntar oss en lätt dämpning till 2,5 %.

Östersjörapport. Enligt vår nya bedömning blir BNP-tillväxten i Östersjöländerna 2,8 % 2005. Inför 2006 förväntar oss en lätt dämpning till 2,5 %. Östersjörapport FöreningsSparbanken informerar om konjunktur och struktur i länderna runt Östersjön i ett svenskt företagsperspektiv FöreningsSparbanken Analys nr 3-4 14 februari 2005 Dags för ny vision

Läs mer

Avregleringar på finansmarknaden kan Kina lära sig något av det svenska exemplet?

Avregleringar på finansmarknaden kan Kina lära sig något av det svenska exemplet? Avregleringar på finansmarknaden kan Kina lära sig något av det svenska exemplet? Hubert Fromlet var under många år chefekonom i Swedbank. Sedan 2001 fram till i dag har han innehaft ett flertal adjungerade

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken Partimotion Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken 2 1 Sammanfattning 3 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Innehållsförteckning...3 3 Förslag

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson 2010 09 16

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson 2010 09 16 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson 9 6 När världskonjunkturen tappar fart ökar utmaningarna för de direkt krisdrabbade industriländerna Efter den positiva

Läs mer

Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No.

Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No. Befria kapitalet! Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No. 3/2002 Med skriftserien Eli Heckscher Papers

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 6

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 6 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 6 DATUM: 2010-12-14 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Barbro Wickman-Parak Lars E. O. Svensson Svante Öberg Johan

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Hushållen, aktiemarknaden och det finansiella systemet

Hushållen, aktiemarknaden och det finansiella systemet Hushållen, aktiemarknaden och det finansiella systemet AV URBAN BÄCKSTRÖM Urban Bäckström är riksbankschef. Denna artikel bygger på ett anförande Urban Bäckström höll inför Stiftelsen Aktiefrämjandet den

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Finanssektorns stabilitet

Finanssektorns stabilitet REGERINGSRAPPORT DEN 1 NOV 2000 DNR 8824-00-600 Finanssektorns stabilitet 2000 : 5 FÖRORD 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 2 1. FINANSINSPEKTIONEN OCH DEN FINANSIELLA STABILITETEN 5 1.1 Vad är det för speciellt

Läs mer

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010

Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010 Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 21 Ryssland Bränder, torka och global avmattning stapplande rysk återhämtning Ryssland har drabbats hårdare än jämförbara tillväxtekonomier av den globala ekonomiska

Läs mer

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 Innehåll Sid Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 2.1 Den finansiella krisens spridningsmekanismer 9 2.2 Krisåtgärder på bred front inom den ekonomiska

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer