Programbeskrivning för Hållbar produktion version 1.9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9"

Transkript

1 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Programbeskrivning för Hållbar produktion version 1.9

2 Innehåll 1. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) Bakgrund Organisation Allmänna krav och mål Färdplaner och strategiska satsningar inom FFI Uppföljning 5 2. Ansökningsprocess Vem kan söka? En komplett ansökan Projektlängd Förstudie 8 3. Granskning och beslut Formella krav Bedömning och beslut Projektstart och rapportering under projektets löptid -VINNOVA/Trafikverket Kansli och programledning 10

3 1. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) Detta dokument beskriver bakgrunden till och ansökningsprocessen i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Programbeskrivningen är generell för samtliga delprogram och strategiska satsningar Bakgrund Staten och den svenska fordonsindustrin tecknade ett avtal om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med huvudsaklig inriktning på de övergripande temaområdena Klimat och miljö respektive Säkerhet år Det fanns sedan tidigare goda erfarenheter av framgångsrikt samarbete mellan parterna. Bakgrunden till satsningen var att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för den svenska tillväxten. Satsningen innebär en kraftsamling på forskning och innovation i linje med de samhälleliga, nationella och industriella målen. Samtliga forskningsprojekt ska ha ett konkurrensfrämjande perspektiv och leverantörernas medverkan prioriteras. Staten representeras av VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten. Fordonsindustrins parter är AB Volvo, Volvo Personvagnar, Scania samt Fordonskomponentgruppen, FKG, som representerar leverantörer Organisation FFI leds av en styrelse med representanter för alla parter och har en oberoende ordförande. Satsningen drivs i fem delprogram samt i strategiska satsningar. Delprogram: Energi och miljö Trafiksäkerhet och automatiserade fordon Elektronik. Mjukvara och kommunikation Hållbar produktion Effektiva och uppkopplade transportsystem Pågående strategiska satsningar: Automatiserade fordon Möjliggörande elektronik Integrerad Fordons och Infrastrukturutveckling inom FFI (FIFFI) Electromobility Komplex reglering AstaZero VEV Delprogrammen leds av ett programråd och har en oberoende ordförande. För respektive delprogram finns en ansvarig myndighet utsedd (VINNOVA, Energimyndigheten eller Trafikverket). Programrådet ansvarar för delprogrammets strategi samt beslutar om inkomna ansökningar. Inför beslut begär rådet in ett omdöme från oberoende kvalitetsgranskare. Se vidare figur 1 för en schematisk presentation av den organisation som finns avseende FFI. För att få en mer övergripande bild av FFI-programmet hänvisas till VINNOVA:s hemsida.

4 Figur 1. Schematisk bild över organisationen inom FFI 1.3. Allmänna krav och mål Programråden ansvarar för att delprogrammen i sin helhet lever upp till de krav som finns beskrivna i avtalet om samverkan mellan svenska staten och fordonsindustrin. Ett enskilt projekt behöver inte uppfylla samtliga krav, men varje projektansökan bedöms utifrån hur väl den ansluter till ett eller flera av de krav som ställs inom programmet. Delprogram och projekt ska inom de övergripande temaområdena Klimat och Miljö respektive Säkerhet tydligt bidra till att: genom ökad forsknings- och innovationskapacitet i Sverige säkra fordonsindustriell konkurrenskraft och arbetstillfällen på lång och helst även på kort sikt utveckla internationellt uppkopplade och konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer, i vilka bland andra akademi, institut och industri samverkar främja internationell forsknings- och innovationsverksamhet, där förutsättningar för och medverkan i EU:s ramprogram och annan internationell forsknings- och innovationssamverkan noga värderas Vidare ska verksamheten inom alla delprogram bedrivas så att följande aspekter nås: att oberoende kvalitetsgranskning är möjlig att årlig förnyelse om cirka 25 procent i projektstocken inom respektive delprogram möjliggörs att hänsyn i möjligaste mån tas till avtalsparternas interna budget- och planeringsprocesser vilket inkluderar indikativa uppgifter om respektive programs omfattning för olika avtalsparter att långsiktiga och potentiellt radikala projekt stimuleras

5 att medverkan av små och medelstora företag, underleverantörer liksom branschöverskridande samverkan stimuleras att samverkan mellan fordons- och annan industri samt universitet, högskolor och institut stimuleras att samverkan mellan avtalsparter stimuleras att projektförslag från tredje man efterfrågas, i synnerhet från universitet, högskolor och institut 1.4. Färdplaner och strategiska satsningar inom FFI Inom varje delprogram finns en färdplan som mer specifikt kopplar delprogrammet till de övergripande målsättningarna för FFI samt visar på utmaningar, forskningsområden och prioriterade delområden. För respektive strategisk satsning finns en mindre omfattande programbeskrivning. Färdplanerna finns publicerade på FFIs hemsida Uppföljning Både delprogram och FFI som helhet följs årligen upp med hjälp av ett antal indikatorer. Uppföljningen bygger dels på en sammanställning av den som information som lämnas i de enskilda projekten (ansökan och lägesrapporteringar) dels via en enkät som skickas ut till projektledarna. Respektive programråd samt styrelsen analyserar detta och gör önskade förändringar. 1

6 Ansökan till FoU-program inom produktionsteknik (MERA) Sid 1 Fyll i skuggade / gula fält. Skriv ut i liggande format. Datum: OBS! Uppgifterna på denna blankett är alltid offentliga Markera här om uppgifterna i bifogad projektbeskrivning innehåller konfidentiell information Projekttitel på svenska (max 2 rader) Ansökan avser nytt projekt Ansökan avser forts på myndighetsfinansierat projekt. Projekttitel på engelska (max 2 rader) Myndighet: Dnr: Projektbeskrivning på svenska (max 11 rader bakgrund, behov, syfte, genomförande) Projektets löptid fr o m t o m Total projektbudget: Offentlig finansiering: Inriktning (markera) I Domän I Domän II Mätbara mål (max 8 rader) Domän III IV II III Domän IV Virtuellt och digitalt stöd Aktivitetsform (m arkera) Starka forskningsmiljöer Samverkansprojekt Fo-aktör - industri Innovations- och samverkansmiljöer Industriell kompetensutveckling Ansökan till FoU-program inom produktionsteknik (MERA) Sid 1 Fyll i skuggade / gula fält. Skriv ut i liggande format. Datum: OBS! Uppgifterna på denna blankett är alltid offentliga Markera här om uppgifterna i bifogad projektbeskrivning innehåller konfidentiell information Projekttitel på svenska (max 2 rader) Ansökan avser nytt projekt Ansökan avser forts på myndighetsfinansierat projekt. Projekttitel på engels ka (max 2 rader) Myndighet: Dnr: Projektbeskrivning på svenska (max 11 rader bakgrund, behov, syfte, genomförande) Projektets löptid fr o m t o m Total projektbudget: Offentlig finansiering: Mätbara mål (max 8 rader) Inriktning (markera) I Domän I Domän II IV Domän III Domän IV II III Virtuellt och digitalt stöd Aktivitetsform (markera) Starka forskningsmiljöer Samverkansprojekt Fo-aktör - industri Innov ations- oc h samv erk ansm iljöer Industriell kompetensutveckling 2. Ansökningsprocess Nedan beskrivs översiktligt processen från ide till projektslut för ett projekt inom Transporteffektivitet Denna process är i princip gemensam för samtliga delprogram och satsningar inom FFI. Nedanstående figur visar de olika stegen i ett projekts bildande och genomförande. Projektprocessen från idé till genomförande Idé och ansökan Granskning och beslut FFI kansli granskar ansökan utifrån formella krav Projektgenomförande Idé från avtalspart Oberoende kvalitetsgranskning Ger omdöme om ansökans potential utifrån programmets bedömningskriterier Omdöme angående Programrelevans Genomförbarhet Kvalitet Nyttiggörande Projektets offentliga finansiering går till sökande som sedan distribuerar till övriga parter Projektansvar utses av aktörerna som färdigställer ansökan Projektbeskrivning Mål Industriellt och vetenskapligt bidrag Genomförande Tidplan Ekonomi Resultat/Leverans Projektbeskrivning Mål Industriellt och vetenskapligt bidrag Genomförande Tidplan Ekonomi Resultat/Leverans Tillverkningsprocesser Produktionssystem FFI:s beslut med villkor skickas till sökande Programrådet ger beslutsrekommendation angående finansiering och villkor Projektparter skriver projektavtal och projektparts godkännande (PPG) Projektavtal Sökande distribuerar medel enligt projektavtal. Projektrapportering från projekt koordinator till myndigheten enligt villkor Ansökan skickas till ansvarig myndighet Projektbeskrivning Projektbeskrivning Mål Mål Industriellt och Industriellt och vetenskapligt vetenskapligt bidrag bidrag Genomförande Genomförande Tidplan Ekonomi Tillve rkningsproce sse r Produkt ionssyste m Tidplan Ekonomi Resultat/Leverans Resultat/Leverans Projektkoordinator skickar in Basrapport, Projektavtal och PPG Projektavtal Slutrapport 2 Figur 2. Projektgenereringsprocessen 2.1. Vem kan söka? En ansökan skickas normalt in av den aktör (koordinator) som ansvarar för att leda projektet. Alla projekt som får finansiellt stöd från delprogrammet ska vara relevant för fordonsindustrin. Relevansen ska säkras genom att antingen en eller flera industriella avtalsparter deltar aktivt i projektet eller att projektet stöds av en avtalspart. Industriella avtalsparter, inklusive dotterbolag, medlemsföretag etc. är: AB Volvo FKG - Fordonskomponentgruppen Scania CV AB Volvo Personvagnar AB När det gäller avtalsparten FKG kan samtliga företag som är medlemmar i FKG skicka in ansökningar. I sådana fall ska FKG:s ledning i förväg ha informerats om och ställt sig bakom den aktuella ansökan.

7 Ansökan till FoU-program inom produktionsteknik (MERA) Sid 1 Fyll i skuggade / gula fält. Skriv ut i liggande format. Datum: OBS! Uppgifterna på denna blankett är alltid offentliga Markera här om uppgifterna i bifogad projektbeskrivning innehåller konfidentiell information Projekttitel på svenska (max 2 rader) Ansökan avser nytt projekt Ansökan avser forts på myndighetsfinansierat projekt. Projekttitel på engelska (max 2 rader) Myndighet: Dnr: Projektbeskrivning på svenska (max 11 rader bakgrund, behov, syfte, genomförande) Projektets löptid fr o m t o m Total projektbudget: Offentlig finansiering: Mätbara mål (max 8 rader) Inriktning (markera) Domän I Domän II Domän III Domän IV I IV II III Virtuellt och digitalt stöd Aktivitetsform (markera) Starka forskningsmiljöer Samverkansprojekt Fo-aktör - industri Innovations- och samverkansmiljöer Industriell kompetensutveckling PROJEKTMEDLEMMAR Sid 2 Fyll i skuggade / gula fält Medverkande Industriell initiativtagare / sponsor avtalsparter (markera) kontaktperson Org nr Fordonsindustriföretag Saab Automobile Volvo Personvagnar Kontaktperson på fordonsindustriföretaget: Scania CV Volvo Powertrain Tel e-post Fordons Komponent Gruppen företag inom FKG: kontaktperson Org nr OBS! Om ingen fordonsindustripart medverkar i projektet, måste idén bedömas som relevant ("sponsras") av en av fordonsindustriparterna. Andra industriella parter Företag kontaktperson Org nr OBS! En utsedd forskarutförare är projektkoordinator och är mottagare av medel från VINNOVA Medverkande forskarutförare (t ex högskola, institut) Projektkoordinator (sökande i VINNOVAs system) Organisation / enhet kontaktperson Org nr Namn Forskningsorganisation Tel e-post 2.2. En komplett ansökan En komplett ansökan består av fyra delar: VINNOVA: elektronisk ansökan via ansökningsportalen hos VINNOVA (www.vinnova.se). projektblankett projektbeskrivning (Genomförande och förstudie) CV för projektledare och andra nyckelpersoner i projektet, anvisad mall ska användas VIKTIGT! Ladda alltid ner relevanta dokument och mallar i samband med en ny ansökan. Dokumenten genomgår uppdateringar kontinuerligt. Till hjälp för de sökande så har projektblanketten en funktion för att sammanställa de ekonomiska uppgifter som ska registreras i samband med den elektroniska ansökan på VINNOVA:s hemsida. Administrativa stöd vid projektansökan Elektronisk ansökan (Web) Projektblankett (Excel) Projektbeskrivning CV Projektbeskrivning CV Tillverkningsprocesser Produktionssystem Mål Industriellt och vetenskapligt bidrag Genomförande Tidplan Ekonomi Resultat/Leverans VAD? VARFÖR? Kontaktuppgifter Ekonomi Uppföljning God ekonomisk administration Figur 3. Ansökningsdokument Sammanfattning Parter Projektkostnad och finansiering Inriktning Reklamlapp Information inom programmet och inom företag God ekonomisk administration Komplett projektbeskrivning Komplett information för att bedöma ansökan CV på projektledare och andra nyckelpersoner Kompletterar projektbeskrivning för att bedöma ansökan. Projektbeskrivningen utgör det huvudsakliga underlaget för att bedöma och kvalitetsgranska ansökan. Projektblanketten och CV utgör kompletterande information. Projektbeskrivningen utgör också basen för uppföljning och revision under programmets löptid. Det är därför viktigt att projektbeskrivningen är informativ och tydlig. Ansvarig myndighet kan vid behov begära in kompletterande underlag. För en korrekt bedömning och kvalitetsgranskning är det viktigt att samtliga uppgifter som efterfrågas i projektbeskrivningen besvaras av den sökande. Projektbeskrivningen ska inledas med en sammanfattning på ca ½ A4-sida. Sammanfattningen ska innehålla en kort beskrivning av projektinnehållet och redovisa vilka som är projektdeltagarna. Sammanfattningen ska också tydligt beskriva: hur projektförslaget uppfyller krav och bedömningskriterier parternas rollfördelning samt hur de offentliga medlen ska användas Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 15 sidor och skrivas på svenska eller engelska enligt aktuella mallar på FFI:s hemsida (www.vinnova.se/ffi). Om en längre projektbeskrivning krävs ska

8 sökande kontakta programledningen för att få dispens för en längre projektbeskrivning. Om sådan dispens inte ges kommer endast de första 15 sidorna att beaktas i projektbeskrivningen. Den kompletta projektansökan kan skickas in löpande genom VINNOVA:s ansökningsportal. Datum för besked från Programrådet kan variera beroende på kvalitetsgranskningsgruppens arbete och programrådets mötesfrekvens. Normalt förekommer tre beslutstillfällen per år Projektlängd Ansökningarna kan endast beviljas för högst en fyraårsperiod vid beslutstillfället. En eventuell fortsättningsansökan behandlas som ett helt nytt projektförslag Förstudie Projektförslag av högriskkaraktär, områden med låg TRL-nivå (1-4) eller områden som inte beskrivs, men ändå anses ha hög relevans för att kunna uppnå ett delprograms målsättningar, kan söka ett tekniskt förstudieprojekt. Dessa kan sökas i första hand av högskolor, universitet, institut eller SMF 2 som bedriver egen FoU. Genomfört projekt ska ses som ett inspel till vidare projektberedning varför minst en avtalspart måste stödja projektet, genom Letter of Intent eller eget aktivt arbete, och ses då samtidigt som resultatmottagare. Beräknad projekttid bör ligga på 6 till 9 månader. Stödandelen får maximalt uppgå till 75 % där maximalt stöd som kommer att beviljas är kr. Samma ansökningsförfarande används som för ordinarie projekt med undantaget att projektbeskrivningen får vara på maximalt 5 sidor (TNR 12 pkt). Den ska skrivas på svenska eller engelska omfatta följande: Huvudrubrik Innehåll Titel Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Sammanfattning på svenska och engelska (max 150 ord/språk) Projektets relevans Beskrivning av färdplansmål som projektet avser och vilket delområde inom programmet som adresseras. Nyhetsvärdet hos det föreslagna projektet. Projektets kvalitet Beskrivning av projektidén och dess nyhetsvärde i relation till akademisk och industriell state-of-the-art. Beskrivningen ska vara så utförlig att experter kan bedöma projektets nyhetsvärde. Projektets Teoretiska utgångspunkter genomförbarhet Genomförande, metod och förutsättningar. Projektplanen ska vara så utförlig att experter kan bedöma projektets kvalitet och genomförbarhet. En tidplan med tydliga delmål samt en översiktlig budget. Projektets exploaterbarhet och nyttiggörande. Riskanalys för projektet Beskrivning av det resultat som projektet förväntas uppnå. En översiktlig plan för hur projektresultaten skulle kunna vidareutvecklas i ett längre forskningsprojekt och vilken typ av samarbetspartners som kan vara aktuella för ett framtida samarbete. Beskrivning av riskfaktorer (sannolikhet och konsekvens) samt planerade motåtgärder per riskfaktor. 2 Små och medelstora företag

9 3. Granskning och beslut För att projekt ska kunna finansieras inom programmet måste det leva upp till vissa uppställda krav. Det handlar dels om formella krav, dels om att projektet ska bidra till de mål som finns uppställda för respektive delprogram eller strategisk satsning Formella krav Följande formella krav måste vara uppfyllda för att en ansökan ska behandlas av programrådet och kvalitetsgranskningsgruppen: Projektansökan ska vara komplett. Ansökan ska innehålla aktiv medverkan från en eller flera industriella avtalsparter eller stödjas av en eller flera industriella avtalsparter. Företag som är medlemmar i FKG ska i ansökan visa på att FKG:s ledning informerats om och ställt sig bakom ansökan. Föreslagen verksamhet ska vara tillåten att finansiera och får således inte stå i strid med gällande svenska regler eller EU:s regelverk. Projektets finansiering ska följa reglerna för statligt stöd enligt SFS 2008: Bedömning och beslut Kvalitetsgranskare är oberoende externa personer med uppgift att under sekretess bedöma projektförslagen utifrån programmets bedömningskriterier och färdplan 4. Representanter för ansökan bjuds in till kvalitetsgranskningsmötet och ges möjlighet att i korthet presentera sitt projektförslag. Samtidigt får kvalitetsgranskarna möjlighet att ställa klargörande frågor om projektupplägg och innehåll. Granskarna rekommenderar ett beslut till rådsgruppen. Varje ansökan granskas av kvalitetsgranskningsgruppen med avseende på: Programrelevans Kvalitet hos projektförslaget Genomförbarhet Nyttiggörande Beslutsrekommendation om finansiering fattas enhälligt av programrådet. Vid oenighet hänskjuts frågan till styrelsen för beslut. Slutligt beslut fattas av verkställande myndighet, VINNOVA/Trafikverket och Energimyndigheten. Avgörande för ett positivt beslut är ansökans potential att uppfylla programmets mål. Programrådets beslut grundas på de öppet tillgängliga uppgifterna i ansökan, ett skriftligt omdöme från kvalitetsgranskningsgruppen samt eventuella kommentarer från programledningen. Den offentliga finansieringen avser andelar av projektets totala stödberättigande kostnader där olika projektparter kan beviljas olika stödnivåer. Tillåtna stödnivåer framgår av VINNOVA:s förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning, utveckling samt innovation respektive Energimyndighetens förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning, utveckling samt innovation inom energiområdet. Den totala stödnivån för programmet ska ligga på maximalt 50 procent. 3 Se t ex: 4 Färdplanerna för respektive delprogram finns på:

10 3.3. Projektstart och rapportering under projektets löptid Basrapport Beslut meddelas av respektive myndighet och skickas elektroniskt till koordinatorn. För att projektet ska kunna komma igång måste Basrapporten skickas in. Den utgör projektkonsortiets enskilda parters godkännande av beslutet. I samband med denna måste blanketten Projektparts godkännande skivas under av behörig person (firmatecknare/prefekt) hos de olika projektparterna. Dessa samlas in och förvaras hos projektets koordinator. Kopior skickas elektroniskt som bilaga med Basrapporten Läges- och slutrapport I beslutet anges också när läges- och slutrapporter ska komma in 5. Dessa ska ses som avstämningar för projektets progress gällande både ekonomi och resultat. I samband med första lägesrapporten ska ett projektavtal 6 tecknas mellan parterna som i stort bör reglera parternas insatser, rättigheter för projektets resultat och avvikelsehantering. Datumet för undertecknande av samtliga parter redovisas i första lägesrapporten. Slutrapporten har ett speciellt format och redovisas i instruktionen på FFIs hemsida Avvikelser under projektets gång Skulle problem av något slag uppstå under projektets gång kontakta ansvarig handläggare! 4. Kansli och programledning FFIs kansli är lokaliserat hos VINNOVA. Kansliet har följande adresser: postadress: VINNOVA, Stockholm besöksadress: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Tel. växel: Följande personer är kontaktpersoner inom kansliet: Programledare/Kanslichef Eva Schelin Programassistent Lena Dalsmyr Delprogramledare Christina Effektiva och uppkopplade transportsystem Kvarnström Elektronik, mjukvara och Eric Wallgren kommunikation Hållbar produktion Jens von Axelson Trafiksäkerhet och Ulrika Landelius automatiserade fordon 29 Energi och miljö Peter Kasche Se vidare: 6 Se vidare VINNOVAs allmänna villkor.

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Version 1 Fastställd av programrådet 2009-06-17 (uppdaterad 2009-10-21 avseende skisshantering) Programbeskrivning

Läs mer

Programbeskrivning fo r strategiskt initiativ Big Automotive Data Analytics

Programbeskrivning fo r strategiskt initiativ Big Automotive Data Analytics Fordonsstrategisk Forskning & Innovation (FFI) Programbeskrivning fo r strategiskt initiativ Big Automotive Data Analytics 2015 05 01 1(22) 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Big data Analytics i

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Energieffektiva fordon

Energieffektiva fordon Diarienr 2015-003402 Programbeskrivning för programmet Energieffektiva fordon 2015-2019 Beslutsdatum 2015-06-10 2 (19) Innehåll T 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar 1 (6) 214-3-28 214-872 BESLUTSMEDDELANDE VINNOVA har behandlat Er ansökan om bidrag och beslutat bevilja ansökan enligt nedan. : Projekttitel: Koordinator: 214-872 Grönovation II - Nya koncept för att

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer