KORTSVARSFRÅGOR (brief answer)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORTSVARSFRÅGOR (brief answer)"

Transkript

1 KORTSVARSFRÅGOR (brief answer) 1. Vilka parametrar påverkar kristallisationsprocessen. Kortfattad diskussion. (2 p) (SVAR: PROTEINKONCENTRATION; TEMPERATUR; ph; SALTHALT; KONCENTRATION AV KRISTALLISATIONSMEDEL (t ex ammoniumsulfat)) 2. Du har överuttryckt en proteindomän som ingår i ett protein med flera domäner, men tyvärr är den enskilda domänen inte vattenlöslig. Man vet att en del av domänen ingår i ett β-flak som i det intakta proteinet binder till en annan domän, och man vet att fenylalaninen i sekvensen nedan, som ingår i β-flaket, är i direkt kontakt med denna andra domän: Ala Phe Val Ile Gly Val Ala Leu Vilken/vilka mutation(er) skulle man kunna introducera i denna sekvens för att förbättra domänens löslighet? Motivera ditt svar. (2 p) (SVAR:MUTERA VARANNAN AMINOSYRA (INKLUDERANDE PHE) TILL EN POLÄR I ETT β-flak ÄR VARANNAN AMINOSYRA UTÅT (OCH DE ANDRA INÅT ) SÅ OM VI BYTER HYDROFOBA MOT HYDROFILA PÅ DET SOM NU ÄR UTSIDAN BÖR LÖSLIGHETEN BLI BÄTTRE) 1

2 3. När kan man använda homologimodellering, och hur går det till i huvuddrag? (4 p) (SVAR: HAR SEKVENS OCH VILL HA 3D-STRUKTUR; HITTA HOMOLOGT PROTEIN MED KÄND STRUKTUR; SEKVENSALIGMENT; ÖVERFÖR KOORDINATER TILL MIN SEKVENS FRÅN KÄNDA STRUKTUREN DÄR DET PASSAR; BYGG LOOPAR SOM SAKNAS, T EX FRÅN DATABAS ÖVER LOOPAR; BYGG SIDOKEDJOR SOM SAKNAS; FÖRFINA MODELLEN; UTVÄRDERA MODELLEN) 4. Vi känner bara till ett litet antal 3D strukturer för membranbundna proteiner. Varför är det så? Vilka metoder kan man använda för strukturbestämning av membranproteiner. (2 p) (SVAR: MEMBRANPROTEINER ÄR HYDROFOBA OCH ALLTSÅ INTE VATTENLÖSLIGA, NMR OCH RÖNTGENKRISTALLOGRAFI ÄR DÄRFÖR SVÅRA. PROTEINERNA KAN IBLAND GÖRAS VATTENLÖSLIGA MHA DETERGENTER; DET HAR HITTILSS VARIT SVÅRT ATT ÖVERUTTRYCKA MEMBRANPROTEINER; EM ÄR BRA FÖR MEMBRANPROTEINER SOM KAN BILDA 2D-KRISTALLER, VILKA KAN ANVÄNDAS I EM) 2

3 5. Nedanstående figur är en schematisk bild av en del av ett komplex mellan det genreglerande proteinet Zif268 och DNA. Vilken funktion har den avbildade aspartaten? Motivera kortfattat. (3 p) (SVAR: SEVENSSPECIFIK IGENKÄNNING; ASP SIDOKEDJAN VÄTEBINDER TILL EN BAS) H Zif268 Zif268 C H N C O N O P P 3

4 6. Definiera följande begrepp (4 p) a. Konstitutionell kromosomavvikelse b. Förvärvad kromosomavvikelse c. Numerisk kromosomavvikelse d. Strukturell kromosomavvikelse Svar: a. Finns vid befruktningen, finns i kroppens alla celler b. Uppkommer senare i livet finns endast i en del av kroppens celler t ex cancer c. Förändringar i ploidi graden ex haploidi =n, triploidi =3n, aneuploidi ex trisomi 2n+1 d. Ombyggnad av kromosomer. Ex deletioner, Inversioner, Robertsonska translokationer, reciproka translokationer 7. Vad är ett mikrodeletionssyndrom? Nämn ett exempel. Hur diagnostiseras dessa lättast? (3 p) Svar: a) En förlust av genetiskt material som är så liten att den är svår eller omöjlig att se cytogenetiskt (ur molekylärgenetisk synvinkel är de dock oftast stora och involverar vanligen flera gener). b) CATCH22/ DiGeorge, Williams, Prader-Willi, Angelman, mfl c) FISH 4

5 8. Hur vet man om en s.k. vanlig sjukdom har en genetisk komponent? (nämn minst 2 faktorer) (2 p) Svar: Ansamling av sjuka i familjer Ökad relativ risk i familjer; RR= upprepningsrisken i familjen/risken i population Heritabilitet (dataanalys som kan räkna ut om gener spelar en roll i sjukdomsuppkomst) Tvillingstudier (där man jämför hur ofta monozygota tvillingar har samma sjukdom och hur ofta bara en av dem är sjuk. I det första fallet är genetiska faktorer viktiga och i det senare fallet är miljöfaktorer viktigare eftersom genuppsättningen hos monozygota tvillingar är identisk) 9. En kvinna vars två yngre bröder haft Duchennes muskeldystrofi väntar sitt första barn. Den ena av bröderna avled i 20-årsålder, men den yngre är ännu i livet. A) Hur stor är risken att det väntade barnet får sjukdomen? B) Vilka är möjligheterna till genetisk diagnostik? (2 p) Svar: A) 1/2 (risken att probanden bär anlaget) x 1/2 (risken att avkomman ärver den sjuka X-kromosomen) x 1/2 (risk att barnet är en pojke) = 1/8 (2p) B) Genetisk diagnostik med PCR kan påvisa deletioner i dystrofingenen i ca 70% av alla sjuka pojkar med DMD. Om en sådan mutation kan påvisas hos den sjuke pojken kan anlagsbärartest med FISH erbjudas kvinnan. Om hon är anlagsbärare kan också fosterdiagnostik utföras om hon blir gravid och fostret visats vara en pojke. (2p) 5

6 10. Lenas bror avled i späd ålder i en autosomalt recessiv sjukdom. I Lasses släkt har ingen haft denna sjukdom. Lasse och Lena är inte släkt. Sjukdomens incidens i befolkningen är 1/ Varken prenatal diagnostik eller bärar diagnostik är möjlig. a) Hur stor är risken att Lasse respektive Lena är anlagsbärare? b) Hur stor är risken att parets första barn får sjukdomen? ( 3 p) Svar: Lena risk 2/3, Lars risk 1/100 (hur man kommit fram till detta måste redovisas), barnets risk: 2/3 x 1/100 x 1/4 = 1/ Du gör en BLAST-sökning med protein X mot GenPept databasen. Du får upp två träffar: protein Y och Z. Protein Y har en expect (E) value på 0 när den jämförs med protein X. Protein Z har en expect value på 1 när den jämförs med protein X. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1 p) A. Både Y och Z är signifikanta träffar (dvs homologer till X). B. Varken Y eller Z är signifikanta träffar. C. Endast Y är signifikant. D. Endast Z är signifikant. (correct answer is C) 12. Hur uppstår paraloga gener? (1 p) (answer: genom DNA duplikationer) 13. Why can we be certain that yeast Sacharomyces cerevisiae has no homologues of the vertebrate nuclear receptor family? ( 1 p) Because the entire yeast genome sequence is known and homology search revealed the lack of any nuclear receptor-like protein coding sequences. 6

7 18. What "features" make C. elegans a good model system for molecular biology. (2 p) Small size, transparent, whole developent can be followed life under the microscope complete cell lineage, cell division pattern known all cells, neurons known complete nervous system wiring known fast reproductive cycle (3 days) large brood size ( progeny) easy to maintain on agar plates with e. coli stocks can be frozen short life span (this is mainly useful for aging studies, otherwise perhaps not so useful) hermaphrodite and male sexes, hermaphrodite self-fertilizing, thus easy to maintain, easy to obtain isogenic strains. But still easy to do genetic crosses, since males available. complete sequence known (not so special anymore) 19. Which two major technologies exist to study the function of a gene (not its expression!) in C. elegans, when initially only the sequence is known. (1 p) RNAi, RNA interference Gene knock-outs generated by mutagenesis, identified by PCR. This can be either straight mutagenesis and identification by PCR. Or by using strains with transposons hopping around, identify the transposon insertion by PCR (or get transposon strains from the genome center) and then identify deletions when the transposon jumps out. 20. Describe at least two features that discriminate apoptosis from necrosis. Describe at least two biological processes where apoptosis is relevant for normal development to occur. (2 p) cell swelling due to injury, unscheduled (necrosis) versus cell shrinkage as part of a scheduled removal of the cell undergoing apoptosis (apoptosis) cell lysis due to cytoplasma membrane integrity loss (necrosis) versus break-up of cell into apoptotic bodies that keep the cytoplasma membrane intact (apoptosis) 7

8 organelles become dysfunctional early in the process (necrosis) versus late in the process (apoptosis) random DNA/chromosome/chromatin degradation (necrosis) versus ordered disintegration of DNA/chromosome/chromatin into nucleosomal fragments (apoptosis) 21. List at least three types of histon modifications and the enzymes carrying out these modifications. (3 p) phosphorylation, acetylation, methylation, ribosylation, ubiqutination 22. Name at least two discoveries that have been crucial for the development of molecular (DNA) cloning techniques. (1 p) tex: restriction enzymes, DNA ligase, reverse transcriptase, PCR 24. Explain why the human transcription factor X can function at the same target gene as an activator in one cell type but as an repressor in another cell type! (2 p) Cell-type specific composition of coactivators and corepressors 25. What is the general purpose of developing synthetic drugs for nuclear receptors. Give one example of specific medical relevance. (2 p) To modulate receptor activity (agonists to enhance, antagonists to inhibit) and thereby to prevent or treat disease conditions. Examples: Inhibition of estrogen receptors in breast cancer cells by using anti-estrogens (tamoxifen, raloxifen) Activation of glucocorticoid receptor in anti-inflammatory processes by using synthetic glucocorticoids 8

9 26. Describe some general features of transcriptional co-regulators and give one specific example for coactivators with chromatin-modifying activities. (3 p) enhance of inhibit the transcriptional activity of DNA-bound transcription factors do not directly bind to DNA directly interact with DNA-bound transcription factors function often in multi-protein complexes often larger, multidomain proteins Example: HAT (histone acetyltransferases) e.g. SRC1, p300/cbp, PCAF, GCN5 27. Nämn två fördelar med att använda tetracyklinreglerad genexpression i en cell i jämförelse med transient transfektion. Vilken bild beskriver vilket system TET-OFF respektive TET-ON? (2 p) all cells are transfected and thus express protein protein expression levels can be regulated by tetracyclin-dose cell-toxic effects of protein expression can be avoided 28. Describe (rita gärna) the three different type of plasmids which are components of a mammalian two-hybrid system. Explain what type of protein is expressed and for what reason - from each of these plasmids! (3 p) DNA-binding domain (e.g. GAL4, lexa) - protein X hybrid (bait) Activation domain (e.g. GAL4, VP16) protein Y hybrid (prey) Reporter plasmid (e.g. GAL4-responsive luciferase reporter) 29. När kan man tänka sig att peptiden SSNHQSSRLIELLSR binder till en nukleär receptor och varför? (1 p) När receptorn befinner sig i en aktiv konformation och har bundit en agonist (estrogen), då bildas en yta för LXXLL motiv som ofta finns i coaktivatorer. 9

10 30. Fluorescence cell imaging: Describe how FRAP works. (1 p) You bleach an area where the fluorescent protein is localized and then take time laps images to study the recovery of fluorescence. 31. Beskriv hur en vektor som används till att framställa knockout möss kan se ut. (1.5 p) SV. Den ska innehålla en positiv selektionsmarkör (vanligen neo) som flankeras av isogent DNA (c:a 5 kb på var sida) där homolog rekombination kan ske. Vektorn ska vara konstruerad så att en mutation som förstör en specifik gen skapas, t. ex en viktig exon tas bort eller ett stopp kodon i den kodande regionen bildas. Dessutom bör vektorn innehålla en negativ selektionsmarkör i ena ändan av konstruktionen för att hindra slumpvis integrering av konstruktet i genomet. 32. Name at least three different methods to study protein-protein interactions. (1.5 p) GST-pull-down two-hybrid assay co-immunoprecipitation SPR (surface plasmon resonance) / BIAcore FRET (fluorescense energy transfer) 10

11 BERÄTTARFRÅGOR (essay-type longer answer) 33. Western blot analysis and immunohistochemistry of many tissues and cell lines shows that protein X is exclusively expressed in the cytoplasm of the human breast cancer cell line MCF-7. Explain all experimental steps which are necessary to clone the cdna encoding protein X. (Note: The protein/cdna is novel and not available from other researchers or commercial suppliers, so you have to clone it yourself!) (6 p) Common steps: Isolate mrna from the MCF-7 cell line make cdna using reverse transcription Alternative A: generate a cdna expression library immunoscreen using antibody against protein X (expression cloning) isolate positive clones sequence the cdna inserts Alternative B: We assume the amino acid sequence of protein X is known (since we can predict all human proteins / open reading frames): BLAST search to obtain the corresponding cdna sequence encoding protein X Design of 5 and 3 PCR primers to amplify the full coding region (5 ATG-3 Stop codon) PCR using MCF-7 cdna and TAQ polymerase Cloning of the PCR-products into T-vectors (to propagate stable clones in a plasmid) Direct sequencing to confirm DNA sequence identity (absence of PCR-based mutations) 11

12 34. Beskriv kortfattat principerna för FRET (Förster Radiationless Energy Transfer / Fluorescence Resonance Energy Transfer) och ge minst två exempel på molekylär- eller cellbiologisk tillämpningar. (6 p) (SVAR: TVÅ KROMOFORER DÄR DEN ENAS (DONOR) EMISSION MATCHAR DEN ANDRAS (ACCEPTOR) ABSORPTION; EXCITATION AV DONOR I NÄRVARO AV ACCEPTOR GER FLUORESCENS FRÅN ACCEPTORN; BEROR PÅ AVSTÅNDET; SAMLOKALISERING ELLER KONFORMATIONSOMVANDLING) 12

13 5. (5 p) Du har transfekterat celler med tre olika plasmider som kodar för tre olika mutanter av en transkriptionsfaktor. Nu vill du ta reda på vilken mutant som har bäst transaktiveringsförmåga. För att detektera detta använder du luciferas som reportergen vars uttryck aktiveras av dina muterade transkriptionsfaktorer. Efter skörd av dina celler har du följande tre prover: Prov 1 = transfekterad med mutant 1 Prov 2 = transfekterad med mutant 2 Prov 3 = transfekterad med mutant 3 Med hjälp av Bradford metoden vill du bestämma proteinhalten i dina prover. (A) Rita med hjälp nedanstående data en standardkurva ur vilken du bestämmer total proteinmängd i dina prov. Din totala provvolym är 100 du har mätt absorbansen på 1 l resp. 10 l av varje prov. l och Proteinbestämning Abs 595 nm 13

14 Namn Personnummer Absorbans 595nM 0 g BSA 0 2 g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA 1100 Absorbans 595nM Prov 1 1 l 500 Prov 2 1 l 200 Prov 3 1 l 800 Prov 1 10 l 1000 Prov 2 10 l 1100 Prov 3 10 l

15 Namn Personnummer (B) Efter att du mätt luciferasaktiviteten på 10 data : l av ditt prov får du följande luciferasaktivitet Prov Prov Prov Viken mutant har bäst transaktiveringsförmåga? SVAR: Rita en standardkurva. Använd data från 1 l provvolym som hamnar inom det linjära området för att beräkna proteinmängden i resp. prov. (2p) Proteinbestämning Abs 595nM mg protein Abs 595 nm Prov 2 = 2µg/µl Prov 1 = 5µg/µl Prov 3 = 8µg/µl 1) SVAR: Total proteinmängd (1p) Prov 1 = 5 g/ l x 100 l = 500 g Prov 2 = 200 g Prov 3 = 800 g 2) SVAR: Mutant nr:2 har högst transaktiveringsförmåga 50 luciferasenheter/ g protein Luciferasvärderna skall normaliseras mot proteinhalten. 15

16 Namn Personnummer Proteinhalt i 10 l provvolym: (1p) Prov 1: 5 g/ l x10 l=50 g Prov 2: 20 g Prov 3: 80 g Luciferasaktivitet/ g protein skall beräknas (1p) Luciferasaktivitet/10 l prov Prov 1: 2000 Prov 1: 2000/50 g prot = 40 luc.akt/ g prot Prov 2: 1000 Prov 2: 1000/20 g prot = 50 luc.akt/ g prot Prov 3: 400 Prov 3: 400/80 g prot = 5 luc.akt/ g prot 16

17 Namn Personnummer 36. Choose to answer only ONE of the two following questions: 36 A.The transcription factor A2 is a ligand-dependent DNA binding protein the regulates gene expression by binding to A2 response elements in the 5`regulatory region of its target genes, such as TG1. Describe how you would design a ChIP (chromatin immunoprecipitation) assay to verify the recruitment of transcription factor A2 to the TG1 gene using immortalized human cells, and summarize the expected results. (6 p) The students should mention that they need an antibody to A2, and they must design PCR primers to amplify the TG1 gene promoter containing the A2 response element. They should also mention that the cells would be treated with ligand, cross-linked, sonicated, immunoprecipitated with anti A2 antibody. The sequences should be amplified by PCR and separated by agarose gels. An amplified band should be visible in the treatment lane but not in the time 0 or untreated lane. Bands should be visible all total samples. OR 36 B. Describe in detail how in vitro transcription assays works and the important components of the assay. (6 p) Answer: A DNA or chromatin template with binding sites for an activator and a promoter is incubated with an activator and appropriate cofactors (optional) to allow for factor binding. RNA polymerase II, GTFs (general transcription factors) and cofactors, either as recombinant purified factors or in HeLa nuclear extract, are added to allow for preinitiation complex formation and after further incubation rntps are added to allow for transcription initiation. RNA analysis can de done by using a G- less cassette or with primer extension assay. 17

DUGGA Molekylärbiologi T2 / VT p (G = 25 p)

DUGGA Molekylärbiologi T2 / VT p (G = 25 p) KORTSVARSFRÅGOR 1. Restriktionsenzymet BamHI klyver sekvensen 5 -G*GATCC-3 och lämnar 4 basers 5' överhäng. Rita upp det längsta DNA-fragmentet som bildas efter klyvning av nedanstående given sekvens med

Läs mer

Personnummer. DUGGA Molekylärbiologi T3 / HT p (G = 28 p)

Personnummer. DUGGA Molekylärbiologi T3 / HT p (G = 28 p) KORTSVARSFRÅGOR 1. Restriktionsenzymet KpnI klyver sekvensen 5 -GGTACC-3 och lämnar ett fyra basers 3 -överhäng. Enzymet BamHI klyver sekvensen 5 -GGATCC-3 och lämnar ett fyra basers 5 överhäng. Ange det

Läs mer

Tentamen Molekylärbiologi X3 (1MB608) 10 March, 2008 Page 1 of 5. Skriv svaren på varje fråga på SEPARATA blad.

Tentamen Molekylärbiologi X3 (1MB608) 10 March, 2008 Page 1 of 5. Skriv svaren på varje fråga på SEPARATA blad. Tentamen Molekylärbiologi X3 (1MB608) 10 March, 2008 Page 1 of 5 Skriv svaren på varje fråga på SEPARATA blad. Skriv namn på VARJE blad. Du kan svara på engelska eller svenska. Motivera eller förklara

Läs mer

Tentamen Molekylärbiologi T3 / HT VG = 64-80p G = 44-63p U = 0-43p

Tentamen Molekylärbiologi T3 / HT VG = 64-80p G = 44-63p U = 0-43p KORTSVARSFRÅGOR 1. Vilken metod kan man använda för att reducera d.v.s minska mängden mrna från en specifik gen? (1 p) sirna, eller shrna. 2. If you start with one template molecule, how many new DNA molecules

Läs mer

Exam Molecular Bioinformatics X3 (1MB330) - 1 March, Page 1 of 6. Skriv svar på varje uppgift på separata blad. Lycka till!!

Exam Molecular Bioinformatics X3 (1MB330) - 1 March, Page 1 of 6. Skriv svar på varje uppgift på separata blad. Lycka till!! Exam Molecular Bioinformatics X (MB) - March, - Page of Skriv svar på varje uppgift på separata blad. Lycka till!! Write the answers to each of the questions on separate sheets of paper. ood luck!! ) Sequence

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

TENTAMEN I STRUKTURBIOLOGI

TENTAMEN I STRUKTURBIOLOGI Molekylär Cellbiologi TENTAMEN I STRUKTURBIOLOGI MÅNDAGEN DEN 26 MARS 2001 EFTERNAMN:... FÖRNAMN:... PERSONNUMMER:... POÄNGSUMMA: RESULTAT: Skriv namn och personnummer på ev. lösa blad. Tentamen innehåller

Läs mer

Tentamen Molekylärbiologi T3 / HT07 2007-10-25 VG = 66-83p G = 45-65p U = 0-44p. 1. Vad menas med att ett DNA-fragment har blunt ends?

Tentamen Molekylärbiologi T3 / HT07 2007-10-25 VG = 66-83p G = 45-65p U = 0-44p. 1. Vad menas med att ett DNA-fragment har blunt ends? KORTSVARSFRÅGOR 1. Vad menas med att ett DNA-fragment har blunt ends? (1p) Inget enkelsträngat DNA finns på DNA ändarna. 2. Vilken enzymatisk aktivitet har klenowenzymet och vad kan det användas till?

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde, ex allmän farmakologi. Totalt ska du använda två gröna omslag.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde, ex allmän farmakologi. Totalt ska du använda två gröna omslag. Medicin C, Farmakologi Kurskod: MC1701 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 2015 03 25 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 64.5 p Allmän farmakologi, 29.5 p Speciell farmakologi, 35 p OBS! Under rubriken lärares

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Tentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-06-01 Skrivtid: 4 timmar 08:15-12:15 (P245) Poängfördelning: Karin Franzén Pia Wegman Sabina

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-08-20 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB

Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB Molekylärgenetikdelen 1. Vad är DNA? 2. Vad heter byggstenarna i DNA? 3. Vad är RNA? 4. Vad är en bas, nukleosid, nukleotid

Läs mer

Centrala Dogmat. DNA RNA Protein

Centrala Dogmat. DNA RNA Protein Protein folding Centrala Dogmat DNA RNA Protein Anfinsens klassiska experiment Proteinstrukturer Faktorer som påverkar den nativa strukturen Termodynamisk förklaring G = Η Τ Τ S G = - RT ln K K =

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Medicin C, Farmakologi Kurskod: MC1701 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 2014-02-19 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 63.5 p Allmän farmakologi, 29.5 p Speciell farmakologi, 34 p OBS! Under rubriken lärares

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. You are allowed to use: a calculator; formel -och tabellsamling

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI)

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) Tentamen 12/3 2003 0900-1300 Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) You may answer in Swedish or English. Namn:... Personnummer:.. Poäng:... Betyg:... Rättat

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-11-24 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Kap 26 Nukleinsyror och proteinsyntes. Bilder från McMurry

Kap 26 Nukleinsyror och proteinsyntes. Bilder från McMurry Kap 26 Nukleinsyror och proteinsyntes Bilder från McMurry Namn Efternamn 26 februari 2011 2 Varje DNA molekyl är uppbyggd av många gener induviduella DNA segmant som innehåller instruktioner för syntes

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00 Examinator/Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765) a. You are permitted to bring: a calculator; formel -och tabellsamling i matematisk statistik

Läs mer

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 17 oktober 2011 (Modern Biology for non-biologists, this time the course will be given in Swedish) Arbetar du i projekt inom fysik, kemi, teknik och biologi

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2012-10-23 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-9: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 10-11: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

RNA-syntes och Proteinsyntes

RNA-syntes och Proteinsyntes RNA-syntes och Proteinsyntes Jenny Flygare (jenny.flygare@ki.se) Genexpression - översikt 5 (p) A T G T C A G A G G A A T G A 3 (OH) T A C A G T C T C C T T A C T 3 (OH) 5 (p) VAD TRANSLATERAS DEN HÄR

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2012-10-23 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-9: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 10-11: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2011-10-22 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-8: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 9-12: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Skrivning för biolog- och molekylärbiologlinjen, genetik 5p.

Skrivning för biolog- och molekylärbiologlinjen, genetik 5p. Skrivning för biolog- och molekylärbiologlinjen, genetik 5p. Namn: Adress: Resultat: Betyg: Hjälpmedel: Miniräknare. Formelblad med tabell. Skrivtid: 9.00-13.00. Beräkningar och svar ska vara motiverade.

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Protein A / Fc co-crystal complex Protein A domain Antibody Protein A binding Protein A domain CH 3 CH 2 Deisenhofer 1981 Upplägg av labben Framtagning

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Grafer, traversering. Koffman & Wolfgang kapitel 10, avsnitt 4

Grafer, traversering. Koffman & Wolfgang kapitel 10, avsnitt 4 Grafer, traversering Koffman & Wolfgang kapitel 1, avsnitt 4 1 Traversering av grafer De flesta grafalgoritmer innebär att besöka varje nod i någon systematisk ordning precis som med träd så finns det

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

Statistical Quality Control Statistisk kvalitetsstyrning. 7,5 högskolepoäng. Ladok code: 41T05A, Name: Personal number:

Statistical Quality Control Statistisk kvalitetsstyrning. 7,5 högskolepoäng. Ladok code: 41T05A, Name: Personal number: Statistical Quality Control Statistisk kvalitetsstyrning 7,5 högskolepoäng Ladok code: 41T05A, The exam is given to: 41I02B IBE11, Pu2, Af2-ma Name: Personal number: Date of exam: 1 June Time: 9-13 Hjälpmedel

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Föreläsning 8. Designmönster

Föreläsning 8. Designmönster Föreläsning 8 Designmönster Designmönster När man designar program kan det vara viktigt att förstå hur man tidigare gått till väga när man konstruerat program. Kännedom om dessa tillvägagångssätt kan snabba

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer