KORTSVARSFRÅGOR (brief answer)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORTSVARSFRÅGOR (brief answer)"

Transkript

1 KORTSVARSFRÅGOR (brief answer) 1. Vilka parametrar påverkar kristallisationsprocessen. Kortfattad diskussion. (2 p) (SVAR: PROTEINKONCENTRATION; TEMPERATUR; ph; SALTHALT; KONCENTRATION AV KRISTALLISATIONSMEDEL (t ex ammoniumsulfat)) 2. Du har överuttryckt en proteindomän som ingår i ett protein med flera domäner, men tyvärr är den enskilda domänen inte vattenlöslig. Man vet att en del av domänen ingår i ett β-flak som i det intakta proteinet binder till en annan domän, och man vet att fenylalaninen i sekvensen nedan, som ingår i β-flaket, är i direkt kontakt med denna andra domän: Ala Phe Val Ile Gly Val Ala Leu Vilken/vilka mutation(er) skulle man kunna introducera i denna sekvens för att förbättra domänens löslighet? Motivera ditt svar. (2 p) (SVAR:MUTERA VARANNAN AMINOSYRA (INKLUDERANDE PHE) TILL EN POLÄR I ETT β-flak ÄR VARANNAN AMINOSYRA UTÅT (OCH DE ANDRA INÅT ) SÅ OM VI BYTER HYDROFOBA MOT HYDROFILA PÅ DET SOM NU ÄR UTSIDAN BÖR LÖSLIGHETEN BLI BÄTTRE) 1

2 3. När kan man använda homologimodellering, och hur går det till i huvuddrag? (4 p) (SVAR: HAR SEKVENS OCH VILL HA 3D-STRUKTUR; HITTA HOMOLOGT PROTEIN MED KÄND STRUKTUR; SEKVENSALIGMENT; ÖVERFÖR KOORDINATER TILL MIN SEKVENS FRÅN KÄNDA STRUKTUREN DÄR DET PASSAR; BYGG LOOPAR SOM SAKNAS, T EX FRÅN DATABAS ÖVER LOOPAR; BYGG SIDOKEDJOR SOM SAKNAS; FÖRFINA MODELLEN; UTVÄRDERA MODELLEN) 4. Vi känner bara till ett litet antal 3D strukturer för membranbundna proteiner. Varför är det så? Vilka metoder kan man använda för strukturbestämning av membranproteiner. (2 p) (SVAR: MEMBRANPROTEINER ÄR HYDROFOBA OCH ALLTSÅ INTE VATTENLÖSLIGA, NMR OCH RÖNTGENKRISTALLOGRAFI ÄR DÄRFÖR SVÅRA. PROTEINERNA KAN IBLAND GÖRAS VATTENLÖSLIGA MHA DETERGENTER; DET HAR HITTILSS VARIT SVÅRT ATT ÖVERUTTRYCKA MEMBRANPROTEINER; EM ÄR BRA FÖR MEMBRANPROTEINER SOM KAN BILDA 2D-KRISTALLER, VILKA KAN ANVÄNDAS I EM) 2

3 5. Nedanstående figur är en schematisk bild av en del av ett komplex mellan det genreglerande proteinet Zif268 och DNA. Vilken funktion har den avbildade aspartaten? Motivera kortfattat. (3 p) (SVAR: SEVENSSPECIFIK IGENKÄNNING; ASP SIDOKEDJAN VÄTEBINDER TILL EN BAS) H Zif268 Zif268 C H N C O N O P P 3

4 6. Definiera följande begrepp (4 p) a. Konstitutionell kromosomavvikelse b. Förvärvad kromosomavvikelse c. Numerisk kromosomavvikelse d. Strukturell kromosomavvikelse Svar: a. Finns vid befruktningen, finns i kroppens alla celler b. Uppkommer senare i livet finns endast i en del av kroppens celler t ex cancer c. Förändringar i ploidi graden ex haploidi =n, triploidi =3n, aneuploidi ex trisomi 2n+1 d. Ombyggnad av kromosomer. Ex deletioner, Inversioner, Robertsonska translokationer, reciproka translokationer 7. Vad är ett mikrodeletionssyndrom? Nämn ett exempel. Hur diagnostiseras dessa lättast? (3 p) Svar: a) En förlust av genetiskt material som är så liten att den är svår eller omöjlig att se cytogenetiskt (ur molekylärgenetisk synvinkel är de dock oftast stora och involverar vanligen flera gener). b) CATCH22/ DiGeorge, Williams, Prader-Willi, Angelman, mfl c) FISH 4

5 8. Hur vet man om en s.k. vanlig sjukdom har en genetisk komponent? (nämn minst 2 faktorer) (2 p) Svar: Ansamling av sjuka i familjer Ökad relativ risk i familjer; RR= upprepningsrisken i familjen/risken i population Heritabilitet (dataanalys som kan räkna ut om gener spelar en roll i sjukdomsuppkomst) Tvillingstudier (där man jämför hur ofta monozygota tvillingar har samma sjukdom och hur ofta bara en av dem är sjuk. I det första fallet är genetiska faktorer viktiga och i det senare fallet är miljöfaktorer viktigare eftersom genuppsättningen hos monozygota tvillingar är identisk) 9. En kvinna vars två yngre bröder haft Duchennes muskeldystrofi väntar sitt första barn. Den ena av bröderna avled i 20-årsålder, men den yngre är ännu i livet. A) Hur stor är risken att det väntade barnet får sjukdomen? B) Vilka är möjligheterna till genetisk diagnostik? (2 p) Svar: A) 1/2 (risken att probanden bär anlaget) x 1/2 (risken att avkomman ärver den sjuka X-kromosomen) x 1/2 (risk att barnet är en pojke) = 1/8 (2p) B) Genetisk diagnostik med PCR kan påvisa deletioner i dystrofingenen i ca 70% av alla sjuka pojkar med DMD. Om en sådan mutation kan påvisas hos den sjuke pojken kan anlagsbärartest med FISH erbjudas kvinnan. Om hon är anlagsbärare kan också fosterdiagnostik utföras om hon blir gravid och fostret visats vara en pojke. (2p) 5

6 10. Lenas bror avled i späd ålder i en autosomalt recessiv sjukdom. I Lasses släkt har ingen haft denna sjukdom. Lasse och Lena är inte släkt. Sjukdomens incidens i befolkningen är 1/ Varken prenatal diagnostik eller bärar diagnostik är möjlig. a) Hur stor är risken att Lasse respektive Lena är anlagsbärare? b) Hur stor är risken att parets första barn får sjukdomen? ( 3 p) Svar: Lena risk 2/3, Lars risk 1/100 (hur man kommit fram till detta måste redovisas), barnets risk: 2/3 x 1/100 x 1/4 = 1/ Du gör en BLAST-sökning med protein X mot GenPept databasen. Du får upp två träffar: protein Y och Z. Protein Y har en expect (E) value på 0 när den jämförs med protein X. Protein Z har en expect value på 1 när den jämförs med protein X. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1 p) A. Både Y och Z är signifikanta träffar (dvs homologer till X). B. Varken Y eller Z är signifikanta träffar. C. Endast Y är signifikant. D. Endast Z är signifikant. (correct answer is C) 12. Hur uppstår paraloga gener? (1 p) (answer: genom DNA duplikationer) 13. Why can we be certain that yeast Sacharomyces cerevisiae has no homologues of the vertebrate nuclear receptor family? ( 1 p) Because the entire yeast genome sequence is known and homology search revealed the lack of any nuclear receptor-like protein coding sequences. 6

7 18. What "features" make C. elegans a good model system for molecular biology. (2 p) Small size, transparent, whole developent can be followed life under the microscope complete cell lineage, cell division pattern known all cells, neurons known complete nervous system wiring known fast reproductive cycle (3 days) large brood size ( progeny) easy to maintain on agar plates with e. coli stocks can be frozen short life span (this is mainly useful for aging studies, otherwise perhaps not so useful) hermaphrodite and male sexes, hermaphrodite self-fertilizing, thus easy to maintain, easy to obtain isogenic strains. But still easy to do genetic crosses, since males available. complete sequence known (not so special anymore) 19. Which two major technologies exist to study the function of a gene (not its expression!) in C. elegans, when initially only the sequence is known. (1 p) RNAi, RNA interference Gene knock-outs generated by mutagenesis, identified by PCR. This can be either straight mutagenesis and identification by PCR. Or by using strains with transposons hopping around, identify the transposon insertion by PCR (or get transposon strains from the genome center) and then identify deletions when the transposon jumps out. 20. Describe at least two features that discriminate apoptosis from necrosis. Describe at least two biological processes where apoptosis is relevant for normal development to occur. (2 p) cell swelling due to injury, unscheduled (necrosis) versus cell shrinkage as part of a scheduled removal of the cell undergoing apoptosis (apoptosis) cell lysis due to cytoplasma membrane integrity loss (necrosis) versus break-up of cell into apoptotic bodies that keep the cytoplasma membrane intact (apoptosis) 7

8 organelles become dysfunctional early in the process (necrosis) versus late in the process (apoptosis) random DNA/chromosome/chromatin degradation (necrosis) versus ordered disintegration of DNA/chromosome/chromatin into nucleosomal fragments (apoptosis) 21. List at least three types of histon modifications and the enzymes carrying out these modifications. (3 p) phosphorylation, acetylation, methylation, ribosylation, ubiqutination 22. Name at least two discoveries that have been crucial for the development of molecular (DNA) cloning techniques. (1 p) tex: restriction enzymes, DNA ligase, reverse transcriptase, PCR 24. Explain why the human transcription factor X can function at the same target gene as an activator in one cell type but as an repressor in another cell type! (2 p) Cell-type specific composition of coactivators and corepressors 25. What is the general purpose of developing synthetic drugs for nuclear receptors. Give one example of specific medical relevance. (2 p) To modulate receptor activity (agonists to enhance, antagonists to inhibit) and thereby to prevent or treat disease conditions. Examples: Inhibition of estrogen receptors in breast cancer cells by using anti-estrogens (tamoxifen, raloxifen) Activation of glucocorticoid receptor in anti-inflammatory processes by using synthetic glucocorticoids 8

9 26. Describe some general features of transcriptional co-regulators and give one specific example for coactivators with chromatin-modifying activities. (3 p) enhance of inhibit the transcriptional activity of DNA-bound transcription factors do not directly bind to DNA directly interact with DNA-bound transcription factors function often in multi-protein complexes often larger, multidomain proteins Example: HAT (histone acetyltransferases) e.g. SRC1, p300/cbp, PCAF, GCN5 27. Nämn två fördelar med att använda tetracyklinreglerad genexpression i en cell i jämförelse med transient transfektion. Vilken bild beskriver vilket system TET-OFF respektive TET-ON? (2 p) all cells are transfected and thus express protein protein expression levels can be regulated by tetracyclin-dose cell-toxic effects of protein expression can be avoided 28. Describe (rita gärna) the three different type of plasmids which are components of a mammalian two-hybrid system. Explain what type of protein is expressed and for what reason - from each of these plasmids! (3 p) DNA-binding domain (e.g. GAL4, lexa) - protein X hybrid (bait) Activation domain (e.g. GAL4, VP16) protein Y hybrid (prey) Reporter plasmid (e.g. GAL4-responsive luciferase reporter) 29. När kan man tänka sig att peptiden SSNHQSSRLIELLSR binder till en nukleär receptor och varför? (1 p) När receptorn befinner sig i en aktiv konformation och har bundit en agonist (estrogen), då bildas en yta för LXXLL motiv som ofta finns i coaktivatorer. 9

10 30. Fluorescence cell imaging: Describe how FRAP works. (1 p) You bleach an area where the fluorescent protein is localized and then take time laps images to study the recovery of fluorescence. 31. Beskriv hur en vektor som används till att framställa knockout möss kan se ut. (1.5 p) SV. Den ska innehålla en positiv selektionsmarkör (vanligen neo) som flankeras av isogent DNA (c:a 5 kb på var sida) där homolog rekombination kan ske. Vektorn ska vara konstruerad så att en mutation som förstör en specifik gen skapas, t. ex en viktig exon tas bort eller ett stopp kodon i den kodande regionen bildas. Dessutom bör vektorn innehålla en negativ selektionsmarkör i ena ändan av konstruktionen för att hindra slumpvis integrering av konstruktet i genomet. 32. Name at least three different methods to study protein-protein interactions. (1.5 p) GST-pull-down two-hybrid assay co-immunoprecipitation SPR (surface plasmon resonance) / BIAcore FRET (fluorescense energy transfer) 10

11 BERÄTTARFRÅGOR (essay-type longer answer) 33. Western blot analysis and immunohistochemistry of many tissues and cell lines shows that protein X is exclusively expressed in the cytoplasm of the human breast cancer cell line MCF-7. Explain all experimental steps which are necessary to clone the cdna encoding protein X. (Note: The protein/cdna is novel and not available from other researchers or commercial suppliers, so you have to clone it yourself!) (6 p) Common steps: Isolate mrna from the MCF-7 cell line make cdna using reverse transcription Alternative A: generate a cdna expression library immunoscreen using antibody against protein X (expression cloning) isolate positive clones sequence the cdna inserts Alternative B: We assume the amino acid sequence of protein X is known (since we can predict all human proteins / open reading frames): BLAST search to obtain the corresponding cdna sequence encoding protein X Design of 5 and 3 PCR primers to amplify the full coding region (5 ATG-3 Stop codon) PCR using MCF-7 cdna and TAQ polymerase Cloning of the PCR-products into T-vectors (to propagate stable clones in a plasmid) Direct sequencing to confirm DNA sequence identity (absence of PCR-based mutations) 11

12 34. Beskriv kortfattat principerna för FRET (Förster Radiationless Energy Transfer / Fluorescence Resonance Energy Transfer) och ge minst två exempel på molekylär- eller cellbiologisk tillämpningar. (6 p) (SVAR: TVÅ KROMOFORER DÄR DEN ENAS (DONOR) EMISSION MATCHAR DEN ANDRAS (ACCEPTOR) ABSORPTION; EXCITATION AV DONOR I NÄRVARO AV ACCEPTOR GER FLUORESCENS FRÅN ACCEPTORN; BEROR PÅ AVSTÅNDET; SAMLOKALISERING ELLER KONFORMATIONSOMVANDLING) 12

13 5. (5 p) Du har transfekterat celler med tre olika plasmider som kodar för tre olika mutanter av en transkriptionsfaktor. Nu vill du ta reda på vilken mutant som har bäst transaktiveringsförmåga. För att detektera detta använder du luciferas som reportergen vars uttryck aktiveras av dina muterade transkriptionsfaktorer. Efter skörd av dina celler har du följande tre prover: Prov 1 = transfekterad med mutant 1 Prov 2 = transfekterad med mutant 2 Prov 3 = transfekterad med mutant 3 Med hjälp av Bradford metoden vill du bestämma proteinhalten i dina prover. (A) Rita med hjälp nedanstående data en standardkurva ur vilken du bestämmer total proteinmängd i dina prov. Din totala provvolym är 100 du har mätt absorbansen på 1 l resp. 10 l av varje prov. l och Proteinbestämning Abs 595 nm 13

14 Namn Personnummer Absorbans 595nM 0 g BSA 0 2 g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA g BSA 1100 Absorbans 595nM Prov 1 1 l 500 Prov 2 1 l 200 Prov 3 1 l 800 Prov 1 10 l 1000 Prov 2 10 l 1100 Prov 3 10 l

15 Namn Personnummer (B) Efter att du mätt luciferasaktiviteten på 10 data : l av ditt prov får du följande luciferasaktivitet Prov Prov Prov Viken mutant har bäst transaktiveringsförmåga? SVAR: Rita en standardkurva. Använd data från 1 l provvolym som hamnar inom det linjära området för att beräkna proteinmängden i resp. prov. (2p) Proteinbestämning Abs 595nM mg protein Abs 595 nm Prov 2 = 2µg/µl Prov 1 = 5µg/µl Prov 3 = 8µg/µl 1) SVAR: Total proteinmängd (1p) Prov 1 = 5 g/ l x 100 l = 500 g Prov 2 = 200 g Prov 3 = 800 g 2) SVAR: Mutant nr:2 har högst transaktiveringsförmåga 50 luciferasenheter/ g protein Luciferasvärderna skall normaliseras mot proteinhalten. 15

16 Namn Personnummer Proteinhalt i 10 l provvolym: (1p) Prov 1: 5 g/ l x10 l=50 g Prov 2: 20 g Prov 3: 80 g Luciferasaktivitet/ g protein skall beräknas (1p) Luciferasaktivitet/10 l prov Prov 1: 2000 Prov 1: 2000/50 g prot = 40 luc.akt/ g prot Prov 2: 1000 Prov 2: 1000/20 g prot = 50 luc.akt/ g prot Prov 3: 400 Prov 3: 400/80 g prot = 5 luc.akt/ g prot 16

17 Namn Personnummer 36. Choose to answer only ONE of the two following questions: 36 A.The transcription factor A2 is a ligand-dependent DNA binding protein the regulates gene expression by binding to A2 response elements in the 5`regulatory region of its target genes, such as TG1. Describe how you would design a ChIP (chromatin immunoprecipitation) assay to verify the recruitment of transcription factor A2 to the TG1 gene using immortalized human cells, and summarize the expected results. (6 p) The students should mention that they need an antibody to A2, and they must design PCR primers to amplify the TG1 gene promoter containing the A2 response element. They should also mention that the cells would be treated with ligand, cross-linked, sonicated, immunoprecipitated with anti A2 antibody. The sequences should be amplified by PCR and separated by agarose gels. An amplified band should be visible in the treatment lane but not in the time 0 or untreated lane. Bands should be visible all total samples. OR 36 B. Describe in detail how in vitro transcription assays works and the important components of the assay. (6 p) Answer: A DNA or chromatin template with binding sites for an activator and a promoter is incubated with an activator and appropriate cofactors (optional) to allow for factor binding. RNA polymerase II, GTFs (general transcription factors) and cofactors, either as recombinant purified factors or in HeLa nuclear extract, are added to allow for preinitiation complex formation and after further incubation rntps are added to allow for transcription initiation. RNA analysis can de done by using a G- less cassette or with primer extension assay. 17

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-11-24 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2012-10-23 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-9: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 10-11: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Protein A / Fc co-crystal complex Protein A domain Antibody Protein A binding Protein A domain CH 3 CH 2 Deisenhofer 1981 Upplägg av labben Framtagning

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Cellens genetik Cellen Växtcellen Växtcellen Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Artförädling genom riktad avel Religiösa förbud mot syskongiftemål Redan de gamla grekerna.. Aristoteles ~350 år före

Läs mer

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Astrid Gräslund Inst. för biokemi och biofysik Stockholms Universitet Föreläsning, Värnamo, 131016 Epigenetik

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2013-01-15 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-8: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 9-12: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30-38.5 poäng

Läs mer

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder Genomic Era Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder MaiBritt Giacobini PRIMA Järva 50tal Watson Crick double helix 2003 Humana genomet 3 miljarder baspar kartlagt Stor implikation

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Biologisk enfald. enheten i mångfalden. Anders Liljas Biokemi och Strukturbiologi

Biologisk enfald. enheten i mångfalden. Anders Liljas Biokemi och Strukturbiologi Biologisk enfald enheten i mångfalden Anders Liljas Biokemi och Strukturbiologi Naturen har en enorm mångfald av livsformer. I luften, på land och i vattnet Charles Darwin (1809-1882) Darwin studerade

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

I. Flersekvensjämförelser, sekvensmotiv och profiler. II. Fylogenetisk analys

I. Flersekvensjämförelser, sekvensmotiv och profiler. II. Fylogenetisk analys I. Flersekvensjämförelser, sekvensmotiv och profiler II. Fylogenetisk analys I. Flersekvensjämförelser (multiple sequence alignments, MSA) Jämföra tre eller fler sekvenser samtidigt (homologer eller funktionellt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Rening av proteiner: hur och varför?

Rening av proteiner: hur och varför? Rening av proteiner: hur och varför? (och lite biologiska grunder) Joakim Norbeck! norbeck@chalmers.se! Grunder! Plasmider! Protein-rening! Detektion!!!!! Mest relevanta sidor i "Cell" är 510-518 & 532-552!

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Proteinsyntesen. Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet

Proteinsyntesen. Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet Proteinsyntesen Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet Ett fundament i proteinsyntesen är strukturen av nukleinsyror. F. Crick, J. Watson & Wilkins Nobelpris i medicin 1962 Wikipedia

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND MPCR Multiplex Polymerase Chain Reaktion JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND Vad är multiplex PCR Variant av PCR Möjliggör samtidigt att amplifiera (masskopiera) många målsekvenser i en enda reaktion.

Läs mer

Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rapport från ASCO- Och kliniken Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vad är målstyrd behandling vid cancer? drugs

Läs mer

Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar. Kerstin Lindblad-Toh

Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar. Kerstin Lindblad-Toh Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar Kerstin Lindblad-Toh Målsättning med min forskning Att hitta människors sjukdomsgener via: - djurmodeller - en bättre förståelse av arvsmassan - storskalig

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar

Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Övning i bioinformatik Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar Många molekylärbiologiska databaser och program är fritt tillgängliga

Läs mer

Kromosomer, celldelning och förökning

Kromosomer, celldelning och förökning Kromosomer, celldelning och förökning Kromosomen Hur ligger DNA lagrat? DNA 2 nm Prokaryota celler har vanligtvis endast en kromosom. I eukaryota celler finns alltid mer än en DNA-molekyl som bildar olika

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer