Per Pettersson (C) för Gunilla Franklin (M), landstinget Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Pettersson (C) för Gunilla Franklin (M), landstinget Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida (9) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Föredragande Sekreterare Utses att justera Kjell Persson (S), 1:e vice ordf, landstinget Annelie Larsson, Syngruppen Ingela Lindahl, Rörelsegruppen Fredrik Lindström, Rörelsegruppen Britta Strandberg, Medicingruppen Kickan Fält, Psykgruppen Kristina Nord, Hörselgruppen Karl-Erik Kohlström, Medicingruppen Gunnel Lindborg, adjg, HSO Gunilla Berglund (C), Region Dalarna Per Pettersson (C) för Gunilla Franklin (M), landstinget Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Yvonne Törnqvist, Rörelsegruppen Eva-Britt Nordell Jansson, landstinget Pernille Hallgren, landstinget Helena Thelin, landstinget Kerstin Nilsson, handikappkonsulent, landstinget Sylwie Bergstedt, landstinget Ingela Lindahl, Rörelsegruppen Underskrifter Sekreterare Sylwie Bergstedt Ordförande Kjell Persson Justerande Ingela Lindahl

2 LANDSTINGET DALARNA (9) Organ Sammanträdesdatum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset Underskrift

3 LANDSTINGET DALARNA (9) 29 Inledning Ordförande Kjell Persson hälsar alla välkomna till s sammanträde. Därefter följer presentation av de närvarande. 30 Protokollsjustering a t t utse Ingela Lindahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 31 Dagordning Ordföranden går igenom dagens agenda. a t t godkänna dagordningen. 32 Budget 2013 Eva-Britt Nordell Jansson, ekonomienheten, informerar om budget 2013 för Landstinget Dalarna. Bilaga 32 Landstingsfullmäktige beslutade om budgeten i juni Nytt beslut tas i Landstingsfullmäktige november, då man utvärderar och reviderar vad som hänt från och med juni Landstingets budget 2013 omfattar kommunalisering av hemsjukvård, skattehöjning 2013, ny prognos på prisutveckling och skatteunderlag samt prognos Prognos 2012 Prognos 2012 (aug) varav; Verksamheten Skatt, finansnetto Återbetalning AFA + 29 mkr mkr + 53 mkr +101 mkr Kommunalisering av hemsjukvård Kommunaliseringen av hemsjukvård träder i kraft i januari 2013 och innebär att 130 anställda berörs. Hjälpmedel för 47 miljoner går också över till kommunerna. En skatteväxling med 23 öre görs mellan landstinget och kommunerna. Eventuellt kan även omställningskostnader tillkomma. Varför skattehöjning Demografisk (befolkningsmässig) förändring Medicinsk utveckling Nya läkemedel Investeringsbehov Pensionskostnader Återställande av ackumulerat underskott

4 LANDSTINGET DALARNA (9) Skattesats 2013 Nuvarande skatt 10,89 Skatteväxling - 0,23 Skattehöjning + 0,50 Skatt ,16 Budget 2013 Kommunalisering av hemsjukvård Satsningar / utökade ramar (ny regional kulturplan, tandvårdsreform, vårdköer, primärvård, medicinsk utveckling, e-hälsa m m) Ram för fördelning Hälso- och sjukvård och Central förvaltning Besparingar steg III / IV och generellt sparbeting Primärvården Primärvården har brist på ett stort antal allmänläkare, ca 85 st. Detta är ett problem, eftersom primärvård utgör grunden för hälsooch sjukvård. Därför kommer det nu att satsas på höjda löner och bättre arbetsvillkor för allmänläkare och nyrekryteringar. Målet är att varje allmänläkare inte ska ha fler än patienter idag förekommer det ofta att en allmänläkare har över patienter. Vårdköer Landstinget Dalarna har beslutat att satsa flera miljoner på att få bort vårdköerna. Operationsteam ska anlitas för att genomföra operationer under helger. Erbjudanden om operationer utanför länet kommer att ges till befolkningen i större grad. Hittills har ett mycket stort antal gråstarrsoperationer genomförts under helgerna av läkare utifrån. Detta är inte dyrare än om man remitterar patienter till andra län för operation. Landstingets mål är att kunna hålla vårdgarantin. Ordföranden tackar för informationen. 33 Högkostnadsskydd för hjälpmedel - lägesrapport Pernille Hallgren, ekonomichef vid Landstingets Hjälpmedelscentral informerar om det aktuella läget inom hjälpmedelsområdet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är landstingen och kommunerna skyldiga att tillhandahålla hjälpmedel för befolkningen. Varje landsting bestämmer själva vilka produkter som ska vara hjälpmedel. Något nationellt högkostnadsskydd för hjälpmedel finns inte idag. Avgifterna för hjälpmedel varierar inom alla landsting. I Dalarna är hjälpmedelsavgiften 150 kr. Besökavgifterna ingår i de nationella kostnadsnivåerna.

5 LANDSTINGET DALARNA (9) Avgifter och kostnader inom Landstinget Dalarna Besöksavgift Betalas enligt avgifter för hälso- och sjukvården, vid träff med hälsooch sjukvårdspersonal för utprovning, träning och uppföljning av hjälpmedel. Besöksavgiften ingår i högkostnadsskyddet för landstingets öppenvård. Ingen besöksavgift vid besök på verkstad eller av landstinget anlitad serviceorganisation för reparation av förskrivet hjälpmedel. vid besök hos privata friseringar för utprovning av peruk /toupé eller glasögon / linser hos privata optiker. Hjälpmedelsavgift Betalas per komplett hjälpmedel inkl tillbehör vid första utlämnandet - sedan betalas hjälpmedelsavgift för varje ytterligare hjälpmedel och vid nya bedömningar för kompletterande tillbehör. Hjälpmedelsavgiften är 150 kronor. Hjälpmedelsavgiften Ingår inte i något högkostnadsskydd. Ingen hjälpmedelsavgift För inkontinenshjälpmedel, hjälpmedel som omfattas av maxbidraget dvs peruker, toupéer, glasögon och kontaktlinser, ej heller för förbrukningsdelar och reservdelar. Om patienten är inskriven i sluten vård eller avancerad hemsjukvård betalas ingen hjälpmedelsavgift. Hjälpmedelsavgift vid fortsatt behov efter utskrivning Hjälpmedelsavgift betalas om det finns ett fortsatt behov av hjälpmedlet efter den period man varit inskriven. Hjälpmedel med egenavgift Egenavgift betalas för vissa hjälpmedel, vilka motsvarar en produkt som används av de flesta. Egenavgiften motsvarar normalkostnaden för motsvarande produkt. Kostnader för förbrukningsdelar Vardagliga förbrukningsdelar som fortlöpande förslits, får man betala själv samt eventuell monteringskostnad. Försäkring och kostnader för borttappade hjälpmedel m m Man får betala för skadat, borttappat, stulet eller förstört hjälpmedel innan nytt hjälpmedel kan förskrivas. Vid dyrare eller stöldbegärligt hjälpmedel ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om hemförsäkringen täcker kostnaderna för förlorat hjälpmedel.

6 LANDSTINGET DALARNA (9) Hyra, låneavgift eller köp Vilket alternativ som gäller beror på typen av hjälpmedel. Hyra betalas - t ex inför en semesterresa eller för hjälpmedel till en anhörig som kommer på besök. Man kan också köpa hjälpmedlet. Det är i detta fall inte fråga om en förskrivning av hälso- och sjukvårdspersonal. Merkostnader Eventuella merkostnader får man betala själv, t ex ökade elkostnader på grund av användning av hjälpmedel. Exempel på avgifter för hjälpmedel CPAP (andningsmask för sömnstörningar) Hyresavgift: 100 kr/mån (Ingen hjälpmedelsavgift) Ortopedtekniska skor Egenavgift: 400 kr/par för 0 15 år 800 kr/par fr o m 16 år (Ingen hjälpmedelsavgift) Hörapparat Hjälpmedelsavgift: 500 kr per hörapparat. (Barn och ungdom 0 19 år: ingen avgift) Avgifter inom kommunen Varje kommun beslutar själv om sina avgifter, som alltså kan variera. Kommunernas avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet för landstingets öppenvård. Kommunalisering av hemsjukvård Kommunaliseringen i Dalarna fr o m januari 2013 innebär att hjälpmedel för 46 miljoner går över från landstinget till kommunerna. Kommunerna ska nu börja se över hjälpmedelskostnaderna inför kommunaliseringen. Synpunkter och frågor från ledamöterna - Det är viktigt att alla kommuner har samma kostnader. Svar: Lösningen kan vara att införa en Gemensam nämnd för landstinget och kommunerna, som kan besluta och enas om respektive kostnader. - Finns det en risk för att man får sämre hjälpmedel? - Kan vi mota Olle i grind så att detta inte händer? - Hur många är det som behöver hjälpmedel? Detta måste kommunerna undersöka. Svar: En gemensam nämnd direkt under Region Dalarna skulle kunna förebygga detta, genom att gemensamma regler upprättats. - Varför ska hjälpmedel kommunaliseras? Det finns ju både rika och fattiga kommuner.

7 LANDSTINGET DALARNA (9) - Detta är olyckligt, eftersom förskrivaren kan finnas i en kommun och den som betalar i en annan. - LDH bör finnas kvar som hjälp med råd till befolkningen. - Det behövs ett högkostnadsskydd. - Det är bråttom med införandet av högkostnadsskydd. Bra med samordning mellan landstinget och kommunerna. Svar: En gemensam nämnd mellan landstinget och kommunerna är ett bra alternativ. Borde kunna bildas ca 1 år efter kommunaliseringen. - Min fritidscykel ingår inte i högkostnadsskydd betalar årlig kostnad på kr. Blir det ändring av denna kostnad? Svar: Just nu diskuteras endast övergripande frågor. - Det finns risk för sämre kvalitet om man upphandlar billigare hjälpmedel och risk för komplikationer, t ex operationer för den enskilde och högre kostnader för hälso- och sjukvården. - LDH slänger onödigt många hjälpmedel som endast använts några få gånger. Hjälpmedlen borde i stället kunna lämnas till Ta till vara. Högkostnadsskydd för hjälpmedel Landstinget Dalarna har för avsikt att vänta med införande av ett högkostnadsskydd tills dess att kommunaliseringen är genomförd och samverkan kan ske med kommunerna. Fritt val av hjälpmedel kan eventuellt införas i länet. Omfattas ej av högkostnadsskydd. Ordföranden tackar för informationen. 34 Landstingets Extern Webb - synpunkter Ordföranden påminner ledamöterna i Länshandkapprådet om att inkomma med synpunkter om tillgängligheten på landstingets externa webb. Annelie Larsson, syngruppen påpekar att bilagor och dokument måste bli tillgängliga för talsyntes på Extern webben. Det går bra att skicka synpunkterna till LHRs sekr Sylwie Bergstedt via e-post:

8 LANDSTINGET DALARNA (9) 35 Representanter i s Byggrupp Vid s sammanträde valdes följande ledamöter i LHR Byggrupp för mandatperioden : Annelie Larsson - Syngruppen, Kristina Nord - Hörselgruppen, Karl-Erik Kohlström - Medicingruppen, Rolf Eriksson - Psykgruppen och Fredrik Lindström Rörelsegruppen. Det är angeläget att landstingets verksamheter och medborgarinformation är tillgänglig och kan brukas av medborgarna. Därför är det värdefullt att få synpunkter från föreningar med fokus på olika funktionsnedsättningar. En förfrågan har skickats till Astma- och Allergiföreningen Dalarna och Hjärnkraft Dalarna om deltagande i Byggruppens sammanträden. Byggruppsmöte är planerat till 19 november, kl tillsammans med Landstingsfastigheter, då bl a följande frågor tas upp: o Nya vårdblocket, Falu lasarett anpassning till personer med funktionsnedsättning o Skyltning o Hörslingor o Lokaler anpassade för rullstolsburna o Checklista 36 Rekreationsverksamhet i framtiden Handikappkonsulent Kerstin Nilsson berättar att avtalet med Skistar i Tandådalen är uppsagt. Enligt politiska beslut ska rekreationsverksamheten fortsätta, men frågan är var verksamheten ska bedrivas. Kerstin Nilsson har, tillsammans med landstingets avtalschef Lars Johansson besökt andra alternativa hotellanläggningar. Fredrik Lindström, Rörelsegruppen, LHR har även deltagit för att kolla tillgängligheten för funktions- och rörelsehindrade. Landstinget vill ha in offerter från intressenterna i mitten av november. Ordföranden meddelar att en skrivelse från FUB inkommit till landstinget, i vilken man beskriver sin oro över en eventuell nedläggning av rekreationsverksamheten, som är så viktig för föreningens medlemmar. Ordföranden betonar att rekreationsverksamheten kommer att fortsätta och tackar för informationen.

9 LANDSTINGET DALARNA (9) 37 LHR ordförandeträff Ordföranden meddelar att ny tid för LHR ordförandeträff är 13 november, kl Vid Ordförandeträffen kommer följande frågor att tas upp: Färdtjänst Sjukresor Inkontinenshjälpmedel Kallelse kommer att skickas ut. 38 Övriga frågor Anmärkning på tillgänglighet Ingela Lindahl, Rörelsegruppen ställer frågan; Vart ska man vända sig när man vill anmärka på utrustningen för funktionshindrade när det gäller toaletter på sjukhus / lasarett eller vårdcentraler? Kerstin Nilsson tar gärna emot synpunkter och klagomål på tillgänglighet för funktionshindrade, som hon vidarebefordrar till LHR Byggrupp. Det går också bra att kontakta Landstingsfastigheter direkt för åtgärd. Ordföranden tackar för informationen. 39 Sammanträdesplan 2013 Förslag till datum för s sammanträden 2013 översänds så snart som möjligt. 40 Avslutning Ordföranden tackar för idag och sammanträdet avslutas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) Plats och tid Landstingshuset, Futurum, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2011-11-09 34-43 1 (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen Ingrid Hellberg, Omsorg- och

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna 2001-10-22 Dnr LDH0110/01 Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna synsätt ansvar finansiering Hjälpmedelsdelegationen Bernt Persson, ordf Anders Classon Erik Björklund Johan Thomasson Torsten Larsson

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.00 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Kathrine Alriksson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Karl Lind PRO-Backaryd Stig

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 81-98 Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid:

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer