Ånslrörrr rcn lildlevbm2002l. ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll I ÅNN. INORRBOT1Itr. HONKAMAÅS YINTERö\TNING APROPÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånslrörrr 2001. rcn lildlevbm2002l. ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll I ÅNN. INORRBOT1Itr. HONKAMAÅS YINTERö\TNING APROPÅ"

Transkript

1 INORRBOT1Itr APROPÅ HONKAMAÅS YINTERö\TNING Ånslrörrr 2001 SKJUTOFF. SPALT PDRSONALNYTT CYKELTT,]RGEN. SKANDINAVIEN ORDF.KONFERANSEN I ÅNN Medlem i S\{EROF? ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll rcn lildlevbm2002l

2 Aprop ROslN-medlemmar, officerskollegor och sympålisörer! Niir detta skrivs är vå.vintem som vackast. Doften från korvgrillningseldama spdder sig över vår nordliga utpost. Skidoma år eft r biista förmagå iordningstiillda ftir den fuliga fällmarschen. Detta är en av vå.ra Itimitmsra traditioner och som i år imefattar åinnu fler moment av överlemadskarak:ir Till nästa år skall vi göra en kraftsamling ftir att söka locka fler lngre r servarc att delta. Vi kar också fr )derligare resurser fiån centralt håll (sc artikel om ordltirandekonferensen 2001). Vi har ett fortsatt bra program uder våren och höst n. Efter f:illmarschen Iiiljer ett ledarskapsseminarium. I augusti-september ftrljer marinöl,ning ud Malören och Polcirkelör,ning i Keminmaa i Fir and (förstå helgen i september). Under oktober gör vi ett studiebesök vid F21 m d bland annar mörkeflygning och aret avslutas traditions r igt med örbandschefsträff och Honkamaas vinterövnirg. Det nya reservomcersfitrbundet. SVEROF, har haft sil fijrsta konferens. Derma gav mersmak. Det finns en stor optimism, en starkarc organisation och struktur samt större resurser än de vi hade i SAFR. För Norbottens del kan jag bara se positiva fakorer - utvecklingsmöiligheter och ökade resurser. Vi har en mycket god verksanfiet - örbundet vet att vi har cn god verksamiet och det iir upp till oss att komma med idöer om rad vi vill genomföra Jag rekommenderar SVEROF's hemsida *** slerolors där all änlbar information finns och där Du kan länta Drg vidare till ROSIN s hemsida Alla RoSlN-medlemmar är hjärtligt välkonrna att komma med fdrslag och idder på verksamhet det finns bara möjligheter. ellcr som Walne Gretzl] har sagt "Det år 100% chans att missa med de skott man alddg skjuter". Vi måste våga p(jva nva grepp firr att kornma framåt. Jag vet att vi har kraften och viljan att göra det. Viil möft på någon av råra aktiviteter in the nerv millenium. Lasse

3 I Konsten att hitta hem LAPPEN Honkåmåås vinterövning 1999 trodde vi skulle blj den sista. Eller rättare sagt oroadeossö\eromder.kullebli.å. Mcn icke,.a \icle. Dcn - l2år200u.lol vi på nytt uppställda ör den åttonde upplagan av dennamycketpopulära övning_ Vi blev 14 Rosinare som lämnade av till Harry Thorneus och nu stod ocksa rcsenot'ficercn och hedersmedlemmen Göran Honkamaa i ledet..!l'? Chef/öt FortverLet i Norr, heh dnnu hdnte. RESERVOFFICER OCH HEDERSLEDAMOT I ROSIN, Öy 1. GöRAN H(,NKAM.4,A Vi blev uppdelåde i 2-månnagrupper och fick en persedelpåse nedtryckt över våm huvuden när vi steg in i bussen. Den körde oss sedan lite kors och lvärs ionan vi blev avställda imörka skogen med ca en minuts mellanlum mellan gruppema. Där stod man plötsligt någonstans med en ficklampa och en karla i handen. Uppgiften var att snarast ta sig rillbaka till A8, eller ftjrlåt, I t9 artilleribataljon heter det visst i dag. GamlaA8 är som bekant ett minne blott. Först gällde d t ått listå nt var yi befann oss. Detgick l.ätt snabbt liross som är "uppväxta" och utbildade i trakten av Boden. Att hitta kontrollerna var inte

4 LAPPEN GO'NATT hlrt da,ih ri kan i, i b$ser. Do.k k.innet \j igeu (?) hcttot Bjtjt* ath Cåhlh \orl k"ep ht1,1!.1 i fai\lntech. giort i en handvåndning men det gick att hitta tillbaka till A8 där skytte vidtog innan dom sista kontrollerna stämplades in på katan. En välbehövd bastu satt fint elier den strapatsen. Renå och prydliga var det dågs för tråditionelltjulbord. TACXADE FOR IVATE) sink Edtil Dntlrt Dårefier höll Oversle L. Gömn Honkam.ra fiiredrag om fonifikationslerkei där han som bekant är chef för Forl\ erkct i \ on soln kanske snal1 bär nanmet Svenska Försvarshus. Ovningsledef en nrajof Han] Thom us gav en fttrsvarsupp

5 I,APPIiN lysning om allt n),tt om och med Hemvämet innan han övergick lill prisutdelning. TENNSKIDAN bler den h.ji t,i lkdll kätnpa on fan.jrei: Fö]sta irtc.ktirea /nk Intls G Oscars.n och Ste an Lu betg san h.ir.ll.hketu rypharlnun"cn Ciran Hankdmd! t,iinen till r.ihstet sl,it böllehs witd, ntajar Har^ Thomar" Nattorientedngen vanns av gruppen Stellan Lundberg och Flans C Oscarsson (gaing 3 are fijrstås (Red)). Dom iijrårades en inteckning i det nyav-pris cöran Honkamaa fixat. En tennskida som endast utdelas till skidåkare för VM-OSoch värdscupsegrare. Det skall vandratill år2004. lnga dåliga grejer, som Marin Ljung brukade säga. På andra plats kom Matts Rehnströrn/Lars Sjöberg, h a Stig cåhlir/lars-cudnar Björk,lyra Håkan Nåsberg/Kennett Svensson och lemma tite lfijfsvararna Bedil Drugge/Sten Heijer Vi tackar Harry Thorn6us och hans medhjälpare liir en trevligoch meningsfull övning. Honkamaas vinterövning har alltid innehållit tävlingar av klass och som passar alla åldmr Vi ser fram mot december 200 I med tillftjrsikt och lägger oss i hårdträning i god tid.

6 I APPF,N 1 Desta firu kt,llc acksll KONSTEN ATT HITTA HEM,lillA3, nånliscn:./nik fihster: Görcn Ldestddits, IIåkdn Ntitbetg, LaB SjöbetE a.h Mdtts Rehnshnn Stort tåck ån en gång. Lårs-Gnnnår Björk PERSONNYTT Vi hälsar fijljande medlemmar vålkomna till Reservollcerssällskapet i Noffbottcn län, ROSIN. MagnusKondradsson LULEA Lennaft Lidman BODEN BODEN Jörgen Lundgren

7 Ar du medlem i SVEROF? Som medlem i SVEROB Förbundet Sveriges Reservofficerare, får Du möjlighet att delta i bland annåt:. kompetensutvecklandeutbildningarochseminarier. öreläsningar och debatter. idrott och sk)4te. kamratträffar och annan klubbverksamhet. intemationellaaktiviteterochnätverksbyggande. du har ett bra ftirsäkringsskydd på ROSINS aktiviteter Du fir tidsldften Reservofficeren som kommer ut b,,ra gånger per år. Du kan gå med i NÄTVERKET - en tjänst ltjr reservofficerare som vill bredda sitt kontaktnät. Niir Du går med i SVEROF blir Du automatiskt även medlern i SROF, Genom SROF hålls Du infomerad om vad som gäller ftir reservofficerare i omstruktureringen av Försvarsmakten och får information om nya avtal erc. Du kan lå slöd och råd i avtatsfrågor och dylikr eller;jd problem i kontakten med arbetsgivaren. Möj lighet fims också att delta i påverkansarbetet inom FM vad gäller det nya rcservofficerssystemet. Medlemsavgiften äri 150 kr till och med 25 år samt från och med 65 år 300 kr mellan år Aurora Carlström Infomationsarsvarig SVEROF Tel: omdu vill bli medlem eller har andra frågor om medlemsskapet. Du kan ta kontakt med :

8 I,APPF,N ROSIN GRÄTULERAR DE SOM FYLLER: 60 ÅR ÅR 0l l l ÅR 0l ÄR Jan Nilsson Bjöm Lundqvist Kennett Svensson Hans Brusewitz BjömKullberg Karl-Ludvig Schöder Lars Hjeltman Curt Sundkvist KjellEriksson Ivar Berglund Ragnar Hedemalm Hans Högdahl Sten Heij er Staffan Mörberg Curt Pettersson Luleå Kiruna Gamnelstad Luleå Luleå S Sunderbyn GIödinge S Sunderbyn Boden Junsele Karesuando Kalix Luleå Övertomeå Luleå Detfinns säkertflersom 1y1ler år, men redaktionen har inte dina födelsenummer och då kan man inte veta n:ir Du fyller år Stort GRATTIS från ROSIN, framför allt om du lyller årl Men Du kån också skriva eller ringå till: Ulrik Lönroth, Spådvägen 4, Boden, Tel. 092f E-postadress: Det ärju inte bara på den här sidan man måste veta dina fijdelsenummer utan t.ex-om Du skall på Polcirkelövningen etc.

9 TiII ROSIN Jag 1år hänned liamlöm rnitt varmaste tack lijrgratulationerna på mid jijdelsedag den 2 nrars 200t. och jåg ber Dig vidarebeforclra mifi tack till övfig; styrclseledanlijrer. Visst är del roligt bli ihågkommen av gamla välner. Jag sel fianr mot lortsatt deltagande i ROSlNjs aktiviteter, trots att åren har hopat sig på min grånade hjåssa. Förmin delförcstås nånnast årets!ällmarsch. Det är beundransvät att ROSIN foftfarande vidmakthåller så många värdelulla lnditioner, trots liirsvårets dekadans. Bästa hälsnil]gar Sten Heijer Så har då vår vän Gunnar Dahlquist Boden lämnar detjordiska livet. 77 år gammal. Han var yrkesofficer Han har arbetat bl.a som regementsintendent vicl lng3, I 19, IFON och MFÖN. cunnar var övlt när han gick i pension, och btev ociså ROSIN-medlem eft er pensioneringen som yrkesoffi cer Han ha. skivit många böcker / häften om Boden oclr han har bl.a. skivit om lörsvarct i Bode Norrbotlen. CLrnnar har hållit förnäma och intressanta fitredrag på väa RoslN-aktivireler. Vi kommer att sakna honom i ROSIN.

10 I,APPFN ÅRSMöTE 2ool På årcnöet,ar bå.le unsa, te.lelål.te^ o.h gd'nll rytrcsertetu.le Fn: fuu\ pti denna bill n.lellklu\ nitu HÅKAN NÅSBERG ach MA'rTS REHNSTRöM ldr unsd nnn: ERIK SEGERSTEDT o.h LINUS NyOyIST Vi var 22 ROSIN-are som trotsat kylan C30) på lorsdagskvållen 22 februari. Det var sällskapets 42 årsmöte. Vår ordlörande var i London i ljänsteärende och, liksom i!ol, vår vice odf. RollBegström lijrde klubban på ett mycket gediget sätt. Han började med att läsa upp det brev som Lars skrivit till åmötetesdeltaganra. Men sedan gick det av bara tärten, dvs årsmötet tog bara omking 38 minuter. Här fölierctl-sroaldtag_&ålålseolet. Verksamhetsberättelsen för 2000 lästes igenon och kunde låggas till handlingarna.. Kassaredovisningen gicks igenom av vår skåttmästare som kunde litrklara varför ett bugetöverskott på k kunde ftirvandlas till ett underskott på 3241,43 krcnor. Revisorema bifijll räkenskaper och förvaltning år 2000 och kunde föreslå årsmötet om att styrclsen och skattmästaren skulle beviljas ansvarfrihet, vilket årsmötet också gjorde.

11 LAPPEN. ROSINS ordlörande fick föra klubban en år till.. Av de sex styrelseledamöterna blev det en örändring_ UlfKarsson, som varit suppleant, gick in som ordinarie styrelseladamot i stället ör Håkan Näsberg, somplacerades som suppleant då han ville detta pga att han harmycket att göm under ett eller två år framöver på sitt "ordinarie"jobb. ' Revisorer och revisorssuppleantema blev desamma iiir Valberedningen kunde, varlör vet ingen, lireslå de själva som valbercdning och suppleanter ftjr Men årsmötet kunde faststålla deras önskemå]. Ha.ha!l. Årsavgiftema blev desamma år 2002 som 2O0l. Dvs 50 konor. Vice ordf. informarade om årets progmmverksamhet där han bl.a. t),vän fick meddela attvi inte kan genomfijm detårligen återkommande renbensmiddagen på MDG 67 i Kalix i mars, eftemom de inte längre har ert kök efter den omorganisation som &jorts i fijnrarsmakten. (M nkan man intelågga middagen till matsalen i crubbnåsudden i ställ t. RedJ HÅMN NÅSAERG Jör,irades SyEROF ( f.d. SAFR) fjrlån'tpldkeft av ROLF BERGSTRöM Je*q Ftuhzöa, Iiingst ner till väntet, shtet ath glödt tuer uthdrketsa

12 LAPPEN. Kennet Svensson ocb Mats Rehnshöm påtalade om intresscanmälan om en resa till Nonnandie våren Anmäl er på Normåndie-resan om ni är intresserande avdennå resa. Intresseanmälan ärbaraen indikation om ROSIN skall jobba vidare med resan, eller lägga nerdetta arbete, eflersom intresse finns eller inte finns-. Med lanke på att SAFR bytt namn till SVEROF, Förbundet Sveriges Reservofl'icerare, inlonnerades om en änddng i ROSINS stadgar, där styrelsen har bytl ur SAFR mot SVEROF. En redaktjonell ändring så]edes.. Som avslutning på årsmötesörhandl ingama tackade kommendörkapien Lars- Göran Ohman ftir mångårig samvalo lned ROSIN. Många trevliga anangemang som hnn besökt, tåilövningen. polcirkelövning, skjurning. studiebesök osv. Hanövenäckte någå snapsglas från kusla illefiet till vår vice ordf,. ör ROSINS styrelse, plus någonting att ha i ett av glasen. Var i-ör gjorde han detta? Jo han år på väg, inom två veckor, att lämna Norfbotten och Luleå mot Nontilje. Men han konmerattvam med i ROSIN örtsällning\ is också. Jättekul tyckervi som bor kvar i nor. ROSIN 2001: stvrelse. revisorer. valberedning: Ordftirande Styrelseledanröier Styrelsesuppleanter Larc Sjöberg RollBergstftjm UllKarlsson Ulrik Lönroth Matts Rehnström Johan Rehnström Kennell Svensson Håkan Nåsberg Pether Nodblad Luleå Boden Piteå Boden Luleå Gammelstad Luleä Luleå Revisorer Revisorssuppleanter Hani Blom Brono Carlström Jar-Erik Janson Göran Laestadius Luleå, Luleå Boden Luleå ordl Valbercdning BrunoCarlström Stig Gåhlin Luleå Luleå, ordf.

13 l1 LAPPIN Efter årsmötesförhåndlingarnå tog chcfien lin F2l. öv Fmnk Ftcdriksson ö\ efoverheadcn förattvisa några (flyg)bilder.och infomreradeoss i ROSINon] Fl I tiarntid både nationellr och iniemationeirr. Bl.a. sade hm:. alt F2l blivitden svenska flygflottilj som komneratlverka inom EU och dess ansränsande slatervad "angrånsande statcr', innebar visste han inte idäg. eliersom dessa intc, av EU, ännu blivit prcciseradc. 250 man konmer att ilrgrl och C F2l kommer atl vara dess chel lniill idag har man placerat ce 85% av allä de som kommef att ingå i denna intemätionella insatsstyrka. Niif ordcnl kommer(från HKV/EU rcd.) om varför- var, harde 30 dagår på sig allplåcera dc l5oz som återslår ' ftjfåndringen på F 2l från Viggen till JAS som nu år påbörjal. östeffikiska flygpiloler som varir på F 2I tiån 2000 för ar! ulbilda sig på..vårr flygplan'. De är här, i nona Sverige, 5 sl per titltålle ochår2001-2konmer 15 st all få utbildningen. Start och landningsbanan på Kallax, för Kallax Cargo.som iinebärått längdcn på banan är den lärgsta i Sverige. Längfe ån Arlanda l! F2l anviinder samma bana. Menalla byggnaderärännu inte fårdigs!ällda. Bl.a. den upps!ällningsplars 1ör Kallax Cargo son kommer att bli lilrdig när KC blir helr genomförd. Dc li flygplan ftjr KC som tas ncrpå Kallax blir nu LrPpsrällda påganla flygstatioren, sorn nu F 21 har för sida flygplan. De prcblen som nu är med de bocnde på Begnäscl har at! göra med ökadc blrlleriiekr.enser, dels liåd KC och JAS. JAS komnicrn1an säkefi tillrälle med. nren dei höga bullret f'rån de stora tr:rnsporttlvgplan, dels nattetid, soln landafpå Källax blil mycker längre fiån lllgplarscn än för JAS.. F2l och dess lramtid var ljus_ i stort sett. men nägon miljon lrä och där måsle sparas in och dclta drabbar bland annat arangemanget Flygets Dag. Or Ftunk Frcdiksh C F 2l fick ROSIN bägaren för sitt uppskattade förcdmg samt naturligvis lijr, som alltid, sitr vårdskap.

14 T,APPF,N 12 Efter ftjredraget våntade "kigarmiddag" m1b och till kaffet sedvanlig prisutdelning till alla förtjånta pistolskyttår. Prisutdelare var skjutofficeren La^-Gunhar Björk sot]f. dessutom fick ett eget pistolpris. Alla fick priser lnen i tidningen har vi bara med l:a pristagarna. Htu är prisema I 3 under år 2000: ROSIN - nästerskap, pistol l:a 2:a 3:a Hani Blom Georg Palmgren Cölån Laesladius Serieskjutning rred pistol l:a 2ta 3:a Bruno Carlström Nils Nilsson Georg Palngren FältskJutnrng med kpist under t;illö\ ningcn Tommy Sanddn ''Ahtligd1lkk ids en tenra\ j prj\". iuhlar B dtu Cdtlsltöt1, 1.h.. Eh vi.ldn harjdg rcdat '

15 TACK för Er l$älp son sponsoren llonhtfuns-k,uriren Jarker Fnnz n Efier prisutdelningen ble\ der en stunds lösning av " världsprobledren" innan tfansportema gick hemåt och vi klrnde lägga cn angedån aflon till handlingarna_ :!.,,t Så til! xi,n hd.lc ri på Arnijtet,iiEn,!d"tt ROSIN utairj: t.r. B.ttil Drugge, Lats-Gi,tun Ohnan ( \od1 /t\ tt sijdcrij\c4 nåkan Lanfuten oth L.nna Lidttan. Avn de!\d n.^d.t tnd.r F 2 na^vns k^,tu,t(t ltt:lta iilt scnoh tnt tt

16 LAPPEN 't4 RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I NORRBOTTEN, ROSTN RESULTATRAKNING OO.O OO INTÄKTER SAFR Nril.myndigheter l\,4d N / Hv/Fri N4il.myndigheter N,4ilo N Arsavgift Deltagaravgift övriga intäkter Sponsorer ,00 kr ,00 kr ,00 kf 4 000,00 kr ,00 kl ,27 kl 5 000,00 kr 'l ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7250,00 kr ,00 kr ,57 kr 5 000,00 kr SUMMA INTÄKTER ,27 kl ,57 kt UTGIFTER Ivlöteskostnader Utbildning Fjällövningen Utbildning Polcirkelövningen Utbildning Förbandschefsträffen Utbildning Ovriga Utbildning N4il. transport Telefon, porio, kontorsmtrl Repfesentation Medlemstidning Priser, gävor Rekrytering Ovriga Tryck och bokbinderi 4114,00 kr ,00 kr ,50 kl '1 100,00 kr 792,00 kf -kr 2 045,00 kr 6 144,00 kr '16 560,00 kr 1 576,00 kr -kr ,60 kl -kr 4 616,50 kr ,50 kr ,00 kr 2 340,00 kr 1861,00 kr ,00 kr 'I 396,00 kr 424,00 kr ,00 kr ,00 kr I318,00 kr 4 798,00 kr ,00 kr SUMMA UTGIFTER 243 6'19,10 kr ,00 kr

17 l5 LAPPEN SVEROF's ordförandekonferans 2001 På norgonen, torsdagen den 8 februari, påbörjade jag en lite omständlig re.r 'ör alt rå mig rillsvtrof's ordförandekonferan,. Konieran,en cici( iv.rrpeln p' I BU skungj.d i Älln,om liggermittemellan Äreo.h Sror'iien ijämtland. Förbundeb eminenta kanslichef, Margaretha Lord, hade bokat en hel tåe_ ragn trån Sro.kholm C till Ånn. Efrenom lag skuile rara i :ro.kholrn i tjänsten under tordagen passade det bra att ta nattåget tilljämtland. Jag årdades alltså 100 mil söderut och därefter nästan 50 mil i nordväst för att nå min slutdestination. Fördelen med detta var ått kunna delta i den förbrödringy'systring som skedde på tåget. Jag delade kup med representanter na lör r åra rvå ö\ rigå u tponer - Skåne or \ Corl:nd. På morgonen den 9 februari anlände vi till Ånn och möttes av republikens representant, tillika ftirbundsstyrelse-ledamoten, Thomas Welander. Efter uppställning på perronten lyckönskade han oss att vi så säkert kunnat passera från konungariker in i republiken och att pesskontroll inte var av nöden en dag som denna. Welander inledde emellertid med en orienterins trg aldrrg glömmer: '\o-r medd.la., norr Jr rirr cjre-,rorr r:llen. behör. mer norr?". Efter incheckning, uthämtning av skidor och lunch så öppnade förbundsordförrnden Magnu. Ruding konferen<r. lemar [öi konle-en,en var "Förnyelse". Dessutom skulle konferensen tjäna som en kick-offi det att medlemmarna i de tidigare förbunden SAFR och I(ÅROF skulle låra känna varandra. E{ier ett kortego av var och en delades vi in i grupper om g personer. Jag blev gruppchef i min grupp. Förbundets generalsekreterare Lars Ekema; löredrog nulåget - den nya försvarsmakten och dess nya uppgifter. De flesta reservofficerare har inte läntre någon krigsbefattning och möjiigheterna att öva har kraftigt reducerats. Vad blir det ny4 statka resewofficers_ förbundets roll i den nya örsvarsmakten? Här kan det vara oå sin oiats med er r ftirryd liga nde: det frrmkom \enår e u nder d isku..ionernl aft månea medlemmrr i lokal:vdelningarna r.or arr ridrgare SA R o.h KARO. nu_ mera S\4,ROF, år ett fackörbund - så är icke fallet.

18 I,APPIIN 16 S\T,ROI är en intresse-organisation för landets reservoflicerare och sysslar med utbildning, förvarsupplysning och att ;dmakthålla traditioner. De fackliga frågorna hanteras av organisationen SROF. En av förbundets tre vice orföranden, Torsten Andersson, förevisade LOTS-modellen, ett planeringsverktyg som används vid affärsplanering i många företag för att {å struktur på diskussionerna och hålla sig inom ramarna för respektive sy{te, måi och åtgärdsprogram. Det ger också på ett naturligt sätt alla $uppmedlemmar möjlighet att komma till tals. Uppgifterna var: "Varför finns vi till?", "Hur kan förbundet hjäipa lokalavdelningarna och hur kan lokalavdelningårna hjälpa varandra?", "Hur kan vi öka vår rekrytering och förbättra medlemsvården?", "Hur kan vi uweckla kommunikationen internt och externtl" samt'vilken utbildningsverksamhet skall vi bedriva?". Gruppernas förslag 6nns presenterade på S\DROF's hemsida under "Aktuellt". Jag kan dock ge et axplock satsning på marknadsföring mot näringslivet för att återtå resewofficerens status, marknadsföring direkt mot reservofficersaspiranterna på OHS, yt_ terligare uwecklad hemsida dtu all nödvändig iniormation och medlemsregister 1inns. Datoriserat system för ekonomiska äskanden och redovisning, fortsait stöd tili braverksamhet i lokalavdelningarna men också fler, större centrala utbildningår. Det kommer att skapas 6/ra utbildningsplaltformår {tir centrala utbildningar varav en blir i Boden. Under 2001 kommer centrala utbildningar att genomföras i internationell stabstjänst, konfl ikthantering och informationstjänst. Till nästa år kommer lämplig/lämpliga utbildningar att förläggas till Boden. Tanken år att dessa skall genomlöras av I 19 och ROSIN i samverkan med öronmärkta medel från förbundet och HKV ROSIN's fiällmarsch skulle exempelvis kunna komma med på det nationella utbildningsprogrammet med, låt säga, tio platser ör reservare i övriga riket. Vi skulle då kunna bli ett trettiotal deltagare och {å ltterligare resurser från forbund och HKV En utvecklad hemsida ger bland annat möjligheter att tipsa varandra om goda aktiviteter och att skapa ett nåtverk mellan reseware. Vi diskuterade också möjligheten för närliggande lokalavdelningar (framförailt i södra delarna av landet)att samköra viss verksamhet.

19 17 Jag kan personligen bara se fordelar för ROSIN med det nya Iiirbundet och den centrala utbildningssatsninten. Grupparbetefla var mycket givande - det var högt i tak och konferensen tjänade väl som en kick-off och r-örbrödring mellan olika vapenslag. På lördagen vidtog friluftsaktiviteter. Vi kunde välja mellan pimpelfrske, utlörsåkning (fue), längdskidåkning eller utflykt med islandshästar. Jag valde utförsåknint och vi som gjorde det frck en fantastisk dag i Äre med klarblå himmel och sol. Efter dusch och ombne till m/87 (vi hade ftir övrigt uniform under hela konferensen) följde gruppvisa presentationer av grupparbetena. Därpå iöljde en festmiddag med mycket sång och tal. På söndagen föredrogs bokslut 2000, budget 2001 samt utbildningspre gram Allt detta framgår av hemsidan. Efter middagen begyntes e\,fjrden mot stationen. Vi tog adjö av Thomas 'Welander och satte oss tillrätta i tågkupåerna - trötta men mycket nöjda med en ovanligt givande helg. För mig som bevistat utbildningskonferenser under tio årvar denna helg en verklig kick. Det är första gången jag upplever ått vi på ett strukturerat sätt att tagit tag i frågor om framtiden och hur vi skall ltirändra oss själva lor att möta framtiden och inte bara blicka bakåt med nostalsisk blick. Jag rekommenderar förbundsmöten och utbildningskonferanser i framtiden för alla ROSIN-medlemmar. Mötena är öppna för alla - dock bekostar forbundet endast två deltagale från Norrbotten. Men lor den som har möjlighet att exempelvis förlägga tjänsteresa i anslutning till ett SVEROF-möte eller på armat sätt har möjlighet att närvara kan jag varmt rekommendera ett deltagande. Lars Sjöberg

20 r ÄpptrN l8 Skjrrtoff- Skjuto{Iiceren håde sorg i hjårtåt när har kunde läsa föuånde årtikel i Nortbott ns-ku reni Ft- SSAB har smält ned k-pistar LULEÅ, Kudren Ci*a k-pistar har smälts ned till stål på SSAB:S stålverk i Luleå På torsdagen genomfördes den sista delen av den känsliga opemtionen Under stolt hemlighetsmakeri kördes k-pistar tiån Boden till Luleå Med på resan var yrkesofficerare med skarpladdade vapen Allt ftjr att lasten inte skulle kunna kapas. -Vi smälte ned vapen och det finns en fi dslanke i det. Vi återvinner materialet ochpå det viset kan k-pistama som gårned istålugnama bli något annat efteråt' sade Ola Hansson, fiån norra undefiållsregementet i Boden' till Nord-nytt Håkan Lampinen pistolmästare Vi blev sju som giorde upp om RoslN-mäslerskapet. Hari Blom som var regerande mästare var fiirhindrad att delta och då slog Håkan till med besked. En stram hunnöt ftån oss andra, är på sin plats. Håkan Lampinen Bruno Carlström G org Palmgr n L-G-Björk Göran Laestadius Bjöm Andersson Jerker Fmnzdn 36 4l 4l) l ', ', t46

21 l9 LAPPEN Nu jagar vi Nisse Ställningen i serieskjutningen spånnande. Två man på 273 Spännande dueller våntar :ir som det så populärt heter i dag: Olidligt poång med Nisse i täten i kraft av två 47-or \ils Nilsson Bruno Carlström L-G Björk Håkan Lampinen Bj öm Andersson Georg Palm!tren Göran Laestadius Harri Blom Allan Carlsson Jerker Franz n ' t l l 41 4l I fortsättningen skjuter vi tisdagama 3/,+, 8/5, 5/6 Tävlingen omfattar sex femskottsserier varav dom sex bästa r:iknas vid säsongens slut. Plats; Rättscentrum ilule. Tid: Vi samlas tio minuter ftire vid huvudingången ftån Skeppsbrogatan. Kaffe med dopp vankas. OJOJN Vrdjrynkmr ilninilk$rt

22 LAPPtrN Cykeltur genom Skaninavien. Upplevelser fiån Norge och Danmark (lörsärmrng tran dec. 2000) Text och bild : Ovlt Christer Skötd Åre-Storsånd/Trondheim (i Norge) 8/81 Tullstationen lullslatronen passeradejag j kl 1000 På de1 norska sidan [aller väsen väldiqt brant bmnt i I början borjan {500 m på lre milt. mil). Ö! O!erhu\udragel udrager kan man säea a"t1 afl del är äen enda ulftirsbacke till Sördal. På den nor.ka qidan är I t4 ganska såska smal smat och slårkltlallkerad. Sördalen. \om daler heter. är m)cker vacker-på sina slällen. I Sördal Joro:rl lagadejag jag ena homet homel på styret sq rer som sont lossnit losqnar och pumpade däcken. Råkade komma upp på mororvägen rellan Sördål och ironäherm och cl klade genorn Vemestunnel (som är 4,5 km låne) tillmånga bilisters 1örvåning. Äkre fram t l bomtullen på andm sidan hrnneln och frågade om clklister inte fick cykla genom nrnnlar r Norge och fickdå ktart liir mig att Jag c)klat på moiorväg. Så har även jag bidrasir Iill en svenskhistorja. Vädret har \arit disigt men varmt c: a 25 $ader På slutet en ganska kaftig motvind. Vädrel mulet och i Trondheim kinde jag regnstänk. Ganska varmt c:a 18 grader. SIag medvind som på slutet blev motvind Rindal-Eidsvåg 10/8 Katedralen i tuondheinl [idsvåg-björli ll/8: Kom iväg kl0700.i natt regnade det. Kom rilleidsvågk1 I500. Vägsträckan från Skei tili Eidsvåg mycket vacker med strålande utsikt mor fiälloch fjord. Tre runneldassaeer mot Sunndalsöra oih en I mil låns irooftilsbacke mot Eidsvås. Vadret oå inotäonen rnulet och ganska k_allt c:a I0 graderfefter lunch uppklamande och strålande sol. Omväxlande med- och motvind. Klockan har stannatpgafukt. Kom i\äg kl fog en annan väg än planeral N om Slorljorden och sedan tarja. 5lor)tagen utstkl med lanlasttska \,]er. Denna etapp är nog en a\ de bäsla niir det gziller narurupple\ else. Kom lillandalsness kl iio0 och åt lunch. C\k-

23 ll rde iirbi vägskälet upp mot Trollstigen oclr starrnade vid Trollväggens camiring tijr atl sedan fbrtsätta mot Björli som var en lråkig och trist campingplars. Ln I nril lång upp jrc backe på slutet. Funderar på hur.jag nu skall lbtsåtta Norgeresan eftcrsonjag lämnat ded ur- :prungliga planen. Fortsätter lnot Dombås på E 13. Strålande väder med 25 lrroderu vämre och svag vind. Björli-Ring bu I2l8: Kom iväg kl Vägen li rn Bjilrli var verkligt trå kig och dessutom med en dcl vägarbelen. Från Dom- L,as till Ringebu är det i princip en enda lång utförsbacke. Tur att mån startar ridigt på morgonen litr både E ll och E 6 år starkt kaikerade och smala. Dom bås verkar vara skidcenter i Dovre!ällen. Ringebu val centralort föl de alpina grenama under vinteros Jåmvågen och Losra älv följer ganska troget E 6. Elstads camping år en a! de trevligaste jag hittills varil på. Dit kom jag kl I530. Vädret är helmuiet och något kallare c:a 15 grader men vindstila. Jag hade lite regn i Björli- Nu på k\'ållen skiner dock solen och del år varmt och skönt. Från Oslo går fiirjan kl 1930 och jag flrnderar på att lågga onsdagens och torsdagens sträckor så attjag kan ta fiirjan på tolsdagskvä1len...tn- Ro'll.ldlen lii lr!ldl.\ne.\t not Dorlbå.1 Alingslan.lskdp S Dinhås

24 LAPPEN,7 Ringebu -Tangen l3/8: Korn i\ag kl 07J0. lag har nu ö\ergi\il lrukosrgroten och rslällel överpårt lill )oghurt. Från Ringebu gäller E I som hdr god.råndard Inen är ganskä smal. Frånkl l000slark trafik. \i\.ädelar är lorbiuden ör c) klisrer oc-h torgängare (motorled) men det 1år man säfta sia över!,unchade i Brummendat jag oc-kså beställde båtplats på Valde -där fiirjan tilltorsdag. del\'is ny väg Rv 222 is- tållet ör E 3. Den nva väqen som var den samla rik;väse; är kokig och siråbackig män går genom en vacker jordbruksbygd dairböndema håller på aft tröska vete. Stannade på campingen i Tangen som ligger mycket vackert vid Norges största insjö Mjösa. På morgonen framtill kl 1000 vardetdimmaochsanskasvalt. i'rtpt'nlvtulan{en Senare strålande solochvarmtc:a 25 grader. S\'ågvind. Dennadag hölljagden högsta medelhastigheten 24,4km/h. - Tang n-oslo l4l8: Kom iväg som vanligt kl Körde väg 222 och E 6. Svårt att hitra rätt väg p ga dålig skyltning. Var t\.ungen att stannaolta och fråga om väg vilket gav en ryckig cykling. Canska backigr \ iller ock,a gjorde denna nräcka rill en av de jobbigaste i\orge. framme i O.lo kl e00 \4"\sor Ined tolk ule. Blev fel\ icad till Stena Lines kajplats men skuile till Color Lines plats. Kom rätt så småningom. Frcl örvara c) keln ren kur på k1ien. { en grönsakskllrik DåAakershus och bokade sedan in på färi.n där iaq eftir e r häf e dusch ål en buffelmiddas. Promenemde runr på båren. Komi säng kl.2liu öch lrols du jag hade en i- bäddlhytl varjag ensam. Ulfaden från Oslo var'n1c,et vacl,er mid haver kar lugnt. Vädret var fruktansvärt varmt c: a 30 grader och vindstjllå. Så höt skulle det varojännl Sammanfattning Norg : Norge är inte gjort ftir cyklister. Vägarna är smala och går i dalbotten med kaftiga backar i början när man går från n dal till en annan. I ljordlandskapet gåller inte ått det närmaste avstä1det mellan två punkter iir en rät linie fiir i Norse liggeren flord emellan. '

25 :-1 Trots detta iir scenedema så betagande att det är värt mödan att göra denna (.d. Vägsk) llningen i Norge är inle sifskilt brå och sidoväqamtiir månqa -;nger.\åra an hiltå. ( ampingplallerna håller min"r srensl srandard. ' Stadslntset i Oslo f.ån Aakerchus GenomI)anmark Totalt var planerat 9 dagar genom Danmark med en sträcka på 384 km. I genomsnitt skulle det bli 43 km oer das. Cenomftirt blev det 7 dagar med en Jn:icka på 662 km. I genomsnitt blir der 95 Km per oag, För.turen genom Danmark hadejag planerat 3 res rvdagar Av dessa utnyttjade Jag lngen. Den stora skillnaden mellan planeral och penomftin var all iae cvklade länsre ddgserapper.aml an jag p g a hemnan.po-nproblem med cylitn från Esb;ärq \alde dtt cylla rill Crena och dar ra ftirian litt Varbers iaullel ftir låe Gå;.bjerg och ftlja trll endem \4almö eller Helsingborg. -

26 LÄPPEN Hirtshals-Tranum l5/8: Kl 0800 andorde flirjan Hirtshals efter en mycket lugn överfart - kav lugnt hav. Lätt att hitta vågen ut. Hoppade över campingplatsema i både Hitshals och Lokken. Den senare onen velkat vara en dktig sornmarstad med mycket turistande tyskar. Efter Lokken hadejag svårt att hitta väg. Framme i Tranum kl Bönderna i tull färd med att tröska sad. Jylland är i denna del ett klitt hedlandskap. Vilken skillnad på \ äg mor både Norge och S\ e-ge Separala cykel\ ägar. väl qt ) llåt och inga backar. En cyklrsls diönr. Siqra biien mol 1 ranum urg'ordes ar' belong\ äg med 7-m långa berongplålro- -om saken en gång legaljiimt och pddlrgl men nu låg oiämloch pårinnde om de närgående sprickoma i asfalten. Baken protesterade krafiigt mot den omilda behandlingen vaie gång en sådan skarv passerades. Vädret var på morgonen dimmigt men från kl 1000 strålande sol och varmt c:a 30 grader Svag vind. Trånum-Klintmoller l618: Kom iväg kl 07J0 som vanligl. Följde den planerade vägen men kom lile fel ibland. tir miirkligl hedlandikap skapar på sanden\ octigräsels \ illtor. De enda backama. som erer Norges backar. närmdsr:ir \ånor på moderjord är niir vägen går över en sådan sänd-vag. Åt en mycket god luich på en"kro i

27 ]5 LAPPEN Hrnstholm vars gamla ryrjag också besökle. Fmmmc i Klinimoller kl Vädret \ af mulet men varmt. Det har blåst en del från V varörjag hafl lnolvind hit. Klintmoller-Ulfsborg I 7/8i l\:ig kl Följde den flanerade vågen till Thyboron totrr var ganska trevlig med onlväxlande hed- ochjordbrukslandskap. Sistabiten val en 1 rril1ång mksträcka. \lissadefirjan precis och fickvänta i4d min. Fortsatte som planerat;not Lemvig '1(I rol! -edan \dgcn mot Ri rgkop np. Kom lrdrn ri.lcdmo nge_ 5 Ullcburg k= Ar öm i baken vilkel besvarar mig en del närjag cyklar Vädrer var på morgonen molnigt men ftån kl I100 solmcd lite dis.varmt c:a 30 grader. Svag motvrnd. Ulfsborg-oksböl l8/8: Iväg k Cyklade mot Ringköping dit jag kom kl Väntade på att turistintb skulle öppna för att ta kontakt med Scanspeeds representant i Kolding. Fick s,i småningom kontakt men det visade sig idte möjligt att skicka cykclrr som privatgods ti11 Sverige. Tog koniakt med postochjävågstn. i samma ärende. Posten utför inte dessa tjånster och jvgstn i Ringköping hade ingen godsfömedling_ Den var i Esbjerg yilka inle kunde garantera att jag och cykeln skulle komma samtidigt til slutstation i Danmark. Beslutadc då attcykla till Grenå men ä1dåpassem Esbjerg \ars vägskyll,23 km,jag såg fttr första gången i OksböI. I Ringköping som år en typisk sornmarstad lagadc iag klockan Jag växlade in 2000 Dkr. Fran Ringköping forlsattejag mot Llvide Sand. Badade i Skagerak. Vattnet uppskatlar tag hålla grader Milslånga s1rä1der. Vackef låndskap längst kusten. \lassor av tyska lurister Fortsatte på småvägar ner till Oksbö] ditjag kom kl Middag åtiag på kro i UksböI. Vädret vår på morgonen mulet men klamadc framåt dågen. Varmt, c:a25 grader och svag medvind.

28 I-APPE.\ HrltD,t I RIElr',ttrE Oksböl-Silkeborg l9l8: Kom iväg kl Körde mot Esbjers dit jag kom kl Vände och cyklade mot Silke borg ditjag kom kl Uppsökte turistinlo [ör att bl å få besked om lämplig campingplats. Tog in på etl vandra rem vilkct var en ny erfarenhet. Vandrarhemmet låg näst:rn mitt i staden vid ett vattendrag och r,är l1äslan nybyggt. Rent, \n\ sct och Drvdlist. Från-Crenå elr driur rrll Var berg och Ha rrsrad rr c ganger iljqligcn. Skal lörsölc tr l4- larjan till Varbery så det bliren ridig morgon eflercom slräckan.dno\kope, I unr ocr, rirl Srlkeoorg sk,le. 8,r::":ili:l ""tijt ;lå:lffi ocn en ganska Iupc-rl ldnd\trd. 5.tkeborg trtsger!id e.lon siös)ste r Va.k_ erl!idcr och \arnl c d 25 prrde-. \\dq!rnd Silkeborg-crenå-Varberg 20/8: Sov dåligt i nattmen kan inie skylla på min kanadesiske rumskamrat. Koln iväg

29 27 kl Frukost inköpt dagen innan och åts på vägen. Kom till Ärhus kl 0800 och fortsatte direkt mot Grenå ditjag kom kl Med den tidiga avf;irden lfoddejag d t skulle vara lite trafi[, fuen icke så, dock var väsen;fta fttrsedd t_ed en separal c)kelsrit. lror\ åtr del \dr \;lsk)llal torr ra[ upp på mororledenmed "vänliga" påpekanden från bilisterna. lnga problem att hitta iä4eteminalen. Färjan går kl 1400 och ab framme i Vafterg kl En fiirde- 'en med afl cyl la är dn nran inte kån köpa pa slg.aker på \ ägen. Der innebär atr Tax-Free burilerna är del alt se men iirre köpa soirr eiller Kom fram till Varberg l8j0 och frågade Inig fram lrll en lanrpiig carp;gptår.. Hamnade på Cetteröns camping som ligger strax utanftjr staden. Såmmanfåtlning Danmark Danmark måste vara elt förlovat land för cyklister. Det ser man också på alla cyklande danskar Vänljg natur, sämkilda cykelleder på många håll, väl uppmårkt med skyltar och tätt mellan små samhällen och campingplatsermm. Skall lnan cykla i Danmark korjag man skall cykla från söder mot norl eller österut pg a alt den lijrhärskande vinden är västlig. Danmark var en perlekt avslutning oa turen. Såmmanfåttning Totalt harjag cyklat 231 milunder 20 dagarvilketblir l2 mil per dag i genomsnitt. Jag har i princip cyklat från kl 0730 till kl 1500 dvs 7,5 tim- Medelhastigheten ha. varit c: a 22 km/tim och maxhastigheten 65 km/tim.

30 Libery, /i!\unlg Varberg-Boden2l/8: Korr r\jp i \Jn is rij och clkhoe ii I ltjänr!äb.stn. Kople biljefl 2: a lldcs och pnlerrär-dc cr (elrr Inea problem. tåceiear kl med bvrc icöreborg. Halisberg nclr aarle Frckin amcrikan.[d p-lonrarkrrrir på semesterresn som kupi'kanfat. Fmmme i Boden kl 0?22 och taxi hem. Minkäracykel son ilngcrat ok landerligt under hela resankundejag i gottskick hämta kl Reaktionen; Övlt Christer Sköld cykeltur gcnom Skandinåvien var slutet för dcnnå gång.. Hån har även gjort clkelresor i örrigå Europå. Redaktionen tackar Chrisfer ftir givande och intressantå upplcv lse och ser tiam mot nästa avsnitt av dina uppleretser.

31 29 obs lobs I obs! TIDNINGEN LAPPEN I år kommer LAPPEN ul 4 gånger under äel Du som har något som Du vill ska in i tidningen, (nånga hoppas red.) stårpå denna sida sista inlämningsdåg lör tidningen LAPPEN: Tidningen LAPPEN nr I Tidningen LAPPEN nr 2 måndåg måndåg 26t Tidningen LÄPPEN nr 3 måndåg 24t Tidningen LAPPEN nr 4 måndag 10/ Ca l0 dagar efter sista inlämningsdag, kommer LAPPEN i din brevlåda. Om du skiver på datom kan du skicka fi]en via E-post till: så kan red.klicka över filen på PageMaker 6.5 Detta år det proglam som rcd.gör tidiingen på och vi skickar sedan CDtidningen lill tryckeriet. Du behöver inte skiva på dalonr. sk vmaskin o.dy. utan om du skiver ftjr hand så läggerred. in det ialla fäll. men det tar längre tid. Postadressen står här nedanfijr vid REDAKTÖR. Medledlemstidning liir RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I NORRBOTTEN, ROSIN Ansvårig utgivare : Kn Lårs Sjöberg, Bowalersvägen l,972 5l LULEÄ Redaktör: Mj Ulrik Lönroth, Spad\,äg n BODEN Sällskåpets adress : Måtts Rehnströn, Sålgvägen 5, Luleå Internet:http//www.sverof.a.se Under Lokalåvdelningar/LokalavdelningarNonbolten fi nns våra sidor ROSIN Intemeiadress: Sällskapels postgiro i I Tryckeri : Bjöms Tryckeri & Offset AB i BODEN

32 LAPPEN Protokoll Protokoll fttrt vid sammanträde ned styrets n ldr ROSIN 2000-t219 på FUREC i Luleå. Närvarande: Lars Sjöberg, Rolf Bergström, Kennet! Svensson och Håkan Nåsberg sarnt Pether Nordblad och Stig cåhlin. rs 2$ 3$ 4S s$ 6S Mötets öpprande Ordfdranden Lars Sjöberg liirklaråde såmmantråder öppnat. Inkomna och utgående handliogar. Brev fr.ån John Utskarpen. Brev iiån Alpo Koivuniemi. Julkort från Lars l\4jelle ' Julkort från Ulrik Lönroth. Inbjudån till Nyårskorum vid I 19 Ekonomi- och anslagsfrågor Skåttrnästaren Ulrik Lönrorh håde i sin frånvaro skickar en redovisning av sällskapets aktuella ekonomiskå stållning. Låget är gort. Beslöt att ROSIN står fijr kväll ns fönäring. Uppfitljning av: Förbandschefsträtren 2000-l l- 18. Bra övningunderdagen i Kustriisk. Intressant liiredrag åv OB. lntressanr diskussion. Honkamaas vinterövning Bra och trevlig övning lned nlat vandringspris till tävlingsdelen. Årsmötet den 22 februari 2001 Förber delseläget är goit. VerksamhetsberätteLsen gicks igenom. Stig Cahlin kollar ffjr vålberedningen upp låget avseende de fijrtroendevalda. Yårprogråmmea 2001 i övrigt februåri 8 Sq/relsemöte Årsmötet på F 2l Studi besök K4 mars 6 Styfelsemöte Larc Lars Lars Lars

33 ll Renbensmiddag Lars mfls 24 Vinter 5-kamp Håkan april l-7 Fjälmarschen Ulf maj L darskåps-/coachseminarium Matts/Håkan augusti3l-2 PolcirkelövningenKeminmåa,Finland StudiebesitkFöretagåmasRiksorganisation petber sept mber 75 Rekrytering Diskuterades. 85 Fåcklig irformation Inget nytt 9S Ovriga frågor. Profil - Diskutemdes om profileringen. Beslöt att ta fram eti förclag till Årsmöt t som proposilon. R s rvoflicerssystemet - Diskulerådes efter atr Håkan Näsberg hade r dogjort ör seminariet i Stockholm. 10$ Mästa möte Beslöi att nästa möte äger rum klockan 18:30 hemma hos Lars Sjöberg. tl$ Mötet åvslutådes Ordförande Lars Sjöberg örklarade såmmantrådet avslutat. Lars Sjöbers Ordörande Håkan Näsberg

34 LAPPEN Sl Protokoll ldr vid konstituerånde sammantråde med s$relsen fitr ROSIN _20 hos Kennett Svensson i cåmmelstad N:lrvarande: Kennett Svensson, Ulf Karlsson, Ulrik Lönrcth och Johan Rehnström Lars Sjöberg, per tel fon, under gt_{4. Möt ts öppnånd Då vår ordftirande Lars Sjöberg var frånvarande, bal? med på mobiltetefon, ulsågs Kenneu Sv nsson som dagens ordlijrande och han ftjrklarade sammantråder öppnat. 2S Dag os protokoll justeras Att Justem dagens protokoll. utöver dagens ordjiirande, vatdes UlfKarlsson_ 3$ Styrelsen konstitueråde sig enligt fitljånde: ordftirande Lars Sjöberg vice ordfdrande, facklig företrådare RolfBergströn skattmästare, LAPPEN-redaktör Ulrik Lönrorh vrce skattmastare Johan Rehnström seketerare, rekryteringsofficer Matts Rehnsrröm vice seketerare, kontakt friv.org. UllKarlsson Kennett Svensson klubbmästar suppleant tillikå vice khrbbnästar Pether Nordblad suppleant tillika rekryrefingsoft, facklig ftirettidare Håkan Näsberg 4$ Bemyndigånde Ordfttrande Lars Sjöberg och skatlrnåstaren Ulrik Lönrorh bem),ndigas att var 1ör sig kvittera ROSIN tillkommande och utgående med l från post och bank. Beslulei justeras omedelbart. g5 Övriga frågor. UlfKarlsson redogiorde för Fjållövningen l Beslöt att ROSIN skulle srå ftjr kväuens föriäring 56 Mötets avslutånde Dagens ordfdrande Kennetr Svensson förklarade sammanträdet avslutat Ulrik Löffoth Just ras: KenneftSv nsson UlfKarlsson ordlörande

35 1.'i har hört om ftiljande sanna histoda: ): nla (gan a) för år 2001 i styrelsen i ROSIN skulle träffas tisdag den 20 -:rs hos Kermott Svensson Iiir kostifuerande sammantäde plus genomgång :'. d3n kommande fällmarschen. Den som ordnat detta sarnmantråde. var bå _jrorande Lars Sjöbergs kontor. och Lars L-unde bara på trsdagen, alltså ::[1a dag. som vi andn trodde. \rr \rce ordf. kunde inte komma, hade han sagt i telefonen men vi skulle -ie \ ara beslutsmässiga och vår ordförande skulle ju komma. ).in som korrunit till Kennett satt, stod, gick omkring och viintade, våntade rit \antade. Klockan blev fem över halv sex, tjugo i sex, tio i sex men diå.:!de Kernett till Lars far och undrade om Lars var på våg till ROSINs!r r.lsemöte? Nej då, han måste ha missat dagen, EAN VAR PÅ: l..1 \-ar ordf. Lars har :krckar ut ett nail där han rir 3.drövad över R O SIN-missen, ncn trodde det _:allde tisdagen ien 27:e! hela, hela, lule hoclcy nu gå.'rl'tlll Fl hela, hela, lnla Flera dagböcker på arbetsplatsen.? Vilken skalljag nu skriva in datum för ROSIN i? Men du Lårs, del göi ineel, den hiil gången, f& man skatrar hiårtligr. niir det ute händer så ofta. Vi knnde ju le dis!ä mobilent / Red

36 Inbjudan till POLCIRKELÖ\AIINGtrN I FINLAND Årets polcirkelövning genomftirs i Keninmaa, Finland I mil utanldr Kemi. Vi komrner att tillsammans med ffnskå och norskå reservollicerare, och militära chefer från de tre länderna, genomfiira ett fantastiskt program som vårå finska bröder står ldr. Tidl Platsi 3 I augusti 2 september 200 I Keni-l)rnaa. Finland Transporler: 3l'8 Buss argår prel från Bodenkl 13.00GarakenI lo Fdn Luleå kl Loet 2/9 Äterkommer till Bodon-Luleå ca kt Kostnad: Utrustning: Prograrn: Amnälan: Varmt välkornlla 400 kr som betalss på ROSINS pg senast den 30 juli 2001 Uniform r i ö\.ningar: fiiltuniform n/90 middag lördag n/87 med \jl skjorta Armu ej erhåller men traditions nligt kamratmåltid i Iiilt med överraskningar på &edag kväll. Fältt?ivlan lördag, festrniddag lödag kviill. Kulturuktivitet r, fiiredrag mm mm s nast den 31 måj till Ulrik Lönroth tef: a OO, Spadvägen 4, BODEN Mail: ulrik,lonrothotelia.com

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Reservofficerssällskapet i Norrbotten

Verksamhetsberättelse. Reservofficerssällskapet i Norrbotten Verksamhetsberättelse Reservofficerssällskapet i Norrbotten 2010 Ordföranden har ordet Då är det dags att summera det första året på millenniets andra decennium, 2010 ROSIN hann inte riktigt återhämta

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

FK Stigens fjälltur påsk 2013

FK Stigens fjälltur påsk 2013 FK Stigens fjälltur påsk 2013 Efter en utsökt lunch på Grövelsjöns Fjällstation startade turen den 1:a april med 3 km uppförsbacke. Med stighudar gick det utmärkt, och efter en knapp timme var det dags

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1 Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

5 februari Planeringskväll inför föreningens 70 års kalas

5 februari Planeringskväll inför föreningens 70 års kalas 2 Styrelsens sammansättning t o m mars-2013 Ordf. Daniel Sigurd 070-959 05 56 Email sigge@wilzens.se V.ordf. Annelie Stolt 0141-21 07 89 Email stolt1966@hotmail.com Sekr. Gunilla Ångström-Balla 0141-21

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 Ordförande: Vice ordföranden: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Hans Hermansson 070-296 68 85 fotoherman@telia.com

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

E R L. I Detta nummer: Innehåll Sommarläger 2007 Pysselsidor Ordförande har ordet. Nr 2 2007 Årgång 13

E R L. I Detta nummer: Innehåll Sommarläger 2007 Pysselsidor Ordförande har ordet. Nr 2 2007 Årgång 13 Nr 2 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Höst numret denna gång görs på prov i färg. Läs och njut! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Nya rutiner ang. medlemskap i vacterlföreningen. Medlemsavgiften

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande!

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande! SLUTRAPPORT HAGGE SOMMARCAFE Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Hagge sommarcafé Selma Hedberg Hur fick du idén till Hagge sommarcafé? Jag fick idén till caféet tack vare att jag bor i Hagge,

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning.

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning. W% ök ek re" Björkalägret L994 Regnig inledning och solig avslutning. Så kan vädret sammanfattas för årets Björkaläger som i år hölls fredagen den tredje juni kl 17.00 till söndagen den fenrte kl 100 vid

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat. 2012-03-29 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Tid: 2012-03-29 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Danielson, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Sören Strand, Klas Berg, Lennart Söderberg, Robert Värild.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 INNEHÅLL BestKust Feskarna 1:a resan upp till Söröya blev en blåsig fiskevecka med massor av fisk Söröya Nord-Noge 27/5 5/6 05 Avresa från Göteborg

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 7 april 2016 Kamratföreningen F 21 2016-04-07 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2016 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Arrangörsgrupp: Revisiorer:

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 11 mars 2011 NORRBOTTEN Bra skola i Arvidsjaur Grundskolan i Arvidsjaur är nästan bäst i hela Sverige. Det tycker Lärarnas Riksförbund som varje år väljer ut Sveriges bästa

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer