Ånslrörrr rcn lildlevbm2002l. ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll I ÅNN. INORRBOT1Itr. HONKAMAÅS YINTERö\TNING APROPÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånslrörrr 2001. rcn lildlevbm2002l. ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll I ÅNN. INORRBOT1Itr. HONKAMAÅS YINTERö\TNING APROPÅ"

Transkript

1 INORRBOT1Itr APROPÅ HONKAMAÅS YINTERö\TNING Ånslrörrr 2001 SKJUTOFF. SPALT PDRSONALNYTT CYKELTT,]RGEN. SKANDINAVIEN ORDF.KONFERANSEN I ÅNN Medlem i S\{EROF? ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll rcn lildlevbm2002l

2 Aprop ROslN-medlemmar, officerskollegor och sympålisörer! Niir detta skrivs är vå.vintem som vackast. Doften från korvgrillningseldama spdder sig över vår nordliga utpost. Skidoma år eft r biista förmagå iordningstiillda ftir den fuliga fällmarschen. Detta är en av vå.ra Itimitmsra traditioner och som i år imefattar åinnu fler moment av överlemadskarak:ir Till nästa år skall vi göra en kraftsamling ftir att söka locka fler lngre r servarc att delta. Vi kar också fr )derligare resurser fiån centralt håll (sc artikel om ordltirandekonferensen 2001). Vi har ett fortsatt bra program uder våren och höst n. Efter f:illmarschen Iiiljer ett ledarskapsseminarium. I augusti-september ftrljer marinöl,ning ud Malören och Polcirkelör,ning i Keminmaa i Fir and (förstå helgen i september). Under oktober gör vi ett studiebesök vid F21 m d bland annar mörkeflygning och aret avslutas traditions r igt med örbandschefsträff och Honkamaas vinterövnirg. Det nya reservomcersfitrbundet. SVEROF, har haft sil fijrsta konferens. Derma gav mersmak. Det finns en stor optimism, en starkarc organisation och struktur samt större resurser än de vi hade i SAFR. För Norbottens del kan jag bara se positiva fakorer - utvecklingsmöiligheter och ökade resurser. Vi har en mycket god verksanfiet - örbundet vet att vi har cn god verksamiet och det iir upp till oss att komma med idöer om rad vi vill genomföra Jag rekommenderar SVEROF's hemsida *** slerolors där all änlbar information finns och där Du kan länta Drg vidare till ROSIN s hemsida Alla RoSlN-medlemmar är hjärtligt välkonrna att komma med fdrslag och idder på verksamhet det finns bara möjligheter. ellcr som Walne Gretzl] har sagt "Det år 100% chans att missa med de skott man alddg skjuter". Vi måste våga p(jva nva grepp firr att kornma framåt. Jag vet att vi har kraften och viljan att göra det. Viil möft på någon av råra aktiviteter in the nerv millenium. Lasse

3 I Konsten att hitta hem LAPPEN Honkåmåås vinterövning 1999 trodde vi skulle blj den sista. Eller rättare sagt oroadeossö\eromder.kullebli.å. Mcn icke,.a \icle. Dcn - l2år200u.lol vi på nytt uppställda ör den åttonde upplagan av dennamycketpopulära övning_ Vi blev 14 Rosinare som lämnade av till Harry Thorneus och nu stod ocksa rcsenot'ficercn och hedersmedlemmen Göran Honkamaa i ledet..!l'? Chef/öt FortverLet i Norr, heh dnnu hdnte. RESERVOFFICER OCH HEDERSLEDAMOT I ROSIN, Öy 1. GöRAN H(,NKAM.4,A Vi blev uppdelåde i 2-månnagrupper och fick en persedelpåse nedtryckt över våm huvuden när vi steg in i bussen. Den körde oss sedan lite kors och lvärs ionan vi blev avställda imörka skogen med ca en minuts mellanlum mellan gruppema. Där stod man plötsligt någonstans med en ficklampa och en karla i handen. Uppgiften var att snarast ta sig rillbaka till A8, eller ftjrlåt, I t9 artilleribataljon heter det visst i dag. GamlaA8 är som bekant ett minne blott. Först gällde d t ått listå nt var yi befann oss. Detgick l.ätt snabbt liross som är "uppväxta" och utbildade i trakten av Boden. Att hitta kontrollerna var inte

4 LAPPEN GO'NATT hlrt da,ih ri kan i, i b$ser. Do.k k.innet \j igeu (?) hcttot Bjtjt* ath Cåhlh \orl k"ep ht1,1!.1 i fai\lntech. giort i en handvåndning men det gick att hitta tillbaka till A8 där skytte vidtog innan dom sista kontrollerna stämplades in på katan. En välbehövd bastu satt fint elier den strapatsen. Renå och prydliga var det dågs för tråditionelltjulbord. TACXADE FOR IVATE) sink Edtil Dntlrt Dårefier höll Oversle L. Gömn Honkam.ra fiiredrag om fonifikationslerkei där han som bekant är chef för Forl\ erkct i \ on soln kanske snal1 bär nanmet Svenska Försvarshus. Ovningsledef en nrajof Han] Thom us gav en fttrsvarsupp

5 I,APPIiN lysning om allt n),tt om och med Hemvämet innan han övergick lill prisutdelning. TENNSKIDAN bler den h.ji t,i lkdll kätnpa on fan.jrei: Fö]sta irtc.ktirea /nk Intls G Oscars.n och Ste an Lu betg san h.ir.ll.hketu rypharlnun"cn Ciran Hankdmd! t,iinen till r.ihstet sl,it böllehs witd, ntajar Har^ Thomar" Nattorientedngen vanns av gruppen Stellan Lundberg och Flans C Oscarsson (gaing 3 are fijrstås (Red)). Dom iijrårades en inteckning i det nyav-pris cöran Honkamaa fixat. En tennskida som endast utdelas till skidåkare för VM-OSoch värdscupsegrare. Det skall vandratill år2004. lnga dåliga grejer, som Marin Ljung brukade säga. På andra plats kom Matts Rehnströrn/Lars Sjöberg, h a Stig cåhlir/lars-cudnar Björk,lyra Håkan Nåsberg/Kennett Svensson och lemma tite lfijfsvararna Bedil Drugge/Sten Heijer Vi tackar Harry Thorn6us och hans medhjälpare liir en trevligoch meningsfull övning. Honkamaas vinterövning har alltid innehållit tävlingar av klass och som passar alla åldmr Vi ser fram mot december 200 I med tillftjrsikt och lägger oss i hårdträning i god tid.

6 I APPF,N 1 Desta firu kt,llc acksll KONSTEN ATT HITTA HEM,lillA3, nånliscn:./nik fihster: Görcn Ldestddits, IIåkdn Ntitbetg, LaB SjöbetE a.h Mdtts Rehnshnn Stort tåck ån en gång. Lårs-Gnnnår Björk PERSONNYTT Vi hälsar fijljande medlemmar vålkomna till Reservollcerssällskapet i Noffbottcn län, ROSIN. MagnusKondradsson LULEA Lennaft Lidman BODEN BODEN Jörgen Lundgren

7 Ar du medlem i SVEROF? Som medlem i SVEROB Förbundet Sveriges Reservofficerare, får Du möjlighet att delta i bland annåt:. kompetensutvecklandeutbildningarochseminarier. öreläsningar och debatter. idrott och sk)4te. kamratträffar och annan klubbverksamhet. intemationellaaktiviteterochnätverksbyggande. du har ett bra ftirsäkringsskydd på ROSINS aktiviteter Du fir tidsldften Reservofficeren som kommer ut b,,ra gånger per år. Du kan gå med i NÄTVERKET - en tjänst ltjr reservofficerare som vill bredda sitt kontaktnät. Niir Du går med i SVEROF blir Du automatiskt även medlern i SROF, Genom SROF hålls Du infomerad om vad som gäller ftir reservofficerare i omstruktureringen av Försvarsmakten och får information om nya avtal erc. Du kan lå slöd och råd i avtatsfrågor och dylikr eller;jd problem i kontakten med arbetsgivaren. Möj lighet fims också att delta i påverkansarbetet inom FM vad gäller det nya rcservofficerssystemet. Medlemsavgiften äri 150 kr till och med 25 år samt från och med 65 år 300 kr mellan år Aurora Carlström Infomationsarsvarig SVEROF Tel: omdu vill bli medlem eller har andra frågor om medlemsskapet. Du kan ta kontakt med :

8 I,APPF,N ROSIN GRÄTULERAR DE SOM FYLLER: 60 ÅR ÅR 0l l l ÅR 0l ÄR Jan Nilsson Bjöm Lundqvist Kennett Svensson Hans Brusewitz BjömKullberg Karl-Ludvig Schöder Lars Hjeltman Curt Sundkvist KjellEriksson Ivar Berglund Ragnar Hedemalm Hans Högdahl Sten Heij er Staffan Mörberg Curt Pettersson Luleå Kiruna Gamnelstad Luleå Luleå S Sunderbyn GIödinge S Sunderbyn Boden Junsele Karesuando Kalix Luleå Övertomeå Luleå Detfinns säkertflersom 1y1ler år, men redaktionen har inte dina födelsenummer och då kan man inte veta n:ir Du fyller år Stort GRATTIS från ROSIN, framför allt om du lyller årl Men Du kån också skriva eller ringå till: Ulrik Lönroth, Spådvägen 4, Boden, Tel. 092f E-postadress: Det ärju inte bara på den här sidan man måste veta dina fijdelsenummer utan t.ex-om Du skall på Polcirkelövningen etc.

9 TiII ROSIN Jag 1år hänned liamlöm rnitt varmaste tack lijrgratulationerna på mid jijdelsedag den 2 nrars 200t. och jåg ber Dig vidarebeforclra mifi tack till övfig; styrclseledanlijrer. Visst är del roligt bli ihågkommen av gamla välner. Jag sel fianr mot lortsatt deltagande i ROSlNjs aktiviteter, trots att åren har hopat sig på min grånade hjåssa. Förmin delförcstås nånnast årets!ällmarsch. Det är beundransvät att ROSIN foftfarande vidmakthåller så många värdelulla lnditioner, trots liirsvårets dekadans. Bästa hälsnil]gar Sten Heijer Så har då vår vän Gunnar Dahlquist Boden lämnar detjordiska livet. 77 år gammal. Han var yrkesofficer Han har arbetat bl.a som regementsintendent vicl lng3, I 19, IFON och MFÖN. cunnar var övlt när han gick i pension, och btev ociså ROSIN-medlem eft er pensioneringen som yrkesoffi cer Han ha. skivit många böcker / häften om Boden oclr han har bl.a. skivit om lörsvarct i Bode Norrbotlen. CLrnnar har hållit förnäma och intressanta fitredrag på väa RoslN-aktivireler. Vi kommer att sakna honom i ROSIN.

10 I,APPFN ÅRSMöTE 2ool På årcnöet,ar bå.le unsa, te.lelål.te^ o.h gd'nll rytrcsertetu.le Fn: fuu\ pti denna bill n.lellklu\ nitu HÅKAN NÅSBERG ach MA'rTS REHNSTRöM ldr unsd nnn: ERIK SEGERSTEDT o.h LINUS NyOyIST Vi var 22 ROSIN-are som trotsat kylan C30) på lorsdagskvållen 22 februari. Det var sällskapets 42 årsmöte. Vår ordlörande var i London i ljänsteärende och, liksom i!ol, vår vice odf. RollBegström lijrde klubban på ett mycket gediget sätt. Han började med att läsa upp det brev som Lars skrivit till åmötetesdeltaganra. Men sedan gick det av bara tärten, dvs årsmötet tog bara omking 38 minuter. Här fölierctl-sroaldtag_&ålålseolet. Verksamhetsberättelsen för 2000 lästes igenon och kunde låggas till handlingarna.. Kassaredovisningen gicks igenom av vår skåttmästare som kunde litrklara varför ett bugetöverskott på k kunde ftirvandlas till ett underskott på 3241,43 krcnor. Revisorema bifijll räkenskaper och förvaltning år 2000 och kunde föreslå årsmötet om att styrclsen och skattmästaren skulle beviljas ansvarfrihet, vilket årsmötet också gjorde.

11 LAPPEN. ROSINS ordlörande fick föra klubban en år till.. Av de sex styrelseledamöterna blev det en örändring_ UlfKarsson, som varit suppleant, gick in som ordinarie styrelseladamot i stället ör Håkan Näsberg, somplacerades som suppleant då han ville detta pga att han harmycket att göm under ett eller två år framöver på sitt "ordinarie"jobb. ' Revisorer och revisorssuppleantema blev desamma iiir Valberedningen kunde, varlör vet ingen, lireslå de själva som valbercdning och suppleanter ftjr Men årsmötet kunde faststålla deras önskemå]. Ha.ha!l. Årsavgiftema blev desamma år 2002 som 2O0l. Dvs 50 konor. Vice ordf. informarade om årets progmmverksamhet där han bl.a. t),vän fick meddela attvi inte kan genomfijm detårligen återkommande renbensmiddagen på MDG 67 i Kalix i mars, eftemom de inte längre har ert kök efter den omorganisation som &jorts i fijnrarsmakten. (M nkan man intelågga middagen till matsalen i crubbnåsudden i ställ t. RedJ HÅMN NÅSAERG Jör,irades SyEROF ( f.d. SAFR) fjrlån'tpldkeft av ROLF BERGSTRöM Je*q Ftuhzöa, Iiingst ner till väntet, shtet ath glödt tuer uthdrketsa

12 LAPPEN. Kennet Svensson ocb Mats Rehnshöm påtalade om intresscanmälan om en resa till Nonnandie våren Anmäl er på Normåndie-resan om ni är intresserande avdennå resa. Intresseanmälan ärbaraen indikation om ROSIN skall jobba vidare med resan, eller lägga nerdetta arbete, eflersom intresse finns eller inte finns-. Med lanke på att SAFR bytt namn till SVEROF, Förbundet Sveriges Reservofl'icerare, inlonnerades om en änddng i ROSINS stadgar, där styrelsen har bytl ur SAFR mot SVEROF. En redaktjonell ändring så]edes.. Som avslutning på årsmötesörhandl ingama tackade kommendörkapien Lars- Göran Ohman ftir mångårig samvalo lned ROSIN. Många trevliga anangemang som hnn besökt, tåilövningen. polcirkelövning, skjurning. studiebesök osv. Hanövenäckte någå snapsglas från kusla illefiet till vår vice ordf,. ör ROSINS styrelse, plus någonting att ha i ett av glasen. Var i-ör gjorde han detta? Jo han år på väg, inom två veckor, att lämna Norfbotten och Luleå mot Nontilje. Men han konmerattvam med i ROSIN örtsällning\ is också. Jättekul tyckervi som bor kvar i nor. ROSIN 2001: stvrelse. revisorer. valberedning: Ordftirande Styrelseledanröier Styrelsesuppleanter Larc Sjöberg RollBergstftjm UllKarlsson Ulrik Lönroth Matts Rehnström Johan Rehnström Kennell Svensson Håkan Nåsberg Pether Nodblad Luleå Boden Piteå Boden Luleå Gammelstad Luleä Luleå Revisorer Revisorssuppleanter Hani Blom Brono Carlström Jar-Erik Janson Göran Laestadius Luleå, Luleå Boden Luleå ordl Valbercdning BrunoCarlström Stig Gåhlin Luleå Luleå, ordf.

13 l1 LAPPIN Efter årsmötesförhåndlingarnå tog chcfien lin F2l. öv Fmnk Ftcdriksson ö\ efoverheadcn förattvisa några (flyg)bilder.och infomreradeoss i ROSINon] Fl I tiarntid både nationellr och iniemationeirr. Bl.a. sade hm:. alt F2l blivitden svenska flygflottilj som komneratlverka inom EU och dess ansränsande slatervad "angrånsande statcr', innebar visste han inte idäg. eliersom dessa intc, av EU, ännu blivit prcciseradc. 250 man konmer att ilrgrl och C F2l kommer atl vara dess chel lniill idag har man placerat ce 85% av allä de som kommef att ingå i denna intemätionella insatsstyrka. Niif ordcnl kommer(från HKV/EU rcd.) om varför- var, harde 30 dagår på sig allplåcera dc l5oz som återslår ' ftjfåndringen på F 2l från Viggen till JAS som nu år påbörjal. östeffikiska flygpiloler som varir på F 2I tiån 2000 för ar! ulbilda sig på..vårr flygplan'. De är här, i nona Sverige, 5 sl per titltålle ochår2001-2konmer 15 st all få utbildningen. Start och landningsbanan på Kallax, för Kallax Cargo.som iinebärått längdcn på banan är den lärgsta i Sverige. Längfe ån Arlanda l! F2l anviinder samma bana. Menalla byggnaderärännu inte fårdigs!ällda. Bl.a. den upps!ällningsplars 1ör Kallax Cargo son kommer att bli lilrdig när KC blir helr genomförd. Dc li flygplan ftjr KC som tas ncrpå Kallax blir nu LrPpsrällda påganla flygstatioren, sorn nu F 21 har för sida flygplan. De prcblen som nu är med de bocnde på Begnäscl har at! göra med ökadc blrlleriiekr.enser, dels liåd KC och JAS. JAS komnicrn1an säkefi tillrälle med. nren dei höga bullret f'rån de stora tr:rnsporttlvgplan, dels nattetid, soln landafpå Källax blil mycker längre fiån lllgplarscn än för JAS.. F2l och dess lramtid var ljus_ i stort sett. men nägon miljon lrä och där måsle sparas in och dclta drabbar bland annat arangemanget Flygets Dag. Or Ftunk Frcdiksh C F 2l fick ROSIN bägaren för sitt uppskattade förcdmg samt naturligvis lijr, som alltid, sitr vårdskap.

14 T,APPF,N 12 Efter ftjredraget våntade "kigarmiddag" m1b och till kaffet sedvanlig prisutdelning till alla förtjånta pistolskyttår. Prisutdelare var skjutofficeren La^-Gunhar Björk sot]f. dessutom fick ett eget pistolpris. Alla fick priser lnen i tidningen har vi bara med l:a pristagarna. Htu är prisema I 3 under år 2000: ROSIN - nästerskap, pistol l:a 2:a 3:a Hani Blom Georg Palmgren Cölån Laesladius Serieskjutning rred pistol l:a 2ta 3:a Bruno Carlström Nils Nilsson Georg Palngren FältskJutnrng med kpist under t;illö\ ningcn Tommy Sanddn ''Ahtligd1lkk ids en tenra\ j prj\". iuhlar B dtu Cdtlsltöt1, 1.h.. Eh vi.ldn harjdg rcdat '

15 TACK för Er l$älp son sponsoren llonhtfuns-k,uriren Jarker Fnnz n Efier prisutdelningen ble\ der en stunds lösning av " världsprobledren" innan tfansportema gick hemåt och vi klrnde lägga cn angedån aflon till handlingarna_ :!.,,t Så til! xi,n hd.lc ri på Arnijtet,iiEn,!d"tt ROSIN utairj: t.r. B.ttil Drugge, Lats-Gi,tun Ohnan ( \od1 /t\ tt sijdcrij\c4 nåkan Lanfuten oth L.nna Lidttan. Avn de!\d n.^d.t tnd.r F 2 na^vns k^,tu,t(t ltt:lta iilt scnoh tnt tt

16 LAPPEN 't4 RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I NORRBOTTEN, ROSTN RESULTATRAKNING OO.O OO INTÄKTER SAFR Nril.myndigheter l\,4d N / Hv/Fri N4il.myndigheter N,4ilo N Arsavgift Deltagaravgift övriga intäkter Sponsorer ,00 kr ,00 kr ,00 kf 4 000,00 kr ,00 kl ,27 kl 5 000,00 kr 'l ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7250,00 kr ,00 kr ,57 kr 5 000,00 kr SUMMA INTÄKTER ,27 kl ,57 kt UTGIFTER Ivlöteskostnader Utbildning Fjällövningen Utbildning Polcirkelövningen Utbildning Förbandschefsträffen Utbildning Ovriga Utbildning N4il. transport Telefon, porio, kontorsmtrl Repfesentation Medlemstidning Priser, gävor Rekrytering Ovriga Tryck och bokbinderi 4114,00 kr ,00 kr ,50 kl '1 100,00 kr 792,00 kf -kr 2 045,00 kr 6 144,00 kr '16 560,00 kr 1 576,00 kr -kr ,60 kl -kr 4 616,50 kr ,50 kr ,00 kr 2 340,00 kr 1861,00 kr ,00 kr 'I 396,00 kr 424,00 kr ,00 kr ,00 kr I318,00 kr 4 798,00 kr ,00 kr SUMMA UTGIFTER 243 6'19,10 kr ,00 kr

17 l5 LAPPEN SVEROF's ordförandekonferans 2001 På norgonen, torsdagen den 8 februari, påbörjade jag en lite omständlig re.r 'ör alt rå mig rillsvtrof's ordförandekonferan,. Konieran,en cici( iv.rrpeln p' I BU skungj.d i Älln,om liggermittemellan Äreo.h Sror'iien ijämtland. Förbundeb eminenta kanslichef, Margaretha Lord, hade bokat en hel tåe_ ragn trån Sro.kholm C till Ånn. Efrenom lag skuile rara i :ro.kholrn i tjänsten under tordagen passade det bra att ta nattåget tilljämtland. Jag årdades alltså 100 mil söderut och därefter nästan 50 mil i nordväst för att nå min slutdestination. Fördelen med detta var ått kunna delta i den förbrödringy'systring som skedde på tåget. Jag delade kup med representanter na lör r åra rvå ö\ rigå u tponer - Skåne or \ Corl:nd. På morgonen den 9 februari anlände vi till Ånn och möttes av republikens representant, tillika ftirbundsstyrelse-ledamoten, Thomas Welander. Efter uppställning på perronten lyckönskade han oss att vi så säkert kunnat passera från konungariker in i republiken och att pesskontroll inte var av nöden en dag som denna. Welander inledde emellertid med en orienterins trg aldrrg glömmer: '\o-r medd.la., norr Jr rirr cjre-,rorr r:llen. behör. mer norr?". Efter incheckning, uthämtning av skidor och lunch så öppnade förbundsordförrnden Magnu. Ruding konferen<r. lemar [öi konle-en,en var "Förnyelse". Dessutom skulle konferensen tjäna som en kick-offi det att medlemmarna i de tidigare förbunden SAFR och I(ÅROF skulle låra känna varandra. E{ier ett kortego av var och en delades vi in i grupper om g personer. Jag blev gruppchef i min grupp. Förbundets generalsekreterare Lars Ekema; löredrog nulåget - den nya försvarsmakten och dess nya uppgifter. De flesta reservofficerare har inte läntre någon krigsbefattning och möjiigheterna att öva har kraftigt reducerats. Vad blir det ny4 statka resewofficers_ förbundets roll i den nya örsvarsmakten? Här kan det vara oå sin oiats med er r ftirryd liga nde: det frrmkom \enår e u nder d isku..ionernl aft månea medlemmrr i lokal:vdelningarna r.or arr ridrgare SA R o.h KARO. nu_ mera S\4,ROF, år ett fackörbund - så är icke fallet.

18 I,APPIIN 16 S\T,ROI är en intresse-organisation för landets reservoflicerare och sysslar med utbildning, förvarsupplysning och att ;dmakthålla traditioner. De fackliga frågorna hanteras av organisationen SROF. En av förbundets tre vice orföranden, Torsten Andersson, förevisade LOTS-modellen, ett planeringsverktyg som används vid affärsplanering i många företag för att {å struktur på diskussionerna och hålla sig inom ramarna för respektive sy{te, måi och åtgärdsprogram. Det ger också på ett naturligt sätt alla $uppmedlemmar möjlighet att komma till tals. Uppgifterna var: "Varför finns vi till?", "Hur kan förbundet hjäipa lokalavdelningarna och hur kan lokalavdelningårna hjälpa varandra?", "Hur kan vi öka vår rekrytering och förbättra medlemsvården?", "Hur kan vi uweckla kommunikationen internt och externtl" samt'vilken utbildningsverksamhet skall vi bedriva?". Gruppernas förslag 6nns presenterade på S\DROF's hemsida under "Aktuellt". Jag kan dock ge et axplock satsning på marknadsföring mot näringslivet för att återtå resewofficerens status, marknadsföring direkt mot reservofficersaspiranterna på OHS, yt_ terligare uwecklad hemsida dtu all nödvändig iniormation och medlemsregister 1inns. Datoriserat system för ekonomiska äskanden och redovisning, fortsait stöd tili braverksamhet i lokalavdelningarna men också fler, större centrala utbildningår. Det kommer att skapas 6/ra utbildningsplaltformår {tir centrala utbildningar varav en blir i Boden. Under 2001 kommer centrala utbildningar att genomföras i internationell stabstjänst, konfl ikthantering och informationstjänst. Till nästa år kommer lämplig/lämpliga utbildningar att förläggas till Boden. Tanken år att dessa skall genomlöras av I 19 och ROSIN i samverkan med öronmärkta medel från förbundet och HKV ROSIN's fiällmarsch skulle exempelvis kunna komma med på det nationella utbildningsprogrammet med, låt säga, tio platser ör reservare i övriga riket. Vi skulle då kunna bli ett trettiotal deltagare och {å ltterligare resurser från forbund och HKV En utvecklad hemsida ger bland annat möjligheter att tipsa varandra om goda aktiviteter och att skapa ett nåtverk mellan reseware. Vi diskuterade också möjligheten för närliggande lokalavdelningar (framförailt i södra delarna av landet)att samköra viss verksamhet.

19 17 Jag kan personligen bara se fordelar för ROSIN med det nya Iiirbundet och den centrala utbildningssatsninten. Grupparbetefla var mycket givande - det var högt i tak och konferensen tjänade väl som en kick-off och r-örbrödring mellan olika vapenslag. På lördagen vidtog friluftsaktiviteter. Vi kunde välja mellan pimpelfrske, utlörsåkning (fue), längdskidåkning eller utflykt med islandshästar. Jag valde utförsåknint och vi som gjorde det frck en fantastisk dag i Äre med klarblå himmel och sol. Efter dusch och ombne till m/87 (vi hade ftir övrigt uniform under hela konferensen) följde gruppvisa presentationer av grupparbetena. Därpå iöljde en festmiddag med mycket sång och tal. På söndagen föredrogs bokslut 2000, budget 2001 samt utbildningspre gram Allt detta framgår av hemsidan. Efter middagen begyntes e\,fjrden mot stationen. Vi tog adjö av Thomas 'Welander och satte oss tillrätta i tågkupåerna - trötta men mycket nöjda med en ovanligt givande helg. För mig som bevistat utbildningskonferenser under tio årvar denna helg en verklig kick. Det är första gången jag upplever ått vi på ett strukturerat sätt att tagit tag i frågor om framtiden och hur vi skall ltirändra oss själva lor att möta framtiden och inte bara blicka bakåt med nostalsisk blick. Jag rekommenderar förbundsmöten och utbildningskonferanser i framtiden för alla ROSIN-medlemmar. Mötena är öppna för alla - dock bekostar forbundet endast två deltagale från Norrbotten. Men lor den som har möjlighet att exempelvis förlägga tjänsteresa i anslutning till ett SVEROF-möte eller på armat sätt har möjlighet att närvara kan jag varmt rekommendera ett deltagande. Lars Sjöberg

20 r ÄpptrN l8 Skjrrtoff- Skjuto{Iiceren håde sorg i hjårtåt när har kunde läsa föuånde årtikel i Nortbott ns-ku reni Ft- SSAB har smält ned k-pistar LULEÅ, Kudren Ci*a k-pistar har smälts ned till stål på SSAB:S stålverk i Luleå På torsdagen genomfördes den sista delen av den känsliga opemtionen Under stolt hemlighetsmakeri kördes k-pistar tiån Boden till Luleå Med på resan var yrkesofficerare med skarpladdade vapen Allt ftjr att lasten inte skulle kunna kapas. -Vi smälte ned vapen och det finns en fi dslanke i det. Vi återvinner materialet ochpå det viset kan k-pistama som gårned istålugnama bli något annat efteråt' sade Ola Hansson, fiån norra undefiållsregementet i Boden' till Nord-nytt Håkan Lampinen pistolmästare Vi blev sju som giorde upp om RoslN-mäslerskapet. Hari Blom som var regerande mästare var fiirhindrad att delta och då slog Håkan till med besked. En stram hunnöt ftån oss andra, är på sin plats. Håkan Lampinen Bruno Carlström G org Palmgr n L-G-Björk Göran Laestadius Bjöm Andersson Jerker Fmnzdn 36 4l 4l) l ', ', t46

21 l9 LAPPEN Nu jagar vi Nisse Ställningen i serieskjutningen spånnande. Två man på 273 Spännande dueller våntar :ir som det så populärt heter i dag: Olidligt poång med Nisse i täten i kraft av två 47-or \ils Nilsson Bruno Carlström L-G Björk Håkan Lampinen Bj öm Andersson Georg Palm!tren Göran Laestadius Harri Blom Allan Carlsson Jerker Franz n ' t l l 41 4l I fortsättningen skjuter vi tisdagama 3/,+, 8/5, 5/6 Tävlingen omfattar sex femskottsserier varav dom sex bästa r:iknas vid säsongens slut. Plats; Rättscentrum ilule. Tid: Vi samlas tio minuter ftire vid huvudingången ftån Skeppsbrogatan. Kaffe med dopp vankas. OJOJN Vrdjrynkmr ilninilk$rt

22 LAPPtrN Cykeltur genom Skaninavien. Upplevelser fiån Norge och Danmark (lörsärmrng tran dec. 2000) Text och bild : Ovlt Christer Skötd Åre-Storsånd/Trondheim (i Norge) 8/81 Tullstationen lullslatronen passeradejag j kl 1000 På de1 norska sidan [aller väsen väldiqt brant bmnt i I början borjan {500 m på lre milt. mil). Ö! O!erhu\udragel udrager kan man säea a"t1 afl del är äen enda ulftirsbacke till Sördal. På den nor.ka qidan är I t4 ganska såska smal smat och slårkltlallkerad. Sördalen. \om daler heter. är m)cker vacker-på sina slällen. I Sördal Joro:rl lagadejag jag ena homet homel på styret sq rer som sont lossnit losqnar och pumpade däcken. Råkade komma upp på mororvägen rellan Sördål och ironäherm och cl klade genorn Vemestunnel (som är 4,5 km låne) tillmånga bilisters 1örvåning. Äkre fram t l bomtullen på andm sidan hrnneln och frågade om clklister inte fick cykla genom nrnnlar r Norge och fickdå ktart liir mig att Jag c)klat på moiorväg. Så har även jag bidrasir Iill en svenskhistorja. Vädret har \arit disigt men varmt c: a 25 $ader På slutet en ganska kaftig motvind. Vädrel mulet och i Trondheim kinde jag regnstänk. Ganska varmt c:a 18 grader. SIag medvind som på slutet blev motvind Rindal-Eidsvåg 10/8 Katedralen i tuondheinl [idsvåg-björli ll/8: Kom iväg kl0700.i natt regnade det. Kom rilleidsvågk1 I500. Vägsträckan från Skei tili Eidsvåg mycket vacker med strålande utsikt mor fiälloch fjord. Tre runneldassaeer mot Sunndalsöra oih en I mil låns irooftilsbacke mot Eidsvås. Vadret oå inotäonen rnulet och ganska k_allt c:a I0 graderfefter lunch uppklamande och strålande sol. Omväxlande med- och motvind. Klockan har stannatpgafukt. Kom i\äg kl fog en annan väg än planeral N om Slorljorden och sedan tarja. 5lor)tagen utstkl med lanlasttska \,]er. Denna etapp är nog en a\ de bäsla niir det gziller narurupple\ else. Kom lillandalsness kl iio0 och åt lunch. C\k-

23 ll rde iirbi vägskälet upp mot Trollstigen oclr starrnade vid Trollväggens camiring tijr atl sedan fbrtsätta mot Björli som var en lråkig och trist campingplars. Ln I nril lång upp jrc backe på slutet. Funderar på hur.jag nu skall lbtsåtta Norgeresan eftcrsonjag lämnat ded ur- :prungliga planen. Fortsätter lnot Dombås på E 13. Strålande väder med 25 lrroderu vämre och svag vind. Björli-Ring bu I2l8: Kom iväg kl Vägen li rn Bjilrli var verkligt trå kig och dessutom med en dcl vägarbelen. Från Dom- L,as till Ringebu är det i princip en enda lång utförsbacke. Tur att mån startar ridigt på morgonen litr både E ll och E 6 år starkt kaikerade och smala. Dom bås verkar vara skidcenter i Dovre!ällen. Ringebu val centralort föl de alpina grenama under vinteros Jåmvågen och Losra älv följer ganska troget E 6. Elstads camping år en a! de trevligaste jag hittills varil på. Dit kom jag kl I530. Vädret är helmuiet och något kallare c:a 15 grader men vindstila. Jag hade lite regn i Björli- Nu på k\'ållen skiner dock solen och del år varmt och skönt. Från Oslo går fiirjan kl 1930 och jag flrnderar på att lågga onsdagens och torsdagens sträckor så attjag kan ta fiirjan på tolsdagskvä1len...tn- Ro'll.ldlen lii lr!ldl.\ne.\t not Dorlbå.1 Alingslan.lskdp S Dinhås

24 LAPPEN,7 Ringebu -Tangen l3/8: Korn i\ag kl 07J0. lag har nu ö\ergi\il lrukosrgroten och rslällel överpårt lill )oghurt. Från Ringebu gäller E I som hdr god.råndard Inen är ganskä smal. Frånkl l000slark trafik. \i\.ädelar är lorbiuden ör c) klisrer oc-h torgängare (motorled) men det 1år man säfta sia över!,unchade i Brummendat jag oc-kså beställde båtplats på Valde -där fiirjan tilltorsdag. del\'is ny väg Rv 222 is- tållet ör E 3. Den nva väqen som var den samla rik;väse; är kokig och siråbackig män går genom en vacker jordbruksbygd dairböndema håller på aft tröska vete. Stannade på campingen i Tangen som ligger mycket vackert vid Norges största insjö Mjösa. På morgonen framtill kl 1000 vardetdimmaochsanskasvalt. i'rtpt'nlvtulan{en Senare strålande solochvarmtc:a 25 grader. S\'ågvind. Dennadag hölljagden högsta medelhastigheten 24,4km/h. - Tang n-oslo l4l8: Kom iväg som vanligt kl Körde väg 222 och E 6. Svårt att hitra rätt väg p ga dålig skyltning. Var t\.ungen att stannaolta och fråga om väg vilket gav en ryckig cykling. Canska backigr \ iller ock,a gjorde denna nräcka rill en av de jobbigaste i\orge. framme i O.lo kl e00 \4"\sor Ined tolk ule. Blev fel\ icad till Stena Lines kajplats men skuile till Color Lines plats. Kom rätt så småningom. Frcl örvara c) keln ren kur på k1ien. { en grönsakskllrik DåAakershus och bokade sedan in på färi.n där iaq eftir e r häf e dusch ål en buffelmiddas. Promenemde runr på båren. Komi säng kl.2liu öch lrols du jag hade en i- bäddlhytl varjag ensam. Ulfaden från Oslo var'n1c,et vacl,er mid haver kar lugnt. Vädret var fruktansvärt varmt c: a 30 grader och vindstjllå. Så höt skulle det varojännl Sammanfattning Norg : Norge är inte gjort ftir cyklister. Vägarna är smala och går i dalbotten med kaftiga backar i början när man går från n dal till en annan. I ljordlandskapet gåller inte ått det närmaste avstä1det mellan två punkter iir en rät linie fiir i Norse liggeren flord emellan. '

25 :-1 Trots detta iir scenedema så betagande att det är värt mödan att göra denna (.d. Vägsk) llningen i Norge är inle sifskilt brå och sidoväqamtiir månqa -;nger.\åra an hiltå. ( ampingplallerna håller min"r srensl srandard. ' Stadslntset i Oslo f.ån Aakerchus GenomI)anmark Totalt var planerat 9 dagar genom Danmark med en sträcka på 384 km. I genomsnitt skulle det bli 43 km oer das. Cenomftirt blev det 7 dagar med en Jn:icka på 662 km. I genomsnitt blir der 95 Km per oag, För.turen genom Danmark hadejag planerat 3 res rvdagar Av dessa utnyttjade Jag lngen. Den stora skillnaden mellan planeral och penomftin var all iae cvklade länsre ddgserapper.aml an jag p g a hemnan.po-nproblem med cylitn från Esb;ärq \alde dtt cylla rill Crena och dar ra ftirian litt Varbers iaullel ftir låe Gå;.bjerg och ftlja trll endem \4almö eller Helsingborg. -

26 LÄPPEN Hirtshals-Tranum l5/8: Kl 0800 andorde flirjan Hirtshals efter en mycket lugn överfart - kav lugnt hav. Lätt att hitta vågen ut. Hoppade över campingplatsema i både Hitshals och Lokken. Den senare onen velkat vara en dktig sornmarstad med mycket turistande tyskar. Efter Lokken hadejag svårt att hitta väg. Framme i Tranum kl Bönderna i tull färd med att tröska sad. Jylland är i denna del ett klitt hedlandskap. Vilken skillnad på \ äg mor både Norge och S\ e-ge Separala cykel\ ägar. väl qt ) llåt och inga backar. En cyklrsls diönr. Siqra biien mol 1 ranum urg'ordes ar' belong\ äg med 7-m långa berongplålro- -om saken en gång legaljiimt och pddlrgl men nu låg oiämloch pårinnde om de närgående sprickoma i asfalten. Baken protesterade krafiigt mot den omilda behandlingen vaie gång en sådan skarv passerades. Vädret var på morgonen dimmigt men från kl 1000 strålande sol och varmt c:a 30 grader Svag vind. Trånum-Klintmoller l618: Kom iväg kl 07J0 som vanligl. Följde den planerade vägen men kom lile fel ibland. tir miirkligl hedlandikap skapar på sanden\ octigräsels \ illtor. De enda backama. som erer Norges backar. närmdsr:ir \ånor på moderjord är niir vägen går över en sådan sänd-vag. Åt en mycket god luich på en"kro i

27 ]5 LAPPEN Hrnstholm vars gamla ryrjag också besökle. Fmmmc i Klinimoller kl Vädret \ af mulet men varmt. Det har blåst en del från V varörjag hafl lnolvind hit. Klintmoller-Ulfsborg I 7/8i l\:ig kl Följde den flanerade vågen till Thyboron totrr var ganska trevlig med onlväxlande hed- ochjordbrukslandskap. Sistabiten val en 1 rril1ång mksträcka. \lissadefirjan precis och fickvänta i4d min. Fortsatte som planerat;not Lemvig '1(I rol! -edan \dgcn mot Ri rgkop np. Kom lrdrn ri.lcdmo nge_ 5 Ullcburg k= Ar öm i baken vilkel besvarar mig en del närjag cyklar Vädrer var på morgonen molnigt men ftån kl I100 solmcd lite dis.varmt c:a 30 grader. Svag motvrnd. Ulfsborg-oksböl l8/8: Iväg k Cyklade mot Ringköping dit jag kom kl Väntade på att turistintb skulle öppna för att ta kontakt med Scanspeeds representant i Kolding. Fick s,i småningom kontakt men det visade sig idte möjligt att skicka cykclrr som privatgods ti11 Sverige. Tog koniakt med postochjävågstn. i samma ärende. Posten utför inte dessa tjånster och jvgstn i Ringköping hade ingen godsfömedling_ Den var i Esbjerg yilka inle kunde garantera att jag och cykeln skulle komma samtidigt til slutstation i Danmark. Beslutadc då attcykla till Grenå men ä1dåpassem Esbjerg \ars vägskyll,23 km,jag såg fttr första gången i OksböI. I Ringköping som år en typisk sornmarstad lagadc iag klockan Jag växlade in 2000 Dkr. Fran Ringköping forlsattejag mot Llvide Sand. Badade i Skagerak. Vattnet uppskatlar tag hålla grader Milslånga s1rä1der. Vackef låndskap längst kusten. \lassor av tyska lurister Fortsatte på småvägar ner till Oksbö] ditjag kom kl Middag åtiag på kro i UksböI. Vädret vår på morgonen mulet men klamadc framåt dågen. Varmt, c:a25 grader och svag medvind.

28 I-APPE.\ HrltD,t I RIElr',ttrE Oksböl-Silkeborg l9l8: Kom iväg kl Körde mot Esbjers dit jag kom kl Vände och cyklade mot Silke borg ditjag kom kl Uppsökte turistinlo [ör att bl å få besked om lämplig campingplats. Tog in på etl vandra rem vilkct var en ny erfarenhet. Vandrarhemmet låg näst:rn mitt i staden vid ett vattendrag och r,är l1äslan nybyggt. Rent, \n\ sct och Drvdlist. Från-Crenå elr driur rrll Var berg och Ha rrsrad rr c ganger iljqligcn. Skal lörsölc tr l4- larjan till Varbery så det bliren ridig morgon eflercom slräckan.dno\kope, I unr ocr, rirl Srlkeoorg sk,le. 8,r::":ili:l ""tijt ;lå:lffi ocn en ganska Iupc-rl ldnd\trd. 5.tkeborg trtsger!id e.lon siös)ste r Va.k_ erl!idcr och \arnl c d 25 prrde-. \\dq!rnd Silkeborg-crenå-Varberg 20/8: Sov dåligt i nattmen kan inie skylla på min kanadesiske rumskamrat. Koln iväg

29 27 kl Frukost inköpt dagen innan och åts på vägen. Kom till Ärhus kl 0800 och fortsatte direkt mot Grenå ditjag kom kl Med den tidiga avf;irden lfoddejag d t skulle vara lite trafi[, fuen icke så, dock var väsen;fta fttrsedd t_ed en separal c)kelsrit. lror\ åtr del \dr \;lsk)llal torr ra[ upp på mororledenmed "vänliga" påpekanden från bilisterna. lnga problem att hitta iä4eteminalen. Färjan går kl 1400 och ab framme i Vafterg kl En fiirde- 'en med afl cyl la är dn nran inte kån köpa pa slg.aker på \ ägen. Der innebär atr Tax-Free burilerna är del alt se men iirre köpa soirr eiller Kom fram till Varberg l8j0 och frågade Inig fram lrll en lanrpiig carp;gptår.. Hamnade på Cetteröns camping som ligger strax utanftjr staden. Såmmanfåtlning Danmark Danmark måste vara elt förlovat land för cyklister. Det ser man också på alla cyklande danskar Vänljg natur, sämkilda cykelleder på många håll, väl uppmårkt med skyltar och tätt mellan små samhällen och campingplatsermm. Skall lnan cykla i Danmark korjag man skall cykla från söder mot norl eller österut pg a alt den lijrhärskande vinden är västlig. Danmark var en perlekt avslutning oa turen. Såmmanfåttning Totalt harjag cyklat 231 milunder 20 dagarvilketblir l2 mil per dag i genomsnitt. Jag har i princip cyklat från kl 0730 till kl 1500 dvs 7,5 tim- Medelhastigheten ha. varit c: a 22 km/tim och maxhastigheten 65 km/tim.

30 Libery, /i!\unlg Varberg-Boden2l/8: Korr r\jp i \Jn is rij och clkhoe ii I ltjänr!äb.stn. Kople biljefl 2: a lldcs och pnlerrär-dc cr (elrr Inea problem. tåceiear kl med bvrc icöreborg. Halisberg nclr aarle Frckin amcrikan.[d p-lonrarkrrrir på semesterresn som kupi'kanfat. Fmmme i Boden kl 0?22 och taxi hem. Minkäracykel son ilngcrat ok landerligt under hela resankundejag i gottskick hämta kl Reaktionen; Övlt Christer Sköld cykeltur gcnom Skandinåvien var slutet för dcnnå gång.. Hån har även gjort clkelresor i örrigå Europå. Redaktionen tackar Chrisfer ftir givande och intressantå upplcv lse och ser tiam mot nästa avsnitt av dina uppleretser.

31 29 obs lobs I obs! TIDNINGEN LAPPEN I år kommer LAPPEN ul 4 gånger under äel Du som har något som Du vill ska in i tidningen, (nånga hoppas red.) stårpå denna sida sista inlämningsdåg lör tidningen LAPPEN: Tidningen LAPPEN nr I Tidningen LAPPEN nr 2 måndåg måndåg 26t Tidningen LÄPPEN nr 3 måndåg 24t Tidningen LAPPEN nr 4 måndag 10/ Ca l0 dagar efter sista inlämningsdag, kommer LAPPEN i din brevlåda. Om du skiver på datom kan du skicka fi]en via E-post till: så kan red.klicka över filen på PageMaker 6.5 Detta år det proglam som rcd.gör tidiingen på och vi skickar sedan CDtidningen lill tryckeriet. Du behöver inte skiva på dalonr. sk vmaskin o.dy. utan om du skiver ftjr hand så läggerred. in det ialla fäll. men det tar längre tid. Postadressen står här nedanfijr vid REDAKTÖR. Medledlemstidning liir RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I NORRBOTTEN, ROSIN Ansvårig utgivare : Kn Lårs Sjöberg, Bowalersvägen l,972 5l LULEÄ Redaktör: Mj Ulrik Lönroth, Spad\,äg n BODEN Sällskåpets adress : Måtts Rehnströn, Sålgvägen 5, Luleå Internet:http//www.sverof.a.se Under Lokalåvdelningar/LokalavdelningarNonbolten fi nns våra sidor ROSIN Intemeiadress: Sällskapels postgiro i I Tryckeri : Bjöms Tryckeri & Offset AB i BODEN

32 LAPPEN Protokoll Protokoll fttrt vid sammanträde ned styrets n ldr ROSIN 2000-t219 på FUREC i Luleå. Närvarande: Lars Sjöberg, Rolf Bergström, Kennet! Svensson och Håkan Nåsberg sarnt Pether Nordblad och Stig cåhlin. rs 2$ 3$ 4S s$ 6S Mötets öpprande Ordfdranden Lars Sjöberg liirklaråde såmmantråder öppnat. Inkomna och utgående handliogar. Brev fr.ån John Utskarpen. Brev iiån Alpo Koivuniemi. Julkort från Lars l\4jelle ' Julkort från Ulrik Lönroth. Inbjudån till Nyårskorum vid I 19 Ekonomi- och anslagsfrågor Skåttrnästaren Ulrik Lönrorh håde i sin frånvaro skickar en redovisning av sällskapets aktuella ekonomiskå stållning. Låget är gort. Beslöt att ROSIN står fijr kväll ns fönäring. Uppfitljning av: Förbandschefsträtren 2000-l l- 18. Bra övningunderdagen i Kustriisk. Intressant liiredrag åv OB. lntressanr diskussion. Honkamaas vinterövning Bra och trevlig övning lned nlat vandringspris till tävlingsdelen. Årsmötet den 22 februari 2001 Förber delseläget är goit. VerksamhetsberätteLsen gicks igenom. Stig Cahlin kollar ffjr vålberedningen upp låget avseende de fijrtroendevalda. Yårprogråmmea 2001 i övrigt februåri 8 Sq/relsemöte Årsmötet på F 2l Studi besök K4 mars 6 Styfelsemöte Larc Lars Lars Lars

33 ll Renbensmiddag Lars mfls 24 Vinter 5-kamp Håkan april l-7 Fjälmarschen Ulf maj L darskåps-/coachseminarium Matts/Håkan augusti3l-2 PolcirkelövningenKeminmåa,Finland StudiebesitkFöretagåmasRiksorganisation petber sept mber 75 Rekrytering Diskuterades. 85 Fåcklig irformation Inget nytt 9S Ovriga frågor. Profil - Diskutemdes om profileringen. Beslöt att ta fram eti förclag till Årsmöt t som proposilon. R s rvoflicerssystemet - Diskulerådes efter atr Håkan Näsberg hade r dogjort ör seminariet i Stockholm. 10$ Mästa möte Beslöi att nästa möte äger rum klockan 18:30 hemma hos Lars Sjöberg. tl$ Mötet åvslutådes Ordförande Lars Sjöberg örklarade såmmantrådet avslutat. Lars Sjöbers Ordörande Håkan Näsberg

34 LAPPEN Sl Protokoll ldr vid konstituerånde sammantråde med s$relsen fitr ROSIN _20 hos Kennett Svensson i cåmmelstad N:lrvarande: Kennett Svensson, Ulf Karlsson, Ulrik Lönrcth och Johan Rehnström Lars Sjöberg, per tel fon, under gt_{4. Möt ts öppnånd Då vår ordftirande Lars Sjöberg var frånvarande, bal? med på mobiltetefon, ulsågs Kenneu Sv nsson som dagens ordlijrande och han ftjrklarade sammantråder öppnat. 2S Dag os protokoll justeras Att Justem dagens protokoll. utöver dagens ordjiirande, vatdes UlfKarlsson_ 3$ Styrelsen konstitueråde sig enligt fitljånde: ordftirande Lars Sjöberg vice ordfdrande, facklig företrådare RolfBergströn skattmästare, LAPPEN-redaktör Ulrik Lönrorh vrce skattmastare Johan Rehnström seketerare, rekryteringsofficer Matts Rehnsrröm vice seketerare, kontakt friv.org. UllKarlsson Kennett Svensson klubbmästar suppleant tillikå vice khrbbnästar Pether Nordblad suppleant tillika rekryrefingsoft, facklig ftirettidare Håkan Näsberg 4$ Bemyndigånde Ordfttrande Lars Sjöberg och skatlrnåstaren Ulrik Lönrorh bem),ndigas att var 1ör sig kvittera ROSIN tillkommande och utgående med l från post och bank. Beslulei justeras omedelbart. g5 Övriga frågor. UlfKarlsson redogiorde för Fjållövningen l Beslöt att ROSIN skulle srå ftjr kväuens föriäring 56 Mötets avslutånde Dagens ordfdrande Kennetr Svensson förklarade sammanträdet avslutat Ulrik Löffoth Just ras: KenneftSv nsson UlfKarlsson ordlörande

35 1.'i har hört om ftiljande sanna histoda: ): nla (gan a) för år 2001 i styrelsen i ROSIN skulle träffas tisdag den 20 -:rs hos Kermott Svensson Iiir kostifuerande sammantäde plus genomgång :'. d3n kommande fällmarschen. Den som ordnat detta sarnmantråde. var bå _jrorande Lars Sjöbergs kontor. och Lars L-unde bara på trsdagen, alltså ::[1a dag. som vi andn trodde. \rr \rce ordf. kunde inte komma, hade han sagt i telefonen men vi skulle -ie \ ara beslutsmässiga och vår ordförande skulle ju komma. ).in som korrunit till Kennett satt, stod, gick omkring och viintade, våntade rit \antade. Klockan blev fem över halv sex, tjugo i sex, tio i sex men diå.:!de Kernett till Lars far och undrade om Lars var på våg till ROSINs!r r.lsemöte? Nej då, han måste ha missat dagen, EAN VAR PÅ: l..1 \-ar ordf. Lars har :krckar ut ett nail där han rir 3.drövad över R O SIN-missen, ncn trodde det _:allde tisdagen ien 27:e! hela, hela, lule hoclcy nu gå.'rl'tlll Fl hela, hela, lnla Flera dagböcker på arbetsplatsen.? Vilken skalljag nu skriva in datum för ROSIN i? Men du Lårs, del göi ineel, den hiil gången, f& man skatrar hiårtligr. niir det ute händer så ofta. Vi knnde ju le dis!ä mobilent / Red

36 Inbjudan till POLCIRKELÖ\AIINGtrN I FINLAND Årets polcirkelövning genomftirs i Keninmaa, Finland I mil utanldr Kemi. Vi komrner att tillsammans med ffnskå och norskå reservollicerare, och militära chefer från de tre länderna, genomfiira ett fantastiskt program som vårå finska bröder står ldr. Tidl Platsi 3 I augusti 2 september 200 I Keni-l)rnaa. Finland Transporler: 3l'8 Buss argår prel från Bodenkl 13.00GarakenI lo Fdn Luleå kl Loet 2/9 Äterkommer till Bodon-Luleå ca kt Kostnad: Utrustning: Prograrn: Amnälan: Varmt välkornlla 400 kr som betalss på ROSINS pg senast den 30 juli 2001 Uniform r i ö\.ningar: fiiltuniform n/90 middag lördag n/87 med \jl skjorta Armu ej erhåller men traditions nligt kamratmåltid i Iiilt med överraskningar på &edag kväll. Fältt?ivlan lördag, festrniddag lödag kviill. Kulturuktivitet r, fiiredrag mm mm s nast den 31 måj till Ulrik Lönroth tef: a OO, Spadvägen 4, BODEN Mail: ulrik,lonrothotelia.com

NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t

NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t Ärg 4t 2004-01-01 NY CHEF vid Norrlands Drasonre OlJer ste B e ngt S andströ m INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM apropä ROSI \s Otdl: Roll B.tsshiirl Dct kånns

Läs mer

IAPPH. Rm "u"r, nnt. to*" l\t. ",ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas.

IAPPH. Rm ur, nnt. to* l\t. ,ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas. Årg,10 IAPPH a.1 r'a :\. l.. - *r l\t nnt ",ä4ö F to*" 1STORISK RO,o _ Rm "u"r, Resernlfita/Jsiilltktp.t inotrhoxe ml?t \i kt igtlti,,tot.iska tu,ut ti!l I:D ml o.h R\ssa d i sl trt på n1.i. Apropå, Ny

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

volleyboll-danskurs i älvsborg

volleyboll-danskurs i älvsborg Klöverbladet Medlemstidning för Riksförbundet Sveriges 4H och Jordbrukare-Ungdomens förbund #4 2011 volleyboll-danskurs i älvsborg extra stämma 4H-dagen bruksridning 1 Ledare Gunnarsson, Kretsinstruktör

Läs mer

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden M H C NätBulletinen Nr 147 - december 2007 Handsjön (Foto: MHC 2324) Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC) 2 Bulletinen Bulletinen 3 Innehåll I fronten...3 Birgitta

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Solvikingen. Luciafest! Sylvesterloppet är vårt viktigaste arrangemang! Nr 4, 2004, årg. 42

Solvikingen. Luciafest! Sylvesterloppet är vårt viktigaste arrangemang! Nr 4, 2004, årg. 42 Solvikingen Nr 4, 2004, årg. 42 Lena Linder och Lotta Hallenberg vid rodden i Fältstafetten Sylvesterloppet är vårt viktigaste arrangemang! - flest deltagare, vi hoppas på en bra bit över 1000 - flest

Läs mer

Eva Nordmark gäst vid babords pollare

Eva Nordmark gäst vid babords pollare PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 april 2012 Eva Nordmark gäst vid babords pollare Årsmöten Politikerträff i Sundsvall 1 Nyheter från 1 januari

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare.

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare. LÄS Julnummer 2013 Årg. 27 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2013 Årets junior 2013 Andreas Nilsson Calle Hansson Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas

Läs mer

bladet Hösten 2012 Innehåll

bladet Hösten 2012 Innehåll bladet Innehåll et Klubbinformation 2 Ordförande har ordet 3 Frågor och svar (fortsättning) 4 Vårruset 2012 6 Tjoget 2012 8 Bröllop på berget 11 Tjust 2-dagars 19 Ännu en kung för en dag 20 DM-medaljer

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Solvikingen. Kallelse till årsmötet. Sylvesterloppet. Solvikingen. Lucia. Nr 4, 2010, årg. 48

Solvikingen. Kallelse till årsmötet. Sylvesterloppet. Solvikingen. Lucia. Nr 4, 2010, årg. 48 Solvikingen Nr 4, 2010, årg. 48 Barbro Nilsson är en av klubbens mest framträdande kvinnor i kraft av sina ultraprestationer. Strax före löparhelgen i våras hade hon sprungit GAX 100 i Skåne. (100 miles

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-15 Stockholms Wingar har sorg 16 Annons

Läs mer

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått.

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått. Rettvisan Julnumret 2013 Rapport från Maastricht ALICE dagbok från Ridläger 2013 Till MINNE av REBECCA Rapport från MÄTTINGE Musik och kommunikation ASSISTANS Kalendarium 2014 Ordförande har ordet December

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Ett stort tack till våra samarbetspartners LEDARE LEDARE Snart är sommaren här, plocka blommor och bär gå på stranden och vara nästan som man är Ett stort tack till våra samarbetspartners Mats Paulsons vackra visa om sommaren, som så många skolbarn

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 2 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer