Ånslrörrr rcn lildlevbm2002l. ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll I ÅNN. INORRBOT1Itr. HONKAMAÅS YINTERö\TNING APROPÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånslrörrr 2001. rcn lildlevbm2002l. ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll I ÅNN. INORRBOT1Itr. HONKAMAÅS YINTERö\TNING APROPÅ"

Transkript

1 INORRBOT1Itr APROPÅ HONKAMAÅS YINTERö\TNING Ånslrörrr 2001 SKJUTOFF. SPALT PDRSONALNYTT CYKELTT,]RGEN. SKANDINAVIEN ORDF.KONFERANSEN I ÅNN Medlem i S\{EROF? ÄnnnilU Ertifrcs$$tnfll rcn lildlevbm2002l

2 Aprop ROslN-medlemmar, officerskollegor och sympålisörer! Niir detta skrivs är vå.vintem som vackast. Doften från korvgrillningseldama spdder sig över vår nordliga utpost. Skidoma år eft r biista förmagå iordningstiillda ftir den fuliga fällmarschen. Detta är en av vå.ra Itimitmsra traditioner och som i år imefattar åinnu fler moment av överlemadskarak:ir Till nästa år skall vi göra en kraftsamling ftir att söka locka fler lngre r servarc att delta. Vi kar också fr )derligare resurser fiån centralt håll (sc artikel om ordltirandekonferensen 2001). Vi har ett fortsatt bra program uder våren och höst n. Efter f:illmarschen Iiiljer ett ledarskapsseminarium. I augusti-september ftrljer marinöl,ning ud Malören och Polcirkelör,ning i Keminmaa i Fir and (förstå helgen i september). Under oktober gör vi ett studiebesök vid F21 m d bland annar mörkeflygning och aret avslutas traditions r igt med örbandschefsträff och Honkamaas vinterövnirg. Det nya reservomcersfitrbundet. SVEROF, har haft sil fijrsta konferens. Derma gav mersmak. Det finns en stor optimism, en starkarc organisation och struktur samt större resurser än de vi hade i SAFR. För Norbottens del kan jag bara se positiva fakorer - utvecklingsmöiligheter och ökade resurser. Vi har en mycket god verksanfiet - örbundet vet att vi har cn god verksamiet och det iir upp till oss att komma med idöer om rad vi vill genomföra Jag rekommenderar SVEROF's hemsida *** slerolors där all änlbar information finns och där Du kan länta Drg vidare till ROSIN s hemsida Alla RoSlN-medlemmar är hjärtligt välkonrna att komma med fdrslag och idder på verksamhet det finns bara möjligheter. ellcr som Walne Gretzl] har sagt "Det år 100% chans att missa med de skott man alddg skjuter". Vi måste våga p(jva nva grepp firr att kornma framåt. Jag vet att vi har kraften och viljan att göra det. Viil möft på någon av råra aktiviteter in the nerv millenium. Lasse

3 I Konsten att hitta hem LAPPEN Honkåmåås vinterövning 1999 trodde vi skulle blj den sista. Eller rättare sagt oroadeossö\eromder.kullebli.å. Mcn icke,.a \icle. Dcn - l2år200u.lol vi på nytt uppställda ör den åttonde upplagan av dennamycketpopulära övning_ Vi blev 14 Rosinare som lämnade av till Harry Thorneus och nu stod ocksa rcsenot'ficercn och hedersmedlemmen Göran Honkamaa i ledet..!l'? Chef/öt FortverLet i Norr, heh dnnu hdnte. RESERVOFFICER OCH HEDERSLEDAMOT I ROSIN, Öy 1. GöRAN H(,NKAM.4,A Vi blev uppdelåde i 2-månnagrupper och fick en persedelpåse nedtryckt över våm huvuden när vi steg in i bussen. Den körde oss sedan lite kors och lvärs ionan vi blev avställda imörka skogen med ca en minuts mellanlum mellan gruppema. Där stod man plötsligt någonstans med en ficklampa och en karla i handen. Uppgiften var att snarast ta sig rillbaka till A8, eller ftjrlåt, I t9 artilleribataljon heter det visst i dag. GamlaA8 är som bekant ett minne blott. Först gällde d t ått listå nt var yi befann oss. Detgick l.ätt snabbt liross som är "uppväxta" och utbildade i trakten av Boden. Att hitta kontrollerna var inte

4 LAPPEN GO'NATT hlrt da,ih ri kan i, i b$ser. Do.k k.innet \j igeu (?) hcttot Bjtjt* ath Cåhlh \orl k"ep ht1,1!.1 i fai\lntech. giort i en handvåndning men det gick att hitta tillbaka till A8 där skytte vidtog innan dom sista kontrollerna stämplades in på katan. En välbehövd bastu satt fint elier den strapatsen. Renå och prydliga var det dågs för tråditionelltjulbord. TACXADE FOR IVATE) sink Edtil Dntlrt Dårefier höll Oversle L. Gömn Honkam.ra fiiredrag om fonifikationslerkei där han som bekant är chef för Forl\ erkct i \ on soln kanske snal1 bär nanmet Svenska Försvarshus. Ovningsledef en nrajof Han] Thom us gav en fttrsvarsupp

5 I,APPIiN lysning om allt n),tt om och med Hemvämet innan han övergick lill prisutdelning. TENNSKIDAN bler den h.ji t,i lkdll kätnpa on fan.jrei: Fö]sta irtc.ktirea /nk Intls G Oscars.n och Ste an Lu betg san h.ir.ll.hketu rypharlnun"cn Ciran Hankdmd! t,iinen till r.ihstet sl,it böllehs witd, ntajar Har^ Thomar" Nattorientedngen vanns av gruppen Stellan Lundberg och Flans C Oscarsson (gaing 3 are fijrstås (Red)). Dom iijrårades en inteckning i det nyav-pris cöran Honkamaa fixat. En tennskida som endast utdelas till skidåkare för VM-OSoch värdscupsegrare. Det skall vandratill år2004. lnga dåliga grejer, som Marin Ljung brukade säga. På andra plats kom Matts Rehnströrn/Lars Sjöberg, h a Stig cåhlir/lars-cudnar Björk,lyra Håkan Nåsberg/Kennett Svensson och lemma tite lfijfsvararna Bedil Drugge/Sten Heijer Vi tackar Harry Thorn6us och hans medhjälpare liir en trevligoch meningsfull övning. Honkamaas vinterövning har alltid innehållit tävlingar av klass och som passar alla åldmr Vi ser fram mot december 200 I med tillftjrsikt och lägger oss i hårdträning i god tid.

6 I APPF,N 1 Desta firu kt,llc acksll KONSTEN ATT HITTA HEM,lillA3, nånliscn:./nik fihster: Görcn Ldestddits, IIåkdn Ntitbetg, LaB SjöbetE a.h Mdtts Rehnshnn Stort tåck ån en gång. Lårs-Gnnnår Björk PERSONNYTT Vi hälsar fijljande medlemmar vålkomna till Reservollcerssällskapet i Noffbottcn län, ROSIN. MagnusKondradsson LULEA Lennaft Lidman BODEN BODEN Jörgen Lundgren

7 Ar du medlem i SVEROF? Som medlem i SVEROB Förbundet Sveriges Reservofficerare, får Du möjlighet att delta i bland annåt:. kompetensutvecklandeutbildningarochseminarier. öreläsningar och debatter. idrott och sk)4te. kamratträffar och annan klubbverksamhet. intemationellaaktiviteterochnätverksbyggande. du har ett bra ftirsäkringsskydd på ROSINS aktiviteter Du fir tidsldften Reservofficeren som kommer ut b,,ra gånger per år. Du kan gå med i NÄTVERKET - en tjänst ltjr reservofficerare som vill bredda sitt kontaktnät. Niir Du går med i SVEROF blir Du automatiskt även medlern i SROF, Genom SROF hålls Du infomerad om vad som gäller ftir reservofficerare i omstruktureringen av Försvarsmakten och får information om nya avtal erc. Du kan lå slöd och råd i avtatsfrågor och dylikr eller;jd problem i kontakten med arbetsgivaren. Möj lighet fims också att delta i påverkansarbetet inom FM vad gäller det nya rcservofficerssystemet. Medlemsavgiften äri 150 kr till och med 25 år samt från och med 65 år 300 kr mellan år Aurora Carlström Infomationsarsvarig SVEROF Tel: omdu vill bli medlem eller har andra frågor om medlemsskapet. Du kan ta kontakt med :

8 I,APPF,N ROSIN GRÄTULERAR DE SOM FYLLER: 60 ÅR ÅR 0l l l ÅR 0l ÄR Jan Nilsson Bjöm Lundqvist Kennett Svensson Hans Brusewitz BjömKullberg Karl-Ludvig Schöder Lars Hjeltman Curt Sundkvist KjellEriksson Ivar Berglund Ragnar Hedemalm Hans Högdahl Sten Heij er Staffan Mörberg Curt Pettersson Luleå Kiruna Gamnelstad Luleå Luleå S Sunderbyn GIödinge S Sunderbyn Boden Junsele Karesuando Kalix Luleå Övertomeå Luleå Detfinns säkertflersom 1y1ler år, men redaktionen har inte dina födelsenummer och då kan man inte veta n:ir Du fyller år Stort GRATTIS från ROSIN, framför allt om du lyller årl Men Du kån också skriva eller ringå till: Ulrik Lönroth, Spådvägen 4, Boden, Tel. 092f E-postadress: Det ärju inte bara på den här sidan man måste veta dina fijdelsenummer utan t.ex-om Du skall på Polcirkelövningen etc.

9 TiII ROSIN Jag 1år hänned liamlöm rnitt varmaste tack lijrgratulationerna på mid jijdelsedag den 2 nrars 200t. och jåg ber Dig vidarebeforclra mifi tack till övfig; styrclseledanlijrer. Visst är del roligt bli ihågkommen av gamla välner. Jag sel fianr mot lortsatt deltagande i ROSlNjs aktiviteter, trots att åren har hopat sig på min grånade hjåssa. Förmin delförcstås nånnast årets!ällmarsch. Det är beundransvät att ROSIN foftfarande vidmakthåller så många värdelulla lnditioner, trots liirsvårets dekadans. Bästa hälsnil]gar Sten Heijer Så har då vår vän Gunnar Dahlquist Boden lämnar detjordiska livet. 77 år gammal. Han var yrkesofficer Han har arbetat bl.a som regementsintendent vicl lng3, I 19, IFON och MFÖN. cunnar var övlt när han gick i pension, och btev ociså ROSIN-medlem eft er pensioneringen som yrkesoffi cer Han ha. skivit många böcker / häften om Boden oclr han har bl.a. skivit om lörsvarct i Bode Norrbotlen. CLrnnar har hållit förnäma och intressanta fitredrag på väa RoslN-aktivireler. Vi kommer att sakna honom i ROSIN.

10 I,APPFN ÅRSMöTE 2ool På årcnöet,ar bå.le unsa, te.lelål.te^ o.h gd'nll rytrcsertetu.le Fn: fuu\ pti denna bill n.lellklu\ nitu HÅKAN NÅSBERG ach MA'rTS REHNSTRöM ldr unsd nnn: ERIK SEGERSTEDT o.h LINUS NyOyIST Vi var 22 ROSIN-are som trotsat kylan C30) på lorsdagskvållen 22 februari. Det var sällskapets 42 årsmöte. Vår ordlörande var i London i ljänsteärende och, liksom i!ol, vår vice odf. RollBegström lijrde klubban på ett mycket gediget sätt. Han började med att läsa upp det brev som Lars skrivit till åmötetesdeltaganra. Men sedan gick det av bara tärten, dvs årsmötet tog bara omking 38 minuter. Här fölierctl-sroaldtag_&ålålseolet. Verksamhetsberättelsen för 2000 lästes igenon och kunde låggas till handlingarna.. Kassaredovisningen gicks igenom av vår skåttmästare som kunde litrklara varför ett bugetöverskott på k kunde ftirvandlas till ett underskott på 3241,43 krcnor. Revisorema bifijll räkenskaper och förvaltning år 2000 och kunde föreslå årsmötet om att styrclsen och skattmästaren skulle beviljas ansvarfrihet, vilket årsmötet också gjorde.

11 LAPPEN. ROSINS ordlörande fick föra klubban en år till.. Av de sex styrelseledamöterna blev det en örändring_ UlfKarsson, som varit suppleant, gick in som ordinarie styrelseladamot i stället ör Håkan Näsberg, somplacerades som suppleant då han ville detta pga att han harmycket att göm under ett eller två år framöver på sitt "ordinarie"jobb. ' Revisorer och revisorssuppleantema blev desamma iiir Valberedningen kunde, varlör vet ingen, lireslå de själva som valbercdning och suppleanter ftjr Men årsmötet kunde faststålla deras önskemå]. Ha.ha!l. Årsavgiftema blev desamma år 2002 som 2O0l. Dvs 50 konor. Vice ordf. informarade om årets progmmverksamhet där han bl.a. t),vän fick meddela attvi inte kan genomfijm detårligen återkommande renbensmiddagen på MDG 67 i Kalix i mars, eftemom de inte längre har ert kök efter den omorganisation som &jorts i fijnrarsmakten. (M nkan man intelågga middagen till matsalen i crubbnåsudden i ställ t. RedJ HÅMN NÅSAERG Jör,irades SyEROF ( f.d. SAFR) fjrlån'tpldkeft av ROLF BERGSTRöM Je*q Ftuhzöa, Iiingst ner till väntet, shtet ath glödt tuer uthdrketsa

12 LAPPEN. Kennet Svensson ocb Mats Rehnshöm påtalade om intresscanmälan om en resa till Nonnandie våren Anmäl er på Normåndie-resan om ni är intresserande avdennå resa. Intresseanmälan ärbaraen indikation om ROSIN skall jobba vidare med resan, eller lägga nerdetta arbete, eflersom intresse finns eller inte finns-. Med lanke på att SAFR bytt namn till SVEROF, Förbundet Sveriges Reservofl'icerare, inlonnerades om en änddng i ROSINS stadgar, där styrelsen har bytl ur SAFR mot SVEROF. En redaktjonell ändring så]edes.. Som avslutning på årsmötesörhandl ingama tackade kommendörkapien Lars- Göran Ohman ftir mångårig samvalo lned ROSIN. Många trevliga anangemang som hnn besökt, tåilövningen. polcirkelövning, skjurning. studiebesök osv. Hanövenäckte någå snapsglas från kusla illefiet till vår vice ordf,. ör ROSINS styrelse, plus någonting att ha i ett av glasen. Var i-ör gjorde han detta? Jo han år på väg, inom två veckor, att lämna Norfbotten och Luleå mot Nontilje. Men han konmerattvam med i ROSIN örtsällning\ is också. Jättekul tyckervi som bor kvar i nor. ROSIN 2001: stvrelse. revisorer. valberedning: Ordftirande Styrelseledanröier Styrelsesuppleanter Larc Sjöberg RollBergstftjm UllKarlsson Ulrik Lönroth Matts Rehnström Johan Rehnström Kennell Svensson Håkan Nåsberg Pether Nodblad Luleå Boden Piteå Boden Luleå Gammelstad Luleä Luleå Revisorer Revisorssuppleanter Hani Blom Brono Carlström Jar-Erik Janson Göran Laestadius Luleå, Luleå Boden Luleå ordl Valbercdning BrunoCarlström Stig Gåhlin Luleå Luleå, ordf.

13 l1 LAPPIN Efter årsmötesförhåndlingarnå tog chcfien lin F2l. öv Fmnk Ftcdriksson ö\ efoverheadcn förattvisa några (flyg)bilder.och infomreradeoss i ROSINon] Fl I tiarntid både nationellr och iniemationeirr. Bl.a. sade hm:. alt F2l blivitden svenska flygflottilj som komneratlverka inom EU och dess ansränsande slatervad "angrånsande statcr', innebar visste han inte idäg. eliersom dessa intc, av EU, ännu blivit prcciseradc. 250 man konmer att ilrgrl och C F2l kommer atl vara dess chel lniill idag har man placerat ce 85% av allä de som kommef att ingå i denna intemätionella insatsstyrka. Niif ordcnl kommer(från HKV/EU rcd.) om varför- var, harde 30 dagår på sig allplåcera dc l5oz som återslår ' ftjfåndringen på F 2l från Viggen till JAS som nu år påbörjal. östeffikiska flygpiloler som varir på F 2I tiån 2000 för ar! ulbilda sig på..vårr flygplan'. De är här, i nona Sverige, 5 sl per titltålle ochår2001-2konmer 15 st all få utbildningen. Start och landningsbanan på Kallax, för Kallax Cargo.som iinebärått längdcn på banan är den lärgsta i Sverige. Längfe ån Arlanda l! F2l anviinder samma bana. Menalla byggnaderärännu inte fårdigs!ällda. Bl.a. den upps!ällningsplars 1ör Kallax Cargo son kommer att bli lilrdig när KC blir helr genomförd. Dc li flygplan ftjr KC som tas ncrpå Kallax blir nu LrPpsrällda påganla flygstatioren, sorn nu F 21 har för sida flygplan. De prcblen som nu är med de bocnde på Begnäscl har at! göra med ökadc blrlleriiekr.enser, dels liåd KC och JAS. JAS komnicrn1an säkefi tillrälle med. nren dei höga bullret f'rån de stora tr:rnsporttlvgplan, dels nattetid, soln landafpå Källax blil mycker längre fiån lllgplarscn än för JAS.. F2l och dess lramtid var ljus_ i stort sett. men nägon miljon lrä och där måsle sparas in och dclta drabbar bland annat arangemanget Flygets Dag. Or Ftunk Frcdiksh C F 2l fick ROSIN bägaren för sitt uppskattade förcdmg samt naturligvis lijr, som alltid, sitr vårdskap.

14 T,APPF,N 12 Efter ftjredraget våntade "kigarmiddag" m1b och till kaffet sedvanlig prisutdelning till alla förtjånta pistolskyttår. Prisutdelare var skjutofficeren La^-Gunhar Björk sot]f. dessutom fick ett eget pistolpris. Alla fick priser lnen i tidningen har vi bara med l:a pristagarna. Htu är prisema I 3 under år 2000: ROSIN - nästerskap, pistol l:a 2:a 3:a Hani Blom Georg Palmgren Cölån Laesladius Serieskjutning rred pistol l:a 2ta 3:a Bruno Carlström Nils Nilsson Georg Palngren FältskJutnrng med kpist under t;illö\ ningcn Tommy Sanddn ''Ahtligd1lkk ids en tenra\ j prj\". iuhlar B dtu Cdtlsltöt1, 1.h.. Eh vi.ldn harjdg rcdat '

15 TACK för Er l$älp son sponsoren llonhtfuns-k,uriren Jarker Fnnz n Efier prisutdelningen ble\ der en stunds lösning av " världsprobledren" innan tfansportema gick hemåt och vi klrnde lägga cn angedån aflon till handlingarna_ :!.,,t Så til! xi,n hd.lc ri på Arnijtet,iiEn,!d"tt ROSIN utairj: t.r. B.ttil Drugge, Lats-Gi,tun Ohnan ( \od1 /t\ tt sijdcrij\c4 nåkan Lanfuten oth L.nna Lidttan. Avn de!\d n.^d.t tnd.r F 2 na^vns k^,tu,t(t ltt:lta iilt scnoh tnt tt

16 LAPPEN 't4 RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I NORRBOTTEN, ROSTN RESULTATRAKNING OO.O OO INTÄKTER SAFR Nril.myndigheter l\,4d N / Hv/Fri N4il.myndigheter N,4ilo N Arsavgift Deltagaravgift övriga intäkter Sponsorer ,00 kr ,00 kr ,00 kf 4 000,00 kr ,00 kl ,27 kl 5 000,00 kr 'l ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7250,00 kr ,00 kr ,57 kr 5 000,00 kr SUMMA INTÄKTER ,27 kl ,57 kt UTGIFTER Ivlöteskostnader Utbildning Fjällövningen Utbildning Polcirkelövningen Utbildning Förbandschefsträffen Utbildning Ovriga Utbildning N4il. transport Telefon, porio, kontorsmtrl Repfesentation Medlemstidning Priser, gävor Rekrytering Ovriga Tryck och bokbinderi 4114,00 kr ,00 kr ,50 kl '1 100,00 kr 792,00 kf -kr 2 045,00 kr 6 144,00 kr '16 560,00 kr 1 576,00 kr -kr ,60 kl -kr 4 616,50 kr ,50 kr ,00 kr 2 340,00 kr 1861,00 kr ,00 kr 'I 396,00 kr 424,00 kr ,00 kr ,00 kr I318,00 kr 4 798,00 kr ,00 kr SUMMA UTGIFTER 243 6'19,10 kr ,00 kr

17 l5 LAPPEN SVEROF's ordförandekonferans 2001 På norgonen, torsdagen den 8 februari, påbörjade jag en lite omständlig re.r 'ör alt rå mig rillsvtrof's ordförandekonferan,. Konieran,en cici( iv.rrpeln p' I BU skungj.d i Älln,om liggermittemellan Äreo.h Sror'iien ijämtland. Förbundeb eminenta kanslichef, Margaretha Lord, hade bokat en hel tåe_ ragn trån Sro.kholm C till Ånn. Efrenom lag skuile rara i :ro.kholrn i tjänsten under tordagen passade det bra att ta nattåget tilljämtland. Jag årdades alltså 100 mil söderut och därefter nästan 50 mil i nordväst för att nå min slutdestination. Fördelen med detta var ått kunna delta i den förbrödringy'systring som skedde på tåget. Jag delade kup med representanter na lör r åra rvå ö\ rigå u tponer - Skåne or \ Corl:nd. På morgonen den 9 februari anlände vi till Ånn och möttes av republikens representant, tillika ftirbundsstyrelse-ledamoten, Thomas Welander. Efter uppställning på perronten lyckönskade han oss att vi så säkert kunnat passera från konungariker in i republiken och att pesskontroll inte var av nöden en dag som denna. Welander inledde emellertid med en orienterins trg aldrrg glömmer: '\o-r medd.la., norr Jr rirr cjre-,rorr r:llen. behör. mer norr?". Efter incheckning, uthämtning av skidor och lunch så öppnade förbundsordförrnden Magnu. Ruding konferen<r. lemar [öi konle-en,en var "Förnyelse". Dessutom skulle konferensen tjäna som en kick-offi det att medlemmarna i de tidigare förbunden SAFR och I(ÅROF skulle låra känna varandra. E{ier ett kortego av var och en delades vi in i grupper om g personer. Jag blev gruppchef i min grupp. Förbundets generalsekreterare Lars Ekema; löredrog nulåget - den nya försvarsmakten och dess nya uppgifter. De flesta reservofficerare har inte läntre någon krigsbefattning och möjiigheterna att öva har kraftigt reducerats. Vad blir det ny4 statka resewofficers_ förbundets roll i den nya örsvarsmakten? Här kan det vara oå sin oiats med er r ftirryd liga nde: det frrmkom \enår e u nder d isku..ionernl aft månea medlemmrr i lokal:vdelningarna r.or arr ridrgare SA R o.h KARO. nu_ mera S\4,ROF, år ett fackörbund - så är icke fallet.

18 I,APPIIN 16 S\T,ROI är en intresse-organisation för landets reservoflicerare och sysslar med utbildning, förvarsupplysning och att ;dmakthålla traditioner. De fackliga frågorna hanteras av organisationen SROF. En av förbundets tre vice orföranden, Torsten Andersson, förevisade LOTS-modellen, ett planeringsverktyg som används vid affärsplanering i många företag för att {å struktur på diskussionerna och hålla sig inom ramarna för respektive sy{te, måi och åtgärdsprogram. Det ger också på ett naturligt sätt alla $uppmedlemmar möjlighet att komma till tals. Uppgifterna var: "Varför finns vi till?", "Hur kan förbundet hjäipa lokalavdelningarna och hur kan lokalavdelningårna hjälpa varandra?", "Hur kan vi öka vår rekrytering och förbättra medlemsvården?", "Hur kan vi uweckla kommunikationen internt och externtl" samt'vilken utbildningsverksamhet skall vi bedriva?". Gruppernas förslag 6nns presenterade på S\DROF's hemsida under "Aktuellt". Jag kan dock ge et axplock satsning på marknadsföring mot näringslivet för att återtå resewofficerens status, marknadsföring direkt mot reservofficersaspiranterna på OHS, yt_ terligare uwecklad hemsida dtu all nödvändig iniormation och medlemsregister 1inns. Datoriserat system för ekonomiska äskanden och redovisning, fortsait stöd tili braverksamhet i lokalavdelningarna men också fler, större centrala utbildningår. Det kommer att skapas 6/ra utbildningsplaltformår {tir centrala utbildningar varav en blir i Boden. Under 2001 kommer centrala utbildningar att genomföras i internationell stabstjänst, konfl ikthantering och informationstjänst. Till nästa år kommer lämplig/lämpliga utbildningar att förläggas till Boden. Tanken år att dessa skall genomlöras av I 19 och ROSIN i samverkan med öronmärkta medel från förbundet och HKV ROSIN's fiällmarsch skulle exempelvis kunna komma med på det nationella utbildningsprogrammet med, låt säga, tio platser ör reservare i övriga riket. Vi skulle då kunna bli ett trettiotal deltagare och {å ltterligare resurser från forbund och HKV En utvecklad hemsida ger bland annat möjligheter att tipsa varandra om goda aktiviteter och att skapa ett nåtverk mellan reseware. Vi diskuterade också möjligheten för närliggande lokalavdelningar (framförailt i södra delarna av landet)att samköra viss verksamhet.

19 17 Jag kan personligen bara se fordelar för ROSIN med det nya Iiirbundet och den centrala utbildningssatsninten. Grupparbetefla var mycket givande - det var högt i tak och konferensen tjänade väl som en kick-off och r-örbrödring mellan olika vapenslag. På lördagen vidtog friluftsaktiviteter. Vi kunde välja mellan pimpelfrske, utlörsåkning (fue), längdskidåkning eller utflykt med islandshästar. Jag valde utförsåknint och vi som gjorde det frck en fantastisk dag i Äre med klarblå himmel och sol. Efter dusch och ombne till m/87 (vi hade ftir övrigt uniform under hela konferensen) följde gruppvisa presentationer av grupparbetena. Därpå iöljde en festmiddag med mycket sång och tal. På söndagen föredrogs bokslut 2000, budget 2001 samt utbildningspre gram Allt detta framgår av hemsidan. Efter middagen begyntes e\,fjrden mot stationen. Vi tog adjö av Thomas 'Welander och satte oss tillrätta i tågkupåerna - trötta men mycket nöjda med en ovanligt givande helg. För mig som bevistat utbildningskonferenser under tio årvar denna helg en verklig kick. Det är första gången jag upplever ått vi på ett strukturerat sätt att tagit tag i frågor om framtiden och hur vi skall ltirändra oss själva lor att möta framtiden och inte bara blicka bakåt med nostalsisk blick. Jag rekommenderar förbundsmöten och utbildningskonferanser i framtiden för alla ROSIN-medlemmar. Mötena är öppna för alla - dock bekostar forbundet endast två deltagale från Norrbotten. Men lor den som har möjlighet att exempelvis förlägga tjänsteresa i anslutning till ett SVEROF-möte eller på armat sätt har möjlighet att närvara kan jag varmt rekommendera ett deltagande. Lars Sjöberg

20 r ÄpptrN l8 Skjrrtoff- Skjuto{Iiceren håde sorg i hjårtåt när har kunde läsa föuånde årtikel i Nortbott ns-ku reni Ft- SSAB har smält ned k-pistar LULEÅ, Kudren Ci*a k-pistar har smälts ned till stål på SSAB:S stålverk i Luleå På torsdagen genomfördes den sista delen av den känsliga opemtionen Under stolt hemlighetsmakeri kördes k-pistar tiån Boden till Luleå Med på resan var yrkesofficerare med skarpladdade vapen Allt ftjr att lasten inte skulle kunna kapas. -Vi smälte ned vapen och det finns en fi dslanke i det. Vi återvinner materialet ochpå det viset kan k-pistama som gårned istålugnama bli något annat efteråt' sade Ola Hansson, fiån norra undefiållsregementet i Boden' till Nord-nytt Håkan Lampinen pistolmästare Vi blev sju som giorde upp om RoslN-mäslerskapet. Hari Blom som var regerande mästare var fiirhindrad att delta och då slog Håkan till med besked. En stram hunnöt ftån oss andra, är på sin plats. Håkan Lampinen Bruno Carlström G org Palmgr n L-G-Björk Göran Laestadius Bjöm Andersson Jerker Fmnzdn 36 4l 4l) l ', ', t46

21 l9 LAPPEN Nu jagar vi Nisse Ställningen i serieskjutningen spånnande. Två man på 273 Spännande dueller våntar :ir som det så populärt heter i dag: Olidligt poång med Nisse i täten i kraft av två 47-or \ils Nilsson Bruno Carlström L-G Björk Håkan Lampinen Bj öm Andersson Georg Palm!tren Göran Laestadius Harri Blom Allan Carlsson Jerker Franz n ' t l l 41 4l I fortsättningen skjuter vi tisdagama 3/,+, 8/5, 5/6 Tävlingen omfattar sex femskottsserier varav dom sex bästa r:iknas vid säsongens slut. Plats; Rättscentrum ilule. Tid: Vi samlas tio minuter ftire vid huvudingången ftån Skeppsbrogatan. Kaffe med dopp vankas. OJOJN Vrdjrynkmr ilninilk$rt

22 LAPPtrN Cykeltur genom Skaninavien. Upplevelser fiån Norge och Danmark (lörsärmrng tran dec. 2000) Text och bild : Ovlt Christer Skötd Åre-Storsånd/Trondheim (i Norge) 8/81 Tullstationen lullslatronen passeradejag j kl 1000 På de1 norska sidan [aller väsen väldiqt brant bmnt i I början borjan {500 m på lre milt. mil). Ö! O!erhu\udragel udrager kan man säea a"t1 afl del är äen enda ulftirsbacke till Sördal. På den nor.ka qidan är I t4 ganska såska smal smat och slårkltlallkerad. Sördalen. \om daler heter. är m)cker vacker-på sina slällen. I Sördal Joro:rl lagadejag jag ena homet homel på styret sq rer som sont lossnit losqnar och pumpade däcken. Råkade komma upp på mororvägen rellan Sördål och ironäherm och cl klade genorn Vemestunnel (som är 4,5 km låne) tillmånga bilisters 1örvåning. Äkre fram t l bomtullen på andm sidan hrnneln och frågade om clklister inte fick cykla genom nrnnlar r Norge och fickdå ktart liir mig att Jag c)klat på moiorväg. Så har även jag bidrasir Iill en svenskhistorja. Vädret har \arit disigt men varmt c: a 25 $ader På slutet en ganska kaftig motvind. Vädrel mulet och i Trondheim kinde jag regnstänk. Ganska varmt c:a 18 grader. SIag medvind som på slutet blev motvind Rindal-Eidsvåg 10/8 Katedralen i tuondheinl [idsvåg-björli ll/8: Kom iväg kl0700.i natt regnade det. Kom rilleidsvågk1 I500. Vägsträckan från Skei tili Eidsvåg mycket vacker med strålande utsikt mor fiälloch fjord. Tre runneldassaeer mot Sunndalsöra oih en I mil låns irooftilsbacke mot Eidsvås. Vadret oå inotäonen rnulet och ganska k_allt c:a I0 graderfefter lunch uppklamande och strålande sol. Omväxlande med- och motvind. Klockan har stannatpgafukt. Kom i\äg kl fog en annan väg än planeral N om Slorljorden och sedan tarja. 5lor)tagen utstkl med lanlasttska \,]er. Denna etapp är nog en a\ de bäsla niir det gziller narurupple\ else. Kom lillandalsness kl iio0 och åt lunch. C\k-

23 ll rde iirbi vägskälet upp mot Trollstigen oclr starrnade vid Trollväggens camiring tijr atl sedan fbrtsätta mot Björli som var en lråkig och trist campingplars. Ln I nril lång upp jrc backe på slutet. Funderar på hur.jag nu skall lbtsåtta Norgeresan eftcrsonjag lämnat ded ur- :prungliga planen. Fortsätter lnot Dombås på E 13. Strålande väder med 25 lrroderu vämre och svag vind. Björli-Ring bu I2l8: Kom iväg kl Vägen li rn Bjilrli var verkligt trå kig och dessutom med en dcl vägarbelen. Från Dom- L,as till Ringebu är det i princip en enda lång utförsbacke. Tur att mån startar ridigt på morgonen litr både E ll och E 6 år starkt kaikerade och smala. Dom bås verkar vara skidcenter i Dovre!ällen. Ringebu val centralort föl de alpina grenama under vinteros Jåmvågen och Losra älv följer ganska troget E 6. Elstads camping år en a! de trevligaste jag hittills varil på. Dit kom jag kl I530. Vädret är helmuiet och något kallare c:a 15 grader men vindstila. Jag hade lite regn i Björli- Nu på k\'ållen skiner dock solen och del år varmt och skönt. Från Oslo går fiirjan kl 1930 och jag flrnderar på att lågga onsdagens och torsdagens sträckor så attjag kan ta fiirjan på tolsdagskvä1len...tn- Ro'll.ldlen lii lr!ldl.\ne.\t not Dorlbå.1 Alingslan.lskdp S Dinhås

24 LAPPEN,7 Ringebu -Tangen l3/8: Korn i\ag kl 07J0. lag har nu ö\ergi\il lrukosrgroten och rslällel överpårt lill )oghurt. Från Ringebu gäller E I som hdr god.råndard Inen är ganskä smal. Frånkl l000slark trafik. \i\.ädelar är lorbiuden ör c) klisrer oc-h torgängare (motorled) men det 1år man säfta sia över!,unchade i Brummendat jag oc-kså beställde båtplats på Valde -där fiirjan tilltorsdag. del\'is ny väg Rv 222 is- tållet ör E 3. Den nva väqen som var den samla rik;väse; är kokig och siråbackig män går genom en vacker jordbruksbygd dairböndema håller på aft tröska vete. Stannade på campingen i Tangen som ligger mycket vackert vid Norges största insjö Mjösa. På morgonen framtill kl 1000 vardetdimmaochsanskasvalt. i'rtpt'nlvtulan{en Senare strålande solochvarmtc:a 25 grader. S\'ågvind. Dennadag hölljagden högsta medelhastigheten 24,4km/h. - Tang n-oslo l4l8: Kom iväg som vanligt kl Körde väg 222 och E 6. Svårt att hitra rätt väg p ga dålig skyltning. Var t\.ungen att stannaolta och fråga om väg vilket gav en ryckig cykling. Canska backigr \ iller ock,a gjorde denna nräcka rill en av de jobbigaste i\orge. framme i O.lo kl e00 \4"\sor Ined tolk ule. Blev fel\ icad till Stena Lines kajplats men skuile till Color Lines plats. Kom rätt så småningom. Frcl örvara c) keln ren kur på k1ien. { en grönsakskllrik DåAakershus och bokade sedan in på färi.n där iaq eftir e r häf e dusch ål en buffelmiddas. Promenemde runr på båren. Komi säng kl.2liu öch lrols du jag hade en i- bäddlhytl varjag ensam. Ulfaden från Oslo var'n1c,et vacl,er mid haver kar lugnt. Vädret var fruktansvärt varmt c: a 30 grader och vindstjllå. Så höt skulle det varojännl Sammanfattning Norg : Norge är inte gjort ftir cyklister. Vägarna är smala och går i dalbotten med kaftiga backar i början när man går från n dal till en annan. I ljordlandskapet gåller inte ått det närmaste avstä1det mellan två punkter iir en rät linie fiir i Norse liggeren flord emellan. '

25 :-1 Trots detta iir scenedema så betagande att det är värt mödan att göra denna (.d. Vägsk) llningen i Norge är inle sifskilt brå och sidoväqamtiir månqa -;nger.\åra an hiltå. ( ampingplallerna håller min"r srensl srandard. ' Stadslntset i Oslo f.ån Aakerchus GenomI)anmark Totalt var planerat 9 dagar genom Danmark med en sträcka på 384 km. I genomsnitt skulle det bli 43 km oer das. Cenomftirt blev det 7 dagar med en Jn:icka på 662 km. I genomsnitt blir der 95 Km per oag, För.turen genom Danmark hadejag planerat 3 res rvdagar Av dessa utnyttjade Jag lngen. Den stora skillnaden mellan planeral och penomftin var all iae cvklade länsre ddgserapper.aml an jag p g a hemnan.po-nproblem med cylitn från Esb;ärq \alde dtt cylla rill Crena och dar ra ftirian litt Varbers iaullel ftir låe Gå;.bjerg och ftlja trll endem \4almö eller Helsingborg. -

26 LÄPPEN Hirtshals-Tranum l5/8: Kl 0800 andorde flirjan Hirtshals efter en mycket lugn överfart - kav lugnt hav. Lätt att hitta vågen ut. Hoppade över campingplatsema i både Hitshals och Lokken. Den senare onen velkat vara en dktig sornmarstad med mycket turistande tyskar. Efter Lokken hadejag svårt att hitta väg. Framme i Tranum kl Bönderna i tull färd med att tröska sad. Jylland är i denna del ett klitt hedlandskap. Vilken skillnad på \ äg mor både Norge och S\ e-ge Separala cykel\ ägar. väl qt ) llåt och inga backar. En cyklrsls diönr. Siqra biien mol 1 ranum urg'ordes ar' belong\ äg med 7-m långa berongplålro- -om saken en gång legaljiimt och pddlrgl men nu låg oiämloch pårinnde om de närgående sprickoma i asfalten. Baken protesterade krafiigt mot den omilda behandlingen vaie gång en sådan skarv passerades. Vädret var på morgonen dimmigt men från kl 1000 strålande sol och varmt c:a 30 grader Svag vind. Trånum-Klintmoller l618: Kom iväg kl 07J0 som vanligl. Följde den planerade vägen men kom lile fel ibland. tir miirkligl hedlandikap skapar på sanden\ octigräsels \ illtor. De enda backama. som erer Norges backar. närmdsr:ir \ånor på moderjord är niir vägen går över en sådan sänd-vag. Åt en mycket god luich på en"kro i

27 ]5 LAPPEN Hrnstholm vars gamla ryrjag också besökle. Fmmmc i Klinimoller kl Vädret \ af mulet men varmt. Det har blåst en del från V varörjag hafl lnolvind hit. Klintmoller-Ulfsborg I 7/8i l\:ig kl Följde den flanerade vågen till Thyboron totrr var ganska trevlig med onlväxlande hed- ochjordbrukslandskap. Sistabiten val en 1 rril1ång mksträcka. \lissadefirjan precis och fickvänta i4d min. Fortsatte som planerat;not Lemvig '1(I rol! -edan \dgcn mot Ri rgkop np. Kom lrdrn ri.lcdmo nge_ 5 Ullcburg k= Ar öm i baken vilkel besvarar mig en del närjag cyklar Vädrer var på morgonen molnigt men ftån kl I100 solmcd lite dis.varmt c:a 30 grader. Svag motvrnd. Ulfsborg-oksböl l8/8: Iväg k Cyklade mot Ringköping dit jag kom kl Väntade på att turistintb skulle öppna för att ta kontakt med Scanspeeds representant i Kolding. Fick s,i småningom kontakt men det visade sig idte möjligt att skicka cykclrr som privatgods ti11 Sverige. Tog koniakt med postochjävågstn. i samma ärende. Posten utför inte dessa tjånster och jvgstn i Ringköping hade ingen godsfömedling_ Den var i Esbjerg yilka inle kunde garantera att jag och cykeln skulle komma samtidigt til slutstation i Danmark. Beslutadc då attcykla till Grenå men ä1dåpassem Esbjerg \ars vägskyll,23 km,jag såg fttr första gången i OksböI. I Ringköping som år en typisk sornmarstad lagadc iag klockan Jag växlade in 2000 Dkr. Fran Ringköping forlsattejag mot Llvide Sand. Badade i Skagerak. Vattnet uppskatlar tag hålla grader Milslånga s1rä1der. Vackef låndskap längst kusten. \lassor av tyska lurister Fortsatte på småvägar ner till Oksbö] ditjag kom kl Middag åtiag på kro i UksböI. Vädret vår på morgonen mulet men klamadc framåt dågen. Varmt, c:a25 grader och svag medvind.

28 I-APPE.\ HrltD,t I RIElr',ttrE Oksböl-Silkeborg l9l8: Kom iväg kl Körde mot Esbjers dit jag kom kl Vände och cyklade mot Silke borg ditjag kom kl Uppsökte turistinlo [ör att bl å få besked om lämplig campingplats. Tog in på etl vandra rem vilkct var en ny erfarenhet. Vandrarhemmet låg näst:rn mitt i staden vid ett vattendrag och r,är l1äslan nybyggt. Rent, \n\ sct och Drvdlist. Från-Crenå elr driur rrll Var berg och Ha rrsrad rr c ganger iljqligcn. Skal lörsölc tr l4- larjan till Varbery så det bliren ridig morgon eflercom slräckan.dno\kope, I unr ocr, rirl Srlkeoorg sk,le. 8,r::":ili:l ""tijt ;lå:lffi ocn en ganska Iupc-rl ldnd\trd. 5.tkeborg trtsger!id e.lon siös)ste r Va.k_ erl!idcr och \arnl c d 25 prrde-. \\dq!rnd Silkeborg-crenå-Varberg 20/8: Sov dåligt i nattmen kan inie skylla på min kanadesiske rumskamrat. Koln iväg

29 27 kl Frukost inköpt dagen innan och åts på vägen. Kom till Ärhus kl 0800 och fortsatte direkt mot Grenå ditjag kom kl Med den tidiga avf;irden lfoddejag d t skulle vara lite trafi[, fuen icke så, dock var väsen;fta fttrsedd t_ed en separal c)kelsrit. lror\ åtr del \dr \;lsk)llal torr ra[ upp på mororledenmed "vänliga" påpekanden från bilisterna. lnga problem att hitta iä4eteminalen. Färjan går kl 1400 och ab framme i Vafterg kl En fiirde- 'en med afl cyl la är dn nran inte kån köpa pa slg.aker på \ ägen. Der innebär atr Tax-Free burilerna är del alt se men iirre köpa soirr eiller Kom fram till Varberg l8j0 och frågade Inig fram lrll en lanrpiig carp;gptår.. Hamnade på Cetteröns camping som ligger strax utanftjr staden. Såmmanfåtlning Danmark Danmark måste vara elt förlovat land för cyklister. Det ser man också på alla cyklande danskar Vänljg natur, sämkilda cykelleder på många håll, väl uppmårkt med skyltar och tätt mellan små samhällen och campingplatsermm. Skall lnan cykla i Danmark korjag man skall cykla från söder mot norl eller österut pg a alt den lijrhärskande vinden är västlig. Danmark var en perlekt avslutning oa turen. Såmmanfåttning Totalt harjag cyklat 231 milunder 20 dagarvilketblir l2 mil per dag i genomsnitt. Jag har i princip cyklat från kl 0730 till kl 1500 dvs 7,5 tim- Medelhastigheten ha. varit c: a 22 km/tim och maxhastigheten 65 km/tim.

30 Libery, /i!\unlg Varberg-Boden2l/8: Korr r\jp i \Jn is rij och clkhoe ii I ltjänr!äb.stn. Kople biljefl 2: a lldcs och pnlerrär-dc cr (elrr Inea problem. tåceiear kl med bvrc icöreborg. Halisberg nclr aarle Frckin amcrikan.[d p-lonrarkrrrir på semesterresn som kupi'kanfat. Fmmme i Boden kl 0?22 och taxi hem. Minkäracykel son ilngcrat ok landerligt under hela resankundejag i gottskick hämta kl Reaktionen; Övlt Christer Sköld cykeltur gcnom Skandinåvien var slutet för dcnnå gång.. Hån har även gjort clkelresor i örrigå Europå. Redaktionen tackar Chrisfer ftir givande och intressantå upplcv lse och ser tiam mot nästa avsnitt av dina uppleretser.

31 29 obs lobs I obs! TIDNINGEN LAPPEN I år kommer LAPPEN ul 4 gånger under äel Du som har något som Du vill ska in i tidningen, (nånga hoppas red.) stårpå denna sida sista inlämningsdåg lör tidningen LAPPEN: Tidningen LAPPEN nr I Tidningen LAPPEN nr 2 måndåg måndåg 26t Tidningen LÄPPEN nr 3 måndåg 24t Tidningen LAPPEN nr 4 måndag 10/ Ca l0 dagar efter sista inlämningsdag, kommer LAPPEN i din brevlåda. Om du skiver på datom kan du skicka fi]en via E-post till: så kan red.klicka över filen på PageMaker 6.5 Detta år det proglam som rcd.gör tidiingen på och vi skickar sedan CDtidningen lill tryckeriet. Du behöver inte skiva på dalonr. sk vmaskin o.dy. utan om du skiver ftjr hand så läggerred. in det ialla fäll. men det tar längre tid. Postadressen står här nedanfijr vid REDAKTÖR. Medledlemstidning liir RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I NORRBOTTEN, ROSIN Ansvårig utgivare : Kn Lårs Sjöberg, Bowalersvägen l,972 5l LULEÄ Redaktör: Mj Ulrik Lönroth, Spad\,äg n BODEN Sällskåpets adress : Måtts Rehnströn, Sålgvägen 5, Luleå Internet:http//www.sverof.a.se Under Lokalåvdelningar/LokalavdelningarNonbolten fi nns våra sidor ROSIN Intemeiadress: Sällskapels postgiro i I Tryckeri : Bjöms Tryckeri & Offset AB i BODEN

32 LAPPEN Protokoll Protokoll fttrt vid sammanträde ned styrets n ldr ROSIN 2000-t219 på FUREC i Luleå. Närvarande: Lars Sjöberg, Rolf Bergström, Kennet! Svensson och Håkan Nåsberg sarnt Pether Nordblad och Stig cåhlin. rs 2$ 3$ 4S s$ 6S Mötets öpprande Ordfdranden Lars Sjöberg liirklaråde såmmantråder öppnat. Inkomna och utgående handliogar. Brev fr.ån John Utskarpen. Brev iiån Alpo Koivuniemi. Julkort från Lars l\4jelle ' Julkort från Ulrik Lönroth. Inbjudån till Nyårskorum vid I 19 Ekonomi- och anslagsfrågor Skåttrnästaren Ulrik Lönrorh håde i sin frånvaro skickar en redovisning av sällskapets aktuella ekonomiskå stållning. Låget är gort. Beslöt att ROSIN står fijr kväll ns fönäring. Uppfitljning av: Förbandschefsträtren 2000-l l- 18. Bra övningunderdagen i Kustriisk. Intressant liiredrag åv OB. lntressanr diskussion. Honkamaas vinterövning Bra och trevlig övning lned nlat vandringspris till tävlingsdelen. Årsmötet den 22 februari 2001 Förber delseläget är goit. VerksamhetsberätteLsen gicks igenom. Stig Cahlin kollar ffjr vålberedningen upp låget avseende de fijrtroendevalda. Yårprogråmmea 2001 i övrigt februåri 8 Sq/relsemöte Årsmötet på F 2l Studi besök K4 mars 6 Styfelsemöte Larc Lars Lars Lars

33 ll Renbensmiddag Lars mfls 24 Vinter 5-kamp Håkan april l-7 Fjälmarschen Ulf maj L darskåps-/coachseminarium Matts/Håkan augusti3l-2 PolcirkelövningenKeminmåa,Finland StudiebesitkFöretagåmasRiksorganisation petber sept mber 75 Rekrytering Diskuterades. 85 Fåcklig irformation Inget nytt 9S Ovriga frågor. Profil - Diskutemdes om profileringen. Beslöt att ta fram eti förclag till Årsmöt t som proposilon. R s rvoflicerssystemet - Diskulerådes efter atr Håkan Näsberg hade r dogjort ör seminariet i Stockholm. 10$ Mästa möte Beslöi att nästa möte äger rum klockan 18:30 hemma hos Lars Sjöberg. tl$ Mötet åvslutådes Ordförande Lars Sjöberg örklarade såmmantrådet avslutat. Lars Sjöbers Ordörande Håkan Näsberg

34 LAPPEN Sl Protokoll ldr vid konstituerånde sammantråde med s$relsen fitr ROSIN _20 hos Kennett Svensson i cåmmelstad N:lrvarande: Kennett Svensson, Ulf Karlsson, Ulrik Lönrcth och Johan Rehnström Lars Sjöberg, per tel fon, under gt_{4. Möt ts öppnånd Då vår ordftirande Lars Sjöberg var frånvarande, bal? med på mobiltetefon, ulsågs Kenneu Sv nsson som dagens ordlijrande och han ftjrklarade sammantråder öppnat. 2S Dag os protokoll justeras Att Justem dagens protokoll. utöver dagens ordjiirande, vatdes UlfKarlsson_ 3$ Styrelsen konstitueråde sig enligt fitljånde: ordftirande Lars Sjöberg vice ordfdrande, facklig företrådare RolfBergströn skattmästare, LAPPEN-redaktör Ulrik Lönrorh vrce skattmastare Johan Rehnström seketerare, rekryteringsofficer Matts Rehnsrröm vice seketerare, kontakt friv.org. UllKarlsson Kennett Svensson klubbmästar suppleant tillikå vice khrbbnästar Pether Nordblad suppleant tillika rekryrefingsoft, facklig ftirettidare Håkan Näsberg 4$ Bemyndigånde Ordfttrande Lars Sjöberg och skatlrnåstaren Ulrik Lönrorh bem),ndigas att var 1ör sig kvittera ROSIN tillkommande och utgående med l från post och bank. Beslulei justeras omedelbart. g5 Övriga frågor. UlfKarlsson redogiorde för Fjållövningen l Beslöt att ROSIN skulle srå ftjr kväuens föriäring 56 Mötets avslutånde Dagens ordfdrande Kennetr Svensson förklarade sammanträdet avslutat Ulrik Löffoth Just ras: KenneftSv nsson UlfKarlsson ordlörande

35 1.'i har hört om ftiljande sanna histoda: ): nla (gan a) för år 2001 i styrelsen i ROSIN skulle träffas tisdag den 20 -:rs hos Kermott Svensson Iiir kostifuerande sammantäde plus genomgång :'. d3n kommande fällmarschen. Den som ordnat detta sarnmantråde. var bå _jrorande Lars Sjöbergs kontor. och Lars L-unde bara på trsdagen, alltså ::[1a dag. som vi andn trodde. \rr \rce ordf. kunde inte komma, hade han sagt i telefonen men vi skulle -ie \ ara beslutsmässiga och vår ordförande skulle ju komma. ).in som korrunit till Kennett satt, stod, gick omkring och viintade, våntade rit \antade. Klockan blev fem över halv sex, tjugo i sex, tio i sex men diå.:!de Kernett till Lars far och undrade om Lars var på våg till ROSINs!r r.lsemöte? Nej då, han måste ha missat dagen, EAN VAR PÅ: l..1 \-ar ordf. Lars har :krckar ut ett nail där han rir 3.drövad över R O SIN-missen, ncn trodde det _:allde tisdagen ien 27:e! hela, hela, lule hoclcy nu gå.'rl'tlll Fl hela, hela, lnla Flera dagböcker på arbetsplatsen.? Vilken skalljag nu skriva in datum för ROSIN i? Men du Lårs, del göi ineel, den hiil gången, f& man skatrar hiårtligr. niir det ute händer så ofta. Vi knnde ju le dis!ä mobilent / Red

36 Inbjudan till POLCIRKELÖ\AIINGtrN I FINLAND Årets polcirkelövning genomftirs i Keninmaa, Finland I mil utanldr Kemi. Vi komrner att tillsammans med ffnskå och norskå reservollicerare, och militära chefer från de tre länderna, genomfiira ett fantastiskt program som vårå finska bröder står ldr. Tidl Platsi 3 I augusti 2 september 200 I Keni-l)rnaa. Finland Transporler: 3l'8 Buss argår prel från Bodenkl 13.00GarakenI lo Fdn Luleå kl Loet 2/9 Äterkommer till Bodon-Luleå ca kt Kostnad: Utrustning: Prograrn: Amnälan: Varmt välkornlla 400 kr som betalss på ROSINS pg senast den 30 juli 2001 Uniform r i ö\.ningar: fiiltuniform n/90 middag lördag n/87 med \jl skjorta Armu ej erhåller men traditions nligt kamratmåltid i Iiilt med överraskningar på &edag kväll. Fältt?ivlan lördag, festrniddag lödag kviill. Kulturuktivitet r, fiiredrag mm mm s nast den 31 måj till Ulrik Lönroth tef: a OO, Spadvägen 4, BODEN Mail: ulrik,lonrothotelia.com

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Kalendarium vintern/våren 2010

Kalendarium vintern/våren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2010 årgång 11 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året har börjat bra! Och att ni inte har behövt vara ute och frysa för mycket i vargavintern vi haft. I din

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Las Playitas Fuerteventura 2012. Jag hade hört så mycket om Las Playitas så när Emelie ville ha ressällskap dit så tvekade jag inte att följa med.

Las Playitas Fuerteventura 2012. Jag hade hört så mycket om Las Playitas så när Emelie ville ha ressällskap dit så tvekade jag inte att följa med. Las Playitas Fuerteventura 2012. Jag hade hört så mycket om Las Playitas så när Emelie ville ha ressällskap dit så tvekade jag inte att följa med. Den 26:e mars åkte vi. Efter c:a 5 timmars flygresa och

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

v eyqs a nnhots b er ä*els e

v eyqs a nnhots b er ä*els e v eyqs a nnhots b er ä*els e TsK/westd.a 2oog SttlYeLsew 2oog B ftwltqrawtz ft

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

[ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] <20110531>

[ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] <20110531> ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 6 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Rekrytera mera.. Bilder från en rekryteringsdag på en skola - samarbete

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer