Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23"

Transkript

1 Ormen 7 Sidan 1 av 10 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.3 RUMSBESKRIVNING - & ILATION Datum: Senast ändrad: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning Lokalanpassning Kommunal A-kassa Allmänt gäller att entreprenören har att - i samråd med beställaren/byggherren - själv projektera och detaljlösa byggnadsutförande inom ramen för de specificerade föreskrifterna beträffande material och utförande etc. som anges nedan i beskrivningar, i rumsbeskrivning, på ritningar och i övriga handlingar. Beträffande material- och utförandeföreskrifter gäller El-AMA12 och VVS-AMA12, nedanangivna föreskrifter samt i förekommande fall respektive varufabrikants föreskrifter.

2 Ormen 7 Sidan 2 av 10 Allmän beskrivning av ombyggnaden. Ytan som skall byggas om består i dag av tre lokaler i samma våningsplan. Lokalerna skall fogas ihop till en sammanhängande lokal och kompletteras med 32st nya kontorsrum samt ändring av vissa rum till kontor eller grupprum mm. Referensyta för utförandet i kontorsrum och korridor är lokalen där Ernst & Young (i fortsättning benämnt E&Y) sitter i dag. Detta gäller allt från placering och antal av eluttag, till typ av dörrar, partier, beslagning och kulör på väggar. Nya väggar utförs i plywood/gips. Väggkompletteringar utförs lika befintligt på båda sidor. Befintligt bärverk samt undertaksplattor får återanvändas så länge dessa är hela och rena och överensstämmer i kulör och typ med rumsbeskrivningen. Byggentreprenören skall även ombesörja bortforsling av element/konvektorer samt utvalda armaturer som ej återanvänds. Byggentreprenören skall stå för sågning samt återlagning i golv/vägg där (två) kök tidigare har varit placerade så VS entreprenör kan demontera/proppa vatten och avlopp dolt. All håltagning för nya installationer i lättväggar och undertak utförs av respektive entreprenör för egna arbeten. Det är entreprenörens åttagande att kraven i branddokumentationen uppfylls. ALLMÄNNA UPPGIFTER INSTALLATIONER Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad, elanläggning. Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. För entreprenaden gäller ABT06 och AMA12. Elentreprenaden omfattar elinstallationer för ombyggnad av en del av lokalerna till modulkontor med biutrymmen enligt följande beskrivning. I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer med funktionsansvar för kraft, belysning, installationer för VVSanläggningar enligt beskrivning i fullt driftfärdigt skick. Installationerna skall uppfylla de krav som anges i följande programbeskrivning, administrativa föreskrifter för objektet samt gällande lagar, förordningar och rekommendationer, vilka anges i följande publikationer: - Elektriska Säkerhetsföreskrifterna SÄK-FS - SS Utgåva 2 - Boverkets Byggregler - SS El AMA 12 - Ljuskulturs "Ljus & Rum.

3 Ormen 7 Sidan 3 av 10 De råd och anvisningar som för till angivna publikationer skall även beaktas. Senaste utgåva skall gälla. Samtlig installation utförs infälld där så är möjligt. Vid eventuellt utanpåliggande installation, skall denna ske i list/kanal eller på ett så möjligt mest estetiskt sätt och i samråd med Galären. Hyresgästen kommer att komplettera lokalen med miljöbelysning, data, brandlarm, inbrottslarm och tele mm. Anpassning med erforderliga skyltar för nödutgång enligt bifogad brandskyddsdokumentation till nya lägen. Befintliga skyltar kan nyttjas i första hand. Belysningsarmaturer för korridor och nya kontor (modell lika E&Y kontor) tillhandahålles av beställaren och entreprenören skall motta leverans, förvara på byggarbetsplatsen samt montera och koppla in dessa. Demontering och anpassning av befintliga armaturer, eluttag och övrig elutrustning skall utföras för ny rumsindelning på hela planet. Befintliga oskadade belysningsarmaturer får återanvändas efter rengöring. Demonterade felfria sakvaror (belysning etc.) som ej återanvänds ska samlas på anvisad plats för beställaren att avgöra om det ska sparas. Uppgifter och information om befintliga förhållanden enligt bifogade bilagor samt rumsbeskrivning och kontroll på plats. Övriga åtgärder och anpassningar enligt rumsbeskrivning. I övrigt se även bifogad AF-del för. ALLMÄNNA UPPGIFTER ILATION Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad. Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. För entreprenaden gäller ABT06 och AMA12. Anläggningen utförs enligt denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. Entreprenören svarar för att anläggningarna till alla delar uppfyller gällande lagar, författningar, normer och förordningar samt de skärpningar av normkrav som anges i denna beskrivning. Utöver dessa ska följande publikationer gälla: - Boverkets allmänna råd Funktionskontroll av ventilationssystem - Svenska inneklimatinstitutets publikationsserie den nya inneklimattekniken

4 Ormen 7 Sidan 4 av 10 Ljudmiljö: Typ av rum Max ljudnivå db(a) Kontor 35 WC/Dusch, förråd 45 Personalrum, grupprum 40 Ventilationsentreprenaden omfattar installationer för ombyggnad till butikslokal för enligt följande beskrivning. Demonteringar och anpassning med komplettering och ombyggnad av befintlig ventilation utförs för ny rumsindelning enligt bifogade ritningar samt enligt följande beskrivning. Våning 2 ska byggas om med modulkontor och korridorer med samma princip som befintlig del på våningen som E&Y har idag före ombyggnaden (rum 203, 204, 256, enligt ritning A A). Denna del ändras endast marginellt med ändrade flöden och ändring i vissa rum enligt rumsbeskrivning. Nya delen skall utföras med samma princip på utförande som E&Y-delen, dvs att alla kanaler ska förläggas dolt ovan undertak och inga kanaler förläggs synligt i korridor (utom fåtal korsningar som inte kan undvikas) på delar av korridoren som utförs utan undertak (se Undertaksritning Ormen 7) Felfria befintliga luftdon kan återanvändas efter rengöring. Samtliga frånluftsdon som behålls ska damm tas bort och rengöras inklusive grenkanal efter don en meter. Brandspjäll är installerat för avskiljning mellan brandceller enligt tidigare branddokumentation och ny lösning ska uppfylla krav enligt nya branddokumentationen. Nya luftflöden enligt bifogad Bilaga 1 ILATION Nya luftflöden och noteringar daterad Befintliga luftflöden enligt bifogade luftflödesprotokoll och underlag relationsritningar med notering att ändringar utförda på senare tid i grupprum 233 och rum B210, B213, B217, 218 och B218A är korrigerade på särskild ritning daterad (luftflödesprotokoll saknas för denna del). Befintligt totalflöde på våningen före ombyggnad är cirka / l/s. Nytt totalflöde på våningen efter ombyggnad är ca / l/s (med forcering i två grupprum med totalt +110/-110 l/s) vilket innebär att tillufts- och frånluftsfläktar måste varvas upp.

5 Ormen 7 Sidan 5 av 10 Befintliga fläktar är Svenska Fläkts KDDL-160 från 1977 som ursprungligen haft ett totalflöde +/- 4,17 m3/s innan ombyggnad på 2000-talet och ligger i nuläget på cirka +/- 3,2 m3/s före ombyggnad i denna entreprenad. På våning 1 utförs en ombyggnad av halva delen vilket färdigställs varvid nya underlag på relationsritningar och luftflödesprotokoll finns tillgängliga. Vi önskar ett optionspris på att bygga om aggregatets fläktar med nya direktdrivna insatsfläktar (ex-vis EBM:s MXAC-56RDK-1720 med reglercentral för tryckreglering och två tryckgivare) eller helt nya fläktdelar (ex-vis IV:s Flexomix strl 480) med motsvarande utrustning inklusive eventuella anpassningar av kanaler och styr- och elarbeten. Detta anges som ett separat optionspris i anbudet. Injustering av hela våningsplanet inklusive kontroll och återställning av luftflöden i våning 1 skall utföras. Kontroll av mätpunkter och delflöden i detta plan tas av entreprenören i erforderlig omfattning för att klarlägga status och förenkla kontrollmätning och eventuell justering av denna del pga ökning av totalflöde. Ombyggnad av en mindre del av våning 1 pågår för närvarande och nya protokoll för denna del kommer att kunna erhållas vid byggstart. Kostnaden för injustering av luftflödesmätning ingår i åtagandet som en separat post och anges i anbudet som en separat post då det skall föras på ett annat kostnadsställe. I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer inklusive projektering för byggnaden som omfattas av entreprenaden. I anbudet anges som separat tilläggspris att upprätta fullständiga relationsritningar (i Autocad eller motsvarande med format dwg och pdf) för hela huset inklusive våning 1 (underlag för relationsritningar finns för denna del). Luftflöde provas enligt VVS-AMA 12 samt enligt nedan. Installations- och egenkontroll utförs. Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör. Provning och injustering utförs efter driftsatt anläggning av resp. entreprenör. Injustering dokumenteras med protokoll enligt branschpraxis. I protokoll skall inställningsläge, tryck och k-faktor anges för respektive don och spjäll. Mätvärden anges i protokoll. Ljudmätning utförs i kontorsrum, grupprum och pausrum samt i övriga rum om problem med höga ljudnivåer uppstått. Dokumentation för nya sakvaror, föreskrivna protokoll och ritningar skall överlämnas i tre omgångar för att komplettera befintliga DU-pärmar. I övrigt se även bifogad AF-del för.

6 Ormen 7 Sidan 6 av 10 Kontor 206, 208, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 220, 221, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 257, 273. Befintliga elinstallationer och belysning demonteras och anpassas för ny rumslösning. Notera att för rum 220, 233, 273 ändras inte rumsstorleken men befintlig belysning i dessa ska demonteras och ersättas med ny pendlad arbetsplatsbelysning enligt nedan. Kontorskanal kompletteras i vissa nya kontorsrum där detta saknas (gäller rum ). Kontorsrum med burspråk (243, 247, 252) tvärställs kontorskanal lika rum 258. Antal/placering av uttag och tändning lika referensrum relation A226 (nytt rumsnr 266) och A224 (nytt rumsnr 258). I övriga delar där nya väggar monteras mot kontorskanal anpassas eluttag för ny rumsindelning. Montering och inkoppling av ny pendlad armatur typ LESS (tillhandahålles av beställaren, totalt 34 st) lika Ernst & Young ovan arbetsplats. Lösning i samtliga kontor utförs lika E&Y kontor, med tilluftsdon typ Swegon Eagle-ceiling med storlek 600x600 för anpassning för undertak samt anslutningslåda ALS vilket motsvarar befintliga TDYc + ALSc. Överluft till korridor utförs med överluftsdon typ Lindab OLC lika befintlig del. Generellt gäller luftflöden enligt Bilaga 1 ILATION Nya luftflöden och noteringar daterad I den mån befintliga tilluftsdon återanvänds gäller för rum med 20 l/s att strl TD1-100/125 kan väljas och för större rum med 25 l/s att strl TD1-100/125 eller TD1-125/160 kan väljas. För kontorsrum 206, 208, 209, , , 220 kan befintlig matningskanal T (belastas med 205 l/s) och vidare längs yttervägg behållas och nya anslutningar utförs på denna till nya kanaler för respektive rum. För nya kontorsrum , 255, 257 (samt rum utan åtgärd: 258,261, ) och 269 kan befintlig matnings-kanal T (belastas med 366 l/s) och vidare längs yttervägg behållas och nya anslutningar utförs på denna till nya kanaler för respektive rum. Notera att för rum 257 måste grenkanal anslutas på kanaldim 315 innan övergång till 250. Se även rum 269 för komplettering på denna kanal.

7 Ormen 7 Sidan 7 av 10 För nya kontorsrum , kan befintlig huvudkanal T-600x300 och senare T-400 (i området där befintligt undertak behålls se undertaksritning) användas för inkoppling till nya grenkanaler till kontoren. För rum måste huvudkanal och grenkanaler förläggas ovan nytt undertak i kontor För kontor 221, 226, 227, samt för rum 241, 228, 232 måste huvudkanaler och grenkanaler dras om via kapprum 223 & 239 (ovan befintligt undertak). Korsning på en punkt över korridor 222 utförs längs balk ovan underkant balk. Huvud- och grenkanal för berörda kontoren dras sedan vidare ovan undertak för dold förläggning. Se även rumsbeskrivning för korridor 238 och kpr 223 & 239 angående ny dragning av kanaler. Korridor och Passage/ Kapprum 204, 215, 222, 238, 219, 205, 223, 239 El och datainstallationer/kabelstegar som framträder i korridor där det skall bli synlig bärplåt dras om och förläggs ovan kontor. Övrig el som berörs av ny planlösning dras om för ny placering samt kompletteras med brukligt antal uttag. Komplettering med pendlad belysningsarmatur lika Ernst & Young (tillhandahålls av beställaren) i del av korridor utan undertak (totalt 5 st varav 3 st i 222 och 2 st i 238). Delar med nytt undertak kompletteras med infälld belysning. Befintlig central frånluft i korridor och passage ändras och anpassas don, kanaler och luftflöden för att balansera mot tilluft i hela planet. För korridor 238 utan undertak (se undertaksritning) ska kanaler i korridor rivas bort och ny dragning förläggs dolt i del med undertak via kpr 223 & 239 och vidare till intilliggande rum.

8 Ormen 7 Sidan 8 av 10 Grupprum 228 Befintlig el omfördelas i rum för att passa ny planlösning. El i kök demonteras. Belysning anpassas och ändras för ny vägg och rumsfunktion grupprum/konferens. Luftflöde och läge tilluftsdon anpassas för minskat rum och ändrat luftflöde. Grupprum 214 Eventuell befintlig el i vägg/tak där partier monteras in och undertak demonteras rivs/omfördelas i rummet. Befintlig belysning demonteras och ersätts med befintliga pendlade (ringformade armaturer från B217-B218) då befintliga vent.kanaler hindrar möjligheten till infällt montage. Inkoppling av ställdon (lev av ) och timer (lev av ) för infällt montage i ny vägg Befintliga brandspjäll med ställdon (2 st) samt rökdetektorer (2 st) ovan undertak kopplas ur och kablage på kabelstege tas bort till brandcentral i fläktrum våning 3. Om det inte går att dra ur kablage mellan plan 2-3 lämnas denna del. Ändring i ev. bygling i brandcentral för spjäll samt kontroll och ev. ändring för rökdetektorer som är sammankopplade med motstånd på viss punkt. Demontering av befintliga don. Två brandspjäll BS1-125 och två rökdetektorer demonteras för detta rum. Nya grenkanaler kopplas från huvudkanaler dim 600x300 på rätt sida om brandspjäll (rum B221) för tilluft och frånluft. Tre nya tilluftsdon med ansl.låda och envägsspridning placeras längs vägg mot korridor 238. Ny frånluft via kontrollventiler GPD på samma sida som ovan. Grundventilation samt forceringsfunktion via timerstyrda spjäll med ställdon 230V.

9 Ormen 7 Sidan 9 av 10 Skrivarrum 232 Befintliga brandspjäll med ställdon (2 st) samt rökdetektorer (2 st) ovan undertak vid dörr rum B219 mot B221 kopplas ur och kablage på kabelstege tas bort till brandcentral i fläktrum våning 3. Om det inte går att dra ur kablage mellan plan 2-3 lämnas denna del. Ändring i ev. bygling i brandcentral för spjäll samt kontroll och ev. ändring för rökdetektorer som är sammankopplade med motstånd på viss punkt. Befintlig tilluft och tillhörande kanal demonteras. Två brandspjäll BS1-160 och rökdetektorer demonteras för detta rum. Frånluft dras om för ny grenkanal via dragning ovan undertak i rum 228. Forcerat flöde får räknas med att stjäla från övrigt system. Märkskyltar ordnas för timer forcering ventilation. Videokonferens 210 Inkoppling av två ställdon (lev av ) och timer (lev av ) för om möjligt dold kabeldragning via befintlig vägg vid dörr ( rotdosa ). Befintlig vent kompletteras med extra tilluft och frånluft för utökat forceringsflöde. Ny frånluft via kontrollventiler GPD. Tilluft via dontyp lika befintligt med anpassning av lägen. Grundventilation via befintliga don och forceringsfunktion via timerstyrda spjäll med ställdon 230V. Forcerat flöde får räknas med att stjäla från övrigt system. Märkskyltar ordnas för timer forcering ventilation.

10 Ormen 7 Sidan 10 av 10 Städ 259 Nytt överluftsdon monteras ovan dörr typ OLC (befintlig springa under dörr är otillräcklig). Personalrum, café, paus, samling samt kök 269 & 265 Befintliga Swegon tilluftsdon TD (4 st Lockzone LPVb ALV500x B) ökas flöde tillsammans med två nya tilluftsdon med ansl.låda (motsvarande typ Lockzone W ALV B). Nya don placeras på vägg mellan befintliga TD på var sin sida. Nya grenkanaler kopplas in på befintlig kanal T i rum 272 på övre sidan och på befintlig kanal T på nedre sida i rum 267 Frånluft utökas med nya kontrollventiler GPD för ökat flöde, bredvid befintliga don. Inkoppling från huvudkanal i rum 263.

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB).

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). Bilaga 2 2015-02-03 1 (8) Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). 1 ALLMÄNT Malmö Stad, förkortas HG i detta dokument. Hyresvärd Mobilia

Läs mer

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Åkervägen 5, 234 34, Lomma Patrik.Lundberg 2015-05-27 Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad, nytt tak,

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/052268 Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola ÖVERTORNEÅ KOMMUN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD Ny Serveringsbyggnad Ruskola FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tekniska enheten, ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning Handlingsförteckning Datum Dnr 2013-05-29 IIS 1.52:8/11 Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning 1 Förteckning av byggnader 2 Teknisk rambeskrivning 3 Befintlig situation

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer