Kville Saluhall. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober Göteborgs nya klimatstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kville Saluhall. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2013. Göteborgs nya klimatstrategi"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2013 Göteborgs nya klimatstrategi Kville Saluhall äntligen invigdsid prisdialog ger samsyn 6 E-rapporter hjälper Volvo sänka elnotan 14-15

2 Dialog för ökad transparens På Göteborg Energi strävar vi efter att alltid vara lyhörda när det gäller önskemål från våra kunder. En del av fjärrvärmekunderna har efterfrågat större transparens kring hur vi sätter våra fjärrvärmepriser, vilket vi nu vill försöka tillgodose. Därför har vi beslutat att söka inträde i branschsamarbetet Prisdialogen, som beskrivs närmare i artikeln på sidan 6. Min förhoppning är att Prisdialogen kommer att öka förutsägbarheten för våra fjärrvärmekunder när det kommer till fjärrvärmepriset, både på kort och på lång sikt. Jag hoppas också att samarbetet kommer att leda till öppna diskussioner och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Prisdialogen är ett bra initiativ och jag ser fram emot en höst och vår fylld med givande diskussioner tillsammans med våra fjärrvärmekunder. Detta nummer är också fyllt av goda exempel på hur det runt om i Göteborg satsas på att göra staden så hållbar som möjligt. Läs till exempel om Transistorgatans förskola som kombinerar solceller och fjärrvärme, om Göteborg stads nya klimatstrategi och om M/S Ren-Ström som håller våra fina kanaler rena från skräp. Nu närmar sig höstlovet för Göteborgs alla skolbarn och många föräldrar funderar på vad de ska hitta på med sina barn. Vad sägs om att ta med barnen på fotboll, handboll och skidåkning allt under ett tak? Lagom till höstlovet, dock först år 2015, kommer detta att kunna bli verklighet när Änglagården i Kviberg slår upp portarna. På sidorna 8-9 kan du läsa mer om den kvadratmeter (!) stora multisportarenan som byggföretaget SEFA just nu uppför och som värms med fjärrvärme från Göteborg Energi. Trevlig läsning! Lovisa Mellgren Marknads- och Försäljningsdirektör 2 Effekt & Miljö

3 Miljö möter pedagogik Foto: Ivan Jara En förskola utformad för att ta hänsyn till både miljö och pedagogik. I Effekt & Miljö nummer skrev vi om samarbetet mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Lokalförvaltning i projekteringen av en förskola i Järnbrottsområdet. Nu är huset färdigbyggt och 120 barn är på väg att flytta in. Men det är inte en helt vanlig förskola. Det som skiljer Transistorgatans förskola från andra förskolor i Göteborg är att huset är ett nollenergihus. Det innebär att det på årsbasis producerar lika mycket energi som det använder. Göteborg Energi levererar fjärrvärme till förskolan och har varit delaktiga i projekteringen av de solceller som täcker en area på 438 kvadratmeter över tio olika ytor på huset. Dessutom har man skänkt en laddstolpe för elbilar som står på förskolans parkering. I förskolans matsal finns ett webbaserat visualiseringsverktyg som bland annat visar hur stor del av sin maxkapacitet som solcellerna producerar. Förhoppningen är att barnen ska förstå hur huset fungerar och att verktyget ska visa barnen hur de kan minska energianvändningen. En fördel med att ha en förskola i ett nollenergihus är att vi tidigt kan lära barnen att tänka miljösmart, huset är utformat för att ta hänsyn till både miljö och pedagogik. Vi hoppas att förskolan kan driva på utvecklingen av ett mer energieffektivt samhälle, säger Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare för energi och miljö på Lokalförvaltningen. Nina tror att projektet utvecklat både Lokalförvaltningen och Göteborg Energi, båda har fått ovärderliga insikter att ta med sig in i framtida projekt. Hon hoppas också att projektet kan fungera som förebild för resten av landet och hon har redan märkt av ett stort intresse från både offentliga och privata aktörer. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 3

4 Många utmaningar i stadens klimatstrategi Klimatstrategin för Göteborgs Stad ska visa vilka beslut och investeringar som krävs för att våra utsläpp av koldioxid ska minska till en hållbar nivå Det här handlar om vart vi vill och vad som verkligen behöver göras inom områdena energi, transport och konsumtion, lite av en färdplan 2050 för Göteborg säger Peter Krahl, projektledare för klimatstrategin på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 4 Effekt & Miljö

5 » Det är en stor utmaning. Gränsen på 1,9 ton innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg behöver minska med 80 procent. Glappet mellan miljömålen och resultatet av det vi faktiskt gör är för stort idag. Klimatstrategin ska hjälpa oss att bli konkreta och effektiva utifrån ett helhetsperspektiv på staden. År 2050 kan verka abstrakt men det är stora frågor som måste lyftas upp och viktiga beslut som måste fattas för att fylla glappet, fortsätter Peter. En hållbar och globalt rättvis utsläppsnivå 2050 behöver ligga under 1,9 ton fossil koldioxid per invånare, enligt den internationella organisationen för bedömning av klimatförändringar, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Den siffran har beräknats utifrån målet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Det är en stor utmaning. Gränsen på 1,9 ton innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg behöver minska med 80 procent, säger Peter. Men det finns också stora möjligheter för Göteborg att bli en förebild och därmed påverka andra städer och länder runtom i världen. Marknaden för svensk miljöteknik och annan expertis inom hållbar utveckling kan också växa när vi visar att vi klarar en stor omställning här, framhåller Peter. Arbetet med klimatstrategin har pågått i drygt ett år. Det har varit omfattande och involverat många aktörer. Göteborg Energi har representanter i arbetsgrupperna Energi och Transport. Både Göteborg Energi och Trafikkontoret har tunga roller i detta. Vi började samarbeta tidigt i processen och det har fungerat väldigt bra. Nu är vi inne i en fas där vi skriver och kvalitetssäkrar dokumentet, säger Peter. Strategin omfattar allt från energiinvesteringar, stadsplanering och infrastrukturåtgärder till beteendeförändringar. Göteborg ligger långt framme inom energiområdet, med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och satsningar på GoBiGas-projektet. Men värme- och elproduktionen behöver bli fossiloberoende och det krävs fortsatta satsningar på förnybar energi som biogas, vindkraft och solenergi. Det handlar också om att göra fastigheter mer energieffektiva. Strategin riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän i Göteborg men även till regionala och nationella myndigheter. Meningen är också att den ska vara vägledande för näringslivet och stadens medborgare. Det som är lite unikt med klimatstrategin är att vi försöker lyfta konsumtionsaspekten. Det handlar mycket om Göteborgs Stads egen konsumtion, som maten i skolorna. Vi försöker också främja återvinning och en hållbar konsumtion bland medborgarna, säger Peter. Klimatstrategin ska ut på remiss i november och planen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om strategin före sommaren My Tiljestam Läs mer om miljömålen, klimatstrategin och klimatläget på Göteborgs Stads webbplats under fliken Miljö. Effekt & Miljö 5

6 Prisdialog ska ge samsyn kring prissättningen av fjärrvärme Prisdialogen är ett branschsamarbete som utvecklats av Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundernas ställning och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Karin Ekh Modellen för hur man arbetar med Prisdialogen är ett nationellt och branschgemensamt koncept, men tilllämpningen sker lokalt. Nu har Göteborg Energi startat en process för att gå med i samarbetet, med en förhoppning om att det ska ge kunderna en större förståelse för prissättningen av fjärrvärme. Vi vill gå med i Prisdialogen för att utveckla relationen till våra kunder och tillsammans med dem ta fram en gemensam modell för hur vi ska justera fjärrvärmepriset framöver. Det är ett strukturerat arbetssätt där både vi och kunderna får komma till tals och där vi kan få en samsyn kring prissättningen, säger Karin Ekh, avdelningschef för Affärsstöd på Göteborg Energi. Enligt Karin har det i kundundersökningar och i dialog med kunder varit tydligt att kunderna vill ha mer transparens i hur prisjusteringar görs och på vilka grunder man justerar priset. Genom Prisdialogen vill Göteborg Energi tillgodose dessa behov. Göteborg Energi kommer nu att bjuda in 15 större kunder till samrådsmöten under hösten och våren. Dessa möten kommer att leda fram till en lokal prisändringsmodell, som innehåller prisändring före kommande år och en prognos för ytterliggare två år framåt. Där kommer också Göteborg Energis prispolicy att framgå samt vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Resultatet skickas till Prisdialogens styrelse som kommer att ta ställning till om prismodellen ska godkännas och om Göteborg Energi därmed ska beviljas inträde i Prisdialogen. Joseph Borenstein 6 Effekt & Miljö

7 M/S Ren-Ström skapar bättre innerstadsmiljö M/S Ren-Ström och kapten Andreas Löfving håller Göteborgs kanaler rena. Nu blir Göteborgs kanaler renare i dubbel bemärkelse. En ny specialkonstruerad renhållningsbåt städar sedan i somras Göteborgs vattenvägar. M/S Ren-Ström drivs med förnybar el från vindkraft och besparar därmed miljön från den gamla dieseldrivna städpråmens utsläpp. det är inte bara den yttre miljön som är vinnare när diesel byts mot el. Arbetsmiljön ombord på renhållningsbåten har också blivit mer behaglig. Den stora skillnaden är tystnaden, säger Andreas Löfving som är kapten på M/S Ren-Ström. Båten är också enklare att styra i trånga passager eftersom elmotorn svarar direkt vid manövrering. M/S Ren-Ström har sin kajplats utanför Alfons Åbergs Kulturhus i Trädgårdsföreningen. Där har Göteborg Energi satt upp en laddstolpe som förser båten med förnybar el från vindkraft. Både båten och skopan drivs med el. Vi laddar på natten och på rasterna och det räcker för hela arbetspasset, berättar Andreas. Nedskräpning i kanalerna är ett stort problem. Förutom skräp som blåser ned slängs där allt från kundvagnar och cyklar, till tvättställ och skidor. Under sommaren används M/S Ren-Ström varje dag, under höst och vår lite mer sällan. 70 kubikmeter skräp räknar man med att renhållningsbåten ska plocka upp varje år. M/S Ren-Ström är resultatet av ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg och Göteborg Energi. Ann-Charlotte Ekensten Effekt & Miljö 7

8 På Kviberg läggs nu grunden för multisportarenan Änglagården, som ska stå färdig sommaren Änglagården placerar Götebo Göteborgs Stad har länge haft en vision om att förvandla det gamla regementsområdet på Kviberg till ett av Sveriges mest attraktiva idrottsområden. Göteborgsbaserade byggkoncernen SEFA ser nu till att visionen blir verklighet genom att utveckla och bygga multisportarenan Änglagården. Förra hösten påbörjades byggnationen av multisportarenan, som ska stå helt färdig sommaren Då kommer Änglagården bland annat att innehålla en fullstor fotbollsplan med läktare som rymmer 1500 åskådare, två handbollsplaner, restauranger, sportbutik, gym, skadeklinik, föreningslokaler, gymnasieoch grundskola, idrottshallar, idrottshotell, kontor, konferenslokaler och en skidanläggning. SEFA är själv initiativtagare, byggherre och totalentreprenör för byggnaden som totalt kommer att bli kvadratmeter stor. Det som är unikt är att en stor inomhusarena kan kombineras med så många utomhusaktiviteter. Det finns flera fotbollsplaner, löparspår, cykel- och mountainbikespår, spår för rullskidor och mycket annat i anslutning till Änglagården, säger SEFA:s VD Ola Serneke. Enligt Ola började det hela med planer på att bygga en skolbyggnad och en fotbollshall i området. Projektet svällde under resans gång och när Änglagården är färdig kommer den att vara en av Göteborgs största byggnader. 8 Effekt & Miljö

9 Änglagårdens 1,2 kilometer långa längdskidspår kommer att vara öppet året runt. rg på idrottskartan Änglagårdens skidanläggning kommer att bestå av 1,2 kilometer skidspår i en kuperad bana inomhus, som även kan anslutas till en fem kilometer utvändig slinga. Anläggningen kommer att vara öppen året runt och förhoppningen är att den kommer att öka skidintresset i Göteborg. Man kommer även att rikta sig till skidintresserade tyskar, danskar och norrmän. Ola tror att Änglagården kommer att få stor betydelse för Göteborg. Jag tror framförallt att intresset för idrott överlag kommer att öka i Göteborg. Även Änglagårdsskolan och IFK-akademin, där man fostrar fotbollsspelare, kommer att få större möjligheter i och med att de kan Visualisering: Okidoki Arkitekter flytta in i Änglagården. Vi kommer dessutom att ha ett idrottshotell med 275 rum och det kommer att öka antalet idrottsintresserade turister till Göteborg, säger Ola. Miljöaspekten är viktig för SEFA och Änglagården kommer att värmas med fjärrvärme från Göteborg Energi. Att lösa energiförsörjningen till detta jättekomplex har inte varit något problem enligt Ola. Vi har diskuterat öppet och brett med Göteborg Energi, förståelsen har varit stor från båda håll. Miljömässigt känns det helrätt med fjärrvärme, säger han. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 9

10 Området Kvillebäcken på Hisingen får just nu ett rejält ansiktslyft och i hela området byggs det för fullt. Det förr ganska så ruffiga området kommer att få nya lägenheter, kontor, butiker och restauranger. Det senaste tillskottet bland nybyggena är Kville Saluhall vid Vågmästareplatsen som nu har slagit upp portarna för allmänheten. Foto: Hans Wretling Kville Saluhall är Göteborgs Den 21 september invigdes Kville Saluhall med invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén, uppträdanden och provsmakningar. Saluhallen innehåller 16 butiker fördelade över 1500 kvadratmeter på två plan och utbudet är stort här kan man köpa allt från kött, fisk och ost till blommor, glass och oliver. Det var ägarna till Akbars Chark i Kville Saluhall, Shamsi Naeimai och Akbar Asgari, som var pådrivande till att få till uppförandet av en saluhall i området. Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som äger marken, nappade på idén och sommaren 2012 påbörjades bygget. Målet med Kville Saluhall var att skapa en mötesplats för alla göteborgare. Det är fantastiskt att Hisingen nu har fått en saluhall. Det har varit fullt av folk där ända sedan vi smygöppnade i augusti och det märks att det har funnits ett uppdämt behov. Vi har fått väldigt mycket positiv respons, säger Emma Hedenryd, projektledare på Älvstranden Utveckling. Älvstranden Utveckling försöker att ha en hög hållbarhetsprofil och man eftersträvar att alla nybyggnationer i området, inklusive Kville Saluhall, ska certifieras enligt Sweden Green Building Councils klassificeringssystem Miljöbyggnad Silver. Allt byggmaterial har dessutom registrerats i en materialdatabas, för att i framtiden kunna spåra material som är godkända att använda idag men som 10 Effekt & Miljö

11 nya mötesplats man i framtiden upptäcker är miljöfarliga. Göteborg Energi står för energileveranserna och levererar fjärrvärme och naturgas till byggnaden. När Älvstranden Utveckling tillsammans med Sveriges Arkitekter i mars 2011 bjöd in till en allmän projekttävling för att hitta det bästa arkitektförslaget till saluhallen fick man in ett sjuttiotal förslag. Gustav Appell Arkitektkontor i Stockholm vann tävlingen med sitt genomarbetade och stilrena förslag i gult tegel. Det var framförallt programinnehållet med byggnadens funktion som kändes väldigt spännande. Det är både en offentlig byggnad och en kommersiell byggnad, man kan Emma Hedenryd, projektledare på Älvstranden Utveckling. handla där eller bara gå in och titta eller ta en fika. Det var en väldigt rolig uppgift att ta fram ett förslag, säger Gustav Appell på Gustav Appell Arkitektkontor. Arkitekternas vision var att byggnaden skulle vara både funktionell och tålig, lätt att utveckla och förändra och att den skulle interagera väl med området. Gustav Appell insåg tidigt att energiförsörjningen är en viktig faktor och en utmaning var att skapa en ljus, luftig och ändamålsenlig byggnad som samtidigt inte är allt för installationstung och energikrävande. Vi har försökt hitta en balans för att se till att den ganska tunga och solida byggnaden samtidigt känns inbjudande och transparant, säger han. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 11

12 I en av de tre deltävlingarna skulle två stora matkassar och en drickaback transporteras från punkt a till b. Vid starten lastade föraren och en teamdeltagare in matkassarna i bilen och sedan bar det iväg 402,3 meter med stående start. Vid slutmålet stannade bilarna så nära de uppsatta bildäcken som möjligt innan kassarna lastades ur. Från vänster: Chatrine Samuelsson, Fredrik Persson, Patrik Tillman och Gunilla Launonen från Göteborg Energi. Stort intresse för Göteborgs elbilsrally elemans De är snabba, de är tysta och de blir allt fler. Det är just detta som Göteborgs eget elbilsrally, elemans, vill visa. En måndag i mitten på september susade 16 fulladdade elbilar av olika modeller runt på Göteborg City Arena ute på Frihamnspiren. Göteborg Energi var där med två tävlande elbilar och sponsrade även tävlingens laddstolpar. Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerade elbilsrallyt för andra året i rad. Syftet med tävlingen är att låta fordon och förare få visa vad tekniken inom elfordon klarar idag. Elbilarna tävlade i tre olika lopp som fokuserade på energieffektiv körning och manöverprov. Tävlingen var öppen för alla intresserade företag, kommuner och privatpersoner. My Tiljestam 12 Effekt & Miljö

13 Vädret en ständig snackis Vi pratar gärna om det och vi vill veta hur det blir helst för lång tid framåt. Vädret berör oss alla. Det går att förutsäga om vädret blir ostadigt eller stabilt den kommande veckan. Men vill man ha säkrare prognoser får man nöja sig med de närmaste dagarna, säger Irene Helmersson, meteorolog som jobbar på handelsavdelningen hos DinEl. De olika vädertjänsterna utgår från samma grunddata men använder olika beräkningsmodeller och därför kan prognoserna se olika ut. Irene rekommenderar att man ringer vädertjänsten eller läser meteorologens kommentarer om man vill få ökad förståelse för väderläget. Det är särskilt svårt att göra långtidsprognoser på sommaren, eftersom vädret snabbt kan förändras lokalt. På vintern är det mer långsamma skeenden som bestämmer vädret. Ett riktigt kallt och klart vinterväder förändras inte särskilt snabbt. På handelsavdelningen prognostiseras hur mycket el DinEls kunder kommer att förbruka och producera under kommande dygn. Väderparametrar som vind, sol och temperatur är en central del av den information som behövs för att handla rätt mängd kraft, och att matcha tillgång och efterfrågan. Irene jobbar med mätvärden kopplat till modeller som är anpassade till DinEls behov. Dessutom hjälper hon till att förklara varför olika sorters väder uppstår och vilka samband som finns. Meteorologi är fysik. Det handlar om dynamiken i luften och de fysiska egenskaper och skeenden som framkallar vädret, till exempel hur luften rör sig och hur temperaturen inverkar, förklarar Irene. Så om det blir en kall vinter i år, har det inget med rönnbären att göra. My Tiljestam Irene Helmersson, meteorolog på handelsavdelningen på DinEl, håller koll på vädret för att förutspå kundernas elförbrukning. Effekt & Miljö 13

14 E-rapporten hjälper Volvo att Volvo Car Group i Torslanda hade speciella behov och så bra idéer att Göteborg Energi utvecklade en särskild version av onlinetjänsten e-rapport. Den hjälper Volvo att optimera energianvändningen. Normalt sett beräknar man energiförbrukning per kvadratmeter. Volvo Car Group mäter i stället energiförbrukning per producerad bil. Jag kollar energiförbrukningen så gott som varje dag för att se om det finns några avvikelser under dygnet. Den systematiska uppföljningen har lett till minskad energiförbrukning trots att fabriken har vuxit sedan vi började använda verktyget 2009, säger Thomas Persson, underhållsingenjör, Volvo Car Group. Varje morgon får Thomas tillgång till siffor och diagram på det föregående dygnets energiförbrukning i karossfabriken, målningen och monteringen, i en specialmeny på sin dator. Varje måndag går jag dessutom in och läser veckorapporten och jämför med föregående veckor. Rapporterna innehåller förbrukning av el, hetvatten och gas. Diagrammen dag för dag visar direkt om det är några avvikelser från det normala» Den systematiska uppföljningen har lett till minskad energiförbrukning trots att fabriken har vuxit sedan vi började använda verktyget 2009 Thomas Persson mönstret och i vilken av de tre fabriksdelarna avvikelsen har skett, säger Thomas. Finns det ingen naturlig förklaring, som exempelvis övertid, går Thomas djupare ner och söker avvikelser per timma i var och en av de 30 undercentralerna. Analyserna används både för att optimera och tidsanpassa befintlig utrustning och som underlag i budgetarbetet för kommande år. Med hjälp av e-rapporten kunde vi identifiera att elmotorerna, som driver utrustningen för ventilation och belysning i fabriken, slukade mycket energi. Vi sparar numera kronor per år genom att stänga av elmotorerna på kvällen och sätta på dem på morgonen när produktionen startar, i stället för att låta dem gå dygnet runt, säger Thomas. Företaget sparar ytterligare kronor per år genom att stänga av en stor industridammsugare på helger och nätter. Genom e-rapporten kunde Thomas härleda att dammsugaren förbrukade onödig energi genom att stå på hela tiden. Bra uppföljning och engagerade medarbetare är avgörande för att vi ska kunna genomföra energibesparande åtgärder. Det är viktigt att lyfta fram bra exempel internt och tala om att förändringarna verkligen ger resultat, konstaterar Thomas. I dagsläget används e-rapport av 560 av Göteborg Energis kunder. Tjänsten är 14 Effekt & Miljö

15 minska energianvändningen Thomas Persson, underhållsingenjör på Volvo Car Group, tar hjälp av Göteborg Energis e-rapport för att kontrollera energiförbrukningen per producerad bil. tillgänglig för kunder som köper fjärrvärme, kyla och gas. E-rapporten används av olika typer av verksamheter, allt från den lilla bostadsrättsföreningen till stora företag som Volvo. Mer information om vad e-rapport är finns på Göteborg Energis webb under fliken Produkter och tjänster. My Tiljestam Effekt & Miljö 15

16 Kundkoll: BRF Murbräckan På Majorsgatan/Sveagatan nedanför Skansen Kronan, ligger bostadsrättsföreningen Murbräckan Nr 9. Föreningen, som innefattar femtiofyra lägenheter, bildades i början av åttiotalet och har fjärrvärme från Göteborg Energi. Bor man i centrala Göteborg är fjärrvärme den enda vettiga lösningen, det har vi haft ända sedan huset byggdes, säger Carl-Olof Lejdström, föreningens ordförande. I egenskap av både ordförande och tekniskt ansvarig är det oftast Carl-Olof som sköter kontakten med Göteborg Energi och han är nöjd med samarbetet. Jag glömmer aldrig en söndagkväll när jag kom hem och tappvarmvattnet i huset var 76 grader. Då ringde jag till Göteborg Energis jourtjänst, klockan var strax efter nio på kvällen. Klockan halv tio var jouren här med allt som behövdes och jag tror att klockan var tio över tio när han åkte och allt var fixat. En söndagkväll! Det tycker jag är service det, säger Carl-Olof. Joseph Borenstein Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi. Redaktör Ann-Charlotte Ekensten, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Anette Damgren och Peter Öhman Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Ingela Hedberg/Lotta Williams Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Kville Saluhall vid Vågmästareplatsen Foto: Hans Wretling, Älvstranden Utveckling AB Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till artiklar. Kontakta redaktör Ann-Charlotte Ekensten eller någon i redaktionsrådet.

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stena Danica blir förebild. Eldsjälar sparar energi. Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet

Stena Danica blir förebild. Eldsjälar sparar energi. Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi juni 2013 Eldsjälar sparar energi Stena Danica blir förebild Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet S sid 14-15 ladda batterierna i gårdsten

Läs mer

En arena för alla. Invigning sommaren 2015.

En arena för alla. Invigning sommaren 2015. En arena för alla. Invigning sommaren 2015. Välkommen till nordens största multisportarena. Öppnar sommaren 2015 för alla. Elit som motionär. 270 RESTAURANGPLATSER Sju våningar sport, med allt från längdskidåkning

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader Bilag a KS 2015/ 18 4/1,~~~~ 1 (2) 2015-09-23 DIARIEN R: 2014/930 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson SALA l

Läs mer

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Vilka är klimatkommunerna? Nätverk med 22 kommuner Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Lär sig av varandra Klimatkommunerna driver projekt klimatcoachning Naturvårdsverket finansierar Vilka är med i klimatcoachningen??

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi som genomgående tema Från nedslitet industriområde.via

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Remisskonferens 20 april 2012

Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Remisskonferens 20 april 2012 Remiss Nytt program för energi och klimat i Örebro län Remisskonferens 20 april 2012 Förmiddagens program Bakgrund, syfte och struktur Vision 2050 Övergripande mål Insatsområden - Bostäder och lokaler

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Agenda Växjö Energi det senaste året Nytt kraftvärmeblock Sandvik 3 Prisdialogen - att bilda pris i dialog Ny prismodell för fjärrvärme Fjärrvärmepriser för 2014 Lunch Händelser

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Portföljerbjudande gashandel

Portföljerbjudande gashandel Portföljerbjudande gashandel Vi har förmodligen marknadens smartaste portföljerbjudande Det har aldrig varit enklare för storförbrukare av naturgas att hantera prisrisk och miljöpåverkan. I vårt Portföljerbjudande

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet.

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet. Välkommen till Svante Fastighet Svante Fastighet är ett webbaserat klimatprogram som ger dig som fastighetsägare stöd för att minska din klimatpåverkan. Programmet gör det enkelt att kartlägga och följa

Läs mer