Kville Saluhall. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober Göteborgs nya klimatstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kville Saluhall. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2013. Göteborgs nya klimatstrategi"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2013 Göteborgs nya klimatstrategi Kville Saluhall äntligen invigdsid prisdialog ger samsyn 6 E-rapporter hjälper Volvo sänka elnotan 14-15

2 Dialog för ökad transparens På Göteborg Energi strävar vi efter att alltid vara lyhörda när det gäller önskemål från våra kunder. En del av fjärrvärmekunderna har efterfrågat större transparens kring hur vi sätter våra fjärrvärmepriser, vilket vi nu vill försöka tillgodose. Därför har vi beslutat att söka inträde i branschsamarbetet Prisdialogen, som beskrivs närmare i artikeln på sidan 6. Min förhoppning är att Prisdialogen kommer att öka förutsägbarheten för våra fjärrvärmekunder när det kommer till fjärrvärmepriset, både på kort och på lång sikt. Jag hoppas också att samarbetet kommer att leda till öppna diskussioner och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Prisdialogen är ett bra initiativ och jag ser fram emot en höst och vår fylld med givande diskussioner tillsammans med våra fjärrvärmekunder. Detta nummer är också fyllt av goda exempel på hur det runt om i Göteborg satsas på att göra staden så hållbar som möjligt. Läs till exempel om Transistorgatans förskola som kombinerar solceller och fjärrvärme, om Göteborg stads nya klimatstrategi och om M/S Ren-Ström som håller våra fina kanaler rena från skräp. Nu närmar sig höstlovet för Göteborgs alla skolbarn och många föräldrar funderar på vad de ska hitta på med sina barn. Vad sägs om att ta med barnen på fotboll, handboll och skidåkning allt under ett tak? Lagom till höstlovet, dock först år 2015, kommer detta att kunna bli verklighet när Änglagården i Kviberg slår upp portarna. På sidorna 8-9 kan du läsa mer om den kvadratmeter (!) stora multisportarenan som byggföretaget SEFA just nu uppför och som värms med fjärrvärme från Göteborg Energi. Trevlig läsning! Lovisa Mellgren Marknads- och Försäljningsdirektör 2 Effekt & Miljö

3 Miljö möter pedagogik Foto: Ivan Jara En förskola utformad för att ta hänsyn till både miljö och pedagogik. I Effekt & Miljö nummer skrev vi om samarbetet mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Lokalförvaltning i projekteringen av en förskola i Järnbrottsområdet. Nu är huset färdigbyggt och 120 barn är på väg att flytta in. Men det är inte en helt vanlig förskola. Det som skiljer Transistorgatans förskola från andra förskolor i Göteborg är att huset är ett nollenergihus. Det innebär att det på årsbasis producerar lika mycket energi som det använder. Göteborg Energi levererar fjärrvärme till förskolan och har varit delaktiga i projekteringen av de solceller som täcker en area på 438 kvadratmeter över tio olika ytor på huset. Dessutom har man skänkt en laddstolpe för elbilar som står på förskolans parkering. I förskolans matsal finns ett webbaserat visualiseringsverktyg som bland annat visar hur stor del av sin maxkapacitet som solcellerna producerar. Förhoppningen är att barnen ska förstå hur huset fungerar och att verktyget ska visa barnen hur de kan minska energianvändningen. En fördel med att ha en förskola i ett nollenergihus är att vi tidigt kan lära barnen att tänka miljösmart, huset är utformat för att ta hänsyn till både miljö och pedagogik. Vi hoppas att förskolan kan driva på utvecklingen av ett mer energieffektivt samhälle, säger Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare för energi och miljö på Lokalförvaltningen. Nina tror att projektet utvecklat både Lokalförvaltningen och Göteborg Energi, båda har fått ovärderliga insikter att ta med sig in i framtida projekt. Hon hoppas också att projektet kan fungera som förebild för resten av landet och hon har redan märkt av ett stort intresse från både offentliga och privata aktörer. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 3

4 Många utmaningar i stadens klimatstrategi Klimatstrategin för Göteborgs Stad ska visa vilka beslut och investeringar som krävs för att våra utsläpp av koldioxid ska minska till en hållbar nivå Det här handlar om vart vi vill och vad som verkligen behöver göras inom områdena energi, transport och konsumtion, lite av en färdplan 2050 för Göteborg säger Peter Krahl, projektledare för klimatstrategin på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 4 Effekt & Miljö

5 » Det är en stor utmaning. Gränsen på 1,9 ton innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg behöver minska med 80 procent. Glappet mellan miljömålen och resultatet av det vi faktiskt gör är för stort idag. Klimatstrategin ska hjälpa oss att bli konkreta och effektiva utifrån ett helhetsperspektiv på staden. År 2050 kan verka abstrakt men det är stora frågor som måste lyftas upp och viktiga beslut som måste fattas för att fylla glappet, fortsätter Peter. En hållbar och globalt rättvis utsläppsnivå 2050 behöver ligga under 1,9 ton fossil koldioxid per invånare, enligt den internationella organisationen för bedömning av klimatförändringar, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Den siffran har beräknats utifrån målet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Det är en stor utmaning. Gränsen på 1,9 ton innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg behöver minska med 80 procent, säger Peter. Men det finns också stora möjligheter för Göteborg att bli en förebild och därmed påverka andra städer och länder runtom i världen. Marknaden för svensk miljöteknik och annan expertis inom hållbar utveckling kan också växa när vi visar att vi klarar en stor omställning här, framhåller Peter. Arbetet med klimatstrategin har pågått i drygt ett år. Det har varit omfattande och involverat många aktörer. Göteborg Energi har representanter i arbetsgrupperna Energi och Transport. Både Göteborg Energi och Trafikkontoret har tunga roller i detta. Vi började samarbeta tidigt i processen och det har fungerat väldigt bra. Nu är vi inne i en fas där vi skriver och kvalitetssäkrar dokumentet, säger Peter. Strategin omfattar allt från energiinvesteringar, stadsplanering och infrastrukturåtgärder till beteendeförändringar. Göteborg ligger långt framme inom energiområdet, med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och satsningar på GoBiGas-projektet. Men värme- och elproduktionen behöver bli fossiloberoende och det krävs fortsatta satsningar på förnybar energi som biogas, vindkraft och solenergi. Det handlar också om att göra fastigheter mer energieffektiva. Strategin riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän i Göteborg men även till regionala och nationella myndigheter. Meningen är också att den ska vara vägledande för näringslivet och stadens medborgare. Det som är lite unikt med klimatstrategin är att vi försöker lyfta konsumtionsaspekten. Det handlar mycket om Göteborgs Stads egen konsumtion, som maten i skolorna. Vi försöker också främja återvinning och en hållbar konsumtion bland medborgarna, säger Peter. Klimatstrategin ska ut på remiss i november och planen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om strategin före sommaren My Tiljestam Läs mer om miljömålen, klimatstrategin och klimatläget på Göteborgs Stads webbplats under fliken Miljö. Effekt & Miljö 5

6 Prisdialog ska ge samsyn kring prissättningen av fjärrvärme Prisdialogen är ett branschsamarbete som utvecklats av Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundernas ställning och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Karin Ekh Modellen för hur man arbetar med Prisdialogen är ett nationellt och branschgemensamt koncept, men tilllämpningen sker lokalt. Nu har Göteborg Energi startat en process för att gå med i samarbetet, med en förhoppning om att det ska ge kunderna en större förståelse för prissättningen av fjärrvärme. Vi vill gå med i Prisdialogen för att utveckla relationen till våra kunder och tillsammans med dem ta fram en gemensam modell för hur vi ska justera fjärrvärmepriset framöver. Det är ett strukturerat arbetssätt där både vi och kunderna får komma till tals och där vi kan få en samsyn kring prissättningen, säger Karin Ekh, avdelningschef för Affärsstöd på Göteborg Energi. Enligt Karin har det i kundundersökningar och i dialog med kunder varit tydligt att kunderna vill ha mer transparens i hur prisjusteringar görs och på vilka grunder man justerar priset. Genom Prisdialogen vill Göteborg Energi tillgodose dessa behov. Göteborg Energi kommer nu att bjuda in 15 större kunder till samrådsmöten under hösten och våren. Dessa möten kommer att leda fram till en lokal prisändringsmodell, som innehåller prisändring före kommande år och en prognos för ytterliggare två år framåt. Där kommer också Göteborg Energis prispolicy att framgå samt vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Resultatet skickas till Prisdialogens styrelse som kommer att ta ställning till om prismodellen ska godkännas och om Göteborg Energi därmed ska beviljas inträde i Prisdialogen. Joseph Borenstein 6 Effekt & Miljö

7 M/S Ren-Ström skapar bättre innerstadsmiljö M/S Ren-Ström och kapten Andreas Löfving håller Göteborgs kanaler rena. Nu blir Göteborgs kanaler renare i dubbel bemärkelse. En ny specialkonstruerad renhållningsbåt städar sedan i somras Göteborgs vattenvägar. M/S Ren-Ström drivs med förnybar el från vindkraft och besparar därmed miljön från den gamla dieseldrivna städpråmens utsläpp. det är inte bara den yttre miljön som är vinnare när diesel byts mot el. Arbetsmiljön ombord på renhållningsbåten har också blivit mer behaglig. Den stora skillnaden är tystnaden, säger Andreas Löfving som är kapten på M/S Ren-Ström. Båten är också enklare att styra i trånga passager eftersom elmotorn svarar direkt vid manövrering. M/S Ren-Ström har sin kajplats utanför Alfons Åbergs Kulturhus i Trädgårdsföreningen. Där har Göteborg Energi satt upp en laddstolpe som förser båten med förnybar el från vindkraft. Både båten och skopan drivs med el. Vi laddar på natten och på rasterna och det räcker för hela arbetspasset, berättar Andreas. Nedskräpning i kanalerna är ett stort problem. Förutom skräp som blåser ned slängs där allt från kundvagnar och cyklar, till tvättställ och skidor. Under sommaren används M/S Ren-Ström varje dag, under höst och vår lite mer sällan. 70 kubikmeter skräp räknar man med att renhållningsbåten ska plocka upp varje år. M/S Ren-Ström är resultatet av ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg och Göteborg Energi. Ann-Charlotte Ekensten Effekt & Miljö 7

8 På Kviberg läggs nu grunden för multisportarenan Änglagården, som ska stå färdig sommaren Änglagården placerar Götebo Göteborgs Stad har länge haft en vision om att förvandla det gamla regementsområdet på Kviberg till ett av Sveriges mest attraktiva idrottsområden. Göteborgsbaserade byggkoncernen SEFA ser nu till att visionen blir verklighet genom att utveckla och bygga multisportarenan Änglagården. Förra hösten påbörjades byggnationen av multisportarenan, som ska stå helt färdig sommaren Då kommer Änglagården bland annat att innehålla en fullstor fotbollsplan med läktare som rymmer 1500 åskådare, två handbollsplaner, restauranger, sportbutik, gym, skadeklinik, föreningslokaler, gymnasieoch grundskola, idrottshallar, idrottshotell, kontor, konferenslokaler och en skidanläggning. SEFA är själv initiativtagare, byggherre och totalentreprenör för byggnaden som totalt kommer att bli kvadratmeter stor. Det som är unikt är att en stor inomhusarena kan kombineras med så många utomhusaktiviteter. Det finns flera fotbollsplaner, löparspår, cykel- och mountainbikespår, spår för rullskidor och mycket annat i anslutning till Änglagården, säger SEFA:s VD Ola Serneke. Enligt Ola började det hela med planer på att bygga en skolbyggnad och en fotbollshall i området. Projektet svällde under resans gång och när Änglagården är färdig kommer den att vara en av Göteborgs största byggnader. 8 Effekt & Miljö

9 Änglagårdens 1,2 kilometer långa längdskidspår kommer att vara öppet året runt. rg på idrottskartan Änglagårdens skidanläggning kommer att bestå av 1,2 kilometer skidspår i en kuperad bana inomhus, som även kan anslutas till en fem kilometer utvändig slinga. Anläggningen kommer att vara öppen året runt och förhoppningen är att den kommer att öka skidintresset i Göteborg. Man kommer även att rikta sig till skidintresserade tyskar, danskar och norrmän. Ola tror att Änglagården kommer att få stor betydelse för Göteborg. Jag tror framförallt att intresset för idrott överlag kommer att öka i Göteborg. Även Änglagårdsskolan och IFK-akademin, där man fostrar fotbollsspelare, kommer att få större möjligheter i och med att de kan Visualisering: Okidoki Arkitekter flytta in i Änglagården. Vi kommer dessutom att ha ett idrottshotell med 275 rum och det kommer att öka antalet idrottsintresserade turister till Göteborg, säger Ola. Miljöaspekten är viktig för SEFA och Änglagården kommer att värmas med fjärrvärme från Göteborg Energi. Att lösa energiförsörjningen till detta jättekomplex har inte varit något problem enligt Ola. Vi har diskuterat öppet och brett med Göteborg Energi, förståelsen har varit stor från båda håll. Miljömässigt känns det helrätt med fjärrvärme, säger han. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 9

10 Området Kvillebäcken på Hisingen får just nu ett rejält ansiktslyft och i hela området byggs det för fullt. Det förr ganska så ruffiga området kommer att få nya lägenheter, kontor, butiker och restauranger. Det senaste tillskottet bland nybyggena är Kville Saluhall vid Vågmästareplatsen som nu har slagit upp portarna för allmänheten. Foto: Hans Wretling Kville Saluhall är Göteborgs Den 21 september invigdes Kville Saluhall med invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén, uppträdanden och provsmakningar. Saluhallen innehåller 16 butiker fördelade över 1500 kvadratmeter på två plan och utbudet är stort här kan man köpa allt från kött, fisk och ost till blommor, glass och oliver. Det var ägarna till Akbars Chark i Kville Saluhall, Shamsi Naeimai och Akbar Asgari, som var pådrivande till att få till uppförandet av en saluhall i området. Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som äger marken, nappade på idén och sommaren 2012 påbörjades bygget. Målet med Kville Saluhall var att skapa en mötesplats för alla göteborgare. Det är fantastiskt att Hisingen nu har fått en saluhall. Det har varit fullt av folk där ända sedan vi smygöppnade i augusti och det märks att det har funnits ett uppdämt behov. Vi har fått väldigt mycket positiv respons, säger Emma Hedenryd, projektledare på Älvstranden Utveckling. Älvstranden Utveckling försöker att ha en hög hållbarhetsprofil och man eftersträvar att alla nybyggnationer i området, inklusive Kville Saluhall, ska certifieras enligt Sweden Green Building Councils klassificeringssystem Miljöbyggnad Silver. Allt byggmaterial har dessutom registrerats i en materialdatabas, för att i framtiden kunna spåra material som är godkända att använda idag men som 10 Effekt & Miljö

11 nya mötesplats man i framtiden upptäcker är miljöfarliga. Göteborg Energi står för energileveranserna och levererar fjärrvärme och naturgas till byggnaden. När Älvstranden Utveckling tillsammans med Sveriges Arkitekter i mars 2011 bjöd in till en allmän projekttävling för att hitta det bästa arkitektförslaget till saluhallen fick man in ett sjuttiotal förslag. Gustav Appell Arkitektkontor i Stockholm vann tävlingen med sitt genomarbetade och stilrena förslag i gult tegel. Det var framförallt programinnehållet med byggnadens funktion som kändes väldigt spännande. Det är både en offentlig byggnad och en kommersiell byggnad, man kan Emma Hedenryd, projektledare på Älvstranden Utveckling. handla där eller bara gå in och titta eller ta en fika. Det var en väldigt rolig uppgift att ta fram ett förslag, säger Gustav Appell på Gustav Appell Arkitektkontor. Arkitekternas vision var att byggnaden skulle vara både funktionell och tålig, lätt att utveckla och förändra och att den skulle interagera väl med området. Gustav Appell insåg tidigt att energiförsörjningen är en viktig faktor och en utmaning var att skapa en ljus, luftig och ändamålsenlig byggnad som samtidigt inte är allt för installationstung och energikrävande. Vi har försökt hitta en balans för att se till att den ganska tunga och solida byggnaden samtidigt känns inbjudande och transparant, säger han. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 11

12 I en av de tre deltävlingarna skulle två stora matkassar och en drickaback transporteras från punkt a till b. Vid starten lastade föraren och en teamdeltagare in matkassarna i bilen och sedan bar det iväg 402,3 meter med stående start. Vid slutmålet stannade bilarna så nära de uppsatta bildäcken som möjligt innan kassarna lastades ur. Från vänster: Chatrine Samuelsson, Fredrik Persson, Patrik Tillman och Gunilla Launonen från Göteborg Energi. Stort intresse för Göteborgs elbilsrally elemans De är snabba, de är tysta och de blir allt fler. Det är just detta som Göteborgs eget elbilsrally, elemans, vill visa. En måndag i mitten på september susade 16 fulladdade elbilar av olika modeller runt på Göteborg City Arena ute på Frihamnspiren. Göteborg Energi var där med två tävlande elbilar och sponsrade även tävlingens laddstolpar. Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerade elbilsrallyt för andra året i rad. Syftet med tävlingen är att låta fordon och förare få visa vad tekniken inom elfordon klarar idag. Elbilarna tävlade i tre olika lopp som fokuserade på energieffektiv körning och manöverprov. Tävlingen var öppen för alla intresserade företag, kommuner och privatpersoner. My Tiljestam 12 Effekt & Miljö

13 Vädret en ständig snackis Vi pratar gärna om det och vi vill veta hur det blir helst för lång tid framåt. Vädret berör oss alla. Det går att förutsäga om vädret blir ostadigt eller stabilt den kommande veckan. Men vill man ha säkrare prognoser får man nöja sig med de närmaste dagarna, säger Irene Helmersson, meteorolog som jobbar på handelsavdelningen hos DinEl. De olika vädertjänsterna utgår från samma grunddata men använder olika beräkningsmodeller och därför kan prognoserna se olika ut. Irene rekommenderar att man ringer vädertjänsten eller läser meteorologens kommentarer om man vill få ökad förståelse för väderläget. Det är särskilt svårt att göra långtidsprognoser på sommaren, eftersom vädret snabbt kan förändras lokalt. På vintern är det mer långsamma skeenden som bestämmer vädret. Ett riktigt kallt och klart vinterväder förändras inte särskilt snabbt. På handelsavdelningen prognostiseras hur mycket el DinEls kunder kommer att förbruka och producera under kommande dygn. Väderparametrar som vind, sol och temperatur är en central del av den information som behövs för att handla rätt mängd kraft, och att matcha tillgång och efterfrågan. Irene jobbar med mätvärden kopplat till modeller som är anpassade till DinEls behov. Dessutom hjälper hon till att förklara varför olika sorters väder uppstår och vilka samband som finns. Meteorologi är fysik. Det handlar om dynamiken i luften och de fysiska egenskaper och skeenden som framkallar vädret, till exempel hur luften rör sig och hur temperaturen inverkar, förklarar Irene. Så om det blir en kall vinter i år, har det inget med rönnbären att göra. My Tiljestam Irene Helmersson, meteorolog på handelsavdelningen på DinEl, håller koll på vädret för att förutspå kundernas elförbrukning. Effekt & Miljö 13

14 E-rapporten hjälper Volvo att Volvo Car Group i Torslanda hade speciella behov och så bra idéer att Göteborg Energi utvecklade en särskild version av onlinetjänsten e-rapport. Den hjälper Volvo att optimera energianvändningen. Normalt sett beräknar man energiförbrukning per kvadratmeter. Volvo Car Group mäter i stället energiförbrukning per producerad bil. Jag kollar energiförbrukningen så gott som varje dag för att se om det finns några avvikelser under dygnet. Den systematiska uppföljningen har lett till minskad energiförbrukning trots att fabriken har vuxit sedan vi började använda verktyget 2009, säger Thomas Persson, underhållsingenjör, Volvo Car Group. Varje morgon får Thomas tillgång till siffor och diagram på det föregående dygnets energiförbrukning i karossfabriken, målningen och monteringen, i en specialmeny på sin dator. Varje måndag går jag dessutom in och läser veckorapporten och jämför med föregående veckor. Rapporterna innehåller förbrukning av el, hetvatten och gas. Diagrammen dag för dag visar direkt om det är några avvikelser från det normala» Den systematiska uppföljningen har lett till minskad energiförbrukning trots att fabriken har vuxit sedan vi började använda verktyget 2009 Thomas Persson mönstret och i vilken av de tre fabriksdelarna avvikelsen har skett, säger Thomas. Finns det ingen naturlig förklaring, som exempelvis övertid, går Thomas djupare ner och söker avvikelser per timma i var och en av de 30 undercentralerna. Analyserna används både för att optimera och tidsanpassa befintlig utrustning och som underlag i budgetarbetet för kommande år. Med hjälp av e-rapporten kunde vi identifiera att elmotorerna, som driver utrustningen för ventilation och belysning i fabriken, slukade mycket energi. Vi sparar numera kronor per år genom att stänga av elmotorerna på kvällen och sätta på dem på morgonen när produktionen startar, i stället för att låta dem gå dygnet runt, säger Thomas. Företaget sparar ytterligare kronor per år genom att stänga av en stor industridammsugare på helger och nätter. Genom e-rapporten kunde Thomas härleda att dammsugaren förbrukade onödig energi genom att stå på hela tiden. Bra uppföljning och engagerade medarbetare är avgörande för att vi ska kunna genomföra energibesparande åtgärder. Det är viktigt att lyfta fram bra exempel internt och tala om att förändringarna verkligen ger resultat, konstaterar Thomas. I dagsläget används e-rapport av 560 av Göteborg Energis kunder. Tjänsten är 14 Effekt & Miljö

15 minska energianvändningen Thomas Persson, underhållsingenjör på Volvo Car Group, tar hjälp av Göteborg Energis e-rapport för att kontrollera energiförbrukningen per producerad bil. tillgänglig för kunder som köper fjärrvärme, kyla och gas. E-rapporten används av olika typer av verksamheter, allt från den lilla bostadsrättsföreningen till stora företag som Volvo. Mer information om vad e-rapport är finns på Göteborg Energis webb under fliken Produkter och tjänster. My Tiljestam Effekt & Miljö 15

16 Kundkoll: BRF Murbräckan På Majorsgatan/Sveagatan nedanför Skansen Kronan, ligger bostadsrättsföreningen Murbräckan Nr 9. Föreningen, som innefattar femtiofyra lägenheter, bildades i början av åttiotalet och har fjärrvärme från Göteborg Energi. Bor man i centrala Göteborg är fjärrvärme den enda vettiga lösningen, det har vi haft ända sedan huset byggdes, säger Carl-Olof Lejdström, föreningens ordförande. I egenskap av både ordförande och tekniskt ansvarig är det oftast Carl-Olof som sköter kontakten med Göteborg Energi och han är nöjd med samarbetet. Jag glömmer aldrig en söndagkväll när jag kom hem och tappvarmvattnet i huset var 76 grader. Då ringde jag till Göteborg Energis jourtjänst, klockan var strax efter nio på kvällen. Klockan halv tio var jouren här med allt som behövdes och jag tror att klockan var tio över tio när han åkte och allt var fixat. En söndagkväll! Det tycker jag är service det, säger Carl-Olof. Joseph Borenstein Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi. Redaktör Ann-Charlotte Ekensten, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Anette Damgren och Peter Öhman Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Ingela Hedberg/Lotta Williams Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Kville Saluhall vid Vågmästareplatsen Foto: Hans Wretling, Älvstranden Utveckling AB Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till artiklar. Kontakta redaktör Ann-Charlotte Ekensten eller någon i redaktionsrådet.

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2012 Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9 Morrongänget utsåg första elbilstestaren Sid 6-7 PROJEKTET SOM SKA GÖRA ELTANKANDET ENKELT 4 5 ECOPILOT

Läs mer

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013 Miljöarbete bakom kulisserna Sid 14-15 GÖTEBORG LEDER EU-PROJEKT 4-5 BÄTTRE KLIMAT I STORA SALUHALLEN 10-11 Med Göteborg som förebild för framtiden

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

"Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5

Hela vårdprocessen under samma tak Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2014 "Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS SMARTA

Läs mer

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014.

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014 Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster Sid 8 9 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS ENERGI 12 13 TRE KILOMETER

Läs mer

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17 EFFEKT NR.01 2015 & MILJÖ EN TIDNING FRÅN LISTAN Fem miljösteg för företag Sid 12 I FRAMKANT Den klimatsmarta ön Sid 13 Smart val! EFFEKTEN De sparar in 230 ton koldioxid VI GBG Briljant lyft för gångtunnel

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

» Vi vill ha fjärrvärme!«

» Vi vill ha fjärrvärme!« Henning Hansen, BRF Torslanda Centrum:» Vi vill ha fjärrvärme!«effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Dec 2009 TEMA Läs om fjärrvärme på sidorna 5 9 Ballograf: Miljön viktig för Sveriges största

Läs mer

Sammanställning av fyra tematiska workshops - våren 2011. Centrala Älvstaden

Sammanställning av fyra tematiska workshops - våren 2011. Centrala Älvstaden Sammanställning av fyra tematiska workshops - våren 2011 Centrala Älvstaden Projekt Centrala Älvstaden är ansvarig för denna publikation. Text: Dragan Mitec och Karin Aase Bilder: Centrala Älvstaden, Göteborgs

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 3 2011 Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg

Läs mer

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8 En adress som förpliktigar 3 Hårda krav på billigt boende 5 Tidningshus med öppna spjäll 8 Framtiden har flytande gas i tankarna En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Invigning av kontoret

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer