KLIMATET OCH JORDBRUKET.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATET OCH JORDBRUKET."

Transkript

1 Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 KLIMATET OCH JORDBRUKET. En skrift om klimatförändringarna

2

3 Förord Denna skrift utgör en del av underlagsmaterialet till kongressrapporten Vattna, Gödsla, Gallra! Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot. Den beskriver samband mellan klimatförändringarna och jordbruket. Många sektorer såväl påverkar som påverkas av klimatförändringar. Det gäller inte minst för jordbrukssektorn. Den släpper ut klimatpåverkande växthusgaser samtidigt som klimatet är avgörande för produktionens utformning. En viktig fråga är hur det svenska jordbruket påverkas av klimatförändringar. Valet att skilja ut klimatfrågan i en egen skrift grundar sig i att frågan ges särskild prioritet i förbundsstyrelsens uppdrag till kongressarbetsgruppen. Skriften avgränsas till att övergripande beskriva klimatfrågan och att tydliggöra sambanden mellan klimatförändringar och jordbruk. Sofia berglund som är utredare på Kommunals välfärdsenhet har skrivit rapporten. Trevlig läsning Anders Bergström tredje vice ordförande i Kommunal 3

4 4

5 Innehåll Inledning... 6 Klimatet i centrum... 7 Vad är klimatförändringar?... 7 Klimat och väder... 8 Nya mönster i klimatet... 8 Global uppvärmning... 9 Klimatet har naturliga variationer... 9 Atmosfären Växthuseffekten Människan och växthuseffekten Ökning av växthusgaser Koldioxid Vem släpper ut hur mycket? Effekter på samhället Hur gör det samhället skörare Jordbruket och klimatförändringarna Jordbrukets inverkan på uppvärmningen och klimatet Jordbrukets källor som bidrar till klimatförändringar Jordbrukets förmåga att motverka klimatförändringarna Effekter på jordbruket Hur påverkas livsmedelsförsörjningen globalt Hur kan klimatförändringarna hindras? Åtgärder Kommunals engagemang

6 Inledning Klimatfrågan berör Kommunal och Kommunals systerorganisationer världen över. Förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för arbete och försörjning såväl som livssituationen för medlemmar i alla länder. I denna rapport beskrivs inledningsvis de grundläggande sambanden kring vad som orsakar klimatförändringarna. Sedan beskrivs förändringarnas kopplingar till jordbruket och livsmedelsproduktionen. Kopplingarna mellan jordbruket och klimatförändringarna är komplexa och många faktorer spelar in för hur dessa två fenomen påverkar varandra. Många frågor om vad vi ska och inte ska äta, florerar i medierna. Vi matas regelbundet med nya rön, slutsatser och påståenden både när det gäller vad som är bra och dåligt att äta i förhållande till klimatet, miljön, rättvisan och hälsan. Detta faktaunderlag avser att översiktligt beskriva klimatfrågornas natur, men har inte ambitionen att reda ut denna typ av specifika frågeställningar. Jordbruket orsakar en del av livsmedelskedjans samlade effekt på klimatet. Även förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering bidrar till vad som är matens sammanlagda effekt på klimatförändringarna. Då fokus i denna skrift ligger på jordbrukets roll i klimatfrågan, det vill säga hur primärproduktionen påverkar och drabbas av klimatförändringarna, berörs dessa andra faktorer för att skapa jämförelser och referenser. Kommunals engagemang Kommunal har under de senaste åren uttryckt sitt engagemang i klimatfrågan på flera sätt. Bland annat genom att arrangera en internationell klimatkonferens i Stockholm Kommunal beslutade redan 1994 att Kommunal ska bli det mest miljöaktiva fackförbundet, och under nio år arbetade Kommunals miljönätverk Den gröna spindeln med att etablera klimat- och miljöfrågorna i avdelningarna. Dessutom skrev Kommunal under Naturskyddsföreningens Klimatupprop 2008 och under våren 2009 medverkade Kommunal i LO:s klimatpolitiska projekt INLEDNING

7 Klimatet i centrum Vad är klimatfrågan? Klimatet är en viktig fråga i samhällsdebatten. Nyhetsrapporteringen kring klimatrelaterade frågor har blivit alltmer intensiv under 2000-talet och klimatet diskuteras på arbetsplatserna, inom olika politiska organisationer och i näringslivet. Vad ligger bakom det växande intresset för klimatet? Vad är klimatförändringar och vad har de för effekter på samhället? Varför ändras jordens klimat just nu? Vad kan göras åt det? Klimat och väder Klimatet är ett väldigt komplext system som består av vindar, strömmar och nederbörd. Men klimatet är inte samma sak som vädret. Klimatet handlar om i vilka mönster dessa förhållanden förändras och hur de varierar under en längre tid. Ett exempel på klimat är att i norra Sibirien råder polarklimat, där brukar alla månaders medeltemperatur ligger under 10 C. Med väder menas det som sker just nu eller under en kortare period av tid, till exempel i dag och i morgon kommer det att regna. Runt om på vår jord råder olika klimat. Jorden delas traditionellt in i klimatzoner. De övergripande slagen är tropiskt, subtropiskt, tempererat och arktiskt klimat. Man talar också om det mildare kustklimatet med större nederbörd och om att inlandsklimat har hetare somrar och strängare vintrar, eftersom havet har en utjämnande effekt på årstidernas temperaturändringar. Havets temperatur påverkar klimatet. Norden har mildare vintrar än motsvarande breddgrad på Rysslands östkust. Det beror på att Golfströmmen för med sig varmt vatten medan vattnet utanför östra Ryssland har kalla strömmar. Klimatet bestäms förutom av havet och dess värmande eller kylande strömmar även av höjden över havet. Dessutom spelar avståndet från ekvatorn en roll, eftersom det står i direkt relation till hur solens strålar når fram till jordskorpan. Gemensamt för dessa faktorer är att de reglerar mängden solenergi som blir kvar i atmosfären i ett visst område. Mängden solenergi påverkar temperaturen och ger effekter på luft och vatten. Den ger upphov till de olika strömmar, vindar och nederbörd som också är en del av klimatet. 7 KLIMATET I CENTRUM

8 Nya mönster i klimatet Klimatet förändras ständigt. Det har varit i konstant förändring sedan jorden blev till. Vanligen sker förändringarna över mycket lång tid. Så lång att människor under sin levnad bara anar eller knappast ens märker förändringen. Äldre brukar säga att förr i tiden var vintrarna kallare med mera snö. Men ett par variationer i vädret eller markanta väderfenomen betyder inte att klimatet har förändrats. Det kan finnas utrymme för märkbara variationer i det vädermönster som klimatet utgörs av. Först när mönstret för dessa variationer förändras pratar man om klimatförändring, för klimatet är just det mönster som vädret uppträder i. Exempel på enskilda väder vi upplevt de senaste tio åren, som skiljer sig från det vanliga, är till exempel att 1998 blev den varmaste sommaren som någonsin uppmätts av människor på vår jord. Centraleuropa drabbades år 2003 av den värsta värmeböljan på 500 år. Då dog tiotusentals människor. Orkanen Gudrun drog över södra Sverige år 2005, fällde enorma mängder skog och gjorde så att tiotusentals hushåll blev utan el i flera veckor. Samma år blev hundratusentals människor hemlösa då orkanen Katrina drabbade New Orleans. Vintern 2008 var den varmaste i Sverige på 150 år och isbeläggningen i Bottenhavet den minsta som någonsin uppmäts. Dessa noteringar är var för sig inget annat än vädervariationer, även om de tillsammans tycks peka åt ett visst håll. För att finna belägg för förändringar i klimatet och de mönster som det utgör, krävs att många fler data samla in under en längre tidsperiod och analyseras enligt statistiskt säkerställda och vetenskapliga metoder. Forskare som studerar klimatet menar dock att det håller på att förändras. Och att även om vissa enskilda händelser som tycks anmärkningsvärda, faktiskt sker slumpvis, så växer nya mönster fram. 8 KLIMATET I CENTRUM

9 Global uppvärmning Jordklotet blir varmare. Jordens medeltemperatur har stigit med en knapp grad de senaste 100 åren 1. Det låter inte som mycket men är dramatiskt, jämfört med hur medeltemperaturen på jorden varierat tidigare. De flesta forskarna befarar dessutom att temperaturen kommer att stiga ännu snabbare de kommande åren. En omtalad effekt är att glaciärer smälter och att havsnivån höjs till följd av detta. Klimatet har naturliga variationer Klimatet förändras kontinuerligt av flera olika anledningar. Jordens bana runt solen förändras, så att mängden solljus som når jorden förändras. Blandningen av olika gaser i atmosfären förändras så att mer eller mindre av solens värmestrålning blir kvar. Bergskedjornas bildande och erodering påverkar luftströmmar och vindarna och kontinentalplattorna rör sig långsamt, förändrar kustlinjerna och flyttar havets strömmar. Att medeltemperatur och nederbördsmängder tidigare under historiens lopp både har stigit och sjunkit vet vi. Istider har växlat med tropisk värme till exempel i Europa. Jordens klimat som helhet går ständigt genom långa svängningar. De sker över mångtusenåriga och till och med mångmiljonåriga förlopp. Det är därför som en förändring på en knapp grad över 100 år bedöms vara en kraftig avvikelse från det normala. (Observatoriets diagram över medeltemperaturen) 1 Eklund, K., KLIMATET I CENTRUM

10 Atmosfären Atmosfären är ett gashölje som omsluter jorden, se figur 1. Höljet hålls kvar av jordens gravitationskraft. Atmosfären består av det som i vardagligt tal kallas för luft. Luften består framför allt av kvävgas, 78 procent, och syrgas, 21 procent. Den sista procentenheten av luften (torr luft) utgörs framför allt av ädelgaser. Dessutom finns små mängder koldioxid, metan och lustgas 2, i atmosfären. Dessa gaser är så kallade växthusgaser. De utgör en ytterst liten del av atmosfären och uttrycks ofta i ppm, det vill säga miljondelar 3. Luftfuktigheten varierar, men i genomsnitt finns en fjärdedels procent vattenånga, 0,25 procent, i luften. Figur 1. Atmosfärens sammansättning Atmosfären Syre 21% Ädelgaser 1% Kväve 78% Källa: Egen bearbetning Växthuseffekten Atmosfärens växthuseffekt är ett fenomen som reglerar temperaturen på jordklotet. Växthuseffekten uppstår av att växthusgaser absorberar en del av solens värmestrålning, energi, och hindrar den från att studsa ut från atmosfären till rymden igen. Värmestrålningen blir då kvar runt jordens atmosfär under längre tid, och temperaturen blir därmed högre än om det inte funnits gaser med växthuseffekt i atmosfären. Det är tack vare den 2 Dikväveoxid. 3 Parts per million. 10 KLIMATET I CENTRUM

11 naturliga växthuseffekten som jordens medeltemperatur i dag är 15 grader Celsius. Utan den skulle jordens medeltemperatur varit långt under noll. Koldioxid är tillsammans med metan, lustgas 4, flourerade gaser så kallade växthusgaser. Växthuseffektens inverkan på temperaturen beror till stor del på koncentrationen av växthusgaser i luften men också på andra faktorer, till exempel mängden partiklar i atmosfären samt jordskorpans struktur och färg. De flesta partiklarna hejdar solstrålningen på väg in mot jorden och medför därför ett svalare klimat. Partiklar kommer bland annat från vulkanutbrott eller från industrier och bilar. Hur ljus och glatt jordytan är påverkar också hur mycket av den inkommande solstrålningen som absorberas och stannar kvar vid jorden samt hur mycket som reflekteras ut. En slätare och ljusare jordskorpa reflekterar tillbaka mer solstrålning ut i rymden. Under perioder av mycket is och snö skapas därför en avkylande effekt, då mer strålning reflekteras tillbaka. Dessa faktorer griper in i varandra och kan såväl förstärka som motverka varandra. De bidrar till att variationer i klimatet ständigt förekommer. Växthuseffekten som sådan har funnits under hela jordens historia, i 4,6 miljarder år. Betydligt längre än människan. Före människans tid var växthuseffekten starkare än nu. Under evolutionens gång har andelen växthusgaser i atmosfären sjunkit, växthuseffekten har avtagit, vilket bidragit till att jorden kylts ner från ett gasmoln till det klot det är i dag. Människan bidrar emellertid till att förstärka växthuseffekten, så att den blir kraftigare jämfört med den växthuseffekt som utan mänsklig inverkan finns i vår tidsålder. Det är denna förstärkta växthuseffekt som forskarna menar ligger bakom de uppmätta temperaturhöjningarna och klimatförändringarna. De olika växthusgaserna har olika stark uppvärmningsförmåga. Det beskrivs med termen koldioxidekvivalenter och mäts utifrån uppvärmningsförmåga efter 100 år. Koldioxids förmåga har satts till 1. I relation till koldioxid är metanets uppvärmningsförmåga 25 gånger starkare och lustgasens förmåga 300 gånger starkare. 4 Dikväveoxid är den formella beteckningen för lustgas. 11 KLIMATET I CENTRUM

12 Människan och växthuseffekten Mänsklig inverkan på klimatet är ny, sett ur jordens perspektiv. Den har förekommit i liten skala sedan vi började röja mark för att bruka jorden för runt år sedan. Då var människans inverkan på klimatet, i form av kor, vedeldning och risfält, för liten för att ge någon mätbar effekt. Klimatpåverkan i större skala har bara pågått i ett par sekel, sedan industriproduktion i stor skala kom i gång. Industrialismen innebar att kolgruvor, fabriker, ångfartyg och bilar byggdes och sattes i bruk med hjälp av fossila bränslen. Genom geologiska och metrologiska mätningar har forskare kunnat fastställa ett mycket starkt samband mellan jordens medeltemperatur och atmosfärens andel växthusgaser. Kurvorna som beskriver andelen koldioxid i atmosfären och lufttemperaturen i Antarktis de senaste åren, visar hur dessa två fenomen oavbrutet samvarierat under hela perioden. Kalla perioder har kännetecknats av låga halter koldioxid, och varma perioder av höga halter. Den ökning av växthusgaser i atmosfären som skett under senare decennier är starkare än på hundratusentals år. Under den i sammanhanget korta tid som människan funnits på jorden, cirka år, har klimatet förändrats på olika delar av jorden och temperaturen har varierat med flera grader. Det har inneburit stora förändringar i levnadsförhållandena för människan. Dessa temperaturväxlingar har antagligen hängt ihop med havsströmmarna och förändringar i jordens bana runt solen och varit helt oberoende av människans aktivitet. Sedan industrialiseringen har jordens medeltemperatur stigit med ungefär tre kvarts grad. De tio varmaste åren sedan 1850 har alla infallit efter Klimatforskarna i FN:s klimatpanel, IPCCC, menar att denna snabba höjning av jordens medeltemperatur beror på mänsklig aktivitet. Ökning av växthusgaser De mänskliga aktiviteter som avses är de utsläpp av växthusgaser som kommer från motorer, kraftverk, oljeeldning m.m. Transportsektorn, uppvärmning och nedkylning av hus och andra byggnader samt jordbruket bidrar starkt till utsläpp av växthusgaser tillsammans med industrin. Klimatforskarna i FN:s klimatpanel drar slutsatsen att det är mycket sannolikt att huvuddelen av 12 KLIMATET I CENTRUM

13 den uppvärmning som ägt rum sedan 1950 har orsakats av ökade halter av växthusgaser i atmosfären. De globala utsläppen av växthusgaser har ökat med 70 procent sedan 1970-talet 5. Den allra snabbaste ökningen skedde mellan 2000 och Under de senaste 100 åren har människans växande utsläpp orsakat en ökning av andelen växthusgaser i luften med 25 procent 6. Det innebär till exempel att andelen koldioxid i luften ökat till 380 ppm. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan, lustgas, och fluorerade växthusgaser. Koldioxid som framför allt kommer från användning av fossila bränslen, men även från skogsskövling, står för 79 procent av de totala utsläppen globalt. Metan kommer främst från jordbruk och avfallsdeponier. Metan bidrar med 8 procent av de totala utsläppen. Lustgas kommer främst från jordbruk, avfall och industriprocesser. Den står för nästan 11 procent av de totala utsläppen. Fluorerade gaser kommer enbart från industriprocesser och svarar för 2 procent av de totala utsläppen. Figur 2. Olika gasers andel av svenska växthusutsläpp 2008 Metan CH 4 8% Lustgas N %Dikväveoxid Flourerade växthusgaser 2% Koldioxid CO 2 79% Källa: 5 Naturvårdsverket, Eklund K., KLIMATET I CENTRUM

14 Koldioxid Koldioxid bildas när kol i någon form förbränns. Kol finns i allt levande och i de flesta delar av vår miljö. Det finns i djur och i växtlighet, men också i atmosfären, i jordskorpan och i haven. Kolet kretsar mellan dessa element i ett kretslopp. Det innebär att kolet konstant omvandlas från fast bundet kol till gasformigt kol och tillbaka till bundet, om och om igen. I kretsloppet övergår den gasformiga koldioxiden via fotosyntes från luft till växtdelar. Då växterna, eller de djur som ätit växterna, dör förmultnar de. Då bryts kolet i cellerna ner, ofta via ytskiktet på marken, till koldioxid igen och stiger som gas upp och blir en del av atmosfären. Ett varv i denna process kan i snitt tänkas ta mellan 50 och 150 år. En viss del av koldioxiden som i fotosyntesen tas upp av växter ur luften, hamnar i ett betydligt längre kretslopp. Delar av de djur och växtdelar som faller till botten på sjöar och hav, eller som begravs i mossar, förmultnar inte. De omvandlas därför inte heller till koldioxid igen. I stället omvandlas de under andra nedfallande sediment och under mycket lång tid till olja, kol eller naturgas. Så länge som de ligger orörda i jordskorpan, hålls det kol som de innehåller undan från atmosfären och halten koldioxid sjunker långsamt. Denna process har pågått sedan livet på jorden uppstod. Då började kol från atmosfären långsamt lagras in i levande organismer, varav en del långsamt omvandlats till fossila bränslen. Viss återförsel till atmosfären av dessa kolreserver sker naturligt. Till exempel vid vulkanutbrott eller då gas tränger upp till jordskorpans ytskikt och ut i luften. Kretsloppet är i balans, det vill säga mängden koldioxid i atmosfären är konstant, när kretsloppet totalt sett binder lika mycket kol som det frigör till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen Fossila bränslen är resterna av träd, mossa, andra växter, plankton och döda djur som begravts i marken eller på botten av ett hav och under årmiljoners lopp. De har pressats samman under hårt tryck så att de omvandlats till stenkol, brunkol, naturgas eller olja. När organismerna lagrats in i berggrund och havsbotten, har andelen kol kvar i atmosfären långsamt men successivt sjunkit. De är mycket rika på energi som kan utvinnas vid förbränning och har därför utgjort en av våra viktigaste energikällor de senaste 100 åren. De fossila 14 KLIMATET I CENTRUM

15 bränslena består till stor del av grundämnet kol som vid förbränning omvandlas till koldioxid och släpps ut i atmosfären. Transportsektorn Globaliseringen och de senaste decenniernas ekonomiska tillväxt har genererat mer transporter. Transportsektorn har vuxit både i Sverige och globalt. Det dominerande bränsleslaget är fortfarande fossila bränslen. I Sverige har senare års minskade utsläpp från bostads- och jordbrukssektorn ätits upp av transportsektorn, vars utsläpp stadigt har ökat. Trots att Sverige relativt andra europeiska länder har ett väl utbyggt järnvägsnät och sjöfart, transporteras den största mängden gods med lastbil. Den tunga trafikens koldioxidutsläpp har stigit med 30 procent sedan 1990 i Sverige. Den ökande trafiken har bidragit till att oljebaserade drivmedel har behållit sin dominerande ställning i förhållande till andra bränsleslag. Transporterna utgör nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och kan jämställas med industrins andel. Globalt står transportsektorn för cirka 15 procent av utsläppen och kan globalt jämställas med jordbrukets och industrins klimatpåverkan. Skogsskövling Bland annat för att få tillgång till mer eller bättre betes- och odlingsmark röjs och skövlas skog runt om i världen. Avskogningen i världen började redan för år sedan när människan började bruka jorden. Processen tog rejäl fart i Sverige och i Europa under industrialiseringen på 1600-, 1700, och 1800-talen när kontinenten avskogades till det landskap vi har i dag. Då skapades vårt öppna landskap, men sedan 1920 har den svenska åkermarkens yta återigen minskat något. I dag pågår motsvarande skövlingsprocess i många av de fattigare länderna, som är på väg att bli industriländer. Där skövlas stora mängder av den skog som finns, i många fall regnskog, och den nya åker- och betesmarken används till boskapsuppfödning och soja- samt palmodling. Syftet är att producera nötkött, djurfoder och palmolja. Avverkning av skog som inte återplanteras utan i stället ersätts av jordbruk och växtodling, medför bland annat att andelen koldioxid i atmosfären ökar. Det beror på att skog binder mer koldioxid än gräs och andra jordbruksgrödor. Globalt står skogsbruket, till följd av avverkningarna, för nästan en femtedel av klimatpåverkan. 15 KLIMATET I CENTRUM

16 Metangasutsläpp Under de senaste 200 åren har halten metan i atmosfären fördubblats. Metangas har mer än 25 gånger starkare växthuseffekt än koldioxid, men kortare livslängd. Den bryts också ned i kontakt med syre. Jordbruket står för hälften av de globala metangasutsläppen, varav drygt två tredjedelar kommer från de idisslande boskapsdjurens matsmältning. Risfälten står för en stor del av jordbrukets resterande metangasutsläpp. Ett resultat av den ekonomiska utvecklingen, först i väst och nu även i de nya industriländerna, är att den globala köttkonsumtionen stigit. Boskapsbesättningarna har vuxit, och utsläppen av metangas har ökat. Metangas bildas också i syrefria miljöer, till exempel under vattenytan i risfält, också då gödsel bryts ned. Risfältens produktion av metangas har minskat som ett resultat av att risfälten i högre utsträckning dräneras under säsongen. Lustgasutsläpp Dikväveoxid, även kallad lustgas, är än mer aggressiv växthusgas är koldioxid. Den har 300 gånger större påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Totalt står lustgasen för drygt 11 procent av utsläppen som bidrar till växthuseffekt. Den enskilt största lustgaskällan är jordbruket, vilket står för 75 procent av de totala utsläppen globalt. Boskapsuppfödningen är den del av jordbruket som bidrar till den största delen av lustgasutsläppet. Lustgas bildas vid lagring av gödsel och av kväveomsättning i mark och vatten. Vid bearbetning av till exempel mulljordar ökar utsläppet av lustgas. Gasen framställs även industriellt och används som drivgas i olika produkter samt smärtlindrande vid framförallt förlossningar. Av Sveriges totala utsläpp som påverkar växthuseffekten utgör lustgasen från vården knappt 1 procent. Den globala andelen utgör enbart 0,1 procent. Vem släpper ut hur mycket? Bland länderna i Europa har Sverige ett relativt lågt utsläpp. Detta hänger delvis samman med att den svenska elen till stor del produceras utan fossila bränslen. Det sker även en ökning av andelen el som produceras med förnybar energi från sol, vind och biobränslen. Under 1990-talet har utsläppen från bostads- och servicesektorn minskat till följd av en allt större uppvärmning genom fjärrvärme, värmepumpar och biobränsle i stället för olja. 16 KLIMATET I CENTRUM

17 Sett till produktionen släpper jordbruket ut 13 procent av de totala svenska utsläppen. Transportsektor och industri släpper var och en ut större andel, medan el- och värmeproduktion står för samma andel som jordbruket. Figur 3: Fördelning av växthusgasutsläpp, efter sektor, i Sverige 2006 Transporter 31% Jordbruket 13% Avfall 3% Övriga sektorer 7% El- och värme produktion 13% Industri processer 9% Bostäder och lokaler 7% Industrins förbränning 17% Källa: Med avseende på konsumtionen i Sverige, står den privata konsumtionen för drygt 80 procent av utsläppen. Knappt 20 procent är orsakad av offentligkonsumtion. I beräkningarna räknas en produkts hela livscykel med. Utsläpp från tillverkning och transport utomlands räknas med på varor som importeras, för att skapa en heltäckande bild. De fyra slag av konsumtion som i högst grad bidrar till utsläpp av växthusgaser är: Boende, drygt 30 procent. Resande, knappt 30 procent. Ätande, drygt 25 procent. Shopping, cirka 15 procent, där kläder och skor är de största posterna. 17 KLIMATET I CENTRUM

18 Figur 4: Fördelning av utsläpp, från konsumtionen i Sverige 2003 Shoppa 15% Äta 25% Resa 30% Bo 30% Källa: Av våra livsmedel ger köttet och mejeriprodukterna upphov till de två största utsläppsposterna. I boendet är hushållselen och byggandet och underhållet av bostaden de två största utsläppsposterna. I det privata resandet är inköpen av olika drivmedel den i särklass största posten. Vid utrikesresorna kommer 90 procent av resornas utsläpp ifrån flyget. Bostadsuppvärmning, bilanvändning, elförbrukning, köttkonsumtion och flygandet är, utifrån utsläpp, de fem största enskilda aktiviteterna. Dessa aktiviteter utgör ungefär hälften av det totala utsläppet av växthusgaser ur ett konsumentperspektiv. Varje svensk konsumerar ungefär 800 kg livsmedel per år och närmare 40 procent av dessa kan vara importerade. Med stor energianvändning och utsläpp av koldioxid tillhör livsmedel en av de mest miljöbelastande produktgrupperna. Till detta kommer även andra växthusgaser som metan och lustgas från djurhållningen. 18 KLIMATET I CENTRUM

19 Den dagliga bilanvändningen och de långväga flygresorna dominerar resornas klimatpåverkan. Varje dag görs miljontals korta bilresor i Sverige. Knappt en fjärdedel av de totala bilresorna är fritidsresor. Utifrån klimatpåverkan kan en person åka 53 tur- och returresor mellan Göteborg och Stockholm och fortfarande inte ha kommit upp till samma klimatpåverkan som motsvarar en flygresa på samma sträcka. Avskogningen i världen började redan för år sedan när människan började bruka jorden. Processen tog rejäl fart i Sverige och i Europa under industrialiseringen på 1600-, 1700, och 1800-talen då kontinenten avskogades till det landskap vi har i dag. Den avskogning som i dag pågår i vissa låglöneländer motsvarar till stor del den förändring Europa gick igenom under denna tid. Effekter på samhället Risken med klimatförändringarna är att de kan komma att förändra livsbetingelserna för oss människor och våra samhällen på stora delar av jordklotet. En allvarlig konsekvens är att människans förutsättningar att bevara och vidareutveckla sina samhällen utmanas om människan inte klarar av att anpassa sitt samhälle till nya betingelser. Temperaturhöjningen leder till en stor mängd förändringar av klimatet och relativt hastigt förändrade förutsättningar för jordens befolkning. Det man både kunnat förvänta sig observera, är förändringar mot ett mer extremt klimat. Till exempel fler bränder och större ökenutbredning där det är torrt. Fler översvämningar där det är fuktigt. Även issmältning runt polerna är en följd. Detta leder till att landområden försvinner på grund av att havsnivån höjs. Andra konsekvenser är allvarliga ekosystemförändringar, förändrad produktionspotential inom jordbruket och vattenbrist. Hur gör det samhället skörare? Kraftigt ökad migration på grund av förändrade livsbetingelser i vissa områden, skulle kunna medföra stora belastningar på såväl samhällets institutioner som enskilda individer. 19 KLIMATET I CENTRUM

20 Utbredd ökenspridning har effekter på livsmedelsförsörjningen. Endast tre till fyra procent av all mark är odlingsbar. Denna mark står för 93 procent av all världens mat. Hastig eller omfattande ökenutbredning kan leda till att ännu fler människor drabbas av svält. En stigande havsnivå medför att hela ö-nationer i Asien och Centralamerika riskerar att försvinna och att kusterosionen ökar. Den stigande havsnivån, med dess återkommande översvämningar, kommer att bidra till att minska tillgången och kvaliteten på drickvattnet. Sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor, så kallade zoonoser, som till exempel TBE, fågelinfluensa och harpest, kommer att öka både globalt men även inom Sveriges gränser som ett resultat av temperaturförändringarna. I Sverige kan ett varmare klimat öka förekomsten av mögel, kvalster och pollenproduktionen, med växande allergiproblem och ökande besvär för astmatiker och pollenallergiker till följd. Torka och värmeböljor kan öka den värmerelaterade dödligheten. Framför allt för äldre, kronsikt sjuka, mycket unga och socialt isolerade. 20 KLIMATET I CENTRUM

21 Jordbruket och klimatförändringarna Klimatförändringarna både drabbar och påverkas av jordbruket. Det innebär att jordbruket både bör ändras för att minska sina utsläpp, och ändras för att anpassas till ett varmare klimat. Jordbrukets inverkan på klimatet Det svenska jordbruket har minskat sina utsläpp under 1990-talet. Detta beror främst på att djurantalen har sjunkit i det svenska jordbruket. Internationellt har den ökande boskapsuppfödningen bidragit till att öka jordbrukets utsläppsandel av växthusgaser. Jordbruket står för 15 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och kan utifrån detta jämställas med industrins klimatpåverkan. Olika delar av jordbrukets produktion har varierande klimatpåverkan. Den högsta påverkan har nötkötts- och mejeriproduktsproduktionen. Odling av frukt och grönsaker i växthus kräver ofta en högre energianvändning än odling på friland även om det senare kan medföra längre transporter. En stigande andel av växtarealen i svenska växthus för tomater är uppvärmd med förnybara bränslen bedöms 80 procent av arealen vara det, vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Svenska tomater som är odlade i fossilfria växthus beräknas ha samma utsläppsmängder som tomaterna från till exempel Spanien. Grovt räknat bidrar maten, när den står färdig på bordet att äta, för cirka 30 procent av våra utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets källor som bidrar till klimatförändringar Jordbrukets källor till växthuseffekten är framför allt följande: Metanutsläpp från idisslande djur som rapar metan. Utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Lustgasavgång från marken. I fråga om energiåtgång så krävs avsevärda mängder energi för att framställa handelsgödsel. 21 JORDBRUKET OCH KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

22 Jordbrukets förmåga att motverka eller minska klimatförändringarna Jordbrukets möjligheter att minska sin klimatbelastning handlar framför allt om att begränsa den nuvarande belastningen. Brukningsmetoder med stallgödsel istället för handelsgödsel, och större andel fleråriga växter binder högre andel organiska ämnen i jorden och därigenom mer kol. Detta är en begränsad men ändå möjlig kolsänka som jordbruket kan skapa. Genom att minska nyttandet av olja, bensin och diesel så minskar belastningen ytterligare. Jordbrukets klimatpåverkan kan minskas både genom översyn av dagliga rutiner, genom planering för effektivare nyttjande av resurser och genom att nya grödor, metoder och system utvecklas på sikt. Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn Gödselhantering Matsmältning Jordbruksmark Jordbruk totalt Källa: Klimatets effekter på jordbruket När klimatet blir varmare flyttar klimatzonerna norrut, vegetationsperioden förlängs och arter vandrar in söderifrån. Det ger nya möjligheter samtidigt som nya arter riskerar att slå ut de etablerade inhemska arterna. Ett varmare klimat medför en ökning av insektsangreppen eftersom det varmare klimatat ökar insekternas möjligheter att överleva vintern. Likaså kan varmare klimat föra med sig mer och nya mögelangrepp samt växt- och djursjukdomar. Dessa kan både försämra lönsamheten i jordbruket och i vissa fall vara smittsamma även för människor. 22 JORDBRUKET OCH KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

23 I de varmare delarna av världen kan klimatförändringarna medföra att skördarna minskar och att risken för missväxt stiger. En ökande torka riskerar att försämra markernas egenskaper och därigenom deras bördighet och avkastning. Fler värmeböljor ökar risken för skogsbränder och boskapsdöd. Den ökande förekomsten av extremväder medför att risken för markerosion och skador på skördar ökar. De högre vattennivåerna kommer att medföra översvämningar vilka kan innebära försaltning av bevattningsvatten, flodmynningar och färskvattensystemet. Däremot finns möjlighet att temperaturökningarna skapa bättre förutsättningar för både skogs- och jordbruk i Sverige. Skogstillväxten kan komma att öka med mellan 20 och 40 procent, vilket skulle innebära att skogen band mer kol och blev en mer effektiv kolsänka. Jordbrukets avkastning kan också komma att öka. Förutsatt att näringarna klarar av att hitta anpassningsåtgärder för att möta den ökande mängden skadedjur. Inverkan på livsmedelsförsörjning globalt Globalt sett är livsmedelsförsörjningen redan i dag ojämnt fördelad och cirka en miljard människor svälter trots att det finns stora livsmedelsöverskott överskott på vissa håll. Om klimatet ändras så att det blir extremare, innebär det att de områden som idag har problem med livsmedelsförsörjning, på grund av torka, hetta, erosion, eller översvämningar sannolikt får sämre förutsättningarna att försörja den befolkning som bor där. 23 JORDBRUKET OCH KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

24 Hur kan klimatförändringarna hindras? Åtgärder Klimatförändringarna är globala, oavsett var växthusgaser släpps ut bidar de till den samlade uppvärmningen. Oavsett var utsläppen minskar så bidrar likaså detta till en lägre andel växthusgaser i atmosfären. För att förhindra eller minska klimatförändringarna krävs globala insatser och åtgärder genom till exempel samarbete inom FN och genom andra globala aktörer likväl som nationella insatser, åtaganden och åtgärder. Kommunals engagemang Kommunal har under de senaste åren uttryckt sitt engagemang i klimatfrågan på flera sätt. Bland annat genom att arrangera en internationell klimatkonferens i Stockholm Kommunal beslutade redan 1994 att Kommunal ska bli det mest miljöaktiva fackförbundet. Under nio år arbetade Kommunals miljönätverk Den gröna spindeln med att etablera klimat- och miljöfrågorna i avdelningarna. Dessutom skrev Kommunal under Naturskyddsföreningens Klimatupprop 2008 och under våren 2009 medverkade Kommunal i LO:s klimatpolitiska projekt JORDBRUKET OCH KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

25 JORDBRUKET OCH KLIMATET 25 JORDBRUKET OCH KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

26

27

28 Klimatfrågan berör både Kommunal och andra fackliga organisationer världen över. Förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för arbete och försörjning såväl som livssituationen för medlemmar i alla länder. I denna skrift beskrivs de grundläggande orsakerna till klimatförändringarna samt de kopplingar som finns mellan jordbruket och klimatförändringarna. Kunskap om hur jordbruket påverkar och påverkas av klimatförändringarna är viktig när Kommunal fastställer de jordbrukspolitiska prioriteringarna. Skriften är en del av faktaunderlaget till Kommunals kongressrapport Vattna, Gödsla, Gallra! Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot. Art nr Klimatet och jordbruket En skrift om klimatförändringarna. Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni Sjuhäradsbygdens Tryckeri.

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Utställningstexter Uppdrag: KLIMAT

Utställningstexter Uppdrag: KLIMAT 2011-09-29 Utställningstexter Uppdrag: KLIMAT Introduktion Alla talar om vädret men ingen gör något åt det Charles Dudley Warner Temperaturen stiger på jorden. Står vi på tröskeln till en omfattande klimatförändring?

Läs mer

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan.

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan. ett fördjupningshäfte till boken om skogen Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen och klimatet Skogen i Skolan skogeniskolan.se Att komma tillrätta med klimatproblemen är den kanske

Läs mer

World Wide Views. Informationsfolder

World Wide Views. Informationsfolder World Wide Views Informationsfolder September 2009 11 Publiceringsinformation Denna informationsfolder har tillkommit i syfte att informera deltagarna i World Wide Views 2009. Publikationen tillhandahålls

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01 Planeträddarna Lärarhandledning 2008-06-01 Lärarhandledning till energispelet Planeträddarna quiz: Energi! Inledning 3 Växthuseffekten 5 Växthusgasen koldioxid 5 Fotosyntesen 5 Konsekvenser av växthuseffekten

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor? Dagens svenska konsumtion av kött orsakar cirka tio procent av den svenska befolkningens klimatpåverkan. Om Sveriges

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar 1 Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) :

Läs mer

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-08 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Haninge kommuns klimatstrategi...2 1.1 Läsanvisning... 2 1.2 Bakgrund... 2 1.3 Syfte...

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Individen och klimatpåverkan

Individen och klimatpåverkan Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Avdelningen för industriell ekologi, skolan för energi- och miljöteknik, KTH Vårterminen 2007 Individen och klimatpåverkan Per-Anders Jande,

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Transport och klimathotet

Transport och klimathotet Transport och klimathotet Text: Martin Viredius Illustrationer och layout: Martin Odell 3 TRANSPORTsida 3-51.indd 3 04-17-2013 10.40.32 4 TRANSPORTsida 3-51.indd 4 04-17-2013 10.40.32 Förord Sedan ett

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Åmål

Energi- och klimatstrategi Åmål Energi- och klimatstrategi Åmål Framtida energi- och klimathantering i Åmåls kommun 2006-03-29 Åmåls kommun Förord I Åmål har vi ambitionen att skapa en ekologiskt hållbar och trygg kommun där det samtidigt

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

THEHEAT ISON JORDEN HAR FEBER. KLIMATFÖRÄNDRINGARNA KOMMER ATT PÅVERKA VÅR CIVILISATION RADIKALT. NU ÄR DET UPP TILL OSS ATT AGERA.

THEHEAT ISON JORDEN HAR FEBER. KLIMATFÖRÄNDRINGARNA KOMMER ATT PÅVERKA VÅR CIVILISATION RADIKALT. NU ÄR DET UPP TILL OSS ATT AGERA. THEHEAT ISON JORDEN HAR FEBER. KLIMATFÖRÄNDRINGARNA KOMMER ATT PÅVERKA VÅR CIVILISATION RADIKALT. NU ÄR DET UPP TILL OSS ATT AGERA. IFS ÅRSSKRIFT 2014 Ifs årsskrift 2014 THE HEAT IS ON / 1 TORBJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern.

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. 90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg Vatten, mat och hunger ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. Innehåll Förord: Vi måste lösa vattenproblemen... 3 1. Vatten ger liv...

Läs mer