ARSREDOVISNI]YG. Styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDOVISNI]YG. Styrelse"

Transkript

1 Arsredovisning I HSB:s Brf Taltrasten i Stockholm Orgnr ARSREDOVISNI]YG Styrelsen for HSB:s Bostadsrdttsforening 062Taltrasten i Stockholm far hiirmed avge redovisning for floreningens verksamhet under rdkenskapsiret I Foreningen bildades och registrerades Fii rv altnin gsb e r fl ttels e Foreningen 6ger och forvaltar fastigheterna Entitan 18,21 och27, Foreningen har 104 liigenheter varav 103 upplits med bostadsriitt och en hyrs ut som tandl iikarmottagnin g. Av foreningens 20 lokaler upplits samtliga med hyresrdtt. Medlemmar Foreningen hade medlemmar. Under trethar I7 ldgenhetsoverlfitelser skett, varav 15 genom kop och 2 genom gixa. Styrelse Styrelsen har haft fiiljande sammansflttning under flret: Tiil Ordforande: Vice ordforande: Sekreterare: Ledamoter: Suppleanter: Niclas Persson Karin Ruta Ingela Wettergrund Birgitta Aronsson Tommy Carlsson Petra Petersson Johan Sandgren Lena Lindborg, utsedd av HSB Stockholm Lars Hansson Mattias Larsson Pernilla Stenborg HSB:s Brf Taltrasten i Stockholm

2 Arsredovisning I Frin Ordflorande: Vice ordforande: Sekreterare: Ledamoter: Suppleanter: Niclas Persson Birgitta Aronsson Ingela Wettergrund Marie Arnberg Tommy Carlsson Kaj Ekroos Petra Petersson Johan Sandgren Lena Lindborg, utsedd av HSB Stockholm Lars Hansson Mattias Larsson Greger Ljungqvist I tur att avgitvid kommande ordinarie foreningsstdmma iir ledamoterna Birgitta Aronsson, Ingela Wettergrund och Johan Sandgren och suppleanten Mattias Larsson. Ledamoterna Tommy Carlsson och Petra Petersson har avgitt ur styrelsen pi grund av flytt. Firmatecknare Foreningens firma har tecknats av Birgitta Aronsson, Tommy Carlsson, Niclas Persson, Karin Egrelius (till ) och Ingela Wettergrund (frin ),tviti forening. Revisorer Revisor for foreningen har varit Gunnar West och revisorssuppleant John Trosell (till ) och Ingrid Bdcker (frin ), valda av foreningen samt BoRevision AB, av HSB Riksforbund utsedd revisor. Valberedning Valberedning har fram till utgjorts av Jonas Sik6n (sammankallande) och Anna Varvouzos, frin av Anna Varvouzos (omval), Peter Gustafsson (nyval) och Emil Arnberg (nyval). Ombud till distriktstiimman Foreningens ordinarie ombud vid distriktsstdmman HSB Stockholm distrikt 5 har till vant Niclas Persson, Mattias Larsson och Petra Petersson, HSB:s Brf Taltrasten i Stockholm

3 Arsredovisning t 2-2 I samt suppleant Pernilla Stenborg. Frin har ombuden varit Niclas Persson, Mattias Larsson, Kaj Ekroos och Tommy Carlsson. Sammantrflden Ordinarie foreningsstdmma holls Styrelsen har under riikenskapsiret heilit 12 protokollforda sammantrbden, samtliga ordinarie. Arvoden Arvodet for styrelsen faststdlldes vid foreningsstbmman till attvara ofordndrat 2,0 basbelopp for det ordinarie styrelsearbetet att fordelas inom styrelsen. Revisorns arvode faststiilldes till 0,1 basbelopp enligt foreningsstdmman. Anstiillda Foreningen har inga anstdllda. Fiirvaltning Den ekonomiska forvaltningen har skotts av HSB. HSB Stockholms forvaltningsavdelning skoter forvaltarfunktionen 6t foreningen. Forvaltarehar varit Lena Lindborg. For skotsel av fastigheter och tomtmark har foljande entreprenorer anlitats: Fastighetsskotsel Stiidning Snorojning AB Energibevakning Monmeday Stddservice AB Avtal med grannforeningen Brf Entitan Ekonomi Foreningens ekonomi dr god. Styrelsen har under iret sett over foreningens beliningar och bundit delar av de rorliga l6nen pt olika bindningstider, for att pi si sdtt mildra effekten av kommandeventuella riintehojningar. Beliningarna uppgir till ungefiir 50oh av taxeringsviirdet. HSB:s Brf Taltrasten i Stockholm

4 Arsredovisning I Foreningen har tecknat hyresavtal med Willys Hemma AB om overtagande av Systembolagets tidigare butikslokal. Detta stdrker foreningens ekonomi. Butiken oppnade i oktober 2005 efter en veilbehovlig uppfriischning av lokalen. Ombyggnad och underhflll Overnattningsligenheten som beslutades att byggas pi tidigare foreningsstdmma, flirdigstiilldes i borjan av 2005 och har blivit en uppskattad tillging for foreningens medlemmar. Lekplatsen har fitt nya lekredskap. Alla foreningens fina ekpoftarhar renoverats och lackats for att forldnga livsliingden, till en mycket mindre kostnad 6n ett utbyte hade inneburit. Med regelbundet underhill bor portarna hilla minga 6r till. Foreningen har beviljats bygglov for och piborjat upphandling av totalrenovering av samtliga balkonger. Renoveringen berdknas genomfloras under 2006, om stdmman si beslutar. Fiirsiikring Fasti gheterna dr fu I lvdrdes fors zikrade i Ldns fors dkringar. Arsavgift Arsavgifterna har varit ofordndrade sedan januari 1998 di de hojdes med 3o/o Medlemsblad 2 informationsblad har delats ut till medlemmarna under lret. Studieverksamhet Studieverksamheten har anordnats under distrikt 5:s regi. Ovrigt En host- och en virstddning av foreningens utryrmmen har genomflorts. En Internet-hemsida har skapats som extra kanal for information till medlemmar och andra intresserade. Hemsidan har adress IISB:s Brf Taltrasten i Stockholm

5 Arsredovisning I Behandling av flrets resultat Fiirslag till resultatdisposition Stflmman har att ta stillning till: Balanserat resultat Arets resultat 5 rt Styrelsen fiireslfrr fiiljande disposition: Uttag ur fond for yttre underhill Avsdttning till fond yttre underhill enligt budget Extra avsdttning till fond yttre underh61l utover budget Balanserat resultat s ti re47s6s ( Ytterligare upplysningar vad betriiffar foreningens resultat och stiillning finns i efterfoljande resultat- och balansrdkning med tillhorande till?iggsupplysningar. STYKELSEN TON BRF TALTRASTEN HSB:s Brf Taltrasten i Stockholm

6 HSB:s Brf Taltrasten Resultatriikning s Nettoomsfittning Not Fastighetskostnader Drift Planerat underhill Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Not r2 r r s t Bruttoresultat -4 s Jlmftirelsestdrande poster Not 3 -t s R0relseresultat l 6tt 576 Finansiella poster Riinteintiikter och liknande resultatposter Rintekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not 4 Not r t Resultat efter finansiella kostnader Arets resultat b" 1(e) lc

7 HSB:s Brf Taltrasten Balansriikni Tillgflngar Anliiggnin gstillgin gar Mat eriella ankiggnings til I gdn gar Byggnader och Mark Pigiende nyanliiggningar och ftirskott Summa materiella anliiggningstillgingar Not 6 Not s89 7 r t29 t96 Finans iella ankiggnings ti I I g dngar Andra lingfristi ga viirdepappersinnehav Summa fi nansiella anliiggningstillgangar Not Summa anliiggningstillgingar r Oms iittnin gstillgin gar Kortfris t i ga for dr ingar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Ovriga fordringar Fcirutbetalda kostnader och upplupna intlkter Avriikningskonto HSB Stockholm S umma kortfri sti ga fordringar Not 9 Not r2 839 I t t Kortfristiga placeringar Ovri ga kortfristi ga placeringar Not Kassa och bank Handkassa Summa kassa och bank Su mma omsiittnin gstillgin gar Summa tillgingar ,' 2(e)

8 IISB:s Brf Taltrasten Balansrikning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Fond for yttre underhill Summa Bundet eget kapital t5 69r t Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital 5 lt r s 0s8683 Summa eget kapital l4l Skulder Fond ftir inre underhill Skulder till kreditinstitut Leveranttirsskulder Skatteskulder Ovriga skulder Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter Summa skulder Not 13 Not 14 Not 15 ll tt} s90 28 t r Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Stiillda panter fcir skulder till kreditinstitut Fasti ghetsinteckningar Ansvarsfcirbindelser Inga Ingatr 3(e) ll

9 HSB:s Brf Taltrasten Noter Redovisnings- och viirderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Fcireningen tilliimpar Srsredovisningslagen. Tillgangar och skulder har viirderats till anskaffningsviirden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta. Avskrivning pi byggnader Avskrivning sker med I,5o/o per flr och grundar sig pi anliiggningens anskaffningsviirde och ber?iknad ekonomisk livslingd. Frir civriga anl5ggningar sker avskrivning med 20 flr samt stambytet med l,5o/oper hr. Inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat pfl inventariemas livsllingd Fond fiir yttre underhill Reservering fcir framtida underh5ll av ftjreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pi basis av foreningens underhillsplan eller faststiilld budget. Minimiavsiittning regleras i stadgama. Inkomstskatt Frireningen beskattas med utgingspunkt frin en schablonintikt om 3 procent av taxeringsviirdet pi foreningens fastigheter med tlllagglavdrag fiir finansiella poster (samt eventuell tomtriitt). Efter avriikning av eventuellt befintligt skattemrissigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Fdreningens skattemiissiga underskott uppgick vid irets slut till kronor, en minskning med kronor jlimftirt med ftiregflende ir. Fiireningen har valt att i redovisningen av underskottsavdrag fringi BFN AR 2001 :1, nigot som dock inte inverkar negativt pi lagens krav pi en rdttvisande bild. Ftirm0genhetsviirde Fcireningens gemensamma fcirmrigenhetsvtirde ftjrdelas efter bostadsriittens ftirdelningstal. Detta vlirde tas upp i respektive medlems deklaration. U'r 4(e)

10 HSB:s Brf Taltrasten Noter Medelantal anstiillda Fdreningen har inte haft nflgra anstiillda under iret. Arvoden, liiner, andra erslttningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode ftirtroendevalda Sociala kostnader Ovrigt (utbildning) Summa r0r r Revisorer Fcireningsvald Summa arvoden, lciner, andra ersittningar och sociala kostnader ,11 s(e)

11 IISB:s Brf Taltrasten Noter 200s Not 1 Nettoomsiittning Arsavgifter Hyror Ovriga intiikter Brutto Avgift s- och hyresbortfall Hyresfcirluster Avsatt till inre fond Nettoomsittning -6sr t r0 r57 Not 2 Not 3 Drift Personalkostnader Fastighetsskcitsel och stiid Reparationer Taxebundna utgifter och uppvdrmning EI Uppviirmning Vatten Sophimtning Fasti ghetsftirs iikring Kabel-TV Ovriga avgifter Fcirvaltningsarvoden Ovrig drift Summa drift och lcipande underhill Jiimfiirelsestiirande poster Riittegingskostnad samt kostnad ftir skilj eniimnd Summa j iimfcirelsestdrande poster t s r2 96s t tr 432 7ss 277 t s2 29s s r r t ss 38s Not 4 Riinteintiikter och liknande resultatposter Allkonto Ovri ga riinteintiikter Summa civriga r6nteintlikter och liknande resultatposter T Not 5 Rflntekostnader och liknande resultatposter Riintekostnader till kreditinstitut Rlintekostnader <ivriga Summa riintekostnader och liknande resultatposter s I (e)

12 HSB:s Brf Taltrasten Noter Not 6 Byggnader och Mark Byggnader Byggnad Ombyggnad Stambyte r r t r t2 Arets avskrivning r6t t 4r Avskrivnings Ackumulerade Bokfdrt vflrde procent avskrivningar t,500a t ,000h -l % -34t 4t7 224r s96 s89 Mark Anskaffningsv[rde Anskaffningsviirde Arets avskrivning Avskrivnings Ackumulerade Bokfiirt viirde procent avskrivningar Taxeringsvflrde Byggnader Mark Not 7 Pigiende nyanliiggningar och fiirskott Pigiende byggnadsarbeten avser stambyte m.m. Pig8ende proj ektering balkonger s s s Not 8 Finansiella anliiggningstillgingar Andel i HSB Stockholm Andel i Fonus Summa fi nansiella anliiggningstillgingar s Not 9 Ovriga fordringar Redovisningskonto moms Skattekonto Summa civriga fordringar t T 737,l 7(e)

13 IISB:s Brf Taltrasten Noter Not 10 Not 11 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter HSB Stockholm ft)rvaltning com hem ab Liinsfcirsiikringar Forutbet vattenkostnad Sydkraft Renhil lnin gs fcirvaltningen Uppl intektsriinta allkonto Summa ftirutbetalda kostnader och upplupna intiikter Kortfristiga placeringar Medlemskonto Fonus Summa kortfristi ga placeringar t7 r32 s 911 t r Not 12 Eget kapital Insatser Underhillsfond Balanserat resultat Arets resultat lngiende balans s7r Disposition enl. stimmobeslut Arets resultat Utgiende balans Not 13 Skulder till kreditinstitut Lineinstitut Rlntesats Riinteiindring Belopp Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hlpotek Nordea Hypotek Stadshypotek Summa skulder till kreditinstitut 1,87Yo Rcirligt 3,130 Rcirligt 3,750A , ,63oh Rtirligt 2,58Yo ,13o/o ,49oA Rorligt Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca kronor per fu de a II kommande fem iren, (e)

14 HSB:s Brf Taltrasten Noter Not 14 Ovriga skulder Llinsftirslkringar vattenskada Depositioner Redovisninsskonto moms Not 15 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter Fdrskottsbetalda avgifter och hyror Uppl fiirrviirme Uppl elkostnad Uppl trappstiidning AB Energibevakning Uppl fi2irrvzirme okt - nov 2004 Kreditfaktura A Josefsson BoRevision AB Uppl riinta fastighetslin Summa upplupna kostnader och ftirutbetalda intdkter 40r r s r Stockholm zv t zoos t'//,fun/,e4a- Niclas Persson Birgitta [. '. D,,,!.. Aronsson Petra Petersson g-f-r-"'-j /1 /1. /'t t' { Marie Amberg Vir revisionsberlittels e har O l - 6? &n*rrr{,.il/n/,,/au foreninsen vald revisor avgivitsbetrliffande denna irsredovisning I e(e)

15 HSB:s Brf Taltrasten Kostnadsftirdelning riikenskapsir Totala kostnader Drift 21o/o 3% Rantekostnader Jdmfdrelsest. 7% Poster 14Yo Avskrivningar 5% F6rdel ning driftskostnader o$.,"-t 3 "r*-c*tur- ""-- C -'#u '..e "a"- "s,t"- ^-""',e*s'- C ^ E ' S "b ^+".rg" v p o - l-- o$ as

16 Revisionsberzittelse Till fiireningsstiimman i HSB:s Bostadsrf,ttsftirening Taltrasten i Stockholm Org.nr Vi har granskat drsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens fcirvaltning i HSB:s Bostadsriittsfrirening Taltrasten i Stockholm fdr riikenskapsiret Det iir styrelsen som har ansvaret for riikenskapshandlingama och frirvaltningen och ftir att Arsredovisningslagen tilliimpas vid uppriittandet av irsredovisningen. Virt ansvar dr att uttala oss om irsredovisningen och forvaltningen pa grundval av vir revision. Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi planerat och genomfdrt revisionen ftir att i rimlig grad f<irsiikra oss om att Arsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i riikenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksi att prciva redovisningsprinciperna och styrelsens tilliimpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nir de upprlttat irsredovisningen samt att utvdrdera den samlade informationen i irsredovisningen. Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat viisentliga beslut, Atgtirder och forhillanden i fcireningen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot frjreningen. Vi har iiven granskat om nigon styrelseledamot pi annat shtt har handlat i strid med bostadsriittslagen, irsredovisningslagen eller ftireningens stadgar. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund ft)r v6ra uttalanden nedan. Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger diirmed en riittvisande bild av f<ireningens resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Fcirvaltningsberiittelsen tir forenlig med irsredovisningens dvriga delar. Vi tillstyrker att frireningsstlimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen fcir ftireningen, behandlaresultatet enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamciter ansvarsfrihet for riikenskapsiret. Stockholm den Ql1 / ooa t / / Qu,,z.-t /r--t ',/./ Gunnar West Av ftlreningen vald revisor Lars-G<ir?n Petersson BoRevision AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435 AnSREDOVISNING fiir Brf Sleipner nr 12 Styrelsen fflr hiirmed avliimna flrsredovisning fiir riikenskapsflret 21-1-1--21-12-31. Innehflll - fiirvaltningsberiittelse - resultatrakning - balansrtikning -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439 o Arsredovisning 211-1 -1-211-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 76964-5439 Inneh6llsforteckning Fdrvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Stiillda sdkerheter och ansvarsforbindelser Kassaflodesanalys

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012 Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448 Räkenskapsåret 2012 qmazars REVISIONSNEN:iTTELSE Till ftireningsstiimman i Brf Skdrden nr 165 i Stockholm Org.nr. 716417-4448 Rapport om irsredovisningen

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö R {'? *':7-=o -if HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 7 1641 8-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 HSB Brf Stranden Org,nr: 716418-6905 sid 2is Styrelsen för bostadsrättsftireningen Stranden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Att bo i bostadsrf,tt

Att bo i bostadsrf,tt Att bo i bostadsrf,tt En bostadsrdttsfdrening tir en ekonomisk fdrening diir de boende antingen dger bostadsrdttsf6reningens mark och byggnader eller innehar fastigheten med tomtrdtt. Som dgare till en

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Hdgernfrsstaden 716000-0373. RdkenskapsAret 201 3-01 -01-2013-12-31

Brf Hdgernfrsstaden 716000-0373. RdkenskapsAret 201 3-01 -01-2013-12-31 Brf Hdgernfrsstaden 716000-0373 RdkenskapsAret 201 3-01 -01-2013-12-31 Bnf tliigerndsstaden 1(10) Styrelsen for Brf Hiigerndsstaden f6r hairmed avge drsredovisning for rdkenskaps6ret 2013. Styrelse Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj

Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm avseende år 29 Organisationsnummer: 716416-3722 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret

Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret I Arsredovisning fiir Brf Arsta Park 76966_38s Riikenskapsiret 213 Org.nr 76966-385 (r2) Arsredovisning Styrelsen ftir Brf Arsta Park ffir hiirmed avge irsredovisning ftir rdkenskaps6ret 213. Fti rvaltnin

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer