Årsredovisning. Brf Hugin 26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Hugin 26"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Hugin Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse Resultaträkning 6 - Balansräkning Tilläggsupplysningar 9-14

2 Brf Hugin 26 2(14) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Hugin 26, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen äger fastigheten Hugin 26 i Stockholms kommun. Byggnaden har sex våningsplan innehållande 58 bostadslägenheter och tre lokaler. Bostäderna är fördelade enligt följande: 5 st 1 rum och kokvrå 21 st 1 rum och kök 18 st 2 rum och kök 8 st 3 rum och kök 4 st 4 rum och kök 2 st 5 rum och kök Bostadsarean uppgår till kvm och lokalarean till 240 kvm. Total area är kvm. Byggnaden värms upp med fjärrvärme. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Area Löptid Kontor 28 kvm Kontor 187 kvm Kontor 25 kvm Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Nytt taxeringsvärde fastställs under Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. I försäkringen ingår även ett kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrätter, vilket innebär att medlemmar inte behöver teckna detta tillägg till sina hemförsäkringar. Fastighetens tekniska status Föreningen har, under slutet av 2011, genom Fastighetsägarna Stockholm AB låtit göra en statusbedömning av föreningens fastighet. Denna har utmynnat i en underhållsplan. De renoveringar som i underhållsplanen konstaterats finns omedelbara behov av är relaterade till fönstren, värmesystemet, fasden och trapphusbalkongerna samt tak- och fasadplåt. Dessutom har vid separat besiktning behov av åtgärder på fastighetens vatten- och avloppsystem samt badrum fastställts, se nedan. Under 2012 har visst underhåll av fasadputs längs frisen genomförts genom nedtagning av lös puts. I källaren på Ynglingagatan 27 har elinstallationerna förbättrats. Ett antal av våra fina trapphuslampor har renoverats hos Blyfönsterspecialisten. Värmekontroll och viss injustering av termostatventiler i lägenheterna har genomförts. En genomgång av samtliga lägenheters badrum/wc och de tillhörande vatten- och avloppstammarna har gjorts och ligger till grund för en utredning gällande stambyte. De större åtgärder som finns upphandlade och ska genomföras under 2013 är reparationer av de fasadputsskador som har konstaterats, målning av takplåt på de nedre fallen samt byte av ventilkranar i källare i syfte att förbättra värmesystemet.

3 Brf Hugin 26 3(14) Fastighetsförvaltning Den ekonomiska förvaltningen har t.o.m utförts av Triss Ekonomi AB. Därefter har avtal tecknats med ABJ Boförvaltning AB. Avtalet löper till med en uppsägningstid om sex månader. Jourserviceavtal finns tecknat med Dygnet Fastighetsjour AB. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls Föreningen hade vid räkenskapsårets utgång 73 medlemmar fördelade på de 58 bostadsrättslägenheter. Under året har åtta (f.g. år åtta) överlåtelser skett. Genomsnittlig köpeskilling per kvm har därvid uppgått till kr. Följande bostadsrätter har bytt ägare: Lägenhet Köpare Säljare 103 & 104 Henning Högström & Julia Grunewald Fredrik & Kajsa Gustafsson 201 Kristin Dahlberg Karin Svensson 311 Karolina Ling-Vannerus Erica & Markus Hökfelt 408 Marcus & Mika Silfver Björn Engdahl 504 Lisen Lagercrantz Magnus Högström 512 Frida Modig Maria Gustafsson 601 Annsofi Silander Kristofer Liljeberg & Karin Askelöf Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen! Föreningen har inte haft någon anställd personal. Utöver styrelse- och revisionsarvoden har inga löner eller ersättningar betalats ut. Verksamheten under räkenskapsåret Under 2012 har fokus för styrelsearbetet främst varit att följa upp det som listats som brådskande i underhållsplanen (se rubriken Fastighetens tekniska underhåll). Det rör sig om ett flertal olika projekt som är av tekniskt komplicerad och omfattande karaktär. Styrelsen har därför ägnat mycket tid åt utredning av förutsättningar och alternativa lösningar samt till upphandling av entreprenörer. Ett antal projekt har kunnat upphandlas och vissa har påbörjats under Långa upphandlingstider, upptagna entreprenörer och vädrets makter har gjort att många renoveringar har fått skjutas till Flera projekt kvarstår att ta tag i, så bland annat fönstren. Ett annat omfattande arbete som drivits av ordförande har varit inrättandet av ett digitalt arkiv, en så kallad "Dropbox" för föreningen. Alla föreningens elektroniska filer samlas här och hela styrelsen har tillgång till och kan redigera dokumenten. Föreningens dropbox innehåller idag över 130 mappar och 600 filer! Med dropboxen tryggas en långsiktigt fungerande dokumentation och smidig informationsöverföring till ny styrelse. Dessutom underlättas delning av information med föreningens samarbetspartners och dropboxen erbjuder möjligheten att ge enskilda föreningsmedlemmar tillgång till relevanta delar av dokumentstrukturen för engagemang i olika projekt. Föreningens informationshäfte har fått en rejäl genomgång och utökats med ny fakta. I häftet finns svar på många av de frågor som man som nyinflyttad medlem kan ha. Infohäftet är tänkt att avlasta styrelsen som under året ägnat mycket tid åt att svara på frågor från nyinflyttade och andra. Under året har insamling av lägenhetsnycklar gjorts. Genom att föreningen har tillgång till nycklar underlättas arbeten i lägenheterna genom minskad administration för styrelsen. Två städdagar har hållits under året, vår och höst, med uppslutning av runt 20-talet medlemmar. Städdagarna är viktiga och betydligt fler skulle behöva närvara. Föreningen har ingen fastighetsskötare då det är förenat med stora kostnader vilket innebär att mycket av det som görs på under städdagen inte skulle bli gjort annars.

4 Brf Hugin 26 4(14) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Hyresgästen i stora lokalen, Bildarkivet, aviserade under hösten att de ville flytta och hitta en ny hyresgäst som kunde ta över deras hyresavtal. Förhandlingar inleddes med företaget ICSS AB som ny hyresgäst. På såväl styrelsens som den nya hyresgästens önskemål tecknades ett nytt treårigt hyresavtal där hyran höjs stegvis 2014 och ICSS flyttade in i lokalen under vecka 12. För information om ICSS se föreningshemsidan. Efter styrelsebeslut kommer samtliga lägenheter att förses med brandvarnare under 2013 vilka ska garantera ett grundskydd mot bränder i 10 år framöver. Arbetena med värmesystemet har påbörjats. Under vecka 10 har delar av rösystemet i källaren asbestsanerats och den ineffektiva värmekretsen till de gamla torkhästarna har kopplats bort. Informationsmöte om behovet av stambyte av WC/badrumsstammar i fastigheten har hållits under april månad. Styrelse, revisorer och valberedning Efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande konstituerande sammanträde har styrelsen haft följande sammansättning: Johan Spennare Ledamot, ordförande och stf sekreterare Karin Svensson Ledamot, sekreterare Avgick p.g.a. flytt Kristofer Liljeberg Ledamot, kassör Andreas Hernadi Ledamot Bo Lindvall Ledamot Kristina Dalberg Agneta Forsberg Suppleant Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året hållit 9 st protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har under 2012 utbetalats med kr exklusive sociala avgifter. Arvodet avser perioden mellan ordinarie föreningsstämmor. Vid stämma 2012 beslutades att kommande arvode höjs med kr. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknat hos Trygg-Hansa. Revisorer Per Wingårdh Andreas Meyerson Göran Forsberg Ordinarie Ordinarie Suppleant Arvode till revisorerna har under året utbetalas med kr exklusive sociala avgifter. Valberedning Agneta Forsberg Karin Askelöf Avgått i samband med flytt Föreningens stadgar och ekonomisk plan Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Föreningens ekonomiska plan registrerades och finns tillgänglig hos Bolagsverket.

5 Brf Hugin 26 5(14) Föreningens ekonomiska situation Nyckeltal Genomsnittlig årsavgift kr/kvm bostadsarea Genomsnittlig skuldränta % 4,33 4,82 Lån kr/kvm totalarea vid årets utgång Lån i förhållande till taxeringsvärde % 5,19 5,34 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Föreningens lån Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till sammanlagt kr. Den totala krediten är uppdelad på fyra olika lån med olika löptider. Kreditgivare är Stadshypotek AB. Belopp, räntesatser och villkorsändringsdagar framgår av not. Föreningens skattesituation Föreningen betalar statlig fastighetsskatt för lokalerna. För lokaldelen är skattesatsen 1 % och beräkningsunderlaget utgörs av 2010 års fastställda lokaltaxeringsvärde fastställs nya taxeringsvärden. För föreningens bostäder betalas kommunal fastighetsavgift. Beloppet per bostad uppgick under 2012 till kr då föreningen betalar full avgift. För 2013 kommer avgiften att minska till kr per bostad enligt riksdagsbeslut. Skattemässigt har föreningen 58 bostäder då flera lägenheter är hopslagna. Föreningen har tidigare betalat fastighetsavgift för samtliga 66 bostäder. Under 2012 begärdes därför omtaxering av tidigare års fastighetsavgifter och föreningen fick därmed tillbaka kr för åren Föreningen betalar ingen statlig inkomstskatt på kapitalinkomster om de kan anses hänförliga till föreningens fastighet. RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Balanserat resultat Årets resultat Summa Förslag till disposition: Avsättning till fond för yttre underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Balanseras i ny räkning Summa Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Brf Hugin 26 6(14) Resultaträkning Not FÖRENINGENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter m.m Övriga intäkter SUMMA FÖRENINGENS INTÄKTER FÖRENINGENS KOSTNADER Löpande reparationer och underhåll Planerat underhåll Fastighetsskatt / fastighetsavgift Driftkostnader Övriga rörelsekostnader Arvoden och personalkostnader Avskrivningar på byggnader Avskrivningar övrigt SUMMA FÖRENINGENS KOSTNADER RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader för fastighetslån Räntekostnader och liknande kostnader SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT

7 Brf Hugin 26 7(14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar Mark Inventarier, maskiner och installationer 10, Pågående arbeten Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

8 Brf Hugin 26 8(14) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgifter Uppskrivningsfond Reservfond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckning ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

9 Brf Hugin 26 9(14) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2- reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital i enlighet med BFNAR 2003:4. Avsättning ska årligen göras till fonden med minst 0,3 % av aktuellt taxeringsvärde. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. En eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Följande avskrivningstider används: Byggnader Fastighetsförbättringar Installationer Inventarier och verktyg motsvarande amortering på fastighetslån 33,3 år 20 år 5 år

10 Brf Hugin 26 10(14) NOTER Not 1 Hyresintäkter m.m Hyresintäkt lokaler Avtalet avseende den stora lokalen har omförhandlats i samband med byte av hyresgäst Detta kommer fr.o.m att innebära en större uppjustering av hyresintäkterna. Not 2 Löpande reparationer och underhåll Reparation hyreslokaler Reparation gemensamma utrymmen (samlingskonto) Reparation tvättstuga Reparation källarutrymmen Reparation trapphus Reparation installationer (samlingskonto) Reparation VA Reparation värme Reparation ventilation Reparation el Reparation hissar Reparation övriga installationer Reparation tak Reparation fönster Reparation balkonger Reparation dörrar och lås Reparation övrig på huskropp Öresutjämning Not 3 Planerat underhåll Åtgärder avseende vädringsbalkonger och fasader Planerat underhåll är sådant typ av underhåll som återkommer med en viss periodicitet och därför kan planeras. Denna typ av underhåll dokumenteras ofta i en underhållsplan. Styrelsen föreslår att årets planerade underhåll ianspråktages ur fonden för yttre underhåll. Not 4 Fastighetsskatt / fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift (samlingskonto) Fastighetsskatt för lokaler Fastighetsavgift för bostäder Ändrad taxering avseende fastighetsavgift

11 Brf Hugin 26 11(14) Not 5 Driftkostnader Fastighetsskötsel Snöröjning och sandning Städning, grundavtal Städning utöver avtal Hissbesiktning Hiss, serviceavtal El Uppvärmning Vatten Avfallshantering Fastighetsförsäkring Försäkringsersättningar Kabel-tv Kostnader för hissbesiktning och serviceavtal för hiss redovisades föregående år under reparationer. Föreningen har fr.o.m valt att byta försäkringsbolag för att få en lägre försäkringspremie. Not 6 Övriga rörelsekostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Hyra släpvagn Kreditupplysningar Kontorsmaterial Hemsida/webbhotell Postbefordran Möteskostnader Ekonomisk förvaltning, grundavtal Ekonomisk förvaltning utöver avtal Övriga administrationskostnader Förenings-/medlemsavgifter Bankkostnader Övriga externa tjänster Rest-/förseningsavgifter Öresutjämning Förbrukningsinventarier avser till största delen redskap, två sändare, grill till gården, termometer samt brandvarnare och batterier till dessa. Ekonomisk förvaltning utöver avtal avser för 2012 hjälp med omtaxering hos Skatteverket för åren samt upprättande av lokalhyresavtal. Att bankkostnaderna var så mycket högre 2011 än 2012 beror på att föreningen tog ett nytt lån och därmed fick betala för uttag av nytt pantbrev.

12 Brf Hugin 26 12(14) Not 7 Arvoden och personalkostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Sociala avgifter Not 8 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden Mark Byggnader Summa Taxeringsvärdet för lokalerna uppgår till kr och för bostäderna till kr. Not 9 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående redovisat värde

13 Brf Hugin 26 13(14) Not 10 Sopsugsinstallation Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12 Pågående arbeten Utredning/projektering för stambyte Not 13 Övriga fordringar Skattekonto Skattefordran Momsfordran Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Förutbetald snöröjning Förutbetald ekonomisk förvaltning Övriga förutbetalda kostnader

14

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2011 Brf Ekebydalen 1(14) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Årsredovisning för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Räkenskapsåret 2011 Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn 1(13) Styrelsen för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn, Nacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1 Årsredovisning för Brf Kungsängen 1 Räkenskapsåret 2009 Brf Kungsängen 1 1(13) Styrelsen för Brf Kungsängen 1, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnkranen

Årsredovisning. Brf Hamnkranen Årsredovisning för Brf Hamnkranen Räkenskapsåret 2012 Brf Hamnkranen 1(13) Styrelsen för Brf Hamnkranen, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer