Brf Stjärnhusen Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Stjärnhusen Stockholm"

Transkript

1 Kallelse till Årsstämma 2014 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tidpunkt: Plats: Blommensbergsskolans matsal Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter 15. Val av revisorer och ev. suppleanter 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 1. Motion rörande installation av portlås 2. Motion 1 rörande målning och renovering av trapphusen 3. Motion 2 rörande målning och renovering av trapphusen 4. Motion rörande trädgårdarna 5. Motion rörande information i föreningen 18. Övriga frågor 19. Stämmans avslutande

2 Bilagor: Bilaga 1. Valberedningens förslag till årsstämman 2014 Bilaga 2. Motion rörande installation av portlås med styrelsens kommentar Bilaga 3. 2 st. motioner rörande målning och renovering av trapphusen med styrelsens kommentar Bilaga 4. Motion rörande trädgårdarna med styrelsens kommentar Bilaga 5. Motion rörande information i föreningen med styrelsens kommentar

3 Bilaga 1 Valberedningens förslag till årsstämman 2014 Arvode för nästkommande verksamhetsår Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedningen för nästkommande verksamhetsår. Styrelseledamöter - Omval: Valberedningen i Brf Stjärnhusen föreslår att: Per-Ola Skrifvare väljs om för en period av 2 år Simon Mossnelid väljs om för en period av 2 år - Nyval: Henrik Mandén ( tidigare suppleant ) väljs för en period av 2år -Ledamöter med 1 år kvar Lars-Erik Grip Helena Löfgren Sara Magnusson Anna Landin Suppleant - Nyval: Bo Ericsson 54 år, bor på Sjöbjörnsvägen 44 (bott här i 6 år) Intresserad av trädgård och utemiljö, gillar att fixa. Operativt lagd, har arbetat med fastighetsförvaltning, projektledare och som informatör. Väljs för en period av 1 år Internrevisor Tomas Merio 1 år Väljs för en period av 1 år Valberedningen har bestått av Gunilla Ardsjö, Gunilla Olsson och Mikael Kolthoff

4 Bilaga 2 Motion: Installerande av portlås. Motion uppförd av Helena Holmgren och Henrik Sandberg på Sjöbjörnsvägen 34. För närvarande är det väldigt enkelt att ta sig in i portarna i föreningen Stjärnhusens flerfamiljshus. Det enda som skiljer den som ska ta sig in i porten från utsidan från att ta sig in är en enkel knapptryckning. Detta kan leda till att de som inte ska vara i porten eller i trapphuset lätt tar sig in. Under de två åren vi bott i föreningen har det vid tre tillfällen varit inbrott i vårt källarförråd. Då har tjuvarna tagit sig in via dörren till källarförråden genom att slå sönder rutan. Nästa gång kanske inbrottstjuven väljer att ta portvägen och bryter sig in i någons lägenhet. Vid några andra tillfällen har någon/några eldat på väggen och klottrat på väggen inne i port 34. Kostnaden för sanering och obehaget detta för med sig hade man kunnat slippa om man gjort det svårare för dessa personer att ta sig in i våra portar. Fördelen med att installera portkod med bricksystem är att man eventuellt kan koppla ihop systemet med tvättstugesystemet. I så fall innebär det att alla hushåll redan har i alla fall en bricka. Vidare behövs ytterligare en bricka per hushåll, Fler fördelar är att det leder till en tryggare miljö för de boende i föreningen och gör husen ännu mer attraktiva att bo i. Dessutom behöver man inte lära sig en kod som dessutom kan komma på villovägar. Att denna motion ska genomföras innebär en ökad trygghet för de boende i föreningen, att föreningen blir ännu mer attraktiv att bo i samt att det blir svårare för de som inte hör hemma i trapphusen och portarna att ta sig in. /Helena Holmgren & Henrik Sandberg Styrelsens kommentar: Styrelsen har för några år sedan undersökt möjligheten till ett bricksystem integrerat med tvättstugebokningen, och även upplåsning av gästlägenheten, men fann då att tekniken inte var tillräckligt utvecklad för att vara ekonomiskt intressant. Sannolikt har dock tekniken utvecklats varför nya lösningar nu kan finnas. Vi har genom vår tekniska förvaltare beställt framtagande av en ny underhållsplan. Underhållsplanen syftar till att kartlägga behovet av renoverings, ombyggnads och nyinstallationarbeten i fastigheterna samt upprätta en tid och ekonomisk plan för genomförande av åtgärderna. Arbetet med underhållsplanen kommer att inledas inom några dagar efter årsstämman. Frågan om säkrare portlåsning kommer då också att lyftas tillsammans med frågan om möjligheten att byta ut eller renovera hela portpartierna, vilket p.g.a. k märkningen tidigare mött motstånd vid förfrågan hos Stadsbyggnadskontoret. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

5 Bilaga 3 Motioner: Måla och renovera i trapphusen. Motion 1 Motion uppförd av Helena Holmgren och Henrik Sandberg på Sjöbjörnsvägen 34. Nedanstående motion gäller främst port 34 eftersom det är den porten vi har erfarenhet av då det är där vi bor. För närvarande är det i vissa trapphus slitna ledstänger, väggar och trappräcken. I vissa portar är det renoverat och fräscht. För att inte husen ska bli nergångna och mer slitna bör det fräschas upp genom att måla, se över trappräcken, ledstänger och främst belysning i portarna. Att genomföra en uppfräschning av trapphusen leder till en förbättrad och tryggare boendemiljö, dessutom kan det leda till att föreningen blir mer attraktiv att bo i. /Helena Holmgren & Henrik Sandberg Motion 2 Ang Målning av trapphusen Flera av trapphusen i BRF Stjärnhusen behöver målas om. Jag föreslår att behovet av ommålning och reparation av trapphusen ses över och att en budgetberäkning görs för kostnaderna så att beslut kan tas till nästa årsmöte. Margareta Svensson Sjöbjörnsvägen 30 Styrelsens kommentar Styrelsen hänvisar även i detta fall till den kommande underhållsplanen. Trapphusen målades senast vid den omfattande renoveringen och stambytet som genomfördes av den tidigare fastighetsägaren år Styrelsen anser därmed båda motionerna besvarade.

6 Bilaga 4 Ang Trädgårdarna På förra årsmötet 2013 var det en fråga som väckte störst diskussion den om skötslen av trädgårdarna. Det påpekades framför allt att buskarna sällan eller aldrig klipps och skymmer utsikten och stänger ute solljuset. Trots diskussionen och löften om att se över frågan, har buskarna inte heller klippts under det senaste året. Till exempel bör syrenbuskar klippas varje år för att ge rikligare blomning och vackrare buskar. Skötseln måsta alltså bli bättre, det gäller såväl, klippning av gräs, buskar som ogräsrensning. Jag föreslår att trädgårdsskötsen prioriteras högre och att den ska sköts professionellt. Det bör också tydliggöras för medlemmarna vem som har ansvar för trädgårdsskötseln och var vi kan vända oss med synpunkter. Stockholm Margareta Svensson Sjöbjörnsvägen 30 Styrelsens kommentar I samband med bytet av förvaltare vid årsskiftet har även entreprenören för trädgårdsskötseln bytts ut. Skötseln av våra trädgårdar och övriga markytor kommer enligt kontrakt med den nya entreprenören att ske enligt en detaljerad skötselplan som utarbetats av den konsult som föreningen anlitade som projektledare i samband med trädgårdsrenoveringen. Styrelsen anser att detta borgar för att erhålla erforderlig kvalitet. Ansvarig inom styrelsen för trädgårdsfrågor kommer att anges då den nya styrelsen konstituerat sig. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

7 Bilaga 5 Ang Informationen i föreningen Sen förra årsmötet har medlemsbladet som tidigare sattes upp i trapphusen dragits in. Det innebär att det har blivit svårare att få information om vad som händer i föreningen. Information på hemsida och Facebook läggs inte ut med regelbundenhet och det gör att man lätt missar viktig information när den väl finns där. Det är ett problem när till exempel inbetalningskorten från den nye förvaltaren kom i brevlådan innan medlemsinformationen om förvaltarbyte kom ut. Information om sista datum för motionsinlämning bara lagts ut på hemsidan och därmed är lätt att missa, särskilt som informationen dessutom las ut bara sju dagar innan sista motionsdatum det signalerar att styrelsen inte är intresserad av medlemmarnas motioner. Dessutom verkar den nya styrelsen inte prioritera mejl från medlemmarna, undertecknad har ringt och mejlat utan att få svar på frågor. Jag föreslår att styrelsen bättre prioriterar informationsutbytet med medlemmarna Jag föreslår att antingen 1. All viktig info skickas ut per mejl till medlemmarna när det händer något aktuellt. 2. Nyhetsbrevet återuppstår och skickas ut på samma datum en gång per månad (det kan innehålla mycket eller lite information, det viktiga är regelbundenheten) 3. All viktig information sätts upp på samtliga anslagstavlor. Jag föreslår att beslutet fattas via omröstning på årsmötet. Stockholm Margareta Svensson Sjöbjörnsvägen 30 Styrelsens kommentarer Självklart har den som kontaktar styrelsen i någon fråga rätt att få kontakt eller svar inom rimlig tid. Dock kan mängden frågor och synpunkter genom mail och på annat sätt tidvis vara stor och risk finns då att någon fråga inte blir uppmärksammad i tid. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att se över rutinerna för att fördela inkommande frågor och synpunkter bland styrelsens medlemmar för att

8 besvara dessa, och vi anser också att svarstiderna har kortats under det senaste året. I och med att felanmälan numera sker till förvaltaren Storholmen minskar också mängden mail till styrelsen vilket ger ökad möjlighet till snabbare svar. Tidpunkt för sista inlämningsdag för motioner framgår av föreningens stadgar 40 och är före februari månads utgång. Styrelsen brukar dock senarelägga inlämningstiden då så är möjligt. Användningen av informationsblad på anslagstavlorna i portarna har minskats p.g.a. att det är tidskrävande att producera och distribuera dessa. Samtidigt strävar vi efter att bibehålla dem för information om särskilt viktiga händelser, även om regelbundenhet inte kan utlovas. Styrelsens uppfattning är också att våra medlemmar numera följer föreningen via hemsidan eller Facebook och att för medlemmarna relevant information enklare och snabbare publiceras där. Utskick per mail till samtliga medlemmar torde enligt styrelsens uppfattning inte medföra något mervärde jämfört med detta. Styrelsens telefon har avvecklats beroende på väldigt liten efterfrågan/användning från medlemmarna. När det gäller de första utskicken av inbetalningskorten från Storholmens Förvaltning skedde ett misstag som får betraktas som ett inkörningsproblem vid bytet av förvaltning. Styrelsen anser därmed motionen besvarad och rekommenderar således stämman att avslå yrkandet.

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Utsikten i Nacka kallas härmed till föreningsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Lilla scenen, Dieselverkstaden, Sickla, Nacka kommun

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen.

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Motion inför Brf Bågens stämma 2009 Föreningens webbsajt Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Datainspektionen

Läs mer

GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet

GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet GÅSHAGA PIRAR 4 Kallelse till årsstämma i Brf Gåshaga Pirar 4 Kl 19.30 onsdagen den 21 maj 2014 Foto: Staffan Wennberg Innehåll * Kallelse * Dagordning * Valberedningens förslag bakgrund styrelseledamöter

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Kallelse. Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post: Styrelsen@mattbandet.se

Kallelse. Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post: Styrelsen@mattbandet.se Kallelse Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 19.00 i matsalen, Södra Latin*), Skaraborgsgatan 14, Stockholm Dagordning, medlemsmotioner

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Brf Stjärnhusen Stockholm

Brf Stjärnhusen Stockholm Till dig som bor i BRF Stjärnhusen Vi i styrelsen hoppas att du trivs i din bostad och i vår förening. Här hittar du grundläggande information om vår bostadsrättsförening. Kompletterande och mer detaljerad

Läs mer

sbcdirekt Källaren värd omsorg

sbcdirekt Källaren värd omsorg sbcdirekt Nr 1 februari 2004 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se KEROLD KLANG Från golv till tak Källaren värd omsorg I källaren ska allt som inte ryms i lägenheterna få plats:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011 Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Juni 2011 Ordförande h a r o r d e t Så har ännu ett år passerat med allt vad det innebär för föreningens förvaltning. Årsstämman hölls den 28 april där det som

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven Ni hälsas välkomna till Brf Ekstaven och vi hoppas Ni skall trivas här. I mappen finns följande material. - lista på styrelsen medlemmar, fastighetsförvaltare och ekonomiska

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer