STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 2» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 DETTA ÄR STOKAB Stokab ägs av Stockholms stad och lägger grunden för IT i Stockholm genom att tillhandahålla ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i regionen. Företaget har till uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamhetens syfte är att bidra till goda förutsättningar för ITutvecklingen och en positiv utveckling av regionen. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor och Stokab har skyldighet att hyra ut till alla. Eftersom det är obelyst fiber, så kallad svart fiber, som hyrs ut står kunderna själva för den aktiva utrustningen bildades Stokab med uppdraget att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald och valfrihet samt minimera grävning i stadens gator. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus som med sin överlägsna kapacitet utgör grunden för alla former av digital kommunikation fram till slutanvändaren. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals TV-kanaler samtidigt. I dagens samhälle är en kraftfull och robust ITinfrastruktur nödvändig för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet, tillgängligt för företag och medborgare, över allt och dygnet runt. INNEHÅLL Detta är Stokab 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Den uppkopplade staden 6 Stokabs kunder 9 Robust nät och grön IT för fler 10 Stokabs medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 16 Koncernens balansräkning 17 Kassaflödesanalys koncernen 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 23 Noter tilläggsupplysningar 24 Granskningsrapport 31 Revisionsberättelse 32 Styrelse och revisorer 33 Ledning 34 På stokab.se finns mer information både på svenska och engelska. Kontaktuppgifter Ekonomichef Hans Förnestig Försäljnings- och marknadschef Christel Sandstedt Informationschef Anders Broberg Fotografer: Peter Phillips och Petter Karlberg

3 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «3 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 705 Mkr (686). Orderingången uppgick till 274 Mkr (375). Antalet levererade nya förbindelser uppgick till (2 095). Resultatet före skatt ökade till 175 Mkr (174), vilket är det bästa r esultatet i Stokabs historia Årets investeringar uppgick till 172 Mkr (332). 705 Mkr 274 Mkr förbindelser 175 Mkr 172 Mkr Uppgifter inom parantes avser 2012 Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, kabelkilo meter, 600 korskopplingar och mer än anslutningspunkter. Nätet sträcker sig över hela regionen och täcker i stort sett hela Stockholms stad. Bilden till höger: Genom att mekaniskt styra kylluften i Stokabs knutpunkter med plastdraperier i rackgångarna och plastfilm över outnyttjade enheter i racken, har tekniklokalansvarige Roland Hedbom, lyckats sänka energiförbrukningen motsvarande 6 grader. I vår senaste knutpunkt, belägen under gymnasieskolan Östra Real, tas den värme som alstras av våra kunders bredbandsutrustning tillvara och konverteras in i skolans värmesystem. Under året har skolan uppgraderat sin värmeanläggning. Därmed har behovet av extern värme halverats. En klimatsmart lösning som alla vinner på. Omslagsbilden visar Johanna Lind och Olof Björk i färd med att koppla fiberförbindelser i en av de över 600 korskopplingar som finns i Stokabs nät. Tack vare den väl utbyggda nodstrukturen ges kunderna möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt. Samtidigt möjliggörs snabba omkopplingar.

4 4» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 VD HAR ORDET Stokab har nu verkat i två decennier fyller bolaget 20 år. Under denna tid har verksamheten utvecklats till att bli världens största öppna fibernät. Stokab är också en viktig orsak till att Stockholm idag rankas som en av världens främsta IT-städer. Under 2013 har bolagets verksamhet utvecklats positivt. Efterfrågan på fiber har, liksom levererade fiberförbindelser, legat på en fortsatt hög nivå. Årets resultat är det bästa i Stokabs historia, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Den ekonomiska utvecklingen skapar förutsättningar för en god utveckling av verksamheten. Samhällsekonomisk vinst Stokabs fibernät har under sina 20 år vuxit till världens största öppna fibernät. Förutom att nätet byggts utan skattefinansiering har det även inneburit en samhällsekonomisk vinst på minst 16 miljarder kronor, enligt forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Vinsten består bland annat av fler nya jobb, ökade fastighetsvärden och lägre bredbandspriser. Acreo jämförde även situationen i Köpenhamn. Detta är intressant mot bakgrund av att politikerna i respektive stad drog diametralt olika slutsatser om vem som skulle äga IT-infrastrukturen och hur denna skulle organiseras i samband med avregleringen av telekommarknaden i början av 90-talet. I jämförelsen mellan Stockholm och Köpenhamn syns tydligt vad tillgången till ett operatörsneutralt fibernät har betytt för utvecklingen. I Stockholm är cirka 90 procent av fastigheterna (exklusive villor) fiberanslutna jämfört med runt 20 procent i Köpenhamn. Priserna på både svart fiber och bredband är klart lägre i Stockholm och höga uppladdningshastigheter (symmetrisk uppkoppling) är i stort sett omöjlig att få för hushåll i Köpenhamn. Ytterligare en effekt av det väl utbyggda fibernätet i Stockholm är att alla de som behöver fiber själva kan designa sin nätstruktur. I Köpenhamn begränsas designmöjligheten kraftigt eftersom den dominerande aktören valt att bygga ut fibernätet utifrån sitt eget behov av nätstruktur och därmed också fibersnålt. Med ett sådant nät minskar flexibiliteten och designmöjligheterna drastiskt liksom konkurrensen. Världens bäst uppkopplade stad I Ericssons Networked Society City Index 2013 rankas Stockholm som etta. Skälet till topplaceringen är bland annat ett väl utbyggt fibernät, hög användning av höghastighetsbredband via såväl fiber som mobilt 4G, och en konkurrensutsatt ICTmarknad. Ett annat skäl är stor användning av smarta tjänster och enheter som exempelvis smarta telefoner. Stockholm anses, enligt konsultföretaget Price Waterhouse Cooper, vara den stad i världen där flest människor och företag använder sig av alla de möjligheter ICT skapar. Här återfinns även den högsta andelen ICT-jobb i Europa, 18 procent av den totala arbetskraften, enligt en rapport gjord av universitetet i Leuven. Jobb som förutsätter tillgång till ett väl utbyggt höghastighetsbredband. Fiber viktigt vid bostadsköp Numera är möjligheten till fiberanslutning den andra viktigaste faktorn vid köp av bostad (efter priset på bostaden), enligt en undersökning som FTTH Council Europe gjort bland svenska bredbandsanvändare. Samma undersökning visar också att hushåll med fiber är 50 procent mer uppkopplade än de med andra typer av bredband. Fiberhushållen tycker också att upphastigheten är viktig och flertalet anser att kostnaden för bredband via fiber är låg. Samma undersökning visar även att de som inte har fiberuppkoppling säger sig vara beredda att byta om möjlighet ges. I Stockholm erbjuder marknaden idag hushållen symmetrisk Gigabit-uppkoppling för ett par hundralappar per månad, något som knappast skulle vara fallet utan fiber tillhandahållet av en neutral aktör. Fiber en förutsättning för fossilbränslefri stad Stockholm har som mål att vara en fossilbränslefri stad år En förutsättning för att nå målet är tillgång till ett väl utbyggt fibernät då det är grunden för en mängd så kallade gröna IT-lösningar. Lösningar som bygger på att minimera respektive optimera resande och transporter, ge information i realtid och möjlighet att använda molntjänster, exempelvis strömmad media. Förutom att själva fibern i sig är grön jämfört med andra tekniker, har nätet byggts på ett sådant sätt att det möjliggör för våra kunder att driva sin verksamhet miljöeffektivt. I Stokabs egna noder har en mängd miljösmarta lösningar implementerats genom åren. Utbyggnad och driftsäkerhet viktigt för regionen En växande region medför behov av utbyggt och förstärkt nät, särskilt när människors och företags behov av uppkoppling växer kraftigt. Samtidigt är det viktigt att vi hela tiden lyssnar på våra kunders behov så att vi underlättar deras affärer. Vi måste hela tiden vara beredda att förbättra våra arbetssätt och modifiera våra produkter. Nöjda kunder är en förutsättning för att lyckas med bolagets uppdrag att främja en positiv utveckling av Stockholmsregionen.

5 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «5 En annan viktig fråga är att upprätthålla och utveckla driftsäkerheten i nätet. Detta är något Stokab arbetar med kontinuerligt. Ett exempel på vikten av detta arbete var den tunnelbrand som inträffade i centrala Stockholm hösten Ett stort antal fiberförbindelser blev berörda. Trots denna allvarliga incident lyckades Stokab återfå samtliga fiberförbindelser i drift inom avtalade servicetider. Nationell operatörsoberoende aktör behövs För ett litet land i en globaliserad värld är det extra viktigt att vara konkurrenskraftig. I dagens kunskapssamhälle är tillgången till bredband baserat på fiber livsnödvändigt, något som också konstateras i regeringens innovationsstrategi. För att hantera denna utmaning är det viktigt att staten, som stor ägare av IT-infrastruktur, agerar så att en operatörsneutral aktör på nationell nivå skapas. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram detta i debatten. I samband med att FTTH Council Europe, världens största konferens med fokus på fiber, höll sin sammankomst i Stockholm arrangerade Stokab, tillsammans med Stockholm IT Region, ett seminarium med namnet Fibre - the key to creating world-class IT-regions. Talarna kom från olika delar av världen för att berätta om bredbandssituationen i sin region. De har i flera fall, med inspiration från Stokab, organiserat ägandet för att få till en fiberutbyggnad som skapar konkurrens, mångfald och valfrihet. Vi i Stockholm tar för givet att det ska finnas svart fiber överallt att hyra från en neutral aktör. Tyvärr är det i flertalet av världens städer sällan så. Det är också skälet till att vi i Stockholm årligen tar emot ett 100-tal internationella besökare från olika håll i världen. svensk IT-infrastruktur. Det är också en uppfattning som delas av såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). För Stokabs del innebär prisregleringen att vi, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv, kraftigt har minskat våra investeringar. Nu finns tecken på att PTS kan komma att avskaffa prisregleringen, ett beslut i linje med EU-kommissionens ändrade rekommendationer på området. Om prisregleringen avskaffas kan Stockholms stads nuvarande inställning till Stokabs fiberinvesteringar, enligt 2014 års budget, komma att omprövas. Optimism inför framtiden Efterfrågan på fiber växer kontinuerligt. Den här utvecklingen illustreras tydligt i kabelstorleken. Den första kabeln Stokab använde innehöll 24 fiber. 20 år senare har antalet fiber i våra största kablar ökat till Stokab fortsätter att fokuserar på att än bättre möta våra kunders behov, såväl avseende leveransprecision som servicegrad. Bolagets positiva utveckling de senaste åren har skapat goda förutsättningar inför framtiden. Det gör att vi kan se fram emot 2014 med tillförsikt. Stockholm i mars 2014 Jörgen Kleist, VD Fiberregleringen avskaffas? Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade 2011 att prisreglera den svenska fibermarknaden. Detta beslut har, enligt Stockholms kommunfullmäktige, inneburit att osäkerhet har skapats beträffande förutsättningarna för investering i grundläggande STOKABS FIBERNÄT HAR INNEBURIT EN SAMHÄLLS EKONOMISK VINST PÅ MINST 16 MILJARDER KRONOR

6 6» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 DEN UPPKOPPLADE STADEN Stockholm är en av världens bäst uppkopplade städer, mycket beroende på ett väl utbyggt fibernät, fyra 4G/LTE-nät och hög IT-mognad bland såväl företag som människor. Då är det inte förvånande att den högsta andelen ICT-jobb i Europa finns här, att staden anses som en av de mest spännande platserna för start-up företag, och att Stockholm är ett internationellt föredöme för fiberutbyggnad. Över 90 procent av hushållen och nästan 100 procent av företagen har fått möjlighet att koppla upp sig till Stokabs operatörsneutrala fibernät. Ett nät som har inneburit en samhällsekonomisk vinst på minst 16 miljarder kronor, enligt forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Vinsten består bland annat av fler nya jobb, ökade fastighetsvärden och lägre bredbandspriser. Tillgång till det operatörsneutrala fibernätet har också varit en förutsättning för den snabba utbyggnaden av 4G/LTE-mobilnäten. Fibernätet och tillgången till 4G/LTE-näten var avgörande faktorer när Stockholm rankades etta i Ericssons Networked Society City Index Stockholms anses även, enligt PwC:s ranking Cities of opportunity, ha världens bäst uppkopplade skolor, ett bredband i toppklass och vara den stad med högst andel företag och människor som använder smarta IT-lösningar. Het start-up plats Stockholm har också rankats som en av de bästa platserna för start-up företag i världen, tillsammans med Silicon Valley, New York och London, enligt SparkLabs Global Technology Trends and Startup Hubs Företag som Spotify, Wrapp, Rebtel, King och Tictail, alla företag som med basen i Stockholm snabbt erövrat världen, åtföljs av nya, som exempelvis Volumental, Fundbyme, Fishbrain, Mostphotos, Mindconnect, Unormaly och Dino Mino. Med nya mötesplatser som SUP46 och Knackeriet ges entreprenörer bättre möjligheter att möta andra entreprenörer för att nyttja varandras kunskaper och nätverk samt möta både svenska och internationella investerare. STOCKHOLM VÄRLDSBÄST TACK VARE FIBERNÄTET OCH TILLGÅNGEN TILL 4G Testbädd för 5G Kista är en världsledande innovationszon och ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster. Med sina över ICT-företag, universitetsstudenter och forskarexaminerade inom ICT, fortsätter området att utvecklas. Bland annat skapas en testbädd för 5G, nästa generations mobilsystem. I jämförelse med de mest innovativa regionerna inom och utom Europa visar det sig att Stockholm är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Här återfinns den tätaste koncentrationen av forskare med fokus på ICT, liksom den högsta andelen IT-jobb i Europa, 18 procent av den totala arbetskraften. Detta enligt High-Technology Employment in the European Union, skriven av forskare vid det belgiska universitetet i Leuven. Internet för alla Varannan 2-åring och och nästan alla 9-åringar använder regelbundet Internet, enligt stiftelsen.se:s årliga undersökning. Samtidigt som Internet sprider sig ner i åldrarna kopplar allt fler äldre människor upp sig. Att samhället blivit alltmer digitalt illustreras tydligt med att de hem lösa personer som säljer tidningen Situation Stockholm numera erbjuder köp via kort. Detta är möjligt tack vare att försäljarna utrustats med en smart telefon och kortläsarsystemet izettle (ytterligare ett exempel på start-up företag). För de som stått utanför den ordinarie bostadsmarknaden ingår Internetkunskap i den boskola som Stiftelsen Hotellhem anordnar. De pensionärer som bor på stadens äldreboenden får nu sin egen fiberanslutning som i dagsläget innebär Gigabituppkoppling. Strömmar över molnet I och med kundanpassade affärsmodeller, liknande Spotifys, har även strömmad TV och film tagit fart med tjänster från exempelvis Netflix, Viaplay och imagine. Allt fler företag, organisationer och privatpersoner producerar egna TV-program, såväl inspelade som live-sända. Konsumtionen av media strömmad över molnet upptar vissa tider på dygnet runt 50 procent av kapaciteten i operatörernas nät. De nya konsumtionssätten och tillgången till bredband med höga hastigheter skapar också nya framgångsrika företag. Ett exempel är Readly, elektroniskt distribuerade tidningsmagasin,

7 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «7 Ovan: Hemlösa personer erbjuder kunderna att köpa tidningen Situation Stockholm med hjälp av en smart telefon och kortläsarsystemet izettle. Till vänster: Berthel Nordströn, 93 år, blev utsedd till Årets modernaste pensionär 2013 av stiftelsen.se eftersom han med en otrolig digital skärpa ger sig in i varje ny innovation han kan finna och för att han är en viktig förebild för andra som står utanför Internet. Här läsande tidningen Riksdag & Departement via Readly (tidningsmagasinens Spotify ). Nedan: Stockholm är en av de bäst 4G-uppkopplade städerna i världen. Fyra operatörer erbjuder i konkurrens hastigheter upp till 80 Mbit/s. I Kista skapas nu en testbädd för nästa generations mobilsystem, 5G. Konsumtionen av strömmad media upptar vissa tider på dygnet runt 50 procent av kapaciteten i operatörernas nät. Att strömma media är betydligt mer miljö smart än att köpa en fysisk produkt.

8 8» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 LÅNG TRADITION AV ENTRE PRENÖRSKAP OCH KONKURRENS INOM TELEKOM I STOCKHOLM Fishbrain är ett av start-up företagen som huserar på mötesplatsen SUP46. Syftet med mötesplatsen är att ge entreprenörer bättre möjligheter att möta andra likasinnade samt investerare. som tack vare en stark svensk hemmamarknad nu kunnat expandera till både USA och Storbritannien. Även företag nyttjar fiber för att skapa nya möjligheter. SVT (Sveriges Television) har, tack vare tillgång till svart fiber, kunnat bygga en studio i Riksdagen som styrs från TV-husets kontrollrum på Gärdet. Resultatet är att ledtiderna avsevärt har kortats och att kostnaderna för produktion sjunkit. Att strömma media är dessutom betydligt mer miljösmart än att exempelvis köpa en fysisk produkt eller transportera människor och utrustning mellan olika platser. Dessutom innebär nyttjandet av molntjänster att datakraft och energianvändning optimeras. Tradition av entreprenörskap och konkurrens Stockholm har en lång tradition av entreprenörer och konkurrens inom telekommunikationsområdet. Genom en innovativ affärsmodell lade i slutet av 1800-talet, entreprenören Henrik Cedergren, tillsammans med Lars Magnus Ericsson, grunden för det svenska telefonundret. Vid sekelskiftet var Stockholm den i särklass telefontätaste staden i världen. Cedergrens telefonbolag SAT (Stockholms Allmänna Telefon AB) var en framgångsrik konkurrent till det statliga Telegrafverket vilket ledde till stor användning av telefoni och låga priser. Konkurrensen bekymrade den svenska staten så till den grad att Riksdagen 1918 beslöt att köpa SAT. Då konkurrensen försvann steg priserna kraftigt i Stockholm. I början av 1980-talet lyckades entreprenören Jan Stenbeck, trots Televerkets starka motstånd, få tillstånd att bedriva konkurrerande mobiltelefoni. Genom innovativa affärsmodeller drevs mobilanvändningen upp och priserna ned. Stenbecks bolag var 1991 först med att erbjuda kommersiell Internetanslutning. Televerket var vid den tidpunkten ointresserad av detta då Internet ansågs som en osäker teknik utan framtid. Då den svenska regeringen vid avregleringen av telekommarknaden 1993 valde att behålla Telia intakt, trots tidigare politisk övertygelse om vikten av att skilja infrastrukturen från tjänsterna, bildade Stockholms stad Stokab. Skälet var att stadens politiker ansåg att det behövdes en neutral aktör som tillhandahåller den grundläggande IT-infrastrukturen till alla på likvärdiga villkor. Detta för att skapa konkurrens, mångfald och valfrihet inom tele- och dataområdet. Stort internationellt intresse Stockholms stads principiella syn på IT-infrastrukturen och den konkurrens som skapats genom det öppna fibernätet samt att hushåll kan köpa Gigabit-uppkoppling för några hundralappar i månaden, väcker stort internationellt intresse. Ett fibernät, öppet för alla på likvärdiga villkor, som över 90 procent av hushållen och nästan 100 procent av företagen har fått möjlighet att ansluta sig till, bidrar att göra Stockholm till en stad i världsklass.

9 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «9 STOKABS KUNDER Stokabs över 800 kunder återfinns inom många olika branscher och har därmed olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Med Stokabs nät får kunden exklusiv nyttjanderätt till de fiberförbindelser och den nätstruktur som behövs för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra affärer. Då Stokab är en operatörsneutral aktör med ett väl utbyggt nät, kan kunderna designa sin egen nätstruktur, utan att behöva bygga sin affär på någon konkurrents nät. Operatörer Via Stokabs nät levererar drygt 100 operatörer och tjänsteleverantörer tjänster i form av Internet, TV och telefoni. Oavsett vilken typ av affärsmodell kundgruppen tillämpar så gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Företag och organisationer Företag och organisationer som behöver hög datakapacitet och som eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Det innebär också att det blir lättare att påverka överföringshastighet och kommunikationsteknik samt upphandla tjänster i konkurrens. Offentlig verksamhet Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. De samhällsekonomiska vinsterna är stora. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV, men även styr- och mätutrustning, förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga förvaltningen. Därigenom skapas bättre förutsättningar för kommunikation med medborgarna. Möjligheten med att hyra förbindelser via Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet. Boende i Stockholm Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av ständig uppkoppling med hög kapacitet fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd, något som i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab har därför byggt ut nätet så att det når i stort sett alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. Med en anslutning till Stokabs öppna fibernät kan hushållens ökande behov av snabbt bredband samt TV och telefoni från olika tjänsteleverantörer tillgodoses. Samtidigt ökar konkurrensen, mångfalden och valfriheten. Allra helst om fastighetsägaren installerar ett inomhusnät av fiber, något som också är viktigt för att kunna leverera samhällstjänster, exempel vis hemtjänst och sjukvård, till enskilda personer. En fiberanslutning möjliggör även för en fastighetsägare att rationalisera drift och skötsel av själva fastigheten, exempelvis avseende värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning och låssystem. Excedo Networks AB har bland annat specialiserat sig på att ta ett helhetsansvar för restaurangers- och caféers uppkopplingsbehov. Genom att använda sig av fiberförbindelser kan betalningar ske säkert och snabbt samtidigt som näringsidkarens övriga behov, exempelvis i form av wifi, intranet, reklam, övervakning, strömmad media och bild, enkelt kan tillgodoses. Bilden från Gateau, en av Excedos många kunder.

10 10» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ROBUST NÄT OCH GRÖN IT FÖR FLER Etableringen av en nodstruktur och anslutning av flerfamiljsfastigheter har möjliggjort säkrare och miljövänligare drift av nätet samtidigt som även hushåll, många mindre företag, fastighetsägare och mindre kommunala verksamheter getts bättre möjlighet att använda så kallade gröna IT-lösningar. De senaste åren har i stort sett samtliga flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad anslutits till Stokabs nät och ett nodsystem har byggts ut. Det möjliggör för våra kunder att enklare designa och sköta sina nät på ett säkert, drift- och miljöeffektivt sätt. Utbyggnaden har även skapat än bättre redundans och möjlighet till omkoppling. Vikten av att ha goda möjligheter för omkoppling belystes hösten 2013 i samband med den tunnelbrand som inträffade i centrala Stockholm. Ett stort antal fiberförbindelser blev berörda. Trots denna allvarliga incident lyckades Stokab återfå samtliga fiberförbindelser i drift inom avtalade servicetider (SLA). I och med att Stokab är en operatörsneutral aktör har nätet redan från början byggts för konkurrens och för att ge goda möjligheter för våra kunder att designa sin egen nätstruktur. Med ett gediget dokumentationssystem och en välstrukturerad driftsorganisation, har ett robust nät med tillförlitlig drift skapats, något som är en förutsättning för våra kunders affärer. Säkerhetsarbetet har alltid varit en självklar och integrerad del i företagets verksamhet och bedrivs bland annat inom om rådena nätsäkerhet, beredskap och krisberedskap, IT-stöd samt uppföljning. Säkerhetshöjande insatser vid våra anläggningar görs kontinuerligt. Även detta år har ett stort antal nodutrymmen försetts med kameraövervakning. Detta, i kombination med den automatiserade hanteringen av fysiska nycklar, höjer säkerhet, effektiviserar arbetet och bidrar till minskat resande. Gröna möjligheter Det väl utbyggda nätet lägger grunden för användandet av så kallade gröna IT-lösningar. För fastighetsägare innebär en anslutning till Stokabs fibernät ökade möjligheter att styra och övervaka drift av fastigheter i realtid vilket både effektiviserar energiförbrukning och minimerar transporter. För hushåll och företag innebär anslutningen ökade möjligheter till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resande, och inte minst användandet av molntjänster. Molntjänster innebär att nyttjandet av datakraft och energianvändning optimeras. Allt mer media konsumeras som tjänst. Vissa tider på dygnet upptar strömmad media runt 50 procent av kapaciteten i operatörernas nät. Att strömma media är betydligt mer miljösmart än att köpa en fysisk produkt som CD, DVD eller bok alla varor som måste tillverkas och transporteras. Det stockholmsbaserade företaget Spotify är ett av de företag som banat väg för detta miljövänliga distributionssätt. Kundernas uppskattning av deras tjänster har lett till att rättighetsinnehavarna numera får en större del av intäkterna från strömmad musik och en mindre del från traditionell försäljning.

11 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «11 Allt fler företag, organisationer och privatpersoner producerar egna TV-program, såväl inspelade som live-sända. Exempelvis har den svenske YouTube-stjärnan PewDiePie (Felix Kjellberg) över 25 miljoner tittare som följer hans program. Speciellt livesändningar av egna TV-program underlättas med fiberbaserat bredband i och med att fibern medger höga uppladdningshastigheter. Energieffektiva insatser Kylluftens väg i de rackhallar som finns i Stokabs knutpunkter styrs numera också mekaniskt. Detta sker med hjälp av plastdraperier i rackgångarna och plastfilm över outnyttjade enheter i racken. Det har resulterat i minskad energiförbrukning motsvarande 6 grader. I och med att den senaste knutpunkten har byggts ut har gymnasieskolan Östra Real uppgraderat sin anläggning som tillvaratar värmen som våra kunders utrustning genererar i knutpunkten. Därmed har skolan halverat behovet av extern värme tillförsel samtidigt som Stokab minimerat behovet av extern kylning. En klimatsmart lösning som alla vinner på. Sättet att bygga en klimatsmart knutpunkt tas tillvara i den nod som byggs i Norra Djurgårdsstaden. I de nya husen byggs inomhusnät av fiber. Detta nät kan lätt anslutas till Stokabs nod. Därmed kan operatörerna placera sin bredbandsutrustning i noden, vilket i sin tur innebär att den värme som utrustningen alstrar kan tillvaratas. Målsättningen är att värma upp den fler familjsfastighet som noden placeras i. Inomhusnät av fiber lägger också grunden för att både hushåll och fastighetsägare ska kunna använda gröna IT-lösningar direkt vid inflyttning. Eget miljöarbete Stokabs miljöarbete syftar till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Ett övergripande mål är bland annat att transporter i största möjligaste mån ska ske med miljöfordon. Material ska tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas och avfall ska omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Stokab köper bara miljövänlig el, har 100 procents miljöfordon exklusive specialfordon, flera tjänstecyklar och även SL-kort för resor i tjänsten. Under året har energieffektiviseringar gjorts i nodutrymmena och knutpunkterna, vilket minskat energiförbrukningen med cirka 10 procent. Stokab jobbar till stor del med entreprenörer och konsulter. För att försäkra oss om att miljöarbetet inte stannar i den egna verksamheten ställs krav på systematiskt miljöarbete hos anbuds - givarna vid upphandlingar. Bland annat ställs krav på att anbudsgivare har ett miljöledningssystem och att eventuella underleverantörer också uppfyller miljökraven. Stokab en miljövänlig idé Fibern är i sig en miljövänlig produkt. En viktig tanke med Stokab är att minska miljöpåverkan. Detta genom att till exempel endast gräva upp gatan en gång och förlägga så pass mycket fiber att alla kan få de fiberförbindelser de behöver utan att själva behöva gräva. Säkerhet, dokumentation och robust nät har alltid varit i fokus för Stokab. Etableringen av nodstrukturen i samband med utbyggnaden till flerfamiljsfastigheter har möjliggjort säkrare och miljövänligare drift av nätet.

12 12» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 STOKABS MEDARBETARE Stokab är ett kunskapsintensivt företag där kunniga och engagerade medarbetare och chefer utgör grunden för verksamheten. Aktivt kundfokus Vi utvecklar organisationen med syfte att nå våra affärs- och verksamhetsmål. För oss handlar det om en övertygelse om att vi alltid kan bli lite bättre i det vi gör och att kundperspektivet ska vara vårt fokus. Därför är våra medarbetares kunskaper och engagemang viktigt för oss. I vårt arbete att ständigt bli bättre genomför vi kontinuerligt utbildningsinsatser för att våra anställda ska kunna bidra och vara i delaktiga i uppfyllelsen av affärs- och verksamhetsmålen. Arbetsmiljö och hälsa Varje medarbetare bidrar till verksamheten och har sina unika förutsättningar. Utifrån detta perspektiv bedriver vi ett hälsoinriktat arbetsmiljöarbete såväl på individ- som gruppnivå. Genom detta är vi övertygade om att vi skapar förutsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Årets sjukfrånvaro uppgick till 1,7 procent av ordinarie arbetstid i koncernen. Det visar att vårt strategiska arbete ger goda hälsoeffekter och bidrar till verksamhetens resultat. Vid årets slut var 93 personer anställda, varav 33 kvinnor och 60 män. Ledningsgruppen består av lika många män som kvinnor. SJUKFRÅNVARON UPPGICK TILL 1,7 % VILKET VISAR ATT VÅRT HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE GER GOD EFFEKT

13 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «13 S:T ERIK KOMMUNIKATION AB S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab och är Stockholms stads interna kommunikationsoperatör. Den enda kund bolaget har är Stockholms stad. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät. Exklusivt nät för Stockholms stad Nätet som S:t Erik Kommunikation driver är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och är avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och sammanhållet. Totalt knyts verksamheter på cirka adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt medarbetare och cirka elever i Stockholms stad uppkopplade. I och med Stokabs fiberanslutning av fler familjshus får även mindre enheter inom Staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning. Driftsansvar för Stockholms LAN-nät S:t Erik Kommunikation har driftansvaret även för LAN-näten inom Staden, både för bolag och förvaltningar. Driftansvaret sträcker sig över både den elektroniska utrustningen, det tillhörande passiva fastighetsnätet och det trådlösa nätverket. S:t Erik Kommunikation är ett upphandlande bolag som konkurrensutsätter utbyggnaden, driften av kommunikationsnätet samt de tillhörande passiva näten (LAN). Det är inte bara människor som behöver uppkoppling. En stor mängd teknisk utrustning behöver kunna koppla upp sig för att styras, leverera mätresultat, larma om händelser, genomföra betalningar etc. Exempel på sådant tekniknät finns i garage. Här är ett exempel från garaget under Tele2-arenan, en arena som är en av Europas bäst uppkopplade arenor.

14 14» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari decembeer Verksamheten Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är konkurrensneutralt och ska tillhandahålla ett nät som är öppet för alla på likvärdiga villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen. Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning. I Stokabs verksamhet ingår vidare att på uppdrag av Stockholms stad administrera, driva och utveckla stadens samlade kommunikationsnät för såväl administration som det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och kultur samt ett kommunikationsnät för Stockholms stads styrning av gatubelysning. Denna verksamhet bedrivs i ett helägt dotterbolag, S:t Erik Kommunikation AB. Väsentliga händelser under året Resultat före skatt 2013 ökade med 1 procent till 175 mkr jämfört med 2012 vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet berodde på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en låg kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. Orderingången uppgick till 274 mkr. Samtliga kundkategorier har under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bredbandskrävande tjänster. Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsättningen att öka och uppgick till 705 mkr vilket är 3 procent (19 mkr) högre än föregående år. Väsentliga händelser efter balansdagens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. Styrelseförändringar Inga styrelseförändringar har inträffat under året. Personalfrågor Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2013 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 1,7 procent. Miljöfrågor Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och strukturera förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste insats är att minska påverkan på miljön genom att samordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat före disp. o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 9,2% 9,4% 9,5% 11,3% 11,5% Investeringar

15 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «15 Investeringar Årets investeringar uppgick till 172 mkr (332 mkr) inklusive ett minskat lager med 2 mkr. I huvudsak består investeringarna av utbyggnad av nät till flerfamiljsfastigheter i Stockholms ytterstad. Pågående nyanläggningar uppgick vid årets slut till 206 mkr (439 mkr), vilket är 233 mkr lägre än vid årets ingång. Finansiering Finansieringen av investeringarna har skett genom egna och lånade medel. Total upplåning uppgick vid periodens slut till 897 mkr (1 164mkr). Finansnettot för 2013 blev -28 mkr vilket är 19 procent (5 mkr) bättre än föregående år. Detta förklaras huvudsakligen av en lägre ränta. Framtida utveckling Ledningens utmaning är att utifrån en tydlig strategi och med en på affärsmannaskap grundad verksamhet vidareutveckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i Stockholmsregionen, som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiberutbyggnaden för hushållens och företagens behov i centrum. Därmed skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten mellan samhälle, hushåll och näringsliv. Vinstdisposition (kr) Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade medel Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överföres Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges.

16 16» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNRESULTATRÄKNING (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Reavinst, av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Skatt hänförlig till tidigare år Årets skatt ÅRETS RESULTAT

17 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «17 KONCERNBALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderbolag - 43 Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Tillgodohavande koncernkonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 18» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria medel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Kortfristiga skulder Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «19 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0

20 20» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Överavskrivningar Resultat före skatt Föregående års skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT 9 0

21 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «21 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Maskiner och inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

22 22» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 9 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Överavskrivning Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Kortfristiga skulder Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

23 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «23 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning/ minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0 Utnyttjad checkkredit uppgår till 897 mkr, vilket förklarar att de likvida medlen vid årets utgång är 0 kr.

24 24» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 Tilläggsupplysningar NOT 1. Allmänt Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisning och koncernredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BFN:s allmänna råd. Redovisningsrådets rekommendation nr 9 avseende inkomstskatter och nr 17 avseende nedskrivningar har tillämpats. Koncerninterna räntor Riksdagen har i slutet av 2012 tagit beslut om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Stockholms Stad för mot bakgrund av de nya reglerna en dialog med skatteverket om huruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms Stad. I bokslutet per 31 december 2013 har räntekostnaderna till fullo bedömts vara avdragsgilla. Finansiella nyckeltal Räntabiliteten på totalt kapital beräknas: (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader)/ Genomsnittlig balansomslutning. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Koncernredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagens 7:e kapitel. Samtliga förvärv av företaget är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken skrivs av över uppskattad livslängd. I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Minoritetsandel av nettovinst och eget kapital i delvis ägda dotterföretag redovisas separat vid beräkningen av koncernens nettovinst och eget kapital. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Intäktsredovisning Nettoomsättningen består av intäkter från upplåtelse av fiberförbindelser som intäktsredovisas linjärt över upplåtelseavtalets löptid. Förskottsfakturerade upplåtelseavgifter redovisas som förutbetald intäkt. Väsentliga engångsavgifter periodiseras över upplåtelseavtalens löptid. Nedskrivningar och reverseringar Redovisat värde för materiella anläggningstillgångar granskas beträffande eventuell värdeminskning när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna eller de kassagenererande enheterna ned till det återvinningsbara beloppet. Det återvinningsbara beloppet för materiella anläggningstillgångar motsvarar det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av att de förväntade framtida kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För tillgångar som inte till övervägande del genererar oberoende kassainflöden fastställs det återvinningsbara beloppet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Reversering av nedskrivning sker när grunderna, helt eller delvis, för nedskrivningen har bortfallit. Reverseringar redovisas i resultaträkningen. Pensioner Koncernen tillämpar ett premiebaserat tjänstepensionssystem. Alla anställdas pensionsåtaganden är tryggade via tjänstepensionsförsäkring. VD erhåller pension i enlighet med reglerna för KAP-KL samt en kompletterande avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för chefer inom Stockholms Stad. Den kompletterande chefspensionen är en tilläggspension till KAP-KL som innebär en avsättning motsvarande 15 procent av lönen. Avsättningen kan användas till temporär pension före 65 års ålder. Flertalet bolag i Stockholms Stadshus AB har sina pensionsåtaganden försäkrade i S:t Erik Livförsäkringsbolag AB som har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av pensioner inom bolagskoncernen. De avtal som är försäkrade är KAP-KL (tidigare PFA), PA-KFS och FA-KL. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till historiska anskaffningsvärdet med tillägg för ackumulerade uppskrivningar samt med avdrag för ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar. Mark avskrivs inte. Avskrivning sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningar % Balanserade utvecklingskostnader 20% 20% Inventarier, verktyg, instrument 20% 20% Kommunikationsutrustning 20% 20% Markinventarier, installationsmaterial 20% 20% Markinventarier, kabel 10% 10% Markinventarier, kanalisation 5% 5% Koncernfordringar och skulder I enlighet med koncerngemensamma redovisningsprinciper gällande inom Stockholms Stadshus AB har inte koncernfordringar och skulder mot samma juridiska person nettoredovisats. Ägarförhållanden AB Stokab är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB ( ), säte i Stockholm.

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stokab grunden för IT i Stockholm

Stokab grunden för IT i Stockholm Stokab grunden för IT i Stockholm 1 Detta är Stokab Stokab hyr ut fiberförbindelser som telekomoperatörer, företag, myndigheter och organisationer använder för sin digitala kommunikation. Uthyrning sker

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Seglora Fiber Ek. för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014 Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014-06-05 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kom mun nät AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer