STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 2» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 DETTA ÄR STOKAB Stokab ägs av Stockholms stad och lägger grunden för IT i Stockholm genom att tillhandahålla ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i regionen. Företaget har till uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamhetens syfte är att bidra till goda förutsättningar för ITutvecklingen och en positiv utveckling av regionen. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor och Stokab har skyldighet att hyra ut till alla. Eftersom det är obelyst fiber, så kallad svart fiber, som hyrs ut står kunderna själva för den aktiva utrustningen bildades Stokab med uppdraget att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald och valfrihet samt minimera grävning i stadens gator. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus som med sin överlägsna kapacitet utgör grunden för alla former av digital kommunikation fram till slutanvändaren. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals TV-kanaler samtidigt. I dagens samhälle är en kraftfull och robust ITinfrastruktur nödvändig för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet, tillgängligt för företag och medborgare, över allt och dygnet runt. INNEHÅLL Detta är Stokab 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Den uppkopplade staden 6 Stokabs kunder 9 Robust nät och grön IT för fler 10 Stokabs medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 16 Koncernens balansräkning 17 Kassaflödesanalys koncernen 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 23 Noter tilläggsupplysningar 24 Granskningsrapport 31 Revisionsberättelse 32 Styrelse och revisorer 33 Ledning 34 På stokab.se finns mer information både på svenska och engelska. Kontaktuppgifter Ekonomichef Hans Förnestig Försäljnings- och marknadschef Christel Sandstedt Informationschef Anders Broberg Fotografer: Peter Phillips och Petter Karlberg

3 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «3 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 705 Mkr (686). Orderingången uppgick till 274 Mkr (375). Antalet levererade nya förbindelser uppgick till (2 095). Resultatet före skatt ökade till 175 Mkr (174), vilket är det bästa r esultatet i Stokabs historia Årets investeringar uppgick till 172 Mkr (332). 705 Mkr 274 Mkr förbindelser 175 Mkr 172 Mkr Uppgifter inom parantes avser 2012 Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, kabelkilo meter, 600 korskopplingar och mer än anslutningspunkter. Nätet sträcker sig över hela regionen och täcker i stort sett hela Stockholms stad. Bilden till höger: Genom att mekaniskt styra kylluften i Stokabs knutpunkter med plastdraperier i rackgångarna och plastfilm över outnyttjade enheter i racken, har tekniklokalansvarige Roland Hedbom, lyckats sänka energiförbrukningen motsvarande 6 grader. I vår senaste knutpunkt, belägen under gymnasieskolan Östra Real, tas den värme som alstras av våra kunders bredbandsutrustning tillvara och konverteras in i skolans värmesystem. Under året har skolan uppgraderat sin värmeanläggning. Därmed har behovet av extern värme halverats. En klimatsmart lösning som alla vinner på. Omslagsbilden visar Johanna Lind och Olof Björk i färd med att koppla fiberförbindelser i en av de över 600 korskopplingar som finns i Stokabs nät. Tack vare den väl utbyggda nodstrukturen ges kunderna möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt. Samtidigt möjliggörs snabba omkopplingar.

4 4» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 VD HAR ORDET Stokab har nu verkat i två decennier fyller bolaget 20 år. Under denna tid har verksamheten utvecklats till att bli världens största öppna fibernät. Stokab är också en viktig orsak till att Stockholm idag rankas som en av världens främsta IT-städer. Under 2013 har bolagets verksamhet utvecklats positivt. Efterfrågan på fiber har, liksom levererade fiberförbindelser, legat på en fortsatt hög nivå. Årets resultat är det bästa i Stokabs historia, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Den ekonomiska utvecklingen skapar förutsättningar för en god utveckling av verksamheten. Samhällsekonomisk vinst Stokabs fibernät har under sina 20 år vuxit till världens största öppna fibernät. Förutom att nätet byggts utan skattefinansiering har det även inneburit en samhällsekonomisk vinst på minst 16 miljarder kronor, enligt forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Vinsten består bland annat av fler nya jobb, ökade fastighetsvärden och lägre bredbandspriser. Acreo jämförde även situationen i Köpenhamn. Detta är intressant mot bakgrund av att politikerna i respektive stad drog diametralt olika slutsatser om vem som skulle äga IT-infrastrukturen och hur denna skulle organiseras i samband med avregleringen av telekommarknaden i början av 90-talet. I jämförelsen mellan Stockholm och Köpenhamn syns tydligt vad tillgången till ett operatörsneutralt fibernät har betytt för utvecklingen. I Stockholm är cirka 90 procent av fastigheterna (exklusive villor) fiberanslutna jämfört med runt 20 procent i Köpenhamn. Priserna på både svart fiber och bredband är klart lägre i Stockholm och höga uppladdningshastigheter (symmetrisk uppkoppling) är i stort sett omöjlig att få för hushåll i Köpenhamn. Ytterligare en effekt av det väl utbyggda fibernätet i Stockholm är att alla de som behöver fiber själva kan designa sin nätstruktur. I Köpenhamn begränsas designmöjligheten kraftigt eftersom den dominerande aktören valt att bygga ut fibernätet utifrån sitt eget behov av nätstruktur och därmed också fibersnålt. Med ett sådant nät minskar flexibiliteten och designmöjligheterna drastiskt liksom konkurrensen. Världens bäst uppkopplade stad I Ericssons Networked Society City Index 2013 rankas Stockholm som etta. Skälet till topplaceringen är bland annat ett väl utbyggt fibernät, hög användning av höghastighetsbredband via såväl fiber som mobilt 4G, och en konkurrensutsatt ICTmarknad. Ett annat skäl är stor användning av smarta tjänster och enheter som exempelvis smarta telefoner. Stockholm anses, enligt konsultföretaget Price Waterhouse Cooper, vara den stad i världen där flest människor och företag använder sig av alla de möjligheter ICT skapar. Här återfinns även den högsta andelen ICT-jobb i Europa, 18 procent av den totala arbetskraften, enligt en rapport gjord av universitetet i Leuven. Jobb som förutsätter tillgång till ett väl utbyggt höghastighetsbredband. Fiber viktigt vid bostadsköp Numera är möjligheten till fiberanslutning den andra viktigaste faktorn vid köp av bostad (efter priset på bostaden), enligt en undersökning som FTTH Council Europe gjort bland svenska bredbandsanvändare. Samma undersökning visar också att hushåll med fiber är 50 procent mer uppkopplade än de med andra typer av bredband. Fiberhushållen tycker också att upphastigheten är viktig och flertalet anser att kostnaden för bredband via fiber är låg. Samma undersökning visar även att de som inte har fiberuppkoppling säger sig vara beredda att byta om möjlighet ges. I Stockholm erbjuder marknaden idag hushållen symmetrisk Gigabit-uppkoppling för ett par hundralappar per månad, något som knappast skulle vara fallet utan fiber tillhandahållet av en neutral aktör. Fiber en förutsättning för fossilbränslefri stad Stockholm har som mål att vara en fossilbränslefri stad år En förutsättning för att nå målet är tillgång till ett väl utbyggt fibernät då det är grunden för en mängd så kallade gröna IT-lösningar. Lösningar som bygger på att minimera respektive optimera resande och transporter, ge information i realtid och möjlighet att använda molntjänster, exempelvis strömmad media. Förutom att själva fibern i sig är grön jämfört med andra tekniker, har nätet byggts på ett sådant sätt att det möjliggör för våra kunder att driva sin verksamhet miljöeffektivt. I Stokabs egna noder har en mängd miljösmarta lösningar implementerats genom åren. Utbyggnad och driftsäkerhet viktigt för regionen En växande region medför behov av utbyggt och förstärkt nät, särskilt när människors och företags behov av uppkoppling växer kraftigt. Samtidigt är det viktigt att vi hela tiden lyssnar på våra kunders behov så att vi underlättar deras affärer. Vi måste hela tiden vara beredda att förbättra våra arbetssätt och modifiera våra produkter. Nöjda kunder är en förutsättning för att lyckas med bolagets uppdrag att främja en positiv utveckling av Stockholmsregionen.

5 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «5 En annan viktig fråga är att upprätthålla och utveckla driftsäkerheten i nätet. Detta är något Stokab arbetar med kontinuerligt. Ett exempel på vikten av detta arbete var den tunnelbrand som inträffade i centrala Stockholm hösten Ett stort antal fiberförbindelser blev berörda. Trots denna allvarliga incident lyckades Stokab återfå samtliga fiberförbindelser i drift inom avtalade servicetider. Nationell operatörsoberoende aktör behövs För ett litet land i en globaliserad värld är det extra viktigt att vara konkurrenskraftig. I dagens kunskapssamhälle är tillgången till bredband baserat på fiber livsnödvändigt, något som också konstateras i regeringens innovationsstrategi. För att hantera denna utmaning är det viktigt att staten, som stor ägare av IT-infrastruktur, agerar så att en operatörsneutral aktör på nationell nivå skapas. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram detta i debatten. I samband med att FTTH Council Europe, världens största konferens med fokus på fiber, höll sin sammankomst i Stockholm arrangerade Stokab, tillsammans med Stockholm IT Region, ett seminarium med namnet Fibre - the key to creating world-class IT-regions. Talarna kom från olika delar av världen för att berätta om bredbandssituationen i sin region. De har i flera fall, med inspiration från Stokab, organiserat ägandet för att få till en fiberutbyggnad som skapar konkurrens, mångfald och valfrihet. Vi i Stockholm tar för givet att det ska finnas svart fiber överallt att hyra från en neutral aktör. Tyvärr är det i flertalet av världens städer sällan så. Det är också skälet till att vi i Stockholm årligen tar emot ett 100-tal internationella besökare från olika håll i världen. svensk IT-infrastruktur. Det är också en uppfattning som delas av såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). För Stokabs del innebär prisregleringen att vi, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv, kraftigt har minskat våra investeringar. Nu finns tecken på att PTS kan komma att avskaffa prisregleringen, ett beslut i linje med EU-kommissionens ändrade rekommendationer på området. Om prisregleringen avskaffas kan Stockholms stads nuvarande inställning till Stokabs fiberinvesteringar, enligt 2014 års budget, komma att omprövas. Optimism inför framtiden Efterfrågan på fiber växer kontinuerligt. Den här utvecklingen illustreras tydligt i kabelstorleken. Den första kabeln Stokab använde innehöll 24 fiber. 20 år senare har antalet fiber i våra största kablar ökat till Stokab fortsätter att fokuserar på att än bättre möta våra kunders behov, såväl avseende leveransprecision som servicegrad. Bolagets positiva utveckling de senaste åren har skapat goda förutsättningar inför framtiden. Det gör att vi kan se fram emot 2014 med tillförsikt. Stockholm i mars 2014 Jörgen Kleist, VD Fiberregleringen avskaffas? Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade 2011 att prisreglera den svenska fibermarknaden. Detta beslut har, enligt Stockholms kommunfullmäktige, inneburit att osäkerhet har skapats beträffande förutsättningarna för investering i grundläggande STOKABS FIBERNÄT HAR INNEBURIT EN SAMHÄLLS EKONOMISK VINST PÅ MINST 16 MILJARDER KRONOR

6 6» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 DEN UPPKOPPLADE STADEN Stockholm är en av världens bäst uppkopplade städer, mycket beroende på ett väl utbyggt fibernät, fyra 4G/LTE-nät och hög IT-mognad bland såväl företag som människor. Då är det inte förvånande att den högsta andelen ICT-jobb i Europa finns här, att staden anses som en av de mest spännande platserna för start-up företag, och att Stockholm är ett internationellt föredöme för fiberutbyggnad. Över 90 procent av hushållen och nästan 100 procent av företagen har fått möjlighet att koppla upp sig till Stokabs operatörsneutrala fibernät. Ett nät som har inneburit en samhällsekonomisk vinst på minst 16 miljarder kronor, enligt forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Vinsten består bland annat av fler nya jobb, ökade fastighetsvärden och lägre bredbandspriser. Tillgång till det operatörsneutrala fibernätet har också varit en förutsättning för den snabba utbyggnaden av 4G/LTE-mobilnäten. Fibernätet och tillgången till 4G/LTE-näten var avgörande faktorer när Stockholm rankades etta i Ericssons Networked Society City Index Stockholms anses även, enligt PwC:s ranking Cities of opportunity, ha världens bäst uppkopplade skolor, ett bredband i toppklass och vara den stad med högst andel företag och människor som använder smarta IT-lösningar. Het start-up plats Stockholm har också rankats som en av de bästa platserna för start-up företag i världen, tillsammans med Silicon Valley, New York och London, enligt SparkLabs Global Technology Trends and Startup Hubs Företag som Spotify, Wrapp, Rebtel, King och Tictail, alla företag som med basen i Stockholm snabbt erövrat världen, åtföljs av nya, som exempelvis Volumental, Fundbyme, Fishbrain, Mostphotos, Mindconnect, Unormaly och Dino Mino. Med nya mötesplatser som SUP46 och Knackeriet ges entreprenörer bättre möjligheter att möta andra entreprenörer för att nyttja varandras kunskaper och nätverk samt möta både svenska och internationella investerare. STOCKHOLM VÄRLDSBÄST TACK VARE FIBERNÄTET OCH TILLGÅNGEN TILL 4G Testbädd för 5G Kista är en världsledande innovationszon och ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster. Med sina över ICT-företag, universitetsstudenter och forskarexaminerade inom ICT, fortsätter området att utvecklas. Bland annat skapas en testbädd för 5G, nästa generations mobilsystem. I jämförelse med de mest innovativa regionerna inom och utom Europa visar det sig att Stockholm är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Här återfinns den tätaste koncentrationen av forskare med fokus på ICT, liksom den högsta andelen IT-jobb i Europa, 18 procent av den totala arbetskraften. Detta enligt High-Technology Employment in the European Union, skriven av forskare vid det belgiska universitetet i Leuven. Internet för alla Varannan 2-åring och och nästan alla 9-åringar använder regelbundet Internet, enligt stiftelsen.se:s årliga undersökning. Samtidigt som Internet sprider sig ner i åldrarna kopplar allt fler äldre människor upp sig. Att samhället blivit alltmer digitalt illustreras tydligt med att de hem lösa personer som säljer tidningen Situation Stockholm numera erbjuder köp via kort. Detta är möjligt tack vare att försäljarna utrustats med en smart telefon och kortläsarsystemet izettle (ytterligare ett exempel på start-up företag). För de som stått utanför den ordinarie bostadsmarknaden ingår Internetkunskap i den boskola som Stiftelsen Hotellhem anordnar. De pensionärer som bor på stadens äldreboenden får nu sin egen fiberanslutning som i dagsläget innebär Gigabituppkoppling. Strömmar över molnet I och med kundanpassade affärsmodeller, liknande Spotifys, har även strömmad TV och film tagit fart med tjänster från exempelvis Netflix, Viaplay och imagine. Allt fler företag, organisationer och privatpersoner producerar egna TV-program, såväl inspelade som live-sända. Konsumtionen av media strömmad över molnet upptar vissa tider på dygnet runt 50 procent av kapaciteten i operatörernas nät. De nya konsumtionssätten och tillgången till bredband med höga hastigheter skapar också nya framgångsrika företag. Ett exempel är Readly, elektroniskt distribuerade tidningsmagasin,

7 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «7 Ovan: Hemlösa personer erbjuder kunderna att köpa tidningen Situation Stockholm med hjälp av en smart telefon och kortläsarsystemet izettle. Till vänster: Berthel Nordströn, 93 år, blev utsedd till Årets modernaste pensionär 2013 av stiftelsen.se eftersom han med en otrolig digital skärpa ger sig in i varje ny innovation han kan finna och för att han är en viktig förebild för andra som står utanför Internet. Här läsande tidningen Riksdag & Departement via Readly (tidningsmagasinens Spotify ). Nedan: Stockholm är en av de bäst 4G-uppkopplade städerna i världen. Fyra operatörer erbjuder i konkurrens hastigheter upp till 80 Mbit/s. I Kista skapas nu en testbädd för nästa generations mobilsystem, 5G. Konsumtionen av strömmad media upptar vissa tider på dygnet runt 50 procent av kapaciteten i operatörernas nät. Att strömma media är betydligt mer miljö smart än att köpa en fysisk produkt.

8 8» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 LÅNG TRADITION AV ENTRE PRENÖRSKAP OCH KONKURRENS INOM TELEKOM I STOCKHOLM Fishbrain är ett av start-up företagen som huserar på mötesplatsen SUP46. Syftet med mötesplatsen är att ge entreprenörer bättre möjligheter att möta andra likasinnade samt investerare. som tack vare en stark svensk hemmamarknad nu kunnat expandera till både USA och Storbritannien. Även företag nyttjar fiber för att skapa nya möjligheter. SVT (Sveriges Television) har, tack vare tillgång till svart fiber, kunnat bygga en studio i Riksdagen som styrs från TV-husets kontrollrum på Gärdet. Resultatet är att ledtiderna avsevärt har kortats och att kostnaderna för produktion sjunkit. Att strömma media är dessutom betydligt mer miljösmart än att exempelvis köpa en fysisk produkt eller transportera människor och utrustning mellan olika platser. Dessutom innebär nyttjandet av molntjänster att datakraft och energianvändning optimeras. Tradition av entreprenörskap och konkurrens Stockholm har en lång tradition av entreprenörer och konkurrens inom telekommunikationsområdet. Genom en innovativ affärsmodell lade i slutet av 1800-talet, entreprenören Henrik Cedergren, tillsammans med Lars Magnus Ericsson, grunden för det svenska telefonundret. Vid sekelskiftet var Stockholm den i särklass telefontätaste staden i världen. Cedergrens telefonbolag SAT (Stockholms Allmänna Telefon AB) var en framgångsrik konkurrent till det statliga Telegrafverket vilket ledde till stor användning av telefoni och låga priser. Konkurrensen bekymrade den svenska staten så till den grad att Riksdagen 1918 beslöt att köpa SAT. Då konkurrensen försvann steg priserna kraftigt i Stockholm. I början av 1980-talet lyckades entreprenören Jan Stenbeck, trots Televerkets starka motstånd, få tillstånd att bedriva konkurrerande mobiltelefoni. Genom innovativa affärsmodeller drevs mobilanvändningen upp och priserna ned. Stenbecks bolag var 1991 först med att erbjuda kommersiell Internetanslutning. Televerket var vid den tidpunkten ointresserad av detta då Internet ansågs som en osäker teknik utan framtid. Då den svenska regeringen vid avregleringen av telekommarknaden 1993 valde att behålla Telia intakt, trots tidigare politisk övertygelse om vikten av att skilja infrastrukturen från tjänsterna, bildade Stockholms stad Stokab. Skälet var att stadens politiker ansåg att det behövdes en neutral aktör som tillhandahåller den grundläggande IT-infrastrukturen till alla på likvärdiga villkor. Detta för att skapa konkurrens, mångfald och valfrihet inom tele- och dataområdet. Stort internationellt intresse Stockholms stads principiella syn på IT-infrastrukturen och den konkurrens som skapats genom det öppna fibernätet samt att hushåll kan köpa Gigabit-uppkoppling för några hundralappar i månaden, väcker stort internationellt intresse. Ett fibernät, öppet för alla på likvärdiga villkor, som över 90 procent av hushållen och nästan 100 procent av företagen har fått möjlighet att ansluta sig till, bidrar att göra Stockholm till en stad i världsklass.

9 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «9 STOKABS KUNDER Stokabs över 800 kunder återfinns inom många olika branscher och har därmed olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Med Stokabs nät får kunden exklusiv nyttjanderätt till de fiberförbindelser och den nätstruktur som behövs för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra affärer. Då Stokab är en operatörsneutral aktör med ett väl utbyggt nät, kan kunderna designa sin egen nätstruktur, utan att behöva bygga sin affär på någon konkurrents nät. Operatörer Via Stokabs nät levererar drygt 100 operatörer och tjänsteleverantörer tjänster i form av Internet, TV och telefoni. Oavsett vilken typ av affärsmodell kundgruppen tillämpar så gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Företag och organisationer Företag och organisationer som behöver hög datakapacitet och som eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Det innebär också att det blir lättare att påverka överföringshastighet och kommunikationsteknik samt upphandla tjänster i konkurrens. Offentlig verksamhet Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. De samhällsekonomiska vinsterna är stora. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV, men även styr- och mätutrustning, förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga förvaltningen. Därigenom skapas bättre förutsättningar för kommunikation med medborgarna. Möjligheten med att hyra förbindelser via Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet. Boende i Stockholm Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av ständig uppkoppling med hög kapacitet fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd, något som i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab har därför byggt ut nätet så att det når i stort sett alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. Med en anslutning till Stokabs öppna fibernät kan hushållens ökande behov av snabbt bredband samt TV och telefoni från olika tjänsteleverantörer tillgodoses. Samtidigt ökar konkurrensen, mångfalden och valfriheten. Allra helst om fastighetsägaren installerar ett inomhusnät av fiber, något som också är viktigt för att kunna leverera samhällstjänster, exempel vis hemtjänst och sjukvård, till enskilda personer. En fiberanslutning möjliggör även för en fastighetsägare att rationalisera drift och skötsel av själva fastigheten, exempelvis avseende värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning och låssystem. Excedo Networks AB har bland annat specialiserat sig på att ta ett helhetsansvar för restaurangers- och caféers uppkopplingsbehov. Genom att använda sig av fiberförbindelser kan betalningar ske säkert och snabbt samtidigt som näringsidkarens övriga behov, exempelvis i form av wifi, intranet, reklam, övervakning, strömmad media och bild, enkelt kan tillgodoses. Bilden från Gateau, en av Excedos många kunder.

10 10» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ROBUST NÄT OCH GRÖN IT FÖR FLER Etableringen av en nodstruktur och anslutning av flerfamiljsfastigheter har möjliggjort säkrare och miljövänligare drift av nätet samtidigt som även hushåll, många mindre företag, fastighetsägare och mindre kommunala verksamheter getts bättre möjlighet att använda så kallade gröna IT-lösningar. De senaste åren har i stort sett samtliga flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad anslutits till Stokabs nät och ett nodsystem har byggts ut. Det möjliggör för våra kunder att enklare designa och sköta sina nät på ett säkert, drift- och miljöeffektivt sätt. Utbyggnaden har även skapat än bättre redundans och möjlighet till omkoppling. Vikten av att ha goda möjligheter för omkoppling belystes hösten 2013 i samband med den tunnelbrand som inträffade i centrala Stockholm. Ett stort antal fiberförbindelser blev berörda. Trots denna allvarliga incident lyckades Stokab återfå samtliga fiberförbindelser i drift inom avtalade servicetider (SLA). I och med att Stokab är en operatörsneutral aktör har nätet redan från början byggts för konkurrens och för att ge goda möjligheter för våra kunder att designa sin egen nätstruktur. Med ett gediget dokumentationssystem och en välstrukturerad driftsorganisation, har ett robust nät med tillförlitlig drift skapats, något som är en förutsättning för våra kunders affärer. Säkerhetsarbetet har alltid varit en självklar och integrerad del i företagets verksamhet och bedrivs bland annat inom om rådena nätsäkerhet, beredskap och krisberedskap, IT-stöd samt uppföljning. Säkerhetshöjande insatser vid våra anläggningar görs kontinuerligt. Även detta år har ett stort antal nodutrymmen försetts med kameraövervakning. Detta, i kombination med den automatiserade hanteringen av fysiska nycklar, höjer säkerhet, effektiviserar arbetet och bidrar till minskat resande. Gröna möjligheter Det väl utbyggda nätet lägger grunden för användandet av så kallade gröna IT-lösningar. För fastighetsägare innebär en anslutning till Stokabs fibernät ökade möjligheter att styra och övervaka drift av fastigheter i realtid vilket både effektiviserar energiförbrukning och minimerar transporter. För hushåll och företag innebär anslutningen ökade möjligheter till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resande, och inte minst användandet av molntjänster. Molntjänster innebär att nyttjandet av datakraft och energianvändning optimeras. Allt mer media konsumeras som tjänst. Vissa tider på dygnet upptar strömmad media runt 50 procent av kapaciteten i operatörernas nät. Att strömma media är betydligt mer miljösmart än att köpa en fysisk produkt som CD, DVD eller bok alla varor som måste tillverkas och transporteras. Det stockholmsbaserade företaget Spotify är ett av de företag som banat väg för detta miljövänliga distributionssätt. Kundernas uppskattning av deras tjänster har lett till att rättighetsinnehavarna numera får en större del av intäkterna från strömmad musik och en mindre del från traditionell försäljning.

11 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «11 Allt fler företag, organisationer och privatpersoner producerar egna TV-program, såväl inspelade som live-sända. Exempelvis har den svenske YouTube-stjärnan PewDiePie (Felix Kjellberg) över 25 miljoner tittare som följer hans program. Speciellt livesändningar av egna TV-program underlättas med fiberbaserat bredband i och med att fibern medger höga uppladdningshastigheter. Energieffektiva insatser Kylluftens väg i de rackhallar som finns i Stokabs knutpunkter styrs numera också mekaniskt. Detta sker med hjälp av plastdraperier i rackgångarna och plastfilm över outnyttjade enheter i racken. Det har resulterat i minskad energiförbrukning motsvarande 6 grader. I och med att den senaste knutpunkten har byggts ut har gymnasieskolan Östra Real uppgraderat sin anläggning som tillvaratar värmen som våra kunders utrustning genererar i knutpunkten. Därmed har skolan halverat behovet av extern värme tillförsel samtidigt som Stokab minimerat behovet av extern kylning. En klimatsmart lösning som alla vinner på. Sättet att bygga en klimatsmart knutpunkt tas tillvara i den nod som byggs i Norra Djurgårdsstaden. I de nya husen byggs inomhusnät av fiber. Detta nät kan lätt anslutas till Stokabs nod. Därmed kan operatörerna placera sin bredbandsutrustning i noden, vilket i sin tur innebär att den värme som utrustningen alstrar kan tillvaratas. Målsättningen är att värma upp den fler familjsfastighet som noden placeras i. Inomhusnät av fiber lägger också grunden för att både hushåll och fastighetsägare ska kunna använda gröna IT-lösningar direkt vid inflyttning. Eget miljöarbete Stokabs miljöarbete syftar till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Ett övergripande mål är bland annat att transporter i största möjligaste mån ska ske med miljöfordon. Material ska tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas och avfall ska omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Stokab köper bara miljövänlig el, har 100 procents miljöfordon exklusive specialfordon, flera tjänstecyklar och även SL-kort för resor i tjänsten. Under året har energieffektiviseringar gjorts i nodutrymmena och knutpunkterna, vilket minskat energiförbrukningen med cirka 10 procent. Stokab jobbar till stor del med entreprenörer och konsulter. För att försäkra oss om att miljöarbetet inte stannar i den egna verksamheten ställs krav på systematiskt miljöarbete hos anbuds - givarna vid upphandlingar. Bland annat ställs krav på att anbudsgivare har ett miljöledningssystem och att eventuella underleverantörer också uppfyller miljökraven. Stokab en miljövänlig idé Fibern är i sig en miljövänlig produkt. En viktig tanke med Stokab är att minska miljöpåverkan. Detta genom att till exempel endast gräva upp gatan en gång och förlägga så pass mycket fiber att alla kan få de fiberförbindelser de behöver utan att själva behöva gräva. Säkerhet, dokumentation och robust nät har alltid varit i fokus för Stokab. Etableringen av nodstrukturen i samband med utbyggnaden till flerfamiljsfastigheter har möjliggjort säkrare och miljövänligare drift av nätet.

12 12» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 STOKABS MEDARBETARE Stokab är ett kunskapsintensivt företag där kunniga och engagerade medarbetare och chefer utgör grunden för verksamheten. Aktivt kundfokus Vi utvecklar organisationen med syfte att nå våra affärs- och verksamhetsmål. För oss handlar det om en övertygelse om att vi alltid kan bli lite bättre i det vi gör och att kundperspektivet ska vara vårt fokus. Därför är våra medarbetares kunskaper och engagemang viktigt för oss. I vårt arbete att ständigt bli bättre genomför vi kontinuerligt utbildningsinsatser för att våra anställda ska kunna bidra och vara i delaktiga i uppfyllelsen av affärs- och verksamhetsmålen. Arbetsmiljö och hälsa Varje medarbetare bidrar till verksamheten och har sina unika förutsättningar. Utifrån detta perspektiv bedriver vi ett hälsoinriktat arbetsmiljöarbete såväl på individ- som gruppnivå. Genom detta är vi övertygade om att vi skapar förutsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Årets sjukfrånvaro uppgick till 1,7 procent av ordinarie arbetstid i koncernen. Det visar att vårt strategiska arbete ger goda hälsoeffekter och bidrar till verksamhetens resultat. Vid årets slut var 93 personer anställda, varav 33 kvinnor och 60 män. Ledningsgruppen består av lika många män som kvinnor. SJUKFRÅNVARON UPPGICK TILL 1,7 % VILKET VISAR ATT VÅRT HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE GER GOD EFFEKT

13 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «13 S:T ERIK KOMMUNIKATION AB S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab och är Stockholms stads interna kommunikationsoperatör. Den enda kund bolaget har är Stockholms stad. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät. Exklusivt nät för Stockholms stad Nätet som S:t Erik Kommunikation driver är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och är avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och sammanhållet. Totalt knyts verksamheter på cirka adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt medarbetare och cirka elever i Stockholms stad uppkopplade. I och med Stokabs fiberanslutning av fler familjshus får även mindre enheter inom Staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning. Driftsansvar för Stockholms LAN-nät S:t Erik Kommunikation har driftansvaret även för LAN-näten inom Staden, både för bolag och förvaltningar. Driftansvaret sträcker sig över både den elektroniska utrustningen, det tillhörande passiva fastighetsnätet och det trådlösa nätverket. S:t Erik Kommunikation är ett upphandlande bolag som konkurrensutsätter utbyggnaden, driften av kommunikationsnätet samt de tillhörande passiva näten (LAN). Det är inte bara människor som behöver uppkoppling. En stor mängd teknisk utrustning behöver kunna koppla upp sig för att styras, leverera mätresultat, larma om händelser, genomföra betalningar etc. Exempel på sådant tekniknät finns i garage. Här är ett exempel från garaget under Tele2-arenan, en arena som är en av Europas bäst uppkopplade arenor.

14 14» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari decembeer Verksamheten Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är konkurrensneutralt och ska tillhandahålla ett nät som är öppet för alla på likvärdiga villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen. Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning. I Stokabs verksamhet ingår vidare att på uppdrag av Stockholms stad administrera, driva och utveckla stadens samlade kommunikationsnät för såväl administration som det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och kultur samt ett kommunikationsnät för Stockholms stads styrning av gatubelysning. Denna verksamhet bedrivs i ett helägt dotterbolag, S:t Erik Kommunikation AB. Väsentliga händelser under året Resultat före skatt 2013 ökade med 1 procent till 175 mkr jämfört med 2012 vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet berodde på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en låg kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. Orderingången uppgick till 274 mkr. Samtliga kundkategorier har under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bredbandskrävande tjänster. Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsättningen att öka och uppgick till 705 mkr vilket är 3 procent (19 mkr) högre än föregående år. Väsentliga händelser efter balansdagens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. Styrelseförändringar Inga styrelseförändringar har inträffat under året. Personalfrågor Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2013 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 1,7 procent. Miljöfrågor Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och strukturera förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste insats är att minska påverkan på miljön genom att samordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat före disp. o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 9,2% 9,4% 9,5% 11,3% 11,5% Investeringar

15 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «15 Investeringar Årets investeringar uppgick till 172 mkr (332 mkr) inklusive ett minskat lager med 2 mkr. I huvudsak består investeringarna av utbyggnad av nät till flerfamiljsfastigheter i Stockholms ytterstad. Pågående nyanläggningar uppgick vid årets slut till 206 mkr (439 mkr), vilket är 233 mkr lägre än vid årets ingång. Finansiering Finansieringen av investeringarna har skett genom egna och lånade medel. Total upplåning uppgick vid periodens slut till 897 mkr (1 164mkr). Finansnettot för 2013 blev -28 mkr vilket är 19 procent (5 mkr) bättre än föregående år. Detta förklaras huvudsakligen av en lägre ränta. Framtida utveckling Ledningens utmaning är att utifrån en tydlig strategi och med en på affärsmannaskap grundad verksamhet vidareutveckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i Stockholmsregionen, som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiberutbyggnaden för hushållens och företagens behov i centrum. Därmed skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten mellan samhälle, hushåll och näringsliv. Vinstdisposition (kr) Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade medel Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överföres Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges.

16 16» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNRESULTATRÄKNING (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Reavinst, av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Skatt hänförlig till tidigare år Årets skatt ÅRETS RESULTAT

17 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «17 KONCERNBALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderbolag - 43 Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Tillgodohavande koncernkonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 18» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria medel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Kortfristiga skulder Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «19 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0

20 20» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Överavskrivningar Resultat före skatt Föregående års skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT 9 0

21 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «21 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Maskiner och inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

22 22» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 9 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Överavskrivning Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Kortfristiga skulder Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

23 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «23 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning/ minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0 Utnyttjad checkkredit uppgår till 897 mkr, vilket förklarar att de likvida medlen vid årets utgång är 0 kr.

24 24» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 Tilläggsupplysningar NOT 1. Allmänt Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisning och koncernredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BFN:s allmänna råd. Redovisningsrådets rekommendation nr 9 avseende inkomstskatter och nr 17 avseende nedskrivningar har tillämpats. Koncerninterna räntor Riksdagen har i slutet av 2012 tagit beslut om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Stockholms Stad för mot bakgrund av de nya reglerna en dialog med skatteverket om huruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms Stad. I bokslutet per 31 december 2013 har räntekostnaderna till fullo bedömts vara avdragsgilla. Finansiella nyckeltal Räntabiliteten på totalt kapital beräknas: (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader)/ Genomsnittlig balansomslutning. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Koncernredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagens 7:e kapitel. Samtliga förvärv av företaget är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken skrivs av över uppskattad livslängd. I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Minoritetsandel av nettovinst och eget kapital i delvis ägda dotterföretag redovisas separat vid beräkningen av koncernens nettovinst och eget kapital. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Intäktsredovisning Nettoomsättningen består av intäkter från upplåtelse av fiberförbindelser som intäktsredovisas linjärt över upplåtelseavtalets löptid. Förskottsfakturerade upplåtelseavgifter redovisas som förutbetald intäkt. Väsentliga engångsavgifter periodiseras över upplåtelseavtalens löptid. Nedskrivningar och reverseringar Redovisat värde för materiella anläggningstillgångar granskas beträffande eventuell värdeminskning när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna eller de kassagenererande enheterna ned till det återvinningsbara beloppet. Det återvinningsbara beloppet för materiella anläggningstillgångar motsvarar det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av att de förväntade framtida kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För tillgångar som inte till övervägande del genererar oberoende kassainflöden fastställs det återvinningsbara beloppet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Reversering av nedskrivning sker när grunderna, helt eller delvis, för nedskrivningen har bortfallit. Reverseringar redovisas i resultaträkningen. Pensioner Koncernen tillämpar ett premiebaserat tjänstepensionssystem. Alla anställdas pensionsåtaganden är tryggade via tjänstepensionsförsäkring. VD erhåller pension i enlighet med reglerna för KAP-KL samt en kompletterande avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för chefer inom Stockholms Stad. Den kompletterande chefspensionen är en tilläggspension till KAP-KL som innebär en avsättning motsvarande 15 procent av lönen. Avsättningen kan användas till temporär pension före 65 års ålder. Flertalet bolag i Stockholms Stadshus AB har sina pensionsåtaganden försäkrade i S:t Erik Livförsäkringsbolag AB som har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av pensioner inom bolagskoncernen. De avtal som är försäkrade är KAP-KL (tidigare PFA), PA-KFS och FA-KL. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till historiska anskaffningsvärdet med tillägg för ackumulerade uppskrivningar samt med avdrag för ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar. Mark avskrivs inte. Avskrivning sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningar % Balanserade utvecklingskostnader 20% 20% Inventarier, verktyg, instrument 20% 20% Kommunikationsutrustning 20% 20% Markinventarier, installationsmaterial 20% 20% Markinventarier, kabel 10% 10% Markinventarier, kanalisation 5% 5% Koncernfordringar och skulder I enlighet med koncerngemensamma redovisningsprinciper gällande inom Stockholms Stadshus AB har inte koncernfordringar och skulder mot samma juridiska person nettoredovisats. Ägarförhållanden AB Stokab är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB ( ), säte i Stockholm.

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2001 VD-kommentar sid 4 Marknad sid 7 Teknik och produkter sid 11 Personal och miljö sid 12 Förvaltningsberättelse sid 15 Resultaträkning sid 18 Balansräkning sid 19 Kassaflödesanalys sid

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Året i korthet sid 3 VD har ordet sid 4 Verksamhetsidé sid 6 Kabelförläggning till Gotland sid 8 Marknad sid 9 Teknik och utbyggnad sid 12 Tjänster sid 13 Medarbetare sid 15 Miljö och

Läs mer

Stokab i korthet. Innehåll. Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad.

Stokab i korthet. Innehåll. Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad. Stokab Årsredovisning 2004 Stokab i korthet Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad. Stokabs verksamhet syftar till att främja

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar.

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar. Årsredovisning 2014 Många snackar. Vi lyssnar. Innehåll 03 05 06 08 18 20 23 24 26 27 28 29 31 32 33 39 54 55 56 58 59 Bredband2 i korthet Detta är Bredband2 VD har ordet Marknad Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

LJUSET. Årsredovisning 2014

LJUSET. Årsredovisning 2014 LJUSET i Alingsas Årsredovisning 2014 Årsredovisning Alingsås Energi 2014 1 Ljuset i Alingsås! Temat för 2014 års upplaga av Alingsås Energis årsredovisning är Ljuset i Alingsås. Med det mångbottnade anslaget

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 I C T- I N F R A S T R U K T U R F Ö R A L L A Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB S T O K A B I K O R T H E T Innehåll 3 2005 i korthet Stokab ägs

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Innehåll. Året i korthet

Innehåll. Året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Årets händelse invigningen av Energiknuten 3 Ökad samverkan till nytta för våra invånare 4 Kraftpaket för både el och värme 6 Krafttag för klimat och miljö 7 Regleringen central

Läs mer

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 V I K T I G A H Ä N D E L S E R - V D H A R O R D E T - A C A D E M E D I A K O N C E R N E N - V Ä R D E S K A P A N D E - O R G A N I S A T I O N E N - M A R K N A

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer