Synpunkter på EU-kommissionens grönbok om en europeisk kapitalmarknadsunion (dnr. Fi2015/1009)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter på EU-kommissionens grönbok om en europeisk kapitalmarknadsunion (dnr. Fi2015/1009)"

Transkript

1 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Stockholm Yttrande Stockholm Synpunkter på EU-kommissionens grönbok om en europeisk kapitalmarknadsunion (dnr. Fi2015/1009) Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig om den europeiska kommissionens grönbok om en europeisk kapitalmarknadsunion. Yttrandet inskränker sig i huvudsak till de frågor som berör försäkringsföretag i egenskap av institutionell investerare. När det gäller kapitalkravsregler har vi fokuserat endast på reglerna i det kommande Solvens II-regelverket, eftersom det fortfarande är osäkert hur en kommande tjänstepensionsreglering kan komma att se ut. Frågor 1) Beyond the five priority areas identified for short-term action, what other areas should be prioritised? Ett område som försäkringsindustrin anser bör prioriters på kort sikt är en översyn av kapitalkraven i Solvens II avseende sådana tillgångsklasser som infrastruktur, investeringar i små och medelstora företag och värdepapperisering. Kapitalkraven spelar en viktig roll i försäkringsföretagens investeringsbeslut. Den nuvarande utformningen av kapitalkraven i Solvens II (genom delegerade akter) överskattar den finansiella risken i vissa tillgångar och är därför omotiverat höga. Detta minskar försäkringsföretagens incitament att investera i dessa tillgångar. Kapitalkraven bör därför ses över så att de bättre reflekterar den underliggande risken i tillgångarna. 2) What further steps around the availability and standardisation of SME credit information could support a deeper market in SME and start-up finance and a wider investor base? 3) What support can be given to ELTIFs to encourage their take up? 4) Is any action by the EU needed to support the development of private placement markets other than supporting market-led efforts to agree common standards? Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Nej, EU bör enbart stödja marknadsledda initiativ. Om ytterligare åtgärder ska vidtas bör dessa dra lärdom av de åtgärder som redan har genomförts i vissa medlemsländer, t.ex. Euro PP charter i Frankrike eller Schuldscheindarlehen i Tyskland. 5) What further measures could help to increase access to funding and channelling of funds to those who need them? 6) Should measures be taken to promote greater liquidity in corporate bond markets, such as standardisation? If so, which measures are needed and can these be achieved by the market, or is regulatory action required? 7) Is any action by the EU needed to facilitate the development of standardised, transparent and accountable ESG (Environment, Social and Governance) investment, including green bonds, other than supporting the development of guidelines by the market? Nej. EU bör enbart stödja utarbetandet av riktlinjer genom marknaden. Många försäkringsföretag har redan implementerat ESG-kriterier som en del av sin strategiska tillgångsallokering. Efterlevnad och inkludering av ESG-kriterier som en del av bolagsstyrningen är en företagsspecifik fråga och bör inte bli ett bindande krav. 8) Is there value in developing a common EU level accounting standard for small and medium-sized companies listed on MTFs? Should such a standard become a feature of SME Growth Markets? If so, under which conditions? 9) Are there barriers to the development of appropriately regulated crowdfunding or peer to peer platforms including on a cross border basis? If so, how should they be addressed? 10) What policy measures could incentivise institutional investors to raise and invest larger amounts and in a broader range of assets, in particular long-term projects, SMEs and innovative and high growth start-ups? Försäkringsföretagens investeringsbeslut styrs i första hand av hur enskilda tillgångsslag passar in i deras investeringsfilosofi och vilken uppfattning de har om enskilda tillgångarnas förväntade avkastning och risk. Men investeringsbeslutet påverkas också av hur kapitalkraven är utformade. Om kapitalkraven är omotiverat höga minskar försäkringsföretagens incitament att investera i dessa tillgångar. Den nuvarande utformningen av kapitalkraven i Solvens II för långsiktiga investeringar såsom infrastruktur och små och medelstora företag (aktier och lån) överskattar den finansiella risken i dessa tillgångar och är därför omotiverat höga. 2 (6)

3 Kapitalkraven för dessa tillgångar bör ses över som en del i uppföljningen av denna grönbok. Även kapitalkraven för värdepapperisering är omotiverat höga och bör ses över. En annan faktor som påverkar försäkringsföretagens investeringsbeslut är det allmänna investeringsklimatet. Infrastrukturinvesteringar och långsiktiga investeringar i små och medelstora företag görs över längre tidsperioder, ofta upp till år, och påverkas därför av osäkerhet kring legala och politiska risker. Tidigare erfarenheter från europeiska infrastrukturprojekt visar att regeringar ibland har ändrat på skatte- och tariffregler retroaktivt, vilket har medfört att de kassaflöden som investerarna hade räknat med när de gick in i projektet kom att ändras. Politiska och legala risker är svåra att bedöma och kan lätt omkullkasta risk- och avkastningsprofilen för en investering. Om osäkerheten ökar om dessa risker kommer investerarnas uppfattning om risken i ett visst projekt att öka. Att försöka minska den legala och politiska risken, t.ex. genom en uttalad viljeinriktning för en mer stabil regelmiljö, är därför viktigt. 11) What steps could be taken to reduce the costs to fund managers of setting up and marketing funds across the EU? What barriers are there to funds benefiting from economies of scale? 12) Should work on the tailored treatment of infrastructure investments target certain clearly identifiable sub-classes of assets? If so, which of these should the Commission prioritise in future reviews of the prudential rules such as CRDIV/CRR and Solvency II? 13) Would the introduction of a standardised product, or removing the existing obstacles to cross-border access, strengthen the single market in pension provision? Produktutveckling är en del av försäkringsföretagens affärsverksamhet. Att introducera en ny produkt är ett beslut som fattas först efter noggranna analyser av marknadsläget, risker, lönsamhet, etc. Det är därför svårt att i nuläget säga om en standardiserad produkt för personliga pensioner skulle stärka den inre marknaden för pensionsgivare eller ej. 14) Would changes to the EuVECA and EuSEF Regulations make it easier for larger EU fund managers to run these types of funds? What other changes if any should be made to increase the number of these types of fund? 15) How can the EU further develop private equity and venture capital as an alternative source of finance for the economy? In particular, what measures could boost the scale of venture capital funds and enhance the exit opportunities for venture capital investors? 3 (6)

4 16) Are there impediments to increasing both bank and non-bank direct lending safely to companies that need finance? 17) How can cross border retail participation in UCITS be increased? 18) How can the ESAs further contribute to ensuring consumer and investor protection? ESAs har breda och tillräckliga mandat rörande konsument- och investerarskydd. En utvidgning av mandaten är därför inte nödvändig. Man måste här särskilt beakta att de nationella tillsynsmyndigheterna är de som är närmast kunder, produkter och marknader och därför är de som bäst kan bedöma behovet av åtgärder. 19) What policy measures could increase retail investment? What else could be done to empower and protect EU citizens accessing capital markets? 20) Are there national best practices in the development of simple and transparent investment products for consumers which can be shared? 21) Are there additional actions in the field of financial services regulation that could be taken ensure that the EU is internationally competitive and an attractive place in which to invest? 22) What measures can be taken to facilitate the access of EU firms to investors and capital markets in third countries? 23) Are there mechanisms to improve the functioning and efficiency of markets not covered in this paper, particularly in the areas of equity and bond market functioning and liquidity? 24) In your view, are there areas where the single rulebook remains insufficiently developed? 25) Do you think that the powers of the ESAs to ensure consistent supervision are sufficient? What additional measures relating to EU level supervision would materially contribute to developing a capital markets union? 4 (6)

5 ESAs har tillräckliga mandat för att säkerställa konsistent tillsyn. När det gäller EIOPA är det även här (se även fråga 18) viktigt att beakta att det är de nationella tillsynsmyndigheterna som har det huvudsakliga ansvaret för tillsynen. En ändring i det avseendet bör inte ske och EIOPAs uppgifter bör därför framför allt vara att främja en harmoniserad tillämpning av EU-reglering. 26) Taking into account past experience, are there targeted changes to securities ownership rules that could contribute to more integrated capital markets within the EU? 27) What measures could be taken to improve the cross-border flow of collateral? Should work be undertaken to improve the legal enforceability of collateral and close-out netting arrangements cross-border? 28) What are the main obstacles to integrated capital markets arising from company law, including corporate governance? Are there targeted measures which could contribute to overcoming them? Svensk Försäkring ser inte något behov av åtgärder på EU-nivå när det gäller bolagsrätten i syfte att främja integration av kapitalmarknaderna. När det gäller det pågående initiativet på EU-nivå rörande direktivet om aktieägares rättigheter har den europiska försäkringsbranschen påtalat faran med alltför långtgående krav på försäkringsföretagen. 1 Exempelvis skulle ett krav på försäkringsföretagen att årligen redovisa sin ägarstyrningspolicy och hur den har genomförts under året för vart och ett av de företag som försäkringsföretaget äger aktier i innebära en betydande administrativ börda för försäkringsföretagen utan att det för den skull skulle medföra någon motsvarande nytta för försäkringstagarna. 29) What specific aspects of insolvency laws would need to be harmonised in order to support the emergence of a pan-european capital market? 30) What barriers are there around taxation that should be looked at as a matter of priority to contribute to more integrated capital markets within the EU and a more robust funding structure at company level and through which instruments? Svensk Försäkring anser att den finansiella transaktionsskatt (FTT) som kan komma att införas i elva av EU-länderna kommer att utgöra ett hinder för en mer integrerad kapitalmarknad inom EU. En FTT ökar kostnaderna för finansiella transaktioner; kostnader som kommer att få betalas av bland andra försäkringstagare och pensionssparare. Sverige står förvisso utanför FTT- 1 Se Insurance Europe s positionspapper om översynen av direktivet om aktieägares rättigheter (http://www.insuranceeurope.eu/uploads/modules/publications/comments-to-ec-proposal-to-revise-theshareholders-rights-directive.pdf). 5 (6)

6

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

31 januari 2011. Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt

31 januari 2011. Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt Utrikesdepartementet Enheten för främjande och inre marknad 103 33 Stockholm 31 januari 2011 Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt De svenska handelskamrarna har emottagit

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Mat och marknad. - offentlig upphandling. Konkurrensverkets rapportserie 2011:4

Mat och marknad. - offentlig upphandling. Konkurrensverkets rapportserie 2011:4 Mat och marknad - offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:4 Konkurrensverket april 2011 Per-Arne Sundbom ISSN-nr 1401-8438 E-print AB, Stockholm 2011 Foto: Dag Sundberg/Getty Images Förord

Läs mer

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

Effektivare regelverk inom EU

Effektivare regelverk inom EU Effektivare regelverk inom EU Författare: Andrea Femrell Maj 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar i rapporten 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Klimatpolitikens gordiska knut dags för ett Alexanderhugg?

Klimatpolitikens gordiska knut dags för ett Alexanderhugg? dags för ett Alexanderhugg? Allan Larsson Underlag för seminariet Byt strategi i klimatpolitiken med Global Utmaning i Almedalen 5 juli 2011 Innehållsförteckning Executive summary s. 3 Förord s. 4 1. En

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013 Ur detta nummer: Förväntningar på riskhantering: Åtta måsten för styrelse och ledning BEPS hårdnande attityder till internationell skatteplanering

Läs mer

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Rapport 2013:4 Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden - inlåning, bolån och fonder Konkurrensverkets rapportserie

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Stockholm i november 2009. Lars Heikensten Ordförande för ESO

Stockholm i november 2009. Lars Heikensten Ordförande för ESO Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna Malin Björkmo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:4 Finansdepartementet Förord När det svenska ålderspensionssystemet

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer