Digitaalinen sisämarkkina Euroopalle-strategia Strategin En digital inre marknad för Europa. Sammandrag av remissrundan Lausuntokierroksen yhteenveto

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitaalinen sisämarkkina Euroopalle-strategia Strategin En digital inre marknad för Europa. Sammandrag av remissrundan Lausuntokierroksen yhteenveto"

Transkript

1 Digitaalinen sisämarkkina Euroopalle-strategia Strategin En digital inre marknad för Europa Sammandrag av remissrundan Lausuntokierroksen yhteenveto

2 Kommissionens strategi COM(2015) 192 final Strategin bygger på tre grundpelare: 1. Bättre tillgång till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag inom hela EU. 2. Rätt förhållanden för att digitala nät och tjänster ska blomstra. 3. Maximerad tillväxtpotential för den digitala ekonomin i EU.

3 Upphovsrättspaketet Förflyttbarhet (över gränser) av lagligen införskaffat innehåll Gränsöverskridande tillgång till lagligen köpta nättjänster med beaktande av rättigheternas värde på det audiovisuella området Ökad rättssäkerhet genom att harmonisera vissa inskränkningar (t.ex. undervisning och forskning samt data mining) Klargörande av reglerna som gäller tjänster som förmedlar innehåll på nätet Uppdatering av säkerställandet av immaterialrättigheter genom att koncentrera sig på intrång i kommersiell omfattning (follow the moneyapproach) och fungerande verkställighet över gränser Dessutom förnyelse av satellit- och kabel-tv-direktivet, AVMSdirektivet och övergripande analys av nätplattformarnas roll på marknaden och bekämpande av olagligt innehåll på nätet

4 Behandlingen av strategin i statsrådet Statsrådets kansli har det övergripande ansvaret för statsrådets koordinerade viljebildning UKM ordnade en remissrunda för att få in synpunkter inom området för upphovsrätt och kulturpolitik. Ca 50 utlåtanden från representater för upphovsmän, producenter och förlag, tjänsteleverantörer, kulturinstitutioner och lärosäten samt offentliga myndigheter Många frågetecken kring ett initiativ för att förhindra geoblocking och säkra gränsöverskridande tillgång till lagligen införskaffat innehåll (portability) -> målsättningen är bra, men oklart hur man har tänkt reglera det

5 Sammandrag av remissrundan

6 Upphovsmän och arbetstagarorganisationer Skälig ersättning bör garanteras Skådespelarförbundet: skyddstiden för skådespelares närstående rättigheter bör förlängas och skådespelare ges en icke-överlåtbar ersättningsrätt Sanasto: Ersättningsnivå och allmänna villkor borde avtalas genom kollektivavtal Suomen kirjailijaliitto: Ett särskilt problem är den dåliga insynen i ersättningar för digital försäljning Nya inskränkningar (eller harmonisering av inskränkningar) behövs inte Data mining är ett oklart begrepp Grafia: även minnesorganisationernas digitalisering bör ske genom licensiering, ej upphovsrättsinskränkningar Sanasto: Marrakesh-fördraget ger inte orsak till lagstiftning (harmonisering av inskränkning) på EU-nivå Finlands svenska författarförening: Viktigt att se till att endast de grupper får tillgång till verken som verkligen är berättigade till det Sanasto: Biblioteksutlåning av e-böcker bör ej ske på basis av inskränkning, utan låta bibliotekslicensieringen utvecklas

7 Upphovsrättsintrång på Internet bör stävjas Förmedlare bör ha utökat ansvar för innehåll som förmedlas Marknadsförare och betaltjänster bör delta i stävjandet av illegala websidor Förbudsförelägganden bör kunna verkställas gränsöverskridande Upphovsmännens rätt att besluta om verkets territoriella användning får inte begränsas Behovet av gränsöverskridande tillgång till innehåll kan lösas genom avtal Förutsättningarna för start up-företag på kulturområdet att fungera på de inre marknaderna bör förbättras Små språk- och kulturområdens särdrag bör beaktas Prioritetsordningen bör ändras: huvudsaken skulle vara att i första hand följa upp att upphovsrättslagstiftningen iakttas (enforcement) Kopiosto: Satellit- och kabeldirektivet kunde omfatta sändarföretags nätsändningar.

8 Producenter, mediebolag Strategin bör koncentrera sig på åtgärder som ökar tillväxt och europeiska företags konkurrenskraft i den globala verksamhetsmiljön. I och för sig positiva till tanken att konsumenter skall ha gränsöverskridande tillgång till lagligen införskaffat innehåll, men detta kräver ej reglering; tjänsterna bör utvecklas på marknadens villkor finns det efterfrågan utvecklas nog tjänsterna AV-producenterna oroliga över att finansieringen försvåras Geoblocking får inte leda till att man måste verka på hela EU-området eller skaffa rättigheter för hela EU-området. Sanoma: Man bör trygga tillgång till inhemskt innehåll för den egna befolkningen. Att frångå territorialitetsprincipen skulle undergräva möjligheten att tillgängliggöra innehåll för små språk- och kulturområden

9 Nya inskränkningar (eller harmonisering av inskränkningar) behövs inte Undervisnings- och forskningsbehov samt data mining kan sköta genom avtal Åtgärder för att verkställa upphovsrätten understöds Vad gäller tjänsteleverantörers ansvar bör man utreda OTT-tjänsters och social medias ansvar för innehåll Man borde våga titta på nya licensieringsmodeller, som bättre överensstämmer med konsumenternas behov Särskilt frågan om licensiering baserad på verklig publik, inte potentiell publik

10 Europeiska innehållsproducenters konkurrenskraft skulle förbättras genom en sänkt moms på innehållsprodukter Dataskyddslagstiftningen bör vara balancerad och möjliggöra utveckling av bättre tjänster för konusmenterna Delade åsikter om ursprungslandsprincipen i samband med Satkabdirektivet och frågan om att inbegripa nätsändningar AMVS-direktivet Bör inte utvidgas att gälla kommersiell radio (Radiomedia) bör även i fortsättningen möjliggöra listed events-listor (YLE) bör även i fortsättningen basera sig på ursprungslandsprincipen (YLE) MTV: sändarföretag borde ha ett omfattande signalskydd VKL, Sanoma: förlagen borde jämställas med producenter inom andra områden och få ett eget skydd

11 Neogames Regleringen bör vara teknologi-, affärsmodells- och innehållsneutral Behövs ett verksregister på EU-nivå, där rättsinnehavarna kan registrera sina rättigheter ifall de vill Moraliska rättigheter borde föråldras i samma takt som de ekonomiska Territoriell licensiering av musik måste upphöra Tvingande inskänkningar behövs för att rädda det europeiska digitala kulturarvet och för forskning och undervisning Piratism är inte ett problem; upphovsrätten borde istället koncentrera sig på att möjliggöra innovationer och nya affärsmodeller Nätneutralitetsprincipen måste försvaras

12 Näringslivet och tjänsteleverantörer Bra att man betonar tillväxt och innovation Företagens verksamhetsmöjligheter och stödjandet av digitalisering bör befrämjas Gällande åtgärderna har man alltför stor betoning på lagstiftning, behövs mera betoning på att minska regleringen Utvecklingen skall vara marknadsbaserad, reglering endast då det verkligen behövs Konsekvensbedömningar bör göras Eventuell reglering bör vara teknologineutral Det är viktigt att upphovsrätten verkställs på ett balanserat och ändamålsenligt sätt I första hand skall piratism stävjas genom att öka laglig tillgång till innehåll Ficom: förslag att utöka operatörernas ansvar för upphovsrättsintrång bör stävjas EK: däremot bör man utreda OTT-tjänsternas ansvar och reglera dem på ett sätt som är förenligt med nuvarande ansvarsprinciper EK: upphovsrättsersättningarna är inte en del av upphovsrättens verkställighet och borde inte inkluderas. Istället borde ersättningar för användning såsom tidigare avtalas mellan parterna.

13 Frågorna kring geoblocking bör utredas närmare Begreppet geoblocking är oklart Man skall inte vara tvungen att tillgängliggöra tjänster inom hela EU Man borde våga titta på nya licensieringsmodeller, som bättre överensstämmer med konsumenternas behov RadioMedia: det borde gå att licensiera från en enda aktör på ett transparent sätt för både off-line och on-line användning Teknologi-industrin: territoriell licensiering motsvarar inte nödvändigtvis konsumenternas behov; direkt licensiering skulle förenkla Revision av satellit- och kabeldirektivet är nödvändig tre viktiga principer: teknologineutralitet, ursprungslandsprincipen, klargörande av vidaresändningsbegreppet Tudelat förhållande till upphovsrättens inskränkningar EK: inskränkningar sekundära i förhållande till avtal; internationella avtal bör följas; harmonisering endast där nödvändigt FiCom: ny inskränkning till förmån för data-analytik bör utredas

14 Utbildnings- och kultursektorn Upphovsrättslagstiftningen är komplicerad. Harmonisering och simplifiering behövs. Behövs fungerande inskränkningar för undervisning och forskning, även på nationell nivå Digitaliseringen bör stödas Det finns ett behov av harmoniserad lagstiftning om data mining på EU-nivå Som utgångspunkt för utvecklandet av den europeiska upphovsrättslagstiftningen bör man ta regler som möjliggör öppen forskning och som beaktar de kommersiella intressena Man bör fortsättningsvis understöda digital innehållsproduktion på nationell och EU-nivå

15 IPR University Center Utgångspunkten för regleringen skall vara teknologineutral Upphovsmannen bör ha rätt att bestämma om verket skall distribueras till en ny publik begränsningar med hänvisning till upphovsrätt som baserar sig på teknologi eller geografiskt område är problematiskt både med tanke på teknologineutralitet och sund konkurrens, ifall verket inte samtidigt sprids till en ny publik Samtidigt bör man röja hindren även på andra områden, t.ex. telelagstiftningen (koncessionssystemet) Detta skulle möjliggöra att TV-bolag fritt skulle fungera inom EU Segmenteringen skulle inte vara baserat på geografiska områden utan t.ex. olika konsumentgrupper Problematiskt att upphovsrättens inskränkningar olika i olika länder Detta har kulturella och historiska skäl, och därmed är vissa olikheter nödvändiga Regleringen borde basera sig på allmänna principer och regler istället för kasuistisk reglering

16 Konsumenterna (KKV) Viktiga frågor är innehålls och tjänsters tillgänglighet och samverkansförmåga, äganderätt till information och persondata, avtalspartens identifiering (t.ex. minderåriga), förmedlarnas och ansvarsinstansernas stora skara samt upphovsrätten. Nät-PVR-tjänster, upphovsrättens inskränkningar, kopiering för privat bruk och kopieringsersättningen, UGC. Förändringar: från kopiering till streaming, sociala medier, molntjäster

17 Vad behövs? Rätt att ta emot och konsumera olika slags innehåll oberoende av tekologi eller apparat eller geografiska områden. Inskränkningar till förmån för konsumentanvändare och EULA:n borde tolkas konsumentvänligt Konsumenten skall ha rätt till information om begränsningar i samverkansförmåga mellan apparater, tjänster och innehåll eller särskilda begränsingar som påverkar samverkansförmågan Geoblockning i princip negativt för konsumenten kan också leda till kringgående av geografiska begränsningar på förbjudet sätt (t.ex. användning av Netflix genom VPN från annat land än avtalat) understöder dock ej reglering som skulle leda till krav på EUomfattande licenser

18 Kommunikationsministeriet: Övriga myndigheter Upphovsrättsregleringan skall möjliggöra nya innovativa tjänster och produkter Kommissionens stategi om möjlighet att flytta innehåll över gränsen understöds. Understöder även förenkling av licensiering och ökad rättssäkerhet. Får inte leda till att företagen måste skaffa EU-omfattande licenser Understöder att satellit- och kabeldirektivet utvidgas att omfatta audiovisuella nätsändningar Utrikesministeriet: Upphovsrättsliga lösnignar måste vara förenliga så väl med EU-lagstiftning som med internationella och bilaterala avtal. Kommunförbundet: Upphovsrättslösningarna kan ha stor betydelse för kommunerna, som ansvarar för utbildning Kommunverkningarna bör utredas Kyrkostyrelsen Understöder strategin

19 Ahvenanmaan maakuntahallitus Maakuntahallitus kannattaa EU-toimia geoblokkauksen osalta Tekninen kehitys on vaikeuttanut kielellisten vähemmistöjen mahdollisuuksia saada pääsyä ohjelmasisältöön omalla kielellään Ahvenanmaata tulisi voida liittää tekijänoikeusalueeseen maantieteellisistä rajoista poiketen tai rajat ylittävä pääsy ohjelmasisältöön muutoin turvata.

20 Vad sker härnäst? Strategin behandlas av Europeiska ministerrådet Kommissionen förväntas framlägga direktivförslag om modernisering av upphovsrätten innan slutet av detta år

KLYS och Copyswedes gemensamma synpunkter på EU-kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i EU

KLYS och Copyswedes gemensamma synpunkter på EU-kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i EU 2011-11-18 KLYS och Copyswedes gemensamma synpunkter på EU-kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i EU Presentation KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd -

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

CONTENT FLATRATE-SYSTEMET: EN LÖSNING PÅ PROBLEMET MED OLAGLIG FILDELNING?

CONTENT FLATRATE-SYSTEMET: EN LÖSNING PÅ PROBLEMET MED OLAGLIG FILDELNING? GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK DIREKTORAT B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK KULTUR OCH UTBILDNING CONTENT FLATRATE-SYSTEMET: EN LÖSNING PÅ PROBLEMET MED OLAGLIG FILDELNING? SAMMANFATTNING

Läs mer

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Daniel Westman (red) Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2002:1 2002 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck: Nykopia

Läs mer

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Förord Enligt Justitiedepartementets promemoria den 15 augusti 2006, Ju2006/6767/P, Uppdrag angående upphovsrätten på Internet, gavs numera hovrättslagmannen

Läs mer

Sammanfattande synpunkter

Sammanfattande synpunkter Sundbyberg 2009-02-27 Vår referens: Mia Ahlgren Diarienummer 09 Ange diarienummer vid all korrespondens Helena Strömbäck Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Kopia maria.solberg@enterprise.ministry.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.7.2013 COM(2013) 547 final 2013/0264 (COD) C7-0230/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna 2 INNEHÅLL 1 Medborgaren som konsument i ett föränderligt samhälle... 3 2 Utgångspunkterna för

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 januari 2005 (21.1) (OR. en) 5161/05 Interinstitutionellt ärende: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 NOT från: Rådets generalsekretariat till:

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.6.2012 SWD(2012) 146 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN i syfte att fastställa riktlinjer för tillämpningen av artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG om tjänster

Läs mer

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80.

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80. BUS årsstämma 2015 Tid fredagen den 22 maj klockan 13.00. Plats Bildorganisationernas lokaler på Hornsgatan 103, plan 10. OSA till osa@bus.se eller skicka in talongen i den kallelse du fick per post. För

Läs mer

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT

EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT SAMMANFATTNING För närvarande finns det över 350 miljoner kort i omlopp i euroområdet. Dessa används vid mer än 12 miljarder betalningar och 6 miljarder kontantuttag

Läs mer

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att informationssamhällsbalken

Läs mer

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 Europa står inför stora utmaningar. Konflikter pågår runt om i världen.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer