Statistik Riskkapitalmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik Riskkapitalmarknaden"

Transkript

1 Statistik 213:7 Riskkapitalmarknaden i Sverige 213

2 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon Telefax E-post För ytterligare information kontakta Sofia Avdeitchikova Telefon E-post Dnr 213/167

3 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Innehåll Sammanfattning... 5 Summary Inledning Bakgrund Disposition Data och avgränsningar Begrepp och definitioner Generella analyser Investeringsvolymer och dess utveckling Branschfördelning och utveckling under Investeringar i olika faser Portföljbolagen fördelade efter storlek Regional fördelning av riskkapitalet Fördjupade analyser Investeringar i Cleantech Svenskt/utländskt kapital Slutsatser Källor Bilaga 1. Tabeller

4

5 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Sammanfattning Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser i Sverige visar en tydlig nedåtgående trend, visar data från Svenska riskkapitalföreningen (SVCA). Från toppnivåerna på ca 4,8 miljarder kronor år 28 har investeringsvolymen gått ner till drygt 1,8 miljarder kronor år 212, en tapp på över 6 %. Den privata delen står för den största minskningen (från ca 3,7 miljarder kronor 28 till drygt en miljard kronor 212). Volymerna av de offentliga riskkapitalinvesteringarna har legat någorlunda stabilt runt en miljard per år under , men gick ner till ca 8 miljoner år 212. År 212 var Data och konsumentelektronik den största branschen för riskkapitalinvesteringar, som totalt attraherade 35 % av investeringsvolymen. Andra stora branscher det året har varit Life Sciences (31 %), Kommunikation (11 %), Affärsrelaterade och industriella produkter (9 %) samt Energi och miljöteknik (4 %). I jämförelse med 27 kan man konstatera att investeringar i Life Sciences har minskat, medan investeringar i Data och konsumentelektronik har ökat under denna period. Vidare finns det stora skillnader mellan privat och offentligt riskkapital i termer av branschfördelning. Detta är särskilt tydligt inom Data och konsumentelektronik, där det privata kapitalet är klart störst, och Affärsrelaterade och industriella produkter och Energi och miljöteknik där det offentliga kapitalet tvärtom är dominerande. De allra flesta investeringarna görs i start-up fasen, tätt följt av investeringar i expansionsfasen. Endast ca 3 % (totalt ca 54 miljoner kronor) av kapitalet investerat 212 gick till företag i sådd-fasen; en andel som har varit någorlunda stabil under perioden Fördelningar av investeringar på de olika faserna är ungefär samma för det privata och offentliga kapitalet. Däremot finns det en större skillnad mellan det privata och offentliga kapitalet vad gäller storlek på portföljföretagen. De offentliga riskkapitalaktörerna allokerar största delen av sitt kapital (61 %) till företag med -9 anställda (jämfört med 46 % för det privata riskkapitalet) medan bland privata riskkapitalbolagen är det investeringar i företag med 1-49 anställda som är störst (51 % av kapitalet jämfört med 35 % av det offentliga). Riskkapitalinvesteringar är starkt koncentrerade till Stockholm, där över hälften av allt riskkapital investerades år 211. Totalt står storstadsregionerna (Stockholm, Västsverige och Sydsverige) för ca 82 % av den totala volymen av riskkapitalinvesteringar i Sverige. Jämför man 211 med 28 så är koncentrationen av investeringarna till Stockholm ungefär lika påtaglig. Däremot var koncentrationen till storstadregionerna lite lägre år 28 (76 %). Investeringar i Cleantech i tidiga och tillväxtfaser har minskat betydligt de senaste åren. Från att år 28 ha attraherat ca 7 miljoner kronor i riskkapital har Cleantech-investeringarna minskat till ca 135 miljoner år 212. Även den relativa andelen Cleantech-investeringar har minskat under denna period, från 15 2% åren till 7 8 % av totala investeringsvolymen år 212 ungefär samma andel för privata och offentliga investeringar. Slutligen har det utländska riskkapitalet, mätt som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, en relativ liten andel av den svenska marknaden. Denna har legat på ca 15 2 % av de totala investeringarna mellan åren , med undantag för år 28 då ca 3 % av riskkapitalet som investerades i Sverige kom från utländska investerare. 5

6 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Summary Venture capital investments in early and growth stages in Sweden show a clear downward trend, according to data from the Swedish Venture Capital Association (SVCA). From a peak level at approximately 4.8 billion SEK in 28, investment volume has fallen over 6 % to just over 1.8 billion SEK in 212. The private venture capital accounts for the largest decrease (from approximately 3.7 billion SEK in 28 to just over one billion SEK in 212). Volume of public venture capital investment has remained fairly stable at around one billion SEK per year , but fell to 8 million SEK in 212. In 212, the Data and consumer electronics was the largest sector for venture capital investments, which attracted a total of 35% of the investment volume. Other major industries in that year were Life Sciences (31%), Communications (11%), Business and industrial products (9%) and Energy and environmental technology (4%). In comparison with 27, it is clear that investments in Life Sciences have decreased, while investments in Data and consumer electronics have increased during this period. Furthermore, there are significant differences between private and public venture capital in terms of industry distribution. This is particularly evident in Data and consumer electronics, where private capital is by far the largest, and Business and industrial products and Energy and environmental technologies where public venture capital on the contrary dominates. Most investments are made in the start-up phase, closely followed by expansion stage investments. Only about 3% (total about 54 million SEK) of capital invested in 212 went to companies in the seed phase, a share that has been fairly stable over the period The distribution of investment in the different phases is approximately the same for the private and public capital. However, there is a major difference between the private and public capital in terms of the size of the portfolio companies. The public private venture capital firms allocate most of their capital (61%) to companies with 9 employees (compared to 46% for private venture capital), while among private venture capital firms, investing in companies with 1 49 employees prevails (51% of capital, compared with 35 % of the public). Venture capital investments are heavily concentrated to Stockholm that attracted over half of all venture capital invested in 211. In total, the metropolitan regions (Stockholm, Western and Southern Sweden) accounted for approximately 82% of the total volume of venture capital investments in Sweden. Comparing 211 with 28, the concentration of investments to Stockholm appears to be quite stable. The concentration to metropolitan areas, however, seems to have increased. Investment in Cleantech in early and growth phases have fallen significantly in recent years. In 28, the sector has attracted about 7 million in venture capital. By 212, venture capital investments in Cleantech amounted to 135 million per year. Also the relative share of Cleantech investments has decreased during this period, from 15 to 2 % in to 7 8 % of the total investment volume in 212 about the same proportion of private and public investment. Finally, foreign venture capital measured as investments made in Sweden from a foreign office, constitutes a relatively small share of the Swedish market. It has been around 15 2% of total investments between , with the exception of 28, when about 3 % of venture capital invested in Sweden came from foreign investors. 6

7 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Inledning Tillväxtanalys har 213 fått i uppdrag av regeringen att producera statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. I följande rapport redovisas statistik över den svenska formella riskkapitalmarknaden år 212 med en tillbakablick över åren Beräkningarna och sammanställningarna baseras huvudsakligen på data som tillhandahållits av Svenska riskkapitalföreningen (SVCA), i vissa fall kompletterade med företagsdata från SCB. 1.1 Bakgrund Entreprenörskap och innovationer är viktiga drivkrafter bakom en hållbar tillväxt. I de flesta fall krävs det kapital för att starta företag och omsätta nya idéer till framgångsrika produkter. Om kapitalförsörjningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt kan det innebära att företag med stor tillväxtpotential får sämre möjligheter att utvecklas. Riskkapital har länge ansetts vara en särskilt viktig kapitalkälla för unga, tillväxtorienterade och teknikbaserade företag. Länder med höga nivåer av riskkapitalaktivitet (t.ex. USA, Israel, Storbritannien) har också haft en stor andel innovativa, exporterande och snabbväxande företag. Kausaliteten mellan riskkapitalinvesteringar och framgångsriska företag har dock ifrågasatts, där många menar att det är framgångsriska företag som genererar en marknad för riskkapital och inte tvärtom. Det har på senare år också förts diskussioner om att det formella riskkapitalet har fått en minskad betydelse. Argumenten är dels att behovet för denna typ av finansiering ska ha minskat (då företagens uppstartsprocesser överlag har blivit mindre kapitalkrävande) men också för att andra aktörer (inte minst affärsänglar) har fått en viktigare roll för finansiering av unga, tillväxtorienterade och teknologibaserade företag 1. Mot bakgrund av detta är det viktigt att få en uppdaterad bild av hur den svenska formella riskkapitalmarknaden ser ut hur mycket kapital som investeras, av vem, var i Sverige och i vilka företag. Syftet med denna rapport är därför att dels redovisa aktiviteten på riskkapitalmarknaden i Sverige och dels beskriva utvecklingen och möjliga trender. Rapporten är en del av Tillväxtanalys större arbete att kartlägga, analysera och utvärdera kapitalförsörjningssystemet i Sverige. Rapporten vänder sig främst till policy-makers och offentliga aktörer men även finansiella aktörer, forskare, media och allmänheten. 1.2 Disposition Rapporten består av fyra kapitel. I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till studien. I kapitel 2 presenteras generella analyser av riskkapitalinvesteringar i Sverige med avseende på bl.a. investeringar i olika skeden, portföljbolagens storlek, branschfördelning samt regionalfördelning. I kapitel 3 presenteras två fördjupade analyser med fokus på investeringar i Cleantech samt riskkapital med svenskt respektive utländskt ursprung. I kapitel 4 presenteras slutsatserna. Resten av detta kapitel innehåller en kort beskrivning av data och avgränsningar samt begrepp och definitioner. 1 Mason, C. (29) Venture capital in crisis? 7

8 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Data och avgränsningar Studien omfattar formella riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag i tidiga och tillväxtfaser, dvs. sådd, start-up och expansion. Studien omfattar inte investeringar i onoterade bolag i mogna faser (buyout). Investeringar gjorda av privatpersoner (den informella riskkapitalmarknaden, s.k. affärsänglar) ingår inte heller. Analyserna utgår ifrån datamaterialet som har tillhandahållits av SVCA och som har tagits fram i samarbete med den europeiska riskkapitalföreningen (EVCA). Samarbetet innebär att alla europeiska riskkapitalbolags aktiviteter (investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning) samlas in via en gemensam paneuropeisk databas (PEREP Analytics). Tack vare detta finns också möjligheten att genom datat följa utländska riskkapitalinvesteringar i Sverige. Flera av de offentliga riskkapitalaktörerna ingår i datat, vilket inkluderar bl.a. Industrifonden, Almi Invest och Fouriertransform. 1.4 Begrepp och definitioner Nedan följer en sammanställning och definitioner av begrepp som används i denna studie. Riskkapital Tidsbegränsade investeringar i onoterade bolag, ofta med aktivt ägarengagemang. Endast ägarkapitalinvesteringar omfattas, dvs. inte lån och bidrag. Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtskeden går till företag som befinner sig tidigt i sin livscykel, dvs. sådd, start-up och expansionsfasen 2. Formellt riskkapital Riskkapital som investeras av riskkapitalbolag. Kallas också institutionellt riskkapital. Informellt riskkapital (även affärsänglar) Riskkapital som investeras av privatpersoner. Sådd Fasen där uppfinnare eller entreprenör utvärderar eller prövar ett koncept eller en idé för att utveckla en produkt. Fasen innan kommersiell försäljning har påbörjats. Start-up Fasen där företaget genomför produktutveckling och initial marknadsföring. Företaget kan ha påbörjat sin försäljning men har ett negativt kassaflöde. Expansion Fasen där produktutveckling är avslutad och företaget satsat på att lansera produkten kommersiellt, öka volymer, exportera och expandera. Buyout Majoritetsinvesteringar i mogna företag, alternativt minoritetsinvesteringar med stort inflytande (t.ex. genom förvärv av preferensaktier). Cleantech Teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ, med viss innovationshöjd och kommersialiseringspotential. 2 8

9 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Generella analyser I detta kapitel presenteras generella analyser av riskkapitalinvesteringar i Sverige med avseende på bl.a. investeringar i olika skeden, portföljbolagens storlek, branschfördelning samt regionalfördelning. 2.1 Investeringsvolymer och dess utveckling Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser i Sverige visar en tydlig nedåtgående trend under den studerade tidsperioden. Från toppnivåerna på ca 4,8 miljarder kronor år 28 har investeringsvolymen gått ner till drygt 1,8 miljarder kronor år 212, ett tapp på över 6 %. Nedgången har inte varit lika kraftig i antalet bolag som tar emot investeringar, vilket tyder på att aktiviteten fortfarande är relativt hög men att den genomsnittliga storleken på investeringarna har minskat avsevärt. Denna utveckling illustreras i Figur 1 nedan. Figur 1. Riskkapitalinvesteringar per år, , miljoner kronor Summa riskkapitalinvesteringar Antal portföljbolag År Tittar man på det privata och det offentliga riskkapitalet separat så blir det tydligt att det är den privata delen som står för den största minskningen (från ca 3,7 miljarder kronor 28 till drygt en miljard kronor 212). Volymerna av de offentliga riskkapitalinvesteringarna har legat någorlunda stabilt runt en miljard per år under , men gick ner till ca 8 miljoner kronor år 212. Denna nedbrytning illustrerar vidare att antalet bolag som tar emot investeringar har hållits uppe av ett ökande antal investeringar från offentliga investerare, samtidigt som de privata minskat. Detta illustreras i Figur 2 nedan. 9

10 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 2. Riskkapitalinvesteringar per år, , offentliga och privata, miljoner kronor Summa privat riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare År Branschfördelning och utveckling under År 212 var Data och konsumentelektronik den största branschen för riskkapitalinvesteringar som totalt attraherade 35 % av investeringsvolymen. Andra stora branscher det året var Life Sciences (31 %), Kommunikation (11 %), Affärsrelaterade och industriella produkter (9 %) samt Energi och miljöteknik (4 %). I jämförelse med 27 kan konstateras att investeringar i Life Sciences har fallit tyngst, medan investeringar i Data och konsumentelektronik varit den bransch där minskningen varit minst, vilket också innebär investeringarna i denna bransch nu utgör en större andel av totalen. Antalet bolag som tog emot investeringar ökade i Data och konsumentelektronik, men också i Energi och miljöteknik. Samtidigt noteras att det genomsnittliga investerade beloppet minskade avsevärt i alla branscher utom Kommunikation. Investeringar uppdelade per bransch presenternas i Figur 3. 1

11 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 3. Riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år 27 och Summa riskkapital Summa riskkapital 27 - Antal portföljbolag Antal portföljbolag Bransch Vidare finns det stora skillnader mellan privat och offentligt riskkapital i termer av branschfördelning. Detta är särskilt tydligt inom Data och konsumentelektronik, där det privata kapitalet är klart störst, och Affärsrelaterade och industriella produkter och Energi och miljöteknik där det offentliga kapitalet tvärtom är dominerande (se Figur 4). Det kan också noteras att de offentliga och privata investerarna skiljer sig åt kraftigt när det gäller hur många företag som investeringarna sprids mellan: de offentliga investeringarna är i genomsnitt väsentligt mycket mindre än de privata, men når också många fler företag. 11

12 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 4. Riskkapitalinvesteringar efter bransch och privat/offentligt, år 212 Summa privat riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare Bransch 2.3 Investeringar i olika faser De allra flesta investeringarna görs i start-up fasen, tätt följt av investeringar i expansionsfasen. Endast ca 3 % av kapitalet investerat 212 gick till företag i sådd-fasen; en andel som har varit någorlunda stabil under perioden Detta är dock som en följd av den stora nedgången av de totala riskkapitalinvesteringarna de senaste åren. Ser man på den absoluta volymen av riskkapital som investeras i sådd-fasen så har denna minskat från 149 miljoner kronor år 27 till 54 miljoner kronor år 212. Samtidigt som volymen riskkapital som investerats i sådd-fasen har minskat, så har antalet företag som får investeringar i denna fas ökat, med fallande genomsnittliga investeringsbelopp som följd. Detta illustreras i Figur 5 nedan. 12

13 Miljoner kr Miljoner kronor Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 5. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter investeringsfas, Expansion - Summa RK Start-up - Summa RK Sådd - Summa RK Expansion - Antal PB Start-up - Antal PB Sådd - Antal PB År Fördelningar av investeringar på de olika faserna är ungefär samma för det privata och offentliga kapitalet. Samtidigt kan det ha skett en förskjutning där det offentliga riskkapitalet har intagit en större roll i att finansiera bolag i mycket tidiga skeden 4. År 212 var det första året där de offentliga aktörerna stod för den större delen av riskkapitalinvesteringar i sådd-fasen (29 av de totalt 54 miljoner kronor riskkapital som investerades i denna fas under året). Sett till antal stod de offentliga investeringarna för merparten av investeringarna i denna fas under 212 (31 av 37 bolag som emottog investeringar). Figur 6 illustrerar detta. Figur 6. Såddinvesteringar per år, offentliga/privata, miljoner kronor Offentligt Privat År 3 RK=riskkapital; PB=portföljbolag 4 Detta är en trend som man även ser i andra länder, se t.ex. Wilson, K. and F. Silva (213), Policies for Seed and Early Finance: Findings from the 212 OECD Financing Questionnaire 13

14 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Portföljbolagen fördelade efter storlek Mikroföretagen ( 9 anställda) är den enskilt största gruppen bland företagen som får riskkapitalfinansiering. Nästan tre av fyra riskkapitalinvesteringar i Sverige går till mikroföretag. Företagen med 1 49 anställda är den näst största gruppen, medan endast ett fåtal företag av större storlek har fått riskkapitalfinansiering 5. Detta illustreras i Tabell 1 nedan. Tabell 1. Antal portföljbolag per storleksklass, år Uppgift Totalt anställda anställda anställda anställda saknas Totalt Även sett till belopp är mikroföretagen störst. Däremot finns det en stor skillnad mellan hur det privata och offentliga kapitalet investerar i detta avseende. De offentliga riskkapitalaktörerna allokerar största delen av sitt kapital (61 %) till företag med 9 anställda (jämfört med 46 % för det privata riskkapitalet) medan bland privata riskkapitalbolagen är det investeringar i företag med 1 49 anställda som är störst (51 % av kapitalet jämfört med 35 % av det offentliga). Se Figur 7a och 7b nedan. 5 Detta är naturligt eftersom denna rapport endast omfattar riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser, där företagen oftast är nya och små. De större företagen blir oftare föremål för buy-out investeringar. 14

15 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 7a. Privat riskkapital per storleksklass, år Figur 7b. Offentligt riskkapital per storleksklass, år Mikroföretag Medelstora företag Småföretag Mikroföretag Medelstora företag Småföretag 25 mkr (3%) 36 mkr (4%) 422 mkr (51%) 378 mkr (46%) 319 mkr (35%) 567 mkr (61%) 6 För år 212 saknas information om portföljbolagens storleksklass. För redovisat år (211) saknas information om storleksklass för knappt hälften av portföljbolagen; se Tabell 1. 15

16 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Regional fördelning av riskkapitalet Riskkapitalinvesteringar är starkt koncentrerade till Stockholm, där över hälften av allt riskkapital investerades år 211. Totalt står storstadsregionerna (Stockholm, Västsverige och Sydsverige) för ca 82 % av den totala volymen av riskkapitalinvesteringar i Sverige. Jämför man 211 med 28 så är koncentrationen av investeringarna till Stockholm ungefär lika påtaglig. Däremot var koncentrationen till storstadregionerna något lägre år 28 (76 %), dvs. kapitalet var någorlunda jämnare spritt i landet 7. Denna observation ligger i linje med tidigare studier av bl.a. Mason och Harrison (22) som har noterat att institutionella riskkapitalinvesteringar tendrar att vara jämnare spridda geografiskt under åren med hög investeringsaktivitet 8. Den regionala fördelningen av riskkapitalet illustreras i Figurerna 8a och 8b. Figur 8a. Geografisk fördelning av riskkapital, år Figur 8b. Geografisk fördelning av riskkapital, år Dataunderlaget tillåter inte en detaljerad jämförelse mellan den geografiska spridningen av det privata och det offentliga riskkapitalet Det finns en viss risk för fel i skattningen av den geografiska fördelningen av riskkapitalet. Investeringen räknas till bolaget som fått investeringen. Om detta bolag har flera arbetsställen kan vi dock inte veta till vilket arbetsställe (eller vilken region) som investeringen ha gått. Detta borde dock inte påverka jämförelsen mellan åren. 8 Mason, C. och Harrison, R. (22), The geography of venture capital investments in the UK. 9 För åren 27 och 212 saknas information om geografisk lokalisering av investeringen. 1 Lokaliseringsdata finns för av de totalt miljoner kronor investerade år Lokaliseringsdata finns för av de totalt 4 79 miljoner kronor investerade år Litet antal observationer och stort internt bortfall. 16

17 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Fördjupade analyser I detta kapitel fördjupar vi oss i två områden som kan vara synnerligen intressanta utifrån ett policy-perspektiv: investeringar i Cleantech samt riskkapital med svenskt respektive utländskt ursprung. 3.1 Investeringar i Cleantech Vilken roll som riskkapitalet har för att finansiera företag inom Cleantech fått mycket intresse från beslutsfattare under det senaste decenniet. Några studier har gjorts i Sverige som har tittat särskilt på vilket intresse som finns hos riskkapitalisterna att satsa på Cleantech 13. Studier visar på en stor initial optimism, där exempelvis majoriteten av SVCA:s medlemmar i en undersökning år 28 ansåg att Cleantech var den mest intressanta sektorn att investera i. Liknande siffror kunde noteras i ett antal andra länder, inklusive Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Samtidigt finner studierna att det finns hinder för investeringar i Cleantech 14. Bl.a. nämns att avkastningen inte är tillräckligt hög för att kompensera för de relativt sett stora riskerna inom sektorn; att investeringar i Cleantech är kapitalintensiva relativt sett och därmed mindre attraktiva, särskilt när likviditeten på marknaden är dålig; att sådana investeringar kräver en längre tidshorisont än vad marknadens aktörer är vana vid samt att framtida utveckling inom sektorn är avhängig politiska beslut och därmed i sig präglad av osäkerhet. Mot bakgrund av det har vi tittat på hur mycket riskkapital som investeras i Cleantech-bolag och hur denna andel har utvecklats över tid, samt om det finns några skillnader mellan det privata och det offentliga kapitalets benägenhet att investera i Cleantech-bolag. Datat visar att investeringar i Cleantech i tidiga och tillväxtfaser har minskat betydligt de senaste åren. Från att år 28 ha attraherat ca 7 miljoner kronor i riskkapital har Cleantech-investeringarna minskat till ca 135 miljoner år 212. Även den relativa andelen Cleantech-investeringar har minskat under denna period, från 15 2% åren till 7 8 % av totala investeringsvolymen år 212. Vidare noteras att under 28 och 29 var de genomsnittliga investeringarna inom Cleantech stora, medan de under efterföljande år ligger på samma nivå som riskkapitalet i stort. Denna utveckling illustreras i Figur Isaksson, A. (211), Venture capital investments in the development of clean technologies: early conceptualization and estimation of the effects; Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv; SVCAs medlemsundersökningar. 14 Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv 17

18 Andel Miljoner kronor Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 9. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech bolag jämfört med övriga investeringar, åren Cleantech - Investeringsvolym Cleantech - Antal portföljbolag Övrigt - Investeringsvolym Övrigt - Antal portföljbolag År Både det privata och det offentliga riskkapitalet uppvisar liknande mönster med höga värden och en väsentlig minskning av investeringarna till år 212 (se Figur 1). Antalet investeringar har dock inte alls minskat lika mycket som de totala volymerna, vilket indikerar att investerare fortfarande investerar inom Cleantech men att de väljer att investera mindre belopp. Figur 1. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech, jämförelse mellan privat och offentligt kapital, åren % 25% 2% 15% 1% Offentligt Privat 5% % År 18

19 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Det är värt att nämna att studier som tittar på alla typer av riskkapitalinvesteringar (inklusive buyout-affärer) 15 inte identifierar samma nedgång. Intresset att investera i Cleantechbolag i senare faser tycks således ha utvecklats mer positivt. 3.2 Svenskt/utländskt kapital Under de senaste två decennierna har utländskt riskkapital ökat kraftigt i ett flertal regioner i världen. Wright et al. (25) noterade att vid början av 2 talet hade över hälften av riskkapitalet som investerades i Europa och i Asien utländskt ursprung 16. Inflödena av utländskt kapital har varit särskilt höga under perioder med hög inverteringsaktivitet (t.ex. under slutet av 199 talet och mitten av 2 talet) och i de länder som traditionellt sett har små egna riskkapitalmarknader, bl.a. Finland och Danmark i Norden. Anledningen till varför investerare söker sig till utländska marknader är både strävan att sprida sina risker, men också för att försöka hitta nya lönsamma investeringsmöjligheter. Samtidigt visar studierna att utländska investerare baserar sina beslut att investera i olika länder på en ganska begränsad mängd information, där bl.a. ett lands internationella profil och specifika success stories spelar stor roll. Utländska investerare tendrar därför att fokusera på ett fåtal specifika branscher eller sektorer i sina investeringar 17. Mot bakgrund av detta har vi undersökt hur mycket utländskt riskkapital som investeras i Sverige och hur detta har utvecklats över tid, samt vilka branschpreferenser som de utländska investerarna har. Datat visar att det utländska riskkapitalet mätt som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, har stått för ca 15 2 % av de totala investeringarna mellan åren , med undantag för år 28 då ca 3 % av riskkapitalet som investerades i Sverige kom från utländska investerare. Detta illustreras i Figur 11. De utländska riskkapitalinvesteringarna står för större genomsnittliga investeringar än vad de inhemska gör, vilket innebär att de med förhållandevis få investeringar kan påverka totalen märkbart. 15 Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv 16 Wright, M., S. Pruthi and A. Lockett (25), International venture capital research: from cross-country comparisons to crossing borders 17 Sutton, C. (21), Foreign indirect investment and control 19

20 Miljoner kr RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 11. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter ursprung, åren Okänt Utländskt Svenskt År Slutligen, om man jämför hur investeringarna har fördelat sig inom de olika branscherna, så kan man konstatera att det finns en relativt hög koncentration av det utländska kapitalet till Data och konsumentelektronik (45 %), Life Sciences (16 %) och Kommunikation (12 %). Det som också kan noteras är att knappt 5 % av utländska riskkapitalinvesteringar gick till Energi och miljöteknik. Motsvarande andel av det inhemska kapitalet var 13 %. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är det offentliga kapitalet som står för de flesta investeringarna inom Energi och miljöteknik i Sverige. Branschfördelningen illustreras i Figur 12. 2

21 Miljoner kronor RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 12. Svenska och utländska riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, , miljoner kr. Svenskt Utländskt Bransch 21

22 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Slutsatser I denna rapport har vi redovisad statistik över den svenska riskkapitalmarknaden år 212 med en tillbakablick över åren Syftet var att ge en uppdaterad bild av hur den svenska riskkapitalmarknaden ser ut hur mycket kapital som investeras, av vem, var i Sverige och i vilka företag, samt att visa på utvecklingen och möjliga trender. Resultaten visar att: Det finns en tydlig nedåtgående trend hos det privata riskkapitalet, nivåer av det offentliga ligger någorlunda stabilt. Det offentliga riskkapitalet ha fått en ökad roll, särskilt inom vissa segment (t.ex. såddinvesteringar, investeringar i Life Sciences och Energi och miljöteknik). Samtidigt som de investerade volymerna minskat har antalet bolag som tar emot investeringar bibehållits, vilket tyder på minskade genomsnittliga investeringar. Det finns en stark och ökande geografisk koncentration av riskkapitalet. Detta trots att det offentliga riskkapitalet idag har en stor del av marknaden. Investeringar i Cleantech ligger på 7 8 % av de totala riskkapitalinvesteringarna per år, mer än halvering från toppnivåer Utländska riskkapitalinvesteringar, mätta som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, ligger stabilt runt 15 2 % av de totala riskkapitalinvesteringarna. Denna rapport är en del av Tillväxtanalys större arbete att kartlägga, analysera och utvärdera kapitalförsörjningssystemet i Sverige. I det kommande arbetet kommer Tillväxtanalys bl.a. att fördjupa och nyansera analyserna av riskkapitalmarknaden i Sverige. 22

23 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Källor Isaksson, A. (211), Venture capital investments in the development of clean technologies: early conceptualization and estimation of the effects. Konferensbidrag, ICSB World conference, Stockholm, juni 211. Mason, C. (29), Venture capital in crisis?, Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 11(4), Mason, C. och Harrison, R. (22), The geography of venture capital investments in the UK, Transactions of the Institute of British Geographers, 27(4), Tillväxtanalys (212) Rapport 212:12 Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv. Sutton, C. (21), Foreign indirect investment and control, Working Paper, Jönköping International Business School, Sverige. Wilson, K. and F. Silva (213), Policies for Seed and Early Finance: Findings from the 212 OECD Financing Questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 9, OECD Publishing. Wright, M., S. Pruthi and A. Lockett (25), International venture capital research: from cross-country comparisons to crossing borders, International Journal of Management Reviews, 7(3),

24 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Bilaga 1. Tabeller Tabell 2. Riskkapitalinvesteringar per år, , miljoner kronor År Summa riskkapitalinvesteringar Antal portföljbolag Totalt Tabell 3. Riskkapitalinvesteringar per år, , offentliga och privata, miljoner kronor. År Summa privat riskkapital Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med privat investerare Antal portföljbolag med offentlig investerare Totalt Tabell 4. Riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år 27 och 212, miljoner kronor. Summa totalt riskkapital År Bransch Life Sciences Data och konsumentelektronik Affärsrelaterade och industriella produkter Kommunikation Energi och miljöteknik Kemi och material Konsumentvaror och detaljhandel Övriga branscher Totalt

25 Summa privat riskkapital Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 5. Riskkapitalinvesteringar efter bransch och privat/offentligt, år 212, miljoner kronor. Data och konsumentelektronik Life Sciences Kommunikation Kemi och material Affärsrelaterade och industriella produkter Energi och miljöteknik Affärsrelaterade och industriella tjänster Övriga branscher Totalt Tabell 6. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter investeringsfas, Miljoner kronor och antal portföljbolag (PB) År Expansion Start-up Sådd Total Summa RK Summa Antal Summa Antal Summa Antal RK PB RK PB RK PB Total Antal PB Totalt

26 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 7. Såddinvesteringar per år, offentliga/privata, miljoner kronor. År Offentligt Privat Totalt Tabell 8. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech bolag jämfört med övriga investeringar, åren År Cleantech Antal Investeringsvolym portföljbolag Övrigt Antal Investeringsvolym portföljbolag Totalt Tabell 9. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter ursprung, åren , miljoner kronor. År Svenska investeringar Utländska investeringar Okänt ursprung Totalt Not. Investeringar här är uppdelade utifrån huruvida investeringen är gjord från ett svenskt eller utländskt kontor. I många fall har utländska placerare investerat kapital i svenska fonder som i sin tur investerar i svenska bolag. Ovan redovisas således även detta utländska kapital som Svenska investeringar eftersom de investerats via en svensk aktör. Detta innebär alltså en underskattning av de faktiska utländska investeringarna. 26

27 Volym (mkr) Svenskt Volym (mkr) Utländskt Antal portföljbolag, Svenska investeringar Antal portföljbolag, Utländska investeringar RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 1. Svenska och utländska riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år , miljoner kr. Ett antal investeringar har okänt ursprung, dessa redovisas inte. Bransch Life Sciences Data och konsumentelektronik Kommunikation Energi och miljöteknik Affärsrelaterade och industriella produkter Konsumentvaror och detaljhandel Kemi och material Övriga branscher Affärsrelaterade och industriella tjänster Konsumenttjänster Transport Byggsektorn 36 6 Egendom 9 3 Okänd Jordbruk 13 7 Finansiella tjänster Totalt

28 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en gränsöverskridande organisation med 6 anställda. Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft, hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska: arbeta med omvärldsbevakning och policyspaning och sprida kunskap om trender och tillväxtpolitik genomföra analyser och utvärderingar som bidrar till att riva tillväxthinder göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av tillväxtpolitikens inriktning och utformning svara för produktion, utveckling och spridning av officiell statistik, fakta från databaser och tillgänglighetsanalyser tillhandahålla globala mötesplatser och främja internationellt kontaktskapande inom tillväxtpolitiken Statistikserien: Konkurser och offentliga ackord ingår i Statistikserien. Här redovisar vi den löpande statistikproduktionen Övriga serier: Rapportserien Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för publikationer. Svar direkt uppdrag som ska redovisas med kort varsel. Working paper/pm metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på publikationer i serien. Tillväxtanalys Studentplan 3, Östersund Telefon:

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital Statistik 214:5 Riskkapitalstatistik 213: Venture Capital Investeringar i svenska portföljbolag Den nedåtgående trenden har brutits. Under åren 29 212 minskade volymen av formella VC-investeringar i svenska

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2014

SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Riskkapitalstatistik 2014: Venture Capital. investeringar i svenska portföljbolag. Statistik 2015:06

Riskkapitalstatistik 2014: Venture Capital. investeringar i svenska portföljbolag. Statistik 2015:06 Statistik 215:6 Riskkapitalstatistik 214: Venture Capital investeringar i svenska portföljbolag Investeringsvolymen ökade för andra året i rad. Under åren 29 212 minskade volymen av formella VC-investeringar

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Informellt riskkapital och affärsänglar

Informellt riskkapital och affärsänglar Estrad, 15 januari 2007 Informellt riskkapital och affärsänglar Sofia Avdeitchikova Institutet för Ekonomisk Forskning Lunds Universitet email: Sofia.Avdeitchikova@fek.lu.se Den informella riskkapitalmarknaden

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt 152 000 personer

Läs mer

Estradföreläsning, 15 januari 2007. Vad vet vi om Venture Capital?

Estradföreläsning, 15 januari 2007. Vad vet vi om Venture Capital? Estradföreläsning, 15 januari 2007 Vad vet vi om Venture Capital? Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning/CIRCLE Lunds Universitet email: Hans.Landstrom@fek.lu.se Vad är venture capital? (se

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter R 2006:16 Riskkapitalbolagens aktiviteter T2 A N D R A K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter Andra kvartalet 2006 R 2006:16 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Statistik 2012:02. Statistik om miljösektorn

Statistik 2012:02. Statistik om miljösektorn Statistik 2012:02 Statistik om miljösektorn Kompletterande rapport om antalet sysselsatta år 2010 samt produktions- och förädlingsvärden år 2003-2010 Dnr 2011/220 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Riskkapitalstatistik 2015 Venture Capital

Riskkapitalstatistik 2015 Venture Capital Statistik 2016:06 Riskkapitalstatistik 2015 Venture Capital Ett av Tillväxtanalys uppdrag är att framställa och tillgängliggöra statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. Denna rapport redovisar

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:27 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Andra kvartalet R

Läs mer

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter RISKKAPITALÅRET 21 Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter Innehåll VD har ordet 1 Highlights från 21 3 Riskkapitalbranschen i ett makroperspektiv 4 En blick framåt 7 Riskkapitalbranschens

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2013:02 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Innehållsförteckning Kommentarer till statistiken sid 2 Nya företag under jämfört med 2010 sid 2 Fakta om statistiken sid 8 Statistikansvarig

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2007 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2001-2006 Portföljbolagsstudie 2007 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2001-2006 Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2014:01 Nyföretagandet i Sverige Nystartade företag Innehållsförteckning Kommentar till statistiken... 2 Nystartade företag... 2 Tabell 1. Antal nystartade företag 2010 efter branschgrupp (SNI

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Publicerat! Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys.

Publicerat! Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys. Publicerat! Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys.se Staten och riskkapitalet Delrapport 1: Metodbeskrivning och kunskapsöversikt Rapport 2010:01 För första gången i Sverige används strukturfondsmedel

Läs mer

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:05

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:05 Statistik 2016:05 Nystartade företag i Sverige 2015 Under 2015 minskade antalet nystartade företag med 2 procent jämför med 2014. Antalet nystartade företag 2015 uppgick till 70 135 jämfört med 71 668

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden. Kvartal 1, 2008

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden. Kvartal 1, 2008 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Kvartal 1, 2008 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Förord Har du frågor om denna publikation, kontakta: Nutek,

Läs mer

Nystartade företag i Sverige 2013. Statistik 2015:02

Nystartade företag i Sverige 2013. Statistik 2015:02 Statistik 2015:02 Nystartade företag i Sverige 2013 Under 2013 var antalet nystartade företag så gott som oförändrat jämfört med 2012. Antalet nystartade företag 2013 uppgick till 69 242 företag jämfört

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Privat riskkapital och Cleantech. Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv. Rapport

Privat riskkapital och Cleantech. Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv. Rapport Rapport 2012:10 Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv Tillväxtanalys redovisar i denna rapport resultatet från ett deluppdrag inom regeringsuppdraget

Läs mer

Publicerat Ladda ner rapporterna på

Publicerat Ladda ner rapporterna på Publicerat 2016 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en analysmyndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi arbetar för att stärka den svenska

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:32 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Tredje kvartalet

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

R 2007:07. Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden

R 2007:07. Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden R 2007:07 Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden T4 F J Ä R D E K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden Fjärde kvartalet

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Private Equity Portföljbolagsstudie En empirisk studie

Private Equity Portföljbolagsstudie En empirisk studie Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats Höstterminen 2007 Private Equity Portföljbolagsstudie En empirisk studie Författare Erik Edeen Magnus Kassle Pawel Wyszynski Handledare

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Publicerat Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd?

Publicerat Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? Publicerat 2010 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svensk och internationellt perspektiv. Vi har

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Riskkapital i välvärden ett forskningsperspektiv

Riskkapital i välvärden ett forskningsperspektiv Presentation, SNS 29 mars, 2012 Riskkapital i välvärden ett forskningsperspektiv Per Strömberg, SIFR, Stockholm School of Economics www.sifr.org Översikt Vad vet vi om riskkapitalfonders påverkan på företag?

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:01

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:01 Statistik 2016:01 Nystartade företag i Sverige 2014 Under 2014 ökade antalet nystartade företag med 3,5 procent jämför med 2013. Antalet nystartade företag 2014 uppgick till 71 668 företag jämfört med

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

www.creades.se Årsstämma 2015

www.creades.se Årsstämma 2015 www.creades.se Årsstämma 2015 Kort om Creades Skapades 2011/2012 genom avknoppning från Investment AB Öresund Engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag Förvaltar ca 3 Mdr kr

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

Venturekapital för hälsa och tillväxt

Venturekapital för hälsa och tillväxt Venturekapital för hälsa och tillväxt Björn Odlander Almedalen juli 2014 1 Vad är venturekapital? Venturekapital.... investeras i unga bolag med tillväxtambitioner och ett stort behov av nytt kapital..

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 S2008:007 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 Swedish electronics industry and companies in the ICT service sector 2005 2006 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar. Working paper/pm. - Modellering genom indexerad tillgänglighet 2010:10

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar. Working paper/pm. - Modellering genom indexerad tillgänglighet 2010:10 Working paper/pm 2010:10 Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar - Modellering genom indexerad tillgänglighet Tillväxtanalys har utvecklat ett verktyg för att mäta och analysera tillgänglighet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Swedish MedTech Pipeline 2009

Swedish MedTech Pipeline 2009 Swedish MedTech Pipeline 29 Synergus har på uppdrag av SwedenBIO och Swedish Medtech gjort en pipelinerapport över den svenska medicintekniska marknaden med start i augusti 29. Innovationsbron, Invest

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer