Statistik Riskkapitalmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik Riskkapitalmarknaden"

Transkript

1 Statistik 213:7 Riskkapitalmarknaden i Sverige 213

2 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon Telefax E-post För ytterligare information kontakta Sofia Avdeitchikova Telefon E-post Dnr 213/167

3 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Innehåll Sammanfattning... 5 Summary Inledning Bakgrund Disposition Data och avgränsningar Begrepp och definitioner Generella analyser Investeringsvolymer och dess utveckling Branschfördelning och utveckling under Investeringar i olika faser Portföljbolagen fördelade efter storlek Regional fördelning av riskkapitalet Fördjupade analyser Investeringar i Cleantech Svenskt/utländskt kapital Slutsatser Källor Bilaga 1. Tabeller

4

5 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Sammanfattning Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser i Sverige visar en tydlig nedåtgående trend, visar data från Svenska riskkapitalföreningen (SVCA). Från toppnivåerna på ca 4,8 miljarder kronor år 28 har investeringsvolymen gått ner till drygt 1,8 miljarder kronor år 212, en tapp på över 6 %. Den privata delen står för den största minskningen (från ca 3,7 miljarder kronor 28 till drygt en miljard kronor 212). Volymerna av de offentliga riskkapitalinvesteringarna har legat någorlunda stabilt runt en miljard per år under , men gick ner till ca 8 miljoner år 212. År 212 var Data och konsumentelektronik den största branschen för riskkapitalinvesteringar, som totalt attraherade 35 % av investeringsvolymen. Andra stora branscher det året har varit Life Sciences (31 %), Kommunikation (11 %), Affärsrelaterade och industriella produkter (9 %) samt Energi och miljöteknik (4 %). I jämförelse med 27 kan man konstatera att investeringar i Life Sciences har minskat, medan investeringar i Data och konsumentelektronik har ökat under denna period. Vidare finns det stora skillnader mellan privat och offentligt riskkapital i termer av branschfördelning. Detta är särskilt tydligt inom Data och konsumentelektronik, där det privata kapitalet är klart störst, och Affärsrelaterade och industriella produkter och Energi och miljöteknik där det offentliga kapitalet tvärtom är dominerande. De allra flesta investeringarna görs i start-up fasen, tätt följt av investeringar i expansionsfasen. Endast ca 3 % (totalt ca 54 miljoner kronor) av kapitalet investerat 212 gick till företag i sådd-fasen; en andel som har varit någorlunda stabil under perioden Fördelningar av investeringar på de olika faserna är ungefär samma för det privata och offentliga kapitalet. Däremot finns det en större skillnad mellan det privata och offentliga kapitalet vad gäller storlek på portföljföretagen. De offentliga riskkapitalaktörerna allokerar största delen av sitt kapital (61 %) till företag med -9 anställda (jämfört med 46 % för det privata riskkapitalet) medan bland privata riskkapitalbolagen är det investeringar i företag med 1-49 anställda som är störst (51 % av kapitalet jämfört med 35 % av det offentliga). Riskkapitalinvesteringar är starkt koncentrerade till Stockholm, där över hälften av allt riskkapital investerades år 211. Totalt står storstadsregionerna (Stockholm, Västsverige och Sydsverige) för ca 82 % av den totala volymen av riskkapitalinvesteringar i Sverige. Jämför man 211 med 28 så är koncentrationen av investeringarna till Stockholm ungefär lika påtaglig. Däremot var koncentrationen till storstadregionerna lite lägre år 28 (76 %). Investeringar i Cleantech i tidiga och tillväxtfaser har minskat betydligt de senaste åren. Från att år 28 ha attraherat ca 7 miljoner kronor i riskkapital har Cleantech-investeringarna minskat till ca 135 miljoner år 212. Även den relativa andelen Cleantech-investeringar har minskat under denna period, från 15 2% åren till 7 8 % av totala investeringsvolymen år 212 ungefär samma andel för privata och offentliga investeringar. Slutligen har det utländska riskkapitalet, mätt som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, en relativ liten andel av den svenska marknaden. Denna har legat på ca 15 2 % av de totala investeringarna mellan åren , med undantag för år 28 då ca 3 % av riskkapitalet som investerades i Sverige kom från utländska investerare. 5

6 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Summary Venture capital investments in early and growth stages in Sweden show a clear downward trend, according to data from the Swedish Venture Capital Association (SVCA). From a peak level at approximately 4.8 billion SEK in 28, investment volume has fallen over 6 % to just over 1.8 billion SEK in 212. The private venture capital accounts for the largest decrease (from approximately 3.7 billion SEK in 28 to just over one billion SEK in 212). Volume of public venture capital investment has remained fairly stable at around one billion SEK per year , but fell to 8 million SEK in 212. In 212, the Data and consumer electronics was the largest sector for venture capital investments, which attracted a total of 35% of the investment volume. Other major industries in that year were Life Sciences (31%), Communications (11%), Business and industrial products (9%) and Energy and environmental technology (4%). In comparison with 27, it is clear that investments in Life Sciences have decreased, while investments in Data and consumer electronics have increased during this period. Furthermore, there are significant differences between private and public venture capital in terms of industry distribution. This is particularly evident in Data and consumer electronics, where private capital is by far the largest, and Business and industrial products and Energy and environmental technologies where public venture capital on the contrary dominates. Most investments are made in the start-up phase, closely followed by expansion stage investments. Only about 3% (total about 54 million SEK) of capital invested in 212 went to companies in the seed phase, a share that has been fairly stable over the period The distribution of investment in the different phases is approximately the same for the private and public capital. However, there is a major difference between the private and public capital in terms of the size of the portfolio companies. The public private venture capital firms allocate most of their capital (61%) to companies with 9 employees (compared to 46% for private venture capital), while among private venture capital firms, investing in companies with 1 49 employees prevails (51% of capital, compared with 35 % of the public). Venture capital investments are heavily concentrated to Stockholm that attracted over half of all venture capital invested in 211. In total, the metropolitan regions (Stockholm, Western and Southern Sweden) accounted for approximately 82% of the total volume of venture capital investments in Sweden. Comparing 211 with 28, the concentration of investments to Stockholm appears to be quite stable. The concentration to metropolitan areas, however, seems to have increased. Investment in Cleantech in early and growth phases have fallen significantly in recent years. In 28, the sector has attracted about 7 million in venture capital. By 212, venture capital investments in Cleantech amounted to 135 million per year. Also the relative share of Cleantech investments has decreased during this period, from 15 to 2 % in to 7 8 % of the total investment volume in 212 about the same proportion of private and public investment. Finally, foreign venture capital measured as investments made in Sweden from a foreign office, constitutes a relatively small share of the Swedish market. It has been around 15 2% of total investments between , with the exception of 28, when about 3 % of venture capital invested in Sweden came from foreign investors. 6

7 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Inledning Tillväxtanalys har 213 fått i uppdrag av regeringen att producera statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. I följande rapport redovisas statistik över den svenska formella riskkapitalmarknaden år 212 med en tillbakablick över åren Beräkningarna och sammanställningarna baseras huvudsakligen på data som tillhandahållits av Svenska riskkapitalföreningen (SVCA), i vissa fall kompletterade med företagsdata från SCB. 1.1 Bakgrund Entreprenörskap och innovationer är viktiga drivkrafter bakom en hållbar tillväxt. I de flesta fall krävs det kapital för att starta företag och omsätta nya idéer till framgångsrika produkter. Om kapitalförsörjningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt kan det innebära att företag med stor tillväxtpotential får sämre möjligheter att utvecklas. Riskkapital har länge ansetts vara en särskilt viktig kapitalkälla för unga, tillväxtorienterade och teknikbaserade företag. Länder med höga nivåer av riskkapitalaktivitet (t.ex. USA, Israel, Storbritannien) har också haft en stor andel innovativa, exporterande och snabbväxande företag. Kausaliteten mellan riskkapitalinvesteringar och framgångsriska företag har dock ifrågasatts, där många menar att det är framgångsriska företag som genererar en marknad för riskkapital och inte tvärtom. Det har på senare år också förts diskussioner om att det formella riskkapitalet har fått en minskad betydelse. Argumenten är dels att behovet för denna typ av finansiering ska ha minskat (då företagens uppstartsprocesser överlag har blivit mindre kapitalkrävande) men också för att andra aktörer (inte minst affärsänglar) har fått en viktigare roll för finansiering av unga, tillväxtorienterade och teknologibaserade företag 1. Mot bakgrund av detta är det viktigt att få en uppdaterad bild av hur den svenska formella riskkapitalmarknaden ser ut hur mycket kapital som investeras, av vem, var i Sverige och i vilka företag. Syftet med denna rapport är därför att dels redovisa aktiviteten på riskkapitalmarknaden i Sverige och dels beskriva utvecklingen och möjliga trender. Rapporten är en del av Tillväxtanalys större arbete att kartlägga, analysera och utvärdera kapitalförsörjningssystemet i Sverige. Rapporten vänder sig främst till policy-makers och offentliga aktörer men även finansiella aktörer, forskare, media och allmänheten. 1.2 Disposition Rapporten består av fyra kapitel. I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till studien. I kapitel 2 presenteras generella analyser av riskkapitalinvesteringar i Sverige med avseende på bl.a. investeringar i olika skeden, portföljbolagens storlek, branschfördelning samt regionalfördelning. I kapitel 3 presenteras två fördjupade analyser med fokus på investeringar i Cleantech samt riskkapital med svenskt respektive utländskt ursprung. I kapitel 4 presenteras slutsatserna. Resten av detta kapitel innehåller en kort beskrivning av data och avgränsningar samt begrepp och definitioner. 1 Mason, C. (29) Venture capital in crisis? 7

8 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Data och avgränsningar Studien omfattar formella riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag i tidiga och tillväxtfaser, dvs. sådd, start-up och expansion. Studien omfattar inte investeringar i onoterade bolag i mogna faser (buyout). Investeringar gjorda av privatpersoner (den informella riskkapitalmarknaden, s.k. affärsänglar) ingår inte heller. Analyserna utgår ifrån datamaterialet som har tillhandahållits av SVCA och som har tagits fram i samarbete med den europeiska riskkapitalföreningen (EVCA). Samarbetet innebär att alla europeiska riskkapitalbolags aktiviteter (investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning) samlas in via en gemensam paneuropeisk databas (PEREP Analytics). Tack vare detta finns också möjligheten att genom datat följa utländska riskkapitalinvesteringar i Sverige. Flera av de offentliga riskkapitalaktörerna ingår i datat, vilket inkluderar bl.a. Industrifonden, Almi Invest och Fouriertransform. 1.4 Begrepp och definitioner Nedan följer en sammanställning och definitioner av begrepp som används i denna studie. Riskkapital Tidsbegränsade investeringar i onoterade bolag, ofta med aktivt ägarengagemang. Endast ägarkapitalinvesteringar omfattas, dvs. inte lån och bidrag. Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtskeden går till företag som befinner sig tidigt i sin livscykel, dvs. sådd, start-up och expansionsfasen 2. Formellt riskkapital Riskkapital som investeras av riskkapitalbolag. Kallas också institutionellt riskkapital. Informellt riskkapital (även affärsänglar) Riskkapital som investeras av privatpersoner. Sådd Fasen där uppfinnare eller entreprenör utvärderar eller prövar ett koncept eller en idé för att utveckla en produkt. Fasen innan kommersiell försäljning har påbörjats. Start-up Fasen där företaget genomför produktutveckling och initial marknadsföring. Företaget kan ha påbörjat sin försäljning men har ett negativt kassaflöde. Expansion Fasen där produktutveckling är avslutad och företaget satsat på att lansera produkten kommersiellt, öka volymer, exportera och expandera. Buyout Majoritetsinvesteringar i mogna företag, alternativt minoritetsinvesteringar med stort inflytande (t.ex. genom förvärv av preferensaktier). Cleantech Teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ, med viss innovationshöjd och kommersialiseringspotential. 2 8

9 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Generella analyser I detta kapitel presenteras generella analyser av riskkapitalinvesteringar i Sverige med avseende på bl.a. investeringar i olika skeden, portföljbolagens storlek, branschfördelning samt regionalfördelning. 2.1 Investeringsvolymer och dess utveckling Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser i Sverige visar en tydlig nedåtgående trend under den studerade tidsperioden. Från toppnivåerna på ca 4,8 miljarder kronor år 28 har investeringsvolymen gått ner till drygt 1,8 miljarder kronor år 212, ett tapp på över 6 %. Nedgången har inte varit lika kraftig i antalet bolag som tar emot investeringar, vilket tyder på att aktiviteten fortfarande är relativt hög men att den genomsnittliga storleken på investeringarna har minskat avsevärt. Denna utveckling illustreras i Figur 1 nedan. Figur 1. Riskkapitalinvesteringar per år, , miljoner kronor Summa riskkapitalinvesteringar Antal portföljbolag År Tittar man på det privata och det offentliga riskkapitalet separat så blir det tydligt att det är den privata delen som står för den största minskningen (från ca 3,7 miljarder kronor 28 till drygt en miljard kronor 212). Volymerna av de offentliga riskkapitalinvesteringarna har legat någorlunda stabilt runt en miljard per år under , men gick ner till ca 8 miljoner kronor år 212. Denna nedbrytning illustrerar vidare att antalet bolag som tar emot investeringar har hållits uppe av ett ökande antal investeringar från offentliga investerare, samtidigt som de privata minskat. Detta illustreras i Figur 2 nedan. 9

10 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 2. Riskkapitalinvesteringar per år, , offentliga och privata, miljoner kronor Summa privat riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare År Branschfördelning och utveckling under År 212 var Data och konsumentelektronik den största branschen för riskkapitalinvesteringar som totalt attraherade 35 % av investeringsvolymen. Andra stora branscher det året var Life Sciences (31 %), Kommunikation (11 %), Affärsrelaterade och industriella produkter (9 %) samt Energi och miljöteknik (4 %). I jämförelse med 27 kan konstateras att investeringar i Life Sciences har fallit tyngst, medan investeringar i Data och konsumentelektronik varit den bransch där minskningen varit minst, vilket också innebär investeringarna i denna bransch nu utgör en större andel av totalen. Antalet bolag som tog emot investeringar ökade i Data och konsumentelektronik, men också i Energi och miljöteknik. Samtidigt noteras att det genomsnittliga investerade beloppet minskade avsevärt i alla branscher utom Kommunikation. Investeringar uppdelade per bransch presenternas i Figur 3. 1

11 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 3. Riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år 27 och Summa riskkapital Summa riskkapital 27 - Antal portföljbolag Antal portföljbolag Bransch Vidare finns det stora skillnader mellan privat och offentligt riskkapital i termer av branschfördelning. Detta är särskilt tydligt inom Data och konsumentelektronik, där det privata kapitalet är klart störst, och Affärsrelaterade och industriella produkter och Energi och miljöteknik där det offentliga kapitalet tvärtom är dominerande (se Figur 4). Det kan också noteras att de offentliga och privata investerarna skiljer sig åt kraftigt när det gäller hur många företag som investeringarna sprids mellan: de offentliga investeringarna är i genomsnitt väsentligt mycket mindre än de privata, men når också många fler företag. 11

12 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 4. Riskkapitalinvesteringar efter bransch och privat/offentligt, år 212 Summa privat riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare Bransch 2.3 Investeringar i olika faser De allra flesta investeringarna görs i start-up fasen, tätt följt av investeringar i expansionsfasen. Endast ca 3 % av kapitalet investerat 212 gick till företag i sådd-fasen; en andel som har varit någorlunda stabil under perioden Detta är dock som en följd av den stora nedgången av de totala riskkapitalinvesteringarna de senaste åren. Ser man på den absoluta volymen av riskkapital som investeras i sådd-fasen så har denna minskat från 149 miljoner kronor år 27 till 54 miljoner kronor år 212. Samtidigt som volymen riskkapital som investerats i sådd-fasen har minskat, så har antalet företag som får investeringar i denna fas ökat, med fallande genomsnittliga investeringsbelopp som följd. Detta illustreras i Figur 5 nedan. 12

13 Miljoner kr Miljoner kronor Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 5. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter investeringsfas, Expansion - Summa RK Start-up - Summa RK Sådd - Summa RK Expansion - Antal PB Start-up - Antal PB Sådd - Antal PB År Fördelningar av investeringar på de olika faserna är ungefär samma för det privata och offentliga kapitalet. Samtidigt kan det ha skett en förskjutning där det offentliga riskkapitalet har intagit en större roll i att finansiera bolag i mycket tidiga skeden 4. År 212 var det första året där de offentliga aktörerna stod för den större delen av riskkapitalinvesteringar i sådd-fasen (29 av de totalt 54 miljoner kronor riskkapital som investerades i denna fas under året). Sett till antal stod de offentliga investeringarna för merparten av investeringarna i denna fas under 212 (31 av 37 bolag som emottog investeringar). Figur 6 illustrerar detta. Figur 6. Såddinvesteringar per år, offentliga/privata, miljoner kronor Offentligt Privat År 3 RK=riskkapital; PB=portföljbolag 4 Detta är en trend som man även ser i andra länder, se t.ex. Wilson, K. and F. Silva (213), Policies for Seed and Early Finance: Findings from the 212 OECD Financing Questionnaire 13

14 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Portföljbolagen fördelade efter storlek Mikroföretagen ( 9 anställda) är den enskilt största gruppen bland företagen som får riskkapitalfinansiering. Nästan tre av fyra riskkapitalinvesteringar i Sverige går till mikroföretag. Företagen med 1 49 anställda är den näst största gruppen, medan endast ett fåtal företag av större storlek har fått riskkapitalfinansiering 5. Detta illustreras i Tabell 1 nedan. Tabell 1. Antal portföljbolag per storleksklass, år Uppgift Totalt anställda anställda anställda anställda saknas Totalt Även sett till belopp är mikroföretagen störst. Däremot finns det en stor skillnad mellan hur det privata och offentliga kapitalet investerar i detta avseende. De offentliga riskkapitalaktörerna allokerar största delen av sitt kapital (61 %) till företag med 9 anställda (jämfört med 46 % för det privata riskkapitalet) medan bland privata riskkapitalbolagen är det investeringar i företag med 1 49 anställda som är störst (51 % av kapitalet jämfört med 35 % av det offentliga). Se Figur 7a och 7b nedan. 5 Detta är naturligt eftersom denna rapport endast omfattar riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser, där företagen oftast är nya och små. De större företagen blir oftare föremål för buy-out investeringar. 14

15 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 7a. Privat riskkapital per storleksklass, år Figur 7b. Offentligt riskkapital per storleksklass, år Mikroföretag Medelstora företag Småföretag Mikroföretag Medelstora företag Småföretag 25 mkr (3%) 36 mkr (4%) 422 mkr (51%) 378 mkr (46%) 319 mkr (35%) 567 mkr (61%) 6 För år 212 saknas information om portföljbolagens storleksklass. För redovisat år (211) saknas information om storleksklass för knappt hälften av portföljbolagen; se Tabell 1. 15

16 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Regional fördelning av riskkapitalet Riskkapitalinvesteringar är starkt koncentrerade till Stockholm, där över hälften av allt riskkapital investerades år 211. Totalt står storstadsregionerna (Stockholm, Västsverige och Sydsverige) för ca 82 % av den totala volymen av riskkapitalinvesteringar i Sverige. Jämför man 211 med 28 så är koncentrationen av investeringarna till Stockholm ungefär lika påtaglig. Däremot var koncentrationen till storstadregionerna något lägre år 28 (76 %), dvs. kapitalet var någorlunda jämnare spritt i landet 7. Denna observation ligger i linje med tidigare studier av bl.a. Mason och Harrison (22) som har noterat att institutionella riskkapitalinvesteringar tendrar att vara jämnare spridda geografiskt under åren med hög investeringsaktivitet 8. Den regionala fördelningen av riskkapitalet illustreras i Figurerna 8a och 8b. Figur 8a. Geografisk fördelning av riskkapital, år Figur 8b. Geografisk fördelning av riskkapital, år Dataunderlaget tillåter inte en detaljerad jämförelse mellan den geografiska spridningen av det privata och det offentliga riskkapitalet Det finns en viss risk för fel i skattningen av den geografiska fördelningen av riskkapitalet. Investeringen räknas till bolaget som fått investeringen. Om detta bolag har flera arbetsställen kan vi dock inte veta till vilket arbetsställe (eller vilken region) som investeringen ha gått. Detta borde dock inte påverka jämförelsen mellan åren. 8 Mason, C. och Harrison, R. (22), The geography of venture capital investments in the UK. 9 För åren 27 och 212 saknas information om geografisk lokalisering av investeringen. 1 Lokaliseringsdata finns för av de totalt miljoner kronor investerade år Lokaliseringsdata finns för av de totalt 4 79 miljoner kronor investerade år Litet antal observationer och stort internt bortfall. 16

17 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Fördjupade analyser I detta kapitel fördjupar vi oss i två områden som kan vara synnerligen intressanta utifrån ett policy-perspektiv: investeringar i Cleantech samt riskkapital med svenskt respektive utländskt ursprung. 3.1 Investeringar i Cleantech Vilken roll som riskkapitalet har för att finansiera företag inom Cleantech fått mycket intresse från beslutsfattare under det senaste decenniet. Några studier har gjorts i Sverige som har tittat särskilt på vilket intresse som finns hos riskkapitalisterna att satsa på Cleantech 13. Studier visar på en stor initial optimism, där exempelvis majoriteten av SVCA:s medlemmar i en undersökning år 28 ansåg att Cleantech var den mest intressanta sektorn att investera i. Liknande siffror kunde noteras i ett antal andra länder, inklusive Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Samtidigt finner studierna att det finns hinder för investeringar i Cleantech 14. Bl.a. nämns att avkastningen inte är tillräckligt hög för att kompensera för de relativt sett stora riskerna inom sektorn; att investeringar i Cleantech är kapitalintensiva relativt sett och därmed mindre attraktiva, särskilt när likviditeten på marknaden är dålig; att sådana investeringar kräver en längre tidshorisont än vad marknadens aktörer är vana vid samt att framtida utveckling inom sektorn är avhängig politiska beslut och därmed i sig präglad av osäkerhet. Mot bakgrund av det har vi tittat på hur mycket riskkapital som investeras i Cleantech-bolag och hur denna andel har utvecklats över tid, samt om det finns några skillnader mellan det privata och det offentliga kapitalets benägenhet att investera i Cleantech-bolag. Datat visar att investeringar i Cleantech i tidiga och tillväxtfaser har minskat betydligt de senaste åren. Från att år 28 ha attraherat ca 7 miljoner kronor i riskkapital har Cleantech-investeringarna minskat till ca 135 miljoner år 212. Även den relativa andelen Cleantech-investeringar har minskat under denna period, från 15 2% åren till 7 8 % av totala investeringsvolymen år 212. Vidare noteras att under 28 och 29 var de genomsnittliga investeringarna inom Cleantech stora, medan de under efterföljande år ligger på samma nivå som riskkapitalet i stort. Denna utveckling illustreras i Figur Isaksson, A. (211), Venture capital investments in the development of clean technologies: early conceptualization and estimation of the effects; Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv; SVCAs medlemsundersökningar. 14 Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv 17

18 Andel Miljoner kronor Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 9. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech bolag jämfört med övriga investeringar, åren Cleantech - Investeringsvolym Cleantech - Antal portföljbolag Övrigt - Investeringsvolym Övrigt - Antal portföljbolag År Både det privata och det offentliga riskkapitalet uppvisar liknande mönster med höga värden och en väsentlig minskning av investeringarna till år 212 (se Figur 1). Antalet investeringar har dock inte alls minskat lika mycket som de totala volymerna, vilket indikerar att investerare fortfarande investerar inom Cleantech men att de väljer att investera mindre belopp. Figur 1. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech, jämförelse mellan privat och offentligt kapital, åren % 25% 2% 15% 1% Offentligt Privat 5% % År 18

19 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Det är värt att nämna att studier som tittar på alla typer av riskkapitalinvesteringar (inklusive buyout-affärer) 15 inte identifierar samma nedgång. Intresset att investera i Cleantechbolag i senare faser tycks således ha utvecklats mer positivt. 3.2 Svenskt/utländskt kapital Under de senaste två decennierna har utländskt riskkapital ökat kraftigt i ett flertal regioner i världen. Wright et al. (25) noterade att vid början av 2 talet hade över hälften av riskkapitalet som investerades i Europa och i Asien utländskt ursprung 16. Inflödena av utländskt kapital har varit särskilt höga under perioder med hög inverteringsaktivitet (t.ex. under slutet av 199 talet och mitten av 2 talet) och i de länder som traditionellt sett har små egna riskkapitalmarknader, bl.a. Finland och Danmark i Norden. Anledningen till varför investerare söker sig till utländska marknader är både strävan att sprida sina risker, men också för att försöka hitta nya lönsamma investeringsmöjligheter. Samtidigt visar studierna att utländska investerare baserar sina beslut att investera i olika länder på en ganska begränsad mängd information, där bl.a. ett lands internationella profil och specifika success stories spelar stor roll. Utländska investerare tendrar därför att fokusera på ett fåtal specifika branscher eller sektorer i sina investeringar 17. Mot bakgrund av detta har vi undersökt hur mycket utländskt riskkapital som investeras i Sverige och hur detta har utvecklats över tid, samt vilka branschpreferenser som de utländska investerarna har. Datat visar att det utländska riskkapitalet mätt som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, har stått för ca 15 2 % av de totala investeringarna mellan åren , med undantag för år 28 då ca 3 % av riskkapitalet som investerades i Sverige kom från utländska investerare. Detta illustreras i Figur 11. De utländska riskkapitalinvesteringarna står för större genomsnittliga investeringar än vad de inhemska gör, vilket innebär att de med förhållandevis få investeringar kan påverka totalen märkbart. 15 Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv 16 Wright, M., S. Pruthi and A. Lockett (25), International venture capital research: from cross-country comparisons to crossing borders 17 Sutton, C. (21), Foreign indirect investment and control 19

20 Miljoner kr RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 11. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter ursprung, åren Okänt Utländskt Svenskt År Slutligen, om man jämför hur investeringarna har fördelat sig inom de olika branscherna, så kan man konstatera att det finns en relativt hög koncentration av det utländska kapitalet till Data och konsumentelektronik (45 %), Life Sciences (16 %) och Kommunikation (12 %). Det som också kan noteras är att knappt 5 % av utländska riskkapitalinvesteringar gick till Energi och miljöteknik. Motsvarande andel av det inhemska kapitalet var 13 %. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är det offentliga kapitalet som står för de flesta investeringarna inom Energi och miljöteknik i Sverige. Branschfördelningen illustreras i Figur 12. 2

21 Miljoner kronor RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 12. Svenska och utländska riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, , miljoner kr. Svenskt Utländskt Bransch 21

22 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Slutsatser I denna rapport har vi redovisad statistik över den svenska riskkapitalmarknaden år 212 med en tillbakablick över åren Syftet var att ge en uppdaterad bild av hur den svenska riskkapitalmarknaden ser ut hur mycket kapital som investeras, av vem, var i Sverige och i vilka företag, samt att visa på utvecklingen och möjliga trender. Resultaten visar att: Det finns en tydlig nedåtgående trend hos det privata riskkapitalet, nivåer av det offentliga ligger någorlunda stabilt. Det offentliga riskkapitalet ha fått en ökad roll, särskilt inom vissa segment (t.ex. såddinvesteringar, investeringar i Life Sciences och Energi och miljöteknik). Samtidigt som de investerade volymerna minskat har antalet bolag som tar emot investeringar bibehållits, vilket tyder på minskade genomsnittliga investeringar. Det finns en stark och ökande geografisk koncentration av riskkapitalet. Detta trots att det offentliga riskkapitalet idag har en stor del av marknaden. Investeringar i Cleantech ligger på 7 8 % av de totala riskkapitalinvesteringarna per år, mer än halvering från toppnivåer Utländska riskkapitalinvesteringar, mätta som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, ligger stabilt runt 15 2 % av de totala riskkapitalinvesteringarna. Denna rapport är en del av Tillväxtanalys större arbete att kartlägga, analysera och utvärdera kapitalförsörjningssystemet i Sverige. I det kommande arbetet kommer Tillväxtanalys bl.a. att fördjupa och nyansera analyserna av riskkapitalmarknaden i Sverige. 22

23 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Källor Isaksson, A. (211), Venture capital investments in the development of clean technologies: early conceptualization and estimation of the effects. Konferensbidrag, ICSB World conference, Stockholm, juni 211. Mason, C. (29), Venture capital in crisis?, Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 11(4), Mason, C. och Harrison, R. (22), The geography of venture capital investments in the UK, Transactions of the Institute of British Geographers, 27(4), Tillväxtanalys (212) Rapport 212:12 Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv. Sutton, C. (21), Foreign indirect investment and control, Working Paper, Jönköping International Business School, Sverige. Wilson, K. and F. Silva (213), Policies for Seed and Early Finance: Findings from the 212 OECD Financing Questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 9, OECD Publishing. Wright, M., S. Pruthi and A. Lockett (25), International venture capital research: from cross-country comparisons to crossing borders, International Journal of Management Reviews, 7(3),

24 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Bilaga 1. Tabeller Tabell 2. Riskkapitalinvesteringar per år, , miljoner kronor År Summa riskkapitalinvesteringar Antal portföljbolag Totalt Tabell 3. Riskkapitalinvesteringar per år, , offentliga och privata, miljoner kronor. År Summa privat riskkapital Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med privat investerare Antal portföljbolag med offentlig investerare Totalt Tabell 4. Riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år 27 och 212, miljoner kronor. Summa totalt riskkapital År Bransch Life Sciences Data och konsumentelektronik Affärsrelaterade och industriella produkter Kommunikation Energi och miljöteknik Kemi och material Konsumentvaror och detaljhandel Övriga branscher Totalt

25 Summa privat riskkapital Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 5. Riskkapitalinvesteringar efter bransch och privat/offentligt, år 212, miljoner kronor. Data och konsumentelektronik Life Sciences Kommunikation Kemi och material Affärsrelaterade och industriella produkter Energi och miljöteknik Affärsrelaterade och industriella tjänster Övriga branscher Totalt Tabell 6. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter investeringsfas, Miljoner kronor och antal portföljbolag (PB) År Expansion Start-up Sådd Total Summa RK Summa Antal Summa Antal Summa Antal RK PB RK PB RK PB Total Antal PB Totalt

26 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 7. Såddinvesteringar per år, offentliga/privata, miljoner kronor. År Offentligt Privat Totalt Tabell 8. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech bolag jämfört med övriga investeringar, åren År Cleantech Antal Investeringsvolym portföljbolag Övrigt Antal Investeringsvolym portföljbolag Totalt Tabell 9. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter ursprung, åren , miljoner kronor. År Svenska investeringar Utländska investeringar Okänt ursprung Totalt Not. Investeringar här är uppdelade utifrån huruvida investeringen är gjord från ett svenskt eller utländskt kontor. I många fall har utländska placerare investerat kapital i svenska fonder som i sin tur investerar i svenska bolag. Ovan redovisas således även detta utländska kapital som Svenska investeringar eftersom de investerats via en svensk aktör. Detta innebär alltså en underskattning av de faktiska utländska investeringarna. 26

27 Volym (mkr) Svenskt Volym (mkr) Utländskt Antal portföljbolag, Svenska investeringar Antal portföljbolag, Utländska investeringar RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 1. Svenska och utländska riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år , miljoner kr. Ett antal investeringar har okänt ursprung, dessa redovisas inte. Bransch Life Sciences Data och konsumentelektronik Kommunikation Energi och miljöteknik Affärsrelaterade och industriella produkter Konsumentvaror och detaljhandel Kemi och material Övriga branscher Affärsrelaterade och industriella tjänster Konsumenttjänster Transport Byggsektorn 36 6 Egendom 9 3 Okänd Jordbruk 13 7 Finansiella tjänster Totalt

28 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en gränsöverskridande organisation med 6 anställda. Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft, hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska: arbeta med omvärldsbevakning och policyspaning och sprida kunskap om trender och tillväxtpolitik genomföra analyser och utvärderingar som bidrar till att riva tillväxthinder göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av tillväxtpolitikens inriktning och utformning svara för produktion, utveckling och spridning av officiell statistik, fakta från databaser och tillgänglighetsanalyser tillhandahålla globala mötesplatser och främja internationellt kontaktskapande inom tillväxtpolitiken Statistikserien: Konkurser och offentliga ackord ingår i Statistikserien. Här redovisar vi den löpande statistikproduktionen Övriga serier: Rapportserien Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för publikationer. Svar direkt uppdrag som ska redovisas med kort varsel. Working paper/pm metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på publikationer i serien. Tillväxtanalys Studentplan 3, Östersund Telefon:

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital Statistik 214:5 Riskkapitalstatistik 213: Venture Capital Investeringar i svenska portföljbolag Den nedåtgående trenden har brutits. Under åren 29 212 minskade volymen av formella VC-investeringar i svenska

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter R 2006:16 Riskkapitalbolagens aktiviteter T2 A N D R A K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter Andra kvartalet 2006 R 2006:16 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:27 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Andra kvartalet R

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter RISKKAPITALÅRET 21 Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter Innehåll VD har ordet 1 Highlights från 21 3 Riskkapitalbranschen i ett makroperspektiv 4 En blick framåt 7 Riskkapitalbranschens

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

R 2007:07. Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden

R 2007:07. Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden R 2007:07 Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden T4 F J Ä R D E K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden Fjärde kvartalet

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:32 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Tredje kvartalet

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Venturekapital för hälsa och tillväxt

Venturekapital för hälsa och tillväxt Venturekapital för hälsa och tillväxt Björn Odlander Almedalen juli 2014 1 Vad är venturekapital? Venturekapital.... investeras i unga bolag med tillväxtambitioner och ett stort behov av nytt kapital..

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Rapport 2010:5 ISSN 1650-7965 Författare Joachim Briggert, Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Publicerad av

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Riskkapitalmarknadens utmaningar i Norden. Förstudie utförd av Nordic Investment Solutions på uppdrag av Nordisk InnovationsCenter

Riskkapitalmarknadens utmaningar i Norden. Förstudie utförd av Nordic Investment Solutions på uppdrag av Nordisk InnovationsCenter Riskkapitalmarknadens utmaningar i Norden Förstudie utförd av Nordic Investment Solutions på uppdrag av Nordisk InnovationsCenter Stockholm den 19 november 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 DUBBELBESKATTNING

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Entreprenören och tillväxtdilemmat

Entreprenören och tillväxtdilemmat Entreprenören och tillväxtdilemmat Per Davidsson Internationella Handelshögskolan, Jönköping ESBRI 25/9 2003 1 Doktorand Davidsson 1985 Teorien säger: Alla kan, bör och vill växa Tittomkringen säger: Det

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Magnus Agerström Cleantech Scandinavia. "Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna?"

Magnus Agerström Cleantech Scandinavia. Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna? Magnus Agerström Cleantech Scandinavia "Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna?" Om Cleantech Scandinavia Två kommade Lanseringar Dealflow 11 - Om Investeringar och Trender NCO

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Afema. Venture capitalfinansiering. Hämta bilderna på www.afema.se. KTH, Stockholm 29 november 2012 Eric Martin

Afema. Venture capitalfinansiering. Hämta bilderna på www.afema.se. KTH, Stockholm 29 november 2012 Eric Martin Afema Venture capitalfinansiering KTH, Stockholm 29 november 2012 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se Eric Martin Civilekonom med teknisk påbyggnad Arbetat med riskkapital och entreprenörer sedan

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

Innovationspolitiskt manifest 2015

Innovationspolitiskt manifest 2015 Innovationspolitiskt manifest 2015 2 Innovationspolitiskt manifest sverigesingenjorer.se Förord Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnareföreningen har med sina respektive bakgrunder och erfarenheter

Läs mer

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Afema Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se E-bok Lätt att hämta såväl Bilderna som E-boken på www.afema.se Föreläsningen

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Tillväxtanalys Stabsmyndighet till regeringen. Primär målgrupp Regeringskansliet där Näringsdepartementet är

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Flyttar forskningen från Sverige?

Flyttar forskningen från Sverige? Flyttar forskningen från Sverige? Kent Eliasson, Pär Hansson och Markus Lindvert Användarrådsmöte 14 oktober 2014 Bakgrund och motiv till studie Multinationella företag (MNF) ledande roll när det gäller

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer