Statistik Riskkapitalmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik Riskkapitalmarknaden"

Transkript

1 Statistik 213:7 Riskkapitalmarknaden i Sverige 213

2 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon Telefax E-post För ytterligare information kontakta Sofia Avdeitchikova Telefon E-post Dnr 213/167

3 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Innehåll Sammanfattning... 5 Summary Inledning Bakgrund Disposition Data och avgränsningar Begrepp och definitioner Generella analyser Investeringsvolymer och dess utveckling Branschfördelning och utveckling under Investeringar i olika faser Portföljbolagen fördelade efter storlek Regional fördelning av riskkapitalet Fördjupade analyser Investeringar i Cleantech Svenskt/utländskt kapital Slutsatser Källor Bilaga 1. Tabeller

4

5 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Sammanfattning Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser i Sverige visar en tydlig nedåtgående trend, visar data från Svenska riskkapitalföreningen (SVCA). Från toppnivåerna på ca 4,8 miljarder kronor år 28 har investeringsvolymen gått ner till drygt 1,8 miljarder kronor år 212, en tapp på över 6 %. Den privata delen står för den största minskningen (från ca 3,7 miljarder kronor 28 till drygt en miljard kronor 212). Volymerna av de offentliga riskkapitalinvesteringarna har legat någorlunda stabilt runt en miljard per år under , men gick ner till ca 8 miljoner år 212. År 212 var Data och konsumentelektronik den största branschen för riskkapitalinvesteringar, som totalt attraherade 35 % av investeringsvolymen. Andra stora branscher det året har varit Life Sciences (31 %), Kommunikation (11 %), Affärsrelaterade och industriella produkter (9 %) samt Energi och miljöteknik (4 %). I jämförelse med 27 kan man konstatera att investeringar i Life Sciences har minskat, medan investeringar i Data och konsumentelektronik har ökat under denna period. Vidare finns det stora skillnader mellan privat och offentligt riskkapital i termer av branschfördelning. Detta är särskilt tydligt inom Data och konsumentelektronik, där det privata kapitalet är klart störst, och Affärsrelaterade och industriella produkter och Energi och miljöteknik där det offentliga kapitalet tvärtom är dominerande. De allra flesta investeringarna görs i start-up fasen, tätt följt av investeringar i expansionsfasen. Endast ca 3 % (totalt ca 54 miljoner kronor) av kapitalet investerat 212 gick till företag i sådd-fasen; en andel som har varit någorlunda stabil under perioden Fördelningar av investeringar på de olika faserna är ungefär samma för det privata och offentliga kapitalet. Däremot finns det en större skillnad mellan det privata och offentliga kapitalet vad gäller storlek på portföljföretagen. De offentliga riskkapitalaktörerna allokerar största delen av sitt kapital (61 %) till företag med -9 anställda (jämfört med 46 % för det privata riskkapitalet) medan bland privata riskkapitalbolagen är det investeringar i företag med 1-49 anställda som är störst (51 % av kapitalet jämfört med 35 % av det offentliga). Riskkapitalinvesteringar är starkt koncentrerade till Stockholm, där över hälften av allt riskkapital investerades år 211. Totalt står storstadsregionerna (Stockholm, Västsverige och Sydsverige) för ca 82 % av den totala volymen av riskkapitalinvesteringar i Sverige. Jämför man 211 med 28 så är koncentrationen av investeringarna till Stockholm ungefär lika påtaglig. Däremot var koncentrationen till storstadregionerna lite lägre år 28 (76 %). Investeringar i Cleantech i tidiga och tillväxtfaser har minskat betydligt de senaste åren. Från att år 28 ha attraherat ca 7 miljoner kronor i riskkapital har Cleantech-investeringarna minskat till ca 135 miljoner år 212. Även den relativa andelen Cleantech-investeringar har minskat under denna period, från 15 2% åren till 7 8 % av totala investeringsvolymen år 212 ungefär samma andel för privata och offentliga investeringar. Slutligen har det utländska riskkapitalet, mätt som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, en relativ liten andel av den svenska marknaden. Denna har legat på ca 15 2 % av de totala investeringarna mellan åren , med undantag för år 28 då ca 3 % av riskkapitalet som investerades i Sverige kom från utländska investerare. 5

6 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Summary Venture capital investments in early and growth stages in Sweden show a clear downward trend, according to data from the Swedish Venture Capital Association (SVCA). From a peak level at approximately 4.8 billion SEK in 28, investment volume has fallen over 6 % to just over 1.8 billion SEK in 212. The private venture capital accounts for the largest decrease (from approximately 3.7 billion SEK in 28 to just over one billion SEK in 212). Volume of public venture capital investment has remained fairly stable at around one billion SEK per year , but fell to 8 million SEK in 212. In 212, the Data and consumer electronics was the largest sector for venture capital investments, which attracted a total of 35% of the investment volume. Other major industries in that year were Life Sciences (31%), Communications (11%), Business and industrial products (9%) and Energy and environmental technology (4%). In comparison with 27, it is clear that investments in Life Sciences have decreased, while investments in Data and consumer electronics have increased during this period. Furthermore, there are significant differences between private and public venture capital in terms of industry distribution. This is particularly evident in Data and consumer electronics, where private capital is by far the largest, and Business and industrial products and Energy and environmental technologies where public venture capital on the contrary dominates. Most investments are made in the start-up phase, closely followed by expansion stage investments. Only about 3% (total about 54 million SEK) of capital invested in 212 went to companies in the seed phase, a share that has been fairly stable over the period The distribution of investment in the different phases is approximately the same for the private and public capital. However, there is a major difference between the private and public capital in terms of the size of the portfolio companies. The public private venture capital firms allocate most of their capital (61%) to companies with 9 employees (compared to 46% for private venture capital), while among private venture capital firms, investing in companies with 1 49 employees prevails (51% of capital, compared with 35 % of the public). Venture capital investments are heavily concentrated to Stockholm that attracted over half of all venture capital invested in 211. In total, the metropolitan regions (Stockholm, Western and Southern Sweden) accounted for approximately 82% of the total volume of venture capital investments in Sweden. Comparing 211 with 28, the concentration of investments to Stockholm appears to be quite stable. The concentration to metropolitan areas, however, seems to have increased. Investment in Cleantech in early and growth phases have fallen significantly in recent years. In 28, the sector has attracted about 7 million in venture capital. By 212, venture capital investments in Cleantech amounted to 135 million per year. Also the relative share of Cleantech investments has decreased during this period, from 15 to 2 % in to 7 8 % of the total investment volume in 212 about the same proportion of private and public investment. Finally, foreign venture capital measured as investments made in Sweden from a foreign office, constitutes a relatively small share of the Swedish market. It has been around 15 2% of total investments between , with the exception of 28, when about 3 % of venture capital invested in Sweden came from foreign investors. 6

7 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Inledning Tillväxtanalys har 213 fått i uppdrag av regeringen att producera statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. I följande rapport redovisas statistik över den svenska formella riskkapitalmarknaden år 212 med en tillbakablick över åren Beräkningarna och sammanställningarna baseras huvudsakligen på data som tillhandahållits av Svenska riskkapitalföreningen (SVCA), i vissa fall kompletterade med företagsdata från SCB. 1.1 Bakgrund Entreprenörskap och innovationer är viktiga drivkrafter bakom en hållbar tillväxt. I de flesta fall krävs det kapital för att starta företag och omsätta nya idéer till framgångsrika produkter. Om kapitalförsörjningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt kan det innebära att företag med stor tillväxtpotential får sämre möjligheter att utvecklas. Riskkapital har länge ansetts vara en särskilt viktig kapitalkälla för unga, tillväxtorienterade och teknikbaserade företag. Länder med höga nivåer av riskkapitalaktivitet (t.ex. USA, Israel, Storbritannien) har också haft en stor andel innovativa, exporterande och snabbväxande företag. Kausaliteten mellan riskkapitalinvesteringar och framgångsriska företag har dock ifrågasatts, där många menar att det är framgångsriska företag som genererar en marknad för riskkapital och inte tvärtom. Det har på senare år också förts diskussioner om att det formella riskkapitalet har fått en minskad betydelse. Argumenten är dels att behovet för denna typ av finansiering ska ha minskat (då företagens uppstartsprocesser överlag har blivit mindre kapitalkrävande) men också för att andra aktörer (inte minst affärsänglar) har fått en viktigare roll för finansiering av unga, tillväxtorienterade och teknologibaserade företag 1. Mot bakgrund av detta är det viktigt att få en uppdaterad bild av hur den svenska formella riskkapitalmarknaden ser ut hur mycket kapital som investeras, av vem, var i Sverige och i vilka företag. Syftet med denna rapport är därför att dels redovisa aktiviteten på riskkapitalmarknaden i Sverige och dels beskriva utvecklingen och möjliga trender. Rapporten är en del av Tillväxtanalys större arbete att kartlägga, analysera och utvärdera kapitalförsörjningssystemet i Sverige. Rapporten vänder sig främst till policy-makers och offentliga aktörer men även finansiella aktörer, forskare, media och allmänheten. 1.2 Disposition Rapporten består av fyra kapitel. I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till studien. I kapitel 2 presenteras generella analyser av riskkapitalinvesteringar i Sverige med avseende på bl.a. investeringar i olika skeden, portföljbolagens storlek, branschfördelning samt regionalfördelning. I kapitel 3 presenteras två fördjupade analyser med fokus på investeringar i Cleantech samt riskkapital med svenskt respektive utländskt ursprung. I kapitel 4 presenteras slutsatserna. Resten av detta kapitel innehåller en kort beskrivning av data och avgränsningar samt begrepp och definitioner. 1 Mason, C. (29) Venture capital in crisis? 7

8 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Data och avgränsningar Studien omfattar formella riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag i tidiga och tillväxtfaser, dvs. sådd, start-up och expansion. Studien omfattar inte investeringar i onoterade bolag i mogna faser (buyout). Investeringar gjorda av privatpersoner (den informella riskkapitalmarknaden, s.k. affärsänglar) ingår inte heller. Analyserna utgår ifrån datamaterialet som har tillhandahållits av SVCA och som har tagits fram i samarbete med den europeiska riskkapitalföreningen (EVCA). Samarbetet innebär att alla europeiska riskkapitalbolags aktiviteter (investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning) samlas in via en gemensam paneuropeisk databas (PEREP Analytics). Tack vare detta finns också möjligheten att genom datat följa utländska riskkapitalinvesteringar i Sverige. Flera av de offentliga riskkapitalaktörerna ingår i datat, vilket inkluderar bl.a. Industrifonden, Almi Invest och Fouriertransform. 1.4 Begrepp och definitioner Nedan följer en sammanställning och definitioner av begrepp som används i denna studie. Riskkapital Tidsbegränsade investeringar i onoterade bolag, ofta med aktivt ägarengagemang. Endast ägarkapitalinvesteringar omfattas, dvs. inte lån och bidrag. Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtskeden går till företag som befinner sig tidigt i sin livscykel, dvs. sådd, start-up och expansionsfasen 2. Formellt riskkapital Riskkapital som investeras av riskkapitalbolag. Kallas också institutionellt riskkapital. Informellt riskkapital (även affärsänglar) Riskkapital som investeras av privatpersoner. Sådd Fasen där uppfinnare eller entreprenör utvärderar eller prövar ett koncept eller en idé för att utveckla en produkt. Fasen innan kommersiell försäljning har påbörjats. Start-up Fasen där företaget genomför produktutveckling och initial marknadsföring. Företaget kan ha påbörjat sin försäljning men har ett negativt kassaflöde. Expansion Fasen där produktutveckling är avslutad och företaget satsat på att lansera produkten kommersiellt, öka volymer, exportera och expandera. Buyout Majoritetsinvesteringar i mogna företag, alternativt minoritetsinvesteringar med stort inflytande (t.ex. genom förvärv av preferensaktier). Cleantech Teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ, med viss innovationshöjd och kommersialiseringspotential. 2 8

9 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Generella analyser I detta kapitel presenteras generella analyser av riskkapitalinvesteringar i Sverige med avseende på bl.a. investeringar i olika skeden, portföljbolagens storlek, branschfördelning samt regionalfördelning. 2.1 Investeringsvolymer och dess utveckling Riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser i Sverige visar en tydlig nedåtgående trend under den studerade tidsperioden. Från toppnivåerna på ca 4,8 miljarder kronor år 28 har investeringsvolymen gått ner till drygt 1,8 miljarder kronor år 212, ett tapp på över 6 %. Nedgången har inte varit lika kraftig i antalet bolag som tar emot investeringar, vilket tyder på att aktiviteten fortfarande är relativt hög men att den genomsnittliga storleken på investeringarna har minskat avsevärt. Denna utveckling illustreras i Figur 1 nedan. Figur 1. Riskkapitalinvesteringar per år, , miljoner kronor Summa riskkapitalinvesteringar Antal portföljbolag År Tittar man på det privata och det offentliga riskkapitalet separat så blir det tydligt att det är den privata delen som står för den största minskningen (från ca 3,7 miljarder kronor 28 till drygt en miljard kronor 212). Volymerna av de offentliga riskkapitalinvesteringarna har legat någorlunda stabilt runt en miljard per år under , men gick ner till ca 8 miljoner kronor år 212. Denna nedbrytning illustrerar vidare att antalet bolag som tar emot investeringar har hållits uppe av ett ökande antal investeringar från offentliga investerare, samtidigt som de privata minskat. Detta illustreras i Figur 2 nedan. 9

10 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 2. Riskkapitalinvesteringar per år, , offentliga och privata, miljoner kronor Summa privat riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare År Branschfördelning och utveckling under År 212 var Data och konsumentelektronik den största branschen för riskkapitalinvesteringar som totalt attraherade 35 % av investeringsvolymen. Andra stora branscher det året var Life Sciences (31 %), Kommunikation (11 %), Affärsrelaterade och industriella produkter (9 %) samt Energi och miljöteknik (4 %). I jämförelse med 27 kan konstateras att investeringar i Life Sciences har fallit tyngst, medan investeringar i Data och konsumentelektronik varit den bransch där minskningen varit minst, vilket också innebär investeringarna i denna bransch nu utgör en större andel av totalen. Antalet bolag som tog emot investeringar ökade i Data och konsumentelektronik, men också i Energi och miljöteknik. Samtidigt noteras att det genomsnittliga investerade beloppet minskade avsevärt i alla branscher utom Kommunikation. Investeringar uppdelade per bransch presenternas i Figur 3. 1

11 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 3. Riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år 27 och Summa riskkapital Summa riskkapital 27 - Antal portföljbolag Antal portföljbolag Bransch Vidare finns det stora skillnader mellan privat och offentligt riskkapital i termer av branschfördelning. Detta är särskilt tydligt inom Data och konsumentelektronik, där det privata kapitalet är klart störst, och Affärsrelaterade och industriella produkter och Energi och miljöteknik där det offentliga kapitalet tvärtom är dominerande (se Figur 4). Det kan också noteras att de offentliga och privata investerarna skiljer sig åt kraftigt när det gäller hur många företag som investeringarna sprids mellan: de offentliga investeringarna är i genomsnitt väsentligt mycket mindre än de privata, men når också många fler företag. 11

12 Miljoner kr Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 4. Riskkapitalinvesteringar efter bransch och privat/offentligt, år 212 Summa privat riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare Bransch 2.3 Investeringar i olika faser De allra flesta investeringarna görs i start-up fasen, tätt följt av investeringar i expansionsfasen. Endast ca 3 % av kapitalet investerat 212 gick till företag i sådd-fasen; en andel som har varit någorlunda stabil under perioden Detta är dock som en följd av den stora nedgången av de totala riskkapitalinvesteringarna de senaste åren. Ser man på den absoluta volymen av riskkapital som investeras i sådd-fasen så har denna minskat från 149 miljoner kronor år 27 till 54 miljoner kronor år 212. Samtidigt som volymen riskkapital som investerats i sådd-fasen har minskat, så har antalet företag som får investeringar i denna fas ökat, med fallande genomsnittliga investeringsbelopp som följd. Detta illustreras i Figur 5 nedan. 12

13 Miljoner kr Miljoner kronor Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 5. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter investeringsfas, Expansion - Summa RK Start-up - Summa RK Sådd - Summa RK Expansion - Antal PB Start-up - Antal PB Sådd - Antal PB År Fördelningar av investeringar på de olika faserna är ungefär samma för det privata och offentliga kapitalet. Samtidigt kan det ha skett en förskjutning där det offentliga riskkapitalet har intagit en större roll i att finansiera bolag i mycket tidiga skeden 4. År 212 var det första året där de offentliga aktörerna stod för den större delen av riskkapitalinvesteringar i sådd-fasen (29 av de totalt 54 miljoner kronor riskkapital som investerades i denna fas under året). Sett till antal stod de offentliga investeringarna för merparten av investeringarna i denna fas under 212 (31 av 37 bolag som emottog investeringar). Figur 6 illustrerar detta. Figur 6. Såddinvesteringar per år, offentliga/privata, miljoner kronor Offentligt Privat År 3 RK=riskkapital; PB=portföljbolag 4 Detta är en trend som man även ser i andra länder, se t.ex. Wilson, K. and F. Silva (213), Policies for Seed and Early Finance: Findings from the 212 OECD Financing Questionnaire 13

14 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Portföljbolagen fördelade efter storlek Mikroföretagen ( 9 anställda) är den enskilt största gruppen bland företagen som får riskkapitalfinansiering. Nästan tre av fyra riskkapitalinvesteringar i Sverige går till mikroföretag. Företagen med 1 49 anställda är den näst största gruppen, medan endast ett fåtal företag av större storlek har fått riskkapitalfinansiering 5. Detta illustreras i Tabell 1 nedan. Tabell 1. Antal portföljbolag per storleksklass, år Uppgift Totalt anställda anställda anställda anställda saknas Totalt Även sett till belopp är mikroföretagen störst. Däremot finns det en stor skillnad mellan hur det privata och offentliga kapitalet investerar i detta avseende. De offentliga riskkapitalaktörerna allokerar största delen av sitt kapital (61 %) till företag med 9 anställda (jämfört med 46 % för det privata riskkapitalet) medan bland privata riskkapitalbolagen är det investeringar i företag med 1 49 anställda som är störst (51 % av kapitalet jämfört med 35 % av det offentliga). Se Figur 7a och 7b nedan. 5 Detta är naturligt eftersom denna rapport endast omfattar riskkapitalinvesteringar i tidiga och tillväxtfaser, där företagen oftast är nya och små. De större företagen blir oftare föremål för buy-out investeringar. 14

15 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 7a. Privat riskkapital per storleksklass, år Figur 7b. Offentligt riskkapital per storleksklass, år Mikroföretag Medelstora företag Småföretag Mikroföretag Medelstora företag Småföretag 25 mkr (3%) 36 mkr (4%) 422 mkr (51%) 378 mkr (46%) 319 mkr (35%) 567 mkr (61%) 6 För år 212 saknas information om portföljbolagens storleksklass. För redovisat år (211) saknas information om storleksklass för knappt hälften av portföljbolagen; se Tabell 1. 15

16 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Regional fördelning av riskkapitalet Riskkapitalinvesteringar är starkt koncentrerade till Stockholm, där över hälften av allt riskkapital investerades år 211. Totalt står storstadsregionerna (Stockholm, Västsverige och Sydsverige) för ca 82 % av den totala volymen av riskkapitalinvesteringar i Sverige. Jämför man 211 med 28 så är koncentrationen av investeringarna till Stockholm ungefär lika påtaglig. Däremot var koncentrationen till storstadregionerna något lägre år 28 (76 %), dvs. kapitalet var någorlunda jämnare spritt i landet 7. Denna observation ligger i linje med tidigare studier av bl.a. Mason och Harrison (22) som har noterat att institutionella riskkapitalinvesteringar tendrar att vara jämnare spridda geografiskt under åren med hög investeringsaktivitet 8. Den regionala fördelningen av riskkapitalet illustreras i Figurerna 8a och 8b. Figur 8a. Geografisk fördelning av riskkapital, år Figur 8b. Geografisk fördelning av riskkapital, år Dataunderlaget tillåter inte en detaljerad jämförelse mellan den geografiska spridningen av det privata och det offentliga riskkapitalet Det finns en viss risk för fel i skattningen av den geografiska fördelningen av riskkapitalet. Investeringen räknas till bolaget som fått investeringen. Om detta bolag har flera arbetsställen kan vi dock inte veta till vilket arbetsställe (eller vilken region) som investeringen ha gått. Detta borde dock inte påverka jämförelsen mellan åren. 8 Mason, C. och Harrison, R. (22), The geography of venture capital investments in the UK. 9 För åren 27 och 212 saknas information om geografisk lokalisering av investeringen. 1 Lokaliseringsdata finns för av de totalt miljoner kronor investerade år Lokaliseringsdata finns för av de totalt 4 79 miljoner kronor investerade år Litet antal observationer och stort internt bortfall. 16

17 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Fördjupade analyser I detta kapitel fördjupar vi oss i två områden som kan vara synnerligen intressanta utifrån ett policy-perspektiv: investeringar i Cleantech samt riskkapital med svenskt respektive utländskt ursprung. 3.1 Investeringar i Cleantech Vilken roll som riskkapitalet har för att finansiera företag inom Cleantech fått mycket intresse från beslutsfattare under det senaste decenniet. Några studier har gjorts i Sverige som har tittat särskilt på vilket intresse som finns hos riskkapitalisterna att satsa på Cleantech 13. Studier visar på en stor initial optimism, där exempelvis majoriteten av SVCA:s medlemmar i en undersökning år 28 ansåg att Cleantech var den mest intressanta sektorn att investera i. Liknande siffror kunde noteras i ett antal andra länder, inklusive Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Samtidigt finner studierna att det finns hinder för investeringar i Cleantech 14. Bl.a. nämns att avkastningen inte är tillräckligt hög för att kompensera för de relativt sett stora riskerna inom sektorn; att investeringar i Cleantech är kapitalintensiva relativt sett och därmed mindre attraktiva, särskilt när likviditeten på marknaden är dålig; att sådana investeringar kräver en längre tidshorisont än vad marknadens aktörer är vana vid samt att framtida utveckling inom sektorn är avhängig politiska beslut och därmed i sig präglad av osäkerhet. Mot bakgrund av det har vi tittat på hur mycket riskkapital som investeras i Cleantech-bolag och hur denna andel har utvecklats över tid, samt om det finns några skillnader mellan det privata och det offentliga kapitalets benägenhet att investera i Cleantech-bolag. Datat visar att investeringar i Cleantech i tidiga och tillväxtfaser har minskat betydligt de senaste åren. Från att år 28 ha attraherat ca 7 miljoner kronor i riskkapital har Cleantech-investeringarna minskat till ca 135 miljoner år 212. Även den relativa andelen Cleantech-investeringar har minskat under denna period, från 15 2% åren till 7 8 % av totala investeringsvolymen år 212. Vidare noteras att under 28 och 29 var de genomsnittliga investeringarna inom Cleantech stora, medan de under efterföljande år ligger på samma nivå som riskkapitalet i stort. Denna utveckling illustreras i Figur Isaksson, A. (211), Venture capital investments in the development of clean technologies: early conceptualization and estimation of the effects; Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv; SVCAs medlemsundersökningar. 14 Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv 17

18 Andel Miljoner kronor Antal portföljbolag RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 9. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech bolag jämfört med övriga investeringar, åren Cleantech - Investeringsvolym Cleantech - Antal portföljbolag Övrigt - Investeringsvolym Övrigt - Antal portföljbolag År Både det privata och det offentliga riskkapitalet uppvisar liknande mönster med höga värden och en väsentlig minskning av investeringarna till år 212 (se Figur 1). Antalet investeringar har dock inte alls minskat lika mycket som de totala volymerna, vilket indikerar att investerare fortfarande investerar inom Cleantech men att de väljer att investera mindre belopp. Figur 1. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech, jämförelse mellan privat och offentligt kapital, åren % 25% 2% 15% 1% Offentligt Privat 5% % År 18

19 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Det är värt att nämna att studier som tittar på alla typer av riskkapitalinvesteringar (inklusive buyout-affärer) 15 inte identifierar samma nedgång. Intresset att investera i Cleantechbolag i senare faser tycks således ha utvecklats mer positivt. 3.2 Svenskt/utländskt kapital Under de senaste två decennierna har utländskt riskkapital ökat kraftigt i ett flertal regioner i världen. Wright et al. (25) noterade att vid början av 2 talet hade över hälften av riskkapitalet som investerades i Europa och i Asien utländskt ursprung 16. Inflödena av utländskt kapital har varit särskilt höga under perioder med hög inverteringsaktivitet (t.ex. under slutet av 199 talet och mitten av 2 talet) och i de länder som traditionellt sett har små egna riskkapitalmarknader, bl.a. Finland och Danmark i Norden. Anledningen till varför investerare söker sig till utländska marknader är både strävan att sprida sina risker, men också för att försöka hitta nya lönsamma investeringsmöjligheter. Samtidigt visar studierna att utländska investerare baserar sina beslut att investera i olika länder på en ganska begränsad mängd information, där bl.a. ett lands internationella profil och specifika success stories spelar stor roll. Utländska investerare tendrar därför att fokusera på ett fåtal specifika branscher eller sektorer i sina investeringar 17. Mot bakgrund av detta har vi undersökt hur mycket utländskt riskkapital som investeras i Sverige och hur detta har utvecklats över tid, samt vilka branschpreferenser som de utländska investerarna har. Datat visar att det utländska riskkapitalet mätt som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, har stått för ca 15 2 % av de totala investeringarna mellan åren , med undantag för år 28 då ca 3 % av riskkapitalet som investerades i Sverige kom från utländska investerare. Detta illustreras i Figur 11. De utländska riskkapitalinvesteringarna står för större genomsnittliga investeringar än vad de inhemska gör, vilket innebär att de med förhållandevis få investeringar kan påverka totalen märkbart. 15 Tillväxtanalys (212) Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv 16 Wright, M., S. Pruthi and A. Lockett (25), International venture capital research: from cross-country comparisons to crossing borders 17 Sutton, C. (21), Foreign indirect investment and control 19

20 Miljoner kr RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 11. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter ursprung, åren Okänt Utländskt Svenskt År Slutligen, om man jämför hur investeringarna har fördelat sig inom de olika branscherna, så kan man konstatera att det finns en relativt hög koncentration av det utländska kapitalet till Data och konsumentelektronik (45 %), Life Sciences (16 %) och Kommunikation (12 %). Det som också kan noteras är att knappt 5 % av utländska riskkapitalinvesteringar gick till Energi och miljöteknik. Motsvarande andel av det inhemska kapitalet var 13 %. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är det offentliga kapitalet som står för de flesta investeringarna inom Energi och miljöteknik i Sverige. Branschfördelningen illustreras i Figur 12. 2

21 Miljoner kronor RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Figur 12. Svenska och utländska riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, , miljoner kr. Svenskt Utländskt Bransch 21

22 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Slutsatser I denna rapport har vi redovisad statistik över den svenska riskkapitalmarknaden år 212 med en tillbakablick över åren Syftet var att ge en uppdaterad bild av hur den svenska riskkapitalmarknaden ser ut hur mycket kapital som investeras, av vem, var i Sverige och i vilka företag, samt att visa på utvecklingen och möjliga trender. Resultaten visar att: Det finns en tydlig nedåtgående trend hos det privata riskkapitalet, nivåer av det offentliga ligger någorlunda stabilt. Det offentliga riskkapitalet ha fått en ökad roll, särskilt inom vissa segment (t.ex. såddinvesteringar, investeringar i Life Sciences och Energi och miljöteknik). Samtidigt som de investerade volymerna minskat har antalet bolag som tar emot investeringar bibehållits, vilket tyder på minskade genomsnittliga investeringar. Det finns en stark och ökande geografisk koncentration av riskkapitalet. Detta trots att det offentliga riskkapitalet idag har en stor del av marknaden. Investeringar i Cleantech ligger på 7 8 % av de totala riskkapitalinvesteringarna per år, mer än halvering från toppnivåer Utländska riskkapitalinvesteringar, mätta som investeringar gjorda i Sverige från ett utländskt kontor, ligger stabilt runt 15 2 % av de totala riskkapitalinvesteringarna. Denna rapport är en del av Tillväxtanalys större arbete att kartlägga, analysera och utvärdera kapitalförsörjningssystemet i Sverige. I det kommande arbetet kommer Tillväxtanalys bl.a. att fördjupa och nyansera analyserna av riskkapitalmarknaden i Sverige. 22

23 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE Källor Isaksson, A. (211), Venture capital investments in the development of clean technologies: early conceptualization and estimation of the effects. Konferensbidrag, ICSB World conference, Stockholm, juni 211. Mason, C. (29), Venture capital in crisis?, Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 11(4), Mason, C. och Harrison, R. (22), The geography of venture capital investments in the UK, Transactions of the Institute of British Geographers, 27(4), Tillväxtanalys (212) Rapport 212:12 Privat riskkapital och Cleantech Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas perspektiv. Sutton, C. (21), Foreign indirect investment and control, Working Paper, Jönköping International Business School, Sverige. Wilson, K. and F. Silva (213), Policies for Seed and Early Finance: Findings from the 212 OECD Financing Questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 9, OECD Publishing. Wright, M., S. Pruthi and A. Lockett (25), International venture capital research: from cross-country comparisons to crossing borders, International Journal of Management Reviews, 7(3),

24 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Bilaga 1. Tabeller Tabell 2. Riskkapitalinvesteringar per år, , miljoner kronor År Summa riskkapitalinvesteringar Antal portföljbolag Totalt Tabell 3. Riskkapitalinvesteringar per år, , offentliga och privata, miljoner kronor. År Summa privat riskkapital Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med privat investerare Antal portföljbolag med offentlig investerare Totalt Tabell 4. Riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år 27 och 212, miljoner kronor. Summa totalt riskkapital År Bransch Life Sciences Data och konsumentelektronik Affärsrelaterade och industriella produkter Kommunikation Energi och miljöteknik Kemi och material Konsumentvaror och detaljhandel Övriga branscher Totalt

25 Summa privat riskkapital Summa offentligt riskkapital Antal portföljbolag med privat(a) investerare Antal portföljbolag med offentlig(a) investerare RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 5. Riskkapitalinvesteringar efter bransch och privat/offentligt, år 212, miljoner kronor. Data och konsumentelektronik Life Sciences Kommunikation Kemi och material Affärsrelaterade och industriella produkter Energi och miljöteknik Affärsrelaterade och industriella tjänster Övriga branscher Totalt Tabell 6. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter investeringsfas, Miljoner kronor och antal portföljbolag (PB) År Expansion Start-up Sådd Total Summa RK Summa Antal Summa Antal Summa Antal RK PB RK PB RK PB Total Antal PB Totalt

26 RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 7. Såddinvesteringar per år, offentliga/privata, miljoner kronor. År Offentligt Privat Totalt Tabell 8. Riskkapitalinvesteringar i Cleantech bolag jämfört med övriga investeringar, åren År Cleantech Antal Investeringsvolym portföljbolag Övrigt Antal Investeringsvolym portföljbolag Totalt Tabell 9. Riskkapitalinvesteringar uppdelade efter ursprung, åren , miljoner kronor. År Svenska investeringar Utländska investeringar Okänt ursprung Totalt Not. Investeringar här är uppdelade utifrån huruvida investeringen är gjord från ett svenskt eller utländskt kontor. I många fall har utländska placerare investerat kapital i svenska fonder som i sin tur investerar i svenska bolag. Ovan redovisas således även detta utländska kapital som Svenska investeringar eftersom de investerats via en svensk aktör. Detta innebär alltså en underskattning av de faktiska utländska investeringarna. 26

27 Volym (mkr) Svenskt Volym (mkr) Utländskt Antal portföljbolag, Svenska investeringar Antal portföljbolag, Utländska investeringar RISKKAPITALMARKNADEN I SVERIGE 213 Tabell 1. Svenska och utländska riskkapitalinvesteringar indelade efter bransch, år , miljoner kr. Ett antal investeringar har okänt ursprung, dessa redovisas inte. Bransch Life Sciences Data och konsumentelektronik Kommunikation Energi och miljöteknik Affärsrelaterade och industriella produkter Konsumentvaror och detaljhandel Kemi och material Övriga branscher Affärsrelaterade och industriella tjänster Konsumenttjänster Transport Byggsektorn 36 6 Egendom 9 3 Okänd Jordbruk 13 7 Finansiella tjänster Totalt

28 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en gränsöverskridande organisation med 6 anställda. Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft, hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska: arbeta med omvärldsbevakning och policyspaning och sprida kunskap om trender och tillväxtpolitik genomföra analyser och utvärderingar som bidrar till att riva tillväxthinder göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av tillväxtpolitikens inriktning och utformning svara för produktion, utveckling och spridning av officiell statistik, fakta från databaser och tillgänglighetsanalyser tillhandahålla globala mötesplatser och främja internationellt kontaktskapande inom tillväxtpolitiken Statistikserien: Konkurser och offentliga ackord ingår i Statistikserien. Här redovisar vi den löpande statistikproduktionen Övriga serier: Rapportserien Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för publikationer. Svar direkt uppdrag som ska redovisas med kort varsel. Working paper/pm metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på publikationer i serien. Tillväxtanalys Studentplan 3, Östersund Telefon:

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:32 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Tredje kvartalet

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11 PM 2015:11 Offentliga finansieringsinsatser En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier Små och medelstora företag är betydelsefulla ur tillväxtsynpunkt

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Kina gör affärer. Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige. Working paper/pm 2011:11

Kina gör affärer. Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige. Working paper/pm 2011:11 Working paper/pm 2011:11 Kina gör affärer Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige I denna rapport analyseras de kinesiska strategierna bakom internationella

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström Institutionen för ekonomi Titel: Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Författare: Niklas Eklund och Viktor Sandström Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Riskkapitalbolagen i Sverige

Riskkapitalbolagen i Sverige Riskkapitalbolagen i Sverige RISKKAPITALBOLAGEN I SVERIGE Även om riskkapitalbolag funnits i Sverige sedan slutet av 1980-talet är det främst under de senaste åren som de blivit mer betydelsefulla aktörer

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2015 Rapport 0176 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2015 Rapport 0176 Joakim Sternö, Volante Research Tobias Nielsén, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer

A2002:003. Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag

A2002:003. Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag A2002:003 Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag 1 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

EFFEKTANALYS AV "OFFENTLIG SÅDDFINANSIERING" 1994-2004

EFFEKTANALYS AV OFFENTLIG SÅDDFINANSIERING 1994-2004 V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 8 : 0 5 EFFEKTANALYS AV "OFFENTLIG SÅDDFINANSIERING" 1994-2004 N U T E K S O C H V I N N O V A S S Å D D F I N A N S I E R I N G S S T Ö D A N D R E A S J O H N S O

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Rapport 2010:13 Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Med denna rapport ger sig Tillväxtanalys in i frågor

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Tobias Nielsén, Volante Research Joakim Sternö, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer

Entreprenörskap och innovationer. Rapport 2009:11

Entreprenörskap och innovationer. Rapport 2009:11 Rapport 2009:11 Entreprenörskap och innovationer Rapporten kartlägger sambanden mellan entreprenöriella aktiviteter, innovationer och ekonomisk tillväxt. Entreprenörskap och innovationer är ofta två sidor

Läs mer

Nya resultat om svensk venture capital-industri *

Nya resultat om svensk venture capital-industri * DILEK CETINDAR KARAÖMERLIOGLU & STAFFAN JACOBSSON Nya resultat om svensk venture capital-industri * Tre nyligen publicerade alster frammanar en bild av den svenska venture capital-industrin som liten och

Läs mer