SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A"

Transkript

1 A Socialnämnden Blad 1 (27) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl , Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold (S) Jörgen Eriksson (S) Björn Bloom (S) Mona Olofsson (V) Margareta Andersson (M) Eva Sjölander (M) Ivar Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare Katarina Bergström-Johansson (C), tjänstgörande ersättare 1-2, 5-7 Marian Stranne (M), tjänstgörande ersättare Inga-Maj Persson (S), tjänstgörande ersättare, 3-21 Övriga Annika Eriksson, sekreterare närvarande Monica Grahn, socialchef, 2-4, 6-9 Åsa Engman, MAS, 5 Birgitta Moen, områdeschef IFO, 7-8 Jessica Rundberg, Kvinnojouren, 7 Helen LassenWikén, Kvinnojouren, 7 Pia Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 10 Utses att justera Gunnar Geijer Justeringens Socialkontoret plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-23 Annika Eriksson Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Gunnar Geijer ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift...

2 Socialnämnden Godkännande av föredragningslistan Tre extraärenden tillkommer i föredragningslistan: - Rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, av ej verkställda beslut enligt 9 LSS till Socialstyrelsen och kommunens revisor. - Val av ersättare i arbetsutskottet för tiden intill den 31 december 2014 för moderaterna. - Inbjudan till konferens i Östersund 24 februari Hur gör vi våra barn och ungdomar till vinnare Socialnämnden beslutar att i övrigt godkänna föredragningslistan.

3 Socialnämnden Dnr Bokslut 2011 Socialchefen redovisar resultat från bokslut Målet god ekonomisk hushållning har kunnat levereras även för 2011 trots att förvaltningen ej kompenserats för hyreshöjning Älvgården Backe och ökade kostnader för försörjningsstöd. Ett hårt och målmedvetet arbete bedrivs för att nå måluppfyllelse och kvalitet inom förvaltningens fyra målområden. Informationen läggs till handlingarna.

4 Socialnämnden Dnr Budget 2012 Socialchefen lämnar redovisning över budget Förvaltningen önskar medel för ökad grundbemanning, kompensation för löneökningar samt ökade resurser till kultur på våra boenden. Förvaltningen har ökade kostnader för försörjningsstöd och kompensation är nödvändig. Återsökning av medel för ensamkommande flyktingbarn sker regelbundet från Migrationsverket.

5 Socialnämnden Dnr Måldiskussioner Ledningssystem Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de tjänster och den service som levereras till medborgare och brukare är av god kvalitet och att förvaltningen använder avsatta resurser så att de leder till största möjliga nytta. Kommunfullmäktige har i budget och utvecklingsdokument för år 2012 angett övergripande mål som gäller för alla och några inriktningsmål som gäller specifikt för socialnämnden. De övergripande målen behöver brytas ner till effekt-/ resultatmål för att det ska vara möjligt att se i vilken mån utvecklingen går i rätt riktning. Socialnämnden kan utveckla mål och resultatstyrningen till förvaltningen genom att tydliggöra vad som ska uppnås för de olika verksamheterna under nämnden. Vid arbetsutskottets sammanträde fick förvaltningen i uppdrag att föreslå effekt-/resultatmått för de verksamheter under nämnden som saknar sådana. Informationen läggs till handlingarna

6 Socialnämnden Dnr Redovisning av vidtagna åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens beslut i ärende Lex Maria Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Engman redogör för vidtagna åtgärder och beslut i ärende gällande Lex Maria. Informationen läggs till handlingarna

7 Socialnämnden Dnr Beslut om arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnande vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn När ett barn får uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. En särskilt förordnad vårdnadshavare ska ha ersättning. Utifrån 2012 års prisbasbelopp föreslås följande ersättning. Förslag till beslut Uppdrag i nivå 1 Uppdrag i nivå 2 Uppdrag i nivå timmar/månad ska anses som ringa timmar/månad ska anses som normal timmar/månad ska anses som betydande Nivå Arvode Omkostnad Nivå kr 328 kr Nivå kr 546 kr Nivå kr 764 kr Arvodes- och omkostnadsersättning regleras i samband med omprövning var sjätte månad. Restid ska ingå i omkostnadsersättning, medan reseersättning inte ska ingå i omkostnadsersättning. Socialnämnden föreslås vidare besluta att delegera beslutanderätten enligt följande: Beslut enligt nivå 1 och 2 fattas av socialsekreterare. Beslut enligt nivå 3 fatta av områdeschef. Uppdrag i nivå 1 Uppdrag i nivå 2 Uppdrag i nivå timmar/månad ska anses som ringa timmar/månad ska anses som normal timmar/månad ska anses som betydande

8 Socialnämnden (forts) Nivå Arvode Omkostnad Nivå kr 328 kr Nivå kr 546 kr Nivå kr 764 kr Arvodes- och omkostnadsersättning regleras i samband med omprövning var sjätte månad. Restid ska ingå i omkostnadsersättning, medan reseersättning inte ska ingå i omkostnadsersättning. Beslutanderätten delegeras enligt följande: Beslut enligt nivå 1 och 2 fattas av socialsekreterare. Beslut enligt nivå 3 fatta av områdeschef.

9 Socialnämnden Kvinnojouren information Jessica Rundberg och Helena LassenWikén informerar om Kvinnojourens verksamhet som har funnits i 30 år. Länets kommuner har bidragit med medel till verksamheten. År började diskussioner föras om att personalen behövde utökas för att verksamheten skulle kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Därefter har hälften av bidraget till Kvinnojouren erhållits statligt och hälften från kommunerna. När statliga medel inte längre kunde erhållas var verksamheten nära att gå i konkurs. På ett år har verksamheten ca stödsamtal och mellan och gästnätter. Kvinnojouren för inte statistik och de som tar kontakt kan vara anonyma. Anteckning görs från vilken kommun personer ringer från. Personliga möten sker med kvinnor förutom samtal. Andra stödåtgärder kan vara att skriva en ansökan, fylla i blanketter, vara barnvakt m.m. Kvinnojouren åker ut i kommunerna om det finns möjlighet. Medlemmar finns i alla kommuner. Verksamhetsberättelse lämnas årligen till socialnämnden. Kvinnojouren kan vara flexibel och utgår från vad varje person behöver. De som tar kontakt har behov av att få prata med personer som inte är myndighetsutövare och att man kan få vara anonym. Kvinnojouren har sett det viktigt att arbeta med kvinnan sedan rättegångsprocessen är klar där mannan blivit fälld. Kvinnan behöver ofta hjälp att gå vidare. Kvinnojouren tar inte emot kvinnor som har ett pågående missbruk eftersom man inte har den kompetens som krävs. Kontakt med socialtjänsten sker genom anmälan, ansökan eller genom polisrapport. Kvinnojouren upplever det svårt att planera för framtiden när man inte vet om bidrag till verksamheten kommer. Verksamheten har bl a synliggjorts på Expo Norr. Man arbetar även med opinionsbildning, kampanjer och projekt så långt ekonomin tillåter.

10 Socialnämnden Centrum mot våld information Områdeschef IFO, Birgitta Moen informerar. Östersunds kommun är projektägare och verksamheten är ett komplement till Kvinnojouren. Handläggare och kvinnor tar själva kontakt med Centrum mot våld. Centrum mot våld är en produkt av projektet Kvinnofrid och tilkom p.g.a att anmälningar ökade om våld i nära relationer, speciellt mot barn. Resurser behövdes för ett länsgemensamt projekt. En styrgrupp finns där kvinnor ingår. Strömsunds kommun representeras av Birgitta Moen och Bergs kommun av Kerstin Blixt. Samverkansavtal finns med länets åtta kommuner, landstinget, Polisen, Kvinnojouren, Kriminalvården och Brottsofferjouren. Centrum mot våld erbjuder psykosocialt stöd och praktisk hjälp vid kris och stöd för barn. Under 2012 vill projektet utöka stödet och behandlingsmöjligheter för männen som utövar våldet.

11 Socialnämnden Musik för äldre information Sven-Gösta Näslund informerar om projektet Kultur inom äldreomsorgen med uppsökande verksamhet med musik för äldre som bedrivits under tre månader, hösten Med projektet har man försökt nå de människor som själva inte kan ta sig till ett kulturevenemang och man har tillsammans sjunger visor som alla känner igen. Boende vid Norrbygården, Tåsjögården, Rossö Center, Älvgården och Brismarksgården har fått besök varje månad. Musik är stimulerande för hjärnan och allmäntillståndet och forskning visar att även dementa personer mår och fungerar bättre med rätt stimulans. Sven-Gösta Näslund och Birgitta Mårtensson har utfört arbetet inom musiklärarnas befintliga tjänster. Bidrag har erhållits till resekostnader. Sven-Gösta ser utvecklingsmöjligheter, till exempel med elever som deltar. Förutom kulturvinsten får man då dessutom en generationsöverskridande vinning. Arbetet har utvärderats genom en enkätundersökning och resultatet är mycket positivt. Projektet har överträffat projektledarnas förhoppningar och förväntningar. Sven-Gösta presenterar en tänkbar kalkyl för fortsatt verksamhet med kultur inom äldreomsorgen : Kommunstyrelsen 40 % Vård- och socialförvaltningen 30 % Studieförbunden 20 % Musikskolan 10 %

12 Socialnämnden Dnr Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Hotell Gäddede, Hotellplan 2, Gäddede NORDIC OUTBACK AB, med organisationsnummer , ansöker om stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid HOTELL GÄDDEDE. Servering avses ske året runt i serveringslokal och uteservering under tiden kl Remisser Efter att fullständiga ansökningshandlingar inkommit har ansökan remitterats till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänstförbundet. Ingen skriftlig remiss har skickats till Miljöoch byggavdelningen angående livsmedelsanläggningen, uppgifter om köksanläggningen har inhämtats muntligt samt ur avdelningens objektsregister. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att NORDIC OUTBACK AB beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Hotell Gäddede. Serveringen avses ske året runt i restaurang och uteservering under tiden klockan Nordic Outback AB, med organisationsnummer , beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Hotell Gäddede. Serveringen avses ske året runt i restaurang och uteservering under tiden klockan Beslutsexpediering Den sökande Miljö- och byggavdelningen

13 Socialnämnden Dnr Ändring av datum för arbetsutskottets sammanträde i september samt fastställande av teman för socialnämnden och arbetsutskottet 2012 Ordförande föreslår att arbetsutskottets sammanträde i september flyttas till den 5 september Förslag till teman för socialnämnden och arbetsutskottet redovisas enligt förslag. Eventuella justeringar kan komma att göras inom förvaltningen. Arbetsutskottets sammanträde i september flyttas till den 5 september Teman för sammanträden i socialnämnden och arbetsutskottet fastställs enligt förslag. Eventuella justeringar görs inom förvaltningen. Beslutsexpediering: Kansliet

14 Socialnämnden Dnr Val av ledamot i arbetsutskottet för tiden intill den 31 december 2014 efter avlidne Jöns Broström (m) Som ledamot utses Eva Sjölander (M), Rossön. Beslutsexpediering Den valda Kansliet Löner

15 Socialnämnden Dnr Val av ersättare i arbetsutskottet för tiden intill den 31 december 2014 för moderaterna Som ersättare utses Margaretha Andersson (M), Trångmon. Beslutsexpediering: Den valda Kansliet Löner

16 Socialnämnden Dnr Val av personlig ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor, för tiden intill den 31 december 2014 efter avlidne Jöns Broström (M) Som ersättare utses Margaretha Andersson (M), Trångmon. Beslutsexpediering: Den valda Rådet för funktionshinderfrågor Kansliet Löner

17 Socialnämnden Dnr Rapportering enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL till kommunfullmäktige Socialnämnden föreslås avge upprättad rapport till kommunfullmäktige. Upprättad rapport avges till kommunfullmäktige. Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige

18 Socialnämnden Dnr Rapportering enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL till Socialstyrelsen och kommunens revisor Socialnämnden föreslås avge upprättad kvartalsrapport till Socialstyrelsen och kommunens revisor. Upprättad kvartalsrapport avges till Socialstyrelsen och kommunens revisor. Beslutsexpediering: Socialstyrelsen Kommunens revisor

19 Socialnämnden Dnr Rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, av ej verkställda beslut enligt 9 LSS till Socialstyrelsen och kommunens revisor Förslag till beslut Socialnämnden föreslås avge upprättad kvartalsrapport till Socialstyrelsen och kommunens revisor Upprättad kvartalsrapport avges till Socialstyrelsen och kommunens revisor. Beslutsexpediering: Socialstyrelsen Kommunens revisor

20 Socialnämnden Dnr Individrapportering enligt 16 kap f. socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL till Socialstyrelsen och kommunens revisor Socialnämnden föreslås avge upprättade rapporter till Socialstyrelsen och kommunens revisor. Upprättade rapporter avges till Socialstyrelsen och kommunens revisor. Beslutsexpediering: Socialstyrelsen Kommunens revisor

21 Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegationsbeslut enligt sammanträdesprotokoll den 11 januari 2012 Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

22 Socialnämnden Ordförandekvart Ordförande redovisar träffar sedan föregående nämnd. 9 jan Utbildning Jonas Reinholdsson, LVU. 11 jan SN au. 20 jan Konferens Huddinge Mötesplatsen en väg till hälsa och integration. 23 jan Samordningsförbundet.

23 Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

24 Socialnämnden Delgivningar Dnr Socialstyrelsen : Tillsyn av bostad med särskild service enligt 9 9 LSS inspektion den 9 februari Regionförbundet Jämtlands län, december 2011: Länsgemensamt krisoch traumacenter samt finansiering. 3 Regionförbundet Jämtlands län : Utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens arbete med barn och unga. Dnr Strömsunds kommuns revisorer, : Uppföljning av tidigare gjorda granskningar Kommunala Pensionärsrådets protokoll från sammanträde den 6 december Rådet för funktionshinderfrågor, protokoll från sammanträde den 30 november Kommunfullmäktiges protokoll 163/2011 gällande anhållan om tilläggsanslag för kostnader i form av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd samt till hyror för Älvgården år Kommunfullmäktiges protokoll 164/2011 gällande täckande av eventuellt högre kostnader utöver budgetram 2012 för ekonomiskt bistånd. 9 Kommunfullmäktiges protokoll 169/2011 gällande val av ordinarie ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter avlidne Jöns Broström (m). 10 Kommunfullmäktiges protokoll 172/2011 gällande avsägelse från Kristina Johansson (2) av uppdraget som personlig ersättare i socialnämnden.

25 Socialnämnden Kommunfullmäktiges protokoll 173 gällande val av personlig ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter avgående Kristina Johansson (s). Dnr Socialstyrelsen, : Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. 13 Sveriges kommuner och landsting: Beslut nr 16 gällande överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 11:47 gällande ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 11:48 gällande ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 11:49 gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 11:55 gällande uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Datainspektionen, : Gränser för vad som får registreras vid bakgrundskontroller. 19 Datainspektionen, : Olagligt utbyte av information mellan vård och socialtjänst. 20 Datainspektionen, : Inte tillåtet övervaka lagerarbetares prestationer i realtid. 21 Datainspektionen, : Otydliga riktlinjer för hur känsliga uppgifter skickas med e-post. 22 Datainspektionen, : Forskningsprojektet LifeGene är olagligt och måste upphöra.

26 Socialnämnden Datainspektionen, : Färdtjänsten lagrar för mycket information om sina resenärer. 24 Socialstyrelsen, : Allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. 25 Statens institutionsstyrelse: SIS-nytt nr 12/2011. Delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna.

27 Socialnämnden Dnr Inbjudan till konferens i Östersund 24 februari Hur gör vi våra barn och ungdomar till vinnare Eva Sjölander och Mona Olofsson utses att deltaga vid konferensen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2) A Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden

Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden 1(26) Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum: 2013-02-12 Tid: 09.00-15.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum: 2013-02-14 Paragrafer: 437-462 Sekreterare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2015-04-20 35 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 16.00 Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Karin Lindgren (s) Johnny Bäckström (s) Ingrid Tagesdotter (v) Margoth

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers.

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(23) 2012-09-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 40 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare Birgitta Larsson (rp) Monica Fredriksson (c) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer