Konferens i Rättssociologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens i Rättssociologi"

Transkript

1 Konferens i Rättssociologi Välkomna till rättssociologistudenternas avslutande konferens Program den 17 mars 2015 Plats: LUX, nedre Tid:

2 PROGRAM SÄKERHET VID KRIMINALVÅRDEN kl EN EVENTUELL LEGALISERING AV SURROGATMÖDRASKAP kl KVINNORNA I IS kl LEXBASE kl LUNCH SAMTYCKESLAG 3 - EN EFTERFRÅGAD LAG? kl CIVILKURAGE I EN 4 JÄRNBUR kl MÄN KAN INTE 4 VÅLDTAS kl SEVED - DEN FARLIGA 6 OCH MÖRKA DJUNGELN kl

3 Seved - den farliga och mörka djungeln Av: Albulena Ibishi, Nina Koldzic, Jennifer Larsson, Leonora Nimani Seved är ett område placerat i centrala Malmö där hälften av invånarna är mellan 15 och 39 år. Seved har de senaste åren haft en problematik gällande fastigheternas dåliga skick, brottslighet och drogförsäljning. Det har gjorts satsningar från olika myndigheter, främst polisen, i Seved i form av olika projekt för att förbättra situationen dock kvarstår mycket av problemen. Syftet med rapporten är att få en förståelse för hur oroligheterna i Seved kan fortlöpa trots polisens insatser i området. Rapporten utgår ifrån följande frågeställningar: 1. Varför fortsätter kriminaliteten i Seved som om ingenting brottspreventivt har gjorts? 2. Vad betyder polisens närvaro för invånarna i Seved? Som metodologiskt verktyg används kvalitativa intervjuer. Hittills har en gruppintervju med två killar tillämpats. Kriterierna kring val av respondenter var att intervjupersonerna skulle bo i Seved. Vidare planerar vi att utföra en till gruppintervju med två stycken tjejer och två intervjuer med poliser som har erfarenhet av att jobba i Seved. Nyckelord: Seved, Habermas, insatser, polisen, brottslighet, livsvärld Säkerhet vid Kriminalvården Av: Carl Dymne, Louise Fischer, Anton Lechner, Anders Lyckebäck, Kasper Olsson och Hampus Torbjörnsson 2011 misshandlades en häktesvakt till döds på häktet Huddinge. Vid misshandeln följdes inte rutinerna och en ensam vårdare transporterade den intagne. I Tingsrätten friades tre chefer för ansvar efter händelsen. Rätten fann det inte styrkt att säkerhetsbrister legat till grund för dödsfallet. I artikeln kommer vi att belysa hur kriminalvårdares upplevelser av trygghet påverkas av att chefer inom kriminalvården frias när säkerhetsrutiner brister. För att utreda betydelsen av den friande domen har semistrukturerade intervjuer med anställda kriminalvårdare genomförts. Hur upplever de sin trygghet och vilka normer finns kring ensamarbete på anstalt? Som teoretisk ansats använde vi Marx teori för att belysa maktrelationen och intressekonflikten mellan anställda och chefer inom Kriminalvården. Nyckelord: Ensamarbete, trygghet, kriminalvård, maktrelation För att söka svar på frågorna kommer vi använda oss av Jürgen Habermas teori om system och livsvärld som bearbetar relationen mellan den enskilda människan och kollektivet för att visa på varför kommunikation är central. Livsvärlden i rapporten är invånarna i Seved och systemet motsvarar polisen. 3

4 En eventuell legalisering av surrogatmödraskap Av: Jill Johansson, Rebecca Linhard, Kristin Melander, Anna Molander, Nikolina Pitkäaho och Heli Välitalo Surrogatmödraskap innebär att en kvinna mot kontrakt blir gravid genom att insemineras eller genom att mottaga ett embryo. Kvinnan gör detta med avsikt att avsäga sig moderskapet och därmed inte själv behålla barnet. Det här är en vilt omdiskuterad fråga och regeringen har genom Statens medicinsk- etiska råd tillsatt en utredning i frågan om huruvida surrogatmödraskap borde legaliseras i Sverige. Denna ska presenteras senast 15 december Förutom juridiska problem kan en exploatering av kvinnokoppen bli en konsekvens av en legalisering av surrogatmödraskap. Huruvida ett surrogatmödraskap kan likställas vid människohandel är även en aspekt värd att diskuteras. Vi har använt oss av både en kvalitativ innehållsanalys av vetenskapliga rapporter och artiklar samt litteratur för utreda vilka konsekvenser ett lagliggörande skulle kunna få. Vi har valt att komplettera vår undersökning med en enkätundersökning vi delat på Facebook för att belysa åsikter om altruistiskt surrogatmödraskap och en eventuell legalisering. Vid problematiseringen av en legalisering av surrogatmödraskap i Sverige kommer vi använda oss av Karl Marx klassteori och begrepp om exploatering. Nyckelord: Surrogatmödraskap, surrogatmoder, altruistiskt surrogatmödraskap 4

5 Kvinnorna i IS Av: Anna Svonni, Emma Nilsson, Maria Rosenqvist, Naida Sinanovic och Hanna Hansson På senare tid har media rapporterat om unga kvinnor som lämnar både Sverige och andra Europeiska länder, för att ansluta sig till Islamiska staten (IS). Ur ett rättssociologiskt perspektiv är det därför intressant att undersöka om det, med hjälp av lag och rätt, är möjligt att hindra dessa kvinnor från att åka eller delta i IS:s verksamhet? I den här rapporten kopplas ämnet till den aktuella debatten kring Sveriges terrorlagstiftning. Idag pågår en utredning som syftar till att se över just denna lag. Stereotypen av en IS- terrorist är en farlig man med islamistiska övertygelser, som utför våldsamma handlingar. Den muslimska kvinnan sedd med västerländska ögon passar inte in i denna stereotyp. Mot bakgrund av detta kommer vi att peka på vilka konsekvenser som normativa förväntningar kan ha för rättens möjligheter att förhindra och/eller straffa kvinnor som ansluter sig till IS. Nyckelord: Radikalisering, Terrorism, Offer, Postkolonial feminism, Intersektionalitet Kritiken som har riktats mot terrorlagen rör framförallt krav på åtstramning av nuvarande reglering. Exempelvis anser kritiker att förberedande av resor med syfte att delta i strid utomlands för terroriststämplade organisationer ska kriminaliseras. Det framhålls även att det bör bli straffbart att åka till andra länder och delta i terrorträning. IS- soldater är välkända för sin brutala krigsföring och bakåtsträvande kvinnosyn. Just därför är det särskilt intressant att försöka förstå varför kvinnor, med förmodad tillgång till sekulär frihet i västvärlden, väljer att ansluta sig till IS. För att svara på dessa frågor undersöker vi, med stöd av ett postkolonialt feministiskt perspektiv, de driv - eller dragningskrafter som får kvinnor att radikaliseras. I rapporten lyfts den stereotypa bilden av muslimska kvinnor som offer för både sina män och sin kultur, liksom vilka roller som kvinnor inom IS:s verksamhet har. 5

6 Lexbase Av: Josefine Viktor, Tommy Nieminen, Althea Hansen, Sara Enmark, Inga Rosborg, Elin Jönsson och Anna Pelin Konferenspappret fokuserar på Lexbase, en databas som möjliggör onlinesökningar på rättslig offentlig information om privatpersoner och företag. Utifrån ett kontroll- och övervakningsperspektiv är syftet att undersöka vilka risker som finns med Lexbase med hjälp av relevanta teoretiska begrepp, så som stigma, panoptikon och social kontroll. Analysen visar hur informationsnormernas kontext förändrats, vilket skapar risk för ett oproportionerligt intrång i individers personliga integritet. Lexbase riskerar därmed att verka stigmatiserande för de individer som förekommer i det och funktionen kan i förlängningen leda till ökad misstro mellan privatpersoner i samhället. Analysen underbyggs vidare med empiriskt material i form av fokusgrupper med gymnasieungdomar, för att diskutera risker och konsekvenser med Lexbase och den övervakning det medför. Nyckelord: Lexbase, övervakning, risker, integritet 6

7 Samtyckeslag - en efterfrågad lag? Av: Ramyar Akbari, Florence Chadaré, Helena Dahlbom Korduner, Dylan Kosik Sulaiman, Johanna Oscarsson och Marjan Zeitooni En sexuell handling ska alltid ske med samtycke, något som inte alltid förekommer i vårt samhälle. Samtyckesfrågan är en pågående debatt där det diskuteras hur det kommer sig att så mycket ansvar läggs på den utsatte när en våldtäkt har skett. Mot bakgrund av att det begås cirka våldtäkter per år är denna fråga högst relevant för att ännu en gång belysa frågan om en samtyckeslag kommer att hjälpa eller stjälpa. Vi har utgått från genusordningen i kombination med ett intersektionellt perspektiv. Bristen på samtycke kan förklaras genom genusordningen som beskriver de strukturer som upprätthåller att kvinnor som grupp är underlägsna män som grupp. Det vi vill problematisera är varför kvinnornas upplevelse kan ifrågasättas och förminskas i förhållande till samtyckesfrågan. Med hjälp av kvalitativ metod samt innehållsanalys av litteratur, artiklar, rättsfall, rapporter samt intervjuer med anställda vid kvinnojourer försöker vi få svar på frågan varför kvinnors upplevelser ifrågasätts vid sexuella övergrepp. Det är viktigt att inte förminska de brottsdrabbades upplevelser och att ett nej alltid är ett nej, oavsett när eller hur sent det ges. Nyckelord: Genusordningen, Intersektionalitet, Samtycke, Samtyckeslag, Våldtäkt. 7

8 Civilkurage i en järnbur Analys av konsekvenserna av en potentiell civilkuragelag Av: Maja Eriksson, Andra Flack, Johanna Karlsson, Mikaela Holmquist,, Emil Rytterstedt och Jesper Svensson grunden i människornas liv går förlorade. Men å andra sidan skulle en lag stärka alla människors rätt till liv och hälsa. Nyckelord: Weber, Habermas, civilkurage, handlingstypologi, idealtyp, järnbur, livsvärd Den allmänna rättsuppfattningen är att det är moraliskt berömvärt att uppvisa civilkurage. Det som är moraliskt berömvärt måste även ha ett moraliskt klandervärt motsatsagerande. Det är därför rimligt att anta underlåtenheten att hjälpa nödställda skulle vara möjlig att kriminalisera. Våra nordiska grannländer har alla lagstiftat kring skyldigheten att bistå nödställda personer, ändå lyser en svensk civilkuragelag med sin frånvaro. Under de senaste fyra åren har tre olika motioner behandlat frågan om lagstiftning kring civilkurage. En potentiell civilkuragelag skulle inte verka tvingande i den mån att den enskilde individen förväntas agera över förmåga. I detta paper analyseras möjliga effekter av en potentiell civilkuragelag utifrån sociologen Max Webers handlingstypologier samt tankar om rationalitetens järnbur. Även sociologen Jürgen Habersmas tankar om kommunikativt handlade och koloniseringen av livsvärlden används i analysen. Metoden är så kallad mixed methods där både kvantitativ och kvalitativ metod möts. En enkätundersökning med 250 respondenter har utförts. För att nyansera enkätstudens resultat har även fyra kvalitativa intervjuer genomförts. Paprets resultat är att en potentiell civilkuragelag skulle bidra till intrång i livsvärlden där affektuella och värderationella handlingar byts ut mot ett mer påtvingat målrationellt handlade. Å ena sidan skulle den existensiella 8

9 Män kan inte våldtas Av: Hanna Bergstedt, Cajsa Lindahl, Marie Kajsdotter Smålander, Kajsa Hild, Emma Arvidsson År 1984 könsneutraliserades lagen om våldtäkt i Sverige. Tidigare kunde män inte våldtas enligt lag. Trots lagändringen går det att hitta tidningsartiklar om manliga våldtäktsoffer som inte blir trodda av människor i deras omgivning. Syftet med detta paper var att granska de sociala normerna gällande vem som ses som ett potentiellt våldtäktsoffer. Vi utförde en enkätundersökning via Facebook där respondenterna fick besvara frågor om sociala normer vid våldtäkt. Med stöd av Nils Christies teori om det ideala offret och Foucaults maktteori kom vi fram till att även om syftet med lagändringen var att förändra den sociala normen om våldtäktsoffer har utgången blivit annorlunda. Män är vanligtvis inte förklarade som offer, särskilt inte våldtäktsoffer. Enligt den könsmaktsordning som råder i samhället står män högst upp i hierarkin och kvinnor är underordnade männen. Detta skapar en bild av män som starkare än kvinnor. Till följd av denna maktstruktur är den typiska föreställningen av våldtäkt en stark manlig förgripare med en svag kvinna som offer. Om uppfattningen om våldtäktsoffer könsneutraliseras, finns det även en möjlighet att förändra maktstrukturen. Nyckelord: våldtäkt, genus, våldtäktsoffer, idealiska offer, maktstruktur, könsmaktsordning. 9

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Anhörig- och offerskap i relation till narkotikamissbruk

Anhörig- och offerskap i relation till narkotikamissbruk Kriminologiska institutionen Anhörig- och offerskap i relation till narkotikamissbruk -en kvalitativ intervjustudie med anhöriga till narkotikamissbrukare Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi, kandidatkurs

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

De som faller utanför

De som faller utanför Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV De som faller utanför En antologi om avvikelser som resultat av normaliserande praktiker Sabina Axelsson, Matilda Köpcke, Charlotte Börjesson, Josefine

Läs mer

Kvinnliga chefer inom polisen

Kvinnliga chefer inom polisen Polishögskolan Grundutbildningen Examensarbete VT 2008 Klass 07a7 Handledare: Susanne Andersson Kvinnliga chefer inom polisen Therese Delfs Hanna Ölander Polishögskolan 2 Abstract Skillnaden mellan manligt

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Vikten av vårdnadsutredningar

Vikten av vårdnadsutredningar Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Höstterminen 2006 C-uppsats Vikten av vårdnadsutredningar en studie om hur tingsrätten använder sig av socialtjänstens vårdnadsutredningar

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER Helena Hakkarainen MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER -Straffrätt och jämställdhetspolitik Men s violence against women in close relationships -Criminal law and gender equality policy Rättsvetenskap

Läs mer

Du är ingen riktig man

Du är ingen riktig man ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Du är ingen riktig man En studie om socialarbetares arbete

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 9 HON VAR JU MED PÅ DET I Sverige råder det idag brist på rättsäkerhet för våldtäktsoffer.

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Terése Engman, Helene Eriksson, Karin Eriksson Människa, natur och samhälle/svenska och Matematik/LAU390 Handledare:

Läs mer

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson SAMMANFATTNING: Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men

Läs mer

Ensam och utsatt. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Ensam och utsatt. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund Ensam och utsatt Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor augusti 2006 www.centerpartiet.se Bakgrund Idag har inte alla människor samma möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Kvinnor har inte samma möjligheter

Läs mer

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Handelshögskolans Civilekonomprogram/ Undergraduate Programme in Business Studies Bachelor Thesis, ICU2008:22 REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande

Läs mer

Arbetet mot penningtvätt i svenska banker en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar

Arbetet mot penningtvätt i svenska banker en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar EXAMENSARBETE Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle Företagsekonomi Bank/Finans FE6173 Arbetet mot penningtvätt i svenska banker en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar Författare

Läs mer

Vad har hänt sedan sexköpslagen trädde i kraft?

Vad har hänt sedan sexköpslagen trädde i kraft? Lunds Universitet Socialhögskolan C-uppsats Termin 6 VT-06 Vad har hänt sedan sexköpslagen trädde i kraft? En kvalitativ undersökning om attityder till prostitution och samhällets insatser för kvinnor

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

I Sverige gör vi så här

I Sverige gör vi så här Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga institutionen Examensarbete 15 hp IMER VT 2013 Programmet för Internationell migration och etniska relationer I Sverige gör vi så här - En undersökning om svenska

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Barn i utsatta livssituationer

Barn i utsatta livssituationer Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children

Läs mer