hefsarbete och livssti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hefsarbete och livssti"

Transkript

1 Framtidens ledarskap är mångfacetterat och ställer höga krav. Ledaren skall både vara proffs och coach, dvs dels kunna arbeta med affarsmannaskap och kundtillfredsställelse, dels kunna skapa en miljö i företaget dar medarbetare engageras och motiveras. hefsarbete och livssti Chefs- och ledarrollen ar individuell och blir vad ledaren gör den till. Med personlig utveckling kan ledaren starka sin roll som föredöme och bli tydlig som ledare. Svårast är att hinna med sig själv. Detta häfte innehåller kanske många självklarheter, men författaren har både som företagsledare i industrin och kursledare vid IFL samlat erfarenheter som tydligt påvisar att chefer ofta glömmer bort eller ej tar sig tid med dessa (10+1) råd. Se skriften som en idébank och fundera över hur Du kan utveckla Ditt chefsarbete, ledar- skap och Din livsstil. eller 1O+1 råd till chefer som älskar sitt jobb och ofta arbetar för mycket Stiftelsen Institutet för Företagsledning Huvudkontor: Sveavägen 53. Box Stockholm. Tel Fax , e-moil Kursgården Kärnpusten: Kornpastensvägen 17. Box Sigtuna. Tel Fux IFL Bryssel: 31 Place de Brouckere, B-1000 Bruxelles. Tel Fox Av Gösta Fernström

2 Alla råd i den har skriften ar självklart inte aktuella för alla ledare. Pröva på något1 några råd i taget, testa och gå vidare. Allt Du funderar på för egen rakning kan ofta appliceras på Dina medarbetare. Glöm aldrig Din roll som föredöme. Det har ar en skrift med råd om hur Du kan organisera Dig som cheflledare samt finna balans mellan arbete och privatliv för Dig själv och för Dina medarbetare. Varje chefs- och ledarroll är individuell och blir vad ledaren gör den till, dvs det går ej att utforma fasta verktyg och spelregler för alla. Ändå kan det vara av värde att få ett antal stolpar och råd eller en matsedel att välja ur för just Dig, eftersom erfarenheten visar att de flesta chefer ej själva marker hur arbetet tar en allt större del av chefens totala tid och liv. Främst beroende av engagemang och drivkraft att göra ett bra jobb snarare an baserat på för mycket arbetsuppgifter. En grundregel att starta med ar att det går ej att engagera och motivera medarbetare uppifrån. Motivation kommer från två faktorer, dels ledaren som föredöme och dels från den miljö som ledaren kan skapa, dar medarbetarna motiveras av egen inre kraft baserad på att få ta ansvar, utvecklas med arbetet, få bra feedback och inte minst trivas på arbetet. Ledarrollen som föredöme galler såväl arbete och livsstil som etik och moral. Gösta Fernström ar civilingenjör med 20 års erfarenhet från ledarroller i industriföretag. Han har därefter i åtta år varit kursledare inom Institutet för Företagsledning, IFL. Lycka till med Din ledaruppgift i fmmtiden! IO+I råd till chefer/ledare som älskar sitt jobb och ofta arbetar för mycket 1. Organisera Din egen insats och Din verksamhet. 2. Ledarskap handlar om att climinera osäkerhet och att lära sig lyssna. 3. Stöd och lär Dina chefer att bygga starka ledningsgrupper - kompetensutvecltla. 4. Börja överinformera. 5. Lyssna själv på Dina kunder! 6. Hå11 anläggningarna i toppform. Fok~~sera på detaljer soin ger kunderna det lilla extra! 7. Satsa på systematisk affärsutveckling, affarsplaner (våren) och marknadsplanerlbudget (hösten). S. Fokusera kvalitet och miljö. 9. Eftermarknaden ar framtiden. 10. Skaffa ett "Early Warning system" 11. Sköt om Din hemmabas.

3 Organisera Din egen insats och Din verksamhet I stort som i smått bör Du tänka på: Ledarskap handlar om att eliminera osäkerhet och att lura sig lyssna Arbeta ej övertid var och varannan dag. Koncentrera till 1-2 dagar i veckan till kl och gå hem i tid övriga dagar. Fokusera på väsentligheter i arbetet och se till att tydligt delegera övriga uppgifter. Bli skicklig på att hantera PC i vardagen framför allt inom kominunikation och inålstyrninglekonorni. Försök koncentreralgruppera verksamheter som liknar varandra. - Låt dem arbeta i team som stöttar varandra. - Jamförllär genom systematisk beilch marking. - Besök, alternativt samla, tre enheteria0 per dag istället för en och en. - Bygg nätverk av små, självständiga enheter. Prioritera Dina enheter. - De som går bra och överträffar sina mål - låt dem sköta sig själva. Visa dem erkänsla, ge beröm och var tillgänglig vardag som helgdag för dessa chefer när de önskar via telefon på arbetetlhemma etc. - Fokusera verksamlleter som går dåligt. Täta möten - lämna aldrig ifred. Chefer skall veta att man ej får vara ifred om man har problem. - Byt chefer som ej fungerar - gå ej för länge och hoppas på bättring, kan kosta Dig själv jobbet. Ta Dig tid att vidareutveckla Dig själv - Avsatt tid för Din personliga utveckling - Okande konkurrens kräver att Du ständigt utvecklar och förnyar Dig, dvs häller Dig på topp kunskapsmässigt. Aven här måste Du vara ett föredöme i Diii lärande organisation! Fundera över om Du eller några av dina medarbetare har arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete, dvs att kunna arbeta i hemmiljö några dagar per vecka. Sägs öka produktiviteten med 20 procent och blir ett framtida naturligt arbetssätt för Dig och de medarbetare som företaget har högst förtroende för. Viktigast av allt är trovärdighet dvs att leva som man lär, vilket innebär att vara ett föredöme för sina medarbetare (alla chefer underskattar sin betydelse som föredöme). Att vara ledare är en krävande roll, en del har man med sig i form av karisma, sin utstrålning, engagemang och ett genuint iiitresse för människor. Annat kali man lära t ex koiisten att lyssna, visa respekt och skapa laganda inom sitt tcam/ledningsgrupp, där medarbetare känner engagemang och motiveras. Allmänt kravs engagemang, öppenhet och ärlighet. Information är makt - av framtidens ledare krävs överinformation - att våga dela med sig och att aldrig ha liemliglieter för sin medarbetare. Ledarens kanske viktigaste roll är atl vara tydlig genom att ge mäl och rilitiiing, och därmed eliminera osäkerhet. Det innebär att kunna förmedla sina visioner, affarsidéer och mål så att alla känner delaktighet och engagemang. En vision måste vara en process som ständigt utvecklas, dvs aldrig avslutas och som i sin tur kombiileras med tydliga mål, helst för varje medarbetare. Svårast för många chefer är att lära sig lyssna. Ofta kominer man till möten ined färdiga lösniiigar dar medarbetarna får kommentera (om någon vågar). Att lära sig lyssiia även om jag som chef liar de bästa lösningarna börjar med att lära sig ställa frägor innan man presenterar sina idéer och förslag. Ställ bra, engagerande frågor, diskutera idfer och lyssna av svar. Det är viktigt att inte bara lyssna utan även att lära nytt regelbundet. En känsla av irritation är t ex en början till inlärning.

4 Genom att lyssna kan man modifiera sina lösningar och, inte minst, få medarbetarna att känna sig delaktiga och därmed motiverade att genomföra förändringar eller beslut. Att vara bädeproffs och coach blir alltmer väsentligt när företagen blir kunskaps- och serviceföretag. Det går inte längre som chefer/ledare att sitta i chefsrummet, man miste vara med i teamets dagliga arbete. Det gäller: - Att som profis vara skicklig som konsult eller i affarsmannaskap, dvs ta hem affarer. Att ha en känsla för vilken inriktning och satsningar som måste göras på kunder, produkter och verksamhet. - Att som coach bygga förtroende, engagera sig för sina medarbetare. Att ständigt ge feed back, berömma inför alla, kritisera i enrum. Att verkligen kunna glädja sig ät enskilda medarbetares framgäng i företaget. Sist men inte minst, lär känna Dig själv bättre. Att våga vara öppen och bjuda på sig själv - att vara genuin - är grunden till att bättre kunna ta hand om och utveckla sina medarbetare. Stöd och lur Dina chefer att bygga starka ledningsgrupper - kompetensutveckla Cliefens/ledarens (VDs) inflytande på verksamheten kan aldrig överskattas. 90 % av framgång ocli motgäng beror pä ledaren. Därför bör mycket möda läggas pä att välja ratt ledare och lita honom/henne bygga en kompletterande ledningsgrupp runt sig själv. En styrelses uppgift är att tillsätta VD. Detsamma gäller för Dig som chef för Dina verksamheter. Vill man själv lyckas gället det att anställa ratt medarbetare. Oin en chef ej klarar sitt arbete, reagera snabbt med tydlig feed back. Om detta inte ger resultat - gå inte och vänta och tro på bättring. Tag upp problemet, försök hjälpa personen finna ett annat arbete via Dina nätverk. Framför allt, gör det pä ett positivt sätt si att personen ej förlorar ansiktet. Det har man alltid igen. Tag hjälp av headhunter och psykologer när Du skall anställa chefer inom verksainheten. Lita ej på Din iiitiution, det normala blir då att Inan anställer kopior av sig sjalv och därmed omger sig med ja-sägare. Inom en ledningsgrupp eller ett team skall finnas chefer soin kompletterar varandra, dvs helst både producerare, organisatörer, entreprenörer och sainordnare. Är Du själv en entreprenör med mycket idéer och drivkraft, se till att Du skaffar Dig en stark eltonomiclief/administratör som har integritet att ifrägasätta. Om möjligt låt fler i lediiiiig/styrelse intervjua kandidater. Det ar ett bra sätt att få dem att känna delaktighet. Ett företag/en verksamhet är som årstider, förhoppningsvis utspridda över längre tid, dvs vilken fas står verksainheten inför? Valet av ledare skall baseras på företagets verkliga behov. Hur skall företagets, enheternas verksamhet utvecklas de närmaste två till fein åren? Sammanställ visioner, strategier, läge för verksamheten vad gället kunder, marknad, produkter. Gäller expansion, turn around/kraftig föralidring eller konsolidering. Låt detta styra valet av rätt ledartyp.

5 Testa alla chefer innan Ni anstallet dem med hjälp av psykologer. Kom ihåg att alla har inre och yttre egenskaper - själv ser Du bara de yttre av deras starkalsvaga sidor. Det har ar inte bara stöd för Dig utan ger aven den sökande en bättre sjalvbild. Gör så många som möjligt internt i företaget eller i Din ledningsgrupp involverade i rekryteringsprocessen. Se till att Du standigt har mer kvalificerade medarbetare an Dina konkurrenter - det ger framgång. Som styrelsemedlem - låt ej VD själv tillsatta sin ledningsgrupp utan se till att stödja hennelhonom i att finna medarbetare som kompletterar VDs svaga sidor. Detsamma galler självklart även längre ned i organisationen. Kompetcnsutveckla Dina chefer - bli en lärande organisation. För att överleva och utvecklas i ett alltmer konkurrensutsatt företagande, kravs chefer med hög kompetens som standigt utvecklas. I ett högkompetens (kunskaps) företagande måste man standigt lära nytt. Chefen och ledarens betydelse för framgång blir allt större. Detta innebar också att cheferna blir svårare att ersatta. De kommer att inse sitt varde på marknaden och man riskerar att förlora dem om man inte bygger och skapar en stark gemenskap och inspirerande och utvecklande miljö i företaget. För yngre chefer, skapa en karriär- och utvecklingsplanering, gärna med alternativa karriarvagar som de vet att de får gå igenom om dc utvecklas val i företaget. Förutom branschspecifika utbildningar och chans att resa och lära av andra marknader och konkurrenter skall dar ingå generell utbildning inom; - Ekonomi - Ledarskap - Affarsutveckling - Service Management/Relationsmarknadsföring. Dessa program genomföres under fem till sex års tid. Därefter bör cheferna få gcnomgå ett företagsledarprogram. För mer seniora chefer i karriären kan man tanka sig tre olika former av företagslcdarutbildning som vi inom Institutet för Företagsledning driver. 1. Företagsintern chefsutveckling för chefer en gdng eller konlinuerligt en gdng per 2r. Fördelar: - Att stärka och öka gemenskap inom företaget. - Att lära kallna ledningen. - Att ta fram och förankra affarsplaner med full sekretess. 2. Branschspecqika program för exempelvis bygg- och fastighet, rese-och turist, distributörer osv. Fördelar: - Vidga och fördjupa natverlc. - Lära av likartade verksamheter. - Träffa ocli lära kanna branscheils ledare och organisationer. 3. Generellt företagsledarprogram Fördelar: - Lära av andra branscher och företag. - Traffa potentiella framtida kunder. Alla tre typer av program ger ledarelchefer en extra kick här i livet. De geiierella avsilitten breddar ledaren och gör dem till generalister, dar de kan bättre medverka i styrelse och ledningsgrupper. Men främst av allt mognar de som ledare och daiias för högre befattningar. Att lära i arbetet blir den väsentligaste ~~tvecklingsmöjliglieten i framtiden. Se därför till att cheferna systematiserar uppföljning av sina konkurrenter och ständigt lär av dem. Allvand job rotation bland chefer. Mycket finns att lära utomlands. Ingen borde i framtiden få bli chef som inte arbetat två till tre år utomlands. Alternativt, låt cheferna resa ocli lära utomlands regelbundet. Sverige ar och förblir en liten, begränsad marknad.

6 Börja överinformera Lyssna själv pd Dina kunder! Endast medarbetare som får information kan ta ansvar och vaxa,vilket i sin tur rcsulterar i att medarbetare som fått information inte kan undgå att ta ansvar. Vårt i sarklass största ledarproblem idag ar att för många chefer ar information makt, om jag kan mer an mina medarbetare har jag makten! Alternativt tar man sig inte tid att informera - allt annat ar viktigare, tror man. Hur skall medarbetare kunna kanna delaktighet ocli kunna bidraga till företagets utveckling, om de ej har f1111 information? En omöjlighet! Lär Dig som ledare när Du besöker en enhet eller verksamhet - att alltid ta Dig tid att informera om företagets utveckling, förändringar, utnämningar och resultat. Ge också feedback till enheten sjalv om dess utveckling och resultat. Gör det antingen till hela personalen eller till ledningsgn~ppen samt i nödfall till enhetschefen, som då måste garantera att föra det vidare till sina medarbetare. Lämna OH-bilder etc. Kontrollera och följ upp. Om Du som föredöme alltid informerar komnier Dina chefer att göra detsamma. Att överinformera, dvs att vara öppen med att förmedla sina kunskaper, erfarenheter och hemligheter kan verka hotfullt till att börja med. Skall jag ge bort allt jag kan? Medarbetarna blir alltmer frågvisa och kanslie kunnigare an chefen. Men detta ar framtidens ledare i kunskapsföretag, att våga ha medarbetare som är kunnigare an man själv. Som ledare har man i framtiden en viktig mentor ocli "lararroll", att utbilda sina medarbetare. Det ar fascinerande att se hur medarbetare vaxer, känner delaktighet ocli verkligen bidrar till företagets utveckling om man som ledare delar med sig av sitt kunnande. Lär av kunskapsföretagare/konsulter; om de inte standigt ger bort allt de kan, får de inga nya uppdrag. Men dar de delar med sig av sina kunskaper får de aven chansen att lära nytt i dialog med kunder och medarbetare. Information ar viktigt, men kommunikation, dvs dialog ar avgörande för framgång. Återigen se till att verkligen lyssna. Vi riskerar samtidigt att drunkna i information. Viktigt att selektera och välja ut det väsentliga som Du och Dina medarbetare kan ha nytta av. Det kan tyckas vara en självklarhet - ju högre chef man ar desto mer sällan tycks man traffa sina kunder. Det enda sättet att lära nytt ar att traffa sina kunder. Ditt företag utvecklas inte av egen kraft utan genom att Du lyssnar på de krav som kunderna ställer. Ju mer krävande kunder desto iner rädd om dem skall Du vara. Det ar de som kommer att utveckla Ditt företag i framtiden. Spendera % av Din tid att träffa och möta kunder. En dag per vecka borde vara en självklarhet. Kundtillfredsstallelse ar framtidens mätetal. Det räcker inte med nöjda kunder i framtiden, Du måste överträffa kundens förväntningar. Speciellt fokus skall vara på befintliga kunder. Framtidens kunder har man till låns. Därför galler det att satsa på Dina befintliga kunder, försöka fördjupa och förbättra relationer och ölia kuiidlojalitet. Gärna med samverkan, dar kunden integreras i den egna verksamheten på olika satt. Kontinuerliga mätningar, t ex nöjd kund index skall genomföras regelbundet. För många verksamheter kan man göra kundenkäter för varje enskild medarbetare och därmed få ett utmärkt mål som ständigt skall förbättras, ge underlag till bonus etc. Kom dock ihåg att Nöjd Kund Index (NKS) mater historia. Arbeta därför även med fokusgrupper för att få fram kundens framtida behov och efterfrågan. Inget kan dock ersatta den personliga kontakten med kuïideil. Som proffs inom organisationen bör Du själv ha starka relationer med de viktigaste kunderna. Lita ej på hörsägen, dvs information från medarbetare eller andra. Träffa de viktigaste kuliderna regelbundet själv! Alla nivåer i företaget måste möta kunder. För Dig som chef, prioritera viktiga, huvudkunder. Alla blir delmarknadsförare. Kom ihåg att lyssna pä kunden innebär aven att vägleda kunden, dvs att ge kundeii iiya uppslag eller att vara problemlösare gärna i dialog med kunden.

7 Håll anläggningarna i topptrim. Fokusera på detaljer som ger kunderna det lilla extra! Satsa på systematisk affrsutveckling, affärsplaner (på våren) och marknadsplanedbudget (pd hösten) Investera i högkonjunktur sä att Du stär Dig stark i lågkonjunkturen. De flesta tycker att man har så mycket att göra i högkonjunktur att man inte kan störa verksamheten. När sedan Iägkonjunkturen kommer finns ej resurser för att investera! Allt fler verksamheter kommer att lirava ständiga förbättringar för att kunna konliurrera. Konkurrensen gör att man alltid mäste vara bättre än konkurrenterna. Ofta är det de smä detaljerna som avgör framgäng, ger kundtillfredsställelse och som innebär att man överträffar kundens förväntningar. Det är en självklar ledaruppgift att kunna ta fram affarsplaner för siii verliamliet i framtiden. Man skall ej behöva hyra in konsulter utan det ingär i chefsuppgiften att ta frain strategier för sin egen enhet. De flesta chefer fastnar i den dagliga verlisamheteii, inblandning i dagliga affarer, problemlösning, dvs det inan tidigare var arisvarig för i lägre befattning. Genoin att arbeta med affarsplaner tvingas man höja blicken och se frainåt. Du sliaffar Dig eii mental beredskap för framtida förändringar som kommer allt snabbare. Fä igäng förslagsverksamhet. Du som chef mäste driva, belöna och uppmärksamma. Ett förslag som lämnas ena veckan skall belönas veckan därpå. Vilka kan bättre än Dina egna medarbetare föreslä de små detaljer som kan förbättras i anläggningen. Fokusera pä detaljer som ökar kundnyttan. " The only permant thing in the fu~urc is change". I affarsutveckling ser man över sina visioner, affarsidér ocli mål, funderar över vilka kunder man skall fokusera och vilka behov man sliall tillfredsställa. Följ konkurrenter noga. Lyssna på kundernas önskemäl och investera snabbt i förbättringar. Tänk hela tiden i systemförsäljning, dvs både härdvara och mjukvara, både produktion och tjänster, bäde längsiktigt, t ex produktutveckling och kortsiktigt, dvs de smä detaljerna. Bygg goda relationer ined ägare av företaget och fastigheter/aiiläggningar. Se till att de är val informerade om verksamheten och ser utvecklingspotentialen på ett sådant sätt att aktieägare är beredda att bidraga med nyeinissioner/styreisebeslut vid större satsningar och att ägare av fastigheter ar beredda att investera för att öka Din framgäng som operatör. Sainla Din ledningsgrupp i början av året ocli utarbeta, modifiera Din affarsplan som sliall innehålla. - En "process vision", ett framtida "börn-läge som standigt utveclilas och ger en gemensam inriktning för verl<samheten. Varför finns vi till? - Affarsidé och m2l. Vad sliall vi ägna oss åt och vart ska vi? Dvs vilka kunder skall vi fokusera och vad skall vi erbjuda dem? Inom vilka tidsrainar skall vi nä våra mål? - Strategier blir då hur tar vi oss dit, dvs hur vi uppfyller vär affarsicii och när vara mål. - Därefter formulerar man liandlingsplaner, dvs krav på personal och resurser samt organisation. Sist meii inte minst galler att satta mätbara mål för alla anställda som går att följa upp. Vi ser till att affarsplanerna genomföres.

8 - I en affarsplan måste dessutom ingå hur Du skall profilera och posittonera just Din verksamhet för att marknad och Iiunder skall veta vad Ni står för. Det skall leda till en bra image på markiladeil, dvs hur vi upplevs av våra kunder. Ett företags främsta tillgång i framtiden blir dess varumärke. Ur affarsplanen plockar man åtgärder och handlingsplaner för höstens marknadsplan. Det ar viktigt att arbeta med marknadsplaner snarare än budget för att fokusera kunder, konkurrenter samt verkliga satsningar och kampanjer inför det kommande året. Marknadsplanen måste baseras på marknadsanalyser och mycket god kännedom om sin egen lokala marknad. Från marknadsplanen kan man sammanställa en budget, som därmed dels baseras på historiska data och utfall, dels på nya satsningar och dess konsekvenser. Det stora värdet av budgeten, som lian göras mycket enkel, ar som bas för att satta individuella mål för verksamheter och medarbetare. Dagens "on-line" ekonomisystem gör det enkelt att sätta mål och sedan följa upp dem. Den årliga processen blir därmed: Affärsplan p2 varen. Ur denna plockas information för marknadsplaner som i sin tur leder till en budget som fastläggs under hösten. Dtrekl efter ärrskiftet startar affärsplanarbetet igen. I början kan det förefalla arbetsamt, men för varje år går det allt lättare. Det ger ett strategiskt tänkande i gruppen och en mental beredskap för förändringar. Ledning och medarbetare höjer blicken ocli blir långsiktigt orienterade. När man vinner eller förlorar en affär hoppar man ej bara vidare till nästa, utan funderar istället strategiskt. Vad gjorde vi bra som gav framgång denna gång och liur lian vi utnyttja det för ytterligare affarer? Eller om konkurrenten tog hem projektet: Vad gjorde de annorlunda, hade de bättre relationer, ett annat mervärde för kunden etc. Chans till ett ständigt lärande! Fok~sera kvalitet och miljö Av två skäl måste alla företag arbeta med kvalitets- och miijöprojekt/processer. Dels kräver kunderna det, dels är det bästa sättet att genoinföra nya strategier ocli att stalldigt arbeta med förbättringar. Tro aldrig att miljö ocli kvalitetsfrågor är inodeamileil. Man kan läsa oin IS0 9000, TQM, USK, Business Process Reengineering (BPR) och Beilch Marking, att nu ar det ute! Kanske namnet eller förkortningen, men definitivt inte processen som sådan. Alla företag som vill överleva måste ständigt arbeta mcd miljö och kvalitet. Miljö måste göras till ett positivt säljargumeilt för Din verksamhet. Det galler att ligga i framkant - alltid lite före sina konkurrenter. Gör regelbundet miljörevisioner och miljökonsekvensutredningar inom företaget och utbilda personalen i miljöfrågor. Riskera aldrig miljöproblem. Du riskerar direkt Ditt företagsnamn ocli företagets image. Kvalitetscertificera företaget enlig IS (+ senare miljöcertificera IS ). Detta innebär för kunderna att de lan utgå från att företaget arbetar enligt kvalitetskrav kontinuerligt och att det koiltrolleras av tredje part. Det kräver Ditt och företagsledningens totala engagemang! Gå sedan vidare med TQM (Total Quality Management) och USK (Utmärkelscii Svensk Kvalitet). Det är ett bra satt att förändra och genomföra nya strategier i företaget samt att arbeta med ständiga förbättringar. Kvalitetsprocessen iilkluderar alla anställda och innefattar det soin krävs av framtidens ledare: - Att arbeta med ständiga förbättringar - Kompetensutveckling för alla - Bench marking, dvs att lara av varandra och andra företag - Delaktighet, fördelning av ansvar och befogenheter En kvalitetsprocess blir aldrig klar eller avslutad. Processen ar det viktiga, själva "resan är inålet". Det kräver att Du som chef och ansvarig ar en eldsjäl soin standigt driver på, ger feedback, uppmuntrar, belönar och ställer krav. Det är hclt otroligt vilka resultat som kan nås när man får med sig sina medarbetare - speciellt som alla mål inom en kvalitetsprocess mäts mot kundtillfredsställelse. Man fokuserar det som betyder något för kunden!

9 Eftermarknaden är fmmtiden Eftermarknad ar relationsmarknadsföri~lg, dvs att sköta befintliga kunder så att de förblir mina kunder och återkommer regelbundet. Fokusera reklamationer och klagomål. Satt tydliga mål. Mänga studier visar värdet av efter~narkiiaden. - För mänga företag är service/reservdelar 25 % av omsättning och 50% av vinst. - Bakom varje kund som klagar finns ytterligare Itunder som inte hör av sig, dvs tappade kunder. - En val skött reklamation/klagod ar ett utmärkt sätt att förbättra kundrelationer och skapa nöjda kunder. - Alla vet att det kostar 5 gånger så mycket att skaffa en ny kund jämfört med att sköta befintliga, men att det kan kosta 20 gånger så mycket att omvända en missnöjd kund ar mer okänt! Det far inte finnas missnöjda kunder i framtiden. Marknaden ar alltför liten. Eli nöjd kund nämner Dig och Din verksamhet för minst två till tre andra Itunder, medan en missnöjd kund (antisäljare) förtalar Dig inför kunder. Kunder liar inte alltid ratt, med de har sin "vetorätt" och kan ta sina pengar och gå till konkurrenten. Med stor uppfinningsriliedom måste därför kunderna förbli nöjda kunder och helst utanför rättssaleii. Varje anställd som möter kunder måste inriktas på och utbildas till delmarknadsförare och förstå vikten av "sanniilgens ögonblick". Vid varje möte mäste kunden få en upplevelse som ar i paritet med förväntan. Då ar klinden nöjd. Upplevelse > l Förväntan Detta innebar att man alltid mäste göra ratt för sig, man inåste vara val förberedd när man möter kunden. Kan man inte svara skall alltid besked ges nar och vem som kornmer igen med svar/lösning på problemet. Faltpersonal som ständigt möter kunden måste fås att f~ingera som förmedlare av ltundönskemål, behov och uppslag till nya tilläggsaffarer. Vill man i serviceindustrin överträffa kundens förväntningar, vilket alltmer blir ett krav i en konkurrensutsatt verksamhet, måste all personal som möter kunden kunna besvara kundens förfrägningar, dvs vara valutbildade, motiverade ocl-i ta ansvar. Denna personal mäste aga och k~inna hantera problemen på kundnivå. 10. Skaffa Dig ett "Early Warning System ". Hutu att bli negativt övewaskad! Informera och fd" hjälp - alternativt tappar Du jobbet! Kanske den viktigaste punkten för Dig som chef. De flesta chefer har en optimistisk laggning och tror att det snart blir battre. Lär Dig de signaler som i Din verksamhet indikerar att problein ar på väg att uppstä. Kan vara allt från offertvolym, förfrågningar, minskad beläggning till ekonomiskt utfall. Det galler att finna de tidigaste signalerna, kanske till och med utanför Diil bransch. Sällan ser man en styrelse eller VD reagera tillräckligt snabbt och resolut innan problemen växt en över huvudet. Det ar sällsynt att man ser tillräckligt kraftiga i-iedsliariliilgar och förändringar i första försöliet, när en verltsarnhet får problein. Det ar alltid battre att skara för djupt och korrigera uppåt an tvärt om. Upprepade neddragningar upplevs mycket negativt av persoiialen, arbetsglädjen går lätt förlorad. De börjar fundera - nar blir det min tur, etc. Och, inte minst, Du riskerar att tappa förtroende i orgailisatioileil. D e t s a m rn a med byte av chefer. Vailta inte för länge om Du inte ser förändringsbeiiage~~het. Olika skeden i ett företag kräver olika ledare. Byt ut dem alternativt förflytta, men gör det på ett positivt satt, utnyttja Ditt nätverk. Till Dig som CHEF/LEDARE! Så fort Du anar problem/förandringar informera Din styrelse eller VD/chef. Den som reagerar och informerar får hjälp och dc känner sig delaktiga! Många chefer "mörkar", tror på battre tider osv och då får man oftast ta Itonsekvenserna. Nar problemet uppdagas, och det gör det alltid för eller seiiare och dessutom oftast förvarrat, då riskerar Du att förlora jobbet för gott. Sverige ar tufft som chefsland. Någon skall bara sk~ilden och en styrelse eller högre chef visar handlingskraft genom att utse syndabock - kom ihäg oftast med ratta eftersoin Du som chef inte visade handlingskraft! Ge samma "Early Warning" budskap till Dina chefer. Det visar pä förtroende att Du då ger allt för att ställa upp och hjälpa dein komina ur problemet pä ett tidigt stadium.

10 Sköt om Din hemmabas! Många cheferlledares privatliv och äktenskap går i kvav helt i onödan. För sent upptäcker man att mail arbetade för mycket och misskötte siiia hemmarelationer. För männen blir fallet tungt, när hustrun bryter relationen. Ofta tar det ett till två år innan de fungerar på arbetet igen, när dc skall ta hand om hus och barn och återvinna sin självkänsla. För kvinnliga chefer är vanligen problemet dubbel arbetsbörda.trots att de flesta män talar om jämlikhet och gärna vill dela arbetsbördan i hemmet faller ansvaret tungt på kvinnan. Vi män kopplar lätt av när vi kommer hem medan hustrun sätter igång och arbeta ytterligare ett skift - adrenalinhalt och stress ökar. Män och kvinnor i karriären gifter sig ofta med varandra. Skall man få ut livskvalitet gäller det att finna en balans mellan arbete och privatliv. Det går inte att kompensera framgång pä arbetet med ett uselt privatliv eller tvärt om. Ledadchefer i högkompetei~sarbete mäste helt enkelt lära sig att praktiskt finna denna balans. Det är också viktigt att se till att även Dina chefer och medarbetarna får möjlighet att finna denna jämvikt. Involvera Din partner i Ditt arbete. Och vice versa, intressera Dig för Din partners arbete. Följ exempelvis med på varandras resorlmidda, ar o s v. Bygg och utvidga ständigt Ditt nätverk av kollegor, kunder och leverantörer, men vårda också Ditt privatliv med vänner och bekanta. Sc till de praktiska frägorna när det gäller en familj i karriären, dvs man och kvinna. Sälj bort de "trista" bitarna i privatlivet. - Försök finna lösningar för hemmasysslorna - barnpassning, städ och tvätt - genom att anlita professionell hjälp. Bara att undvika konflikter mellan far, mor och ungdomar är värt pengen! Det är svårt att hämta och lämna barn på daghem på fasta tider och med långa dagar för barnen om båda föräldrarna har krävande arbeten. - Organisera och systematisera Dina dagar och arbetssätt enligt punkt 1 vad gäller övertid. Jobba aldrig över varje dag i smäskvättar. Koncentrera och gå hem i tid övriga dagar. Små barii kräver mest 1ne1lai-r 5-7 på eftermiddagen, då är det skönt att vara två. Olika skeden i karriären möjliggör olika insatser och arbetssätt års åldern kan man lägga 110 % pä karriären. Aven om inail lever i gemenskap har båda sin framtid att tänka på och satsa på. Lär språk, res, tag chansen till nägra k~il är att arbeta utomlands; gärna tillsammans, vilket idag går bra, åtminstone inom EU års dldern mäste man se till att fä tid att bygga relationer med sina barn. Låt ej daghemmet bli en ursäkt för att smita undan. Det finns alltför stor risk för framtida problem plus att man kan gå miste om det bästa i livet. Här gäller att dela pä tiden man och kvinna, arbete och och hemmet JO års åldern. Här kommer kriserna, man ifrågasätter sitt eget liv, barnen flyttar iväg, någon partner sitter hemma sysslolös kanske har förlorat jobbet. Man byter yrke, blir konsult, startar eget osv.här gäller det att bygga ett nytt partnerskap med sin manlkvini~a. Nu skall man leva tillsammans ytterligare år och man måste försöka forma ett trivsamt och meningsfullt liv tillsammans. Det kräver eil insats av båda parter, där man stöder och hjälper varandra till nyutveckling och god halsa. Mälet är ett spännande gemensamt liv som också innefattar att man kan trappa ner och ta det lite lugnare med ålderns rätt. - JO - 60 års åldern. Mycket individuellt hur länge man kan fungera i sin ledarroll och linjebefattning. Glöm inte att efter 5-10 år blir man en bromskloss. Fundera pä och tag själv initiativ till att övergä till eii mindre krävande stabsbefattning eller bli mentor för yngre chefer. Utbilda Dig till en alternativ karriär inom eller utom företaget. Byt yrke, starta eget eller hjälp företaget bygga upp en ny utlandsmarknad med hjälp av Dina erfarenheter och Ditt nätverk. Till sist: Det definitivt viktigaste rådet till Dig som chef och ledare - skafjlt Dzg en samtalspartner utanför företaget och hemmet. Chefsjobbet blir gärna ensamt. Du måste fatta tunga och svåra beslut på egen hand, ofta fär man dålig feed bacls eller blir hemmablind. Hitta denna rådgivare, mentor eller samtalspartner bland människor, som Du har verkligt förtroende för. Det kan vara en konsult, en kurskamrat från en företagsledarkurs eller någon annan kontakt Du byggt upp. Låt det ingå i Dina löneförmåner. Sitt ned två till fyra gånger om året och prata öppet om arbete, problem, möjligheter och behov av förändring - ja vad som helst. Det känns bra att få prata ut om saker som man gått och tänkt pi, lagrat upp och kanske oroat sig för. OBS! Det bör absolut inte vara hustru eller cheflkollega utan måste vara någon utomstående som står fri och därmed kan ge goda och objektiva råd!

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Leadership Wisdom Program

Leadership Wisdom Program Leadership Wisdom Program Målet med Leadership Wisdom Program är att göra dig till en stark ledare. För dig själv och andra. Instruktioner Läs varje påstående noga. Är det 100 % sant fyll i cirkeln. Om

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Upplands Väsby Kommun Arthur Henningson och Mikael Eriksson 2012-12-31 ATK, CONSIDER & PARTNERS INNEHÅLL Verksamhet & Hälsa i Upplands Väsby kommun... 2 Medarbetarnas

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Utbränd lärare? Om du känner dig utbränd, vad gör du?

Utbränd lärare? Om du känner dig utbränd, vad gör du? Utbränd lärare? Känner du dig utbränd? Är du en eldsjäl som börjat brinna upp? Du vill så mycket men tiden räcker inte till och när tiden inte räcker till så börjar en känsla av vantrivsel infinna sig...

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer