hefsarbete och livssti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hefsarbete och livssti"

Transkript

1 Framtidens ledarskap är mångfacetterat och ställer höga krav. Ledaren skall både vara proffs och coach, dvs dels kunna arbeta med affarsmannaskap och kundtillfredsställelse, dels kunna skapa en miljö i företaget dar medarbetare engageras och motiveras. hefsarbete och livssti Chefs- och ledarrollen ar individuell och blir vad ledaren gör den till. Med personlig utveckling kan ledaren starka sin roll som föredöme och bli tydlig som ledare. Svårast är att hinna med sig själv. Detta häfte innehåller kanske många självklarheter, men författaren har både som företagsledare i industrin och kursledare vid IFL samlat erfarenheter som tydligt påvisar att chefer ofta glömmer bort eller ej tar sig tid med dessa (10+1) råd. Se skriften som en idébank och fundera över hur Du kan utveckla Ditt chefsarbete, ledar- skap och Din livsstil. eller 1O+1 råd till chefer som älskar sitt jobb och ofta arbetar för mycket Stiftelsen Institutet för Företagsledning Huvudkontor: Sveavägen 53. Box Stockholm. Tel Fax , e-moil Kursgården Kärnpusten: Kornpastensvägen 17. Box Sigtuna. Tel Fux IFL Bryssel: 31 Place de Brouckere, B-1000 Bruxelles. Tel Fox Av Gösta Fernström

2 Alla råd i den har skriften ar självklart inte aktuella för alla ledare. Pröva på något1 några råd i taget, testa och gå vidare. Allt Du funderar på för egen rakning kan ofta appliceras på Dina medarbetare. Glöm aldrig Din roll som föredöme. Det har ar en skrift med råd om hur Du kan organisera Dig som cheflledare samt finna balans mellan arbete och privatliv för Dig själv och för Dina medarbetare. Varje chefs- och ledarroll är individuell och blir vad ledaren gör den till, dvs det går ej att utforma fasta verktyg och spelregler för alla. Ändå kan det vara av värde att få ett antal stolpar och råd eller en matsedel att välja ur för just Dig, eftersom erfarenheten visar att de flesta chefer ej själva marker hur arbetet tar en allt större del av chefens totala tid och liv. Främst beroende av engagemang och drivkraft att göra ett bra jobb snarare an baserat på för mycket arbetsuppgifter. En grundregel att starta med ar att det går ej att engagera och motivera medarbetare uppifrån. Motivation kommer från två faktorer, dels ledaren som föredöme och dels från den miljö som ledaren kan skapa, dar medarbetarna motiveras av egen inre kraft baserad på att få ta ansvar, utvecklas med arbetet, få bra feedback och inte minst trivas på arbetet. Ledarrollen som föredöme galler såväl arbete och livsstil som etik och moral. Gösta Fernström ar civilingenjör med 20 års erfarenhet från ledarroller i industriföretag. Han har därefter i åtta år varit kursledare inom Institutet för Företagsledning, IFL. Lycka till med Din ledaruppgift i fmmtiden! IO+I råd till chefer/ledare som älskar sitt jobb och ofta arbetar för mycket 1. Organisera Din egen insats och Din verksamhet. 2. Ledarskap handlar om att climinera osäkerhet och att lära sig lyssna. 3. Stöd och lär Dina chefer att bygga starka ledningsgrupper - kompetensutvecltla. 4. Börja överinformera. 5. Lyssna själv på Dina kunder! 6. Hå11 anläggningarna i toppform. Fok~~sera på detaljer soin ger kunderna det lilla extra! 7. Satsa på systematisk affärsutveckling, affarsplaner (våren) och marknadsplanerlbudget (hösten). S. Fokusera kvalitet och miljö. 9. Eftermarknaden ar framtiden. 10. Skaffa ett "Early Warning system" 11. Sköt om Din hemmabas.

3 Organisera Din egen insats och Din verksamhet I stort som i smått bör Du tänka på: Ledarskap handlar om att eliminera osäkerhet och att lura sig lyssna Arbeta ej övertid var och varannan dag. Koncentrera till 1-2 dagar i veckan till kl och gå hem i tid övriga dagar. Fokusera på väsentligheter i arbetet och se till att tydligt delegera övriga uppgifter. Bli skicklig på att hantera PC i vardagen framför allt inom kominunikation och inålstyrninglekonorni. Försök koncentreralgruppera verksamheter som liknar varandra. - Låt dem arbeta i team som stöttar varandra. - Jamförllär genom systematisk beilch marking. - Besök, alternativt samla, tre enheteria0 per dag istället för en och en. - Bygg nätverk av små, självständiga enheter. Prioritera Dina enheter. - De som går bra och överträffar sina mål - låt dem sköta sig själva. Visa dem erkänsla, ge beröm och var tillgänglig vardag som helgdag för dessa chefer när de önskar via telefon på arbetetlhemma etc. - Fokusera verksamlleter som går dåligt. Täta möten - lämna aldrig ifred. Chefer skall veta att man ej får vara ifred om man har problem. - Byt chefer som ej fungerar - gå ej för länge och hoppas på bättring, kan kosta Dig själv jobbet. Ta Dig tid att vidareutveckla Dig själv - Avsatt tid för Din personliga utveckling - Okande konkurrens kräver att Du ständigt utvecklar och förnyar Dig, dvs häller Dig på topp kunskapsmässigt. Aven här måste Du vara ett föredöme i Diii lärande organisation! Fundera över om Du eller några av dina medarbetare har arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete, dvs att kunna arbeta i hemmiljö några dagar per vecka. Sägs öka produktiviteten med 20 procent och blir ett framtida naturligt arbetssätt för Dig och de medarbetare som företaget har högst förtroende för. Viktigast av allt är trovärdighet dvs att leva som man lär, vilket innebär att vara ett föredöme för sina medarbetare (alla chefer underskattar sin betydelse som föredöme). Att vara ledare är en krävande roll, en del har man med sig i form av karisma, sin utstrålning, engagemang och ett genuint iiitresse för människor. Annat kali man lära t ex koiisten att lyssna, visa respekt och skapa laganda inom sitt tcam/ledningsgrupp, där medarbetare känner engagemang och motiveras. Allmänt kravs engagemang, öppenhet och ärlighet. Information är makt - av framtidens ledare krävs överinformation - att våga dela med sig och att aldrig ha liemliglieter för sin medarbetare. Ledarens kanske viktigaste roll är atl vara tydlig genom att ge mäl och rilitiiing, och därmed eliminera osäkerhet. Det innebär att kunna förmedla sina visioner, affarsidéer och mål så att alla känner delaktighet och engagemang. En vision måste vara en process som ständigt utvecklas, dvs aldrig avslutas och som i sin tur kombiileras med tydliga mål, helst för varje medarbetare. Svårast för många chefer är att lära sig lyssna. Ofta kominer man till möten ined färdiga lösniiigar dar medarbetarna får kommentera (om någon vågar). Att lära sig lyssiia även om jag som chef liar de bästa lösningarna börjar med att lära sig ställa frägor innan man presenterar sina idéer och förslag. Ställ bra, engagerande frågor, diskutera idfer och lyssna av svar. Det är viktigt att inte bara lyssna utan även att lära nytt regelbundet. En känsla av irritation är t ex en början till inlärning.

4 Genom att lyssna kan man modifiera sina lösningar och, inte minst, få medarbetarna att känna sig delaktiga och därmed motiverade att genomföra förändringar eller beslut. Att vara bädeproffs och coach blir alltmer väsentligt när företagen blir kunskaps- och serviceföretag. Det går inte längre som chefer/ledare att sitta i chefsrummet, man miste vara med i teamets dagliga arbete. Det gäller: - Att som profis vara skicklig som konsult eller i affarsmannaskap, dvs ta hem affarer. Att ha en känsla för vilken inriktning och satsningar som måste göras på kunder, produkter och verksamhet. - Att som coach bygga förtroende, engagera sig för sina medarbetare. Att ständigt ge feed back, berömma inför alla, kritisera i enrum. Att verkligen kunna glädja sig ät enskilda medarbetares framgäng i företaget. Sist men inte minst, lär känna Dig själv bättre. Att våga vara öppen och bjuda på sig själv - att vara genuin - är grunden till att bättre kunna ta hand om och utveckla sina medarbetare. Stöd och lur Dina chefer att bygga starka ledningsgrupper - kompetensutveckla Cliefens/ledarens (VDs) inflytande på verksamheten kan aldrig överskattas. 90 % av framgång ocli motgäng beror pä ledaren. Därför bör mycket möda läggas pä att välja ratt ledare och lita honom/henne bygga en kompletterande ledningsgrupp runt sig själv. En styrelses uppgift är att tillsätta VD. Detsamma gäller för Dig som chef för Dina verksamheter. Vill man själv lyckas gället det att anställa ratt medarbetare. Oin en chef ej klarar sitt arbete, reagera snabbt med tydlig feed back. Om detta inte ger resultat - gå inte och vänta och tro på bättring. Tag upp problemet, försök hjälpa personen finna ett annat arbete via Dina nätverk. Framför allt, gör det pä ett positivt sätt si att personen ej förlorar ansiktet. Det har man alltid igen. Tag hjälp av headhunter och psykologer när Du skall anställa chefer inom verksainheten. Lita ej på Din iiitiution, det normala blir då att Inan anställer kopior av sig sjalv och därmed omger sig med ja-sägare. Inom en ledningsgrupp eller ett team skall finnas chefer soin kompletterar varandra, dvs helst både producerare, organisatörer, entreprenörer och sainordnare. Är Du själv en entreprenör med mycket idéer och drivkraft, se till att Du skaffar Dig en stark eltonomiclief/administratör som har integritet att ifrägasätta. Om möjligt låt fler i lediiiiig/styrelse intervjua kandidater. Det ar ett bra sätt att få dem att känna delaktighet. Ett företag/en verksamhet är som årstider, förhoppningsvis utspridda över längre tid, dvs vilken fas står verksainheten inför? Valet av ledare skall baseras på företagets verkliga behov. Hur skall företagets, enheternas verksamhet utvecklas de närmaste två till fein åren? Sammanställ visioner, strategier, läge för verksamheten vad gället kunder, marknad, produkter. Gäller expansion, turn around/kraftig föralidring eller konsolidering. Låt detta styra valet av rätt ledartyp.

5 Testa alla chefer innan Ni anstallet dem med hjälp av psykologer. Kom ihåg att alla har inre och yttre egenskaper - själv ser Du bara de yttre av deras starkalsvaga sidor. Det har ar inte bara stöd för Dig utan ger aven den sökande en bättre sjalvbild. Gör så många som möjligt internt i företaget eller i Din ledningsgrupp involverade i rekryteringsprocessen. Se till att Du standigt har mer kvalificerade medarbetare an Dina konkurrenter - det ger framgång. Som styrelsemedlem - låt ej VD själv tillsatta sin ledningsgrupp utan se till att stödja hennelhonom i att finna medarbetare som kompletterar VDs svaga sidor. Detsamma galler självklart även längre ned i organisationen. Kompetcnsutveckla Dina chefer - bli en lärande organisation. För att överleva och utvecklas i ett alltmer konkurrensutsatt företagande, kravs chefer med hög kompetens som standigt utvecklas. I ett högkompetens (kunskaps) företagande måste man standigt lära nytt. Chefen och ledarens betydelse för framgång blir allt större. Detta innebar också att cheferna blir svårare att ersatta. De kommer att inse sitt varde på marknaden och man riskerar att förlora dem om man inte bygger och skapar en stark gemenskap och inspirerande och utvecklande miljö i företaget. För yngre chefer, skapa en karriär- och utvecklingsplanering, gärna med alternativa karriarvagar som de vet att de får gå igenom om dc utvecklas val i företaget. Förutom branschspecifika utbildningar och chans att resa och lära av andra marknader och konkurrenter skall dar ingå generell utbildning inom; - Ekonomi - Ledarskap - Affarsutveckling - Service Management/Relationsmarknadsföring. Dessa program genomföres under fem till sex års tid. Därefter bör cheferna få gcnomgå ett företagsledarprogram. För mer seniora chefer i karriären kan man tanka sig tre olika former av företagslcdarutbildning som vi inom Institutet för Företagsledning driver. 1. Företagsintern chefsutveckling för chefer en gdng eller konlinuerligt en gdng per 2r. Fördelar: - Att stärka och öka gemenskap inom företaget. - Att lära kallna ledningen. - Att ta fram och förankra affarsplaner med full sekretess. 2. Branschspecqika program för exempelvis bygg- och fastighet, rese-och turist, distributörer osv. Fördelar: - Vidga och fördjupa natverlc. - Lära av likartade verksamheter. - Träffa ocli lära kanna branscheils ledare och organisationer. 3. Generellt företagsledarprogram Fördelar: - Lära av andra branscher och företag. - Traffa potentiella framtida kunder. Alla tre typer av program ger ledarelchefer en extra kick här i livet. De geiierella avsilitten breddar ledaren och gör dem till generalister, dar de kan bättre medverka i styrelse och ledningsgrupper. Men främst av allt mognar de som ledare och daiias för högre befattningar. Att lära i arbetet blir den väsentligaste ~~tvecklingsmöjliglieten i framtiden. Se därför till att cheferna systematiserar uppföljning av sina konkurrenter och ständigt lär av dem. Allvand job rotation bland chefer. Mycket finns att lära utomlands. Ingen borde i framtiden få bli chef som inte arbetat två till tre år utomlands. Alternativt, låt cheferna resa ocli lära utomlands regelbundet. Sverige ar och förblir en liten, begränsad marknad.

6 Börja överinformera Lyssna själv pd Dina kunder! Endast medarbetare som får information kan ta ansvar och vaxa,vilket i sin tur rcsulterar i att medarbetare som fått information inte kan undgå att ta ansvar. Vårt i sarklass största ledarproblem idag ar att för många chefer ar information makt, om jag kan mer an mina medarbetare har jag makten! Alternativt tar man sig inte tid att informera - allt annat ar viktigare, tror man. Hur skall medarbetare kunna kanna delaktighet ocli kunna bidraga till företagets utveckling, om de ej har f1111 information? En omöjlighet! Lär Dig som ledare när Du besöker en enhet eller verksamhet - att alltid ta Dig tid att informera om företagets utveckling, förändringar, utnämningar och resultat. Ge också feedback till enheten sjalv om dess utveckling och resultat. Gör det antingen till hela personalen eller till ledningsgn~ppen samt i nödfall till enhetschefen, som då måste garantera att föra det vidare till sina medarbetare. Lämna OH-bilder etc. Kontrollera och följ upp. Om Du som föredöme alltid informerar komnier Dina chefer att göra detsamma. Att överinformera, dvs att vara öppen med att förmedla sina kunskaper, erfarenheter och hemligheter kan verka hotfullt till att börja med. Skall jag ge bort allt jag kan? Medarbetarna blir alltmer frågvisa och kanslie kunnigare an chefen. Men detta ar framtidens ledare i kunskapsföretag, att våga ha medarbetare som är kunnigare an man själv. Som ledare har man i framtiden en viktig mentor ocli "lararroll", att utbilda sina medarbetare. Det ar fascinerande att se hur medarbetare vaxer, känner delaktighet ocli verkligen bidrar till företagets utveckling om man som ledare delar med sig av sitt kunnande. Lär av kunskapsföretagare/konsulter; om de inte standigt ger bort allt de kan, får de inga nya uppdrag. Men dar de delar med sig av sina kunskaper får de aven chansen att lära nytt i dialog med kunder och medarbetare. Information ar viktigt, men kommunikation, dvs dialog ar avgörande för framgång. Återigen se till att verkligen lyssna. Vi riskerar samtidigt att drunkna i information. Viktigt att selektera och välja ut det väsentliga som Du och Dina medarbetare kan ha nytta av. Det kan tyckas vara en självklarhet - ju högre chef man ar desto mer sällan tycks man traffa sina kunder. Det enda sättet att lära nytt ar att traffa sina kunder. Ditt företag utvecklas inte av egen kraft utan genom att Du lyssnar på de krav som kunderna ställer. Ju mer krävande kunder desto iner rädd om dem skall Du vara. Det ar de som kommer att utveckla Ditt företag i framtiden. Spendera % av Din tid att träffa och möta kunder. En dag per vecka borde vara en självklarhet. Kundtillfredsstallelse ar framtidens mätetal. Det räcker inte med nöjda kunder i framtiden, Du måste överträffa kundens förväntningar. Speciellt fokus skall vara på befintliga kunder. Framtidens kunder har man till låns. Därför galler det att satsa på Dina befintliga kunder, försöka fördjupa och förbättra relationer och ölia kuiidlojalitet. Gärna med samverkan, dar kunden integreras i den egna verksamheten på olika satt. Kontinuerliga mätningar, t ex nöjd kund index skall genomföras regelbundet. För många verksamheter kan man göra kundenkäter för varje enskild medarbetare och därmed få ett utmärkt mål som ständigt skall förbättras, ge underlag till bonus etc. Kom dock ihåg att Nöjd Kund Index (NKS) mater historia. Arbeta därför även med fokusgrupper för att få fram kundens framtida behov och efterfrågan. Inget kan dock ersatta den personliga kontakten med kuïideil. Som proffs inom organisationen bör Du själv ha starka relationer med de viktigaste kunderna. Lita ej på hörsägen, dvs information från medarbetare eller andra. Träffa de viktigaste kuliderna regelbundet själv! Alla nivåer i företaget måste möta kunder. För Dig som chef, prioritera viktiga, huvudkunder. Alla blir delmarknadsförare. Kom ihåg att lyssna pä kunden innebär aven att vägleda kunden, dvs att ge kundeii iiya uppslag eller att vara problemlösare gärna i dialog med kunden.

7 Håll anläggningarna i topptrim. Fokusera på detaljer som ger kunderna det lilla extra! Satsa på systematisk affrsutveckling, affärsplaner (på våren) och marknadsplanedbudget (pd hösten) Investera i högkonjunktur sä att Du stär Dig stark i lågkonjunkturen. De flesta tycker att man har så mycket att göra i högkonjunktur att man inte kan störa verksamheten. När sedan Iägkonjunkturen kommer finns ej resurser för att investera! Allt fler verksamheter kommer att lirava ständiga förbättringar för att kunna konliurrera. Konkurrensen gör att man alltid mäste vara bättre än konkurrenterna. Ofta är det de smä detaljerna som avgör framgäng, ger kundtillfredsställelse och som innebär att man överträffar kundens förväntningar. Det är en självklar ledaruppgift att kunna ta fram affarsplaner för siii verliamliet i framtiden. Man skall ej behöva hyra in konsulter utan det ingär i chefsuppgiften att ta frain strategier för sin egen enhet. De flesta chefer fastnar i den dagliga verlisamheteii, inblandning i dagliga affarer, problemlösning, dvs det inan tidigare var arisvarig för i lägre befattning. Genoin att arbeta med affarsplaner tvingas man höja blicken och se frainåt. Du sliaffar Dig eii mental beredskap för framtida förändringar som kommer allt snabbare. Fä igäng förslagsverksamhet. Du som chef mäste driva, belöna och uppmärksamma. Ett förslag som lämnas ena veckan skall belönas veckan därpå. Vilka kan bättre än Dina egna medarbetare föreslä de små detaljer som kan förbättras i anläggningen. Fokusera pä detaljer som ökar kundnyttan. " The only permant thing in the fu~urc is change". I affarsutveckling ser man över sina visioner, affarsidér ocli mål, funderar över vilka kunder man skall fokusera och vilka behov man sliall tillfredsställa. Följ konkurrenter noga. Lyssna på kundernas önskemäl och investera snabbt i förbättringar. Tänk hela tiden i systemförsäljning, dvs både härdvara och mjukvara, både produktion och tjänster, bäde längsiktigt, t ex produktutveckling och kortsiktigt, dvs de smä detaljerna. Bygg goda relationer ined ägare av företaget och fastigheter/aiiläggningar. Se till att de är val informerade om verksamheten och ser utvecklingspotentialen på ett sådant sätt att aktieägare är beredda att bidraga med nyeinissioner/styreisebeslut vid större satsningar och att ägare av fastigheter ar beredda att investera för att öka Din framgäng som operatör. Sainla Din ledningsgrupp i början av året ocli utarbeta, modifiera Din affarsplan som sliall innehålla. - En "process vision", ett framtida "börn-läge som standigt utveclilas och ger en gemensam inriktning för verl<samheten. Varför finns vi till? - Affarsidé och m2l. Vad sliall vi ägna oss åt och vart ska vi? Dvs vilka kunder skall vi fokusera och vad skall vi erbjuda dem? Inom vilka tidsrainar skall vi nä våra mål? - Strategier blir då hur tar vi oss dit, dvs hur vi uppfyller vär affarsicii och när vara mål. - Därefter formulerar man liandlingsplaner, dvs krav på personal och resurser samt organisation. Sist meii inte minst galler att satta mätbara mål för alla anställda som går att följa upp. Vi ser till att affarsplanerna genomföres.

8 - I en affarsplan måste dessutom ingå hur Du skall profilera och posittonera just Din verksamhet för att marknad och Iiunder skall veta vad Ni står för. Det skall leda till en bra image på markiladeil, dvs hur vi upplevs av våra kunder. Ett företags främsta tillgång i framtiden blir dess varumärke. Ur affarsplanen plockar man åtgärder och handlingsplaner för höstens marknadsplan. Det ar viktigt att arbeta med marknadsplaner snarare än budget för att fokusera kunder, konkurrenter samt verkliga satsningar och kampanjer inför det kommande året. Marknadsplanen måste baseras på marknadsanalyser och mycket god kännedom om sin egen lokala marknad. Från marknadsplanen kan man sammanställa en budget, som därmed dels baseras på historiska data och utfall, dels på nya satsningar och dess konsekvenser. Det stora värdet av budgeten, som lian göras mycket enkel, ar som bas för att satta individuella mål för verksamheter och medarbetare. Dagens "on-line" ekonomisystem gör det enkelt att sätta mål och sedan följa upp dem. Den årliga processen blir därmed: Affärsplan p2 varen. Ur denna plockas information för marknadsplaner som i sin tur leder till en budget som fastläggs under hösten. Dtrekl efter ärrskiftet startar affärsplanarbetet igen. I början kan det förefalla arbetsamt, men för varje år går det allt lättare. Det ger ett strategiskt tänkande i gruppen och en mental beredskap för förändringar. Ledning och medarbetare höjer blicken ocli blir långsiktigt orienterade. När man vinner eller förlorar en affär hoppar man ej bara vidare till nästa, utan funderar istället strategiskt. Vad gjorde vi bra som gav framgång denna gång och liur lian vi utnyttja det för ytterligare affarer? Eller om konkurrenten tog hem projektet: Vad gjorde de annorlunda, hade de bättre relationer, ett annat mervärde för kunden etc. Chans till ett ständigt lärande! Fok~sera kvalitet och miljö Av två skäl måste alla företag arbeta med kvalitets- och miijöprojekt/processer. Dels kräver kunderna det, dels är det bästa sättet att genoinföra nya strategier ocli att stalldigt arbeta med förbättringar. Tro aldrig att miljö ocli kvalitetsfrågor är inodeamileil. Man kan läsa oin IS0 9000, TQM, USK, Business Process Reengineering (BPR) och Beilch Marking, att nu ar det ute! Kanske namnet eller förkortningen, men definitivt inte processen som sådan. Alla företag som vill överleva måste ständigt arbeta mcd miljö och kvalitet. Miljö måste göras till ett positivt säljargumeilt för Din verksamhet. Det galler att ligga i framkant - alltid lite före sina konkurrenter. Gör regelbundet miljörevisioner och miljökonsekvensutredningar inom företaget och utbilda personalen i miljöfrågor. Riskera aldrig miljöproblem. Du riskerar direkt Ditt företagsnamn ocli företagets image. Kvalitetscertificera företaget enlig IS (+ senare miljöcertificera IS ). Detta innebär för kunderna att de lan utgå från att företaget arbetar enligt kvalitetskrav kontinuerligt och att det koiltrolleras av tredje part. Det kräver Ditt och företagsledningens totala engagemang! Gå sedan vidare med TQM (Total Quality Management) och USK (Utmärkelscii Svensk Kvalitet). Det är ett bra satt att förändra och genomföra nya strategier i företaget samt att arbeta med ständiga förbättringar. Kvalitetsprocessen iilkluderar alla anställda och innefattar det soin krävs av framtidens ledare: - Att arbeta med ständiga förbättringar - Kompetensutveckling för alla - Bench marking, dvs att lara av varandra och andra företag - Delaktighet, fördelning av ansvar och befogenheter En kvalitetsprocess blir aldrig klar eller avslutad. Processen ar det viktiga, själva "resan är inålet". Det kräver att Du som chef och ansvarig ar en eldsjäl soin standigt driver på, ger feedback, uppmuntrar, belönar och ställer krav. Det är hclt otroligt vilka resultat som kan nås när man får med sig sina medarbetare - speciellt som alla mål inom en kvalitetsprocess mäts mot kundtillfredsställelse. Man fokuserar det som betyder något för kunden!

9 Eftermarknaden är fmmtiden Eftermarknad ar relationsmarknadsföri~lg, dvs att sköta befintliga kunder så att de förblir mina kunder och återkommer regelbundet. Fokusera reklamationer och klagomål. Satt tydliga mål. Mänga studier visar värdet av efter~narkiiaden. - För mänga företag är service/reservdelar 25 % av omsättning och 50% av vinst. - Bakom varje kund som klagar finns ytterligare Itunder som inte hör av sig, dvs tappade kunder. - En val skött reklamation/klagod ar ett utmärkt sätt att förbättra kundrelationer och skapa nöjda kunder. - Alla vet att det kostar 5 gånger så mycket att skaffa en ny kund jämfört med att sköta befintliga, men att det kan kosta 20 gånger så mycket att omvända en missnöjd kund ar mer okänt! Det far inte finnas missnöjda kunder i framtiden. Marknaden ar alltför liten. Eli nöjd kund nämner Dig och Din verksamhet för minst två till tre andra Itunder, medan en missnöjd kund (antisäljare) förtalar Dig inför kunder. Kunder liar inte alltid ratt, med de har sin "vetorätt" och kan ta sina pengar och gå till konkurrenten. Med stor uppfinningsriliedom måste därför kunderna förbli nöjda kunder och helst utanför rättssaleii. Varje anställd som möter kunder måste inriktas på och utbildas till delmarknadsförare och förstå vikten av "sanniilgens ögonblick". Vid varje möte mäste kunden få en upplevelse som ar i paritet med förväntan. Då ar klinden nöjd. Upplevelse > l Förväntan Detta innebar att man alltid mäste göra ratt för sig, man inåste vara val förberedd när man möter kunden. Kan man inte svara skall alltid besked ges nar och vem som kornmer igen med svar/lösning på problemet. Faltpersonal som ständigt möter kunden måste fås att f~ingera som förmedlare av ltundönskemål, behov och uppslag till nya tilläggsaffarer. Vill man i serviceindustrin överträffa kundens förväntningar, vilket alltmer blir ett krav i en konkurrensutsatt verksamhet, måste all personal som möter kunden kunna besvara kundens förfrägningar, dvs vara valutbildade, motiverade ocl-i ta ansvar. Denna personal mäste aga och k~inna hantera problemen på kundnivå. 10. Skaffa Dig ett "Early Warning System ". Hutu att bli negativt övewaskad! Informera och fd" hjälp - alternativt tappar Du jobbet! Kanske den viktigaste punkten för Dig som chef. De flesta chefer har en optimistisk laggning och tror att det snart blir battre. Lär Dig de signaler som i Din verksamhet indikerar att problein ar på väg att uppstä. Kan vara allt från offertvolym, förfrågningar, minskad beläggning till ekonomiskt utfall. Det galler att finna de tidigaste signalerna, kanske till och med utanför Diil bransch. Sällan ser man en styrelse eller VD reagera tillräckligt snabbt och resolut innan problemen växt en över huvudet. Det ar sällsynt att man ser tillräckligt kraftiga i-iedsliariliilgar och förändringar i första försöliet, när en verltsarnhet får problein. Det ar alltid battre att skara för djupt och korrigera uppåt an tvärt om. Upprepade neddragningar upplevs mycket negativt av persoiialen, arbetsglädjen går lätt förlorad. De börjar fundera - nar blir det min tur, etc. Och, inte minst, Du riskerar att tappa förtroende i orgailisatioileil. D e t s a m rn a med byte av chefer. Vailta inte för länge om Du inte ser förändringsbeiiage~~het. Olika skeden i ett företag kräver olika ledare. Byt ut dem alternativt förflytta, men gör det på ett positivt satt, utnyttja Ditt nätverk. Till Dig som CHEF/LEDARE! Så fort Du anar problem/förandringar informera Din styrelse eller VD/chef. Den som reagerar och informerar får hjälp och dc känner sig delaktiga! Många chefer "mörkar", tror på battre tider osv och då får man oftast ta Itonsekvenserna. Nar problemet uppdagas, och det gör det alltid för eller seiiare och dessutom oftast förvarrat, då riskerar Du att förlora jobbet för gott. Sverige ar tufft som chefsland. Någon skall bara sk~ilden och en styrelse eller högre chef visar handlingskraft genom att utse syndabock - kom ihäg oftast med ratta eftersoin Du som chef inte visade handlingskraft! Ge samma "Early Warning" budskap till Dina chefer. Det visar pä förtroende att Du då ger allt för att ställa upp och hjälpa dein komina ur problemet pä ett tidigt stadium.

10 Sköt om Din hemmabas! Många cheferlledares privatliv och äktenskap går i kvav helt i onödan. För sent upptäcker man att mail arbetade för mycket och misskötte siiia hemmarelationer. För männen blir fallet tungt, när hustrun bryter relationen. Ofta tar det ett till två år innan de fungerar på arbetet igen, när dc skall ta hand om hus och barn och återvinna sin självkänsla. För kvinnliga chefer är vanligen problemet dubbel arbetsbörda.trots att de flesta män talar om jämlikhet och gärna vill dela arbetsbördan i hemmet faller ansvaret tungt på kvinnan. Vi män kopplar lätt av när vi kommer hem medan hustrun sätter igång och arbeta ytterligare ett skift - adrenalinhalt och stress ökar. Män och kvinnor i karriären gifter sig ofta med varandra. Skall man få ut livskvalitet gäller det att finna en balans mellan arbete och privatliv. Det går inte att kompensera framgång pä arbetet med ett uselt privatliv eller tvärt om. Ledadchefer i högkompetei~sarbete mäste helt enkelt lära sig att praktiskt finna denna balans. Det är också viktigt att se till att även Dina chefer och medarbetarna får möjlighet att finna denna jämvikt. Involvera Din partner i Ditt arbete. Och vice versa, intressera Dig för Din partners arbete. Följ exempelvis med på varandras resorlmidda, ar o s v. Bygg och utvidga ständigt Ditt nätverk av kollegor, kunder och leverantörer, men vårda också Ditt privatliv med vänner och bekanta. Sc till de praktiska frägorna när det gäller en familj i karriären, dvs man och kvinna. Sälj bort de "trista" bitarna i privatlivet. - Försök finna lösningar för hemmasysslorna - barnpassning, städ och tvätt - genom att anlita professionell hjälp. Bara att undvika konflikter mellan far, mor och ungdomar är värt pengen! Det är svårt att hämta och lämna barn på daghem på fasta tider och med långa dagar för barnen om båda föräldrarna har krävande arbeten. - Organisera och systematisera Dina dagar och arbetssätt enligt punkt 1 vad gäller övertid. Jobba aldrig över varje dag i smäskvättar. Koncentrera och gå hem i tid övriga dagar. Små barii kräver mest 1ne1lai-r 5-7 på eftermiddagen, då är det skönt att vara två. Olika skeden i karriären möjliggör olika insatser och arbetssätt års åldern kan man lägga 110 % pä karriären. Aven om inail lever i gemenskap har båda sin framtid att tänka på och satsa på. Lär språk, res, tag chansen till nägra k~il är att arbeta utomlands; gärna tillsammans, vilket idag går bra, åtminstone inom EU års dldern mäste man se till att fä tid att bygga relationer med sina barn. Låt ej daghemmet bli en ursäkt för att smita undan. Det finns alltför stor risk för framtida problem plus att man kan gå miste om det bästa i livet. Här gäller att dela pä tiden man och kvinna, arbete och och hemmet JO års åldern. Här kommer kriserna, man ifrågasätter sitt eget liv, barnen flyttar iväg, någon partner sitter hemma sysslolös kanske har förlorat jobbet. Man byter yrke, blir konsult, startar eget osv.här gäller det att bygga ett nytt partnerskap med sin manlkvini~a. Nu skall man leva tillsammans ytterligare år och man måste försöka forma ett trivsamt och meningsfullt liv tillsammans. Det kräver eil insats av båda parter, där man stöder och hjälper varandra till nyutveckling och god halsa. Mälet är ett spännande gemensamt liv som också innefattar att man kan trappa ner och ta det lite lugnare med ålderns rätt. - JO - 60 års åldern. Mycket individuellt hur länge man kan fungera i sin ledarroll och linjebefattning. Glöm inte att efter 5-10 år blir man en bromskloss. Fundera pä och tag själv initiativ till att övergä till eii mindre krävande stabsbefattning eller bli mentor för yngre chefer. Utbilda Dig till en alternativ karriär inom eller utom företaget. Byt yrke, starta eget eller hjälp företaget bygga upp en ny utlandsmarknad med hjälp av Dina erfarenheter och Ditt nätverk. Till sist: Det definitivt viktigaste rådet till Dig som chef och ledare - skafjlt Dzg en samtalspartner utanför företaget och hemmet. Chefsjobbet blir gärna ensamt. Du måste fatta tunga och svåra beslut på egen hand, ofta fär man dålig feed bacls eller blir hemmablind. Hitta denna rådgivare, mentor eller samtalspartner bland människor, som Du har verkligt förtroende för. Det kan vara en konsult, en kurskamrat från en företagsledarkurs eller någon annan kontakt Du byggt upp. Låt det ingå i Dina löneförmåner. Sitt ned två till fyra gånger om året och prata öppet om arbete, problem, möjligheter och behov av förändring - ja vad som helst. Det känns bra att få prata ut om saker som man gått och tänkt pi, lagrat upp och kanske oroat sig för. OBS! Det bör absolut inte vara hustru eller cheflkollega utan måste vara någon utomstående som står fri och därmed kan ge goda och objektiva råd!

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Lite tankar runt Key Account Management

Lite tankar runt Key Account Management Lite tankar runt Key Account Management Key Account Management och affärsmannaskap att kunna hantera kunder och leverera enligt kundens förväntningar med lönsamhet en aktörs förmåga att kunna sin marknad

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners INTERN KONSULTLÖSNING Bemanning och rekrytering Bemanning 8 personer rekryterade både internt och externt och både seniorer och juniorer i kärnteamet Genom att rekrytera ett antal etablerade, externa konsulter

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer