PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: DNR: Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111. Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län."

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: DNR: Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. Handlingar Planens syfte Bakgrund 1. Plankarta med bestämmelser 2. Planbeskrivning 3. Kulturmiljöstudie Östra Örträsk består idag av nio olika detaljplaner, vilka har tillkommit genom frimärkslösningar. I den gällande detaljplanen för B1Ö som uppfördes står en byggnad som uppfördes 1948 på parkmark ett år innan detaljplanen vann laga kraft. Fastighetsägaren har ansökt om att riva huset och bygga nytt. Detta kräver då en ändring av detaljplanen, då parkmark ej får bebyggas. Syftet med den nya detaljplanen är att dels göra det möjligt att uppföra ny bebyggelse i den sedan tidigare exploaterade miljön och dels att omvandla samtliga detaljplaner i Östra Örträsk till en för effektivare hantering. Ett önskemål från en privatperson har inkommit om att få ändra detaljplanen för Byggnadsplan för centrala delen av Örträsk Kyrkby (B1Ö) Lycksele kommun. Områden som idag är parkmark har varit bebyggda sedan 1948, sökande vill nu riva och bygga nytt, detta blir då inte möjligt p.g.a. av att marken är parkmark i gällande detaljplan. I ny detaljplan flyttas plangränsen så att detaljplanen inte innefattar fastigheterna Örträsk 12:5 och Örträsk 12:31. Gällande detaljplan föreslås upphävas för dessa två fastigheter. Östra Örträsk består idag av nio detaljplaner som har kommit till genom frimärkslösningar. Byggnadsplan för centrala delen av Örträsk Kyrkby är idag en detaljplan som består av två delar skilda från varandra. Postadress Besöksadress Telefon/telefax tfn vx LYCKSELE Storgatan 22 fax

2 PLANDATA Lägesbestämning Planområdet utgör Östra Örtträsk som idag består av nio detaljplaner: Detaljplan över del av Örträsk 9:4 mm inom Lycksele kommun. Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan över del av Örträsk by i Örträsk socken och kommun av Västerbottens län. kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1953). kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1954). kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1958). Detaljplan för Örträsk 48:1 mm inom Lycksele kommun. Detaljplan för Örträsk 12:6 mm inom Lycksele kommun. kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1962). Förslag till byggnadsplan för centrala delen av Örträsk kyrkby i Västerbottens län. Detaljplanerna ovan angränsar till fastigheterna Areal Planområdet omfattar cirka 28 ha. 2

3 Figur 1. Översiktskarta planområde Örträsk by Markägoförhållanden Marken inom planområdet är privat, statlig och kommunalt ägd. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detaljplan För planområdet gäller följande detaljplaner: Detaljplan över del av Örträsk 9:4 mm inom Lycksele kommun. 3

4 Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan över del av Örträsk by i Örträsk socken och kommun av Västerbottens län. kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1953). kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1954). kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1958). Detaljplan för Örträsk 48:1 mm inom Lycksele kommun. Detaljplan för Örträsk 12:6 mm inom Lycksele kommun. kyrkby i Västerbottens län (upprättad år 1962). Förslag till byggnadsplan för centrala delen av Örträsk kyrkby i Västerbottens län. Kommunala beslut Miljö och samhällsnämnden uppdrar till samhällsplanerare att upprätta ny detaljplan under villkoret att planavtal skrivs under, samt att ärendet behandlas med enkelt planförfarande. Betydande miljöpåverkan Detaljplanen bedöms inte medföra någon risk för människors hälsa eller säkerhet, varför någon miljökonsekvensbeskrivning ej upprättas. Översiktsplan Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Örträsk antagen av Kommunfullmäktige juni FÖP:en fastställer bland annat att bebyggelse bör ske i form av förtätning och komplettering av redan byggd miljö, dock utan riksintressen eller odlingslandskapet påverkan negativt. Detaljplanens genomförande bedöms inte ske i konflikt med riktlinjer fastställda i Översiktsplan. 4

5 PLANENS INNEHÅLL Störningar Den förändrade markanvändningen bedöms inte medföra några väsentliga störningar för omkringliggande fastigheter. Eftersom planområdet ligger i anslutning till jordbruksmark kan det ibland uppstå problem med lukt vid spridning av gödsel. Radon Planområdet ligger enligt SGU:s markradonundersökning inom lågriskområde för radon, varför inga särskilda krav ställs för byggnation. Riksintressen Inom planområdet finns riksintressen för friluftsliv, kulturmiljö- och naturvård enligt MB 3 kap 6. Det är för planen viktigt att dessa intressen bevaras i enlighet med gällande bestämmelser samt att områdes kvalitéer säkerställs. Bebyggelsens närvaro i naturen kan upplevas som störande eller ha negativa effekter på ett friluftsliv, kulturmiljö- och naturvärden. Planen avser därför att samlad bebyggelse ska utföra så liten negativ påverkan på riksintressen som möjligt. Öre älv och Örträsksjön utgör två viktiga värden för samhället och människorna som bor och är verksamma här. Det kan därför klassas som allmänintresse att dessa värden inte förvanskas. Aspekter som rör riksintressen inom planområdet ska särskilt beaktas i bygglovet med syfte att säkerställa att nybyggnation/tillbyggnation ej åsamkar påtaglig skada på de värden som utgör grunden för riksintresset. Riksintresse för friluftliv finns representerat inom planområdet och dess närhet (se figur 2). Friluftslivet i området har starka kopplingar till Öre älv och Örträsksjön där bland annat sportfiske och kanoting utgör populära inslag. Området är en del av oreglerad älvsmiljö vilket ger högt naturvärde för friluftslivet. Riksintressanta områden för friluftsliv, kultur- och naturmiljö har länge samverkat, nyttjats och vårdats av människor som vistas eller besöker området. De värden som ligger till grund för riksintressena är viktiga att ta till vara och värna för framtida generationer och användning. 5

6 Figur 2. Översikt riksintresse för friluftsliv 6

7 Riksintresse för naturvård i förhållande till planområdet kan ses i figur 3. Figur 3.. Översikt riksintresse för naturvård Riksintresse för kulturmiljö behandlas i Kulturmiljöstudie tillhörande detaljplan för del av Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. 7

8 Vattenskyddsområde Planområdet omfattas av vattenskyddsområde enligt figur 4. Vid markens nyttjande ska hänsyn tas till att säkra vattenskyddsområdet enligt gällande lagstiftning. Inga verksamheter som riskerar att förorena eller negativt påverka grundvattentäkter tillåts inom skyddsområdet. Dricksvattenförsörjningsplan för Västerbotten utpekar Öreälven mellan Örträsk och Agnäs som en viktig ytvattenresurs för Bjurholms kommun. Det är viktigt att verksamheter inom planområdet inte på något sätt påverkar denna resurs negativt. Figur 4. Vattenskyddsområde som berör planområdet 8

9 Fornlämning Bebyggelse På gränsen till planområdet finns inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen. Byn karaktäriseras av en småskalighet som ska värnas och bevaras. Inom det detaljplanelagda området finns idag industri, handel, kyrka, kultur och fritid, bostäder, park och naturområden. Det finns inom planområdet kulturhistoriskt intressant bebyggelse som vittnar om områdets kulturhistoriska arv. Denna bebyggelse behandlas närmare i tillhörande Kulturmiljöstudie. En byggnadsfri zon på 12 meter gäller mot Storgatan/väg 597. Arbetsplatser Handel Planändringen bedöms inte skapa några nya sysselsättningstillfällen i samhället. Handeln har inte ritats in i gällande detaljplan men har sedan lång tid tillbaka bedrivits i byn. I den fördjupade översiktsplanen för Örträsk står Handeln är en förutsättning för att Örträsk ska behålla sin karaktär och sitt värde. En viktig aspekt när det gäller att locka nya invånare till orten är en närhet till vår dagliga service. När servicen försämras ökar utflyttningen. Kommunen skall i sina planer för bostäder och service även skydda handeln för att bl a gynna kvinnor och äldre som inte har tillgång till bil. Det är viktigt att den service som finns i Örträsk förstärks och bevaras så att även närliggande byar har möjligheter till överlevnad. I ny detaljplan korrigeras beteckningen för området som bedriver handelsverksamhet från B (bostäder) till H (handel). Tillgänglighet Ny bebyggelse skall vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning enligt rådande lagstiftning. Vid bygglov får ej avsteg göras gällande lagar kring tillgängligheten. Lek och rekreation Delar av planområdet som tidigare klassats som parkmark försvinner. Parkmarken har dock använts i bostadsändamål vilket har inneburit att allmänheten inte har haft tillgång till marken. Byn är belägen på gångavstånd till Örträsksjön och skogsområden. Friluftslivet är en central och viktig del i område samt utpekat riksintresse varför detta intresse alltid ska tas i beaktning vid planering av verksamheter samt byggnation (se bilaga kulturmiljöstudie). Gator och trafik Planområdet nås via väg 597 i nordlig och sydlig riktning samt väg 605 från nordväst. Väg 597 skär rakt igenom byn och delar den i två. Vägen är den viktigaste kommunikationsleden i byn och som riktlinje bedöms ingen nybyggnation tillåtas närmare än 12 meter från vägen. Avståndet räknas från vägområdets bakkant på trottoar. 9

10 Parkering Buller Fastighetsägare ansvarar själva för anordnandet av parkeringsplatser. Kommunfullmäktige har antagit miljömål bland annat beträffande buller enligt följande: Kommunen skall eftersträva att på alla områden nå ned till bullernivåer som kan betecknas som god miljökvalitet, d v s nivåer som underskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för ny- och ombyggnad av bostäder, kommunikationsanläggningar och andra verksamheter. Industri- och garageverksamheten som bedrivs inom planområdet får inte vara störande för omgivningen. Ny bebyggelse inom planområdet ska följa Boverkets regler om bullerskydd som står beskrivna i Boverkets byggregler. Riktvärden för buller vid bostäder får ej överstiga: Utomhus 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad Utomhus 70 db(a) maximal ljudnivå vid uteplats Inomhus 30 db(a) ekvivalent ljudnivå Inomhus 45 db(a) maximal ljudnivå nattetid I ett sådant fall att gränsvärden för buller överstiger riktvärden ska åtgärder för detta bekostas exploatören/verksamhetsutövaren. Industri-/garageändamål Industriverksamhet tillåts i planområdets nordöstra del. Dessa områden har tidigare huserat varierande typer av industriverksamhet och har en viktig del i byns sysselsättning. Då markanvändning för industriändamål tillåts i nära anslutning till bostadsändamål ska stor hänsyn tas vad gäller störning och buller. Detta för att säkerställa de boende och allmänhetens hälsa. Bulleralstrande industriverksamhet före klockan 07:00 och efter klockan 18:00 ska därför inte ses som lämpligt. Riktvärden för buller vid bostäder finns fastställda under avsnitt Buller. Vid tillåtande av industri- och garageverksamhet inom planområdet ska stor hänsyn tas till riksintresset friluftsliv, kultur- och naturmiljövård som finns inom planområdet. Lämplighet ska bedömmas utifrån verksamhetens påverkan på de värden som utgör grunden för riksintresset (se bilaga kulturmiljöstudie). Kyrka och begravning Örträsk kyrka och begravningsområde är utpekade som kulturhistoriskt intressanta områden (se bilaga kulturmiljöstudie). Kollektivtrafik Från Örträsk trafikerar Länstrafiken buss 142 sträckan Örträsk Lycksele samt Örträsk Umeå. Länsbussen är en viktig del i att knyta samman byn med övriga regionen varför hänsyn alltid ska tas för att upprätthålla denna funktion. Vatten och avlopp Värme Området är anslutet till kommunens vatten- och avloppsledningar. Planområdet saknar anslutning till komunnens fjärrvärmenät. 10

11 Bredband Kommunens fibernät är anslutet till området. Avfall Hushållsavfall och verksamhetsavfall hämtas av kommunens renhållningsverk. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden sätts till fem år. Tidplan Detaljplanen beräknas anta av MSN i oktober 2015 Ansvar/huvudmannaskap Kommunen ansvarar för planens genomförande. Kommunen bär huvudmannaskap för allmänna ytor. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen är upprättad av Jonas Söderlind och Karl Flemström i samråd med Tobias Asp, Håkan Westman fastighetschef, Karin Gottfridsson enhetschef gatu, Nestor Lindström förvaltningschef, Thomas Grenbäck AVA ingenjör, Jamal Mouneimne byggnadsinspektör och Ulf Axelsson räddningschef. Lycksele den 25 augusti Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsenheten Karl Flemström Samhällsplanerare 11

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-11-24 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE

ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni 2005. planbeskrivning genomförandebeskrivning samrådsredogörelse utlåtande

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

LAGA KRAFT Dnr 2007/115

LAGA KRAFT Dnr 2007/115 www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2008-06-24 1 (1) Samhällsbyggnadsnämnden LAGA KRAFT Dnr 2007/115 Laga kraftbesked rörande detaljplan för Herden 1 i Simrishamn, Simrishamns kommun,

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN 2013-01-14 LAGA KRAFT 2013-02-07 2012-11-26 Dnr KS 07/953-214 Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län Detaljplan för del av Skolgatan

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer