Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol"

Transkript

1 Gränsvärdeslista Bilaga 1 Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ av luftförorening Enhet Anmärkning Gaser, ångor mg/m 3 luft ppm (ml/m 3, cm 3 /m 3 ) Damm, rök, dimma mg/m 3 luft Utgör vad som kallas aerosoler Enzymer glycinenheter/m 3 luft Fibrer fibrer/ml luft Radon Bq/m 3 Radongas Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Molmassa i g/mol) (Halt i mg/m 3 ) = (Halt i ppm) 24,1 l/mol 24,1 = molvolymen vid 20 C och 101,3 kpa. I listan används följande beteckningar: H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. K = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. CAS-nummer innebär ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. För ämnesgrupper och ämnen som förekommer i flera isomera former kan det finnas flera CAS-nummer. Angivna CAS-nummer är därför vägledande. Gränsvärden och placering av ämnen i grupp A respektive B är i första hand knutna till ämnesnamnet och inte till angivna CAS-nummer. Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne senast reviderades finns angivet inom parentes efter respektive ämnesnamn. Vidare finns ett antal uppgifter om tillämpning m.m. av gränsvärden. De framgår av anmärkning i anslutning till vissa ämnen. 16

2 För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är totaldamm, respirabelt damm eller inhalerbart damm som avses. Nya ämnen eller ämnen med ändrade gränsvärden i förhållande till Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:2) med föreskrifter om hygieniska gränsvärden markeras med #. 17

3 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Acetaldehyd (1990) [ ] K Acetamid (1993) [ ] K Aceton (1993) [ ] Acetonitril (1993) [ ] Akrolein (1974) [ ] 0,1 0,2 0,3 0,7 Akrylamid (1993) [ ] 0,03 0,1 HK Akrylnitril (1993) [ ] 2 4, HK 1) Akrylsyra (1987) [ ] Allylalkohol (1993) [ ] H Allylamin (1984) [ ] H Allylklorid (1993) [ ] H Aluminium, lösliga föreningar (som Al) (1996) 1 Aluminium, metall och oxid (som Al) (1996) [ , ] totaldamm respirabelt damm 5 2 Ammoniak (1990) [ ] ) Amylacetat, alla isomerer (1987) Anilin (1993) [ ] HK Antimon och oxider (som Sb) (1974) [ , metallen] totaldamm 0,5 Antimonväte (1974) [ ] 0,05 0,3 ** ** 18

4 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Reproduktionsstörande och cancerframkallande verkan bedöms vara kritisk effekt. Akrylnitril har inte klassificerats som reproduktionsstörande av Kemikalieinspektionen. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 19

5 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Arsenik och oorg. föreningar utom arsenikväte (som As) (1987) [ , metallen] totaldamm 0,03 K 1),2) ** Arsenikväte (1990) [ ] 0,02 0,05 Asbest utom krokidolit [ , krysotil] 0,2 K 3) (1993) fiber/ml Avgaser (1990) för kolmonoxid för kvävedioxid ) 1 2 Barium, lösliga föreningar (som Ba) totaldamm (1990) 0,5 ** Bensen (1990) [ ] 0,5 1,5 3 9 HK Bensin, flyg-, motor-, rea- * Bensin, industri- (1989) 5),6) -hexantyp heptantyp ) -oktantyp p-bensokinon (kinon) [ ] (1978) 0,1 0,4 0,3 1,3 8) Benso(a)pyren (1993) [ ] 0,002 0,02 HKR 9) Bensylbutylftalat (1987) [ ] ) Bensylklorid (1978) [ ] K Beryllium och föreningar (som Be) (1987) [ , metallen] totaldamm 0,002 KS** Bifenyl (difenyl) (1974) [ ] 0,2 1,3 0,4 2,5 20

6 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Vissa uppgifter tyder på att svaveldioxid kan förstärka arsenikens cancerframkallande egenskaper. 2) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för arsenik och oorganiska föreningar utom arsenikväte under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 0,01 mg/m 3 (som As). tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för arsenik och oorganiska föreningar utom arsenikväte. 3) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 4) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 5) Gränsvärdet avser bensin med mindre än 0,2 % bensen. 6) Industribensin (extraktionsbensin) brukar specificeras genom att kokpunktsintervallet anges. I Sverige vanliga typer brukar innehålla antingen huvudsakligen hexaner (ca % n-hexan, kokpunktsintervall ca C), heptaner (kokpunktsintervall ca C) eller oktaner (kokpunktsintervall ca C). Jämför n-hexan, övriga hexaner, heptaner och oktaner. 7) Gränsvärdet avser bensin med mindre än 5 % n-hexan. 8) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon. 9) Benso(a)pyren kan förekomma bland andra polycykliska aromatiska kolväten i rök, damm eller dimma från t.ex. tjära och asfalt samt i vissa oljor och förbränningsprodukter. 10) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 21

7 Ämne [CAS-nr] Bly och oorg. föreningar (som Pb) (1993) [ , metallen] totaldamm respirabelt damm Bly, org. föreningar se tetraetylbly och Nivågränsvärde (NGV) 0,1 0,05 Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm R 1),2),3) tetrametylbly Bomullsdamm (1974) (råbomull) totaldamm 0,5 ** Borax (1978) (natriumtetraboratdekahydrat) [ ] totaldamm 2 5 H** Brom (1974) [ ] 0,1 0,7 0,3 2 2-Brom-1,1,1-trifluor- 2-kloretan (1990) (halotan, Fluothane) [ ] ,3-Butadien (1993) [ ] 0, K n-butanol (1989) (n-butylalkohol) [ ] H Butanoler (butylalkoholer) utom n-butanol (1987) [ , ] H 2-Butoxietanol (1993) (butylglykol, etylenglykolmonobutyleter) [ ] H 2-Butoxietylacetat (1993) (butylglykolacetat, etylenglykolmonobutyleteracetat) [ ] H Butylacetat, alla isomerer (2000) Butylakrylat (1987) [ ] S ** ** R 22

8 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För bly och kadmium finns biologiska gränsvärden (se allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, avsnittet om Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket). 2) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för bly och oorganiska föreningar under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd medelhalt av 0,05 mg/m 3, d.v.s. oavsett partikelstorlek. Planeringsvärdet omfattar inte blysulfid. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för bly och oorganiska föreningar utom blysulfid. 3) Blymetall är inte klassificerad som reproduktionsstörande. 23

9 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm n-butylalkohol (1989) (n-butanol) [ ] H Butylamin (1984) [ ] 5 15 H n-butylglycidyleter [ ] (1981) S Butylglykol (1993) (etylenglykolmonobutyleter, 2-butoxietanol) [ ] H Butylglykolacetat(1993) (etylenglykolmonobutyleteracetat, 2-butoxietylacetat) [ ] H Butyllaktat (1996) [ ] ) n-butylmetakrylat [ ] (1987) S CFC 11 (Freon 11, triklorfluormetan) (1984) [ ] CFC 12 (Freon 12, diklordifluormetan) [ ] (1984) CFC 113 (Freon 113, 1,1,2- triklor-1,2,2- trifluoretan) (1981) [ ] Cementdamm (1981) totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** #Cyanamid (2000) [ ] 2 4 S Cyanider och cyanväte totalt (som CN) (1974) [ , cyanväte] 5 H Cyanklorid (klorcyan) [ ] (1978) 0,1 0,3 0,3 0,8 Cyklohexan (1987) [ ] Cyklohexanol (1978) [ ]

10 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Samma gränsvärde uttryckt i ppm ska tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden. 25

11 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Cyklohexanon (1989) [ ] H Cyklohexylamin (1993) [ ] Cymen (metylisopropylbensen) [ ] (1984) Damm (1974) totaldamm 10 1) ** respirabelt damm 5 ** Damm och dimma, org. totaldamm (1974) 5 2) ** Damm, cement- (1981) totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** Damm, grafit- (1978) totaldamm 5 ** Damm, härdplasttotaldamm (1978) 3 3) ** Damm, kol- inkl. kimrök (1978) totaldamm 3 ** #Damm, mjöl- (2000) inhalerbart damm 3 S** Damm, pappers- (1993) totaldamm 2 4) ** Damm, PVC- (1996) totaldamm 1 5) ** respirabelt damm 0,5 5) ** Damm, textil- (1993) totaldamm 1 ** Damm, trä- (1993) totaldamm 2 K 6),7) ** Dekaner och andra högre alifatiska kolväten (1989) ) #Desfluran (2000) [ ] Diacetonalkohol (1993) [ ] Dibensylftalat (1987) [ ] 3 5 9) Dibutylftalat (1987) [ ] 3 5 9) 26

12 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Om både organiskt och oorganiskt damm ingår, får den organiska delen utgöras av högst 5 mg/m 3. För damm av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden. 2) För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tilllämpas dessa värden. 3) Avser damm med eller utan glasfibrer e.d. från sluthärdad eller nästan sluthärdad epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit e.d. Hit räknas även damm från ohärdat pulvermaterial av epoxityp m.fl. För vissa ingående pigment m.m. gäller särskilda gränsvärden. 4) Avser damm från papper inklusive damm från kemikalier i och på papperet. 5) Gränsvärdet gäller damm av PVC med eller utan tillsatser. 6) Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen, som ingår i impregneringsmedlet. Halten av sådana ämnen med angivna gränsvärden värderas genom analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten impregneringsmedel i virket. Om denna halt inte kan värderas, tillämpas ett gränsvärde av 0,5 mg/m 3. Vid främst möbeltillverkning har viss risk för näscancer påvisats vid exponering för fint trädamm. 7) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för trädamm under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 1 mg/m 3. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för trädamm. 8) Gränsvärdet avser kolväten i ångform. För alifatiska kolväten med mer än 12 kolatomer (tridekaner och högre) är mättnadskoncentrationen vid 20 C lägre än 350 mg/m 3. Dessa kolväten kan dock bidra till hygienisk effekt. Vid exponering för kolväten i aerosolform (partiklar eller vätskedroppar) tillämpas gränsvärdet för organiskt damm och dimma, 5 mg/m 3. 9) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 27

13 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Dietanolamin (1993) [ ] H Dietylamin (1984) [ ] H 2-Dietylaminoetanol [ ] (1996) H Dietylenglykol (1993) [ ] H Dietylenglykolmonobutyleter (1996) [ ] Dietylenglykolmonobutyleteracetat (1996) [ ] #Dietylenglykoletyleter [ ] (2000) H #Dietylenglykoletyleteracetat (2000) [ ] H Dietylentriamin (1996) [ ] 1 4, HS Dietyleter (eter) (1996) [ ] Dietylftalat (1987) [ ] 3 5 1) Di-(2-etylhexyl)ftalat [ ] (1987) 3 5 1),2) Difenyl (bifenyl) (1974) [ ] 0,2 1,3 0,4 2,5 Difenylamin (1996) [ ] 4 12 Diglycidyleter (DGE) [ ] (1981) 0,2 1,1 S Diisodecylftalat (1987) [ ] 3 5 1) Diisopropylamin (1993) [ ] H Diisopropylfenylisocyanat (1993) [ ] 0,005 0,04 0,01 0,08 S 3),4) 28

14 Anm. 1) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 2) Några olika dioktylftalater (DOP) förekommer. Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är det vanligaste oktylftalatet i industrin och benämns liksom övriga oktylftalater ofta något ospecifikt DOP. Med beteckningen disek-oktylftalat avses ofta DEHP, vilket från kemisk synpunkt inte är helt korrekt. 3) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 4) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm- eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 29

15 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm #o-diklorbensen (2000) [ ] #p-diklorbensen (2000) [ ] Diklordifluormetan (CFC 12, Freon 12) [ ] (1984) ,2-Dikloretan (1981) (etylendiklorid) [ ] HK Dikväveoxid (1981) (lustgas) [ ] N,N-Dimetylacetamid [ ] (1996) H 1) #Dimetylamin (2000) [ ] 2 3,5 5 9 N,N-Dimetylanilin [ ] (1993) H Dimetyldisulfid (1993) [ ] 1 2) Dimetyleter (1996) [ ] Dimetyletylamin (1993) [ ] Dimetylformamid [ ] (1987) HR 3) Dimetylftalat (1987) [ ] 3 5 4) Dimetylsulfid (1993) [ ] 1 2) Dimetylsulfoxid (1993) [ ] H Dinitrobensen, alla isomerer (1978) [ ] 0,15 1 0,3 2 H Dinitrotoluen (1993) [ ] 0,15 0,3 HK Dioktylftalat (1987) 3 5 4),5) Dioxan [ ] (1996) HK Dipropylenglykolmonometyleter (1993) [ ] H 30

16 Anm. 1) Ämnet i ångform kan i betydande grad upptas genom huden. 2) Nivåvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan. 3) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 4) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 5) Några olika dioktylftalater (DOP) förekommer. Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är det vanligaste oktylftalatet i industrin och benämns liksom övriga oktylftalater ofta något ospecifikt DOP. Med beteckningen disek-oktylftalat avses ofta DEHP, vilket från kemisk synpunkt inte är helt korrekt. 31

17 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Disulfiram [ ] (1993) 1 2 S Anm Efrane (1981) (Enfluran, 1,1,2-trifluor-2-kloretyldifluormetyleter) [ ] Enfluran (1981) (Efrane, 1,1,2-trifluor-2-kloretyldifluormetyleter) [ ] Enzymer (1996) subtilisiner [ , 1 glycinenhet/m 3 glycin- S 1) ] 3 enheter/m 3 Epiklorhydrin (1978) [ ] 0,5 1,9 1 4 HKS Etanol (1993) (etylalkohol) [ ] Etanolamin (1993) [ ] H #Eten (2000) [ ] Eter (dietyleter) (1996) [ ] Etoxietanol (1989) (etylglykol, etylenglykolmonoetyleter) [ ] HR 2) 2-Etoxietylacetat (1989) (etylglykolacetat, etylenglykolmonoetyleteracetat) [ ] HR 2) Etylacetat (1993) [ ] Etylakrylat (1987) [ ] HS Etylalkohol (1993) (etanol) [ ]

18 Anm. 1) Definition av glycinenhet se ordlistan, bilaga B. Gränsvärdet gäller för subtilisin och liknande proteolytiska enzymer. 2) Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel skall hygienisk effekt för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat. Etylenglykoletrarnas bidrag till annan lösningsmedelspåverkan än reproduktionsstörande verkan kan försummas. 33

19 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Etylamin (1984) [ ] H Etylamylketon (1993) [ ] Etylbensen (1987) [ ] Etylbutylketon (1993) (3-heptanon) [ ] Etyl 2-cyanoakrylat [ ] (2000) Etylendiamin (1978) [ ] S Etylendiklorid (1981) (1,2-dikloretan) [ ] HK Etylenglykol (1993) (glykol) [ ] H 1) Etylenglykoldinitrat (nitroglykol, glykoldinitrat) (1990) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Etylenglykolisopropyleter (1996) [ ] H Etylenglykolisopropyleteracetat (1996) [ ] H Etylenglykolmonobutyleter (butylglykol, 2-butoxietanol) (1993) [ ] H Etylenglykolmonobutyleteracetat (butylglykolacetat, 2-butoxietylacetat) (1993) [ ] H Etylenglykolmonoetyleter (etylglykol, 2-etoxietanol) (1989) [ ] HR 2) 34

20 Anm. 1) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol. 2) Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel skall hygienisk effekt för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat. Etylenglykoletrarnas bidrag till annan lösningsmedelspåverkan än reproduktionsstörande verkan kan försummas. 35

21 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Etylenglykolmonoetyleteracetat (etylglykolacetat, 2-etoxietylacetat) (1989) [ ] HR 1) Etylenglykolmonometyleter (metylglykol, 2-metoxietanol) [ ] (1989) HR 1) Etylenglykolmonometyleteracetat (metylglykolacetat, 2-metoxietylacetat) [ ] (1989) HR 1) Etylenglykolmonopropyleter (1996) [ ] H Etylenklorhydrin (1981) (2-kloretanol) [ ] 1 3,5 H 2) Etylenoxid (1989) [ ] HK Etylglykol (1989) (etylenglykolmonoetyleter, 2-etoxietanol) [ ] HR 1) Etylglykolacetat (1989) (etylenglykolmonoetyleteracetat, 2-etoxietylacetat) [ ] HR 1) 2-Etylhexyllaktat (1996) [ ] ) Etylklorid (1993) [ ] Etyllaktat (1996) [ ] ) Etylmetakrylat (1987) [ ] S N-Etylmorfolin (1984) [ ] H Fenol[ ] (1987) H 4) Fenylglycidyleter [ ] (1981) S 36

22 Anm. 1) Se Grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden. 4) Ämnet i ångform kan i väsentlig grad upptas genom huden. 37

23 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Fenylisocyanat (1984) [ ] 0,005 0,02 0,01 0,05 S 1),2) Fibrer, naturliga kristallina andra än asbest och erionit (1990) 0,5 fiber/ml 3),4) Fibrer, syntetiska oorg. (1993) 1 fiber/ml 3) Fluor (1974) [ ] 0,1 0,2 0,3 0,5 Fluorider, inkl. fluorväte (som F) (1978) 2 Fluorväte (1987) [ ] 2 1,7 Fluothane (1981) (2-brom-2-klor-1,1,1- trifluoretan, halotan) [ ] Formaldehyd (1987) [ ] 0,5 0,6 1 1,2 KS Formamid (1993) [ ] H #Fosforpentoxid (2000) [ ] 1 5 Fosforsyra, dimma [ ] (1974) 1 3 Fosforväte (1974) [ ] 0,3 0,4 1 1,4 Fosgen (1974) (karbonylklorid) [ ] 0,05 0,2 Fotogen, flyg-, motor- * Ftalater (1987) 3 5 5),6) Ftalsyraanhydrid (1990) [ ] 2 3 S Furfural [ ] (1990) H Furfurylalkohol (1990) [ ] H Glasfibrer (1993) (syntetiska oorg. fibrer) 1 fiber/ml 3) Glutaraldehyd (1981) [ ] 0,2 0,8 S 38

24 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. 1) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 2) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 3) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 4) Bland mineral som kan förekomma som kristallina fibrer kan nämnas attapulgit, halloysit, sepiolit och wollastonit. 5) På gränsvärdeslistan finns följande ftalater upptagna Bensylbutylftalat Dibensylftalat Dibutylftalat Dietylftalat Di-(2-etylhexyl)ftalat Diisodecylftalat Dimetylftalat Dioktylftalat Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 6) Di(2-metoxietyl)ftalat är reproduktionsstörande. 39

25 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Glyceroltrinitrat (1990) (nitroglycerin) [ ] 0,03 0,3 0,1 0,9 H Glykol (etylenglykol) [ ] (1993) H 1) Glykoldinitrat (1990) (nitroglykol, etylenglykoldinitrat) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Grafit, jämför koldamm (2000) [ ] totaldamm 5 ** HCFC 22 (Freon 22, klordifluormetan) [ ] (1984) HFC 134 a (1996) (1,1,1,2-tetrafluoretan) [ ] Halotan (1990) (2-brom-2-klor-1,1,1- trifluoretan, Fluothane) [ ] Heptaner (1989) Heptanon (1993) (metylamylketon) [ ] Heptanon (1993) (etylbutylketon) [ ] Hexametylendiisocyanat (HDI) [ ] (1984) 0,005 0,03 0,01 0,07 S 2),3) Hexametylentetramin [ ] (1984) 3 5 S n-hexan (1989) [ ] Hexaner, utom n-hexan (1989) Hexanon (1993) (metyl-n-butylketon) [ ] H Hexylenglykol (1996) [ ]

26 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 41

27 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Hydrokinon (1993) [ ] 0,5 1,5 S 1) 2-Hydroxietylakrylat [ ] (1981) HS Härdplastdamm (1978) totaldamm 3 2) ** Indium och oorg. föreningar (som In) (1996) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Isobutylmetakrylat (1987) [ ] S Isocyanater (1993) 0,005 0,01 S 3),4),5) Isofluran (1990) (2,2,2-trifluor-1-kloretyldifluormetyleter) [ ] Isoforon (1993) [ ] 5 30 Isoforondiisocyanat (IPDI) (1981) [ ] 0,005 0,05 0,01 0,09 S 4),5) Isolerfibrer (1993) (syntetiska oorg. fibrer) 1 fiber/ml 6) Isopropanol (1989) (isopropylalkohol) [ ] Isopropylalkohol (1989) (isopropanol) [ ] Isopropylamin (1993) [ ] Isopropylbensen (1984) (kumen) [ ] H Isopropylnitrat (1978) [ ] Jod [ ] (1974) 0,1 1 Järnoxid, (som Fe) [ ] (1978) respirabelt damm 3,5 ** 42

28 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. 2) Avser damm med eller utan glasfiber e.d. från sluthärdad eller nästan sluthärdad epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit e.d. Hit räknas även damm från ohärdat pulvermaterial av epoxityp m.fl. För vissa ingående pigment m.m. gäller särskilda gränsvärden. 3) På gränsvärdeslistan finns följande isocyanater upptagna Diisopropylfenylisocyanat Fenylisocyanat, PhI Hexametylendiisocyanat, HDI Isoforondiisocyanat, IPDI Metylenbisfenylisocyanat, MDI Naftalendiisocyanat, NDI Toluendiisocyanat, TDI Trimetylhexametylendiisocyanat, TMDI För isocyanater finns särskilda bestämmelser med föreskrifter om härdplaster utfärdade av tillsynsmyndigheten. 4) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 5) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 6) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 43

29 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Kadmium och oorg. föreningar (som Cd) [ , metallen] (1993) totaldamm 0,05 K 1),2) ** respirabelt damm 0,01 K 1),2) ** Kalciumoxid (1974) totaldamm [ ] 2 5 ** Kaprolaktam (1993) [ ] (damm + ånga) 5 10 Karbonylklorid (1974) (fosgen) [ ] 0,05 0,2 3-Karen (jfr terpener) [ ] (1990) S 3) Katekol [ ] (1993) H Kimrök, se koldamm (1978) Kinon (1978) (p-bensokinon) [ ] 0,1 0,4 0,3 1,3 4) Klor [ ] (1978) 0,5 1, Klor-1,3-butadien (kloropren) (1990) [ ] 1 3, H Klorcyan (1978) (cyanklorid) [ ] 0,1 0,3 0,3 0,8 Klordifluormetan (HCFC 22, Freon 22) [ ] (1984) Klordioxid (1996) [ ] 0,1 0,3 0,3 0,8 2-Kloretanol (1981) (etylenklorhydrin) [ ] 1 3,5 H 5) Klorfenoler och salter (1990) 0,5 1,5 H 6) Klorkresol (1993) [ ] 3 6 S Kloroform (1978) [ ] K 44

30 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För bly och kadmium finns biologiska gränsvärden (se allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, avsnittet om Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket). 2) Kadmiumfluorid och kadmiumklorid är reproduktionsstörande. 3) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag av 3-karen. 4) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon. 5) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 6) Värdet för salter av klorfenol gäller efter omräkning till ren klorfenol. 45

31 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Kloropren (1990) (2-klor-1,3-butadien) [ ] 1 3, H Klorväte (1974) [ ] 5 8 Kobolt och oorg. föreningar (som Co) (1978) [ , metallen] totaldamm 0,05 S 1) ** Koldamm inkl. kimrök jämför grafit (1978) totaldamm 3 ** Koldioxid (1974) [ ] ) Koldisulfid (1978) [ ] HR Kolmonoxid (1974) (koloxid) [ ] R om källan är avgaser gäller (1990) ) Koloxid (1974) (kolmonoxid) [ ] R om källan är avgaser gäller (1990) ) Koltetraklorid (1978) [ ] HK Koppar och oorg. föreningar (som Cu) (1978) [ , metallen] totaldamm 1 ** respirabelt damm 0,2 ** #Kresol (2000) o-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H m-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H p-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H Kresylglycidyleter [ ] (1981) S Kristobalit (1996) [ ] respirabelt damm 0,05 ** 46

32 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Koboltklorid och koboltsulfat är cancerframkallande. 2) Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning. Se särskilda föreskrifter om ventilation och luftkvalitet från tillsynsmyndigheten. 3) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 47

33 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Krom och oorg. föreningar utom kromsyra och kromater (som Cr) (1996) [ , metallen] totaldamm 0,5 ** Kromater (som Cr) (1996) totaldamm 0,02 KS** Kromsyra (som Cr) (1996) [ ] totaldamm 0,02 0,06 KS** Kumen (isopropylbensen) [ ] (1984) H Kvarts (1996) [ ] respirabelt damm 0,1 ** Kvicksilver, alkylföreningar (som Hg) (1993) 0,01 H Kvicksilver, föreningar utom alkyl- (som Hg) (1993) 0,03 H Kvicksilver, ånga (1993) [ ] 0,03 Kvävedioxid (1990) [ ] om källan är avgaser gäller (1990) 1 2 1) Kväveoxid (1990) [ ] Lacknafta (1989) ca ca ) Limonen (jfr terpener) [ ] (1990) S 3) Lustgas (1981) (dikväveoxid) [ ] Maleinsyraanhydrid (1993) [ ] 0,3 1,2 0,6 2,5 S #Mangan och oorg. föreningar (som Mn) (2000) [ , metallen] totaldamm 0,4 4) ** respirabelt damm 0,2 4) ** 48

34 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 2) Avser lacknafta som företrädesvis används som lösnings- och spädningsmedel för färg- och lackprodukter, d.v.s. petroleumnafta med viktprocent aromater (ca volymprocent) och vanligt förekommande kokpunktsintervall, ca C. (Jämför anmärkning 6, sid 57 om petroleumnafta.) Angivet ungefärligt värde uttryckt i ppm är beräknat med hänsyn till lacknafta med 22 viktprocent aromater. 3) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 4) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för mangan och oorganiska föreningar (totaldamm och respirabelt damm) under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 0,2 resp. 0,1 mg/ m 3 (som Mn). tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för mangan och oorganiska föreningar. 49

35 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Metakrylsyra (1987) [ ] Metanol (1990) (metylalkohol) [ ] H 2-Metoxietanol (1989) (metylglykol, etylenglykolmonometyleter) [ ] HR 1) 2-Metoxietylacetat (1989) (metylglykolacetat, etylenglykolmonometyleteracetat) [ ] HR 1) Metylacetat (1993) [ ] Metylakrylat (1987) [ ] HS Metylalkohol (1990) (metanol) [ ] H Metylamin (1984) [ ] H Metylamylalkohol (1996) [ ] H Metylamylketon (1993) (2-heptanon) [ ] Metylbromid (1990) [ ] H Metyl-n-butylketon (1993) (2-hexanon) [ ] H Metyl 2-cyanoakrylat 2000) [ ] Metylenbisfenylisocyanat (MDI) (1984) [ ] 0,005 0,05 0,01 0,1 S 2),3) Metylenklorid (1989) [ ] HK 4) Metyletylketon (MEK) (1987) [ ] Metyletylketonperoxid [ ] (1981) 0,2 1,5 50

36 Anm. 1) Se grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 4) Metylenklorid får enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter inte användas yrkesmässigt. Användning får dock ske i vissa fall efter dispens från Kemikalieinspektionen. 51

37 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Metylformiat (1993) [ ] Metylglykol (1989) (etylenglykolmonometyleter, 2-metoxietanol) [ ] HR 1) Metylglykolacetat (1989) (etylenglykolmonometyleteracetat, 2-metoxietylacetat) [ ] HR 1) Metylisoamylketon (1993) [ ] Metylisobutylketon (MIBK) (1989) [ ] Metylisopropylbensen (cymen) (1984) [ ] Metyljodid (1981) [ ] HK Metylklorid (1996) [ ] Metylkloroform (1989) (1,1,1-trikloretan) [ ] Metylmerkaptan (1993) [ ] 1 2) Metylmetakrylat (1987) [ ] HS N-Metylmorfolin (1984) [ ] H N-Metylpyrrolidon (1990) [ ] #Metyl tert-butyleter (MTBE) (2000) [ ] #Mjöldamm (2000) [ ] inhalerbart damm 3 S** Molybden, lättlösliga föreningar (som Mo) (1984) totaldamm 5 ** 52

38 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Se Grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Nivågränsvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan. 53

39 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Molybden, metall och svårlösliga föreningar (som Mo) (1984) [ , metallen] totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** Monoklorättikssyra (1993) [ ] H #Morfolin[ ] (2000) H Myrsyra [ ] (1990) Anm #Naftalen [ ] (2000) Naftalendiisocyanat (NDI) (1984) [ ] 0,005 0,04 0,01 0,09 S 1),2) Naftalener, klorerade [ ] (1978) 0,2 0,6 H Natriumhydroxid (1974) [ ] 2 Natriumtetraboratdekahydrat (borax) (1978) [ ] totaldamm 2 5 H** Nickel, metall (1978) [ ] totaldamm 0,5 S** Nickelföreningar, oxid, karbonat och lösliga föreningar (som Ni) totaldamm (1978) 0,1 KS** Nickelkarbonyl (1974) [ ] 0,001 0,007 KR Nickelsubsulfid (som Ni) (trinickeldisulfid) [ ] (1978) totaldamm 0,01 KS** Nitrobensen (1974) [ ] H Nitroetan [ ] (1993) Nitroglycerin (1990) (glyceroltrinitrat) [ ] 0,03 0,3 0,1 0,9 H 54

40 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 2) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 55

41 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Nitroglykol (1990) (etylenglykoldinitrat, glykoldinitrat) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Nitrometan (1993) [ ] Nitropropan (1990) [ ] Nitropropan (1996) [ ] K Nitrotoluen, alla isomerer [ ] (1993) H Nonaner (1989) Oktaner (1989) Oljedimma, inkl. oljerök (1990) 1 3 1),2) Oxalsyra (1990) [ ] 1 2 Ozon [ ] (1990) 0,1 0,2 0,3 0,6 PCB (1978) (polyklorerade bifenyler) 0,01 0,03 HK PVC-damm (1996) (polyvinylklorid) [ ] totaldamm 1 3) ** respirabelt damm 0,5 3) ** Pappersdamm (1993) totaldamm 2 4) ** Pentaerytritol (1996) totaldamm [ ] 5 ** Pentaklorfenol och salter (1974) 0,5 1,5 H 5) Pentaner (1978) Perkloretylen (1989) (tetrakloretylen) [ ] K Petroleumbränsle * Petroleumnafta 6) α-pinen (jfr terpener) [ ] (1990) ) β-pinen (jfr terpener) [ ] (1990) ) Piperazin (1987) 0,1 0,3 0,3 1 S 8) 56

42 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen. 2) För dimma av vattenhaltig skärvätska e.d. där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt med avseende på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa. 3) Gränsvärdet gäller damm av PVC med eller utan tillsatser. 4) Gränsvärdet avser damm från papper inklusive damm från kemikalier i och på papperet. 5) Värdet för salter av pentaklorfenol gäller efter omräkning till ren pentaklorfenol. 6) Petroleumnafta utgörs av en blandning av s.k. petroleumkolväten vanligen med kokpunktsintervall mellan 135 och 200 C. Beteckningar som aromatnafta och alifatnafta kan förekomma för petroleumnafta med nära 100 % aromater resp. nära 100 % alifater. Lacknafta är en typ av petroleumnafta, se särskilt gränsvärde för lacknafta. Gränsvärden för annan typ av petroleumnafta beräknas med utgångspunkt från sammansättning och gränsvärden för ingående komponenter. 7) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 8) Värdena gäller även för salter av piperazin efter omräkning till ren piperazin. 57

43 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm #Platina (2000) [ ] metall, svårlösliga föreningar (som Pt) totaldamm 1 ** lösl. föreningar (som Pt) totaldamm 0,002 S** Polyklorerade bifenyler (PCB) (1978) 0,01 0,03 HK Propanol, alla isomerer (propylalkohol) (1989) Propen [ ] (1996) Propionsyra (1990) [ ] Propylacetat (1996) Propylalkohol, alla isomerer (propanol) (1989) Propylenglykoldinitrat [ ] (1987) 0,1 0,7 0,3 2 H Propylenglykolmonometyleter (PGME) (1990) [ ] H Propylenglykolmonometyleteracetat (PGMEA) (1990) [ ] H Propylenoxid (1993) [ ] K Pyridin [ ] (1996) Radon (1996) underjordsarbete se not 1) K 1) övrigt 400 Bq/m 3 K 2) Resorcinol (1993) [ ] H Råbomull (1974) (bomullsdamm) totaldamm 0,5 ** Salpetersyra (1974) [ ] Selen och oorg. fören. utom selenväte (som Se) (1990) [ , selen] totaldamm 0,1 ** 58

44 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För underjordsarbete gäller ett gränsvärde som årsdos, 2,5 MBqh/m 3 och år, vilket motsvarar ca 1500 Bq/m 3 vid drygt 1600 h vistelse under jord per år. Underjordsarbete är allt arbete under jord i gruvor och liknande arbetsplatser där berg bryts eller bearbetas. Dessa gränsvärden gäller för uppmätt halt som radongas. Vid mätning kan man mäta radongas eller radondöttrar. Vid omräkning mellan radongas och radondöttrar skall vid underjordsarbete omräkningsfaktorn (Ffaktorn, jämviktsfaktorn) 0,5 användas (enligt Statens strålskyddsinstitut), om man inte genom mätning eller på annat sätt känner förhållandet mellan radondöttrar och radongas. Mätning får göras med direktvisande/registrerande instrument eller med dosimeter. 2) Gränsvärdet gäller för halt radongas och får tillämpas som årsmedelvärde. Vid mätning kan man mäta radongas eller radondöttrar. Vid omräkning mellan radongas och radondöttrar skall vid övrigt arbete (d.v.s. som ej är underjordsarbete) omräkningsfaktorn (F-faktorn, jämviktsfaktorn) 0,4 användas (enligt Statens strålskyddsinstitut), om man inte genom mätning eller på annat sätt känner förhållandet mellan radondöttrar och radongas. Mätning får göras med direktvisande/ registrerande instrument eller med dosimeter. 1), 2) Radondöttrar är liksom radon cancerframkallande. 59

45 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Selenväte (1990) [ ] 0,01 0,03 0,05 0,2 #Sevofluran (2000) [ ] Silver, lösliga föreningar (som Ag) (1990) totaldamm 0,01 Silver, metall och svårlösliga föreningar (som Ag) (1990) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Stearater (1996) totaldamm 5 1),2) ** Styren [ ] (1990) H 3) Sulfider (summan av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan) (1993) 1 Svaveldioxid (1987) [ ] Svavelhexafluorid (1993) [ ] ) Svavelsyra, dimma (1974) [ ] 1 3 Svaveltetrafluorid (1993) [ ] 0,1 0,4 4) Svavelväte (1987) [ ] Syntetiska oorg. fibrer (1993) 1 fiber/ml 5) Talk (1996) totaldamm 2 ** respirabelt damm 1 ** Tellur och föreningar (som Te) (1981) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Tennorganiska föreningar (som Sn) (1978) totaldamm 0,1 0,2 H** Terpener (1990) ) Terpentin (1990) [ ] HS 6) Tetrabrometan (1993) [ ]

46 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Här innefattas stearater som salter och estrar, bl.a. aluminiumstearat [ ] aluminiumdistearat [ ] aluminiumtristearat [ ] ammoniumstearat [ ] butylstearat [ ] dietylenglykolmonostearat [ ] etylenglykolmonostearat [ ] glycerylmonostearat [ ] kalciumstearat [ ] kaliumstearat [ ] litiumstearat [ ] magnesiumstearat [ ] natriumstearat [ ] zinkstearat [ ] 2) Gränsvärdet gäller inte sådana metallstearater, som innehåller toxiska metaller, t.ex. bly. 3) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att expositionen för styren under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 10 ppm. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för styren. 4) Svavelpentafluorid har ingen känd användning i Sverige. ACGIH har 0,01 ppm = 0,1 mg/m 3 som takgränsvärde för svavelpentafluorid. 5) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 6) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 61

47 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Tetraetylbly (som Pb) [ ] (1981) 0,05 0,2 HR 1,1,1,2-Tetrafluoretan (HFC 134 a) (1996) [ ] Tetrahydrofuran (1993) [ ] Tetrakloretylen (1989) (perkloretylen) [ ] K Tetraklorfenol och salter (1978) 0,5 1,5 H 1) Tetrametylbly (som Pb) [ ] (1981) 0,05 0,2 HR Tetranitrometan (1993) [ ] 0,05 0,4 0,1 0,8 2) Textildamm (1993) totaldamm 1 ** Tioglykolsyra (1996) [ ] H Tiram [ ] (1993) 1 2 S Titandioxid (1990) [ ] totaldamm 5 ** Toluen [ ] (1987) H Toluendiisocyanat (TDI) [ ] (1984) 0,005 0,04 0,01 0,07 KS 3),4 ) Tridymit (1996) [ ] respirabelt damm 0,05 ** Trietanolamin (1984) [ ] 5 10 Trietylamin (1989) [ ] Trietylentetramin (1984) [ ] S 1,1,2-Trifluor-2-kloretyldifluormetyleter (Efrane, Enfluran) (1981) [ ] ,2,2-Trifluor-1-kloretyldifluormetyleter (Isofluran) (1990) [ ] #1,2,4-Triklorbensen (2000) [ ] *** 62

48 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. *** Se sidan 69 anmärkning III. 1) Värdet för salter av tetraklorfenol gäller efter omräkning till ren tetraklorfenol. 2) Tetranitrometan har nyligen visats framkalla cancer på djur, men har ännu inte klassificerats som cancerframkallande. 3) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 4) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 63

49 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm 1,1,1-Trikloretan (1989) (metylkloroform) [ ] Trikloretylen (1989) [ ] K 1),2) Triklorfenol och salter (1990) 0,5 1,5 HK 3) Triklorfluormetan (1984) (CFC 11, Freon 11) [ ] ,1,2-Triklor-1,2,2- trifluoretan (1981) (CFC 113, Freon 113) [ ] Trimellitsyraanhydrid (TMA) (1993) [ ] 0,04 0,08 S Trimetylbensen, alla isomerer (1989) ) Trimetylhexametylendiisocyanat (TMDI) (1984) 0,005 0,04 0,01 0,09 S 5),6) Trimetylolpropan (1996) totaldamm [ ] 5 ** Trinickeldisulfid (som Ni) (nickelsubsulfid) (1978) [ ] totaldamm 0,01 KS** Trinitrotoluen (1993) [ ] 0,1 0,2 H Trädamm (1993) totaldamm 2 K 7),8) ** Vanadinoxid (som V) [ ] (1987) totaldamm 0,2 ** respirabelt damm 0,05 ** Vinylacetat (1993) [ ] Vinylidenklorid (1981) [ ] Vinylklorid (1974) [ ] 1 2, HK Vinyltoluen (1993) [ ] H 64

50 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) I trikloretylen ingår vissa stabiliseringsmedel. Trikloretylen för särskilt krävande tekniska ändamål kan som tillsats innehålla speciellt sammansatta stabiliseringsmedel i låg halt i vilka bl.a. epiklorhydrin kan ingå. 2) Trikloretylen får enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter inte användas yrkesmässigt. Användning får dock ske i vissa fall efter dispens från Kemikalieinspektionen. 3) Värdet för salter av triklorfenol gäller efter omräkning till ren triklorfenol. 4) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 tillämpas även för andra polyalkylbensener. 5) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 6) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 7) Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen, som ingår i impregneringsmedlet. Halten av sådana ämnen med angivna gränsvärden värderas genom analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten impregneringsmedel i virket. Om denna halt inte kan värderas, tillämpas ett gränsvärde av 0,5 mg/m 3. Vid främst möbeltillverkning har viss risk för näscancer påvisats vid exponering för fint trädamm. 8) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för trädamm under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 1 mg/m 3. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för trädamm. 65

51 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Volfram, lättlösliga fören. (som W) (1981) totaldamm 1 ** Volfram, metall och svårlösl. fören. (som W) (1981) [ , metallen] totaldamm 5 ** #Vätebromid (2000) [ ] 1 3,5 2 7 Väteperoxid (1990) [ ] 1 1,4 2 3 Xylen (1987) [ ] H Anm Zinkklorid (1974) [ ] respirabelt damm 1 ** Zinkoxid (1974) [ ] totaldamm 5 ** Ziram (1993) [ ] 1 2 S Ättiksyra (1990) [ ] Ättiksyraanhydrid (1974) [ ] 5 20 ** Se sidan 68 anmärkning II. 66

52 Anmärkningar till gränsvärdeslistan I. Petroleumbränslen För petroleumbränslen (bensin, dieselolja, jetbränsle och villaolja/eldningsolja) har inte fastställts gränsvärden på grund av att dessa produkter utgör blandningar av ett stort antal ämnen, vars halter oftast inte är kända i detalj. De varierar dessutom mellan olika bränslepartier. Nedan har angivits ungefärliga värden, som kan användas i det förebyggande skyddsarbetet och vid bedömning av arbetsplats. Värdena representerar en högsta godtagbara totalhalt av kolväten i luft och används på samma sätt som värdena i gränsvärdeslistan. Produkt Lågkokande bränslen Beräkningsunderlag, volymprocent i produkten Aromater räknade som trimetylbensen Rest, räknad som oktaner Flygbensin Motorbensin Alkylatbensin 1) Högkokande bränslen Jetbränsle 2) Diesel Mk 1 3) Rest, räknad som dekan Villaolja Högsta godtagbara totalhalt kolväten i luft, mg/m 3 Tidsvägt medelvärde för en arbetsdag 1) Bensin avsedd i första hand för motordrivna arbetsredskap t.ex. motorsågar. 2) Kallas också Jet A-1, reabränsle, flygfotogen m.m. 3) Diesel (Mk 2 och Mk 3) med högre aromathalter (20 resp. 25 %) finns också men dessa har en begränsad marknad. Värdena är beräknade med utgångspunkt från halterna i tabellen med hjälp av nedanstående formel. Ingående komponenter förutsätts ge en additiv effekt. Sammansättningen i ånga och vätska förutsätts vara approximativt lika. Volymprocent antas vara lika med viktprocent. 100 H bl = C1 C 2 C n G 1 G 2 G n H bl = högsta godtagbara totalhalt kolväten i luft, mg/m 3. C 1, C 2, etc. = produktens halt av ämnena 1, 2 etc., %. G 1, G 2, etc. = hygieniskt gränsvärde för ämnena 1, 2 etc., mg/m 3. 67

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 11 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post:

Läs mer

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926 ANDNINGSSKYDD TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Säkert skydd sedan 1926 Gruvornas hälsovådliga luft gav idén till de första skyddsmaskerna Ivan Sundström grundade Sundström Safety AB 1926. Gruvarbetarnas ögon

Läs mer

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18 Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden AFS 2011:18 Rapporten presenterar underlaget

Läs mer

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala 1 Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala RESTRIKTIONER FÖR PERIODISKA UTSLÄPP AV FLYTANDE AVFALL OCH RESTPRODUKTER TILL AVLOPPSNÄTET I UPPSALA KOMMUN BEHOVET

Läs mer

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529 530 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar 4.1.1 Allmänna bestämmelser för

Läs mer

Nummer 0-112. Lämna information om adress och ingång (entré) vid akut utryckning!

Nummer 0-112. Lämna information om adress och ingång (entré) vid akut utryckning! VIKTIGA TELEFONNUMMER LARM SOS Nummer 0-112 Informera operatören om vad som hänt. Lämna information om adress och ingång (entré) vid akut utryckning! Möt alltid Räddningstjänsten för att ge kompletterande

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj 2006. NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6 november 2006 Med stöd av 26 kap. 20

Läs mer

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Kemiska ämnen i inomhusmiljön Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Stefan Svensson, Tekn.Dr. Bertil Månsson, Leg.Läk. MSB:s kontaktperson: Bo Kallhagen, 010 240 52 79 2 Förord Under 2006 och 2007 genomfördes

Läs mer

VOC-handledning april 2009

VOC-handledning april 2009 VOC-handledning april 2009 rev januari och februari 2010 VOC-handledning Miljösamverkan Västra Götaland april 2009 reviderad januari 2010 (avser endast en mindre justering av avsnittet Hälsopåverkan,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella.

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö VAGGERYDS MILJÖSIDOR A Agenda 21 är ett slutdokument

Läs mer

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002.

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Vinsta företagsområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Åsa Andersson R nr 7-2003 SAMMANFATTNING Stockholm Vatten AB deltar i projekt ReVAQ, Ren Växtnäring

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:18 HÄRDPLASTER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:18 HÄRDPLASTER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:18 HÄRDPLASTER HÄRDPLASTER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriferna. ISBN 91-7930-459-1 ISSN 1650-3163

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

Förorenade områden. Inventering av branscherna järn- stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län

Förorenade områden. Inventering av branscherna järn- stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län Rapport 2006:01 2001:01 Förorenade områden Inventering av branscherna järn- stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län Författare: Cecilia Obermüller

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

PRISLISTA Gäller från 8 april 2013

PRISLISTA Gäller från 8 april 2013 PRISLISTA Gäller från april 2013 INNEHÅLL PRISLISTA gäller från april 2013 - Leverans- och försäljningsvillkor 3 - Analyspaket 5 - Materialanalyser 5-7 Angrepp av mögel och bakterier 5 Angrepp av hussvamp

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN O347-5468 //v//- v «V - -...i '3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränscr vid verksamlict med joniserande strålning m. m.; beslutade

Läs mer

Vilka luftföroreningar förekommer vid gaslödning av rör och i hur höga halter?

Vilka luftföroreningar förekommer vid gaslödning av rör och i hur höga halter? NR B 2225 MARS 2015 RAPPORT Vilka luftföroreningar förekommer vid gaslödning av rör och i hur höga halter? Ann-Beth Antonsson Bengt Christensson, Willem Duis & Bo Sahlberg Författare: Ann-Beth Antonsson

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL

Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL Teknisk information & Resistenstabell Teknisk information 10 Tekniska benämningar 10 Beräkningsformler 12 Flänsförband 15 Översättningstabeller 15 Flänsnormer SMS & DIN 16 Flänsöversikt ANSI B 16.5 17

Läs mer