Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol"

Transkript

1 Gränsvärdeslista Bilaga 1 Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ av luftförorening Enhet Anmärkning Gaser, ångor mg/m 3 luft ppm (ml/m 3, cm 3 /m 3 ) Damm, rök, dimma mg/m 3 luft Utgör vad som kallas aerosoler Enzymer glycinenheter/m 3 luft Fibrer fibrer/ml luft Radon Bq/m 3 Radongas Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Molmassa i g/mol) (Halt i mg/m 3 ) = (Halt i ppm) 24,1 l/mol 24,1 = molvolymen vid 20 C och 101,3 kpa. I listan används följande beteckningar: H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. K = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. CAS-nummer innebär ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. För ämnesgrupper och ämnen som förekommer i flera isomera former kan det finnas flera CAS-nummer. Angivna CAS-nummer är därför vägledande. Gränsvärden och placering av ämnen i grupp A respektive B är i första hand knutna till ämnesnamnet och inte till angivna CAS-nummer. Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne senast reviderades finns angivet inom parentes efter respektive ämnesnamn. Vidare finns ett antal uppgifter om tillämpning m.m. av gränsvärden. De framgår av anmärkning i anslutning till vissa ämnen. 16

2 För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är totaldamm, respirabelt damm eller inhalerbart damm som avses. Nya ämnen eller ämnen med ändrade gränsvärden i förhållande till Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:2) med föreskrifter om hygieniska gränsvärden markeras med #. 17

3 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Acetaldehyd (1990) [ ] K Acetamid (1993) [ ] K Aceton (1993) [ ] Acetonitril (1993) [ ] Akrolein (1974) [ ] 0,1 0,2 0,3 0,7 Akrylamid (1993) [ ] 0,03 0,1 HK Akrylnitril (1993) [ ] 2 4, HK 1) Akrylsyra (1987) [ ] Allylalkohol (1993) [ ] H Allylamin (1984) [ ] H Allylklorid (1993) [ ] H Aluminium, lösliga föreningar (som Al) (1996) 1 Aluminium, metall och oxid (som Al) (1996) [ , ] totaldamm respirabelt damm 5 2 Ammoniak (1990) [ ] ) Amylacetat, alla isomerer (1987) Anilin (1993) [ ] HK Antimon och oxider (som Sb) (1974) [ , metallen] totaldamm 0,5 Antimonväte (1974) [ ] 0,05 0,3 ** ** 18

4 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Reproduktionsstörande och cancerframkallande verkan bedöms vara kritisk effekt. Akrylnitril har inte klassificerats som reproduktionsstörande av Kemikalieinspektionen. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 19

5 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Arsenik och oorg. föreningar utom arsenikväte (som As) (1987) [ , metallen] totaldamm 0,03 K 1),2) ** Arsenikväte (1990) [ ] 0,02 0,05 Asbest utom krokidolit [ , krysotil] 0,2 K 3) (1993) fiber/ml Avgaser (1990) för kolmonoxid för kvävedioxid ) 1 2 Barium, lösliga föreningar (som Ba) totaldamm (1990) 0,5 ** Bensen (1990) [ ] 0,5 1,5 3 9 HK Bensin, flyg-, motor-, rea- * Bensin, industri- (1989) 5),6) -hexantyp heptantyp ) -oktantyp p-bensokinon (kinon) [ ] (1978) 0,1 0,4 0,3 1,3 8) Benso(a)pyren (1993) [ ] 0,002 0,02 HKR 9) Bensylbutylftalat (1987) [ ] ) Bensylklorid (1978) [ ] K Beryllium och föreningar (som Be) (1987) [ , metallen] totaldamm 0,002 KS** Bifenyl (difenyl) (1974) [ ] 0,2 1,3 0,4 2,5 20

6 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Vissa uppgifter tyder på att svaveldioxid kan förstärka arsenikens cancerframkallande egenskaper. 2) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för arsenik och oorganiska föreningar utom arsenikväte under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 0,01 mg/m 3 (som As). tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för arsenik och oorganiska föreningar utom arsenikväte. 3) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 4) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 5) Gränsvärdet avser bensin med mindre än 0,2 % bensen. 6) Industribensin (extraktionsbensin) brukar specificeras genom att kokpunktsintervallet anges. I Sverige vanliga typer brukar innehålla antingen huvudsakligen hexaner (ca % n-hexan, kokpunktsintervall ca C), heptaner (kokpunktsintervall ca C) eller oktaner (kokpunktsintervall ca C). Jämför n-hexan, övriga hexaner, heptaner och oktaner. 7) Gränsvärdet avser bensin med mindre än 5 % n-hexan. 8) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon. 9) Benso(a)pyren kan förekomma bland andra polycykliska aromatiska kolväten i rök, damm eller dimma från t.ex. tjära och asfalt samt i vissa oljor och förbränningsprodukter. 10) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 21

7 Ämne [CAS-nr] Bly och oorg. föreningar (som Pb) (1993) [ , metallen] totaldamm respirabelt damm Bly, org. föreningar se tetraetylbly och Nivågränsvärde (NGV) 0,1 0,05 Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm R 1),2),3) tetrametylbly Bomullsdamm (1974) (råbomull) totaldamm 0,5 ** Borax (1978) (natriumtetraboratdekahydrat) [ ] totaldamm 2 5 H** Brom (1974) [ ] 0,1 0,7 0,3 2 2-Brom-1,1,1-trifluor- 2-kloretan (1990) (halotan, Fluothane) [ ] ,3-Butadien (1993) [ ] 0, K n-butanol (1989) (n-butylalkohol) [ ] H Butanoler (butylalkoholer) utom n-butanol (1987) [ , ] H 2-Butoxietanol (1993) (butylglykol, etylenglykolmonobutyleter) [ ] H 2-Butoxietylacetat (1993) (butylglykolacetat, etylenglykolmonobutyleteracetat) [ ] H Butylacetat, alla isomerer (2000) Butylakrylat (1987) [ ] S ** ** R 22

8 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För bly och kadmium finns biologiska gränsvärden (se allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, avsnittet om Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket). 2) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för bly och oorganiska föreningar under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd medelhalt av 0,05 mg/m 3, d.v.s. oavsett partikelstorlek. Planeringsvärdet omfattar inte blysulfid. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för bly och oorganiska föreningar utom blysulfid. 3) Blymetall är inte klassificerad som reproduktionsstörande. 23

9 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm n-butylalkohol (1989) (n-butanol) [ ] H Butylamin (1984) [ ] 5 15 H n-butylglycidyleter [ ] (1981) S Butylglykol (1993) (etylenglykolmonobutyleter, 2-butoxietanol) [ ] H Butylglykolacetat(1993) (etylenglykolmonobutyleteracetat, 2-butoxietylacetat) [ ] H Butyllaktat (1996) [ ] ) n-butylmetakrylat [ ] (1987) S CFC 11 (Freon 11, triklorfluormetan) (1984) [ ] CFC 12 (Freon 12, diklordifluormetan) [ ] (1984) CFC 113 (Freon 113, 1,1,2- triklor-1,2,2- trifluoretan) (1981) [ ] Cementdamm (1981) totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** #Cyanamid (2000) [ ] 2 4 S Cyanider och cyanväte totalt (som CN) (1974) [ , cyanväte] 5 H Cyanklorid (klorcyan) [ ] (1978) 0,1 0,3 0,3 0,8 Cyklohexan (1987) [ ] Cyklohexanol (1978) [ ]

10 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Samma gränsvärde uttryckt i ppm ska tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden. 25

11 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Cyklohexanon (1989) [ ] H Cyklohexylamin (1993) [ ] Cymen (metylisopropylbensen) [ ] (1984) Damm (1974) totaldamm 10 1) ** respirabelt damm 5 ** Damm och dimma, org. totaldamm (1974) 5 2) ** Damm, cement- (1981) totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** Damm, grafit- (1978) totaldamm 5 ** Damm, härdplasttotaldamm (1978) 3 3) ** Damm, kol- inkl. kimrök (1978) totaldamm 3 ** #Damm, mjöl- (2000) inhalerbart damm 3 S** Damm, pappers- (1993) totaldamm 2 4) ** Damm, PVC- (1996) totaldamm 1 5) ** respirabelt damm 0,5 5) ** Damm, textil- (1993) totaldamm 1 ** Damm, trä- (1993) totaldamm 2 K 6),7) ** Dekaner och andra högre alifatiska kolväten (1989) ) #Desfluran (2000) [ ] Diacetonalkohol (1993) [ ] Dibensylftalat (1987) [ ] 3 5 9) Dibutylftalat (1987) [ ] 3 5 9) 26

12 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Om både organiskt och oorganiskt damm ingår, får den organiska delen utgöras av högst 5 mg/m 3. För damm av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden. 2) För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tilllämpas dessa värden. 3) Avser damm med eller utan glasfibrer e.d. från sluthärdad eller nästan sluthärdad epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit e.d. Hit räknas även damm från ohärdat pulvermaterial av epoxityp m.fl. För vissa ingående pigment m.m. gäller särskilda gränsvärden. 4) Avser damm från papper inklusive damm från kemikalier i och på papperet. 5) Gränsvärdet gäller damm av PVC med eller utan tillsatser. 6) Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen, som ingår i impregneringsmedlet. Halten av sådana ämnen med angivna gränsvärden värderas genom analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten impregneringsmedel i virket. Om denna halt inte kan värderas, tillämpas ett gränsvärde av 0,5 mg/m 3. Vid främst möbeltillverkning har viss risk för näscancer påvisats vid exponering för fint trädamm. 7) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för trädamm under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 1 mg/m 3. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för trädamm. 8) Gränsvärdet avser kolväten i ångform. För alifatiska kolväten med mer än 12 kolatomer (tridekaner och högre) är mättnadskoncentrationen vid 20 C lägre än 350 mg/m 3. Dessa kolväten kan dock bidra till hygienisk effekt. Vid exponering för kolväten i aerosolform (partiklar eller vätskedroppar) tillämpas gränsvärdet för organiskt damm och dimma, 5 mg/m 3. 9) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 27

13 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Dietanolamin (1993) [ ] H Dietylamin (1984) [ ] H 2-Dietylaminoetanol [ ] (1996) H Dietylenglykol (1993) [ ] H Dietylenglykolmonobutyleter (1996) [ ] Dietylenglykolmonobutyleteracetat (1996) [ ] #Dietylenglykoletyleter [ ] (2000) H #Dietylenglykoletyleteracetat (2000) [ ] H Dietylentriamin (1996) [ ] 1 4, HS Dietyleter (eter) (1996) [ ] Dietylftalat (1987) [ ] 3 5 1) Di-(2-etylhexyl)ftalat [ ] (1987) 3 5 1),2) Difenyl (bifenyl) (1974) [ ] 0,2 1,3 0,4 2,5 Difenylamin (1996) [ ] 4 12 Diglycidyleter (DGE) [ ] (1981) 0,2 1,1 S Diisodecylftalat (1987) [ ] 3 5 1) Diisopropylamin (1993) [ ] H Diisopropylfenylisocyanat (1993) [ ] 0,005 0,04 0,01 0,08 S 3),4) 28

14 Anm. 1) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 2) Några olika dioktylftalater (DOP) förekommer. Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är det vanligaste oktylftalatet i industrin och benämns liksom övriga oktylftalater ofta något ospecifikt DOP. Med beteckningen disek-oktylftalat avses ofta DEHP, vilket från kemisk synpunkt inte är helt korrekt. 3) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 4) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm- eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 29

15 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm #o-diklorbensen (2000) [ ] #p-diklorbensen (2000) [ ] Diklordifluormetan (CFC 12, Freon 12) [ ] (1984) ,2-Dikloretan (1981) (etylendiklorid) [ ] HK Dikväveoxid (1981) (lustgas) [ ] N,N-Dimetylacetamid [ ] (1996) H 1) #Dimetylamin (2000) [ ] 2 3,5 5 9 N,N-Dimetylanilin [ ] (1993) H Dimetyldisulfid (1993) [ ] 1 2) Dimetyleter (1996) [ ] Dimetyletylamin (1993) [ ] Dimetylformamid [ ] (1987) HR 3) Dimetylftalat (1987) [ ] 3 5 4) Dimetylsulfid (1993) [ ] 1 2) Dimetylsulfoxid (1993) [ ] H Dinitrobensen, alla isomerer (1978) [ ] 0,15 1 0,3 2 H Dinitrotoluen (1993) [ ] 0,15 0,3 HK Dioktylftalat (1987) 3 5 4),5) Dioxan [ ] (1996) HK Dipropylenglykolmonometyleter (1993) [ ] H 30

16 Anm. 1) Ämnet i ångform kan i betydande grad upptas genom huden. 2) Nivåvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan. 3) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 4) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 5) Några olika dioktylftalater (DOP) förekommer. Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är det vanligaste oktylftalatet i industrin och benämns liksom övriga oktylftalater ofta något ospecifikt DOP. Med beteckningen disek-oktylftalat avses ofta DEHP, vilket från kemisk synpunkt inte är helt korrekt. 31

17 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Disulfiram [ ] (1993) 1 2 S Anm Efrane (1981) (Enfluran, 1,1,2-trifluor-2-kloretyldifluormetyleter) [ ] Enfluran (1981) (Efrane, 1,1,2-trifluor-2-kloretyldifluormetyleter) [ ] Enzymer (1996) subtilisiner [ , 1 glycinenhet/m 3 glycin- S 1) ] 3 enheter/m 3 Epiklorhydrin (1978) [ ] 0,5 1,9 1 4 HKS Etanol (1993) (etylalkohol) [ ] Etanolamin (1993) [ ] H #Eten (2000) [ ] Eter (dietyleter) (1996) [ ] Etoxietanol (1989) (etylglykol, etylenglykolmonoetyleter) [ ] HR 2) 2-Etoxietylacetat (1989) (etylglykolacetat, etylenglykolmonoetyleteracetat) [ ] HR 2) Etylacetat (1993) [ ] Etylakrylat (1987) [ ] HS Etylalkohol (1993) (etanol) [ ]

18 Anm. 1) Definition av glycinenhet se ordlistan, bilaga B. Gränsvärdet gäller för subtilisin och liknande proteolytiska enzymer. 2) Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel skall hygienisk effekt för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat. Etylenglykoletrarnas bidrag till annan lösningsmedelspåverkan än reproduktionsstörande verkan kan försummas. 33

19 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Etylamin (1984) [ ] H Etylamylketon (1993) [ ] Etylbensen (1987) [ ] Etylbutylketon (1993) (3-heptanon) [ ] Etyl 2-cyanoakrylat [ ] (2000) Etylendiamin (1978) [ ] S Etylendiklorid (1981) (1,2-dikloretan) [ ] HK Etylenglykol (1993) (glykol) [ ] H 1) Etylenglykoldinitrat (nitroglykol, glykoldinitrat) (1990) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Etylenglykolisopropyleter (1996) [ ] H Etylenglykolisopropyleteracetat (1996) [ ] H Etylenglykolmonobutyleter (butylglykol, 2-butoxietanol) (1993) [ ] H Etylenglykolmonobutyleteracetat (butylglykolacetat, 2-butoxietylacetat) (1993) [ ] H Etylenglykolmonoetyleter (etylglykol, 2-etoxietanol) (1989) [ ] HR 2) 34

20 Anm. 1) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol. 2) Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel skall hygienisk effekt för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat. Etylenglykoletrarnas bidrag till annan lösningsmedelspåverkan än reproduktionsstörande verkan kan försummas. 35

21 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Etylenglykolmonoetyleteracetat (etylglykolacetat, 2-etoxietylacetat) (1989) [ ] HR 1) Etylenglykolmonometyleter (metylglykol, 2-metoxietanol) [ ] (1989) HR 1) Etylenglykolmonometyleteracetat (metylglykolacetat, 2-metoxietylacetat) [ ] (1989) HR 1) Etylenglykolmonopropyleter (1996) [ ] H Etylenklorhydrin (1981) (2-kloretanol) [ ] 1 3,5 H 2) Etylenoxid (1989) [ ] HK Etylglykol (1989) (etylenglykolmonoetyleter, 2-etoxietanol) [ ] HR 1) Etylglykolacetat (1989) (etylenglykolmonoetyleteracetat, 2-etoxietylacetat) [ ] HR 1) 2-Etylhexyllaktat (1996) [ ] ) Etylklorid (1993) [ ] Etyllaktat (1996) [ ] ) Etylmetakrylat (1987) [ ] S N-Etylmorfolin (1984) [ ] H Fenol[ ] (1987) H 4) Fenylglycidyleter [ ] (1981) S 36

22 Anm. 1) Se Grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden. 4) Ämnet i ångform kan i väsentlig grad upptas genom huden. 37

23 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Fenylisocyanat (1984) [ ] 0,005 0,02 0,01 0,05 S 1),2) Fibrer, naturliga kristallina andra än asbest och erionit (1990) 0,5 fiber/ml 3),4) Fibrer, syntetiska oorg. (1993) 1 fiber/ml 3) Fluor (1974) [ ] 0,1 0,2 0,3 0,5 Fluorider, inkl. fluorväte (som F) (1978) 2 Fluorväte (1987) [ ] 2 1,7 Fluothane (1981) (2-brom-2-klor-1,1,1- trifluoretan, halotan) [ ] Formaldehyd (1987) [ ] 0,5 0,6 1 1,2 KS Formamid (1993) [ ] H #Fosforpentoxid (2000) [ ] 1 5 Fosforsyra, dimma [ ] (1974) 1 3 Fosforväte (1974) [ ] 0,3 0,4 1 1,4 Fosgen (1974) (karbonylklorid) [ ] 0,05 0,2 Fotogen, flyg-, motor- * Ftalater (1987) 3 5 5),6) Ftalsyraanhydrid (1990) [ ] 2 3 S Furfural [ ] (1990) H Furfurylalkohol (1990) [ ] H Glasfibrer (1993) (syntetiska oorg. fibrer) 1 fiber/ml 3) Glutaraldehyd (1981) [ ] 0,2 0,8 S 38

24 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. 1) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 2) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 3) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 4) Bland mineral som kan förekomma som kristallina fibrer kan nämnas attapulgit, halloysit, sepiolit och wollastonit. 5) På gränsvärdeslistan finns följande ftalater upptagna Bensylbutylftalat Dibensylftalat Dibutylftalat Dietylftalat Di-(2-etylhexyl)ftalat Diisodecylftalat Dimetylftalat Dioktylftalat Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 6) Di(2-metoxietyl)ftalat är reproduktionsstörande. 39

25 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Glyceroltrinitrat (1990) (nitroglycerin) [ ] 0,03 0,3 0,1 0,9 H Glykol (etylenglykol) [ ] (1993) H 1) Glykoldinitrat (1990) (nitroglykol, etylenglykoldinitrat) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Grafit, jämför koldamm (2000) [ ] totaldamm 5 ** HCFC 22 (Freon 22, klordifluormetan) [ ] (1984) HFC 134 a (1996) (1,1,1,2-tetrafluoretan) [ ] Halotan (1990) (2-brom-2-klor-1,1,1- trifluoretan, Fluothane) [ ] Heptaner (1989) Heptanon (1993) (metylamylketon) [ ] Heptanon (1993) (etylbutylketon) [ ] Hexametylendiisocyanat (HDI) [ ] (1984) 0,005 0,03 0,01 0,07 S 2),3) Hexametylentetramin [ ] (1984) 3 5 S n-hexan (1989) [ ] Hexaner, utom n-hexan (1989) Hexanon (1993) (metyl-n-butylketon) [ ] H Hexylenglykol (1996) [ ]

26 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 41

27 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Hydrokinon (1993) [ ] 0,5 1,5 S 1) 2-Hydroxietylakrylat [ ] (1981) HS Härdplastdamm (1978) totaldamm 3 2) ** Indium och oorg. föreningar (som In) (1996) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Isobutylmetakrylat (1987) [ ] S Isocyanater (1993) 0,005 0,01 S 3),4),5) Isofluran (1990) (2,2,2-trifluor-1-kloretyldifluormetyleter) [ ] Isoforon (1993) [ ] 5 30 Isoforondiisocyanat (IPDI) (1981) [ ] 0,005 0,05 0,01 0,09 S 4),5) Isolerfibrer (1993) (syntetiska oorg. fibrer) 1 fiber/ml 6) Isopropanol (1989) (isopropylalkohol) [ ] Isopropylalkohol (1989) (isopropanol) [ ] Isopropylamin (1993) [ ] Isopropylbensen (1984) (kumen) [ ] H Isopropylnitrat (1978) [ ] Jod [ ] (1974) 0,1 1 Järnoxid, (som Fe) [ ] (1978) respirabelt damm 3,5 ** 42

28 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. 2) Avser damm med eller utan glasfiber e.d. från sluthärdad eller nästan sluthärdad epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit e.d. Hit räknas även damm från ohärdat pulvermaterial av epoxityp m.fl. För vissa ingående pigment m.m. gäller särskilda gränsvärden. 3) På gränsvärdeslistan finns följande isocyanater upptagna Diisopropylfenylisocyanat Fenylisocyanat, PhI Hexametylendiisocyanat, HDI Isoforondiisocyanat, IPDI Metylenbisfenylisocyanat, MDI Naftalendiisocyanat, NDI Toluendiisocyanat, TDI Trimetylhexametylendiisocyanat, TMDI För isocyanater finns särskilda bestämmelser med föreskrifter om härdplaster utfärdade av tillsynsmyndigheten. 4) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 5) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 6) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 43

29 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Kadmium och oorg. föreningar (som Cd) [ , metallen] (1993) totaldamm 0,05 K 1),2) ** respirabelt damm 0,01 K 1),2) ** Kalciumoxid (1974) totaldamm [ ] 2 5 ** Kaprolaktam (1993) [ ] (damm + ånga) 5 10 Karbonylklorid (1974) (fosgen) [ ] 0,05 0,2 3-Karen (jfr terpener) [ ] (1990) S 3) Katekol [ ] (1993) H Kimrök, se koldamm (1978) Kinon (1978) (p-bensokinon) [ ] 0,1 0,4 0,3 1,3 4) Klor [ ] (1978) 0,5 1, Klor-1,3-butadien (kloropren) (1990) [ ] 1 3, H Klorcyan (1978) (cyanklorid) [ ] 0,1 0,3 0,3 0,8 Klordifluormetan (HCFC 22, Freon 22) [ ] (1984) Klordioxid (1996) [ ] 0,1 0,3 0,3 0,8 2-Kloretanol (1981) (etylenklorhydrin) [ ] 1 3,5 H 5) Klorfenoler och salter (1990) 0,5 1,5 H 6) Klorkresol (1993) [ ] 3 6 S Kloroform (1978) [ ] K 44

30 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För bly och kadmium finns biologiska gränsvärden (se allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, avsnittet om Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket). 2) Kadmiumfluorid och kadmiumklorid är reproduktionsstörande. 3) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag av 3-karen. 4) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon. 5) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 6) Värdet för salter av klorfenol gäller efter omräkning till ren klorfenol. 45

31 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Kloropren (1990) (2-klor-1,3-butadien) [ ] 1 3, H Klorväte (1974) [ ] 5 8 Kobolt och oorg. föreningar (som Co) (1978) [ , metallen] totaldamm 0,05 S 1) ** Koldamm inkl. kimrök jämför grafit (1978) totaldamm 3 ** Koldioxid (1974) [ ] ) Koldisulfid (1978) [ ] HR Kolmonoxid (1974) (koloxid) [ ] R om källan är avgaser gäller (1990) ) Koloxid (1974) (kolmonoxid) [ ] R om källan är avgaser gäller (1990) ) Koltetraklorid (1978) [ ] HK Koppar och oorg. föreningar (som Cu) (1978) [ , metallen] totaldamm 1 ** respirabelt damm 0,2 ** #Kresol (2000) o-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H m-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H p-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H Kresylglycidyleter [ ] (1981) S Kristobalit (1996) [ ] respirabelt damm 0,05 ** 46

32 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Koboltklorid och koboltsulfat är cancerframkallande. 2) Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning. Se särskilda föreskrifter om ventilation och luftkvalitet från tillsynsmyndigheten. 3) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 47

33 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Krom och oorg. föreningar utom kromsyra och kromater (som Cr) (1996) [ , metallen] totaldamm 0,5 ** Kromater (som Cr) (1996) totaldamm 0,02 KS** Kromsyra (som Cr) (1996) [ ] totaldamm 0,02 0,06 KS** Kumen (isopropylbensen) [ ] (1984) H Kvarts (1996) [ ] respirabelt damm 0,1 ** Kvicksilver, alkylföreningar (som Hg) (1993) 0,01 H Kvicksilver, föreningar utom alkyl- (som Hg) (1993) 0,03 H Kvicksilver, ånga (1993) [ ] 0,03 Kvävedioxid (1990) [ ] om källan är avgaser gäller (1990) 1 2 1) Kväveoxid (1990) [ ] Lacknafta (1989) ca ca ) Limonen (jfr terpener) [ ] (1990) S 3) Lustgas (1981) (dikväveoxid) [ ] Maleinsyraanhydrid (1993) [ ] 0,3 1,2 0,6 2,5 S #Mangan och oorg. föreningar (som Mn) (2000) [ , metallen] totaldamm 0,4 4) ** respirabelt damm 0,2 4) ** 48

34 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 2) Avser lacknafta som företrädesvis används som lösnings- och spädningsmedel för färg- och lackprodukter, d.v.s. petroleumnafta med viktprocent aromater (ca volymprocent) och vanligt förekommande kokpunktsintervall, ca C. (Jämför anmärkning 6, sid 57 om petroleumnafta.) Angivet ungefärligt värde uttryckt i ppm är beräknat med hänsyn till lacknafta med 22 viktprocent aromater. 3) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 4) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för mangan och oorganiska föreningar (totaldamm och respirabelt damm) under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 0,2 resp. 0,1 mg/ m 3 (som Mn). tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för mangan och oorganiska föreningar. 49

35 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Metakrylsyra (1987) [ ] Metanol (1990) (metylalkohol) [ ] H 2-Metoxietanol (1989) (metylglykol, etylenglykolmonometyleter) [ ] HR 1) 2-Metoxietylacetat (1989) (metylglykolacetat, etylenglykolmonometyleteracetat) [ ] HR 1) Metylacetat (1993) [ ] Metylakrylat (1987) [ ] HS Metylalkohol (1990) (metanol) [ ] H Metylamin (1984) [ ] H Metylamylalkohol (1996) [ ] H Metylamylketon (1993) (2-heptanon) [ ] Metylbromid (1990) [ ] H Metyl-n-butylketon (1993) (2-hexanon) [ ] H Metyl 2-cyanoakrylat 2000) [ ] Metylenbisfenylisocyanat (MDI) (1984) [ ] 0,005 0,05 0,01 0,1 S 2),3) Metylenklorid (1989) [ ] HK 4) Metyletylketon (MEK) (1987) [ ] Metyletylketonperoxid [ ] (1981) 0,2 1,5 50

36 Anm. 1) Se grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 4) Metylenklorid får enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter inte användas yrkesmässigt. Användning får dock ske i vissa fall efter dispens från Kemikalieinspektionen. 51

37 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Metylformiat (1993) [ ] Metylglykol (1989) (etylenglykolmonometyleter, 2-metoxietanol) [ ] HR 1) Metylglykolacetat (1989) (etylenglykolmonometyleteracetat, 2-metoxietylacetat) [ ] HR 1) Metylisoamylketon (1993) [ ] Metylisobutylketon (MIBK) (1989) [ ] Metylisopropylbensen (cymen) (1984) [ ] Metyljodid (1981) [ ] HK Metylklorid (1996) [ ] Metylkloroform (1989) (1,1,1-trikloretan) [ ] Metylmerkaptan (1993) [ ] 1 2) Metylmetakrylat (1987) [ ] HS N-Metylmorfolin (1984) [ ] H N-Metylpyrrolidon (1990) [ ] #Metyl tert-butyleter (MTBE) (2000) [ ] #Mjöldamm (2000) [ ] inhalerbart damm 3 S** Molybden, lättlösliga föreningar (som Mo) (1984) totaldamm 5 ** 52

38 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Se Grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Nivågränsvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan. 53

39 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Molybden, metall och svårlösliga föreningar (som Mo) (1984) [ , metallen] totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** Monoklorättikssyra (1993) [ ] H #Morfolin[ ] (2000) H Myrsyra [ ] (1990) Anm #Naftalen [ ] (2000) Naftalendiisocyanat (NDI) (1984) [ ] 0,005 0,04 0,01 0,09 S 1),2) Naftalener, klorerade [ ] (1978) 0,2 0,6 H Natriumhydroxid (1974) [ ] 2 Natriumtetraboratdekahydrat (borax) (1978) [ ] totaldamm 2 5 H** Nickel, metall (1978) [ ] totaldamm 0,5 S** Nickelföreningar, oxid, karbonat och lösliga föreningar (som Ni) totaldamm (1978) 0,1 KS** Nickelkarbonyl (1974) [ ] 0,001 0,007 KR Nickelsubsulfid (som Ni) (trinickeldisulfid) [ ] (1978) totaldamm 0,01 KS** Nitrobensen (1974) [ ] H Nitroetan [ ] (1993) Nitroglycerin (1990) (glyceroltrinitrat) [ ] 0,03 0,3 0,1 0,9 H 54

40 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 2) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 55

41 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Nitroglykol (1990) (etylenglykoldinitrat, glykoldinitrat) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Nitrometan (1993) [ ] Nitropropan (1990) [ ] Nitropropan (1996) [ ] K Nitrotoluen, alla isomerer [ ] (1993) H Nonaner (1989) Oktaner (1989) Oljedimma, inkl. oljerök (1990) 1 3 1),2) Oxalsyra (1990) [ ] 1 2 Ozon [ ] (1990) 0,1 0,2 0,3 0,6 PCB (1978) (polyklorerade bifenyler) 0,01 0,03 HK PVC-damm (1996) (polyvinylklorid) [ ] totaldamm 1 3) ** respirabelt damm 0,5 3) ** Pappersdamm (1993) totaldamm 2 4) ** Pentaerytritol (1996) totaldamm [ ] 5 ** Pentaklorfenol och salter (1974) 0,5 1,5 H 5) Pentaner (1978) Perkloretylen (1989) (tetrakloretylen) [ ] K Petroleumbränsle * Petroleumnafta 6) α-pinen (jfr terpener) [ ] (1990) ) β-pinen (jfr terpener) [ ] (1990) ) Piperazin (1987) 0,1 0,3 0,3 1 S 8) 56

42 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen. 2) För dimma av vattenhaltig skärvätska e.d. där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt med avseende på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa. 3) Gränsvärdet gäller damm av PVC med eller utan tillsatser. 4) Gränsvärdet avser damm från papper inklusive damm från kemikalier i och på papperet. 5) Värdet för salter av pentaklorfenol gäller efter omräkning till ren pentaklorfenol. 6) Petroleumnafta utgörs av en blandning av s.k. petroleumkolväten vanligen med kokpunktsintervall mellan 135 och 200 C. Beteckningar som aromatnafta och alifatnafta kan förekomma för petroleumnafta med nära 100 % aromater resp. nära 100 % alifater. Lacknafta är en typ av petroleumnafta, se särskilt gränsvärde för lacknafta. Gränsvärden för annan typ av petroleumnafta beräknas med utgångspunkt från sammansättning och gränsvärden för ingående komponenter. 7) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 8) Värdena gäller även för salter av piperazin efter omräkning till ren piperazin. 57

43 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm #Platina (2000) [ ] metall, svårlösliga föreningar (som Pt) totaldamm 1 ** lösl. föreningar (som Pt) totaldamm 0,002 S** Polyklorerade bifenyler (PCB) (1978) 0,01 0,03 HK Propanol, alla isomerer (propylalkohol) (1989) Propen [ ] (1996) Propionsyra (1990) [ ] Propylacetat (1996) Propylalkohol, alla isomerer (propanol) (1989) Propylenglykoldinitrat [ ] (1987) 0,1 0,7 0,3 2 H Propylenglykolmonometyleter (PGME) (1990) [ ] H Propylenglykolmonometyleteracetat (PGMEA) (1990) [ ] H Propylenoxid (1993) [ ] K Pyridin [ ] (1996) Radon (1996) underjordsarbete se not 1) K 1) övrigt 400 Bq/m 3 K 2) Resorcinol (1993) [ ] H Råbomull (1974) (bomullsdamm) totaldamm 0,5 ** Salpetersyra (1974) [ ] Selen och oorg. fören. utom selenväte (som Se) (1990) [ , selen] totaldamm 0,1 ** 58

44 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För underjordsarbete gäller ett gränsvärde som årsdos, 2,5 MBqh/m 3 och år, vilket motsvarar ca 1500 Bq/m 3 vid drygt 1600 h vistelse under jord per år. Underjordsarbete är allt arbete under jord i gruvor och liknande arbetsplatser där berg bryts eller bearbetas. Dessa gränsvärden gäller för uppmätt halt som radongas. Vid mätning kan man mäta radongas eller radondöttrar. Vid omräkning mellan radongas och radondöttrar skall vid underjordsarbete omräkningsfaktorn (Ffaktorn, jämviktsfaktorn) 0,5 användas (enligt Statens strålskyddsinstitut), om man inte genom mätning eller på annat sätt känner förhållandet mellan radondöttrar och radongas. Mätning får göras med direktvisande/registrerande instrument eller med dosimeter. 2) Gränsvärdet gäller för halt radongas och får tillämpas som årsmedelvärde. Vid mätning kan man mäta radongas eller radondöttrar. Vid omräkning mellan radongas och radondöttrar skall vid övrigt arbete (d.v.s. som ej är underjordsarbete) omräkningsfaktorn (F-faktorn, jämviktsfaktorn) 0,4 användas (enligt Statens strålskyddsinstitut), om man inte genom mätning eller på annat sätt känner förhållandet mellan radondöttrar och radongas. Mätning får göras med direktvisande/ registrerande instrument eller med dosimeter. 1), 2) Radondöttrar är liksom radon cancerframkallande. 59

45 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Selenväte (1990) [ ] 0,01 0,03 0,05 0,2 #Sevofluran (2000) [ ] Silver, lösliga föreningar (som Ag) (1990) totaldamm 0,01 Silver, metall och svårlösliga föreningar (som Ag) (1990) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Stearater (1996) totaldamm 5 1),2) ** Styren [ ] (1990) H 3) Sulfider (summan av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan) (1993) 1 Svaveldioxid (1987) [ ] Svavelhexafluorid (1993) [ ] ) Svavelsyra, dimma (1974) [ ] 1 3 Svaveltetrafluorid (1993) [ ] 0,1 0,4 4) Svavelväte (1987) [ ] Syntetiska oorg. fibrer (1993) 1 fiber/ml 5) Talk (1996) totaldamm 2 ** respirabelt damm 1 ** Tellur och föreningar (som Te) (1981) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Tennorganiska föreningar (som Sn) (1978) totaldamm 0,1 0,2 H** Terpener (1990) ) Terpentin (1990) [ ] HS 6) Tetrabrometan (1993) [ ]

46 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Här innefattas stearater som salter och estrar, bl.a. aluminiumstearat [ ] aluminiumdistearat [ ] aluminiumtristearat [ ] ammoniumstearat [ ] butylstearat [ ] dietylenglykolmonostearat [ ] etylenglykolmonostearat [ ] glycerylmonostearat [ ] kalciumstearat [ ] kaliumstearat [ ] litiumstearat [ ] magnesiumstearat [ ] natriumstearat [ ] zinkstearat [ ] 2) Gränsvärdet gäller inte sådana metallstearater, som innehåller toxiska metaller, t.ex. bly. 3) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att expositionen för styren under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 10 ppm. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för styren. 4) Svavelpentafluorid har ingen känd användning i Sverige. ACGIH har 0,01 ppm = 0,1 mg/m 3 som takgränsvärde för svavelpentafluorid. 5) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 6) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 61

47 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Tetraetylbly (som Pb) [ ] (1981) 0,05 0,2 HR 1,1,1,2-Tetrafluoretan (HFC 134 a) (1996) [ ] Tetrahydrofuran (1993) [ ] Tetrakloretylen (1989) (perkloretylen) [ ] K Tetraklorfenol och salter (1978) 0,5 1,5 H 1) Tetrametylbly (som Pb) [ ] (1981) 0,05 0,2 HR Tetranitrometan (1993) [ ] 0,05 0,4 0,1 0,8 2) Textildamm (1993) totaldamm 1 ** Tioglykolsyra (1996) [ ] H Tiram [ ] (1993) 1 2 S Titandioxid (1990) [ ] totaldamm 5 ** Toluen [ ] (1987) H Toluendiisocyanat (TDI) [ ] (1984) 0,005 0,04 0,01 0,07 KS 3),4 ) Tridymit (1996) [ ] respirabelt damm 0,05 ** Trietanolamin (1984) [ ] 5 10 Trietylamin (1989) [ ] Trietylentetramin (1984) [ ] S 1,1,2-Trifluor-2-kloretyldifluormetyleter (Efrane, Enfluran) (1981) [ ] ,2,2-Trifluor-1-kloretyldifluormetyleter (Isofluran) (1990) [ ] #1,2,4-Triklorbensen (2000) [ ] *** 62

48 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. *** Se sidan 69 anmärkning III. 1) Värdet för salter av tetraklorfenol gäller efter omräkning till ren tetraklorfenol. 2) Tetranitrometan har nyligen visats framkalla cancer på djur, men har ännu inte klassificerats som cancerframkallande. 3) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 4) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 63

49 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm 1,1,1-Trikloretan (1989) (metylkloroform) [ ] Trikloretylen (1989) [ ] K 1),2) Triklorfenol och salter (1990) 0,5 1,5 HK 3) Triklorfluormetan (1984) (CFC 11, Freon 11) [ ] ,1,2-Triklor-1,2,2- trifluoretan (1981) (CFC 113, Freon 113) [ ] Trimellitsyraanhydrid (TMA) (1993) [ ] 0,04 0,08 S Trimetylbensen, alla isomerer (1989) ) Trimetylhexametylendiisocyanat (TMDI) (1984) 0,005 0,04 0,01 0,09 S 5),6) Trimetylolpropan (1996) totaldamm [ ] 5 ** Trinickeldisulfid (som Ni) (nickelsubsulfid) (1978) [ ] totaldamm 0,01 KS** Trinitrotoluen (1993) [ ] 0,1 0,2 H Trädamm (1993) totaldamm 2 K 7),8) ** Vanadinoxid (som V) [ ] (1987) totaldamm 0,2 ** respirabelt damm 0,05 ** Vinylacetat (1993) [ ] Vinylidenklorid (1981) [ ] Vinylklorid (1974) [ ] 1 2, HK Vinyltoluen (1993) [ ] H 64

50 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) I trikloretylen ingår vissa stabiliseringsmedel. Trikloretylen för särskilt krävande tekniska ändamål kan som tillsats innehålla speciellt sammansatta stabiliseringsmedel i låg halt i vilka bl.a. epiklorhydrin kan ingå. 2) Trikloretylen får enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter inte användas yrkesmässigt. Användning får dock ske i vissa fall efter dispens från Kemikalieinspektionen. 3) Värdet för salter av triklorfenol gäller efter omräkning till ren triklorfenol. 4) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 tillämpas även för andra polyalkylbensener. 5) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 6) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 7) Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen, som ingår i impregneringsmedlet. Halten av sådana ämnen med angivna gränsvärden värderas genom analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten impregneringsmedel i virket. Om denna halt inte kan värderas, tillämpas ett gränsvärde av 0,5 mg/m 3. Vid främst möbeltillverkning har viss risk för näscancer påvisats vid exponering för fint trädamm. 8) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för trädamm under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 1 mg/m 3. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för trädamm. 65

51 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Volfram, lättlösliga fören. (som W) (1981) totaldamm 1 ** Volfram, metall och svårlösl. fören. (som W) (1981) [ , metallen] totaldamm 5 ** #Vätebromid (2000) [ ] 1 3,5 2 7 Väteperoxid (1990) [ ] 1 1,4 2 3 Xylen (1987) [ ] H Anm Zinkklorid (1974) [ ] respirabelt damm 1 ** Zinkoxid (1974) [ ] totaldamm 5 ** Ziram (1993) [ ] 1 2 S Ättiksyra (1990) [ ] Ättiksyraanhydrid (1974) [ ] 5 20 ** Se sidan 68 anmärkning II. 66

52 Anmärkningar till gränsvärdeslistan I. Petroleumbränslen För petroleumbränslen (bensin, dieselolja, jetbränsle och villaolja/eldningsolja) har inte fastställts gränsvärden på grund av att dessa produkter utgör blandningar av ett stort antal ämnen, vars halter oftast inte är kända i detalj. De varierar dessutom mellan olika bränslepartier. Nedan har angivits ungefärliga värden, som kan användas i det förebyggande skyddsarbetet och vid bedömning av arbetsplats. Värdena representerar en högsta godtagbara totalhalt av kolväten i luft och används på samma sätt som värdena i gränsvärdeslistan. Produkt Lågkokande bränslen Beräkningsunderlag, volymprocent i produkten Aromater räknade som trimetylbensen Rest, räknad som oktaner Flygbensin Motorbensin Alkylatbensin 1) Högkokande bränslen Jetbränsle 2) Diesel Mk 1 3) Rest, räknad som dekan Villaolja Högsta godtagbara totalhalt kolväten i luft, mg/m 3 Tidsvägt medelvärde för en arbetsdag 1) Bensin avsedd i första hand för motordrivna arbetsredskap t.ex. motorsågar. 2) Kallas också Jet A-1, reabränsle, flygfotogen m.m. 3) Diesel (Mk 2 och Mk 3) med högre aromathalter (20 resp. 25 %) finns också men dessa har en begränsad marknad. Värdena är beräknade med utgångspunkt från halterna i tabellen med hjälp av nedanstående formel. Ingående komponenter förutsätts ge en additiv effekt. Sammansättningen i ånga och vätska förutsätts vara approximativt lika. Volymprocent antas vara lika med viktprocent. 100 H bl = C1 C 2 C n G 1 G 2 G n H bl = högsta godtagbara totalhalt kolväten i luft, mg/m 3. C 1, C 2, etc. = produktens halt av ämnena 1, 2 etc., %. G 1, G 2, etc. = hygieniskt gränsvärde för ämnena 1, 2 etc., mg/m 3. 67

Hygieniska gränsvärden Externremiss

Hygieniska gränsvärden Externremiss Hygieniska gränsvärden Externremiss Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om hygieniska gränsvärden Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande,

Läs mer

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 11 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post:

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande 2011-08-29 Till: Arbetsmiljoverket@av.se Remissyttrande från Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet, Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening, och Svensk Yrkes- och miljöhygienisk

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000..

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91 Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) Nitram Oil

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) Nitram Oil SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tillbehör till dentalinstrument Leverantör / Importör

Läs mer

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Sida 1 (8) ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Tabellen nedan anger exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4. Observera att detta inte är en uttömmande

Läs mer

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Prov från kontor i Borgsala uttaget av Skade Utredare AB Fukt & Lukt Provplatsen kontor 101 och provet var märkt A. Provnummer hos anozona 07-XXX-001.

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Hur kan kroppen exponeras för föroreningar? Hur vet vi om vi exponerats? Jan-Olof Levin Fenix Environmental Umeå Universitet Hur vet vi om vi exponeras? Vi vet inte! Det görs

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

från Paroc AB Byggisolering

från Paroc AB Byggisolering från Byggisolering Sida: 1(4) 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn: Stenullsprodukter från, i form av lösull. Stenullsprodukter i bunden form redovisas på särskilt blad. Tillverkare och leverantör:

Läs mer

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3

Konsekvensbeskrivning. till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18 Rapport 2012:3 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden AFS 2011:18 Rapporten presenterar underlaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

Sundström Safety AB. Att skydda människor från förorenad luft

Sundström Safety AB. Att skydda människor från förorenad luft Andningsskydd Sundström Safety AB Att skydda människor från förorenad luft Sundström Safety AB grundades 1926 av bergsingenjör Ivan Sundström, som tidigt såg behovet av att skydda gruvarbetarnas ögon och

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon:

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: MELISA enkät för utredning av eventuell metallöverkänslighet Svaren behandlas konfidentiellt. Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: 1. TANDSTATUS 1.1 Dina

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Föreläsare: Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och akademin vid Göteborgs universitet Föreläsningens innehåll Vad

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2014:XX 2014:23 Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Föreskrifterna upphäver: Kemiska arbetsmiljörisker Laboratoriearbete med kemikalier Motorbränslen

Läs mer

Andras rök och din hälsa. Cigarettrökens innehåll FOLKHÄLSOINSTITUTET

Andras rök och din hälsa. Cigarettrökens innehåll FOLKHÄLSOINSTITUTET Andras rök och din hälsa Cigarettrökens innehåll FOLKHÄLSOINSTITUTET Folkhälsoinstitutet 2001:17 1:a upplagan ISBN 91-7257-103-9 ISSN 1104-358x Produktion: Journalistgruppen Media 21 AB Tryck: Arkpressen,

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Kemiska hälsorisker inom möbelkonservatorsyrket

Kemiska hälsorisker inom möbelkonservatorsyrket Kemiska hälsorisker inom möbelkonservatorsyrket - en inventering av förekommande hälsorisker och hur dessa kan undvikas eller minimeras David Fucik och Sandra Friberg MÖBELKONSERVERING Carl Malmsten Centrum

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

Bensin i "Milda" och "Nytta/Becel"

Bensin i Milda och Nytta/Becel Bensin i "Milda" och "Nytta/Becel" Livsmedelsverket har påvisat förhållandevis höga halter av extraktionsbensin (hexan) i "Milda" och "Nytta/Becel", två produkter tillverkade av Van den Bergh Foods AB.

Läs mer

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn Paroc Stenull i form av lösull för värme-, brand- och ljudisolering. Stenullsprodukter i bunden form redovisas på särskilt blad. Tillverkare och leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 07-10-2008/ JST Distributör: Besta ApS Produktanvändning: Universalrengöringsmedel Fodbygårdsvej 107 4700 Næstved Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn Paroc Stenull i form av skivor, board, längder, remsor, kilar, stavar, filt, mattor och rörskålar för värme-, brand- och ljudisolering. Stenullsprodukter

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN?

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN? Arbetar du inom - INDUSTRIN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar du kretskort? Härdar eller värmebehandlar lackerade kretskort? Löder i kretskort? Renoverar eller reparerar

Läs mer

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: 1998-04-02 OMARBETAD: 2004-03-25 ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box 169 342

Läs mer

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar eller spacklar du bilar eller andra fordon? Händer det att du svetsar, slipar eller skär

Läs mer

För renare luft, jord och vatten

För renare luft, jord och vatten Om AFRISO EMA: PID-mätare för VOC Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Vår strävan är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Material Safety Data Sheet. 1. Namnet på produkten och företaget

Material Safety Data Sheet. 1. Namnet på produkten och företaget International Farg AB 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Endast för professionell användning Appliceringsmetod

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Kaustik soda

Säkerhetsdatablad. AdeKema Kaustik soda 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411309-8 Utarbetad den: 2008-11-01/ IRE Produktanvändning: Används för rengöring av avlopp.löser upp proppar av fett, hår, tvål och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pliogrip 7722 Prepolymer (PLI01) Pliogrip 7771B Prepolymer (PLI02) Pliogrip 7773B Prepolymer (PLI03) Användning: Limning av termoplastiska komponenter

Läs mer

Bilaga 1 - Tillåtna konventionella fodermedel med mera (EU)

Bilaga 1 - Tillåtna konventionella fodermedel med mera (EU) Bilagor Bilaga 1 - Tillåtna konventionella fodermedel med mera Bilaga 2 - Livsmedelstillsatser Bilaga 3 - SIN-ämnen i sförpackningar Bilaga 4 - Mall Leverantörsriktlinjer Bilaga 1 - Tillåtna konventionella

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Härdplaster Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Jan Olof Norén Enheten för kemi och mikrobiologi Arbetsmiljöverket 171 84 Solna 1 2 MIG-svetsning 3 Truckverkstad 2,6-TDI 6 ppb

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx... Seite 1 von 6 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:32 Utkom från trycket den 30 december 1994 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:32 Utkom från trycket den 30 december 1994 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:32 Utkom från trycket den 30 december 1994 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE Beslutad den 17 november 1994 AFS 1994:32 2 GRAVIDA OCH AMMANDE ARBETSTAGARE

Läs mer

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 %

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 % 3. Luft och klimat I Örebro län finns det förhållandevis få luftmätningar i tätorterna och kunskapen om luftkvaliteten är därför bristfällig. De mätningar som görs indikerar emellertid att luftkvaliteten

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2005/ JP Produktanvändning: Grundrengöringsmedel och polishborttagare Leverantör: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse

Läs mer

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41 Trim Std. Komponent B 1/4 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Leverantör: I nödsituationer ring: Trim Std. Komponent B Concrete Floor Finish Nordic AB, AB Röda Stugans gata 5, 60 228 Norrköping

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (23-39A): G13600, G13616 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation ENM-10 Nivåvippor Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄN BESKRIVNING...2 Allmän beskrivning...2 LISTA ÖVER KEMISK RESISTANS... 7 Lista över kemisk resistans... 7 ENM-10

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 L, 5 L Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 L, 5 L Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/6 Användning: Skärvätska Förpackningsstorlek: 1 L, 5 L Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel: +45 44 600 800 Telefonnummer

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Art nr 156.208.211

SÄKERHETSDATABLAD Art nr 156.208.211 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn Importör SEAB AB Charlottenbergs gård 195 92 Märsta 08-591 490 90- nödtelefon 112 info@seab.se www.seab.se Användning/produkttyp Biltvättmedel-

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Distributör: Utarbetad den: 2011-01-01/ IRE AdeKema Chemicals (S) Grönkullen Produktanvändning: Alkalikoncentrat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 2001:1080 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer