Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol"

Transkript

1 Gränsvärdeslista Bilaga 1 Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ av luftförorening Enhet Anmärkning Gaser, ångor mg/m 3 luft ppm (ml/m 3, cm 3 /m 3 ) Damm, rök, dimma mg/m 3 luft Utgör vad som kallas aerosoler Enzymer glycinenheter/m 3 luft Fibrer fibrer/ml luft Radon Bq/m 3 Radongas Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Molmassa i g/mol) (Halt i mg/m 3 ) = (Halt i ppm) 24,1 l/mol 24,1 = molvolymen vid 20 C och 101,3 kpa. I listan används följande beteckningar: H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. K = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. CAS-nummer innebär ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. För ämnesgrupper och ämnen som förekommer i flera isomera former kan det finnas flera CAS-nummer. Angivna CAS-nummer är därför vägledande. Gränsvärden och placering av ämnen i grupp A respektive B är i första hand knutna till ämnesnamnet och inte till angivna CAS-nummer. Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne senast reviderades finns angivet inom parentes efter respektive ämnesnamn. Vidare finns ett antal uppgifter om tillämpning m.m. av gränsvärden. De framgår av anmärkning i anslutning till vissa ämnen. 16

2 För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är totaldamm, respirabelt damm eller inhalerbart damm som avses. Nya ämnen eller ämnen med ändrade gränsvärden i förhållande till Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:2) med föreskrifter om hygieniska gränsvärden markeras med #. 17

3 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Acetaldehyd (1990) [ ] K Acetamid (1993) [ ] K Aceton (1993) [ ] Acetonitril (1993) [ ] Akrolein (1974) [ ] 0,1 0,2 0,3 0,7 Akrylamid (1993) [ ] 0,03 0,1 HK Akrylnitril (1993) [ ] 2 4, HK 1) Akrylsyra (1987) [ ] Allylalkohol (1993) [ ] H Allylamin (1984) [ ] H Allylklorid (1993) [ ] H Aluminium, lösliga föreningar (som Al) (1996) 1 Aluminium, metall och oxid (som Al) (1996) [ , ] totaldamm respirabelt damm 5 2 Ammoniak (1990) [ ] ) Amylacetat, alla isomerer (1987) Anilin (1993) [ ] HK Antimon och oxider (som Sb) (1974) [ , metallen] totaldamm 0,5 Antimonväte (1974) [ ] 0,05 0,3 ** ** 18

4 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Reproduktionsstörande och cancerframkallande verkan bedöms vara kritisk effekt. Akrylnitril har inte klassificerats som reproduktionsstörande av Kemikalieinspektionen. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 19

5 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Arsenik och oorg. föreningar utom arsenikväte (som As) (1987) [ , metallen] totaldamm 0,03 K 1),2) ** Arsenikväte (1990) [ ] 0,02 0,05 Asbest utom krokidolit [ , krysotil] 0,2 K 3) (1993) fiber/ml Avgaser (1990) för kolmonoxid för kvävedioxid ) 1 2 Barium, lösliga föreningar (som Ba) totaldamm (1990) 0,5 ** Bensen (1990) [ ] 0,5 1,5 3 9 HK Bensin, flyg-, motor-, rea- * Bensin, industri- (1989) 5),6) -hexantyp heptantyp ) -oktantyp p-bensokinon (kinon) [ ] (1978) 0,1 0,4 0,3 1,3 8) Benso(a)pyren (1993) [ ] 0,002 0,02 HKR 9) Bensylbutylftalat (1987) [ ] ) Bensylklorid (1978) [ ] K Beryllium och föreningar (som Be) (1987) [ , metallen] totaldamm 0,002 KS** Bifenyl (difenyl) (1974) [ ] 0,2 1,3 0,4 2,5 20

6 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Vissa uppgifter tyder på att svaveldioxid kan förstärka arsenikens cancerframkallande egenskaper. 2) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för arsenik och oorganiska föreningar utom arsenikväte under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 0,01 mg/m 3 (som As). tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för arsenik och oorganiska föreningar utom arsenikväte. 3) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 4) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 5) Gränsvärdet avser bensin med mindre än 0,2 % bensen. 6) Industribensin (extraktionsbensin) brukar specificeras genom att kokpunktsintervallet anges. I Sverige vanliga typer brukar innehålla antingen huvudsakligen hexaner (ca % n-hexan, kokpunktsintervall ca C), heptaner (kokpunktsintervall ca C) eller oktaner (kokpunktsintervall ca C). Jämför n-hexan, övriga hexaner, heptaner och oktaner. 7) Gränsvärdet avser bensin med mindre än 5 % n-hexan. 8) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon. 9) Benso(a)pyren kan förekomma bland andra polycykliska aromatiska kolväten i rök, damm eller dimma från t.ex. tjära och asfalt samt i vissa oljor och förbränningsprodukter. 10) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 21

7 Ämne [CAS-nr] Bly och oorg. föreningar (som Pb) (1993) [ , metallen] totaldamm respirabelt damm Bly, org. föreningar se tetraetylbly och Nivågränsvärde (NGV) 0,1 0,05 Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm R 1),2),3) tetrametylbly Bomullsdamm (1974) (råbomull) totaldamm 0,5 ** Borax (1978) (natriumtetraboratdekahydrat) [ ] totaldamm 2 5 H** Brom (1974) [ ] 0,1 0,7 0,3 2 2-Brom-1,1,1-trifluor- 2-kloretan (1990) (halotan, Fluothane) [ ] ,3-Butadien (1993) [ ] 0, K n-butanol (1989) (n-butylalkohol) [ ] H Butanoler (butylalkoholer) utom n-butanol (1987) [ , ] H 2-Butoxietanol (1993) (butylglykol, etylenglykolmonobutyleter) [ ] H 2-Butoxietylacetat (1993) (butylglykolacetat, etylenglykolmonobutyleteracetat) [ ] H Butylacetat, alla isomerer (2000) Butylakrylat (1987) [ ] S ** ** R 22

8 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För bly och kadmium finns biologiska gränsvärden (se allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, avsnittet om Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket). 2) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för bly och oorganiska föreningar under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd medelhalt av 0,05 mg/m 3, d.v.s. oavsett partikelstorlek. Planeringsvärdet omfattar inte blysulfid. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för bly och oorganiska föreningar utom blysulfid. 3) Blymetall är inte klassificerad som reproduktionsstörande. 23

9 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm n-butylalkohol (1989) (n-butanol) [ ] H Butylamin (1984) [ ] 5 15 H n-butylglycidyleter [ ] (1981) S Butylglykol (1993) (etylenglykolmonobutyleter, 2-butoxietanol) [ ] H Butylglykolacetat(1993) (etylenglykolmonobutyleteracetat, 2-butoxietylacetat) [ ] H Butyllaktat (1996) [ ] ) n-butylmetakrylat [ ] (1987) S CFC 11 (Freon 11, triklorfluormetan) (1984) [ ] CFC 12 (Freon 12, diklordifluormetan) [ ] (1984) CFC 113 (Freon 113, 1,1,2- triklor-1,2,2- trifluoretan) (1981) [ ] Cementdamm (1981) totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** #Cyanamid (2000) [ ] 2 4 S Cyanider och cyanväte totalt (som CN) (1974) [ , cyanväte] 5 H Cyanklorid (klorcyan) [ ] (1978) 0,1 0,3 0,3 0,8 Cyklohexan (1987) [ ] Cyklohexanol (1978) [ ]

10 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Samma gränsvärde uttryckt i ppm ska tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden. 25

11 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Cyklohexanon (1989) [ ] H Cyklohexylamin (1993) [ ] Cymen (metylisopropylbensen) [ ] (1984) Damm (1974) totaldamm 10 1) ** respirabelt damm 5 ** Damm och dimma, org. totaldamm (1974) 5 2) ** Damm, cement- (1981) totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** Damm, grafit- (1978) totaldamm 5 ** Damm, härdplasttotaldamm (1978) 3 3) ** Damm, kol- inkl. kimrök (1978) totaldamm 3 ** #Damm, mjöl- (2000) inhalerbart damm 3 S** Damm, pappers- (1993) totaldamm 2 4) ** Damm, PVC- (1996) totaldamm 1 5) ** respirabelt damm 0,5 5) ** Damm, textil- (1993) totaldamm 1 ** Damm, trä- (1993) totaldamm 2 K 6),7) ** Dekaner och andra högre alifatiska kolväten (1989) ) #Desfluran (2000) [ ] Diacetonalkohol (1993) [ ] Dibensylftalat (1987) [ ] 3 5 9) Dibutylftalat (1987) [ ] 3 5 9) 26

12 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Om både organiskt och oorganiskt damm ingår, får den organiska delen utgöras av högst 5 mg/m 3. För damm av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden. 2) För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tilllämpas dessa värden. 3) Avser damm med eller utan glasfibrer e.d. från sluthärdad eller nästan sluthärdad epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit e.d. Hit räknas även damm från ohärdat pulvermaterial av epoxityp m.fl. För vissa ingående pigment m.m. gäller särskilda gränsvärden. 4) Avser damm från papper inklusive damm från kemikalier i och på papperet. 5) Gränsvärdet gäller damm av PVC med eller utan tillsatser. 6) Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen, som ingår i impregneringsmedlet. Halten av sådana ämnen med angivna gränsvärden värderas genom analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten impregneringsmedel i virket. Om denna halt inte kan värderas, tillämpas ett gränsvärde av 0,5 mg/m 3. Vid främst möbeltillverkning har viss risk för näscancer påvisats vid exponering för fint trädamm. 7) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för trädamm under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 1 mg/m 3. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för trädamm. 8) Gränsvärdet avser kolväten i ångform. För alifatiska kolväten med mer än 12 kolatomer (tridekaner och högre) är mättnadskoncentrationen vid 20 C lägre än 350 mg/m 3. Dessa kolväten kan dock bidra till hygienisk effekt. Vid exponering för kolväten i aerosolform (partiklar eller vätskedroppar) tillämpas gränsvärdet för organiskt damm och dimma, 5 mg/m 3. 9) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 27

13 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Dietanolamin (1993) [ ] H Dietylamin (1984) [ ] H 2-Dietylaminoetanol [ ] (1996) H Dietylenglykol (1993) [ ] H Dietylenglykolmonobutyleter (1996) [ ] Dietylenglykolmonobutyleteracetat (1996) [ ] #Dietylenglykoletyleter [ ] (2000) H #Dietylenglykoletyleteracetat (2000) [ ] H Dietylentriamin (1996) [ ] 1 4, HS Dietyleter (eter) (1996) [ ] Dietylftalat (1987) [ ] 3 5 1) Di-(2-etylhexyl)ftalat [ ] (1987) 3 5 1),2) Difenyl (bifenyl) (1974) [ ] 0,2 1,3 0,4 2,5 Difenylamin (1996) [ ] 4 12 Diglycidyleter (DGE) [ ] (1981) 0,2 1,1 S Diisodecylftalat (1987) [ ] 3 5 1) Diisopropylamin (1993) [ ] H Diisopropylfenylisocyanat (1993) [ ] 0,005 0,04 0,01 0,08 S 3),4) 28

14 Anm. 1) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 2) Några olika dioktylftalater (DOP) förekommer. Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är det vanligaste oktylftalatet i industrin och benämns liksom övriga oktylftalater ofta något ospecifikt DOP. Med beteckningen disek-oktylftalat avses ofta DEHP, vilket från kemisk synpunkt inte är helt korrekt. 3) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 4) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm- eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 29

15 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm #o-diklorbensen (2000) [ ] #p-diklorbensen (2000) [ ] Diklordifluormetan (CFC 12, Freon 12) [ ] (1984) ,2-Dikloretan (1981) (etylendiklorid) [ ] HK Dikväveoxid (1981) (lustgas) [ ] N,N-Dimetylacetamid [ ] (1996) H 1) #Dimetylamin (2000) [ ] 2 3,5 5 9 N,N-Dimetylanilin [ ] (1993) H Dimetyldisulfid (1993) [ ] 1 2) Dimetyleter (1996) [ ] Dimetyletylamin (1993) [ ] Dimetylformamid [ ] (1987) HR 3) Dimetylftalat (1987) [ ] 3 5 4) Dimetylsulfid (1993) [ ] 1 2) Dimetylsulfoxid (1993) [ ] H Dinitrobensen, alla isomerer (1978) [ ] 0,15 1 0,3 2 H Dinitrotoluen (1993) [ ] 0,15 0,3 HK Dioktylftalat (1987) 3 5 4),5) Dioxan [ ] (1996) HK Dipropylenglykolmonometyleter (1993) [ ] H 30

16 Anm. 1) Ämnet i ångform kan i betydande grad upptas genom huden. 2) Nivåvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan. 3) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 4) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 5) Några olika dioktylftalater (DOP) förekommer. Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är det vanligaste oktylftalatet i industrin och benämns liksom övriga oktylftalater ofta något ospecifikt DOP. Med beteckningen disek-oktylftalat avses ofta DEHP, vilket från kemisk synpunkt inte är helt korrekt. 31

17 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Disulfiram [ ] (1993) 1 2 S Anm Efrane (1981) (Enfluran, 1,1,2-trifluor-2-kloretyldifluormetyleter) [ ] Enfluran (1981) (Efrane, 1,1,2-trifluor-2-kloretyldifluormetyleter) [ ] Enzymer (1996) subtilisiner [ , 1 glycinenhet/m 3 glycin- S 1) ] 3 enheter/m 3 Epiklorhydrin (1978) [ ] 0,5 1,9 1 4 HKS Etanol (1993) (etylalkohol) [ ] Etanolamin (1993) [ ] H #Eten (2000) [ ] Eter (dietyleter) (1996) [ ] Etoxietanol (1989) (etylglykol, etylenglykolmonoetyleter) [ ] HR 2) 2-Etoxietylacetat (1989) (etylglykolacetat, etylenglykolmonoetyleteracetat) [ ] HR 2) Etylacetat (1993) [ ] Etylakrylat (1987) [ ] HS Etylalkohol (1993) (etanol) [ ]

18 Anm. 1) Definition av glycinenhet se ordlistan, bilaga B. Gränsvärdet gäller för subtilisin och liknande proteolytiska enzymer. 2) Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel skall hygienisk effekt för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat. Etylenglykoletrarnas bidrag till annan lösningsmedelspåverkan än reproduktionsstörande verkan kan försummas. 33

19 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Etylamin (1984) [ ] H Etylamylketon (1993) [ ] Etylbensen (1987) [ ] Etylbutylketon (1993) (3-heptanon) [ ] Etyl 2-cyanoakrylat [ ] (2000) Etylendiamin (1978) [ ] S Etylendiklorid (1981) (1,2-dikloretan) [ ] HK Etylenglykol (1993) (glykol) [ ] H 1) Etylenglykoldinitrat (nitroglykol, glykoldinitrat) (1990) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Etylenglykolisopropyleter (1996) [ ] H Etylenglykolisopropyleteracetat (1996) [ ] H Etylenglykolmonobutyleter (butylglykol, 2-butoxietanol) (1993) [ ] H Etylenglykolmonobutyleteracetat (butylglykolacetat, 2-butoxietylacetat) (1993) [ ] H Etylenglykolmonoetyleter (etylglykol, 2-etoxietanol) (1989) [ ] HR 2) 34

20 Anm. 1) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol. 2) Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel skall hygienisk effekt för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat. Etylenglykoletrarnas bidrag till annan lösningsmedelspåverkan än reproduktionsstörande verkan kan försummas. 35

21 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Etylenglykolmonoetyleteracetat (etylglykolacetat, 2-etoxietylacetat) (1989) [ ] HR 1) Etylenglykolmonometyleter (metylglykol, 2-metoxietanol) [ ] (1989) HR 1) Etylenglykolmonometyleteracetat (metylglykolacetat, 2-metoxietylacetat) [ ] (1989) HR 1) Etylenglykolmonopropyleter (1996) [ ] H Etylenklorhydrin (1981) (2-kloretanol) [ ] 1 3,5 H 2) Etylenoxid (1989) [ ] HK Etylglykol (1989) (etylenglykolmonoetyleter, 2-etoxietanol) [ ] HR 1) Etylglykolacetat (1989) (etylenglykolmonoetyleteracetat, 2-etoxietylacetat) [ ] HR 1) 2-Etylhexyllaktat (1996) [ ] ) Etylklorid (1993) [ ] Etyllaktat (1996) [ ] ) Etylmetakrylat (1987) [ ] S N-Etylmorfolin (1984) [ ] H Fenol[ ] (1987) H 4) Fenylglycidyleter [ ] (1981) S 36

22 Anm. 1) Se Grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden. 4) Ämnet i ångform kan i väsentlig grad upptas genom huden. 37

23 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Fenylisocyanat (1984) [ ] 0,005 0,02 0,01 0,05 S 1),2) Fibrer, naturliga kristallina andra än asbest och erionit (1990) 0,5 fiber/ml 3),4) Fibrer, syntetiska oorg. (1993) 1 fiber/ml 3) Fluor (1974) [ ] 0,1 0,2 0,3 0,5 Fluorider, inkl. fluorväte (som F) (1978) 2 Fluorväte (1987) [ ] 2 1,7 Fluothane (1981) (2-brom-2-klor-1,1,1- trifluoretan, halotan) [ ] Formaldehyd (1987) [ ] 0,5 0,6 1 1,2 KS Formamid (1993) [ ] H #Fosforpentoxid (2000) [ ] 1 5 Fosforsyra, dimma [ ] (1974) 1 3 Fosforväte (1974) [ ] 0,3 0,4 1 1,4 Fosgen (1974) (karbonylklorid) [ ] 0,05 0,2 Fotogen, flyg-, motor- * Ftalater (1987) 3 5 5),6) Ftalsyraanhydrid (1990) [ ] 2 3 S Furfural [ ] (1990) H Furfurylalkohol (1990) [ ] H Glasfibrer (1993) (syntetiska oorg. fibrer) 1 fiber/ml 3) Glutaraldehyd (1981) [ ] 0,2 0,8 S 38

24 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. 1) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 2) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 3) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 4) Bland mineral som kan förekomma som kristallina fibrer kan nämnas attapulgit, halloysit, sepiolit och wollastonit. 5) På gränsvärdeslistan finns följande ftalater upptagna Bensylbutylftalat Dibensylftalat Dibutylftalat Dietylftalat Di-(2-etylhexyl)ftalat Diisodecylftalat Dimetylftalat Dioktylftalat Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har fastställda gränsvärden. 6) Di(2-metoxietyl)ftalat är reproduktionsstörande. 39

25 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Glyceroltrinitrat (1990) (nitroglycerin) [ ] 0,03 0,3 0,1 0,9 H Glykol (etylenglykol) [ ] (1993) H 1) Glykoldinitrat (1990) (nitroglykol, etylenglykoldinitrat) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Grafit, jämför koldamm (2000) [ ] totaldamm 5 ** HCFC 22 (Freon 22, klordifluormetan) [ ] (1984) HFC 134 a (1996) (1,1,1,2-tetrafluoretan) [ ] Halotan (1990) (2-brom-2-klor-1,1,1- trifluoretan, Fluothane) [ ] Heptaner (1989) Heptanon (1993) (metylamylketon) [ ] Heptanon (1993) (etylbutylketon) [ ] Hexametylendiisocyanat (HDI) [ ] (1984) 0,005 0,03 0,01 0,07 S 2),3) Hexametylentetramin [ ] (1984) 3 5 S n-hexan (1989) [ ] Hexaner, utom n-hexan (1989) Hexanon (1993) (metyl-n-butylketon) [ ] H Hexylenglykol (1996) [ ]

26 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 41

27 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Hydrokinon (1993) [ ] 0,5 1,5 S 1) 2-Hydroxietylakrylat [ ] (1981) HS Härdplastdamm (1978) totaldamm 3 2) ** Indium och oorg. föreningar (som In) (1996) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Isobutylmetakrylat (1987) [ ] S Isocyanater (1993) 0,005 0,01 S 3),4),5) Isofluran (1990) (2,2,2-trifluor-1-kloretyldifluormetyleter) [ ] Isoforon (1993) [ ] 5 30 Isoforondiisocyanat (IPDI) (1981) [ ] 0,005 0,05 0,01 0,09 S 4),5) Isolerfibrer (1993) (syntetiska oorg. fibrer) 1 fiber/ml 6) Isopropanol (1989) (isopropylalkohol) [ ] Isopropylalkohol (1989) (isopropanol) [ ] Isopropylamin (1993) [ ] Isopropylbensen (1984) (kumen) [ ] H Isopropylnitrat (1978) [ ] Jod [ ] (1974) 0,1 1 Järnoxid, (som Fe) [ ] (1978) respirabelt damm 3,5 ** 42

28 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. 2) Avser damm med eller utan glasfiber e.d. från sluthärdad eller nästan sluthärdad epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit e.d. Hit räknas även damm från ohärdat pulvermaterial av epoxityp m.fl. För vissa ingående pigment m.m. gäller särskilda gränsvärden. 3) På gränsvärdeslistan finns följande isocyanater upptagna Diisopropylfenylisocyanat Fenylisocyanat, PhI Hexametylendiisocyanat, HDI Isoforondiisocyanat, IPDI Metylenbisfenylisocyanat, MDI Naftalendiisocyanat, NDI Toluendiisocyanat, TDI Trimetylhexametylendiisocyanat, TMDI För isocyanater finns särskilda bestämmelser med föreskrifter om härdplaster utfärdade av tillsynsmyndigheten. 4) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 5) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 6) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 43

29 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Kadmium och oorg. föreningar (som Cd) [ , metallen] (1993) totaldamm 0,05 K 1),2) ** respirabelt damm 0,01 K 1),2) ** Kalciumoxid (1974) totaldamm [ ] 2 5 ** Kaprolaktam (1993) [ ] (damm + ånga) 5 10 Karbonylklorid (1974) (fosgen) [ ] 0,05 0,2 3-Karen (jfr terpener) [ ] (1990) S 3) Katekol [ ] (1993) H Kimrök, se koldamm (1978) Kinon (1978) (p-bensokinon) [ ] 0,1 0,4 0,3 1,3 4) Klor [ ] (1978) 0,5 1, Klor-1,3-butadien (kloropren) (1990) [ ] 1 3, H Klorcyan (1978) (cyanklorid) [ ] 0,1 0,3 0,3 0,8 Klordifluormetan (HCFC 22, Freon 22) [ ] (1984) Klordioxid (1996) [ ] 0,1 0,3 0,3 0,8 2-Kloretanol (1981) (etylenklorhydrin) [ ] 1 3,5 H 5) Klorfenoler och salter (1990) 0,5 1,5 H 6) Klorkresol (1993) [ ] 3 6 S Kloroform (1978) [ ] K 44

30 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För bly och kadmium finns biologiska gränsvärden (se allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, avsnittet om Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket). 2) Kadmiumfluorid och kadmiumklorid är reproduktionsstörande. 3) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag av 3-karen. 4) p-bensokinon (kinon) kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon. 5) Upptaget genom huden av ämnet i vätskeform är så stort att detta kan ge livshotande skador. 6) Värdet för salter av klorfenol gäller efter omräkning till ren klorfenol. 45

31 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Kloropren (1990) (2-klor-1,3-butadien) [ ] 1 3, H Klorväte (1974) [ ] 5 8 Kobolt och oorg. föreningar (som Co) (1978) [ , metallen] totaldamm 0,05 S 1) ** Koldamm inkl. kimrök jämför grafit (1978) totaldamm 3 ** Koldioxid (1974) [ ] ) Koldisulfid (1978) [ ] HR Kolmonoxid (1974) (koloxid) [ ] R om källan är avgaser gäller (1990) ) Koloxid (1974) (kolmonoxid) [ ] R om källan är avgaser gäller (1990) ) Koltetraklorid (1978) [ ] HK Koppar och oorg. föreningar (som Cu) (1978) [ , metallen] totaldamm 1 ** respirabelt damm 0,2 ** #Kresol (2000) o-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H m-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H p-kresol [ ] 1 4,5 2 9 H Kresylglycidyleter [ ] (1981) S Kristobalit (1996) [ ] respirabelt damm 0,05 ** 46

32 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Koboltklorid och koboltsulfat är cancerframkallande. 2) Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning. Se särskilda föreskrifter om ventilation och luftkvalitet från tillsynsmyndigheten. 3) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 47

33 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Krom och oorg. föreningar utom kromsyra och kromater (som Cr) (1996) [ , metallen] totaldamm 0,5 ** Kromater (som Cr) (1996) totaldamm 0,02 KS** Kromsyra (som Cr) (1996) [ ] totaldamm 0,02 0,06 KS** Kumen (isopropylbensen) [ ] (1984) H Kvarts (1996) [ ] respirabelt damm 0,1 ** Kvicksilver, alkylföreningar (som Hg) (1993) 0,01 H Kvicksilver, föreningar utom alkyl- (som Hg) (1993) 0,03 H Kvicksilver, ånga (1993) [ ] 0,03 Kvävedioxid (1990) [ ] om källan är avgaser gäller (1990) 1 2 1) Kväveoxid (1990) [ ] Lacknafta (1989) ca ca ) Limonen (jfr terpener) [ ] (1990) S 3) Lustgas (1981) (dikväveoxid) [ ] Maleinsyraanhydrid (1993) [ ] 0,3 1,2 0,6 2,5 S #Mangan och oorg. föreningar (som Mn) (2000) [ , metallen] totaldamm 0,4 4) ** respirabelt damm 0,2 4) ** 48

34 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer koloxidvärdet blir dimensionerande, medan för dieselavgaser kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och kvävedioxid. 2) Avser lacknafta som företrädesvis används som lösnings- och spädningsmedel för färg- och lackprodukter, d.v.s. petroleumnafta med viktprocent aromater (ca volymprocent) och vanligt förekommande kokpunktsintervall, ca C. (Jämför anmärkning 6, sid 57 om petroleumnafta.) Angivet ungefärligt värde uttryckt i ppm är beräknat med hänsyn till lacknafta med 22 viktprocent aromater. 3) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 4) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för mangan och oorganiska föreningar (totaldamm och respirabelt damm) under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 0,2 resp. 0,1 mg/ m 3 (som Mn). tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för mangan och oorganiska föreningar. 49

35 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Metakrylsyra (1987) [ ] Metanol (1990) (metylalkohol) [ ] H 2-Metoxietanol (1989) (metylglykol, etylenglykolmonometyleter) [ ] HR 1) 2-Metoxietylacetat (1989) (metylglykolacetat, etylenglykolmonometyleteracetat) [ ] HR 1) Metylacetat (1993) [ ] Metylakrylat (1987) [ ] HS Metylalkohol (1990) (metanol) [ ] H Metylamin (1984) [ ] H Metylamylalkohol (1996) [ ] H Metylamylketon (1993) (2-heptanon) [ ] Metylbromid (1990) [ ] H Metyl-n-butylketon (1993) (2-hexanon) [ ] H Metyl 2-cyanoakrylat 2000) [ ] Metylenbisfenylisocyanat (MDI) (1984) [ ] 0,005 0,05 0,01 0,1 S 2),3) Metylenklorid (1989) [ ] HK 4) Metyletylketon (MEK) (1987) [ ] Metyletylketonperoxid [ ] (1981) 0,2 1,5 50

36 Anm. 1) Se grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 3) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 4) Metylenklorid får enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter inte användas yrkesmässigt. Användning får dock ske i vissa fall efter dispens från Kemikalieinspektionen. 51

37 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Metylformiat (1993) [ ] Metylglykol (1989) (etylenglykolmonometyleter, 2-metoxietanol) [ ] HR 1) Metylglykolacetat (1989) (etylenglykolmonometyleteracetat, 2-metoxietylacetat) [ ] HR 1) Metylisoamylketon (1993) [ ] Metylisobutylketon (MIBK) (1989) [ ] Metylisopropylbensen (cymen) (1984) [ ] Metyljodid (1981) [ ] HK Metylklorid (1996) [ ] Metylkloroform (1989) (1,1,1-trikloretan) [ ] Metylmerkaptan (1993) [ ] 1 2) Metylmetakrylat (1987) [ ] HS N-Metylmorfolin (1984) [ ] H N-Metylpyrrolidon (1990) [ ] #Metyl tert-butyleter (MTBE) (2000) [ ] #Mjöldamm (2000) [ ] inhalerbart damm 3 S** Molybden, lättlösliga föreningar (som Mo) (1984) totaldamm 5 ** 52

38 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Se Grupp B (tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för hantering). Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via hud av såväl vätska som ånga är det av särskild vikt att hudkontakt undviks. 2) Nivågränsvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan. 53

39 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Molybden, metall och svårlösliga föreningar (som Mo) (1984) [ , metallen] totaldamm 10 ** respirabelt damm 5 ** Monoklorättikssyra (1993) [ ] H #Morfolin[ ] (2000) H Myrsyra [ ] (1990) Anm #Naftalen [ ] (2000) Naftalendiisocyanat (NDI) (1984) [ ] 0,005 0,04 0,01 0,09 S 1),2) Naftalener, klorerade [ ] (1978) 0,2 0,6 H Natriumhydroxid (1974) [ ] 2 Natriumtetraboratdekahydrat (borax) (1978) [ ] totaldamm 2 5 H** Nickel, metall (1978) [ ] totaldamm 0,5 S** Nickelföreningar, oxid, karbonat och lösliga föreningar (som Ni) totaldamm (1978) 0,1 KS** Nickelkarbonyl (1974) [ ] 0,001 0,007 KR Nickelsubsulfid (som Ni) (trinickeldisulfid) [ ] (1978) totaldamm 0,01 KS** Nitrobensen (1974) [ ] H Nitroetan [ ] (1993) Nitroglycerin (1990) (glyceroltrinitrat) [ ] 0,03 0,3 0,1 0,9 H 54

40 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 2) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 55

41 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Nitroglykol (1990) (etylenglykoldinitrat, glykoldinitrat) [ ] 0,03 0,2 0,1 0,6 H Nitrometan (1993) [ ] Nitropropan (1990) [ ] Nitropropan (1996) [ ] K Nitrotoluen, alla isomerer [ ] (1993) H Nonaner (1989) Oktaner (1989) Oljedimma, inkl. oljerök (1990) 1 3 1),2) Oxalsyra (1990) [ ] 1 2 Ozon [ ] (1990) 0,1 0,2 0,3 0,6 PCB (1978) (polyklorerade bifenyler) 0,01 0,03 HK PVC-damm (1996) (polyvinylklorid) [ ] totaldamm 1 3) ** respirabelt damm 0,5 3) ** Pappersdamm (1993) totaldamm 2 4) ** Pentaerytritol (1996) totaldamm [ ] 5 ** Pentaklorfenol och salter (1974) 0,5 1,5 H 5) Pentaner (1978) Perkloretylen (1989) (tetrakloretylen) [ ] K Petroleumbränsle * Petroleumnafta 6) α-pinen (jfr terpener) [ ] (1990) ) β-pinen (jfr terpener) [ ] (1990) ) Piperazin (1987) 0,1 0,3 0,3 1 S 8) 56

42 Anm. * Se sidan 67 anmärkning I. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen. 2) För dimma av vattenhaltig skärvätska e.d. där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt med avseende på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa. 3) Gränsvärdet gäller damm av PVC med eller utan tillsatser. 4) Gränsvärdet avser damm från papper inklusive damm från kemikalier i och på papperet. 5) Värdet för salter av pentaklorfenol gäller efter omräkning till ren pentaklorfenol. 6) Petroleumnafta utgörs av en blandning av s.k. petroleumkolväten vanligen med kokpunktsintervall mellan 135 och 200 C. Beteckningar som aromatnafta och alifatnafta kan förekomma för petroleumnafta med nära 100 % aromater resp. nära 100 % alifater. Lacknafta är en typ av petroleumnafta, se särskilt gränsvärde för lacknafta. Gränsvärden för annan typ av petroleumnafta beräknas med utgångspunkt från sammansättning och gränsvärden för ingående komponenter. 7) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 8) Värdena gäller även för salter av piperazin efter omräkning till ren piperazin. 57

43 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm #Platina (2000) [ ] metall, svårlösliga föreningar (som Pt) totaldamm 1 ** lösl. föreningar (som Pt) totaldamm 0,002 S** Polyklorerade bifenyler (PCB) (1978) 0,01 0,03 HK Propanol, alla isomerer (propylalkohol) (1989) Propen [ ] (1996) Propionsyra (1990) [ ] Propylacetat (1996) Propylalkohol, alla isomerer (propanol) (1989) Propylenglykoldinitrat [ ] (1987) 0,1 0,7 0,3 2 H Propylenglykolmonometyleter (PGME) (1990) [ ] H Propylenglykolmonometyleteracetat (PGMEA) (1990) [ ] H Propylenoxid (1993) [ ] K Pyridin [ ] (1996) Radon (1996) underjordsarbete se not 1) K 1) övrigt 400 Bq/m 3 K 2) Resorcinol (1993) [ ] H Råbomull (1974) (bomullsdamm) totaldamm 0,5 ** Salpetersyra (1974) [ ] Selen och oorg. fören. utom selenväte (som Se) (1990) [ , selen] totaldamm 0,1 ** 58

44 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) För underjordsarbete gäller ett gränsvärde som årsdos, 2,5 MBqh/m 3 och år, vilket motsvarar ca 1500 Bq/m 3 vid drygt 1600 h vistelse under jord per år. Underjordsarbete är allt arbete under jord i gruvor och liknande arbetsplatser där berg bryts eller bearbetas. Dessa gränsvärden gäller för uppmätt halt som radongas. Vid mätning kan man mäta radongas eller radondöttrar. Vid omräkning mellan radongas och radondöttrar skall vid underjordsarbete omräkningsfaktorn (Ffaktorn, jämviktsfaktorn) 0,5 användas (enligt Statens strålskyddsinstitut), om man inte genom mätning eller på annat sätt känner förhållandet mellan radondöttrar och radongas. Mätning får göras med direktvisande/registrerande instrument eller med dosimeter. 2) Gränsvärdet gäller för halt radongas och får tillämpas som årsmedelvärde. Vid mätning kan man mäta radongas eller radondöttrar. Vid omräkning mellan radongas och radondöttrar skall vid övrigt arbete (d.v.s. som ej är underjordsarbete) omräkningsfaktorn (F-faktorn, jämviktsfaktorn) 0,4 användas (enligt Statens strålskyddsinstitut), om man inte genom mätning eller på annat sätt känner förhållandet mellan radondöttrar och radongas. Mätning får göras med direktvisande/ registrerande instrument eller med dosimeter. 1), 2) Radondöttrar är liksom radon cancerframkallande. 59

45 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Selenväte (1990) [ ] 0,01 0,03 0,05 0,2 #Sevofluran (2000) [ ] Silver, lösliga föreningar (som Ag) (1990) totaldamm 0,01 Silver, metall och svårlösliga föreningar (som Ag) (1990) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Stearater (1996) totaldamm 5 1),2) ** Styren [ ] (1990) H 3) Sulfider (summan av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metylmerkaptan) (1993) 1 Svaveldioxid (1987) [ ] Svavelhexafluorid (1993) [ ] ) Svavelsyra, dimma (1974) [ ] 1 3 Svaveltetrafluorid (1993) [ ] 0,1 0,4 4) Svavelväte (1987) [ ] Syntetiska oorg. fibrer (1993) 1 fiber/ml 5) Talk (1996) totaldamm 2 ** respirabelt damm 1 ** Tellur och föreningar (som Te) (1981) [ , metallen] totaldamm 0,1 ** Tennorganiska föreningar (som Sn) (1978) totaldamm 0,1 0,2 H** Terpener (1990) ) Terpentin (1990) [ ] HS 6) Tetrabrometan (1993) [ ]

46 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) Här innefattas stearater som salter och estrar, bl.a. aluminiumstearat [ ] aluminiumdistearat [ ] aluminiumtristearat [ ] ammoniumstearat [ ] butylstearat [ ] dietylenglykolmonostearat [ ] etylenglykolmonostearat [ ] glycerylmonostearat [ ] kalciumstearat [ ] kaliumstearat [ ] litiumstearat [ ] magnesiumstearat [ ] natriumstearat [ ] zinkstearat [ ] 2) Gränsvärdet gäller inte sådana metallstearater, som innehåller toxiska metaller, t.ex. bly. 3) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att expositionen för styren under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 10 ppm. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för styren. 4) Svavelpentafluorid har ingen känd användning i Sverige. ACGIH har 0,01 ppm = 0,1 mg/m 3 som takgränsvärde för svavelpentafluorid. 5) Som fiber räknas här en respirabel fiber, d.v.s. en partikel med ett längdbreddförhållande av minst 5:1, en minsta längd av 5 µm (mikrometer) och en största diameter av 3 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning sker i faskontrastmikroskop. 6) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 61

47 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm Tetraetylbly (som Pb) [ ] (1981) 0,05 0,2 HR 1,1,1,2-Tetrafluoretan (HFC 134 a) (1996) [ ] Tetrahydrofuran (1993) [ ] Tetrakloretylen (1989) (perkloretylen) [ ] K Tetraklorfenol och salter (1978) 0,5 1,5 H 1) Tetrametylbly (som Pb) [ ] (1981) 0,05 0,2 HR Tetranitrometan (1993) [ ] 0,05 0,4 0,1 0,8 2) Textildamm (1993) totaldamm 1 ** Tioglykolsyra (1996) [ ] H Tiram [ ] (1993) 1 2 S Titandioxid (1990) [ ] totaldamm 5 ** Toluen [ ] (1987) H Toluendiisocyanat (TDI) [ ] (1984) 0,005 0,04 0,01 0,07 KS 3),4 ) Tridymit (1996) [ ] respirabelt damm 0,05 ** Trietanolamin (1984) [ ] 5 10 Trietylamin (1989) [ ] Trietylentetramin (1984) [ ] S 1,1,2-Trifluor-2-kloretyldifluormetyleter (Efrane, Enfluran) (1981) [ ] ,2,2-Trifluor-1-kloretyldifluormetyleter (Isofluran) (1990) [ ] #1,2,4-Triklorbensen (2000) [ ] *** 62

48 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. *** Se sidan 69 anmärkning III. 1) Värdet för salter av tetraklorfenol gäller efter omräkning till ren tetraklorfenol. 2) Tetranitrometan har nyligen visats framkalla cancer på djur, men har ännu inte klassificerats som cancerframkallande. 3) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 4) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 63

49 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Anm 1,1,1-Trikloretan (1989) (metylkloroform) [ ] Trikloretylen (1989) [ ] K 1),2) Triklorfenol och salter (1990) 0,5 1,5 HK 3) Triklorfluormetan (1984) (CFC 11, Freon 11) [ ] ,1,2-Triklor-1,2,2- trifluoretan (1981) (CFC 113, Freon 113) [ ] Trimellitsyraanhydrid (TMA) (1993) [ ] 0,04 0,08 S Trimetylbensen, alla isomerer (1989) ) Trimetylhexametylendiisocyanat (TMDI) (1984) 0,005 0,04 0,01 0,09 S 5),6) Trimetylolpropan (1996) totaldamm [ ] 5 ** Trinickeldisulfid (som Ni) (nickelsubsulfid) (1978) [ ] totaldamm 0,01 KS** Trinitrotoluen (1993) [ ] 0,1 0,2 H Trädamm (1993) totaldamm 2 K 7),8) ** Vanadinoxid (som V) [ ] (1987) totaldamm 0,2 ** respirabelt damm 0,05 ** Vinylacetat (1993) [ ] Vinylidenklorid (1981) [ ] Vinylklorid (1974) [ ] 1 2, HK Vinyltoluen (1993) [ ] H 64

50 Anm. ** Se sidan 68 anmärkning II. 1) I trikloretylen ingår vissa stabiliseringsmedel. Trikloretylen för särskilt krävande tekniska ändamål kan som tillsats innehålla speciellt sammansatta stabiliseringsmedel i låg halt i vilka bl.a. epiklorhydrin kan ingå. 2) Trikloretylen får enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter inte användas yrkesmässigt. Användning får dock ske i vissa fall efter dispens från Kemikalieinspektionen. 3) Värdet för salter av triklorfenol gäller efter omräkning till ren triklorfenol. 4) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m 3 tillämpas även för andra polyalkylbensener. 5) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 6) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de isocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i damm eller dimform (aerosol) inklusive prepolymeriserade isocyanater (addukter). Motsvarande värde uttryckt i mg/m 3 är olika för olika ämnen. 7) Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen, som ingår i impregneringsmedlet. Halten av sådana ämnen med angivna gränsvärden värderas genom analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten impregneringsmedel i virket. Om denna halt inte kan värderas, tillämpas ett gränsvärde av 0,5 mg/m 3. Vid främst möbeltillverkning har viss risk för näscancer påvisats vid exponering för fint trädamm. 8) Vid planering av nya anläggningar eller ombyggnad av gamla skall eftersträvas att exponeringen för trädamm under en arbetsdag blir godtagbar med hänsyn till en tidsvägd genomsnittshalt av 1 mg/m 3. tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska gränsvärdet för trädamm. 65

51 Ämne [CAS-nr] Nivågränsvärde (NGV) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Volfram, lättlösliga fören. (som W) (1981) totaldamm 1 ** Volfram, metall och svårlösl. fören. (som W) (1981) [ , metallen] totaldamm 5 ** #Vätebromid (2000) [ ] 1 3,5 2 7 Väteperoxid (1990) [ ] 1 1,4 2 3 Xylen (1987) [ ] H Anm Zinkklorid (1974) [ ] respirabelt damm 1 ** Zinkoxid (1974) [ ] totaldamm 5 ** Ziram (1993) [ ] 1 2 S Ättiksyra (1990) [ ] Ättiksyraanhydrid (1974) [ ] 5 20 ** Se sidan 68 anmärkning II. 66

52 Anmärkningar till gränsvärdeslistan I. Petroleumbränslen För petroleumbränslen (bensin, dieselolja, jetbränsle och villaolja/eldningsolja) har inte fastställts gränsvärden på grund av att dessa produkter utgör blandningar av ett stort antal ämnen, vars halter oftast inte är kända i detalj. De varierar dessutom mellan olika bränslepartier. Nedan har angivits ungefärliga värden, som kan användas i det förebyggande skyddsarbetet och vid bedömning av arbetsplats. Värdena representerar en högsta godtagbara totalhalt av kolväten i luft och används på samma sätt som värdena i gränsvärdeslistan. Produkt Lågkokande bränslen Beräkningsunderlag, volymprocent i produkten Aromater räknade som trimetylbensen Rest, räknad som oktaner Flygbensin Motorbensin Alkylatbensin 1) Högkokande bränslen Jetbränsle 2) Diesel Mk 1 3) Rest, räknad som dekan Villaolja Högsta godtagbara totalhalt kolväten i luft, mg/m 3 Tidsvägt medelvärde för en arbetsdag 1) Bensin avsedd i första hand för motordrivna arbetsredskap t.ex. motorsågar. 2) Kallas också Jet A-1, reabränsle, flygfotogen m.m. 3) Diesel (Mk 2 och Mk 3) med högre aromathalter (20 resp. 25 %) finns också men dessa har en begränsad marknad. Värdena är beräknade med utgångspunkt från halterna i tabellen med hjälp av nedanstående formel. Ingående komponenter förutsätts ge en additiv effekt. Sammansättningen i ånga och vätska förutsätts vara approximativt lika. Volymprocent antas vara lika med viktprocent. 100 H bl = C1 C 2 C n G 1 G 2 G n H bl = högsta godtagbara totalhalt kolväten i luft, mg/m 3. C 1, C 2, etc. = produktens halt av ämnena 1, 2 etc., %. G 1, G 2, etc. = hygieniskt gränsvärde för ämnena 1, 2 etc., mg/m 3. 67

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida!

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Filterguide Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! www.personskydd.se Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Innovation Följande måste beaktas när du använder Filterguiden!

Läs mer

PROVTAGNINGSINSTRUKTION KOLVÄTEN I LUFT MED ADSORBENT, PUMPAD PROVTAGNING. Se provtagningstabell för lösningsmedel, bilaga

PROVTAGNINGSINSTRUKTION KOLVÄTEN I LUFT MED ADSORBENT, PUMPAD PROVTAGNING. Se provtagningstabell för lösningsmedel, bilaga PROVTAGNINGSINSTRUKTION 1(2) Dok beteckning: PIN 11:09 Utgåva nr: 4 Utfärdad av: BB 2 jan 2007 Bilagor: 7 Godkänd av/datum: Lab. chef Håkan Westberg 2007-01-03 Reviderad av: Krister Berg 2011-05-30 KOLVÄTEN

Läs mer

Mot kemiska hälsorisker

Mot kemiska hälsorisker kemskyddshandskar Mot kemiska hälsorisker Hantering av kemikalier kan medföra allvarliga hälsoskadliga effekter. Detta kan ske via upptag genom huden, som sedan via blodet orsakar skador på inre organ,

Läs mer

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:17 HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska

Läs mer

Välj ditt skydd med omsorg

Välj ditt skydd med omsorg SSKOLAN Välj ditt skydd med omsorg ANDNINGSSKYDDSSKOLAN FRÅN 3M 21 INNEHÅLL Fyra regler..................................... 22 Föroreningar.................................... 23 Filterguide.......................................

Läs mer

Hygieniska gränsvärden Externremiss

Hygieniska gränsvärden Externremiss Hygieniska gränsvärden Externremiss Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om hygieniska gränsvärden Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande,

Läs mer

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 11 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post:

Läs mer

Använder du rätt skyddshandskar?

Använder du rätt skyddshandskar? Använder du rätt skyddshandskar? Innehåll 3 Huden har en stor yta 4 Regler 5 Standarder för skyddshandskar mot kemikalier 6 Farosymboler och riskfraser 8 Att välja rätt kemikalieskyddshandske 9 Permeation,

Läs mer

SJÖA TSV. Serie A Utkom från trycket den 15 juli 1976 Nr 21 1976. Nr 21 Sjöfartsverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden på fartyg

SJÖA TSV. Serie A Utkom från trycket den 15 juli 1976 Nr 21 1976. Nr 21 Sjöfartsverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden på fartyg ,C/5 jc ~ 47 -y / / SJÖA TSV MEDDELAND N Serie A Utkom från trycket den 15 juli 1976 Nr 21 1976 Nr 21 Sjöfartsverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden på fartyg SF11 1.2.2.1 Q utjärdad den 2 juni

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-renhållnings avdelningen Riktvärdeslista. I broschyren "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter" finns de vanligast

Läs mer

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig.

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. 10:1 Förkortningar för gummimaterial NR = Naturgummi och srytenbutadiengummi NBR = Nitrilgummi CR = Kloroprengummi EPDM = Eten-propengummi IIR = Butylgummi Q = Silikongummi FPM = Flourgummi U = Polyuretangummi

Läs mer

Analyslaboratoriet Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro Prislista år 2009

Analyslaboratoriet Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro Prislista år 2009 Analyslaboratoriet Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro Prislista år 2009 Vi analyserar arbetsmiljöprover från industriell verksamhet och inomhusmiljöer som skolor, daghem och boendemiljö. Sedan

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets författningssamling Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-68-1

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Miljöfakta. 1. Plastdetaljer i produkt. 2. Elektronik och lödningar

Miljöfakta. 1. Plastdetaljer i produkt. 2. Elektronik och lödningar Miljöfakta ABB Automation Technology Products AB, Cewe, Bo 1005, 611 29 Nyköping Sign: Tel. 0155-295000 Fa 0155-288110 Org.nr. 556004-3548 Produkt: Elektroniska elmätare typ Wh, Delta, DELTA+, Mini, ODIN

Läs mer

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant Elastoseal EPDM Geomembran produkter Elastoseal T EPDM EPDM-duk i rullvara för prefabricering med värmekil till stora paneler. För prefabricerare och installatörer som tillverkar stora paneler. Elastoseal

Läs mer

AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden

AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets författningssamling Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Gränsvärden anges med olika enheter enligt nedanstående tabell.

Gränsvärden anges med olika enheter enligt nedanstående tabell. Bilaga 1 Gränsvärdeslistan Förklaringar till begrepp i listan Gränsvärden finns för olika typer av luftföroreningar och även för grupper av ämnen. För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till AB Previa Linda O Juhlin Järnvägsgatan 35 252 25 HELSINGBORG Faktura till AB Previa PAA04220 FE 533 105 69 STOCKHOLM RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2016:X Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Syfte...

Läs mer

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande

Remissyttrande från. För Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet Per Gustavsson, ordförande 2011-08-29 Till: Arbetsmiljoverket@av.se Remissyttrande från Sektionen för Arbets- och miljömedicin inom Svenska Läkaresällskapet, Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening, och Svensk Yrkes- och miljöhygienisk

Läs mer

Miljöfakta Blankett 030B Pulverlack

Miljöfakta Blankett 030B Pulverlack Miljöfakta Blankett 030B 2001-04-01Pulverlack 2003-04-04 Företag: Vmc elteknik AB Pulverlackerade, galvaniserade eller rostfria produkter. Detaljer av mässing, förtent mässing eller av återvinningsbar

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 27 i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015): 1 Förteckning över

Läs mer

Innehållsförteckning: Tekniska Data

Innehållsförteckning: Tekniska Data Innehållsförteckning: Tekniska Data Gängtabell sid 248 Materialspecifikation sid 249 Val av slang och kopplingsmaterial sid 250 Nyckelkoder sid 254 Maxtryck för slangnipplar sid 254 Åtdragningstabell sid

Läs mer

TECHNYL A 205F NATURAL. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

TECHNYL A 205F NATURAL. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget VARUINFORMATION Sid 1(5) Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverlod Artikelnummer: 5240-1015, 5240-1020 Leverantör: Telefon vid olycksfall: GasIQ AB Snickarevägen

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD KR-19 SH RMA P2/P3

VARUINFORMATIONSBLAD KR-19 SH RMA P2/P3 KR19 SH RMA P2/P3 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: KR19 SH RMA P2/P3 Användning/produkttyp: Lödtenn Leverantör: Venso Elektronik AB Ögärdesvägen 21 433 30 PARTILLE Tfn. 031340 02 50 Fax.

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning.

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning. Gäller för legeringar Sapa 6060 F22 och Sapa EN AW 6060, 6063, 6005, 6005A, 6082, gulkromaterad ytbehandling, med eller utan pulverlack. 1. Namnet på blandningen och företaget Produktnamn:, (legeringar

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) W&H Service Oil F1 MD 500

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) W&H Service Oil F1 MD 500 SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Leverantör: Smörjolja W&H Nordic AB Box 7037 Tillverkarvägen

Läs mer

Säkerhetsdatablad L-Ag20

Säkerhetsdatablad L-Ag20 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Produkttyp: Artikelnummer: Leverantör: Silverlod. LA20 Metall Svetsmaterial KB Vargmötesvägen 10 186 30 Vallentuna Tel 08-7686140

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 (H 33) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden REMISS Datum Vår beteckning Sid 2017-04-26 2016/048854 1 (1) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Karin Staaf, 010-730 91 65 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter om

Läs mer

KOMPLETTERINGSRAPPORT ScreenAir-Indoor

KOMPLETTERINGSRAPPORT ScreenAir-Indoor Provsvar till Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB AK-konsult Indoor Air AB Michael Nilsson Ingrid Johansson Folke Bernadottes väg 445 Box 135 256 57 RAMLÖSA 163 29 SPÅNGA KOMPLETTERINGSRAPPORT ScreenAir-Indoor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Kopparrörs härdighet i kontakt med olika kemiska ämnen

Kopparrörs härdighet i kontakt med olika kemiska ämnen 1(5) Kopparrörs härdighet i kontakt med olika kemiska ämnen Koppar är välkänt som ett pålitligt och långlivat rörmaterial med erfarenhetsmässigt mycket goda egenskaper. Användandet av kopparrör är inte

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000..

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; beslutade den 2 april

Läs mer

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:17 HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR (Ändringar införda t.o.m. 16 november 2010) HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Landstinget Norrbotten Mats Smeds Företagshälsan Smedjegatan 17B 972 33 LULEÅ RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Sida 1 av 5. Farliga ämnen CAS-Nummer / EG-nummer Ämnen Halt % Farosymbol; R-fraser 64742-82-1 265-185-4 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung¹

Sida 1 av 5. Farliga ämnen CAS-Nummer / EG-nummer Ämnen Halt % Farosymbol; R-fraser 64742-82-1 265-185-4 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung¹ Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn ISOGUARD PANSAR ALUMINIUM Täckfärg Tillverkare/Leverantör Tillverkare Leverantör Företagsnamn Bigner & Co AB Introteknik AB

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

AKTA HÄNDERNA. Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

AKTA HÄNDERNA. Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier AKTA HÄNDERNA Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier! Att arbeta med farliga kemiska ämnen är riskfyllt. För att åstadkomma en säker arbetsmiljö gäller

Läs mer

Farligt avfall. Vi står redo att hjälpa dig. Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600

Farligt avfall. Vi står redo att hjälpa dig. Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600 Vi står redo att hjälpa dig Farligt avfall Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600 Så sorterar, märker och emballerar du farligt avfall. Nordgroup Waste Management AB

Läs mer

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Rutinerna omfattar laborativ forskning och undervisning inom

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Klottersanering Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen 14 232

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91 Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Elga Silverlod, flussmedelsbelagt Artikelnummer: 5255-2015, 5255-2020, 5255-5020 Leverantör: Telefon vid

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget VARUINFORMATION Sid 1(5) Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverlod, flussmedelsbelagt Artikelnummer: 5240-2015, 5240-2020 Leverantör: Telefon vid olycksfall: GasIQ

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / om

Läs mer

Modellering av hudupptag som underlag för sanering

Modellering av hudupptag som underlag för sanering Modellering av hudupptag som underlag för sanering Gunnar Johanson Professor, enhetschef Arbetsmiljötoxikologi Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Enheten för arbetsmiljötoxikologi Forskning

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:17 HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET 1(5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Tillverkare Import Telefonnummer vid nödsituationer Påsar för absorption av fukt i olika produkter,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.1 Produktbeskrivning

Säkerhetsdatablad. 1.1 Produktbeskrivning Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Hybran Plus G2 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) Nitram Oil

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) Nitram Oil SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tillbehör till dentalinstrument Leverantör / Importör

Läs mer

Några enkla organiska föreningar

Några enkla organiska föreningar Vätesulfid, eller svavelväte H 2 S Vätesulfid är svavelanalogen till vatten. Vätesulfid har helt andra egenskaper än vatten. Den är en illaluktande, giftig gas. Då levande material ruttnar bildas vätesulfid.

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06

Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06 Bilaga 9:1 (9) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 3 Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06 Händelseförlopp Räddningstjänst 2003-11-06 kl.02:15 till kl.19:00. Kommun Härryda. Ort Rävlanda. Objekt

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

F1 2-Takt Racing 2013-12-03. Säkerhetsdatablad

F1 2-Takt Racing 2013-12-03. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning F1 2-Takt Racing 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Anders Bolmstedt. Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet

Anders Bolmstedt. Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet Anders Bolmstedt Bedövningsmedel (Etocain) förväxlades med Konserveringsmedel (Kvicksilveroxicyanid) Fyra patienter dog. Detta gav upphov till Lex-Maria Kemiska hälsorisker Theophrastus Bombastus Philippus

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Teknisk information. Godkännanden från sidan 530. Syymbolförklaring från sidan 531. Material från sidan 533. Kemikaliebeständigheter från sidan 534

Teknisk information. Godkännanden från sidan 530. Syymbolförklaring från sidan 531. Material från sidan 533. Kemikaliebeständigheter från sidan 534 528 FS Teknisk information Godkännanden från sidan 530 Syymbolförklaring från sidan 531 Material från sidan 533 Kemikaliebeständigheter från sidan 534 Rabattgrupper från sidan 536 ndex från sidan 537 Numerisk

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Tätning av nockpannor.

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Tätning av nockpannor. Utfärdat: 2008-04-26 Versionsnummer: 5 Omarbetad: 2009-11-30 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Tätning av nockpannor. Leverantör: Monier Roofing AB,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Skadeteknikgruppen AB Ulf Gunnarsson Karlsbodavägen 9-11 168 67 BROMMA SVERIGE RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

Säkerhetsdatablad L-CuZn38Ni

Säkerhetsdatablad L-CuZn38Ni Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning/produkt: Mässingslod Artikelnummer: Leverantör: LCZN20 Metall Svetsmaterial KB Vargmötesvägen 10 186 30 Vallentuna

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Prov från kontor i Borgsala uttaget av Skade Utredare AB Fukt & Lukt Provplatsen kontor 101 och provet var märkt A. Provnummer hos anozona 07-XXX-001.

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Farliga ämnen CAS-Nummer / EG-nummer Ämnen Halt % Farosymbol; R-fraser 64742-82-1 265-185-4 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung¹

Farliga ämnen CAS-Nummer / EG-nummer Ämnen Halt % Farosymbol; R-fraser 64742-82-1 265-185-4 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung¹ Datum: 20101130 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn ISOGUARD PANSAR GRÅ Användningsområde: Rostskyddsfärg. Tillverkare/Leverantör Leverantör Företagsnamn Introteknik

Läs mer

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Bilaga 2:1 (5) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 2 Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Händelseförlopp Räddningstjänst 2002-04-29 kl 22.15 2002-05-01 kl 13.32 Kommun Stockholm

Läs mer

8001-26-1 232-278-6 Torkande olja (linolja) < 10 % - - 1333-86-4 215-609-9 Kimrök 1-5 % - -

8001-26-1 232-278-6 Torkande olja (linolja) < 10 % - - 1333-86-4 215-609-9 Kimrök 1-5 % - - Sida 1 av 5 VARUINFORMATION 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Produktkod Tillverkare/Leverantör Företagsnamn ISOTROL SVART GRUND Introteknik AB Adress Lejonvägen 28 Postnummer och ort 181

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 305 Användningsområde: Bilvax Leverantör: SMARTAB HI-TECH CHEMICALS AB Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala Kontaktperson: Jonny

Läs mer