MONTAGE- OCH SKÖTSELINSTRUKTION FÖR MIRAGE 730 LÄSA NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN GRILL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTAGE- OCH SKÖTSELINSTRUKTION FÖR MIRAGE 730 LÄSA NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN GRILL"

Transkript

1 Napoleon M730RSBI MONTAGE- OCH SKÖTSELINSTRUKTION FÖR MIRAGE 730 LÄSA NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN GRILL TILLVERKARE: NAPOLEO N APPLIANCE CORPORATION., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705) FAX: (705) WEB SITE: Spara denna manual för kommande behov N JAN 28/08 Generalagent i Sverige Scandinavisk Spismiljö AB Ekslingan1, Väla Norra Helsingborg Tel Fa

2 Försök inte tända grillen innan du läst avsnittet i denna manual om upptändning. VARNING Förvara inte eller använd bensin eller andra lättantändliga vätskor in närheten av grillen. En gasoltub som inte är ansluten för användning får inte förvaras i närheten av grillen. Om inte anvisningarna i denna manual följs eakt kan en eld eller eplosion uppstå med skada på egendom eller person som följd. FARA OM DET BÖRJAR LUKTA GAS: - Stäng av gasen till grillen - Släck ev. öppen eld - Öppna locket - Om lukten kvarstår, avlägsna dig från grillen och kontakta brandkåren. FÖRSIKTIGHET Under uppackning och hopmontering rekommenderar vi att du använder handskar och skyddsglasögon som skydd. Även om vi anstränger oss för att göra hopmonteringen så problemfri som möjligt går det inte att undvika att vissa plåtdetaljer och hörn kan vara vassa och orsaka skada om man är oförsiktig. Denna produkt är inte avsedd att installeras i husbil eller båt Denna gasolgrill får endast användas utomhus i ett välventilerat utrymme och får inte användas inne i en byggnad, garage eller annat slutet utrymme. Håll elsladdar och bränsleslangar borta från alla heta ytor. Kontrollera bränsleslangen före varje användning. Om det finns misstanke om slitage eller att bränlseslangen är nött eller sprucken måste den bytas ut. Använd endast original delar eller delar som rekommenderas av tillverkaren. När gasoltuben är ansluten till grillen måste grillen och tuben förvaras utomhus i ett välventilerat utrymme. Placera inte grillen i ett blåsigt läge. Kraftig vind kan påverka grillningen och funktionen av grillen negativt. Vuna och speciellt barn bör vara uppmärksamma på SÄKERHETSFÖRESKRIFTER faran av höga yttemperaturer. Små barn ska övervakas i närheten av grillen. Under inga omständigheter får grillen modifieras. Gasolen till grillen måste stängas av när grillen inte används. Om grillen ska förvaras inomhus måste gasoltuben kopplas bort och förvaras på ett säkert sätt utom räckhåll för barn. Följ de bestämmelser som gäller för förvaring av gasoltuber. Locket på grillen ska vara stängd under uppvärmningen av grillen. Använd inte förvaringsutrymmet i grillen till att förvara tändare, tändstickor eller tändfarligt material. Denna gasolgrill är avsedd enbart för utomhusbruk. 2

3 NAPOLEON gasolgrillar är tillverkade enligt ISO NAPOLEON produkter är designade med enbart de bästa material och komponenter och är hopmonterade av skickligt yrkesfolk. Brännare och ventiler är monterade, inspekterade och läckage testade och proveldade i en kvalitets kontroll innan packning och leverans för att du som konsument ska vara säker på att du får den kvalitetsprodukt du kan förvänta dig från NAPOLEON. NAPOLEON GASOLGRILL PRESIDENT S LIMITED LIFETIME WARRANTY NAPOLEON garanterar följande när det gäller material och tillverkning avseende fel eller defekter på din gasolgrill för så lång tid som du äger denna grill. Detta täcks; gjutna aluminium detaljer, rostfria brännare, grillgaller i rostfritt stål, sidohyllor i rostfritt stål, LUXIDIO ändskydd för sidohyllor, hjul, knoppar, porslinsemaljerade lock och lock i rostfritt stål. Gällande under följade villkor. Under de första tio (10) åren kommer defekta delar att ersättas utan kostnad av NAPOLEON med tillämpliga reservdelar. På grillar äldre än tio år förser NAPOLEON reservdelar till 50% kostnad av det gällande priset för reservdelar. Följande komponenter lämnas tre (3) års garanti på; droppskydd i rostfritt stål, keramisk infraröd brännare (utom nätet), tändare (utom batterier), temperatur mätare, mässing ventiler. Följande komponenter lämnas ett (1) års garanti på; regulatorer, ställbara hjul, rostfritt varmhållningsgaller, slangar och anslutningar, fästanordningar och tillbehör. NAPOLEON kan inte hållas ansvarig för några transportkostnader, arbetskostnader eller kostnader i samband med eport. VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR NAPOLEON garanterar sina produkter för tillverkningsfel enbart mot den första ägaren (dvs individ eller juridisk person (registrerad kund) vars namn är registrerat på NAPOLEON garanti kort), förutsett att köpet är gjort genom en auktoriserad återförsäljare av NAPOLEON och uppfyller följande villkor och bestämmelser: Denna fabriksgaranti får inte överlåtas och får inte under några omständigheter förlängas av någon av våra representanter. Installationen måste vara gjord i enlighet med den instruktion som medföljer denna produkt och de bestämmelser som gäller lokalt och nationellt för denna typ av produkter. Garantin gäller inte skador orsakade av felanvändning, brist på underhåll, eld orsakad av fett, skadlig miljö, olycka, ändringar, våld eller försummelse eller montering av delar från andra tillverkare kommer att upphäva garantin. Vidare täcker inte garantin skrapmärken, bucklor, färg finish, korrosion eller missfärgning pga hetta, slipande eller kemiska rengöringsmedel, frakt av porslinsemaljerade detaljer, ej heller komponenter använda för att installera gasolgrillen. Skulle en del, som täcks av garantin, försämras så att den upphör att fungera kommer den att ersättas. Enbart under det första året täcker garantin materialfel eller tillverkningsfel under förutsättning att produkten har använts i enlighet med denna manual och under normala omständigheter. Efter detta första år, med hänvisning till President s Limited Lifetime Warranty, kommer NAPOLEON efter eget omdöme fullt ut infria sina skyldigheter i enlighet med denna garanti och ersätta original köparen i enlighet med gällande återförsäljarpris för de delar som omfattas av garantin och är felaktiga. NAPOLEON ansvarar inte för några arbetskostnader eller eller andra utgifter relaterade till utbytet av garantidel, dylika kostnader täcks inte av garantin. Trots de villkor som denna garanti innehåller är NAPOLEONS ansvar under denna garanti definierad enligt ovan och kan inte under några förhållanden förlängas pga någon tillfällig eller indirekt skada. Denna garanti beskriver NAPOLEONS skyldigheter och ansvar med avseende på NAPOLEON gasolgrillar och andra garantier yttryckta eller implimenterade med denna produkt, dess beståndsdelar eller tillbehör är undantagna. NAPOLEON tar inte på sig, eller auktoriserar någon tredje part att ta på sig, något annat ansvar i förening med försäljning av denna produkt. NAPOLEON tar inte ansvar för; för hård eldning, att elden slocknar pga yttre omständigheter som stark vind eller otillräcklig ventilation. NAPOLEON tar inte på sig ansvar för skador på gasolgrillen orsakade av väder, hagel, tuff behandling, skadliga kemikalier eller rengöringsmedel. Vid åberopande av NAPOLEON garanti måste fakturan eller kvittot av köpet tillsammans med serienumret och modellnumret visas upp. Garantisedeln måste returneras inom 14 dagar för att registrera garantin eller också kan du registrera on-line på NAPOLEON reserverar sig för rätten att låta en representat inspektera en produkt eller del som reklamerats. NAPOLEON kan inte hållas ansvarig för några transportkostnader, arbetskostnader eller kostnader i samband med eport. 3

4 VIKTIGT GÄLLANDE HANTERING GÖR DETTA Läs hela manualen innan du börjar använda din gasolgrill Håll avstånd till brännbart material (410 mm bakåt och 180 mm i sidled). Etra avstånd rekommenderas nära tyg, gardin etc och stora paneler i glas. Läckage testa enheten innan du använder den första gången, med jämna mellanrum och varje gång du byter ut en gasenhet. Följ noggrant instruktionerna för hur du tänder grillen. Kontrollerna för brännarna måste vara avstängda när gasolen släpps på. Försäkra dig om att flamskyddsplåtarna (droppskydden) är korrekt ditlagda enligt instruktionerna, Hålen måste vara mot fronten av grillen. Gör regelbundet ren dropptråget och droppskyddet från fett för att undvika att fettet tar eld. Ta bort varmhållningsgallret innan du tänder bakre brännaren. (Den etrema hettan kan skada gallret). Inspektera regelbundet hylsor och ventiler på den infraröda brännaren efter spindelnät eller annat som kan blockera. Rengör noggrant om du hittar något som blockerar. GÖR INTE DETTA Dra inte gasolslangen under dropptråget - se till att tillräckligt avstånd hålls mellan enhetens undersida och slangen. Förvara inte tändare, tändstickor eller annat lättantändligt material i förvaringsskåpet på grillen. Ställ inte grillen under en oskyddad brännbar konstruktion. Du får inte ha huvudbrännaren på tillsammans med den bakre brännaren. Lämna inte grillen utan tillsyn när den är tänd. Tänd inte grillen när locket är stängt. Flytta inte på grillen när den är het eller tänd. Se till att inte vatten i form av regn, sprinkler etc kommer i kontakt med den varma keramiska brännaren. Den stora temperatur skillnaden kan orsaka att keramiken spricker. Använd inte vatten för att släcka uppflammande lågor. Använd inte högtryckstvätt för att rengöra någon del av grillen. GASOLTUB Använd enbart godkända gasoltuber, minimum storlek för gasol (propan) är 5 kg. Var försiktig med ventilen på gasoltuben. Anslut ingen gasoltub som inte uppfyller gällande standard. Alla tuber som är större än 7 kg får inte placeras under grillen i förvaringsutrymmet utan måste stå utanför på vänster sida under hyllan på jämnt underlag. Tuber mindre än 7 kg får placeras i förvaringsutrymmet på därför avsedd plats. Bara tuber som är anslutna till enheten får förvaras där, eller nära enheten. Reservtuber måste förvaras enligt gällande regler på ett säkert sätt och ej i närheten av enheten. Tuber får inte eponeras för etrem hetta eller direkt solljus. VIKTIGT: Se till att gasolslangen är ordentligt fastsatt så att ett tillräckligt avstånd till undersidan av enheten erhålls. Slang som kommer i kontakt med hög temperatur kan smälta och läcka vilket kan orsaka eldsvåda. ANSLUTNING AV GASOL: Se till att gasolslangen inte har några böjar. Ta bort skyddspluggen från gasoltuben. Sätt dit regulatorn på gasoltuben och dra åt. Läckage testa alla skarvar innan du använder grillen. Läckage testa enheten regelbundet och varje gång du ansluter en tub eller när en enhet i gasolsystemet byts ut. 4

5 GASOL SLANGAR Om inte slang och regulator ingår i leveransen får endast godkänt material användas som är avsett för detta ändamål. Anslut inte grillen till en permanet gasolanslutning. Se till att slangen inte kommer i kontakt med fett, annat hett droppande eller något het yta på enheten. Kontrollera slangen regelbundet. Om slangen på något sätt är skadad, torkad, smält etc måste den bytas ut innan grillen används igen. Rekommenderad längd på gasolslangen är 0,5 m. Slangen får inte vara längre än 1,5 m. Se till att inte slangen är böjd eller vriden. Byt ut slangen innan det datum som gäller för slangen. INSTRUKTIONER FÖR LÄCKAGETEST ANVÄND ALDRIG EN ÖPPEN LÅGA FÖR ATT TESTA LÄCKAGE LÄCKAGE TEST: Detta måste göras innan grillen används första gången, regelbundet och när någon gasenhet byts ut eller ersätts. Rökning är inte tillåtet när detta görs och allt som kan orsaka gnistbildning måste avlägsnas. Se läckage test diagram för områden som ska testas. 1. Stäng av alla reglage för brännare. Öppna ventilen på gasoltuben. 2. Stryk på en 50/50 blandning såpvatten på alla skarvar och anslutningar på regulator, slang, förgreningar och ventiler. 3. Bubblor indikerar ett läckage av gas. Täta genom att dra åt ventil eller anslutning där det läcker eller byt ut detaljen. 4. Om läckaget inte kan stoppas stäng av gasolen och koppla bort tuben från grillen. Använd inte grillen förrän felet är åtgärdat. 5. Stäng av gasoltillförseln. 5

6 TABELL FÖR TILLAGNING MED INFRAVÄRME TYP REGLAGE LÄGEN TILLAGNINSTID TIPS Stek ca 2,5 cm tjock Högt läge 2 min/sida Högt läge 2 min/sida därefter medium läge Högt läge 2 min/sida därefter medium läge 4 min - blodig 6 min - medium 8 min - välgrillad När du väljer ut kött för grillning, fråga efter kött som har insprängt fett (marmorerad). Köttet fungerar som en naturlig smaksättare och gör köttet saftigt och mört. Hamburgare ca 1,25 cm tjock Högt läge 2 min/sida Högt läge 2 min/sida därefter medium läge Högt läge 3 min/sida därefter medium läge 4 min - blodig 5 min - medium 6 min - välgrillad För olika smak, förbered hamburgare i olika tjocklek. För att ge en mer eotisk smak på köttet kan du tillsätta hickory kryddade trächips i röktråget (tillval). Kyckling delar Högt läge 2 min/sida medium-lågt läge min Skär upp låret lite på insidan så att kycklingdelen ligger plattare på grillen. Detta gör att köttet tillagas snabbare och jämnare. För att sätta ett eget signum på smaken kan du pröva med att tillsätta mesquite-kryddade trächips i röktråget (tillval). Fläskkotlett Medium 6 min/sida Ta bort onödigt fett. Välj tjockare kotletter för att få ett mörare kött. Revben Högt läge i 5 min lågt läge tills färdig 20 min/sida, vänd ofta Välj magra, tjocka revben. Grilla tills att köttet lätt lossnar från benen. Lamm kotletter Högt läge i 5 min medium läge till färdig 15 min/sida Ta bort onödigt fett. Välj etra tjocka kotletter för att få ett mörare kött. Varm korv Medium - låg 4-6 min Välj tjockare wienerkorv. Snitta i skinnet innan grillning. INFRAVÄRME De flesta människor är inte medvetna om att den värmekälla som vi alla kommer i kontakt med, solen, värmer jorden med i huvudsak infraröd energi. Infraröd energi är en form av elektro-magnetisk energi som har en våglängd som är lite större än den röda änden av det synliga ljuset, men mindre än radiovågor. Denna energi blev upptäckt på 1800-talet av Sir William Herschel som delade upp solljuset i sina delar genom en prisma. Han visade att den mesta värmen i strålen hamnade i ett spectra precis utanför den röda änden av spectrumet, där inget synligt ljus eisterar. Detta är infraröd energi. De flesta material tar gärna upp infraröd strålning i ett brett spectra av våglängder, vilket ger en ökad temperatur i materialet. Det är samma fenomen som gör att vi blir varma när vi utsätts för solens strålar. Solens infraröda strålar färdas genom rymdens vakum, genom vår atmosfär och träffar vår hud. Detta orsakar en aktivitet i molekylerna i vår hud vilket skapar en intern friktion som gör att vi känner oss varma. Mat som lagas över in infraröd värmekälla tillagas efter samma principer. Kol är det traditionella sättet av infraröd matlagning som vi är familjära med. De glödande briketterna ger en infraröd energi så att maten tillagas, med liten uttorkande effekt. Köttsaft och olja som droppar ner från maten i glödbädden förångas i rök som ger maten dess delikata grillade smak. Napoleons infraröda brännare fungerar på samma sätt. I varje brännare kommer portar med små lågor att få ytan på keramiken att glödgas. Denna glöd avger samma typ av infraröd hetta till maten, utan krånglet med grillkol. Den ger också en mer jämn och konstant hetta som är betydligt lättare att kontrollera än en traditionell glödbädd. För att snabbt få en grillyta och stänga in köttsaften kan brännaren sättas på högsta läge, men kan också sättas på låg värme för en långsam tillagning. Vi känner alla till hur svårt detta är på en traditionell grill med kol. En traditionell gasolgrill fungerar på ett annorlunda sätt. Luften runt brännaren värms upp enligt konvektionsprincipen, stiger upp runt maten som tillagas. Detta ger lägre grilltemperaturer som är idealiskt för tillagning av känsligare mat som fisk, skaldjur och grönsaker. Kontentan är att Napoleons infraröda brännare ger en perfekt grillyta för saftigare hamburgare, stekar och annat kött. Tillagningstider och tips kan du läsa mer om i särskild tabell. 6

7 INSTRUKTIONER FÖR UPPTÄNDNING ÖPPNA LOCKET Se till att reglagen till brännarna är avstängda innan du öppnar ventilen till gasoltuben VÄNSTER BRÄNNARE BAKRE BRÄNNARE VÄNSTER MITT- BRÄNNARE MITT- BRÄNNARE HÖGER MITT- BRÄNNARE SIDO- BRÄNNARE INFRARÖD BRÄNNARE Upptändning av huvudbrännare Upptändning av bakre brännare (rotiserie brännare) Upptändning av sidobrännare 1. Tryck ner och vrid valfritt reglage för huvudbrännare sakta till högsta läge. Då tänds pilotlågan som i sin tur tänder brännaren. När pilotlågan tänds, fortsätt att trycka ner reglaget tills att brännaren tänds, släpp därefter reglaget. 2. Om inte pilotlågan tänds ska reglaget omdelbart vridas tillbaka till OFF läge, repetera sedan steg 1 flera gånger. 3. Om pilotlågan och brännaren inte tänds inom 5 sekunder. Vrid reglaget till OFF läge och vänta 5 minuter så att överflödig gas hinner försvinna innan du försöker igen eller tänder med tändsticka. 1. Ta bort varmhållningsgallret 2. Tryck ner och vrid reglaget för rotiserie brännaren sakta till högsta läge. Då tänds pilotlågan som i sin tänder brännaren. När pilotlågan tänds, fortsätt att trycka ner reglaget tills att brännaren tänds, släpp därefter reglaget. 3. Om inte pilotlågan tänds ska reglaget omdelbart vridas tillbaka till OFF läge, repetera sedan steg 2 flera gånger. 4. Om pilotlågan och brännaren inte tänds inom 5 sekunder. Vrid reglaget till OFF läge och vänta 5 minuter så att överflödig gas hinner försvinna innan du försöker igen eller tänder med tändsticka. 1. Öppna locket till sidobrännaren 2. Tryck ner och vrid reglaget för sidobrännaren sakta till högsta läge. Då tänds pilotlågan som i sin tänder brännaren. 3. Om inte pilotlågan tänds ska reglaget omdelbart vridas tillbaka till OFF läge, repetera sedan steg 2 flera gånger. 4. Om pilotlågan och brännaren inte tänds inom 5 sekunder. Vrid reglaget till OFF läge och vänta 5 minuter så att överflödig gas hinner försvinna innan du försöker igen eller tänder med tändsticka. Om du tänder grillen med en tändsticka ska du använda den speciella hållare som följer med (se bild). Håll ner tändstickan under grillgaller och droppskydd och vrid önskat reglage till högsta läge. Gasolutrustningen är utrustad med en säkerhetsventil, om inte samtliga brännare är avstängda när gasen släpps på kommer det att bara bli små lågor. 7

8 INSTRUKTIONER FÖR TILLAGNING FÖRSTA GÅNGEN: När grillen tänds första gången kan en viss lukt uppstå. Detta är temporärt och helt normalt då en del färgrester och smörjmedel från tillverkningen bränns av. Detta försvinner av sig själv genom att köra huvudbrännaren på högsta läge i cirka 30 minuter. När man tillagar mycket magert kött som kycklingbröst eller magert fläskkött kan gallret oljas in före upphettning för att undvika att köttet fastnar. Tillagning av kött med högt fett innehåll kan orsaka uppflaming. Undvik detta genom att antingen ta bort en del fett eller reducera temperaturen och lämna locket öppet. Läs mer i Napoleons grillbok Your All Season Grill. ANVÄNDNING AV INFRARÖD BRÄNNARE: 1. Följ instruktionerna för hur man tänder den infraröda brännaren och låt den brinna på högsta läge i 5 min med locket stängt tills den keramiska brännaren glöder. 2. Placera maten på grillen och tillaga den enligt tabellen för grilltider. 3. Beroende på den personliga smaken kan du fortsätta att tillaga maten på hög, medel eller låg temperatur, eller flytta över maten från den infraröda brännaren och laga den färdig sakta med stängt lock med indirekt tillagning. Viktigt: Pga den intensiva hettan från den infraröda brännaren så kan maten brännas vid mycket snabbt. Grilla med öppet lock när du använder den infraröda brännaren på högsta läge. Den intensiva hettan garanterar rätt temperatur för en bra grillyta även om locket är öppet. Du har också bättre kontroll över maten så att den inte bränns vid. ANVÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE: För att få en bra grillyta (tillslutning av ytan) rekommenderar vi att grillen förvärms genom att alla huvud brännare sätts i högsta läge med locket stängt i cirka 15 minuter. Mat som ska tillagas kort, som fisk och grönsaker, kan tillagas med locket öppet. Tillagning med stängt lock ger en jämnare, högre temperatur vilket reducerar tillagningstiden och ger en jämnare tillagning av köttet. När man tillagar mycket magert kött som kycklingbröst eller magert fläskkött kan gallret oljas in före upphettning för att undvika att köttet fastnar. Tillagning av kött med högt fett innehåll kan orsaka uppflaming. Undvik detta genom att antingen ta bort en del fett eller reducera temperaturen och lämna locket öppet. Läs mer i Napoleons grillbok Your All Season Grill. Direkt tillagning: Placera det som ska tillagas direkt ovanför värmen. Denna metod används generellt för att snabbt tillsluta köttets yta och för mat som inte kräver lång tillagning - hamburgare, köttskivor, kyckling bitar, grönsaker etc. Ytan på köttet tillsluts först på hög värme för att innesluta köttsaft, sedan lagas det färdigt på lägre värme. Indirekt tillagning: Med en eller flera brännare igång placeras maten över en brännare som inte är igång. Värmen cirkulerar runt maten som tillagas sakta och jämnt. Denna tillagning kan liknas vid tillagning i en ugn och lämpar sig för större stekar, hel kyckling eller kalkon, men kan också vara lämplig till mat som tenderar att orsaka uppflamning. Denna metod med lägre temperatur och långsammare tillagning ger ett mörare resultat varje gång. ANVÄNDNING AV BAKRE BRÄNNARE: Ta bort varmhållningsgallret före användning. Grillgallret kan också tas bort om det kommer i vägen för rotisserie setet. Denna gasolgrill är utrustad med en bakre brännare på 4,7 kw. Brännaren är konstruerad för att användas tillsammans med det rotisserie setet som ingår. Se hur setet sätts samman i särskilt instruktion. För att använda balansvikten ska motorn till rotisseriet först tas bort. Placera spettet med köttet på hållarna i grillen. Köttet kommer naturligt att hamna med den tyngsta delen nedåt. Sätt fast balansvikten så att armen pekar uppåt. Dra vikten uppåt eller neråt för att balansera vikten och lås fast den. Sätt tillbaka motorn och börja grilla. Placera en tallrik under för att samla upp köttsaft att användas för att ösa köttet med eller till sås. Vid behov kan vätska för ösning behöva tillföras. För att få köttet riktigt saftigt ska den bakre brännaren användas på hög temperatur i början så att köttsaften stängs in, därefter reduceras värmen för att färdiglaga maten. Ha locket stängt för bästa resultat. Din stek eller fågel får en perfekt grillyta på utsidan och förblir saftig och mör på insidan. En kyckling på t e 1,5 kg tar cirka 1,5 timmar att blir färdig på medel eller hög temperatur. Läs mer i Your All Season Grill kokbok. ANVÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE: Sido-brännaren används för tillagning av såser, soppor etc. Grillen bör vara placerad så att sidobrännaren blir skyddad från vind, detta för att inte tillagningen ska påverkas av blåst. Pannans diameter bör vara 200 till 250 mm. Använd inte sidobrännaren till att fritera då oljan kan antändas och orsaka skada. 8

9 UNDERHÅLL / RENGÖRING Vi rekommenderar att denna grill noggrant inspekteras och servas regelbundet av en kvalificerad serviceperson. Se till att brännarna är avstängda innan rengöring. Undvik kontakt med heta ytor. Rengör grillen där rengöringsmedel inte skadar trädäck, uterum eller gräsmatta. Använd inte medel för ugnsrengöring till någon del av denna grill. Rengör inte grillgaller eller någon annan del av grillen i en självrengörande ugn. Barbecue sås och salt kan orsaka rost och snabbt försämra grillkomponenter om inte grillen rengörs regelbundet. GRILLGALLER OCH VÄRMEGALLER - Grillgaller och värmegaller rengörs bäst under grillens uppvärmning, använd en mjuk stålborste. Stålull kan användas för fastbrända rester som sitter hårdare. Rostfria grillgaller blir naturligt missfärgade genom den höga temperaturen. RENGÖRING AV GRILLENS INSIDA - Ta bort grillgallret. Använd en mjuk stålborste till att rengöra insidan av locket och gjutjärnsdelarna från löst sittande smuts. Rengör droppskyddet med en skrapa, ta bort aska med en mjuk stålborste. Ta bort droppskyddet och borsta bort skräp från brännaren. Borsta bort allt skräp från insidan av grillen ner i dropptråget. Se till att dropptråget placeras tillbaka korrekt (kontrollera med instruktionen). DROPPTRÅG - Drag ut dropptråget för rengöring. Det bör göras rent regelbundet (var 4-5 gång) för att undvika att fett byggs upp. Fett och köttsaft rinner ner i dropptråget i botten på grillen och samlas upp i en aluminium behållare (engångs) under dropptråget. För mycket fett kan orsaka brand. Täck inte dropptråget med folie eller sand då det förhindra fettet för att rinna ner. Tråget bör rengöras med en skrapa eller spackelspade och skräpet skrapas ner i aluminium behållaren. Behållaren bör bytas ut varannan eller var fjärde vecka, beroende på hur regelbundet grillen används. Nya behållare köper du via din återförsäljare. RENGÖRING AV GRILLENS UTSIDA - Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra någon målad, emaljerad eller rostfri del av grillen. Porslins emaljerade detaljer måste hanteras etra försiktigt. Ytan på emalj är glasliknade och krackelerar vid slag. Bättringsfärg finns hos återförsäljaren. Utsidan av grillen rengörs enklast om ytan är ljummen med varmt såpvatten. Rengör rostfria ytor med medel för detta eller med medel utan sliptillsats. Stryk alltid i riktning med hur plåten är borstad. Använd inte stålull, då den repar ytan. Rostfri plåt missfärgas alltid när den utsätts för hetta, vanligen till en guld- eller brunfärgad nyans. Denna missfärgning är normal och påverkar inte funktionen. Stäng av gasen och koppla bort den innan dessa enheter servas. Underhåll ska ske endast när grillen är kall för att undvika brännskador. Läckage test måste ske regelbundet eller när en komponent byts ut eller ersätts. GASOLSLANG - Kontrollera för sprickor, uttorkning eller brännskador. Är slangen på något sett skadad får grillen inte användas. Ersätt skadat gasolslang med godkänd slang från din återförsäljare eller gasinstallatör. BRÄNNARE - Gasolbrännaren är tillverkat i rostfritt stål av högsta kvalitet men kan trots detta få ytkorrosion. Använd en mässingborste att ta bort ytkorrosionen. Rengör hål i brännaren som kan vara blockerade med änden av ett gem. Var försiktig så att inte hålen vidgas. Spindlar och insekter attraheras av gaslukt. Brännaren är försedd med ett insektsnät vid luftinsläppet men det tar inte helt bort problemet med att insekter bygger bon inuti brännaren. Spindelnät eller bon orsakar att brännaren brinner med en ljus gul eller orange låga och kan även orsaka att det brinner i luftintaget (flashback) under kontrollpanelen. För att rengöra insidan av brännaren så måste den tas bort från grillen. Lossa skruven i mitten av brännaren. Lyft baksidan av brännaren uppåt för att lossa den. Använd en fleibel borste av mjukt material för att rengöra insidan av brännaren. Skaka ur ev löst skräp ur brännaren. Se till att insektsnätet är rengjort och sitter fast ordentligt. Kontrollera också att ventilens öppning är ren. Var försiktig så att inte öppningen vidgas. Sätt tillbaka brännaren. Kontrollera att ventilen sluter tätt mot brännaren. Skruva fast brännaren och montera tillbaka skyddet. SE UPP MED SPINDLAR VARNING När brännaren återmonteras efter rengöring är det mycket viktigt att ventilen ansluts till brännaren innan grillen tänds. Om inte ventilen är inne i brännaren kan en brand eller eplosion inträffa. 9

10 FELSÖKNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING Låg värme / Liten flamma fastän reglaget sätts på högsta läge Felaktig tändning Felaktig förvärmning Se till att tändningen av grillen följer manualen. Alla reglagen på grillen måste vara avstängda när gasoltuben ansluts. Släpp på gasen sakta så att trycket tillåts att jämnas ut. Följ tändnings instruktionerna. Förvärm grillen med huvudbrännaren på högsta läge i minuter. Upprepad uppflamning, ojämn värme Droppskydd felmonterat Felaktig förvärmning Fett- och askbeläggning på droppskydd och i dropptråg Droppskyddet skall vara installerad med hålen mot fronten och öppningarna i botten. Se instruktion. Förvärm grillen med båda huvudbrännarna på högsta läge i minuter. Rengör droppskydd och dropptråg ordentligt. Täck inte tråget med folie. Se rengörings instruktion. Brännare med gul låga tillsammans med gaslukt Kan bero på spindelnät eller annat skräp Ta bort brännaren och rengör den enligt särskilda instruktioner. Flammor släpper från brännaren tillsammans med gaslukt Luftinblandningen behöver justeras. Luftinblandningen är fabriksinställd och får endast justeras av fackman. Brummande regulator Brännare tänds inte av varandra Färg verkar flagna inuti lock eller huv Den infraröda brännaren flammar upp (brännaren ger ett plötsligt whoosh ljud ifrån sig under grillning, följt av ett kontinuerligt ljud som en blåslampa och glöden avtar) Normalt under heta dagar Hålen är igenpluggade i bakkant Fett har byggts upp på insidan. Keramiken är igentäppt av fett, hålen är tilltäppta Brännaren är överhettad pga otillräcklig ventilation (för mycket av grillytan är täckt av grillplåt eller panna). Keramiken är sprucken Läckande packning runt keramiken eller kan en svetsfog släppt Detta är helt normalt och beror på inre vibrationer i regulatorn. Det påverkar inte funktionen eller säkerheten. En brummande regulator ersätts inte. Rengör brännarhålen. Se instruktion för detta. Detta är ingen defekt. Ytan på insidan av locket eller huven är av porslin och flagnar inte. Flagorna kommer från fett som stelnat och faller ner i grillen som färg flagor. Detta undviks genom regelbunden rengöring. Se instruktioner för detta. Stäng av brännaren och låt den svalna i minst 2 minuter. Tänd brännaren igen och låt den brinna på högsta läge i minst 5 minuter eller tills keramiken glöder jämnt igen Se till att inte mer än 75% av grillytan är täckt. Stäng av brännaren och låt den svalna i minst 2 minuter, tänd igen. Låt brännaren svalna och kontrollera noggrant efter sprickor. Om keramiken har spruckit kan du beställa en ny hos din återförsäljare. Kontakta din åteförsäljare för beställning av ny brännare. 10

11 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR - GARANTI Kontrollera noggrant enligt denna manual att problemet inte går att lösa innan du kontaktar din återförsäljare för en reklamation. Vid en reklamation måste följande bifogas: 1. Modell och serienummer på enheten 2. Delens nummer och beskrivning 3. En eakt beskrivning av problemet ( trasig är inte tillräckligt) 4. Kopia på köpehandlingen I vissa fall kan vi behöva ha in delen för kontroll tillsammans med följande underlag, innan vi godkänner en reklamation: 1. Modell och serienummer på enheten 2. En eakt beskrivning av problemet ( trasig är inte tillräckligt) 3. Kopia på köpehandlingen 4. Reklamationsnummer som du får vid reklamationen Innan du reklamerar din produkt eller del som inte fungerar vill vi uppmärksamma dig på att följande inte täcks av garantin: - transportkostnader eller andra kostnader som tullavgifter etc (om vi måste skicka delen till fabriken i Canada) - arbetskostnader i samband med demontering eller montering av del - kostnader för telefon konsultation - missfärgning av rostfria detaljer - fel beroende på felaktig hantering eller misskötsel, eller användning av felaktigt rengöringsmedel som ungsrengöring BEHÅLL KVITTOT SOM BEVIS PÅ DITT KÖP 11

12 MONTERINGSANVISNING Under uppackning och hopmontering rekommenderar vi att du använder handskar och skyddsglasögon som skydd. Även om vi anstränger oss för att göra hopmonteringen så problemfri som möjligt går det inte att undvika att vissa plåtdetaljer och hörn kan vara vassa och orsaka skada om man är oförsiktig. ALLMÄNNA RÅD 1. Packa upp alla detaljer ur kartongen och kontrollera mot packningslistan att samtliga detaljer finns med. 2. Släng inget packningsmaterial förrän grillen är hopmonterad och testad till din belåtenhet. 3. Montera grillen där den ska användas, lägg ut smådetaljer på en pappskiva eller motsvarande så att inga detaljer försvinner. 4. De flesta rostfria detaljerna är försedda med en skyddsfilm som måste avlägsnas. 5. Följ noggrant anvisningen i den följd som visas i denna manual. 6. Det krävs två personer för att lyfta grillen på plats på underredet. VERKTYG (verktyg ingår ej) 3/8 (10mm) Skiftnyckel, eller hylsnyckel 3/8 7/16 Skiftnyckel, eller hylsnyckel 7/16 Spår- och stjärnskruvmejsel Hammare Fraktskador skall omedelbart anmälas till fraktbolaget. Om du har några frågor kring monteringen eller om något saknas skall du kontakta din återförsäljare. 12

13 2 N MAGNET FÄSTE 1 MAGNET FÄSTE Tryck dit magnetera i öppningarna med snäppfästet. 16 X 16 X 7/16 3/8 N (1/4-20 X 3/8 ) N (1/4-20) 2 Hjul Fäst (4) hjul med (4) 1/4-20 X 3/8 skruvar och (4) 1/4-20 låsmuttrar för varje hjul. Fäst konsoller enligt bild på hjulen i fronten. Dra åt ordentligt. Ej vridbara hjul vänster sida 13

14 ENBART GASOL 3 Installation av stödring för gasoltub Tryck dit ringen i öppningarna, böj tabbarna på baksidan för att fästa ringen. 4 X N (#14 X 1/2") 3/8 4 Höger och vänster sida på underskåp Se till att öppningarna i sidoplåtarna är uppåt. Skruva fast sidoplåtarna i bottenstycket med fyra skruv. 14

15 6 X N (#14 X 1/2") 3/8 5 Montering av bakre panelen Passa in den bakre panelen mellan sidoplåtarna, se till att det stora hålet hamnar i nedre högra hörnet enligt bild. Fäst med tre skruv i vardera änden. 6 Kryddhylla / Stag för gasoltub Häkta dit kryddhyllan enligt bild. Stagetför gasoltuben ska passa in i avsedda fästen i bakkant, när inte staget inte används ska det hänga platt mot bakre panelen. ENBART GASOL 15

16 4 X N (#14 X 1/2") 3/8 7 Montering utdragslådor Placera utdragslådorna i botten av underskåpet och fäst i hål enligt bild, använd (4) #14 X 1/2 skruv. 16

17 8 X N (#14 X 1/2") 2 N MAGNET FÄSTE 3/8 8 Montering av frontpanel Använd fyra skruv för att fästa frontpanelen mot överdelen av sidorplåtarna. Det underlättar monteringen om du väntar med att dra åt tills alla skruvar är ditsatta. Sätt dit fästena för magneterna med två skruv för varje fäste och snäpp dit magneterna. 2 X N (#14 X 1/2") ENBART GASOL 3/8 9 Montering av värmesköld Fäst värmeskölden ovanför staget till gasoltuben. Ena änden fästes under kanten på den bakre panelen och den andra änden under frontpanelen. 17

18 6 N (1/4-20 3/8 ) 3/8 10 MOTERING AV ÖVERDE ENBART GASOL - Börja med att ta bort bandet som håller regulatorn på plats under kontrollpanelen (kan skilja sig för grillar levererade i Sverige). Detta underlättar den fortsatta monteringen. Se till att regulatorn hamnar i öppningen mellan värmeskölden och höger sida av underskåpet. Lyft grillöverdelen på plats på underskåpet och passa in hålen mot varandra. Fäst från insidan med fyra skruv, två på var sida. Installera batterihållaren under ventilationshålen på vänster sida (fig 2) med medföljande magnetfäste. Under kontrollpanelen sitter en sladd till belysningen av reglagen, anslut den till batterihållaren. Montera konsollen för rotisseriet på vänster sida av grillen enligt fig. 3. DET KRÄVS TVÅ PERSONER FÖR ATT LYFTA ÖVERDELEN PÅ PLATS 18

19 10 N (1/4-20 3/8") 3/8 11 Montering av ändstycken på sido- hylla/ -brännare Ta bort skyddsfilmen. Montera enligt anvisningen med fem skruv. Bänd ut fästena enligt bild med en skruvmejsel och fäst med skruv mot ändstycket. 4 X N (1/4-20 5/8") 4 X N (1 1/16 isolerbricka) 3/8 12 Montering av sidohylla Sätt i fyra skruvar med isolerbricka i de gängade hålen i sidan på grillen utan att dra åt. Haka på sidohylla på skruvarna och dra åt. 19

20 4 X N (1/4-20 X 5/8") 1 X N X N (1 1/16 isolerbricka) 3/8 13 Montering av sidobrännare Fäst fyra skruv med isolerbricka i de gängade hålen i sidan av grillen, dra inte åt. Haka på den hopmonterade sidobrännaren och dra åt. Fäst anslutningsslangen från förgreningsröret till sidorbrännaren. Passa in slangen i öppning och lås med låssprinten (N ). Anslut sladden till elektroden på sidobrännaren. 20

21 21

22 8 N SKRUVSKYDD 16 Skruvskydd Sätt på skydden på skruvarna på insidan av bottenskåpet, både uppe och nere. 6 N DÖRR BUSSNING 17 4 N MAGNET FÄSTE Montering av bussning och magnetfäste Sätt i bussningar i hålen för infästning av dörrar både i sidoskåp och underskåp, både uppe och nere. Tryck dit magnet fästena i öppningarna. BUSSNING 3/8 22

23 4 N (1/4-20 X 3/8") 4 X N (1/4 LÅSBRICKA) 3/8 18 Montering av dörrar i underskåp Montera handtagen med (2) 1/4-20 3/8 skruvar och (2) 1/ 4 brickor per dörr (fig 1). Sätt i aeln genom hålet i toppen av dörren och passa in det i hålet i undersidan av frontpanelen (fig 2). När den är på plats där uppe skall aeln passa in i bussningen i nederkant (fig 3). 22 1/2 23

24 4 N (1/4-20 X 3/8") 4 X N (1/4 LÅSBRICKA) 3/8 19 Montering av sidodörrar Montera handtagen med (2) 1/4-20 3/8 skruvar och (2) 1/ 4 brickor per dörr (fig 1). Sätt i aeln genom hålet i toppen av dörren och passa in det i hålet i undersidan av frontpanelen (fig 2). När den är på plats där uppe skall aeln passa in i bussningen i nederkant (fig 3)

25 3 X N X N X N Droppskydd - grillgaller - varmhållningsgaller Lägg dit droppskydden över varje brännare, se till att öppningarna är nedåt så att avrinning kan ske. Vila varmhållningsgallret på hållarna på insidan huven. Lägg till sist dit grillgallren på hållarna i fram- och bakkant över droppskydden. Postion grills and warming rack into base as shown. Rest warming rack on brackets inside hood and grills on front and back lip of base. 21 Montering av rotisserie 25

26 22 Montering av hållare för aluminiumtråg Tryck dit hållaren i de två hål som sitter i överkant på bakstycket. Placera aluminiumformen i hållaren. 23 Dropptråg Skjut in dropptråget under grillen i spåren. 26

27 ENBART GASOL - KORREKT ANSLUTNING AV GASOLSLANG Regulatorn skall komma ner mellan värmeskölden och sidan av underskåpet. Fäst slangen i sidan av underskåpet med låsbandet ENBART GASOL - FELAKTIG MONTERING AV GASOLSLANG VARNING - BRANDRISK Regulatorn måste monteras så att ingen del av gasolslangen har kontakt med undersidan av grillen eller dropptråget. Det finns stor risk för brand om denna anvisning inte följs. 27

28 ENBART NATURGAS - KORREKT ANSLUTNING 1N X 3/4 FÄST SLANGEN I SIDAN MED HJÄLP AV MEDFÖLJANDE LÅSBAND SÄTT DIT BUSSNINGEN I HÅLET I BAKSTYCKET INSTALLATIONEN MÅSTE GÖRAS AV EN FACKMAN. ANVÄND INTE RÖRTEJP ELLER TÄTNINGSMASSA PÅ DENNA ANSLUTNING. 28

29 ENBART NATURGAS - FELAKTIG MONTERING AV GASSLANG VARNING - BRANDRISK Dra inte slangen under dropptråget. Dra inte slangen över toppen på bakstycket Se till att slangen inte kommer i kontakt med heta ytor, detta kan orsaka att slangen smälter och gas kan läcka ut och förorsaka brand. 29

30 INSTRUKTIONER FÖR LÄCKAGE TEST VARNING Använd aldrig öppen låga att testa gasläckage med. Försäkra dig om att det inte finns gnistor eller öppna flammor i det område där du testar. Det kan orsaka eplosion eller brand och allvarligt skada egendom och person. LÄCKAGE TEST: Detta måste göras innan första användning, regelbundet och när någon gaskomponent bytts ut eller ersatts. Rök inte när du utför denna test och avlägsna allt som kan orsaka gnistor. Se diagram för områden att test. 1. Sätt alla reglage på OFF. Släpp på gasen. 2. Blanda till en 50/50 blandning såpvatten och pensla på alla skarvar och anslutningar mot regulatorn, slang, ventiler och förgreningsrör. 3. Om det uppstår bubblor indikerar det ett läckage. Dra åt anslutningen eller ersätt med en ny om det inte fungerar, vänd dig till din återfösäljare och beställ ny. 4. Om läckaget inte går att stoppa, stäng av gasen. Koppla bort gasen och kontakta återförsäljaren eller en fackman för inspektion. Använd inte grillen förrän detta är åtgärdat. 5. Stäng av gastillförseln. VID FÖLJANDE TILLFÄLLEN MÅSTE EN LÄCKAGETEST GENOMFÖRAS: FÖRE ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN, ÄVEN OM DEN VAR FÖRMONTERAD. MINST EN GÅNG PER ÅR. VARJE GÅNG EN GASKOMPONENT HAR ERSATTS. DICHTUNGSKITT 30

31 DETALJLISTA NR Art.nr Detalj N K gjuten del lock vänster sida / left side lid casting 2 N NAPOLEON logo W fjäder fäste för loggo / logo spring clips 4 N svart silikon dämpare för lock / black s ilic one lid bumper 5 N temperaturmätare / temperature gauge 6 N ram för temperaturmätare / temperature gauge bez el 7 N rostfri innerdel lock / s tainles s s teel lid ins ert 8 N värmesköld lock / heat shield lid 9 N handtag till lock / lid handle 10 N K gjuten del lock höger sida / right side lid casting 11 N ael lock / lid pivot screw 12 N huv / hood assembly 13 N #8 1/2" skruv/screw 14 N /4-20 3/8" skruv/screw 15 N /4" låsbricka / lockwasher 16 N varmhållningsgaller / warming rack 17 N grillgaller - rostfritt / cooking grids - s tainles s rod 18 N droppskydd / sear plate 19 N sidohylla höger - rostfri / s tainles s s teel s ide s helf - right 20 N LUXIDIO sidoskydd för sidohylla, höger / LUXIDIO s ide s helf end cap, right 21 N #14 1/2" skruv/screw 21a N /4-20 5/8" skruv/screw 22 N sidohylla vänster- rostfri / s tainles s s teel s ide s helf - left 23 N LUXIDIO sidoskydd för sidohylla, vänster / LUXIDIO s ide s helf end cap, left 24 N K platta för sidobrännare / side burner plate 25 N sidobränare / side burner 26 N lock sidobrännare / side burner lid 27 N galler sidobrännare / side burner grate 28 N ael för lock till sidobrännare / s ide burner lid pivot rod 29 N huvudbrännare / main burner 30 N hållare för förgreningsrör till huvudbrännare / main burner c ros s light bracket 31 N rotisserie set/ rotisserie mount 32 N stomme / base 33 N dropptråg / drip pan 34 N hållare för fettuppsamlare / grease tray holder fettuppsamlare i aluminium, 5 st / replac ement greas e trays (5 pieces ) 36 N P bakpanel / back cover 37 N kontroll panel / control panel 38 N reglage / control knob 39 N ram för reglare / control knob bezel 40 N outlet regulator p N snabbkoppling gasolslang / 10ft n/g hos e c /w quick dis connect n 41 N förgreningsrör c/w ventiler / manifold as s embly c /w valves p N förgreningsrör c/w ventiler / manifold as s embly c /w valves n 42 N förgreningsrör flerör / manifold fle c onnector 43 N universalkoppling / union fitting 3/8" - 3/8" 44 N ventil huvudbrännare c/w #56 öppning / main burner valve c/w #56 orific e p N ventil huvudbrännare c/w #52 öppning / main burner valve c/w #52 orific e n 45 N ventil sidobrännare / side burner valve p N ventil sidobrännare / side burner valve n N sidobrännare c/w #62 öppning / s ide burner orific e #62 p N sidobrännare c/w #54 öppning / s ide burner orific e #54 n N sidobrännare anslutningsrör / s ide burner s upply tube - standard p - enbart gasol n - enbart naturgas ac - tillbehör 31

32 DETALJLISTA NR ART.NR DETALJ N ventil bakre brännare / rear burner valve p N ventil bakre brännare / rear burner valve n 47 N P sidopanel underskåp vänster/höger / left / right s ide panel cabinet enclos ure 48 N ael till dörr / door pivot rod 49 N dörr underskåp / cart door assembly 50 N dörr handtag / door handle 51 N skruvar till dörr handtag / door handle s crew s 52 N P botten hylla / bottom shelf 53 N frontpanel underskåp / front cabinet s upport 54 N P bakre panel underskåp / rear cart panel 55 N P värmesköld / heat shield p 56 N snäppbussning/ snap bushing 57 N dörr bussning / door bushings 58 N P stödring gasoltub / tank ring support p 59 N magnet fäste / magnetic catch N packpåse / main as s embly baggie 61 N ledning ledljus / wiring harness led 62 N batteri hållare / battery pack W batteri AA / battery "AA' 64 N isolerbricka / insulated washer N bussning / bushing 7/8" 66 N fäste gasolslang / hose retainer clip 67 N fäste gasoltub / propane tank clip p 68 N vridbart hjul / revolving caster 69 N låsmutter / locking nut 1/ N infraröd huvudbrännare / infra red main burner 71 N fäste infraröd brännare / s upport bracket infra red burner 72 N N infraröd bakre brännare / infra red rear burner n N P infraröd bakre brännare / infra red rear burner p N öppning bakre brännare #51 / rear burner orifice #51 n N öppning bakre brännare #1.15 mm / rear burner orifice #1.15mm p N anslutningsrör bakre brännare / rear burner s upply tube 74 N elektrod bakre brännare c/w pilotlåga / rear burner electrode c/w pilot 75 N skydd för elektrod bakre brännare / rear burner electrode cover N skruv till skydd för elektrod bakre brännare / rear burner electrode cover s crew N mellandel till skydd för elektrod bakre brännare / rear burner electrode cover s pacer 76 N skydd infraröd bakre brännare / infra red rear burner cover 77 N stomme mittskåp / housing draw er N N lådskenor / draw er slides lådor / draw er assembly 78 N P vänster/höger sidoskåp sida / left/right s ide panel s ide enclos ure 79 N P topp/botten för sidoskåp A / top/bottom panel s ide enclos ure "A " 80 N P topp/botten för sidoskåp B / top/bottom panel s ide enclos ure "B" 81 N dörr sidoskåp / enclos ure door as s embly 82 N ael för dörr sidorskåp / pivot rod door enclos ure 83 N täckplåt hjul /stabilizer brackets 84 N kryddkorg / condiment basket 85 N ej vridbart hjul / non revolving cas ter N rotiserie set / rotisserie kit N rotiserie spett / rotisserie spit vinyl överdrag / vinyl cover ac rostfritt grillgaller / s tainles s s teel griddle ac träkolstråg / charcoal tray ac - standard p - enbart gasol n - enbart naturgas ac - tillbehör 32

33 a a SPRÄNGSKISS 33

NAPOLEON APPLIANCE CORP., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705)726-4278 FAX: (705)725-2564 EMAIL:

NAPOLEON APPLIANCE CORP., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705)726-4278 FAX: (705)725-2564 EMAIL: Napoleon UD405RSB/US405RSBI 2009 057 SERIE NUMMER / UD405RSB/US405RSBI TILLVERKAD AV / NAPOLEON APPLIANCE CORP., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705)726-4278 FAX: (705)725-2564

Läs mer

APPLIANCE CORP., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705)726-4278 FAX: (705)725-2564 EMAIL:

APPLIANCE CORP., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705)726-4278 FAX: (705)725-2564 EMAIL: SERIENR# Napoleon PT750RSBI 2009 042 PT750RSBI Tillverkad av: NAPOLEON APPLIANCE CORP., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705)726-4278 FAX: (705)725-2564 EMAIL: care@nac.on.ca WEB

Läs mer

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill Spara denna manual för kommande behov Generalagent i Sverige Scandinavisk Spismiljö AB Ekslingan1, Väla Norra 254 67 Helsingborg Tel 042-12 69 50 Fax 042-12 69 40 www.spismiljo.se Generella säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. Viktigt: Den här bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner och information om säker användning av produkten. Bekanta dig med instruktionerna,

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

12237 SWE 12/03bt Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12237 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Läs bruksanvisningen och bekanta dig med funktionerna innan du börjar använda grillen. Förvara bruksanvisningen för

Läs mer

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN VARBERG! Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill VARBERG - GG291499 NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN! VARNING: Tända inte grillen innan du har läst avsnittet om

Läs mer

BORDSKLOTGRILL BG380

BORDSKLOTGRILL BG380 BORDSKLOTGRILL BG380 HN 3569 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen, säkerhetsföreskrifterna och varningarna noggrant innan grillen används. Grillen får endast användas utomhus! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Gasolgrill Masterline med 4 brännare

Gasolgrill Masterline med 4 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Masterline med 4 brännare Artikelnummer 62351216 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 12721se 30/09-11tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL Artikelnummer G06-88 Läs igenom denna instruktionsbok innan du använder din grill för första gången. Före varje användning bör du kontrollera att grillen är

Läs mer

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten. STANLEY DELUXE IPX4 Stanley deluxe elektrisk grill EG201501-02 MONTERING - OG BRUKSANVISNING! VARNING: Undvik elstötar. Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

12277 SWE 06/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12277 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr. Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.: GG201323 Läs hela användarhandboken noggrant innan du börjar använda grillen.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 00553Cse 24/01-11tc Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

12435-2007 SWE JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12435 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Badtunna Instruktionsmanual

Badtunna Instruktionsmanual Badtunna Instruktionsmanual Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt en badtunna från DenForm. Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus RÖKNING Den goda röksmaken inomhus Röksetet består av: 1 Stekpanna 28cm 2 Högt lock 28cm 3 Rökplatta 22cm x 2cm 4 Galler till rökning/ångkokning 5 Rökflis, säljs separat. Se punkt 3. 1 2 3 4 5 1. Varför

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i gasolkök i fritidsbåt Svedåns hamn, Habo kommun 2010-06-27, Larmnummer 16.1004248.2 Svedåns hamn, Habo kommun. Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Modellerna 1600 och 3100

Modellerna 1600 och 3100 Läs igenom och spara denna bruksanvisning innan Du börjar använda Ditt CookMate spritkök Spritkök Modellerna 1600 och 3100 1 VIKTIGT FÖR SÄKERHETEN KOM IHÅG: ALKOHOLBRAND KAN SLÄCKAS MED VATTEN ELLER BRANDSLÄCKARE

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Muurikka Sommarkök Gasol. Muurikka Sommarkök El. Endast sommarköksvagn. Muurikka Sommarköksvagn Profi

Muurikka Sommarkök Gasol. Muurikka Sommarkök El. Endast sommarköksvagn. Muurikka Sommarköksvagn Profi Muurikka Sommarkök Gasol Sommarkök Gas är snabbt, mångsidigt och trevligt. Innehåller Storlek: 48 cm - Muurikka stekhäll 48 cm inkl. 3 st korta och 3 st långa ben - Grillvagn av trä - Gasbrännare D-300

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 760 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

MONTEREY. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING!

MONTEREY. ! Innan du börjar montera denna grill: Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO ENDAST FÖR UTOMHUSANVÄNDNING! MONTEREY Monterings- och bruksanvisning för MONTEREY CO201640! Innan du börjar montera denna grill: GÖR DIG VÄL BEKANT MED SÄKERHETSANVISNINGARNA! OCH VARNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN. SVENSK!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

MANUAL BEEfHIVE

MANUAL BEEfHIVE Gratulerar till ditt köp av Beefhive Kamado. Denna manual är viktig att du läser från början till slut för att till fullo förstå montage och skötsel av din Kamado grill. Grillen är mycket enkel att montera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning MADE TILLVERKAD IN USA I USA Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning SERIE 4100 ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK UTOMHUS. INTE FÖR KOMMERSIELLT BRUK. - ANMÄRKNING - MECO CORPORATION STRÄVAR EFTER

Läs mer

Big Landmann. Sid 7 Värdefulla tips. Sid 4 Kom igång. Sid 5 Cave man style. Sid 8 Så riggas grillen

Big Landmann. Sid 7 Värdefulla tips. Sid 4 Kom igång. Sid 5 Cave man style. Sid 8 Så riggas grillen Big Landmann Sid 4 Kom igång Sid 5 Cave man style Sid 7 Värdefulla tips Sid 8 Så riggas grillen Världens bästa grill? King-size keramisk grill för oändlig variation av matlagning BIG LANDMANN är möjligheternas

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

GRILLA MER MED MUURIKKA

GRILLA MER MED MUURIKKA GRILLA MER MED MUURIKKA Grilla STEKA RÖKA WOKKA KOKA grilla 1 Grilla STEKA RÖKA KOKA WOKKA GRILLA Med Muurikka Sommarköket kan du laga alla möjliga rätter! Muurikka Sommarköket är ett unikt koncept som

Läs mer

BARBECUE. Smegs grillar ur Top-serien har tre matlagningsfunktioner: grillgaller/platta, spett eller ugn. Detta tack vare den dubbelmantlade huven.

BARBECUE. Smegs grillar ur Top-serien har tre matlagningsfunktioner: grillgaller/platta, spett eller ugn. Detta tack vare den dubbelmantlade huven. MATLAGNING UTAN GRÄNSER Smegs grillar är fristående och godkända för både naturgas och gasol. Grillarna kan användas separat eller placeras på en praktisk vagn helt utifrån användarens krav. Smegs grillar

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Monteringsanvisning trädgårdsgrill art.nr 0652 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City w w w. c a m i n a. s e Utgåva 3.2007cityEW Camina Art City Installation & Bruksanvisning Läs denna före montering och användning av eldstaden! Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer