Riktlinjer för inomhusklimat, emissioner och ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för inomhusklimat, emissioner och ventilation"

Transkript

1 Riktlinjer för inomhusklimat, emissioner och ventilation Jorma Säteri Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate

2 Inomhusmiljön vår viktigaste miljö Väl fungerande utrymmen med bra inomhusmiljö är det viktigaste målet i byggandet Över en tredjedel av all energi i Norden används för att skapa passlig inomhusmiljö Inomhusmiljön påverkar produktiviteten Kostnaderna för ett dåligt inomhusklimat är i samma storleksordning med byggnadernas uppvärmningskostander (2,5-3 mrd euro/år i Finland) det lönar sig inte att spara på investeringar eller driftkostnader på inomhusklimatets bekostnad Dålig inomhusmiljö kan bli dyrt både för byggnadens användare och ägare hälsorisker, repareringskostander, dåligt rykte

3 Healthy building Psykologiska faktorer Förväntingar, rädslor, status osv. Produktivitetsfaktorer: SBS, höga temp, akustik, belysning Komfortfaktorer: Drag, lukt, buller, Mistänkta eller indirekta hälsorisker: (S)VOCs, övervärme, buller, Bevisade hälsorisker: ETS, partiklar, radon, mögel, CO,

4 Förutsättningar för att sätta gränsvärde Kemikaliens hälsorisker skall vara dokumenterade Exponeringsrutter Dos-respons samband Riskanalys Det skall finnas inomhuskällor for kemikalien Inomhuskoncentrationen skall vara relevan för hälsan Ett bra gränsvärde fungerar åt båda håll: högre mätresulat betyder ökad hälsorisk, lägre mätvärde betyder att man är på säkra sidan

5 WHO gränsvärde finns för benzene kolmonoxid formaldehyd naphthalene kvävedioxid polysykliska aromatiska kolväten (benzo[a]pyrene) radon trichloroethylen tetrachloroethylene data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

6 Hur skall vi behandla kemikalier utan WHO gränsvärden? Flera av de nämnda kemikalierna är inte längre relevanta i Norden Det finns många kemikalier som misstänks utgöra hälsorisker (phtalater, TXIB, 2-ethyl-1-heksanol, ) Epidemiologiskt bevis finns men toxikologisk riskanalys fattas Människor i flera byggnader plågas av dålig inomhusluft, fast man via mätningar inte visa på något fel Man borde fokusera på riskkonstruktioner, inte på mätningar i inomhusluften

7 Materialemissioner och inomhusluft Byggmaterial emitterar kemikalier som mistänks ha hälsorisker Gränsvärden finns bara för några kemikalier ca 3000 av ca ämnen på marknaden Det behövs andra strategier att minska hälsorisker T ex begränsning av innehåll eller emissioner i samband med tillräcklig ventilation och fuktkontroll Europeiska länder har valt olika strategier, vilket är problematiskt för industrin Arbete pågår för att harmonisera mätmetoder för emissioner och evaluering av mätresultat

8

9 Evalueringsmetoder inom EU

10 Förslag till ett Europeisk evalueringsschema för emissioner från materialer Core criteria Single volatile compounds, LCI-values Total amount of VOC s Optional criteria Sensory evaluation CEN TC351 Carcinogens Other substances SVOC s ISO series

11 LCI (Lowest concentration of intrest) Enligt experter är LCI-konceptet det mest lämpliga för utvärdering av emissioner (men INTE som gränsvärde i inomhusluft) LCI-värden baserar sig på WHOs, EUs, IARCs riktvärden och arbetshygieniska riktvärden (TLV/OEL), i framtiden också DNEL-värden från REACH Säkerhetsfaktorer (1/40 1/100) används för att skydda människorna i inomhusmiljö En Europeisk arbetsgrupp utvecklar gemensamma LCIvärden, baserande på de Tyska och Franska värden

12 Sammanlagt på Tyska och Franska listan 170 ämnen Stark oenighet 58 ämnen Stark enighet 92 ämnen Mera forskning behövs 20 ämnen Samma värde på båda 46 ämnen Värde inom 20 % 46 ämnen

13 Finsk klassificering av inomhusklimat Frivilligt system för målsättning för inomhusklimat Syftat till att fästa uppmärksamhet till inneklimatfrågor i byggprocessen Första versionen utkom 1995, updaterad 2001 Ny version publicerades i december 2008 baserar sig på nyaste forskningsresultat, internationell standardisering enklare målsättning, bättre anpassat till praktiken Uppger inte hälsobaserade gränsvärden utan målsättning för bra inomhusklimat

14 Klassificiering av inomhusklimat 2008 Målvärden för inomhusklimat (S1, S3, S3) Anvisningar för planering och byggarbeten (P1, P2) Produktkrav (M1, M2) Byggnad och konstruktioner Renhet på byggplats Fuktsäkerhet VVS-Installationer Dimensionerande värden Renhet av ventilationsanläggning Emissioner från byggmaterialer Renhet av ventilationskomponenter

15 Målsättning för inomhusklimat Beskrivning för kunder S1 Individuellt inomhusklimat S2 Bra inomhusklimat S3 Tillfredsställande inomhusklimat Tolkning för ingengörer Målvärden termisk komfort, luftkvalitet, akustisk miljö, ljusmiljö Dimensionerande värden rumstemperatur, luftflöden Krav för renhet och fuktsäkerhet på byggplatsen Produktkrav

16 Tekniska målvärden Kriterier för målvärden relevanta för hälsa och trivsel kan kontrolleras av aktörerna i byggprocessen kan verifieras med pålitliga metoder och måttliga kostnader Klassificiering av inomhusklimat 2008 operativ temperatur lufthastighet koldioxidhalt radonhalt belysning (hänvisning till standard) akustisk miljö (hänvisning till standard)

17 Målvärden kompletteras med tekniska krav TVOC, ammoniak, formaldehyd, lukt lågemitterande materialer måste användas småpartiklar filtrering (F8/F7) av tilluft obligatoriskt smuts och damm renhetskrav for ytorna i byggnaden och ventilationskanaler mikrober krav för fuktsäkerhet tobaksrök rökning inomhus förbjudet

18 Målvärden för inomhustemperatur Operativ temperatur på vistelsezon Operatiivinen lämpötila oleskeluvyöhykkeellä [ C] S1 Operatiivisen lämpötilan on oltava tila-/huoneistokohtaisesti aseteltavissa välillä t op ± 1,5 C. Enimmäisarvo t op Vähimmäisarvo Lämpötilan tulee pysyä 95 % käyttöajasta alueella t op ± 0,5 C Ulkolämpötila (24 h keskiarvo) [ C] Utetemperatur (24 timmars medelvärde)

19 Målvärden för inomhustemperatur Operativ temperatur på vistelsezon Operatiivinen lämpötila oleskeluvyöhykkeellä [ C] 30 S Enimmäisarvo 23 t op Vähimmäisarvo Lämpötilan tulee pysyä 90 % käyttöajasta alueella t op ± 1,0 C Ulkolämpötila (24 h keskiarvo) [ C] Utetemperatur (24 timmars medelvärde)

20 Målvärden för inomhustemperatur Operativ temperatur på vistelsezon Operatiivinen lämpötila oleskeluvyöhykkeellä [ C] S Enimmäisarvo t op Vähimmäisarvo Ulkolämpötila (24 h keskiarvo) [ C] Utetemperatur (24 timmars medelvärde)

21 Målvärden för luftkvalitet S1 S2 S3 CO 2 -halt Radonhalt Beständighet, kontorer osv. 95 % 90 % -- Beständighet, bostader 90 % 80 % --

22 Målvärden för akustikförhållandena Kontorslandskap Luftljudsisoleringstal till arbetsrummet R' w db Luftljudsisoleringstal till konferensrummet R' w db Stegljudsnivåtal från omgivande rum L' n,w db Spridningsdämpningstal för prat 3 DL 2 db Störningsradie 3) r D m VVSEL-anordningars ljudnivå 4 L A,eq db Ljudnivå från källor utanför byggnaden L A,eq,07-22 db ) Spridningsdämpningstalet för prat DL2 informerar om rummets och möblernas dämpningseffektivitet i form av hur många db prat dämpas när avståndet fördubblas. störningsradien rd berättar efter vilket avstånd värdet på pratöverföringsindexet STI sjunker under värdet 0,50. 4)I ett kontorslandskap bör bakgrundsljudnivån inte dimensioneras lågt, för att inte prat skall kunna urskiljas på långt avstånd. Därför dimensioneras medelljudnivån till minst nivån 40 db. Den får dock inte överstiga värdet 42 db. Bakgrundsljudet kan även skapas på konstgjord väg, genom sk. avledningsljudsystem.

23 Målvärden för belysning (enligt standarden SFS-EN ) Belysningsstyrka, arbetsområde [lx] Belysningsstyrka, närområde [lx] Bländindex UGR L Färgåtergivningsindex R a >500 >300 <19 >80 Arbetsområdenas belysningsstyrka i bostadsutrymmens kök och badrum bör vara minst 300 lx. I bostadsutrymmen av klass S1 bör finnas med dimmer styrt belysningseluttag och i fönstren justerbara solskydd (t.ex. spjälgardiner eller markiser).

24 M1 klassificerade materialer Frivilligt system, men krävs av de flesta byggherrar Nästan produkter i M1-klass Se för lista över produkter

25

26 Varför har M1 blivit så allmänt godkänt i Finland? Pragmatiska, enkelt mätbara gränsvärden Låg kostnad av mätning Konfidentiell handling av företagsinformation Genomsynlig klassificeringsprocess Opartiska och obundna organisationer Informationskampanjer och marknadsföring av M1-produkter har ökat medvetenhet

27 Dimensionering av luftflöden Uteluftflöden dimensioneras enligt EN-15251:2007 Då klassificeringens anvisningar följs, kan uteluftflöden dimensioneras baserande på synnerligen låga emissioner Klass S1: 0,5 l/s,golv-m l/s, person Klass S2: 0,5 l/s,golv-m l/s, person Kontroll av rumstemperatur eller krav för flexibelitet kan förutsatta större uteluftflöden Utsläpp från specialkällor måste tas skilt i beaktande Luftflöden måste kunna justeras när bruket ändras Utanför den normala brukstiden skall ventilationen vara 0,1 0,2 l/s,m 2.

28 Exempel på uteluftflöden Utrymme Ytareal m 2 /person S1-klass S2-klass S3-klass / D2 dm 3 /s per person dm 3 /s per kvadrat dm 3 /s per person dm 3 /s per kvadrat dm 3 /s per person dm 3 /s per kvadrat Kontorsrum, norm. utrymmeseffekt ,5 13 1,5 1,5 Kontorsrum, stor utrymmseffekt ,0 11 1,5 1,5 Konferensrum ,0 9 4,0 8 4,0 Pausutrymme, café 1,5 11 7,0 8 5,0 5,0 Hotellrum ,5 12 1,0 10 1,0 Korridor och trapphus 1 0,5 0,5 Hisschakt Klassrum ,5 8 4,0 6 3,0 Föreläsningssal ,5 8 7,5 6 6,0 Korridor, aula i skola ,5 8 4,0 4,0 Aula ,0 10 2,0 2,0 Daghem ,0 9 2,5 6 2,5 Daghem, våttambur (frånluft) Matsal och café ,0 Uppvärmnings- och distributionskök * Tillredningskök * Diskningsrum *

29 Renhetskrav för byggplatsen Det damm och den smuts som finns på byggplatsen får inte lämnas i byggnaden Ny klassificiering innehåller verifierbara krav för ytornas renhet Visuell besiktning Dammhaltmätning med geltejp Renheten granskas före ventilationssystemet används för första gång (före injustering), och före byggnaden överlåts

30 Renhetsklasser för byggarbeten (P1) Byggnaden bör vara ren innan ventilationsdonens skydd kan avlägsnas och funktionstesten inledas. På ytorna för inte finnas finfördelad lössmuts (t.ex. trä-, betongeller gipsdamm), som kan flyga upp vid beröring eller genom luftflöden. I utrymmena får inte uppbevaras byggmaterial eller avfall som hindrar en rengöring av ytorna. Papp och plast som skyddar ytorna har avlägsnats. Efter detta skede kan enbart dammfria arbeten utföras i utrymmena utan specialarrangemang, t.ex. platsmålning, montering av innertak, fuktionstest av ventilationen, regleringar och injusteringar samt slutstädning. Vid överlåtelsen får det inte längre finnas synlig smuts på ytorna, såsom smolk, lössmuts (inberäknat damm), ingrodd smuts eller fläckar.

31 Renhetskrav för byggplatsen Skydda material under transport, lagring och efter installation Använd dammfria arbetsmetoder och central dammsugare Ha effektiv städning på byggplatsen Skilj dammiga arbetsplatser från färdiga områden Planera tidtabellen ordentligt

32 Renhetskrav för nya kanaler P1 0,7 g/m 2 0,7<P2 2,5 g/m 2

33 Sammandrag Det kommer inte att finnas omfattande gränsvärden för inomhusmiljö I problemlösning skall man fokusera på riskkonstruktioner och fel på VVS-system I nybygge och renovering lönar det sig att sätta mål för inomhusklimatet Frivilligt målsättning kan ge bra resultat

34 Organisation of M1-labelling Product manufacturing Finnish and foreign industry Development of criteria Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate Product testing Independent laboratories: VTT, FIOH, Eurofins Open for others Administration of M1-labelling The Building Information Foundation RTS Committee PT 17 Indoor Air Classification - 19 members + secretary (RTS) - industry representation

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens Beställargrupp

Läs mer

Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 2010

Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 2010 D Finlands byggbestämmelsesamling Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 010 Miljöministeriets förordning om byggnaders

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt NAVID HARIRI MSc in Electric Power Engineering Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Mätning av inomhusklimat

Mätning av inomhusklimat Mätning av inomhusklimat 1 Version 2 Reviderad 2014-03-07 2 Innehållsförteckning Introduktion 4 Inomhusklimat 5 Allmänt 5 Det termiska klimatet 6 Utredning 7 Indikerande mätning 7 Lufttemperatur 7 Golvtemperatur

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Anvisning om boendehälsa

Anvisning om boendehälsa Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2003:2 Anvisning om boendehälsa Fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska faktorer i bostäder och andra vistelseutrymmen Fullmaktsstadgande: 32 hälsoskyddslagen

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Energi Innemiljö hälsa och komfort Fuktskydd Urban biologisk mångfald 2 Miljöbyggprogram SYD www.miljobyggprogramsyd.se Innehåll Programbeskrivning... 6 Processbeskrivning...

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer