Notiser. Nr 3/2009. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notiser. Nr 3/2009. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 36"

Transkript

1 Notiser Nr 3/2009 Årgång 36 Tema Sänkt gränsvärde för radon i bostäder WHO-rapport som gav eko i media Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

2 Innehåll Notiser från Arbets- och miljömedicinska kliniken är ett informationsblad som kommer ut 2-4 gånger om året. Det vänder sig i första hand till personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor och andra frågor som rör samband mellan miljö och hälsa, t.ex. företagshälsovårdens olika personalkategorier, miljö- och hälsoskyddsansvariga i kommuner och länsstyrelser m.fl. I Notiser tar vi upp aktuella och intressanta artiklar, anvisningar om analysmetoder, nya mätinstrument, viktiga utvecklingstendenser, egna erfarenheter etc. Vi lämnar vanligen referenser till våra källor. Vi kan inte stå till tjänst med kopior av återgivna artiklar, dessa kan sökas på exempelvis biblioteket. Arbets- och miljömedicinska klinikens egna arbeten, som vi ibland refererar till, kan dock erhållas från kliniken. Arbets- och miljömedicinska kliniken Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Adress: Universitetssjukhuset Örebro Örebro Ansvarig utgivare: Lars-Gunnar Gunnarsson, Verksamhetschef Redaktör: Carl-Göran Ohlson Kontaktperson: Marita Nyström Tema Sänkt gränsvärde för radon i bostäder WHO-rapport som gav eko i media...4 Notiser Blybelastning Förhöjda blyhalter kan förekomma hos adoptivbarn...6 Arbetslivet nedforskas? Konsekvenser av ALIs nedläggning...6 Nöff-nöff för fytas Enzymet fytas i grisfoder kan ge lungreaktion...7 Kluster av nanoformat Lungsjukdom efter hög exponering för nanopartiklar...7 Är frånvaro av sjuknärvaro önskvärd för närvarande? Hög sjuknärvaro kan bädda för sämre hälsa...8 Massmediala influenser ger rädsla för vaccin Rykten om vaccin kan störa vaccinationskampanj...8 Immunitet mot vaccinallergi? Allergiska reaktioner på vaccin är sällsynta...8 Tänkvärt om tråkiga tankar Rörelserädsla och negativa tankar hämmar tillfriskande...9 Dimman kring skärvätskor skingrad Metod för samtidig analys av oljedimma och skärvätska...9 Utbildningsuppdrag genomförda! Företagssköterska blir magister eller master...10 Utbildningar Mätning och kartläggning av externbuller Torsdag 25 februari Systematiskt arbetsmiljöarbete Torsdag 4 mars Hållbart arbete hållbar individ, Onsdag 10 mars 2010, kl Kvinna i vården 2010, Att mötas över gränserna, - En konferens om genus, kommunikation, kultur, roller Torsdag 25 mars 2010, kl

3 Ledare Halva svenska befolkningen är vaccinerad mot svininfluensa bäst i Europa! Framtida epidemiologi får utvärdera vilka hälsoeffekter massvaccinationen har haft. Då kan man också göra en cost-benefit-analys. Vår klinik är också med och planerar att tillsammans med Örebros smittskyddsläkare samt forskare i Lund och Göteborg genom en befolkningsenkät studera hur man uppfattat myndigheternas och sjukhusens information samt vilka andra källor man sökt information från. Gamla hälsorisker aktualiseras i detta temanummer. Om riktvärdet för radon sänks till 100 Bq/m 3 bör en miljon hus i Sverige saneras en kostnad på 25 miljarder kronor. Om rökvanorna minskade skulle större hälsoeffekter uppnås till ett för samhället betydligt lägre pris. Vid läkarstämman i Göteborg diskuterades hälsonyttan av att sanera aresenikförorenade områden från gamla impregneringsanläggningar runt om i landet. Ekonomer har räknat ut att kostnaden för ett sparat liv skulle bli sju miljarder kronor! 9 december beslutades om att regeringen satsar 550 miljoner på företagshälsovården under 2010 med syfte att stärka den företagsnära sjukvården och erbjuda sjukskrivna tidiga åtgärder för återgång i arbete. Ett problem för företagshälsovården är att nyrekrytera företagsläkare. FHV-delegationen har därför i en skrivelse till Socialdepartementet föreslagit att de arbets- och miljömedicinska klinikerna ska få ökade resurser för att kunna bidra till utbildning av fler företagsläkare. Snart är det jul. Vilka julklappar kan vi vänta oss för arbetsmiljön? Vilka nyårslöften kan vi ge för att förbättra hälsan folkhälsan och vår egen? Lars-Gunnar Gunnarsson Verksamhetschef Patientmottagningar/länsansvariga Adressera remissen till (vanlig konsultationsremiss används) Landstinget i Värmland Landstinget Västmanland Avdelningsläkare: Nina Gritsko Överläkare: Håkan Löfstedt Yrkeshygieniker: Lena Andersson Yrkeshygieniker: Peter Berg Arbets- och miljömedicinska länsmottagningen Arbets- och miljömedicinska länsmottagningen Landstingshälsan Centrallasarettet Södra Klaragatan 1 A Lungmottagningen KARLSTAD VÄSTERÅS Örebro läns landsting Landstinget Sörmland Överläkare: Anders Seldén Överläkare: Anders Seldén Yrkeshygieniker: Katja Hagström Yrkeshygieniker: Lennart Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Arbets- och miljömedicinska länsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro Lungmottagningen ÖREBRO Mälarsjukhuset ESKILSTUNA Besök vår hemsida: 3

4 Tema Sänkt gränsvärde för radon i bostäder WHO-rapport som gav eko i media WHO publicerade i slutet av september nya rekommendationer för radon i bostäder (WHO 2009). Gränsvärdet bör sättas till 100 Bq/m 3 eftersom en omvärdering av exponeringen visat högre risk för lungcancer än tidigare bedömningar indikerat. I Sverige gäller riktvärdet 200 Bq/m 3 i bostäder och allmänna lokaler för åtgärder mot radon och redan detta värde är svårt att leva upp till. Man uppskattar att cirka bostäder med halter >200 Bq/m 3 skulle behöva radonsaneras. Vilken ny information har lett fram till den nya rekommendationen? Det viktigast är nog att den stora sammanställningen av 13 europeiska radonstudier av god kvalitet som publicerades 2004 nu har värderats av WHO, främst med avseende på det strängare riskmåttet som sammanställningen presenterade. Detta kräver en särskild förklaring: Sammanställningen av de 13 fall-kontrollstudierna visade att risken steg med 8% för varje ökning av radonhalten med 100 Bq/m 3 (Darby et al 2004). Mätningarna av radonhalterna, d.v.s. de observerade värdena, visade en variation dels p.g.a. faktiska variationer som bedömdes bero på skillnader mellan olika bostäder och olika årstider och dels på slumpmässiga variationer i själva provtagningen, s.k. urvalsfel. Variationen bedömdes vara så stor att skattningen av lungcancerrisken riskerade att bli kraftigt underskattad, d.v.s. medföra en negativ bias. Man använde sig då av en statistisk metod att kompensera för detta systematiska fel och den så korrigerade riskbedömningen landade på 16% ökning av lungcancerrisken per 100 Bq/m 3 ökning. En detaljerad analys av hela materialet publicerades i sin helhet i ett supplement 2006 vari ingick en utförligare beskrivning av varför och på vilket sätt de observerade värdena korrigerades (Darby et al 2006). Varför kommer WHO ut med denna riskbedömning först nu? Dokumentet är resultatet av ett internationellt radonprojekt, som inleddes 2005 under ledning av WHO. Mer än 100 forskare och radonexperter har deltagit i arbetet med att ta fram dokumentet, som syftar till att ge en aktuell översikt kring olika aspekter på radon och hälsa och ska kunna användas för t.ex. utveckling av nationella radonprogram och vägledning inom byggindustrin. Denna uppdatering gav egentligen ingen ny information men stärkte tidigare riskbedömning. Man har inkluderat ytterligare några studier, som gett ökad tyngd åt argumentet för att korrigera mätvärdena och därmed undvika underskattningen av relativa risken. Strålskyddsinstitutet publicerade denna riskbedömning i början av 2005 (Strålskyddsnytt 2005) och vi refererade till detta i NOTISER (5). En viktig poäng är att radonexponering samverkar med rökning i inducering av utveckling av lungcancer genom s.k. multiplikativ synergi. Detta innebär att alla rökkategorier drabbas av samma relativa riskökning. Som exempel kan nämnas att storrökare ökar livstidsrisken för lungcancer fram till 75 års ålder från cirka 10% till närmare 20% vid exponering för 700 Bq/m 3 och icke-rökaren från 0,3% till drygt 0,8% (vid jämförelse med 0-exponering för radon). Denna rättvisa ska dock inte skymma det faktum att en halvering av rökningen skulle ge mångdubbelt ökad utdelning i räddade liv jämfört med halvering av radonexponeringen (den förra kostar nästan inget och den senare är mycket dyr). 4

5 Tema 1) WHO. Handbook on indoor radon a public health perspective. Geneva, WHO ) Darby S, et al. BMJ, 21 December 2004 [Epub on line] 3) Darby S, et al. Scand J Work Environ Health. 2006;32 Suppl 1:1-83* 4) Strålskyddsnytt 2005;23:12-3 5) NOTISER 2005, nr 2 sid 11 *) This report is dedicated to the memory of Olav Axelson who published the first study specifically designed to examine the effect of residential radon concentrations on the risk of lung cancer. (Axelson O, Edling C, Kling H. Lung cancer and residency - a case-referent study on the possible impact of exposure to radon and its daughters in dwellings. Scand J Work Environ Health 1979;5:10-5). Carl-Göran Ohlson 5

6 Notiser Blybelastning Upprepade mediarapporter under augusti handlade om blyförgiftning bland barn i Kina bosatta i närheten av metallsmältverk. De senaste händelserna har skapat stor oro bland främst föräldragrupper och lett till lokala våldsamheter (1). Den verkliga nyheten i denna händelseutveckling är inte själva blyproblematiken i Kina utan de kraftfulla protesterna från den kinesiska allmänheten. Hög blybelastning bland barn i olika delar av Kina är ett fenomen som varit känt länge och även uppmärksammats bland kinesiska adoptivbarn främst i USA (2) men även på andra håll. Vi rapporterade för drygt två år sedan om ett sådant fall i Sverige (3), men det är oklart om den iakttagelsen följts upp. I Sverige genomfördes 800 adoptioner av utomnordiska barn under 2008 (4). En fjärdedel av dessa, cirka 200 barn, adopterades från Kina. Det finns all anledning att vara observant på möjligheten av hög blybelastning hos dessa barn och vara frikostig med analys av blodblyhalten vid de hälsoundersökningar, som genomförs kort tid efter adoptivbarnens ankomst till Sverige. 1. The Lancet 2009;374: Morbidity and Mortality Weekly Report 2000;49(5): Notiser 1/2007, s grund2008.pdf Arbetslivet nedforskas? Anders Seldén Bernt Bergström Arbetslivsinstitutet, ALI, lades ned 1 juli 2007 vilket försvårat svensk arbetslivsforskning och gjort finansieringen ryckig. Konsekvenserna belyses i rapporten Svensk arbetslivsforskning en resurs för välfärd, hälsa och tillväxt av Bengt Järvholm, Umeå Universitet, på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, Av de cirka 191 forskarna vid ALI är bara drygt hälften kvar inom området, varav många enbart har finansiering en kortare tid framöver och först om ett år kan vi se konsekvenserna. Nya unga forskare kommer troligen att välja andra banor där det finns sluttjänster som lektor eller professor. Några utökade resurser till arbetslivsforskningen verkar inte vara på gång. De 20 miljoner som anslogs i forskningspropositionen förra hösten är en droppe i havet. Nedläggningen har vidgat gapet mellan forskarna och samhället. Arbetslivsforskningen faller också under olika departement, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Arbetslivsforskningen är en sektorsforskning som det finns behov av i samhället för hälsa, produktion, produktivitet och konkurrenskraft, De flesta europeiska länder och även USA har institutioner som fyller den funktion som vi har rivit i Sverige. Representanter både för arbetsgivare och fackföreningsrörelse har framfört att arbetslivsforskning är angelägen och är en framgångsfaktor för svenskt näringsliv. Referens: Universitetsläraren Nr 8/09 Allt färre ägnar sig åt arbetslivsforskning. Sveriges universtitetslärarförbund, SULF Carl-Göran Ohlson 6

7 Notiser Nöff-nöff för fytas Storskalig livsmedelsproduktion medför en hel del kemiska hälsorisker för personal i branschen. Producenter av svinkött utsätts t.ex. för ammoniak, antibiotika och ett komplext organiskt damm. Till det senare skall nu även adderas enzymer. (Foto från Lantmännens tidning Gårdsmagasinet september 2008) En medelålders arbetare vid en holländsk industri för produktion av djurfoder drabbades av en variant av tröskdammlunga, allergisk alveolit, vilket kunde knytas till hans exponering för enzymet fytas (1). Sedan några år adderas detta enzym till djurfoder för att öka tillgängligheten av fosfor och samtidigt minska miljöbelastningen av detta grundämne (2). Enligt en dominerande producent av foder till svenska lantbruksföretag, så används enzymet fytas numera av i stort sett alla europeiska tillverkare av foder till enkelmagade djur, främst svin och fjäderfä. I Sverige planeras nu dessutom en ökning av fytasinblandningen (2). Det är sedan tidigare känt att enzymtillsatser till bl.a. tvättmedel och bagerimjöl kan ge upphov till medicinska problem i framför allt luftvägarna. Lantbruket går nu in i en ny era med användning av immunologiskt aktiva proteiner, enzymer, och det vore snarast överraskande om inte detta satte sina spår i den exponerade personalens hälsotillstånd. 1. Eur Respir J 2009;33: Tidningen 4/2008, sid 5 (organ för Svenska Foder) Anders Seldén Kluster av nanoformat Nanomaterial byggda av syntetiska partiklar <100 nanometer i någon dimension har redan i dag betydande industriell användning, som kan förväntas öka (1). Kunskaperna om eventuella hälsorisker förknippade med dessa material är begränsade och framför allt saknas rapporter från industrier där nanopartiklar tillverkas eller hanteras. I den kanske första kliniska fallbeskrivningen kopplad till industriell användning av nanopartiklar rapporteras om lungsjukdom hos sju av totalt åtta exponerade arbetare på ett litet kinesiskt företag (2). Två av de sju arbetarna, båda kvinnor, avled. Gemensamt i sjukdomsbilden var kort exponeringstid (5-13 månader), likartad exponering för nanopartiklar av en polyakrylatester (men mätningar saknades) samt medicinska symtom och undersökningsresultat. Bland annat kunde man påvisa nanopartiklar intracellulärt i lungepitel och i pleuravätska. Denna anhopning av allvarlig lungsjukdom efter exponering för nanopartiklar kan vara en unik observation men den understryker vikten av beredskap för att ny teknologi i arbetslivet kan orsaka allvarliga hälsoproblem. De allt mer reducerade resurserna för kliniskt verksam arbetsmedicin och arbetsmedicinskt inriktad forskning i Sverige kan komma att få en bumerangeffekt. 1. Kemikalieinspektionen PM 2/09 2. Eur Respir J 2009;34: Anders Seldén 7

8 Notiser Är frånvaro av sjuknärvaro önskvärd för närvarande? Massmediala influenser ger rädsla för vaccin Sjukfrånvaro är oftast motiverad vilket knappast kan sägas om friskfrånvaro. Men hur är det då med sjuknärvaron? Man kan räkna med att ungefär en tredjedel av anställda varit på arbetet trots att de känt sig krassliga åtminstone två gånger årligen. Detta gäller speciellt vissa tjänstemannayrken, t.ex. inom skola, vård och omsorg. En stor enkätundersökning av såväl offentliganställda som privatanställda jämförde graden av sjuknärvaro i början av detta decennium och upprepade sedan undersökningen tre år senare. Man fann då att hög grad av sjuknärvaro vid den första undersökningen ökade risken för upplevd dålig hälsa tre år senare. Referens: Int Arch Occup Environ Health 2009;82: Carl-Göran Ohlson Just nu (november 2009) pågår massvaccinationer av svenska folket mot svininfluensan A(H1N1). Dagligen kan vi läsa om människors oro för influensan men ofta ger media också rum för en oro som många kan känna inför själva vaccinationen. Rädslan för vaccinet är ibland större än rädslan för en allvarlig influensa. Även om man själv tror sig klara av en influensa kan man hävda att det är bra om så många som möjligt vaccinerar sig. Detta ger en s.k. herd immunity, ett skydd för oskyddade bland befolkningen och man minskar riskerna för att viruset muterar. I slutet av 1990-talet uppstod ett rykte att vaccination mot mässling kunde leda till autism. Ursprunget för detta rykte var en artikel i the Lancet I Sverige sjönk vaccinationsfrekvensen och därmed ökade hotet om en mässlingsepidemi. Om detta och myndigheternas försök att lugna stämningen genom information till allmänheten har två forskare vid Göteborgs universitet skrivit en bok. Man pekar på problem som kan uppstå i det fria fältet mellan experter och en orolig allmänhet. Att vi i viss mån upplever samma fria fält idag gör att boken känns både aktuell och angelägen. Fredrik Bragesjö och Margareta Hallberg (2009). I forskningens närhet. En studie av MPRkontroversens bakgrund och förvecklingar. Nora: Nya Doxa ISBN/ISSN: record/index.xsql?pubid=96134 Immunitet mot vaccinallergi? Lars-Erik Warg Det finns mycket skrivet om vacciner och allergier (eller snarare frånvaro av sådana), men bara några få som avser kvicksilver (främst thiomersal som är ett etyl-kvicksilverderivat och hämmar bakterieväxt i vaccinet). Thiomersal tycks inte kunna ge upphov till allergisk reaktion. Däremot har det funnits en massmedialt omskriven misstanke på samband med autism. Det finns dessbättre inget epidemiologiskt stöd för detta (1). Däremot finns det stöd för att ökad kvicksilverbelastning kan öka denna risk, men tillskottet av kvicksilver vid vaccination är försvinnande litet och WHO rekommenderar fortsatt användning av thiomersal i vaccin. 8

9 Notiser Allergiska reaktioner efter vaccination är sällsynta och de flesta överkänslighetsreaktioner som rapporterats har inte kunnat knytas till vaccinet i sig (2). I en studie har tvärtom visats minskade reaktioner efter en andra vaccinering vilket talar starkt emot en allergen effekt (3) och i en annan konstateras att de flesta som anser sig ha reagerat allergiskt mot vaccin klarar en vaccinering utan allergisk reaktion (4). 1. Bull Acad Netl Med 2003;187: Contact Dermatitis 2009;60:339-43, Vaccine 2009;27: ) 3. Vaccine 2009;11: Rev Med Suisse 2009;5:416-9 Carl-Göran Ohlson Tänkvärt om tråkiga tankar I två artiklar från Schweiz redovisas studier av betydelsen av negativa föreställningar om besvär med avseende på prognos och arbetsförmåga hos personer med ländryggssmärtor. I den ena studien hade 670 yrkesverksamma personer med ländryggsbesvär besvarat formulär om rörelserädsla och föreställningar om besvären. Negativa tankar korrelerade med både frånvarograd och sämre arbetsförmåga. I den andra rapporterade 264 personer varje vecka under ett helt år sina ländryggsbesvär och arbetsförmåga. Negativa tankar var förenade med lägre grad av tillfrisknande. Negativa tankar om sina ländryggsbesvär tycks således såväl öka risken för sjukfrånvaro, sämre arbetsförmåga som försvåra tillfrisknandet. Scand J Work Environ Health 2009;35: J Occup Environ Med 2009;51: Håkan Löfstedt Dimman kring skärvätskor skingrad Laboratoriet erbjuder sedan en tid både analys av oljedimma och skärvätskor i luft. När ska man välja det ena eller det andra? Med oljedimmametoden bestäms halten mineralolja med kolvätekedjor av 16 kol eller fler. Med skärvätskemetoden bestäms alla produkter, från mineraloljor till helt syntetiska skärvätskor och allt där emellan. Metoden för bestämning av skärvätskor totalt täcker alltså oljedimma plus andra skärvätskor och duger bra för jämförelser med de svenska gränsvärdena. Oljedimma har ett nivågränsvärde på 1 mg/m 3 och ett korttidsvärde på 3 mg/ 3. För skärvätska saknas svenskt gränsvärde men det finns ett amerikanskt från NIOSH på 0,5 mg/m 3 som vi rekommenderar att man jämför med. (Se Notis 2/2007, sid 10). Metoden för bestämning av skärvätskor totalt, NIOSH Method 5525/ASTM Method D , har utvärderats i en provningsjämförelse mellan sex laboratorier, där bl.a. provens stabilitet efter provtagning studerats. Vi har nu infört frysförvaring av prov för skärvätskeanalys när de kommer till laboratoriet. Det förändrar inte hanteringen av prov i fält men det är önskvärt att proven kommer till lab så fort som möjligt efter provtagning. 1. J Occup Environ Hyg 2006;3:53-66 och 2007;4: Bernt Bergström Sara Axelsson 9

10 Notiser Utbildningsuppdrag genomförda! Nu har den sista av tre Företagssköterskeutbildningar som genomförts på uppdrag avslutats i Örebro. Utbildningarna har varit ett samarbete mellan Arbets- och miljömedicinska kliniken och Hälsoakademin Örebro universitet. Uppdragsgivare för de två första utbildningarna var Arbetslivsinstitutet och efter Arbetslivsinstitutets nedläggning blev det Socialdepartementet. Utbildningen har omfattat 60hp och bestått av fem delkurser inom Omvårdnadsvetenskap och Medicin. Delkurserna har varit Företagshälsovård C, 15hp, Vetenskaplig metodik C 7,5hp, Arbetsfysiologi, ergonomi och yrkesmedicin B, 15hp, Arbetspsykologi och organisation C, 7,5hp samt Folkhälsa C, 15hp. Den första utbildningen genomfördes , andra och den senaste Under sista kursveckan, november, hölls seminarier där kursdeltagarna responderade och opponerade på de projekt som de genomfört. Det var med stor glädje men också med vemod som de examinerades och tog avsked fredagen 27 november. gars föreläsningar och seminarier. Programmet kommer att innehålla nytt och aktuellt inom FHV-området, arbetsmiljö och arbetsmedicin. Ny utbildning magister - master Regeringen har tagit beslut om att framtidens längre specialistutbildningar av företagshälsovårdens personal skall vara reguljära utbildningar och anordnas inom universitet och högskolor (1). Nya utbildningar planeras och utformas nu och den utbildning som startade höstterminen 2009 här i Örebro, Företagssköterskeprogrammet, 60hp, är en reguljär utbildning inom Hälsoakademin, Örebro universitet med möjlighet till magisterexamen, 60hp och vidare studier till masterexamen, 120hp. Utbildningen fram till magisterexamen består av 6 delkurser på avancerad nivå och ges på halvfart där ämnesinnehållet till stora delar liknar tidigare företagssköterskeutbildningar men med tillägg av VFU, 7,5hp och examensarbetet som är en magisteruppsats på 15hp (2). leg sjuksköterskor har möjlighet att läsa enstaka kurser i programmet. Att utbildningen nu är reguljär och öppen för alla som har behörighet innebär att några deltagare saknar erfarenhet från arbete i företagshälsovård, varför en av delarna i den nya utbildningen är praktik eller Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Med stöd av Delegationen för företagshälsovård utformas och planeras nu för praktik, d.v.s. VFU ute i företagshälsovårdverksamhet (3). Förhoppningsvis kan företagshälsovården genom att ta emot dessa studenter knyta värdefulla kontakter med framtida då färdigutbildade och kompetenta medarbetare. I samband med VFU behövs också handledare på plats. Ett arbete med att utforma en lämplig handledarutbildning pågår, även det med stöd från delegationen. Detta blir då en uppdragsutbildning på 7,5hp som skall kunna genomföras under våren 2010 på Örebro universitet, utformad och anpassad för handledning inom området företagshälsovård. 10 Sammanlagt är det 82 företagssköterskor som har examinerats vilket innebär att kursdeltagarna från våra utbildningar har möjlighet att varje höst delta i återträffar med två da- Ett nytt inslag är också att några av de ingående delkurserna är multiprofessionella vilket betyder att fler av företagshälsovårdens personalkategorier än 1. SOU 2007: S 2009:01 Sofia Loodh

11 Välkommen till kurs i mätning och kartläggning av externbuller med Brüel & Kjær 2260 och Predictor 7810 Utbildningar Kursen anordnas av Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro tillsammans med Kjell Olofsson Miljö- & Säkerhetsteknik samt Magnus Ledin Brüel och Kjær Torsdag den 25 februari 2010 Berguven ingång F 1 Universitetssjukhuset Örebro Arrangör: Arbets- och miljömedicinska kliniken 11

12 Utbildningar Utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete Så får man det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) att fungera med hjälp av materialet och metoden SAM i företag och vården Nästa kurs: Torsdag 4 mars 2010 i Örebro Du får tillgång till en väl beprövad metod och ett material som förenklar SAM-arbetet Metoden har använts praktiskt inom alla typer av verksamheter sedan mitten av 90-talet och utvecklas ständigt. Cirka 300 instruktörer har utbildats i metoden. Målgrupp: Arbetsmiljökonsulter, personal inom företagshälsovården, handledare, skyddsombud, chefer/arbetsledare, ledningsgrupp, basenhetsråd m fl Mål: Kursdeltagarna ska efter kursdagen ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillämpa metoden och använda materialet i det systematiska arbetsmiljöarbetet så att kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 tillgodoses. Läs mer på Arbets- och miljömedicinska klinikens hemsida 12

13 Utbildningar Stressforums seminarium 2010 Hållbart arbete hållbar individ Onsdag 10 mars 2010 kl Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro Föreläsare: Gunnar Aronsson, Karin Lindblom, Kai Österberg. Pris: 300 kr Läs mer på Arbets- och miljömedicinska klinikens hemsida 13

14 Utbildningar Årets konferens i temaserien Kvinnors arbetsmiljö i vården Kvinna i vården Att mötas över gränserna - En konferens om genus, kommunikation, kultur, roller Torsdag 25 mars 2010 kl Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro Föreläsare: Eva Gyllensvaan, Angelica Frithiof, Cecilia Duberg, Zinat Al sadat Pirzadeh Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro Pris: kr Arrangör: Paraplygruppen, Arbets- och miljömedicinska kliniken Läs mer på Arbets- och miljömedicinska klinikens hemsida: 14

15 Personal Tfn: Fax: E-post: Namn Befattning Telefon E-post Andersson Lena Yrkeshygieniker Andersson Lennart Yrkeshygieniker Arvidsson Helena Leg biomedicinsk analytiker Axelsson Sara Kemist B-Dankvardt Sten Arbetsmiljöingenjör Berg Krister Avdelningschef, leg biomed analytiker Berg Peter Yrkeshygieniker Bergström Bernt Laboratorieingenjör Bryngelsson Ing-Liss Forskningsassistent Duberg Cecilia Leg psykolog Fagerlund Inger Forskningsassistent Gelin Annika Informatör Gritsko Nina Specialistläkare Gunnarsson Lars-Gunnar Verksamhetschef Eriksson Anna Leg biomedicinsk analytiker Hagström Katja Yrkeshygieniker Husby Bente Kemist Isaksson Britt-Marie Leg biomedicinsk analytiker Karlsson Leif Instrumenttekniker Keloushani Anahita ST-underläkare Klaesson Birgitta Enhetschef Loodh Sofia Enhetschef, miljösköterska Löfstedt Håkan Överläkare Mölleby Göte Miljösköterska Norberg Carin Kemiingenjör Norman Kerstin Lektor i arbetsvetenskap Nyström Anita Assistent Nyström Marita Läkarsekreterare Ohlson Carl-Göran Överläkare Overmeer Thomas Ergonom Porat Anne-Marie Miljösköterska Seldén Anders Överläkare Söderqvist Christina Läkarsekreterare Warg Lars-Erik Docent i psykologi Westberg Håkan Laboratoriechef Westberg Linda Medicinsk sekreterare Westerlund Jessica Leg biomedicinsk analytiker Vihlborg Per ST-underläkare Viklund Lisbet Leg biomedicinsk analytiker

16 16

Notiser. Nr 2/2007. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 34. Tema Mät mera ställ samman siffrorna!

Notiser. Nr 2/2007. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 34. Tema Mät mera ställ samman siffrorna! Notiser Nr 2/2007 Årgång 34 DataRAM Personburen direktvisande mätutrustning för dammätning Tema Mät mera ställ samman siffrorna! Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Innehåll

Läs mer

NR 4 : 2014 MED ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT ANSVAR I SKÅNE, BLEKINGE, KRONOBERGS LÄN OCH SÖDRA HALLAND

NR 4 : 2014 MED ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT ANSVAR I SKÅNE, BLEKINGE, KRONOBERGS LÄN OCH SÖDRA HALLAND BULLETIN FRÅN ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN, LUND (AMM) OCH YRKES- OCH MILJÖDERMATOLOGI, MALMÖ (YMDA) K L I N I K O C H F O R S K N I N G I S A M V E R K A N MYCKET FORSKNING BLIR DET! Höstlöv i alla nyanser

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen FOKUS PÅ FHV Aktuellt från bransch och profession 3/2008 Företagshälsovården mäter Vad håller oss friska? Om hurtbullar, motion, motivation mm. Sid 4 Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp FSF startar en ny

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar Att jobba tillsammans för en bättre arbetsmiljö Medlemstidning för Svenska Företagsläkarföreningen Ja, nu sitter du förhoppningsvis i soffan framför brasan och tittar förvånat i tidningen Företagssköterskan+Företagsläkaren.

Läs mer

Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Rapport S1/02 ISSN 1403-865X Programmet har pågått under fyra år från

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för Magasinet för Vård&Vetenskap EN SKRIFT FRÅN UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO OCH ÖREBRO UNIVERSITET NR 1/2012 Tema: Diabetes Högt blodsocker är den främsta fienden Laxåstudie följer typ 2-diabetes i vardagen

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Äldre som flyttar till service och vård Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013 Foto: Roger Lindahl, Torbjörn Uhlin, Anna Holmgren Den här gången presenterar vi ett axplock av 2012 års mest användbara forskningsresultat. Nio nya

Läs mer

Arbetslivsinstitutets utbildning av företagsläkare 2001 2002

Arbetslivsinstitutets utbildning av företagsläkare 2001 2002 Arbetslivsinstitutets utbildning av företagsläkare 2001 2002 Sex examensarbeten Peter Westerholm (red) arbetslivsrapport nr 2003:9 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Hur medarbetare och flödeschefer på två bolag inom Sandvik AB upplever Unimed Care AB:s sjuk- och friskanmälningstjänst en utvärderingsstudie

Hur medarbetare och flödeschefer på två bolag inom Sandvik AB upplever Unimed Care AB:s sjuk- och friskanmälningstjänst en utvärderingsstudie Beteckning: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Hur medarbetare och flödeschefer på två bolag inom Sandvik AB upplever Unimed Care AB:s sjuk- och friskanmälningstjänst en utvärderingsstudie

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

funktionshinder pågår

funktionshinder pågår forskning om NR 3/2008 funktionshinder pågår Åter i arbete Ny metod bedömer arbetsförmåga, sid 6 Bättre koll på nacksmärtan, sid 2 Nya termer för gamla begrepp, sid 4 Kognitiv hörselvetenskap nytt vetenskapsområde,

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Elektromagnetiska fält i arbetslivet

Elektromagnetiska fält i arbetslivet Elektromagnetiska fält i arbetslivet Förord innehåll Foto: Michael McLain Många människor är idag engagerade i debatten om elektromagnetiska fält och vilka eventuella hälsorisker fälten kan innebära. EU

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer