Fakulteten för konst och humaniora Ansökan om medel för forskningsexpenser 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakulteten för konst och humaniora Ansökan om medel för forskningsexpenser 2016"

Transkript

1

2

3 ::.,,. Linneuniversitetet Kalmar Växjö Bilaga 1 Fakulteten för konst och humaniora Ansökan om medel för forskningsexpenser 2016 I Namn: Joacim Lindh I Anställningsförhållanden: doktorand Ansökan avser: Nordic Forensic Linguistics Symposium Konferensresa med övernattning 9-10 december, Köpenhamns universitet. Accepterat abstract ska bifogas om ansökan avser konferensresa. Budget Resa: 620 Hotell: 1820 Konferensmiddag: 420 (330 DKK) I Summa sökta medel: 2860 kronor För doktorander krävs godkännande och påskrift av huvudhandledare. Datum: Huvudlfandiedares underskrift:'",, f,/ //?', " / (_,P",j,< ;!;_;7.n,.,,;";".,, '}.:,,,,,,,... "... "... "... ".. / / 1 (2)

4 Prefektens beslut Beviljas 1:R(/ / Avslås D Datum: lf/; / 1/ ' Prefektln underslaift Ijj;lld och påsla iven ansökan slackas till prefektstödet vid respektive institution 2 (2)

5 Linnåuniversitetet Kalmar Växjö Bilaga 2 Beslut Dnr: 2016/ / Sida 1 (1) Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Inställande av kurstillfållen på SV vt 17 Med hänvisning till personalbrist ställs följande två kurstillfällen ställs in vårterminen 2017: SV129 Isländska, fortsättningskurs (distans/deltid) Dnr: 2016/ och FL028 Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling i förskolan ( campus/helfa1t) Dnr: 2016/ Beslut Prefekten beslutar att ställa in kurserna 1 SV129 och 1FL028 inför vårterminen Beslut i detta ärende har fattats av prefekt Maria Lindgren efter skriftlig föredragning av studierektor för svenska språket, Daniel Bergman. I /1 /1/ /7 /It Al/# t!:iut _ft-, -, MarfiH:f Y- /J,, ;=-- / Mikael Söderström föredragande

6 Bilaga 3 1 Pedagogiskt utvecklingsarbete verksamhetsplan för Institutionen för svenska Denna verksamhetsplan över pedagogiskt utvecklingsarbete är framtagen av Institutionen för svenska språket för att stödja Linnéuniversitets vision att skapa en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet (ur En resa in i framtiden. Vision och strategi ). Liksom Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet innehåller institutionens verksamhetsplan tre områden: 1. Organisation 2. Pedagogisk kompetens 3. Pedagogisk verksamhet Det första avsnittet beskriver hur det pedagogiska utvecklingsarbetet är organiserat vid institutionen för att integreras i den verksamhet som bedrivs. I de två andra avsnitten finns gemensamma principer för att förverkliga dessa. Verksamhetsplanen är tänkt som stöd i såväl enskilda lärares arbete med att utveckla och genomföra kurser som lärarlagens och ledningsgruppens arbete med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

7 2 1 Organisation Den pedagogiska verksamheten är en bärande del i all verksamhet vid institutionen och ingår därför i den uppgiftsfördelning som råder sedan tidigare. Institutionsnivå Prefekten är pedagogiskt ansvarig och har till uppgift att stimulera, samordna och budgetera det pedagogiska utvecklingsarbetet med stöd av ledningsgruppen som också fungerar som institutionens pedagogiska grupp. Institutionsmöten och institutionskonferenser används för institutionsgemensamma pedagogiska frågor som initieras av prefekt, ledningsgrupp, lärarlag eller enskilda medarbetare. Institutionen avsätter driftsmedel för pedagogisk utveckling för deltagande i högskolepedagogiska kurser, konferenser och andra aktiviteter som har till syfte att stärka utbildningskvaliteten. Lärarlag Institutionens lärarlag ansvarar för att utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten inom sina respektive verksamhetsområden. Institutionens lärarlag: Svenska språket Svenska språket med inriktning mot språkrådgivning och textvård Svenska som andraspråk Ämneslärarutbildningen Grundlärarutbildningen Förskollärarutbildningen Nybörjarspråk Varje lärarlag tilldelas resurser för vetenskaplig ledning och studierektorskap eller motsvarande administrativ och ledande funktion.

8 3 2 Pedagogisk kompetens Alla lärare ska ha genomgått den behörighetsgivande högskolepedagogiska kursen vid Linnéuniversitetet eller motsvarande utbildning vid annat lärosäte. Majoriteten av lärarna ska också ha genomgått Gula tråden och Språktråden innan 2020 är slut. Lärare som har doktorsexamen uppmanas att delta i forskarhandledarutbildning för att kunna verka i utbildningen på forskarnivå. Dessutom ska alla lärare utveckla spetskompetens för att kunna pröva arbetssätt och förmedla kunskap om dessa till andra lärare på institutionen. 2.1 I individuella medarbetarsamtal eller lärarlagssamtal ska prefekten årligen inventera kompetensutvecklingsbehovet och verka för att all undervisande personal har god pedagogisk och ämnesmässig kompetens liksom god IT-kompetens. 2.2 Institutionens lärare ska enskilt eller i sina lärarlag uppmuntras att delta i konferenser och utvecklingsprojekt samt vara aktiva i nätverk som syftar till att stärka den pedagogiska kvaliteten i verksamheten. 2.3 Lärarnas pedagogiska kompetens ska beaktas i lönesättning som utgår från de kriterier som framgår av mallen för lönesättande samtal.

9 4 3 Pedagogisk verksamhet I enlighet med Linnéuniversitetets vision ska institutionens pedagogiska verksamhet kännetecknas av att utbildningarna har en nära koppling till forskning och arbetsliv och att de utvecklas i takt med såväl teknikutveckling som nya rön inom forskningen. 3.1 Kursplaner, undervisningsformer och examinationer ska utformas så att de stimulerar de studerandes aktiva deltagande, främjar både djupinriktning och bredd i lärandet samt uppmuntrar till kreativitet, samarbete och vetenskapligt förhållningssätt. 3.2 Utbildningarna ska innehålla moment som stärker de studerandes möjlighet att aktivt verka i arbetsliv och samhällsfunktioner. Förutom ämneskompetens ska institutionens kurser utnyttja de språkvetenskapliga och ämnesdidaktiska kunskapsområdena för att stärka de studerandes allmänbildning och digitala kompetens liksom deras muntliga och skriftliga färdigheter. 3.3 Utbildningarna ska utformas så att de studerande regelbundet söker, värderar och använder vetenskapliga publikationer och andra relevanta informationskällor samt utvecklar sitt akademiska skrivande. 3.4 Den pedagogiska verksamheten bidra till jämställdhet, bildning och hållbarhet. Undervisningen ska formas så att den medger möjlighet att ta tillvara mångfald för medarbetare och studenter. De ska bemötas likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Studerande med funktionsnedsättning ska ges stöd som undanröjer, kompenserar eller överbrygger hinder som kan uppkomma i studiesituationen. 3.5 Undervisningen ska ge möjlighet för de studerande att knyta kontakter i internationella utbildnings- och forskningsmiljöer.

10 Bilaga 4 Dnr: 2016/ Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket 1GN006 Svenska I Språkutveckling, barnlitteratur och kommunikation för undervisning i förskoleklass och årskurs 1 3, 15 högskolepoäng Swedish I Language development, children s literature and communication for teaching in primary school, years F 3, 15 credits Huvudområde Svenska språket Ämnesgrupp Svenska/Nordiska Språk Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd Senast reviderad av Fakulteten för konst och humaniora. Dramamomentet stryks från kursen. Mål, innehåll och examinationsformer har reviderats. Allmän översyn av standardformuleringar har gjorts. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2017 Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. (Områdesbehörighet 6b) Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Mål Förväntade studieresultat för kursen som helhet Efter avslutad kurs ska de studerande kunna: diskutera och redogöra för hur undervisningen kan utformas så att läraren med utgångspunkt i forskning och styrdokument kan stödja och bedöma elever i deras språk och läsutveckling, självständigt och tillsammans med andra planera och kritiskt diskutera undervisning i svenska för elever i förskoleklass och årskurs 1 3 med olika bakgrund och förutsättningar. Delkurs 1. Barns språkutveckling, 7,5 hp Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

11 redovisa kunskaper om sambandet mellan språk och kunskapsutveckling samt diskutera barns utveckling av språklig kompetens och textuell medvetenhet, redogöra för teoretiska och didaktiska perspektiv på barns språkutveckling och redovisa hur dessa perspektiv utifrån en helhetssyn på svenskämnet kan komma till uttryck i undervisning i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1 3, arbeta aktivt med språkliga strukturer och funktioner hos olika slags texter och genrer samt uppvisa utvecklad språk och textkompetens och medvetenhet om den egna skrivförmågan. Delkurs 2. Barnlitteratur och kommunikation, 7,5 hp Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna: redogöra för teoretiska och didaktiska perspektiv på skönlitteratur och film för barn och unga samt diskutera dessa konstarters betydelse som läromedel i svenska och i andra ämnen, använda IKT i undervisningen och redogöra för olika metoder och arbetssätt som stimulerar barns lärande och språkutveckling, redogöra för olika sätt att arbeta med samtal i undervisningen, arbeta aktivt med textuella funktioner och genrer samt uppvisa kompetens och medvetenhet om den egna läsförmågan. Innehåll Delkurs 1. Barns språkutveckling, 7,5 hp Delkursen introducerar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk och litteracitet. Dessa inkluderar processer som rör utveckling av talat och skrivet språk både för elever med svenska som förstaspråk och som andraspråk, oberoende av hur långt de kommit i sin språkutveckling. Språksociologiska frågor som rör individ, grupp och samhälle studeras utifrån genus, klass, flerspråkighet och identitetsutveckling. Teorier, metoder och läromedel för den tidiga och fortsatta skriftspråkliga utvecklingen diskuteras och prövas kritiskt. I delkursen studeras analytiska redskap avsedda att stödja och bedöma elevers språkutveckling. Samspelets, samtalets och muntliga texters betydelse för skriftspråkutvecklingen betonas liksom IKT som medel för att utveckla en språk och kunskapsstimulerande undervisning. Svenska språkets strukturer och olika textgenrers funktioner och strukturer studeras och diskuteras. De studerande utvecklar i kursen sitt eget skrivande. Delkurs 2. Barnlitteratur och kommunikation, 7,5 hp I delkursen tillägnar sig de studerande sådana insikter och färdigheter att de på ett varierat och kreativt sätt kan arbeta med litterära texter och film i sin kommande verksamhet. Berättelser i olika medier och deras roll i dagens skola diskuteras utifrån litteraturdidaktisk forskning och grundskolans styrdokument. De studerande får möta ett urval av skönlitteratur för barn. Även berättelser via andra medier studeras. Verken väljs så att de belyser skillnader mellan olika genrer och idéinnehåll. Relationen mellan text och bild samt den rörliga bildens betydelse studeras. Den pedagogiska potentialen i både de enskilda verken i texter och andra medier som sådana är en central del av studierna. Olika möjligheter att arbeta med berättelser i skolan genom högläsning, fritt berättande, boksamtal, skrivuppgifter och andra estetiska lärprocesser om böcker och film studeras och prövas. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig progression I förhållande till tidigare genomförda kurser fortsätter studenten att utveckla sin kompetens att tillgodogöra sig aktuella och relevanta forskningsartiklar, att öka sin kommunikativa förmåga i tal och skrift och att använda IKT som pedagogiskt verktyg.

12 Professionsbas och professionell progression För att stärka kopplingen till utbildningens praktik genomförs fältstudier. Dessa fältstudier anlägger ett åskådarperspektiv. Vid undervisning som på schemat markerats som seminarium är det obligatorisk närvaro. Undervisningsformer Undervisningen ges i form av föreläsningar, fältstudier, gruppdiskussioner samt obligatoriska seminarier. Examination Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. För kursbetyget Väl godkänd ska minst 7,5 av kursens ingående högskolepoäng vara Väl godkända. Kursen examineras genom muntliga och skriftliga prov och redovisningar av fältstudieuppgifter, där redovisning till vissa delar genomförs med stöd av IKT. Både individuella redovisningar och gruppredovisningar förekommer. Delkurs 1 examineras genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Delkurs 2 examineras genom skriftlig hemtentamen. Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella institutionsorgan och för berört programråd, samt arkiveras av kursansvarig institution. Övrigt Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt bekostas av den enskilde studenten. Kurslitteratur och övriga läromedel Kurslitteratur Delkurs 1. Barns språkutveckling Ämnesdidaktisk facklitteratur Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin Glädjen i att förstå: språk och textarbete med barn. 1. uppl. Studentlitteratur. 150 s. Bjar, Louise. & Liberg, Caroline. (red.). Senaste upplagan. Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur. Ca 150 s. (urval). Eriksson, Jessica, Grönvall, Camilla & Johansson, Annelie Grammatik i teori och lärande praktik: från förskoleklass till åk 3. Columbus. 247 s. Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Skolverket. Tillgänglig på Internet: Nya språket lyfter. Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1 5. Lärarhandledning. Senaste upplagan. Skolverket. 86 s.

13 Schmidt, Catarina Att bli en sån som läser: barns menings och identitetsskapande genom texter. Örebro universitet. Tillgänglig på Internet: (urval) Wedin, Åsa Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. 1. uppl. Studentlitteratur. (urval). Westerlund, Monica. Senaste upplagan. Barn i början. Språkutveckling i förskoleåldern. Natur & Kultur. 192 s. Ämnesteoretisk facklitteratur Einarsson, Jan (2013). Språket och språkarna. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN (urval) Lindstedt, Inger. Senaste upplagan. Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2, [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN Referenslitteratur Boström, Lena & Josefsson, Gunlög Vägar till grammatik. 1. uppl. Studentlitteratur. Melin, Lars Vett och etikett i språket. 1. uppl. Norstedts akademiska förlag. Ytterligare vetenskapliga texter tillkommer i överenskommelse med undervisande lärare. Därtill tillkommer aktuella styrdokument för verksamhet i grundskolan. Se Skönlitteratur läses enligt särskilda anvisningar. Delkurs 2. Barnlitteratur och kommunikation Ämnesdidaktisk facklitteratur Chambers, Aidan. Senaste upplagan. Böcker inom och omkring oss. Huddinge: X Publishing. Ca 200 s. (urval). Edwards, Agneta. Senaste upplagan. Bilderbokens mångfald och möjligheter. Natur & Kultur. 160 s. Langer, Judith. Senaste upplagan. Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse. Daidalos. Ca 100 s. (urval). Stensson, Britta. Senaste upplagan. Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Daidalos. Ca 100 s. (urval). Ämnesteoretisk facklitteratur Ehriander, Helene & Nilson, Maria (red.). Senaste upplagan. Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan. BTJ Förlag. 279 s. Kümmerling Meibauer, Bettina & Surmatz, Astrid. Senaste upplagan. Beyond Pippi Longstocking: Intermedial and International Approaches to Astrid Lindgren's Work. Routledge. Ca 100 s. (urval). Kåreland, Lena. Senaste upplagan. Barnboken i samhället. Studentlitteratur. Ca 150 s. (urval).

14 Ytterligare vetenskapliga texter tillkommer i överenskommelse med undervisande lärare. Därtill tillkommer aktuella styrdokument för verksamhet i förskoleklass och grundskola. Se Skönlitteratur läses enligt särskilda anvisningar. Ca 700 s.

15 Bilaga 4 Dnr: 2016/ Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket 1GN232 Svenska I Språkutveckling, barnlitteratur och kommunikation för undervisning i fk och åk 1 3/VI profil, 15 högskolepoäng Swedish I Language development, children s literature and communication, primary school F 3, Teaching Practice Profile, 15 credits Huvudområde Svenska språket Ämnesgrupp Svenska/Nordiska Språk Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd Senast reviderad av Fakulteten för konst och humaniora. Dramamomentet stryks från kursen. Mål, innehåll och examinationsformer har reviderats. Allmän översyn av standardformuleringar har gjorts. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2017 Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. (Områdesbehörighet 6b) Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Mål Förväntade studieresultat för kursen som helhet Efter avslutad kurs ska de studerande kunna: diskutera och redogöra för hur undervisningen kan utformas så att läraren med utgångspunkt i forskning och styrdokument kan stödja och bedöma elever i deras språk, läs, och skrivutveckling, självständigt och tillsammans med andra planera och kritiskt diskutera undervisning i svenska för elever i förskoleklass och årskurs 1 3 med olika bakgrund och förutsättningar. Delkurs 1. Barns språkutveckling, 7,5 hp Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

16 redovisa kunskaper om sambandet mellan språk och kunskapsutveckling samt diskutera barns utveckling av språklig kompetens och textuell medvetenhet, redogöra för teoretiska och didaktiska perspektiv på barns språkutveckling och redovisa hur dessa perspektiv utifrån en helhetssyn på svenskämnet kan komma till uttryck i undervisning i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1 3, arbeta aktivt med språkliga strukturer och funktioner hos olika slags texter och genrer samt uppvisa utvecklad språk och textkompetens och medvetenhet om den egna skrivförmågan. Delkurs 2. Barnlitteratur och kommunikation, 7,5 hp Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna: redogöra för teoretiska och didaktiska perspektiv på skönlitteratur och film för barn och unga samt diskutera dessa konstarters betydelse som läromedel i svenska och i andra ämnen, använda IKT i undervisningen och redogöra för olika metoder och arbetssätt som stimulerar barns lärande och språkutveckling, redogöra för olika sätt att arbeta med samtal i undervisningen, arbeta aktivt med textuella funktioner och genrer samt uppvisa kompetens och medvetenhet om den egna läsförmågan. Innehåll Delkurs 1. Barns språkutveckling, 7,5 hp Delkursen introducerar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk och litteracitet. Dessa inkluderar processer som rör utveckling av talat och skrivet språk både för elever med svenska som förstaspråk och som andraspråk, oberoende av hur långt de kommit i sin språkutveckling. Språksociologiska frågor som rör individ, grupp och samhälle studeras utifrån genus, klass, flerspråkighet och identitetsutveckling. Teorier, metoder och läromedel för den tidiga och fortsatta skriftspråkliga utvecklingen diskuteras och prövas kritiskt. I delkursen studeras analytiska redskap avsedda att stödja och bedöma elevers språkutveckling. Samspelets, samtalets och muntliga texters betydelse för skriftspråkutvecklingen betonas liksom IKT som medel för att utveckla en språk och kunskapsstimulerande undervisning. Svenska språkets strukturer och olika textgenrers funktioner och strukturer studeras och diskuteras. De studerande utvecklar i kursen sitt eget skrivande. Delkurs 2. Barnlitteratur och kommunikation, 7,5 hp I delkursen tillägnar sig de studerande sådana insikter och färdigheter att de på ett varierat och kreativt sätt kan arbeta med litterära texter och film i sin kommande verksamhet. Berättelser i olika medier och deras roll i dagens skola diskuteras utifrån litteraturdidaktisk forskning och grundskolans styrdokument. De studerande får möta ett urval av skönlitteratur för barn. Även berättelser via andra medier studeras. Verken väljs så att de belyser skillnader mellan olika genrer och idéinnehåll. Relationen mellan text och bild samt den rörliga bildens betydelse studeras. Den pedagogiska potentialen i både de enskilda verken i texter och andra medier som sådana är en central del av studierna. Olika möjligheter att arbeta med berättelser i skolan genom högläsning, fritt berättande, boksamtal, skrivuppgifter och andra estetiska lärprocesser om böcker och film studeras och prövas. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig progression I förhållande till tidigare genomförda kurser fortsätter studenten att utveckla sin kompetens att tillgodogöra sig aktuella och relevanta forskningsartiklar, att öka sin kommunikativa förmåga i tal och skrift och att använda IKT i undervisningen.

17 Professionsbas och professionell progression Kopplingen till yrkespraktiken stärks genom verksamhetsintegrering. Kursen förbereder studenten för kommande VFU period och de mål som finns formulerade för denna. Vid undervisning som på schemat markerats som seminarium, metodikpass eller verksamhetsintegrerat arbete gäller obligatorisk närvaro. Undervisningsformer Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, metodikpass och verksamhetsintegrerade delar. Examination Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. För kursbetyget Väl godkänd ska minst 7,5 av kursens ingående högskolepoäng vara Väl godkända. Kursen examineras genom muntliga och skriftliga prov och verksamhetsintegrerat arbete, där redovisning till vissa delar genomförs med stöd av IKT. Omtentamen erbjuds inom sex veckor efter ordinarie tentamenstillfälle (inom ramen för ordinarie terminstid). För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast fyra ytterligare tillfällen. Delkurs 1 examineras genom skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under seminarier och metodikpass. Delkurs 2 examineras genom skriftlig tentamen och muntliga redovisningar under seminarier och metodikpass. Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella institutionsorgan och för berört programråd, samt arkiveras av kursansvarig institution. Överlappning Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs: Kursen motsvarar 1GN006 i grundlärarprogram vid Linnéuniversitetet. Övrigt Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt bekostas av den enskilde studenten. Kurslitteratur och övriga läromedel Kurslitteratur Delkurs 1. Barns språkutveckling Ämnesdidaktisk facklitteratur Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin Glädjen i att förstå: språk och textarbete med barn. 1. uppl. Studentlitteratur. 150 s. Bjar, Louise. & Liberg, Caroline. (red.). Senaste upplagan. Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur. Ca 150 s. (urval). Eriksson, Jessica, Grönvall, Camilla & Johansson, Annelie Grammatik i teori och lärande praktik: från förskoleklass till åk 3. Columbus. 247 s. Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Skolverket. Tillgänglig på Internet:

18 Nya språket lyfter. Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1 5. Lärarhandledning. Senaste upplagan. Skolverket. 86 s. Schmidt, Catarina Att bli en sån som läser: barns menings och identitetsskapande genom texter. Örebro universitet. Tillgänglig på Internet: (urval) Wedin, Åsa Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. 1. uppl. Studentlitteratur. (urval). Westerlund, Monica. Senaste upplagan. Barn i början. Språkutveckling i förskoleåldern. Natur & Kultur. 192 s. Ämnesteoretisk facklitteratur Einarsson, Jan (2013). Språket och språkarna. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN (urval) Lindstedt, Inger. Senaste upplagan. Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2, [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN Referenslitteratur Boström, Lena & Josefsson, Gunlög Vägar till grammatik. 1. uppl. Studentlitteratur. Melin, Lars Vett och etikett i språket. 1. uppl. Norstedts akademiska förlag. Ytterligare vetenskapliga texter tillkommer i överenskommelse med undervisande lärare. Därtill tillkommer aktuella styrdokument för verksamhet i grundskolan. Se Skönlitteratur läses enligt särskilda anvisningar. Delkurs 2. Barnlitteratur och kommunikation Ämnesdidaktisk facklitteratur Chambers, Aidan. Senaste upplagan. Böcker inom och omkring oss. Huddinge: X Publishing. Ca 200 s. (urval). Edwards, Agneta. Senaste upplagan. Bilderbokens mångfald och möjligheter. Natur & Kultur. 160 s. Langer, Judith. Senaste upplagan. Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse. Daidalos. Ca 100 s. (urval). Stensson, Britta. Senaste upplagan. Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Daidalos. Ca 100 s. (urval). Ämnesteoretisk facklitteratur Andersson, Maria & Druker, Elina (red.). Senaste upplagan. Barnlitteraturanalyser. Studentlitteratur. Ca 100 s. (urval). Ehriander, Helene & Nilson, Maria (red.). Senaste upplagan. Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan. BTJ Förlag. 279 s.

19 Kåreland, Lena. Senaste upplagan. Barnboken i samhället. Studentlitteratur. Ca 150 s. (urval). Ytterligare vetenskapliga texter tillkommer i överenskommelse med undervisande lärare. Därtill tillkommer aktuella styrdokument för verksamhet i förskoleklass och grundskola. Se Skönlitteratur läses enligt särskilda anvisningar. Ca 700 s.

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-11-23 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: 08.15 ca 10.00 Plats: Svea Ärende 114 Föregående mötes protokoll Ärende 115

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur 1SV160 Svenska för undervisning i årskurs 4 6, 30 högskolepoäng Swedish for teaching in primary school,

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp Comparative Literature BA (A), Children's Literature, Primary School Teacher Education Programme

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-10-26 Fakulteten för konst och humaniora Prefektens beslutsmöte Tid: 2016-10-26 kl. 09:00 Plats: Malin Lennartssons tjänsterum (H330), Hus F Ärende 22 Ärende 23 Dnr: 2016/5398-3.1.2.2

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp Comparative Literature BA (A), Children's Literature, Primary School Teacher Education Programme 4-6, 7.5 Credits

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper 1MU001 Musik I år 7 9 för obehöriga lärare, 30 högskolepoäng Music I year 7 9 for unauthorised teachers,

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Teacher Education, Afterschool Centres

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-10-14 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: 08:00 Plats: Svea Ärende 33 Föregående mötes protokoll Justerat protokoll

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION LLSV10 Svenska för lärare, åk 4-6 intervall 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish for Teachers in Higher Primary School, interval

Läs mer

L6SV10, Svenska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng Swedish 1 for teachers grades 4-6, 15.0 higher education credits

L6SV10, Svenska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng Swedish 1 for teachers grades 4-6, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6SV10, Svenska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng Swedish 1 for teachers grades 4-6, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Mål Delkurs 1 Barns språkutveckling i skolår F 3, 7,5 hp. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

Mål Delkurs 1 Barns språkutveckling i skolår F 3, 7,5 hp. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna Dnr: 2014/4082 3.1.2 Kursplan Fakulteten för teknik Institutionen för matematikdidaktik 2MD150 Kompletterande inriktning i matematik och svenska för grundskolans tidiga år, 60 högskolepoäng Complementary

Läs mer

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs (1 30 hp) ska den studerande kunna:

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs (1 30 hp) ska den studerande kunna: Dnr: 2014/1270 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap 1IDÄ02 Idrott och hälsa I inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical and health

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: 2016/3070 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI100 Barn och ungdomslitteratur, 30 högskolepoäng Children's literature, 30 credits Huvudområde

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Kursplan. Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper

Kursplan. Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper 1SHÄ01 Samhällskunskap I inriktning mot arbete i årskurs 7 9, 30 högskolepoäng Social studies I for lower

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-02-25 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: kl. 08:15 Plats: Svea Ärende 7 Föregående mötes protokoll Ärende 8 2015/50-1.1

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs (1 30 hp) ska den studerande kunna:

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs (1 30 hp) ska den studerande kunna: Dnr: 2016/3167 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap 1IDÄ02 Idrott och hälsa I inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical and health

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp Comparative Literature BA (A), Children's Literature, Primary School Teacher Education Programme

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Matematiska och system- Dnr: 2009/ tekniska institutionen K U R S P L A N

Matematiska och system- Dnr: 2009/ tekniska institutionen K U R S P L A N 1 Matematiska och system- Dnr: 2009/18-514 tekniska institutionen K U R S P L A N Svenska och matematik fortsättningsspecialisering för verksamhet i skolans tidiga år Swedish and mathematics specialization

Läs mer

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Dnr: 2015/2092 3.1.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper 1GN018 Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4 6, 30 högskolepoäng Social Sciences for teaching

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish Language for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 7,5 Credits Allmänna

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-10-21 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Tid: 2015-10-21 kl. 09:00 Plats: Malin Lennartssons tjänsterum (H330), Hus F

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp Swedish Language I (BA), Reading and Writing Development, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GUX141 Dnr 03:77 Beslutsdatum

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GUX141 Dnr 03:77 Beslutsdatum Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod GUX141 Dnr 03:77 Beslutsdatum 2003-03-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Svenska för de tidiga åren Swedish directed towards teaching and learning

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2009/27 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2009-06-04 och gäller från höstterminen 2009 vid Karlstads

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION JU1101 Journalistik, 30 högskolepoäng Journalism, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 1(5) 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives, I, 30 credits Programkurs Medicinska

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk. 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk. 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits Huvudområde Spanska Ämnesgrupp Spanska Nivå Grundnivå

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp

Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp Education (B), Playworld and Play as Phenomenon and Tool in Pre school Education,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper 1MU002 Musik II år 7 9 för obehöriga lärare, 30 högskolepoäng Music II year 7 9 for unauthorised teachers,

Läs mer

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP2210 Språkstörningar hos barn och ungdomar, 10 högskolepoäng Language Disorders in Children and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp

Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Culture and Migration A3, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURS UV150L Grundläggande läs- skriv- och matematikutveckling 1-30 högskolepoäng The Development of Basic Literacy and Numeracy 1-30 higher

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Svenska I, inriktning 4-6, 15 högskolepoäng Swedish I, with Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 15 Credits

Svenska I, inriktning 4-6, 15 högskolepoäng Swedish I, with Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 15 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska I, inriktning 4-6,

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp Swedish BA (A), Swedish as a second language A3, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

2MD62U Matematik för undervisning i åk 4 6, 1 30 ingår i lärarlyftet, 30 högskolepoäng Mathematics, teaching in year 4 6 (1 30), 30 credits

2MD62U Matematik för undervisning i åk 4 6, 1 30 ingår i lärarlyftet, 30 högskolepoäng Mathematics, teaching in year 4 6 (1 30), 30 credits Dnr: 2016/1151 3.1.3 Kursplan Fakulteten för teknik Institutionen för matematikdidaktik 2MD62U Matematik för undervisning i åk 4 6, 1 30 ingår i lärarlyftet, 30 högskolepoäng Mathematics, teaching in year

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp Swedish BA (A), Swedish as a second language A3, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(5) Kursplan Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Language and Literacy Development in Preschool and Preschool Class 15 Credits*, First Cycle

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-04-26 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Tid: 2016-04-26 kl. 08:45 Plats: Tjänsterum F311, Hus F, Campus Växjö Ärende

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9HK30 Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9, 15 högskolepoäng Home and Consumer studies 3, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp Education Ba, Science for Teachers in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

L3EN10, Engelska för lärare F-3, 15,0 högskolepoäng English for teachers grades 0-3, 15.0 higher education credits

L3EN10, Engelska för lärare F-3, 15,0 högskolepoäng English for teachers grades 0-3, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L3EN10, Engelska för lärare F-3, 15,0 högskolepoäng English for teachers grades 0-3, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9HK45 Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9, 15 högskolepoäng Home and Consumer studies 4 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 15 higher education

Läs mer

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1SP120 Spanska inriktning mot undervisning och lärande I, 30 högskolepoäng Spanish teaching and learning orientation I, 30 credits Huvudområde

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp Swedish BA (A), Swedish as a Second Language A1, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit 1: Ideas and Opinion, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2013-12-03 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Tid: 2013-12-03 kl. 10.30 Plats: Tjänsterum F311, Hus F, Campus Växjö Ärende

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Nämnden för utbildningsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Dnr: 2016/3311 3.1.2.2 Kursplan Nämnden för utbildningsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap 1GN020 Idrott och hälsa för grundlärare med inr mot arbete i åk 4 6 och grundlärare med inr mot arbete

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Svenska språket GR (A), Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (7) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp Swedish Language BA (A) Swedish for Teachers at the Early learners Level, 1-30, 30 Credits.

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp Swedish BA (A), Swedish as a Second Language A1, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Dnr: 2016/2680 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper 1HI100 Historia, allmän kurs, grundkurs, 30 högskolepoäng History, general course, 30 credits Huvudområde

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper 1MK162 Medie och kommunikationsvetenskap 1 15 hp, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies 1

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden PDG471 DIDAKTIK MED INRIKTNING MOT TAL-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING, 30 högskolepoäng Learning to speak, read and write, 30 higher education

Läs mer