AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS"

Transkript

1 AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS Med installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets- och prestandaspecifikationer. Använd inte renoverade delar eller tredjepartsdelar som AGA inte uttryckligen godkänt. LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU INSTALLERAR DIN AGASPIS För användning i sverige 03/10 EINS

2 INNEHÅLL AVSNITT SIDA HÄLSA OCH SÄKERHET 3 INSTALLATION 4 PLACERING 4 TEKNISKA DATA - AGASPIS GC3 5 TEKNISKA DATA - AGASPIS GC3M MED MODUL 6 TEKNISKA DATA - (FORTSÄTTNING) 7 RÖKKANALSYSTEM 7 INSTALLATIONSRÖR 8 LUFTFÖRSÖRJNING 8 BAKUGNENS AVSKÄRMNINGSPLATTA 8 ELEKTRISKT 8 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLAGE 9 LEDNINGSDIAGRAM 9 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLERING 10 UGNSTERMOELEMENT 10 TESTA HANDENHETEN FÖR AIMS 11 ANVÄNDNING BRUKSANVISNING 13 BRÄNNARREGLAGE 14 2

3 HÄLSA OCH SÄKERHET Konsumentskydd Som ansvarstagande tillverkare vidtar vi alla skäliga åtgärder för att försäkra oss om att våra produkter konstrueras och tillverkas på ett sätt som uppfyller gällande säkerhetskrav, förutsatt korrekt användning och installation. Personer (däribland barn) med nedsatt fysisk sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet eller kunnande, ska inte använda spisen om de inte kan övervakas eller är instruerade om hur spisen används av person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas så att de inte leker med spisen. VIKTIG ANMÄRKNING: LÄS DEN BIFOGADE GARANTIN Ändringar som inte godkänts av Aga kan göra produktens godkännande ogiltigt och sätta garantin ur spel, samt även inverka på dina lagstadgade rättigheter. Viktigt Något eller några av följande material kan ingå i spisen. Ägaren/installatören ansvarar för att säkerställa att tillämpliga skyddskläder används vid hantering av delar som innehåller de material som anges nedan, vilka kan medföra hälso- och/eller säkerhetsrisker, enligt den information som följer. Eldfast tegel, bränslebäddar, bränslen - använd engångshandskar vid hantering. Eldfast cement - använd engångshandskar vid hantering. Lim och tätningsmedel - var försiktig - använd ansiktsmask och engångshandskar om lim eller tätningsmedel är i vätskeform. Glasgarn, mineralull, isoleringsplattor, keramiska fibrer, fotogen - risk för skador vid inandning, kan irritera hud, ögon, näsa och hals. Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen vid hantering. Använd engångshandskar, ansiktsmask och ögonskydd. Tvätta händerna och andra exponerade delar av kroppen efter hantering. Begränsa damningen med vattenbegjutning när spisen rivs. Emballera alla delar omsorgsfullt. 3

4 INSTALLATION Med vissa specifika undantag gäller föreskrifterna i den gällande byggnormen för installationer av alla typer av Agaspisar. Byggnadslov kan dessutom erfordras, och ska i så fall sökas separat. Samtliga Agaspisar är endast avsedda för natur- eller propangaser. Andra typer av gas kan inte användas. (VIKTIGT: Se dataskylten på brännarhuspanelen bakom den övre vänstra luckan.) Spisen golvmonteras och installationsplatsen måste ha minst följande minimimått: Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 60 mm ovanför det isolerande plattlocket när det är uppfällt. Fritt utrymme på sidorna: Ett mellanrum på 3 mm krävs på vardera sidan mellan spisens övre yta och intilliggande arbetsytor för att den övre plattan ska kunna tas bort på ett säkert sätt om det blir nödvändigt i framtiden. Inget utrymme behövs på sidorna förutom om spisen installeras mot en vägg, vilket kräver ett fritt utrymme på 116 mm på höger och vänster sida för åtkomst av ugnsluckan (ytterligare 116 mm krävs om gasanslutningen måste göras på den vänstra sidan). Om Agaspisen ska installeras inbyggd med tegel runt om måste det minsta mellanrummet ökas med minst 10 mm på vardera sidan för att kompensera för väggar som inte är raka, och för de naturliga dimensionsvariationer som uppträder i gjutningarna. Dessutom krävs ett fritt utrymme på minst 1000 mm framför spisen för att service ska kunna utföras. Rökkanalen från anslutningen på spisen måste inledningsvis vara lodrät i minst 600 mm. Rökkanalen får inte vara kortare än 3 meter. Rökkanaler och rökkanalanslutningar får inte befinna sig närmare brännbart material än 25 mm. Där rökkanaler passerar igenom sådana brännbara byggnadselement som inner- eller yttertak måste de byggas in i en icke-brännbar genomföring med en tjocklek på minst 25 mm. Utrymmet runt rökkanaler och passager genom väggar eller golv ska isoleras för att förhindra utträngning av rök och eldslågor. OBSERVERA: AGAS SPISAR LEVERERAS FRITT FABRIK I OMONTERAT SKICK. MONTERINGEN GÖRS PÅ PLATS AV DEN AUKTORISERADE AGA-ÅTERFÖRSÄLJAREN. Spissockeln Det är viktigt att den sockel spisen ska stå på är plan och kan bära upp spisens vikt. Modell GC3-477 kg Sockelns övre 12 mm måste bestå av icke-brännbart material. Minst 25 mm av väggen bakom spisen måste bestå av icke-brännbart material. Kakelsättning Om spisen ska stå inbyggd, eller mot en vägg som ska kakelsättas, får kakelplattorna inte under några omständigheter överlappa spisens övre yta till någon del. Installationskrav Spisen måste installeras i enlighet med tillämpliga stadganden i gällande gassäkerhetsföreskrifter, byggnormer och det lokala vattenverkets föreskrifter. Installationen ska också göras i enlighet med gällande föreskrifter som utfärdats av gasverket och tillämpliga lokala myndigheter. För din egen säkerhet, och för att uppfylla gällande lagkrav, ska alla gasspisar alltid installeras av behöriga installatörer, och i enlighet med gällande föreskrifter. Gasutrustning som inte installeras på korrekt sätt kan föranleda åtal. Efter installationen ska utrustningen testas omsorgsfullt. PLACERING Den plats som väljs för utrustningen måste medge installation av en lämplig rökkanal samt sörja för tillräcklig luftförsörjning. Platsen måste också ha tillräckligt utrymme för service och för luftcirkulation runt spisen. 4

5 TEKNISKA DATA - AGA GC3 ÖPPNADE LOCK GASANSLUTNING PÅ VÄNSTER SIDA FRAMIFRÅN VÄNSTER SIDA GJUTJÄRNSRÖKGASKANAL GASANSLUTNING PÅ HÖGER SIDA ÖPPEN UGNSLUCKA HÖGER SIDA Figur 1 UPPIFRÅN DESN B A B C D E F G H J K L M N P W mm OBSERVERA: DET FRIA UTRYMMET (W) PÅ DEN VÄNSTRA SIDAN, SÅ ATT BAKUGNENS LUCKA SKA KUNNA ÖPPNAS. SPISMÅTT Vid undersökning av installationsplatsen för spisen ska samtliga mått ökas med 10 mm jämfört med de mått som anges nedan. Detta sörjer för en säkerhetsmarginal för de naturliga måttvariationer som kan uppkomma i större gjutna komponenter. Det är särskilt viktigt med bredden över spisen. GASANSLUTNING - ENDAST GC3 Matningsledning på ¼ tum BSP, med anslutningsdon för ¼ tum BSP till 15 mm, ingår. GASANSLUTNING - GC3M MED MODUL (OM INSTALLERAD) Se fig.1a (sid 6) och installationsanvisningarna för modulen. 5

6 TEKNISKA DATA -GASSPIS MED TRE UGNAR OCH MODUL (GC3M) ANVÄND UTSLAGNINGSHÅLET I HUVUDSPISENS SIDOPANEL (FJÄRDE HÅLET UPPIFRÅN) - SE ANMÄRKNINGEN* FRAMIFRÅN VÄNSTER SIDA UPPIFRÅN MATNINGSLEDNING PÅ ¼ TUM BSP Figur 1A - Gasanslutningar (ungefärliga positioner) DESN OBS: Beslag för ¼ tum BSP till 15 mm ingår. 6

7 TEKNISKA DATA - (FORTSÄTTNING) AGASPIS GC3 (MED AIMS) NATURGAS G20 MAXIMAL INGÅENDE VÄRME 4,4 kw Termostatförbiledning 110 Insprutare för huvudlågan 400 Insprutare för pilotlågan 7218 Ingående tryck (ENDAST I EU-LÄNDER) 20mbar Lågtryck 10 mbar (4 w.g.) PROPANGAS G31 MAXIMAL INGÅENDE VÄRME 5kW (357g/h) Termostatförbiledning 65 Insprutare för huvudlågan 170 Insprutare för pilotlågan 4209 Ingående tryck (ENDAST I EU-LÄNDER) 37mbar Lågtryck 25mbar (10 w.g.) STRÖMFÖRSÖRJNING 230 V 50 Hz MED SÄKRING PÅ 3 A RÖKKANALSYSTEM De anmärkningar som följer är avsedda som allmän vägledning. Rökkanalen från anslutningen på spisen måste inledningsvis vara lodrät i minst 600 mm. Rökkanalen får inte vara kortare än 3 meter. Tvärsnittet på rökkanalen till spisen får inte vara mindre än tvärsnittet på spisens rökkanalanslutning. Om en förbindelsekanal ska användas måste den ha en innerdiameter på minst 100 mm. Rökkanaler och rökkanalanslutningarna ska vara tillverkade av ett av följande material:- a) Cement b) Aluminium eller rostfritt stål c) Gjutjärn eller mjukt kolstål med en beläggning av syrabeständig vitrös emalj. Om skorsten ska användas ska det helst vara en som är tillverkad av, eller klädd med, ett ickeantändligt syrabeständigt material. (Skorstenar med saltglaserade tegelrör kan användas, förutsatt att rören uppfyller kraven i gällande föreskrifter.) En rökkanal av något av materialen ovan - (a) till (c) - ska användas för anslutning till den belagda skorstenen. När en skorsten som inte är tillverkad av, eller belagd med, ett icke-poröst syrabeständigt material används ska den beläggas med en flexibel insats av rostfritt stål. Beläggningens innerdiameter får inte understiga 100 mm och antalet skarvar måste hållas vid ett minimum. Om insatsen inte ansluts direkt till utrustningens ventilator ska en rökkanal av något av materialen (a) till (c) ovan användas för anslutningen mellan ventilatorn och rökkanalen. Innan utrustningen ansluts till, eller en insats förs in i, en rökkanal som har använts tidigare måste kanalen sotas omsorgsfullt så att allt sot och löst material avlägsnas. Om rökkanalen är försedd med ett fjäll måste detta tas bort innan utrustningen ansluts till, eller en insats sätts in i, rökkanalen. Rökkanalens utlopp får inte befinna sig närmare ett öppningsbart fönster, en luftningsventil eller en annan ventilationsöppning än 600 mm. 7

8 INSTALLATIONSRÖR Installationsrören ska installeras i enlighet med gällande gasföreskrifter. Rörledningen mellan mätaren/behållaren och spisen måste vara av tillräcklig storlek. Anslutningens diameter är 15 mm. Efter installationen ska anläggningen testas omsorgsfullt och avluftas i enlighet med gällande föreskrifter. LUFTFÖRSÖRJNING Kök eller annat inomhusområde När anläggningen ska installeras i ett kök eller ett annat inomhusområde behöver installationsplatsen inte vara försedd med en permanent luftningsventil. BAKUGNENS AVSKÄRMNINGSPLATTA En metallplatta (med fyrkantiga hål), som ingår i spisleveransen, MÅSTE placeras på de övre skenorna i bakugnen. Skjut in plattan så långt det går, så att den kommer i kontakt med ugnens baksida. Denna platta utgör en permanent del av bakugnen för reglering av ugnstemperaturen. Se figur 3 ELEKTRISKT Säkrad elmatning på 3 A och 230 volt växelström, 50 Hz, måste finnas i närheten av spisen. En extern ledning måste dras till fläktenheten med en isolerkabel av kisel/sihf med tre ledare och som uppfyller kraven i gällande elföreskrifter och eventuella kompletterande lokala föreskrifter. Ledningsdragningen ska utföras på angivet sätt: Den metod som används för anslutning till elnätet ska underlätta komplett bortkoppling av all ström till spisen, helst med hjälp av ett eluttag med lock utan strömbrytare, tillsammans med ett kontaktdon med tre stift och inbyggd säkring. Alternativt kan man välja en säkrad brytare med två stift och ett kontaktavstånd på minst 3 mm för bägge polerna, som endast används för utrustningen. OBS: Använd det flexibla metallröret (medföljer) som ett hjälpmedel för att styra nätkabeln genom spisen. Fäst rörets ena ände vid hålet i brännarhuset och den andra till en öppning i endera sidopanelen. Använd de monteringsdon som medföljer. FÄST METALLRÖRET VID STAGSTÅNGEN NÄSTAN ÄNDA NERE VID BASEN MED ETT BUNTBAND Figur 1B DESN

9 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLAGE PÅ AV PÅ A - PÅ/AV-REGLERVRED B - TEMPERATURREGLERVRED C - GASKRAN D - TESTNIPPEL FÖR INGÅENDE TRYCK E - TESTNIPPEL FÖR BRÄNNARTRYCK F - SÄKERHETSSPÄRR G - AIMS-REGLERVRED H - FÖNSTER Figur 2 DESN LEDNINGSDIAGRAM UGNSTERMOELEMENT INGÅENDE STRÖM GRÖN VIT FÄRGER: BR BRUN BL BLÅ G/Y - GRÖN/GUL KRETSKORTSSTYRENHET MAGNETVENTIL (NORMALT ÖPPEN) Figur 3 DESN

10 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLERING Se figur 2. OBS: Ta loss reglagemonteringsfästet från brännarhuset före monteringen. 1. Montera gaskranen på inloppsröret. 2. Montera brännarenheten på brännarhuset. 3. Fäst monteringsfästet för AIMS-reglaget på brännarhuset. 4. Anslut ledningen till AIMS-reglageplattan (se fig. 4) och anslut solenoidkontakterna till solenoiderna. Fäst ledningarna i kabelklämman. 5. MONTERA AIMS-REGLAGELUCKAN. (a) (b) Dra solenoidkablarna i skåran på luckans baksida. AIMS-reglervredet måste kunna föras in genom hålet i reglageluckan. Se till att reglagespindeln inte blir böjd. Kretskortet kan då skadas. (OBS: Eventuellt måste brännarhusets placering på plattan justeras för att reglageluckan ska kunna sättas på plats ordentligt). UGNSTERMOELEMENT KAPSLAD POT OBS: På spisar med AIMS-styrning finns det en ugnstermoelementsensor som är ansluten till det tryckta kretskortet (se kopplingsschemat i figur 3). 1. För termoelementgivaren och temostatmätelementet genom styrröret och in i stekugnen. 2. Montera termoelementgivaren på stödplattan så att avkänningsspetsen hamnar som i figur 5. DRA INTE ÅT KLÄMMAN FÖR HÅRT. Givaren kan skadas om du gör det. Montera termostatelementet i hålet i klämfästet. Skruva fast stödplattan upptill i stekugnen. 3. Montera reglagechassit på brännarhuset: Kontrollera att termoelementgivaren är på plats i skåran upptill på reglageluckan och att den kapslade potentiometern finns innanför luckan (dvs. att den kapslade potentiometern inte kan komma i kläm). Figur 4 AVKÄNNINGSSPETS DESN A 10

11 GASVENTILENS TERMOSTATELEMENT AIMS-TERMOELEMENTGIVARE Figur 5 DESN TESTA HANDENHETEN FÖR AIMS PLUSKNAPP TEMPERATUR- INSTÄLLNINGSKNAPP BAKÅTKNAPP DATUM/TIDS- INSTÄLLNINGSKNAPP Figur 6 INFORMATIONSKNAPP (HUVUDMENYN) AIMS- PROGRAMMERINGSKNAPP SEMESTER- INSTÄLLNINGSKNAPP TELEFONKNAPP (Telefon till AGA :s service m.m.) PROGRAMKOPIERINGSKNAPP MINUSKNAPP DESN Kontroll av signalen mellan handenheten och basenheten/val av språk Genomför rutinen nedan för att kontrollera att handenheten kommunicerar med basenheten och för att välja ett språkalternativ. 1. Slå på strömmen till spisen. Vrid omedelbart reglervredet på basenheten fram och tillbaka mellan det manuella läget och AIMS-läget tills den blå neonlampan blinkar. 2. Tryck in knapparna + och - på handenheten samtidigt så snart neonen börjar blinka och håll dem intryckta tills den blå neonen slocknar helt (handenhetens display visar SERIENUMMER HITTAT under en kort tid). Släpp sedan knapparna. 3. Upprepa stegen 1 och 2 ovan om neonen inte slocknar helt utan fortsätter att blinka med ett svagt sken. 4. När anslutningen har upprättats visar skärmen de olika språkalternativen. Använd knapparna + och - för att gå mellan de olika alternativen och välja önskat språk. Tryck sedan på knapp för att bekräfta ditt val. 5. Om du behöver byta språk så måste du genomföra hela rutinen på nytt från steg 1. 11

12 ANVÄNDNING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: KONTROLLERA ATT VRED (A) STÅR I AVSTÄNGT LÄGE (SE FIGUR 9) INNAN DU TÄNDER SPISEN. KONTROLLERA OCKSÅ ATT GASMATNINGEN TILL SPISEN ÄR PÅ OCH ATT GASKRANEN (C) ÄR ÖPPEN, SAMT ATT STRÖMMEN TILL AGASPISEN ÄR PÅ. TÄNDA SPISEN - SE FIGURERNA Ställ in huvudbrännarens gasflöde med temperaturvredet (B) (se figur 7). (24) Kontrollera först att båda vreden har vridits så långt det går medurs. Vred (A) till avstängt läge och vred (B) till minimiläget (det vita bandets smala ände). 2. Vrid vredet "PÅ/AV" (A) en liten aning moturs, mot tändningsläget, till stoppläget. Tryck sedan in vredet och håll det intryckt i fem sekunder (gas strömmar endast till pilotbrännaren) (se figur 9). 3. Fortsätt att hålla vred (a) intryckt och vrid ytterligare i moturs riktning till pilotläget. (detta aktiverar piezotändaren). Fortsätt att hålla vredet intryckt i ytterligare 10 sekunder efter det att pilotlågan har tänts. Upprepa steg 2 och 3 om pilotlågan inte tänds (se figur 10). 4. Vrid vred (b) moturs till det påslagna läget efter tändning (den stora lågsymbolen) (se figur 11). Pilotbrännargasen strömmar, och huvudgasen strömmar i enlighet med temperaturinställningen (vred B). 5. Vrid temperaturvredet (B) en aning moturs till det vita bandet (liten läge) (se figur 6A.) Låt brinna i läget för liten låga i minst 30 minuter (se figur 12). OBS: Läge "LITEN LÅGA" ställer man in genom att gradvis vrida in vred (B) i det vita bandet, tills en LITEN LÅGA ses genom fönstret (se figur 2). 6. Vrid reglervredet ytterligare åt vänster efter 30 minuter, till mitten av den gröna sektorn, för normal användning (se figur 13). OBSERVERA: När flera timmar har gått ska värmeindikatorn befinna sig inom den svarta sektorn på AIMS regleringshandenhetens "INFORMATIONS" skärm. Du kan behöva justera reglervredet inom den gröna sektorn för detta. Låt värmenivån i spisen stabilisera sig i minst 4 timmar innan du gör ytterligare justeringar. När du tänder en kall spis kan kondens avsätta sig på emaljen. Torka bort kondensen för att undvika fläckar på emaljen. OM LÅGAN AV NÅGON ANLEDNING HAR SLÄCKTS MÅSTE DU VÄNTA I (MINST) TRE MINUTER INNAN DU TÄNDER DEN PÅ NYTT. 7. Kontrollera att det ingående gastrycket överensstämmer med uppgiften på dataskylten. Gör så här (se figur 2): (a) (b) (c) (d) (e) Vrid reglervredet (A) till AVSTÄNGT läge (se figur 8). Ta bort nippelpluggen (D) för inloppstrycktest och anslut tryckmätaren. Tänd brännaren, vrid reglervredet (A) till PÅSLAGET läge (figur 11) och vrid reglervredet (B) till mitten av den gröna sektorn för normal användning (figur 13). Kontrollera att det ingående trycket stämmer med uppgiften på dataskylten. Kontrollera att gastrycket inte ändrar sig när annan gasutrustning används. Vrid reglervredet (A) till AVSTÄNGT läge. Ta bort tryckmätaren och sätt tillbaka nippelpluggen (skruva i pluggen men dra inte åt den för hårt). Tänd brännaren på nytt enligt stegen 1 till 6 och kontrollera att trycktestpluggen är gastät. 12

13 7. Kontrollera lågtrycket. Gör så här: ANVÄNDNING (fortsättning) Följ instruktion 6 på den helt kalla spisen, med tryckmätaren ansluten till trycktestuttaget (E) (se figur 2). Kontrollera att lågtrycket motsvarar värdet i tabellen "TEKNISKA DATA " (sidan 7). OBSERVERA: OM EN GASFLÖDESTEST BEHÖVER UTFÖRAS AV NÅGON ANLEDNING SKA ALL ANNAN UTRUSTNING SOM ANVÄNDER GAS STÄNGAS AV. ANVÄND SEDAN GASMÄTAREN OCH ETT TIDTAGNINGSUR FÖR ATT KONTROLLERA ATT DET HÖGSTA INGÅENDE GASTRYCKET TILL SPISEN ÖVERENSSTÄMMER MED DET VÄRDE SOM ANGES PÅ DATASKYLTEN. När korrekt inställning har kontrollerats håller värmeregleringsystemet automatiskt spisen vid rätt temperatur. OBS: KONTROLLERA HUR GASVENTILVREDET STÅR INNAN DU STÄNGER AV SPISEN TO EXTINGUISH THE BURNER SLÄCKA EN BRÄNNARE Vrid gasreglervredet (A) till AVSTÄNGT läge (se figur 8). KONTROLLERA ATT RUMMET ÄR FRITT FRÅN FÖRBRÄNNINGSPRODUKTER. Alla dörrar och fönster i rummet ska vara stängda. Tänd spisen enligt anvisningarna. Lämna den på högsta värme i fem minuter. Om det finns en fläkt i rummet eller i ett närliggande rum måste testen upprepas med fläkten påslagen och eventuella dörrar mellan spisen och fläkten öppna. Utför testen efter fem minuter på följande sätt: Håll en röktesttändsticka med huvudet ungefär 3 mm upp innanför nederkanten på ventilatorn. Läckage föreligger om röken avleds bort från ventilatorn. Upprepa efter 10 minuter om du är osäker. Om läckage föreligger kan det vara fel på skorstenen. Det löser ut säkerhetsanordningen för förbränningsfunktionen. Felet måste åtgärdas innan spisen lämnas installerad. Spärren måste tryckas in för att spisen ska kunna tändas. Stäng av spisen och koppla bort gasmatningen om felet inte kan åtgärdas. Kontakta serviceverkstaden. ANVISNINGAR Lämna dessa anvisningar och bruksanvisningen till ägaren för framtida bruk och visa ägaren hur utrustningen används på ett säkert sätt. Upplys slutligen ägaren om att det är viktigt med erforderlig service, med de intervall som Agaåterförsäljaren eller det lokala gasverket rekommenderar, för att utrustningen hela tiden ska fungera på ett effektivt och säkert sätt. 13

14 BRÄNNARREGLERING REGLERVREDET B REGLERVREDET A Figur 7 AV TÄNDNING Figur 8 Figur 9 PILOTLÅGAN Figur 10 Figur 11 PÅ LITEN LÅGA NORMAL ANVÄNDNING Figur 12 Figur DESN

15 15

16 Ytterligare råd och information får du av din lokala Agaspecialist. Till följd av Agas policy med kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig bolaget rätten att när som helst ändra de specifikationer och konstruktioner som beskrivs och illustreras i detta dokument. Tillverkas av Aga Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England 16

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du ENDAST använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra

Läs mer

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets-

Läs mer

Installationsanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, GE och GEB

Installationsanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, GE och GEB Gasspisar Installationsanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, GE och GEB FÖR ANVÄNDNING I SVERIGE LÄS DENNA INSTALLATIONSANVISNING INNAN DU INSTALLERAR DIN AGASPIS Konsumentskydd Som ansvarstagande

Läs mer

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du ENDAST använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra

Läs mer

Bruksanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, (2 ugnar) 2= GE, GEB, (4 ugnar) =4=

Bruksanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, (2 ugnar) 2= GE, GEB, (4 ugnar) =4= Gasspisar Bruksanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, (2 ugnar) 2= GE, GEB, (4 ugnar) =4= FÖR ANVÄNDNING I SVERIGE LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS Konsumentskydd Som ansvarstagande

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W INLEDNING BS EN 12815 Konsumentskydd Som ansvarig tillverkare är vi måna om att våra produkter konstrueras och tillverkas för att uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder vid korrekt installation och användning.

Läs mer

ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK

ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK Med installations- och användningsinstruktioner LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS Bruksanvisning LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DENNA AGASPIS För användning i sverige 03/10 EOPI 515549 INNEHÅLL AVSNITT SIDA

Läs mer

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Användningsinstruktioner och tillagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i sverige 12/09

Läs mer

AGA DUAL CONTROL. Modellnummer: DC3 & DC5. (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation)

AGA DUAL CONTROL. Modellnummer: DC3 & DC5. (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation) AGA DUAL CONTROL Modellnummer: DC3 & DC5 (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation) Installationsguide TÄNK PÅ ATT: När du byter ut någon del på denna apparat, använd endast reservdelar

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR AGASPIS 200SFW FÖR FASTA BRÄNSLEN

INSTALLATIONSANVISNING FÖR AGASPIS 200SFW FÖR FASTA BRÄNSLEN Bättre än du någonsin kunde föreställa dig. Konsumentskydd Som ansvarig tillverkare är vi måna om att våra produkter konstrueras och tillverkas för att uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder vid korrekt

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City w w w. c a m i n a. s e Utgåva 3.2007cityEW Camina Art City Installation & Bruksanvisning Läs denna före montering och användning av eldstaden! Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

HANDBOK SPISAR 90X60

HANDBOK SPISAR 90X60 HANDBOK SPISAR 90X60 TACK FÖR ATT DU VALDE VÅR PRODUKT. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT SPISENS UTSEENDE OCH FUNKTIONELLA KVALITETER

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR ANGÅENDE ANVÄNDNING, INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV GAS- ELLER KOMBINERADE SPISHÄLLAR AV INBYGGNADSTYP AV GLAS

RÅD OCH ANVISNINGAR ANGÅENDE ANVÄNDNING, INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV GAS- ELLER KOMBINERADE SPISHÄLLAR AV INBYGGNADSTYP AV GLAS RÅD OCH ANVISNINGAR ANGÅENDE ANVÄNDNING, INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV GAS- ELLER KOMBINERADE SPISHÄLLAR AV INBYGGNADSTYP AV GLAS Käre kund, Vi vill tacka dig för att ha köpt en av våra produkter. Vi är

Läs mer

Bruksanvisning Spisvakt

Bruksanvisning Spisvakt Bruksanvisning Spisvakt Med start i spisvredet (autostart) och överhettningsskydd (värmevakt). Godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel! E 19 086 45 (3-fas) E 19 086 52 (1-fas) Introduktion

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER miniugn Modell CMBO

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER miniugn Modell CMBO T.nr 44844 Bruks- och installationsanvisning för CRAMER miniugn Modell CMBO Varianter: CMBOK, CMBOA, CMBOC, CMBOB CMBOD, CMBODS, CMBOGDS S SE Produkt-id-nummer CE-1015BP0202 Viktig information Denna miniugn

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 25 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

BeoLink Passive. Installationsguide

BeoLink Passive. Installationsguide BeoLink Passive Installationsguide Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 118

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 118 Innehåll 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 118 2. Placering i arbetsskivan 119 2.1 Fastsättning vid stödet 119 2.2 Placering av självhäftande list 120 2.3 Placering av fästfjädrar 120

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 6-010 Kyldisk Skolserie HANDBOK Viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3.

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3. Innehåll 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114 3. Elanslutning 116 4. Gasanslutning 117 4.1 Gasolanslutning 117 4.2 Ventilation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SW Gasolspis och bänkspis

SW Gasolspis och bänkspis SW Gasolspis och bänkspis Installation & Bruksanvisning SW Exergon Art: 11-2170/11-2180/11-2190/11-2200 SW Exergon AB www.swexergon.se SW Exergon AB SW Exergon AB Brogårdsgatan 4 Solkraftsvägen 12 574

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Komponentlista Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion Artikelnummer Artikelnamn Kvantitet Artikelnummer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm Handdukstorkar Endast för behörig fackman www.somatherm.se Sida 2 av 6 Beskrivning Somatherms handdukstorkar är tillverkade av blankförkromade

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W

BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W BS EN 12815 BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W Konsumentskydd Som ansvarig tillverkare är vi måna om att våra produkter konstrueras och tillverkas för att uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING

INSTALLATIONS- ANVISNING INSTALLATIONS- ANVISNING Styrning CC05 för Pelletskamin K6 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 1/15 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 2/15 Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion SAVE VTR 300/500 Dokument översatt från engelska 2087111-SE 2014-02-14 Innehåll 1 Byte av elvärmebatteri... 1 1.1 Öppna frontluckan... 1 1.2 Ta ut elvärmebatteriet... 1 1.3 Montera vattenvärmebatteriet...

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer