AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS"

Transkript

1 AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS Med installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets- och prestandaspecifikationer. Använd inte renoverade delar eller tredjepartsdelar som AGA inte uttryckligen godkänt. LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU INSTALLERAR DIN AGASPIS För användning i sverige 03/10 EINS

2 INNEHÅLL AVSNITT SIDA HÄLSA OCH SÄKERHET 3 INSTALLATION 4 PLACERING 4 TEKNISKA DATA - AGASPIS GC3 5 TEKNISKA DATA - AGASPIS GC3M MED MODUL 6 TEKNISKA DATA - (FORTSÄTTNING) 7 RÖKKANALSYSTEM 7 INSTALLATIONSRÖR 8 LUFTFÖRSÖRJNING 8 BAKUGNENS AVSKÄRMNINGSPLATTA 8 ELEKTRISKT 8 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLAGE 9 LEDNINGSDIAGRAM 9 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLERING 10 UGNSTERMOELEMENT 10 TESTA HANDENHETEN FÖR AIMS 11 ANVÄNDNING BRUKSANVISNING 13 BRÄNNARREGLAGE 14 2

3 HÄLSA OCH SÄKERHET Konsumentskydd Som ansvarstagande tillverkare vidtar vi alla skäliga åtgärder för att försäkra oss om att våra produkter konstrueras och tillverkas på ett sätt som uppfyller gällande säkerhetskrav, förutsatt korrekt användning och installation. Personer (däribland barn) med nedsatt fysisk sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet eller kunnande, ska inte använda spisen om de inte kan övervakas eller är instruerade om hur spisen används av person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas så att de inte leker med spisen. VIKTIG ANMÄRKNING: LÄS DEN BIFOGADE GARANTIN Ändringar som inte godkänts av Aga kan göra produktens godkännande ogiltigt och sätta garantin ur spel, samt även inverka på dina lagstadgade rättigheter. Viktigt Något eller några av följande material kan ingå i spisen. Ägaren/installatören ansvarar för att säkerställa att tillämpliga skyddskläder används vid hantering av delar som innehåller de material som anges nedan, vilka kan medföra hälso- och/eller säkerhetsrisker, enligt den information som följer. Eldfast tegel, bränslebäddar, bränslen - använd engångshandskar vid hantering. Eldfast cement - använd engångshandskar vid hantering. Lim och tätningsmedel - var försiktig - använd ansiktsmask och engångshandskar om lim eller tätningsmedel är i vätskeform. Glasgarn, mineralull, isoleringsplattor, keramiska fibrer, fotogen - risk för skador vid inandning, kan irritera hud, ögon, näsa och hals. Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen vid hantering. Använd engångshandskar, ansiktsmask och ögonskydd. Tvätta händerna och andra exponerade delar av kroppen efter hantering. Begränsa damningen med vattenbegjutning när spisen rivs. Emballera alla delar omsorgsfullt. 3

4 INSTALLATION Med vissa specifika undantag gäller föreskrifterna i den gällande byggnormen för installationer av alla typer av Agaspisar. Byggnadslov kan dessutom erfordras, och ska i så fall sökas separat. Samtliga Agaspisar är endast avsedda för natur- eller propangaser. Andra typer av gas kan inte användas. (VIKTIGT: Se dataskylten på brännarhuspanelen bakom den övre vänstra luckan.) Spisen golvmonteras och installationsplatsen måste ha minst följande minimimått: Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 60 mm ovanför det isolerande plattlocket när det är uppfällt. Fritt utrymme på sidorna: Ett mellanrum på 3 mm krävs på vardera sidan mellan spisens övre yta och intilliggande arbetsytor för att den övre plattan ska kunna tas bort på ett säkert sätt om det blir nödvändigt i framtiden. Inget utrymme behövs på sidorna förutom om spisen installeras mot en vägg, vilket kräver ett fritt utrymme på 116 mm på höger och vänster sida för åtkomst av ugnsluckan (ytterligare 116 mm krävs om gasanslutningen måste göras på den vänstra sidan). Om Agaspisen ska installeras inbyggd med tegel runt om måste det minsta mellanrummet ökas med minst 10 mm på vardera sidan för att kompensera för väggar som inte är raka, och för de naturliga dimensionsvariationer som uppträder i gjutningarna. Dessutom krävs ett fritt utrymme på minst 1000 mm framför spisen för att service ska kunna utföras. Rökkanalen från anslutningen på spisen måste inledningsvis vara lodrät i minst 600 mm. Rökkanalen får inte vara kortare än 3 meter. Rökkanaler och rökkanalanslutningar får inte befinna sig närmare brännbart material än 25 mm. Där rökkanaler passerar igenom sådana brännbara byggnadselement som inner- eller yttertak måste de byggas in i en icke-brännbar genomföring med en tjocklek på minst 25 mm. Utrymmet runt rökkanaler och passager genom väggar eller golv ska isoleras för att förhindra utträngning av rök och eldslågor. OBSERVERA: AGAS SPISAR LEVERERAS FRITT FABRIK I OMONTERAT SKICK. MONTERINGEN GÖRS PÅ PLATS AV DEN AUKTORISERADE AGA-ÅTERFÖRSÄLJAREN. Spissockeln Det är viktigt att den sockel spisen ska stå på är plan och kan bära upp spisens vikt. Modell GC3-477 kg Sockelns övre 12 mm måste bestå av icke-brännbart material. Minst 25 mm av väggen bakom spisen måste bestå av icke-brännbart material. Kakelsättning Om spisen ska stå inbyggd, eller mot en vägg som ska kakelsättas, får kakelplattorna inte under några omständigheter överlappa spisens övre yta till någon del. Installationskrav Spisen måste installeras i enlighet med tillämpliga stadganden i gällande gassäkerhetsföreskrifter, byggnormer och det lokala vattenverkets föreskrifter. Installationen ska också göras i enlighet med gällande föreskrifter som utfärdats av gasverket och tillämpliga lokala myndigheter. För din egen säkerhet, och för att uppfylla gällande lagkrav, ska alla gasspisar alltid installeras av behöriga installatörer, och i enlighet med gällande föreskrifter. Gasutrustning som inte installeras på korrekt sätt kan föranleda åtal. Efter installationen ska utrustningen testas omsorgsfullt. PLACERING Den plats som väljs för utrustningen måste medge installation av en lämplig rökkanal samt sörja för tillräcklig luftförsörjning. Platsen måste också ha tillräckligt utrymme för service och för luftcirkulation runt spisen. 4

5 TEKNISKA DATA - AGA GC3 ÖPPNADE LOCK GASANSLUTNING PÅ VÄNSTER SIDA FRAMIFRÅN VÄNSTER SIDA GJUTJÄRNSRÖKGASKANAL GASANSLUTNING PÅ HÖGER SIDA ÖPPEN UGNSLUCKA HÖGER SIDA Figur 1 UPPIFRÅN DESN B A B C D E F G H J K L M N P W mm OBSERVERA: DET FRIA UTRYMMET (W) PÅ DEN VÄNSTRA SIDAN, SÅ ATT BAKUGNENS LUCKA SKA KUNNA ÖPPNAS. SPISMÅTT Vid undersökning av installationsplatsen för spisen ska samtliga mått ökas med 10 mm jämfört med de mått som anges nedan. Detta sörjer för en säkerhetsmarginal för de naturliga måttvariationer som kan uppkomma i större gjutna komponenter. Det är särskilt viktigt med bredden över spisen. GASANSLUTNING - ENDAST GC3 Matningsledning på ¼ tum BSP, med anslutningsdon för ¼ tum BSP till 15 mm, ingår. GASANSLUTNING - GC3M MED MODUL (OM INSTALLERAD) Se fig.1a (sid 6) och installationsanvisningarna för modulen. 5

6 TEKNISKA DATA -GASSPIS MED TRE UGNAR OCH MODUL (GC3M) ANVÄND UTSLAGNINGSHÅLET I HUVUDSPISENS SIDOPANEL (FJÄRDE HÅLET UPPIFRÅN) - SE ANMÄRKNINGEN* FRAMIFRÅN VÄNSTER SIDA UPPIFRÅN MATNINGSLEDNING PÅ ¼ TUM BSP Figur 1A - Gasanslutningar (ungefärliga positioner) DESN OBS: Beslag för ¼ tum BSP till 15 mm ingår. 6

7 TEKNISKA DATA - (FORTSÄTTNING) AGASPIS GC3 (MED AIMS) NATURGAS G20 MAXIMAL INGÅENDE VÄRME 4,4 kw Termostatförbiledning 110 Insprutare för huvudlågan 400 Insprutare för pilotlågan 7218 Ingående tryck (ENDAST I EU-LÄNDER) 20mbar Lågtryck 10 mbar (4 w.g.) PROPANGAS G31 MAXIMAL INGÅENDE VÄRME 5kW (357g/h) Termostatförbiledning 65 Insprutare för huvudlågan 170 Insprutare för pilotlågan 4209 Ingående tryck (ENDAST I EU-LÄNDER) 37mbar Lågtryck 25mbar (10 w.g.) STRÖMFÖRSÖRJNING 230 V 50 Hz MED SÄKRING PÅ 3 A RÖKKANALSYSTEM De anmärkningar som följer är avsedda som allmän vägledning. Rökkanalen från anslutningen på spisen måste inledningsvis vara lodrät i minst 600 mm. Rökkanalen får inte vara kortare än 3 meter. Tvärsnittet på rökkanalen till spisen får inte vara mindre än tvärsnittet på spisens rökkanalanslutning. Om en förbindelsekanal ska användas måste den ha en innerdiameter på minst 100 mm. Rökkanaler och rökkanalanslutningarna ska vara tillverkade av ett av följande material:- a) Cement b) Aluminium eller rostfritt stål c) Gjutjärn eller mjukt kolstål med en beläggning av syrabeständig vitrös emalj. Om skorsten ska användas ska det helst vara en som är tillverkad av, eller klädd med, ett ickeantändligt syrabeständigt material. (Skorstenar med saltglaserade tegelrör kan användas, förutsatt att rören uppfyller kraven i gällande föreskrifter.) En rökkanal av något av materialen ovan - (a) till (c) - ska användas för anslutning till den belagda skorstenen. När en skorsten som inte är tillverkad av, eller belagd med, ett icke-poröst syrabeständigt material används ska den beläggas med en flexibel insats av rostfritt stål. Beläggningens innerdiameter får inte understiga 100 mm och antalet skarvar måste hållas vid ett minimum. Om insatsen inte ansluts direkt till utrustningens ventilator ska en rökkanal av något av materialen (a) till (c) ovan användas för anslutningen mellan ventilatorn och rökkanalen. Innan utrustningen ansluts till, eller en insats förs in i, en rökkanal som har använts tidigare måste kanalen sotas omsorgsfullt så att allt sot och löst material avlägsnas. Om rökkanalen är försedd med ett fjäll måste detta tas bort innan utrustningen ansluts till, eller en insats sätts in i, rökkanalen. Rökkanalens utlopp får inte befinna sig närmare ett öppningsbart fönster, en luftningsventil eller en annan ventilationsöppning än 600 mm. 7

8 INSTALLATIONSRÖR Installationsrören ska installeras i enlighet med gällande gasföreskrifter. Rörledningen mellan mätaren/behållaren och spisen måste vara av tillräcklig storlek. Anslutningens diameter är 15 mm. Efter installationen ska anläggningen testas omsorgsfullt och avluftas i enlighet med gällande föreskrifter. LUFTFÖRSÖRJNING Kök eller annat inomhusområde När anläggningen ska installeras i ett kök eller ett annat inomhusområde behöver installationsplatsen inte vara försedd med en permanent luftningsventil. BAKUGNENS AVSKÄRMNINGSPLATTA En metallplatta (med fyrkantiga hål), som ingår i spisleveransen, MÅSTE placeras på de övre skenorna i bakugnen. Skjut in plattan så långt det går, så att den kommer i kontakt med ugnens baksida. Denna platta utgör en permanent del av bakugnen för reglering av ugnstemperaturen. Se figur 3 ELEKTRISKT Säkrad elmatning på 3 A och 230 volt växelström, 50 Hz, måste finnas i närheten av spisen. En extern ledning måste dras till fläktenheten med en isolerkabel av kisel/sihf med tre ledare och som uppfyller kraven i gällande elföreskrifter och eventuella kompletterande lokala föreskrifter. Ledningsdragningen ska utföras på angivet sätt: Den metod som används för anslutning till elnätet ska underlätta komplett bortkoppling av all ström till spisen, helst med hjälp av ett eluttag med lock utan strömbrytare, tillsammans med ett kontaktdon med tre stift och inbyggd säkring. Alternativt kan man välja en säkrad brytare med två stift och ett kontaktavstånd på minst 3 mm för bägge polerna, som endast används för utrustningen. OBS: Använd det flexibla metallröret (medföljer) som ett hjälpmedel för att styra nätkabeln genom spisen. Fäst rörets ena ände vid hålet i brännarhuset och den andra till en öppning i endera sidopanelen. Använd de monteringsdon som medföljer. FÄST METALLRÖRET VID STAGSTÅNGEN NÄSTAN ÄNDA NERE VID BASEN MED ETT BUNTBAND Figur 1B DESN

9 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLAGE PÅ AV PÅ A - PÅ/AV-REGLERVRED B - TEMPERATURREGLERVRED C - GASKRAN D - TESTNIPPEL FÖR INGÅENDE TRYCK E - TESTNIPPEL FÖR BRÄNNARTRYCK F - SÄKERHETSSPÄRR G - AIMS-REGLERVRED H - FÖNSTER Figur 2 DESN LEDNINGSDIAGRAM UGNSTERMOELEMENT INGÅENDE STRÖM GRÖN VIT FÄRGER: BR BRUN BL BLÅ G/Y - GRÖN/GUL KRETSKORTSSTYRENHET MAGNETVENTIL (NORMALT ÖPPEN) Figur 3 DESN

10 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLERING Se figur 2. OBS: Ta loss reglagemonteringsfästet från brännarhuset före monteringen. 1. Montera gaskranen på inloppsröret. 2. Montera brännarenheten på brännarhuset. 3. Fäst monteringsfästet för AIMS-reglaget på brännarhuset. 4. Anslut ledningen till AIMS-reglageplattan (se fig. 4) och anslut solenoidkontakterna till solenoiderna. Fäst ledningarna i kabelklämman. 5. MONTERA AIMS-REGLAGELUCKAN. (a) (b) Dra solenoidkablarna i skåran på luckans baksida. AIMS-reglervredet måste kunna föras in genom hålet i reglageluckan. Se till att reglagespindeln inte blir böjd. Kretskortet kan då skadas. (OBS: Eventuellt måste brännarhusets placering på plattan justeras för att reglageluckan ska kunna sättas på plats ordentligt). UGNSTERMOELEMENT KAPSLAD POT OBS: På spisar med AIMS-styrning finns det en ugnstermoelementsensor som är ansluten till det tryckta kretskortet (se kopplingsschemat i figur 3). 1. För termoelementgivaren och temostatmätelementet genom styrröret och in i stekugnen. 2. Montera termoelementgivaren på stödplattan så att avkänningsspetsen hamnar som i figur 5. DRA INTE ÅT KLÄMMAN FÖR HÅRT. Givaren kan skadas om du gör det. Montera termostatelementet i hålet i klämfästet. Skruva fast stödplattan upptill i stekugnen. 3. Montera reglagechassit på brännarhuset: Kontrollera att termoelementgivaren är på plats i skåran upptill på reglageluckan och att den kapslade potentiometern finns innanför luckan (dvs. att den kapslade potentiometern inte kan komma i kläm). Figur 4 AVKÄNNINGSSPETS DESN A 10

11 GASVENTILENS TERMOSTATELEMENT AIMS-TERMOELEMENTGIVARE Figur 5 DESN TESTA HANDENHETEN FÖR AIMS PLUSKNAPP TEMPERATUR- INSTÄLLNINGSKNAPP BAKÅTKNAPP DATUM/TIDS- INSTÄLLNINGSKNAPP Figur 6 INFORMATIONSKNAPP (HUVUDMENYN) AIMS- PROGRAMMERINGSKNAPP SEMESTER- INSTÄLLNINGSKNAPP TELEFONKNAPP (Telefon till AGA :s service m.m.) PROGRAMKOPIERINGSKNAPP MINUSKNAPP DESN Kontroll av signalen mellan handenheten och basenheten/val av språk Genomför rutinen nedan för att kontrollera att handenheten kommunicerar med basenheten och för att välja ett språkalternativ. 1. Slå på strömmen till spisen. Vrid omedelbart reglervredet på basenheten fram och tillbaka mellan det manuella läget och AIMS-läget tills den blå neonlampan blinkar. 2. Tryck in knapparna + och - på handenheten samtidigt så snart neonen börjar blinka och håll dem intryckta tills den blå neonen slocknar helt (handenhetens display visar SERIENUMMER HITTAT under en kort tid). Släpp sedan knapparna. 3. Upprepa stegen 1 och 2 ovan om neonen inte slocknar helt utan fortsätter att blinka med ett svagt sken. 4. När anslutningen har upprättats visar skärmen de olika språkalternativen. Använd knapparna + och - för att gå mellan de olika alternativen och välja önskat språk. Tryck sedan på knapp för att bekräfta ditt val. 5. Om du behöver byta språk så måste du genomföra hela rutinen på nytt från steg 1. 11

12 ANVÄNDNING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: KONTROLLERA ATT VRED (A) STÅR I AVSTÄNGT LÄGE (SE FIGUR 9) INNAN DU TÄNDER SPISEN. KONTROLLERA OCKSÅ ATT GASMATNINGEN TILL SPISEN ÄR PÅ OCH ATT GASKRANEN (C) ÄR ÖPPEN, SAMT ATT STRÖMMEN TILL AGASPISEN ÄR PÅ. TÄNDA SPISEN - SE FIGURERNA Ställ in huvudbrännarens gasflöde med temperaturvredet (B) (se figur 7). (24) Kontrollera först att båda vreden har vridits så långt det går medurs. Vred (A) till avstängt läge och vred (B) till minimiläget (det vita bandets smala ände). 2. Vrid vredet "PÅ/AV" (A) en liten aning moturs, mot tändningsläget, till stoppläget. Tryck sedan in vredet och håll det intryckt i fem sekunder (gas strömmar endast till pilotbrännaren) (se figur 9). 3. Fortsätt att hålla vred (a) intryckt och vrid ytterligare i moturs riktning till pilotläget. (detta aktiverar piezotändaren). Fortsätt att hålla vredet intryckt i ytterligare 10 sekunder efter det att pilotlågan har tänts. Upprepa steg 2 och 3 om pilotlågan inte tänds (se figur 10). 4. Vrid vred (b) moturs till det påslagna läget efter tändning (den stora lågsymbolen) (se figur 11). Pilotbrännargasen strömmar, och huvudgasen strömmar i enlighet med temperaturinställningen (vred B). 5. Vrid temperaturvredet (B) en aning moturs till det vita bandet (liten läge) (se figur 6A.) Låt brinna i läget för liten låga i minst 30 minuter (se figur 12). OBS: Läge "LITEN LÅGA" ställer man in genom att gradvis vrida in vred (B) i det vita bandet, tills en LITEN LÅGA ses genom fönstret (se figur 2). 6. Vrid reglervredet ytterligare åt vänster efter 30 minuter, till mitten av den gröna sektorn, för normal användning (se figur 13). OBSERVERA: När flera timmar har gått ska värmeindikatorn befinna sig inom den svarta sektorn på AIMS regleringshandenhetens "INFORMATIONS" skärm. Du kan behöva justera reglervredet inom den gröna sektorn för detta. Låt värmenivån i spisen stabilisera sig i minst 4 timmar innan du gör ytterligare justeringar. När du tänder en kall spis kan kondens avsätta sig på emaljen. Torka bort kondensen för att undvika fläckar på emaljen. OM LÅGAN AV NÅGON ANLEDNING HAR SLÄCKTS MÅSTE DU VÄNTA I (MINST) TRE MINUTER INNAN DU TÄNDER DEN PÅ NYTT. 7. Kontrollera att det ingående gastrycket överensstämmer med uppgiften på dataskylten. Gör så här (se figur 2): (a) (b) (c) (d) (e) Vrid reglervredet (A) till AVSTÄNGT läge (se figur 8). Ta bort nippelpluggen (D) för inloppstrycktest och anslut tryckmätaren. Tänd brännaren, vrid reglervredet (A) till PÅSLAGET läge (figur 11) och vrid reglervredet (B) till mitten av den gröna sektorn för normal användning (figur 13). Kontrollera att det ingående trycket stämmer med uppgiften på dataskylten. Kontrollera att gastrycket inte ändrar sig när annan gasutrustning används. Vrid reglervredet (A) till AVSTÄNGT läge. Ta bort tryckmätaren och sätt tillbaka nippelpluggen (skruva i pluggen men dra inte åt den för hårt). Tänd brännaren på nytt enligt stegen 1 till 6 och kontrollera att trycktestpluggen är gastät. 12

13 7. Kontrollera lågtrycket. Gör så här: ANVÄNDNING (fortsättning) Följ instruktion 6 på den helt kalla spisen, med tryckmätaren ansluten till trycktestuttaget (E) (se figur 2). Kontrollera att lågtrycket motsvarar värdet i tabellen "TEKNISKA DATA " (sidan 7). OBSERVERA: OM EN GASFLÖDESTEST BEHÖVER UTFÖRAS AV NÅGON ANLEDNING SKA ALL ANNAN UTRUSTNING SOM ANVÄNDER GAS STÄNGAS AV. ANVÄND SEDAN GASMÄTAREN OCH ETT TIDTAGNINGSUR FÖR ATT KONTROLLERA ATT DET HÖGSTA INGÅENDE GASTRYCKET TILL SPISEN ÖVERENSSTÄMMER MED DET VÄRDE SOM ANGES PÅ DATASKYLTEN. När korrekt inställning har kontrollerats håller värmeregleringsystemet automatiskt spisen vid rätt temperatur. OBS: KONTROLLERA HUR GASVENTILVREDET STÅR INNAN DU STÄNGER AV SPISEN TO EXTINGUISH THE BURNER SLÄCKA EN BRÄNNARE Vrid gasreglervredet (A) till AVSTÄNGT läge (se figur 8). KONTROLLERA ATT RUMMET ÄR FRITT FRÅN FÖRBRÄNNINGSPRODUKTER. Alla dörrar och fönster i rummet ska vara stängda. Tänd spisen enligt anvisningarna. Lämna den på högsta värme i fem minuter. Om det finns en fläkt i rummet eller i ett närliggande rum måste testen upprepas med fläkten påslagen och eventuella dörrar mellan spisen och fläkten öppna. Utför testen efter fem minuter på följande sätt: Håll en röktesttändsticka med huvudet ungefär 3 mm upp innanför nederkanten på ventilatorn. Läckage föreligger om röken avleds bort från ventilatorn. Upprepa efter 10 minuter om du är osäker. Om läckage föreligger kan det vara fel på skorstenen. Det löser ut säkerhetsanordningen för förbränningsfunktionen. Felet måste åtgärdas innan spisen lämnas installerad. Spärren måste tryckas in för att spisen ska kunna tändas. Stäng av spisen och koppla bort gasmatningen om felet inte kan åtgärdas. Kontakta serviceverkstaden. ANVISNINGAR Lämna dessa anvisningar och bruksanvisningen till ägaren för framtida bruk och visa ägaren hur utrustningen används på ett säkert sätt. Upplys slutligen ägaren om att det är viktigt med erforderlig service, med de intervall som Agaåterförsäljaren eller det lokala gasverket rekommenderar, för att utrustningen hela tiden ska fungera på ett effektivt och säkert sätt. 13

14 BRÄNNARREGLERING REGLERVREDET B REGLERVREDET A Figur 7 AV TÄNDNING Figur 8 Figur 9 PILOTLÅGAN Figur 10 Figur 11 PÅ LITEN LÅGA NORMAL ANVÄNDNING Figur 12 Figur DESN

15 15

16 Ytterligare råd och information får du av din lokala Agaspecialist. Till följd av Agas policy med kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig bolaget rätten att när som helst ändra de specifikationer och konstruktioner som beskrivs och illustreras i detta dokument. Tillverkas av Aga Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England 16

ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK

ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK Med installations- och användningsinstruktioner LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL AGA CITY60 (MODERN) AGA CITY60 (TRADITIONELL) AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL Bruksanvisning KOM IHÅG: om du byter ut en del på denna apparat, använd endast reservdelar som du säkert vet efterlever

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro

Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro 2 MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33074 Vigonovo (PN) Italy. MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33074 Vigonovo (PN) Italy. 09 09 EN 14785-2006 EN 14785-2006

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND DRIFTHANDBOK INLEDNING SYSTEMSPECIFIKATIONER SÄKERHETSPRAXIS TEKNISKA SPECIFIKATIONER INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL FELSÖKNING "SNABBREFERENSMENYER"

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -

VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION - VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION - BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Artikelnummer 128702 (Sweden) OM/SM-TDB/7(CE) INTERNATIONELL MODELL: TDB/7 (CE) Gryta med ångmantel Självständig

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL

Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 Förpackning och innehåll... 2 Produkt informations skylten... 2 Vattenvård... 2 BESKRIVNING... 3 Poolvärmepumpens dimensioner... 3 Teknisk specifikation...

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK..

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK.. Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv VKK..6/ -E -HL SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer