AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS"

Transkript

1 AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS Med installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets- och prestandaspecifikationer. Använd inte renoverade delar eller tredjepartsdelar som AGA inte uttryckligen godkänt. LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU INSTALLERAR DIN AGASPIS För användning i sverige 03/10 EINS

2 INNEHÅLL AVSNITT SIDA HÄLSA OCH SÄKERHET 3 INSTALLATION 4 PLACERING 4 TEKNISKA DATA - AGASPIS GC3 5 TEKNISKA DATA - AGASPIS GC3M MED MODUL 6 TEKNISKA DATA - (FORTSÄTTNING) 7 RÖKKANALSYSTEM 7 INSTALLATIONSRÖR 8 LUFTFÖRSÖRJNING 8 BAKUGNENS AVSKÄRMNINGSPLATTA 8 ELEKTRISKT 8 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLAGE 9 LEDNINGSDIAGRAM 9 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLERING 10 UGNSTERMOELEMENT 10 TESTA HANDENHETEN FÖR AIMS 11 ANVÄNDNING BRUKSANVISNING 13 BRÄNNARREGLAGE 14 2

3 HÄLSA OCH SÄKERHET Konsumentskydd Som ansvarstagande tillverkare vidtar vi alla skäliga åtgärder för att försäkra oss om att våra produkter konstrueras och tillverkas på ett sätt som uppfyller gällande säkerhetskrav, förutsatt korrekt användning och installation. Personer (däribland barn) med nedsatt fysisk sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet eller kunnande, ska inte använda spisen om de inte kan övervakas eller är instruerade om hur spisen används av person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas så att de inte leker med spisen. VIKTIG ANMÄRKNING: LÄS DEN BIFOGADE GARANTIN Ändringar som inte godkänts av Aga kan göra produktens godkännande ogiltigt och sätta garantin ur spel, samt även inverka på dina lagstadgade rättigheter. Viktigt Något eller några av följande material kan ingå i spisen. Ägaren/installatören ansvarar för att säkerställa att tillämpliga skyddskläder används vid hantering av delar som innehåller de material som anges nedan, vilka kan medföra hälso- och/eller säkerhetsrisker, enligt den information som följer. Eldfast tegel, bränslebäddar, bränslen - använd engångshandskar vid hantering. Eldfast cement - använd engångshandskar vid hantering. Lim och tätningsmedel - var försiktig - använd ansiktsmask och engångshandskar om lim eller tätningsmedel är i vätskeform. Glasgarn, mineralull, isoleringsplattor, keramiska fibrer, fotogen - risk för skador vid inandning, kan irritera hud, ögon, näsa och hals. Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen vid hantering. Använd engångshandskar, ansiktsmask och ögonskydd. Tvätta händerna och andra exponerade delar av kroppen efter hantering. Begränsa damningen med vattenbegjutning när spisen rivs. Emballera alla delar omsorgsfullt. 3

4 INSTALLATION Med vissa specifika undantag gäller föreskrifterna i den gällande byggnormen för installationer av alla typer av Agaspisar. Byggnadslov kan dessutom erfordras, och ska i så fall sökas separat. Samtliga Agaspisar är endast avsedda för natur- eller propangaser. Andra typer av gas kan inte användas. (VIKTIGT: Se dataskylten på brännarhuspanelen bakom den övre vänstra luckan.) Spisen golvmonteras och installationsplatsen måste ha minst följande minimimått: Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 60 mm ovanför det isolerande plattlocket när det är uppfällt. Fritt utrymme på sidorna: Ett mellanrum på 3 mm krävs på vardera sidan mellan spisens övre yta och intilliggande arbetsytor för att den övre plattan ska kunna tas bort på ett säkert sätt om det blir nödvändigt i framtiden. Inget utrymme behövs på sidorna förutom om spisen installeras mot en vägg, vilket kräver ett fritt utrymme på 116 mm på höger och vänster sida för åtkomst av ugnsluckan (ytterligare 116 mm krävs om gasanslutningen måste göras på den vänstra sidan). Om Agaspisen ska installeras inbyggd med tegel runt om måste det minsta mellanrummet ökas med minst 10 mm på vardera sidan för att kompensera för väggar som inte är raka, och för de naturliga dimensionsvariationer som uppträder i gjutningarna. Dessutom krävs ett fritt utrymme på minst 1000 mm framför spisen för att service ska kunna utföras. Rökkanalen från anslutningen på spisen måste inledningsvis vara lodrät i minst 600 mm. Rökkanalen får inte vara kortare än 3 meter. Rökkanaler och rökkanalanslutningar får inte befinna sig närmare brännbart material än 25 mm. Där rökkanaler passerar igenom sådana brännbara byggnadselement som inner- eller yttertak måste de byggas in i en icke-brännbar genomföring med en tjocklek på minst 25 mm. Utrymmet runt rökkanaler och passager genom väggar eller golv ska isoleras för att förhindra utträngning av rök och eldslågor. OBSERVERA: AGAS SPISAR LEVERERAS FRITT FABRIK I OMONTERAT SKICK. MONTERINGEN GÖRS PÅ PLATS AV DEN AUKTORISERADE AGA-ÅTERFÖRSÄLJAREN. Spissockeln Det är viktigt att den sockel spisen ska stå på är plan och kan bära upp spisens vikt. Modell GC3-477 kg Sockelns övre 12 mm måste bestå av icke-brännbart material. Minst 25 mm av väggen bakom spisen måste bestå av icke-brännbart material. Kakelsättning Om spisen ska stå inbyggd, eller mot en vägg som ska kakelsättas, får kakelplattorna inte under några omständigheter överlappa spisens övre yta till någon del. Installationskrav Spisen måste installeras i enlighet med tillämpliga stadganden i gällande gassäkerhetsföreskrifter, byggnormer och det lokala vattenverkets föreskrifter. Installationen ska också göras i enlighet med gällande föreskrifter som utfärdats av gasverket och tillämpliga lokala myndigheter. För din egen säkerhet, och för att uppfylla gällande lagkrav, ska alla gasspisar alltid installeras av behöriga installatörer, och i enlighet med gällande föreskrifter. Gasutrustning som inte installeras på korrekt sätt kan föranleda åtal. Efter installationen ska utrustningen testas omsorgsfullt. PLACERING Den plats som väljs för utrustningen måste medge installation av en lämplig rökkanal samt sörja för tillräcklig luftförsörjning. Platsen måste också ha tillräckligt utrymme för service och för luftcirkulation runt spisen. 4

5 TEKNISKA DATA - AGA GC3 ÖPPNADE LOCK GASANSLUTNING PÅ VÄNSTER SIDA FRAMIFRÅN VÄNSTER SIDA GJUTJÄRNSRÖKGASKANAL GASANSLUTNING PÅ HÖGER SIDA ÖPPEN UGNSLUCKA HÖGER SIDA Figur 1 UPPIFRÅN DESN B A B C D E F G H J K L M N P W mm OBSERVERA: DET FRIA UTRYMMET (W) PÅ DEN VÄNSTRA SIDAN, SÅ ATT BAKUGNENS LUCKA SKA KUNNA ÖPPNAS. SPISMÅTT Vid undersökning av installationsplatsen för spisen ska samtliga mått ökas med 10 mm jämfört med de mått som anges nedan. Detta sörjer för en säkerhetsmarginal för de naturliga måttvariationer som kan uppkomma i större gjutna komponenter. Det är särskilt viktigt med bredden över spisen. GASANSLUTNING - ENDAST GC3 Matningsledning på ¼ tum BSP, med anslutningsdon för ¼ tum BSP till 15 mm, ingår. GASANSLUTNING - GC3M MED MODUL (OM INSTALLERAD) Se fig.1a (sid 6) och installationsanvisningarna för modulen. 5

6 TEKNISKA DATA -GASSPIS MED TRE UGNAR OCH MODUL (GC3M) ANVÄND UTSLAGNINGSHÅLET I HUVUDSPISENS SIDOPANEL (FJÄRDE HÅLET UPPIFRÅN) - SE ANMÄRKNINGEN* FRAMIFRÅN VÄNSTER SIDA UPPIFRÅN MATNINGSLEDNING PÅ ¼ TUM BSP Figur 1A - Gasanslutningar (ungefärliga positioner) DESN OBS: Beslag för ¼ tum BSP till 15 mm ingår. 6

7 TEKNISKA DATA - (FORTSÄTTNING) AGASPIS GC3 (MED AIMS) NATURGAS G20 MAXIMAL INGÅENDE VÄRME 4,4 kw Termostatförbiledning 110 Insprutare för huvudlågan 400 Insprutare för pilotlågan 7218 Ingående tryck (ENDAST I EU-LÄNDER) 20mbar Lågtryck 10 mbar (4 w.g.) PROPANGAS G31 MAXIMAL INGÅENDE VÄRME 5kW (357g/h) Termostatförbiledning 65 Insprutare för huvudlågan 170 Insprutare för pilotlågan 4209 Ingående tryck (ENDAST I EU-LÄNDER) 37mbar Lågtryck 25mbar (10 w.g.) STRÖMFÖRSÖRJNING 230 V 50 Hz MED SÄKRING PÅ 3 A RÖKKANALSYSTEM De anmärkningar som följer är avsedda som allmän vägledning. Rökkanalen från anslutningen på spisen måste inledningsvis vara lodrät i minst 600 mm. Rökkanalen får inte vara kortare än 3 meter. Tvärsnittet på rökkanalen till spisen får inte vara mindre än tvärsnittet på spisens rökkanalanslutning. Om en förbindelsekanal ska användas måste den ha en innerdiameter på minst 100 mm. Rökkanaler och rökkanalanslutningarna ska vara tillverkade av ett av följande material:- a) Cement b) Aluminium eller rostfritt stål c) Gjutjärn eller mjukt kolstål med en beläggning av syrabeständig vitrös emalj. Om skorsten ska användas ska det helst vara en som är tillverkad av, eller klädd med, ett ickeantändligt syrabeständigt material. (Skorstenar med saltglaserade tegelrör kan användas, förutsatt att rören uppfyller kraven i gällande föreskrifter.) En rökkanal av något av materialen ovan - (a) till (c) - ska användas för anslutning till den belagda skorstenen. När en skorsten som inte är tillverkad av, eller belagd med, ett icke-poröst syrabeständigt material används ska den beläggas med en flexibel insats av rostfritt stål. Beläggningens innerdiameter får inte understiga 100 mm och antalet skarvar måste hållas vid ett minimum. Om insatsen inte ansluts direkt till utrustningens ventilator ska en rökkanal av något av materialen (a) till (c) ovan användas för anslutningen mellan ventilatorn och rökkanalen. Innan utrustningen ansluts till, eller en insats förs in i, en rökkanal som har använts tidigare måste kanalen sotas omsorgsfullt så att allt sot och löst material avlägsnas. Om rökkanalen är försedd med ett fjäll måste detta tas bort innan utrustningen ansluts till, eller en insats sätts in i, rökkanalen. Rökkanalens utlopp får inte befinna sig närmare ett öppningsbart fönster, en luftningsventil eller en annan ventilationsöppning än 600 mm. 7

8 INSTALLATIONSRÖR Installationsrören ska installeras i enlighet med gällande gasföreskrifter. Rörledningen mellan mätaren/behållaren och spisen måste vara av tillräcklig storlek. Anslutningens diameter är 15 mm. Efter installationen ska anläggningen testas omsorgsfullt och avluftas i enlighet med gällande föreskrifter. LUFTFÖRSÖRJNING Kök eller annat inomhusområde När anläggningen ska installeras i ett kök eller ett annat inomhusområde behöver installationsplatsen inte vara försedd med en permanent luftningsventil. BAKUGNENS AVSKÄRMNINGSPLATTA En metallplatta (med fyrkantiga hål), som ingår i spisleveransen, MÅSTE placeras på de övre skenorna i bakugnen. Skjut in plattan så långt det går, så att den kommer i kontakt med ugnens baksida. Denna platta utgör en permanent del av bakugnen för reglering av ugnstemperaturen. Se figur 3 ELEKTRISKT Säkrad elmatning på 3 A och 230 volt växelström, 50 Hz, måste finnas i närheten av spisen. En extern ledning måste dras till fläktenheten med en isolerkabel av kisel/sihf med tre ledare och som uppfyller kraven i gällande elföreskrifter och eventuella kompletterande lokala föreskrifter. Ledningsdragningen ska utföras på angivet sätt: Den metod som används för anslutning till elnätet ska underlätta komplett bortkoppling av all ström till spisen, helst med hjälp av ett eluttag med lock utan strömbrytare, tillsammans med ett kontaktdon med tre stift och inbyggd säkring. Alternativt kan man välja en säkrad brytare med två stift och ett kontaktavstånd på minst 3 mm för bägge polerna, som endast används för utrustningen. OBS: Använd det flexibla metallröret (medföljer) som ett hjälpmedel för att styra nätkabeln genom spisen. Fäst rörets ena ände vid hålet i brännarhuset och den andra till en öppning i endera sidopanelen. Använd de monteringsdon som medföljer. FÄST METALLRÖRET VID STAGSTÅNGEN NÄSTAN ÄNDA NERE VID BASEN MED ETT BUNTBAND Figur 1B DESN

9 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLAGE PÅ AV PÅ A - PÅ/AV-REGLERVRED B - TEMPERATURREGLERVRED C - GASKRAN D - TESTNIPPEL FÖR INGÅENDE TRYCK E - TESTNIPPEL FÖR BRÄNNARTRYCK F - SÄKERHETSSPÄRR G - AIMS-REGLERVRED H - FÖNSTER Figur 2 DESN LEDNINGSDIAGRAM UGNSTERMOELEMENT INGÅENDE STRÖM GRÖN VIT FÄRGER: BR BRUN BL BLÅ G/Y - GRÖN/GUL KRETSKORTSSTYRENHET MAGNETVENTIL (NORMALT ÖPPEN) Figur 3 DESN

10 BRÄNNARMONTERING - AIMS-REGLERING Se figur 2. OBS: Ta loss reglagemonteringsfästet från brännarhuset före monteringen. 1. Montera gaskranen på inloppsröret. 2. Montera brännarenheten på brännarhuset. 3. Fäst monteringsfästet för AIMS-reglaget på brännarhuset. 4. Anslut ledningen till AIMS-reglageplattan (se fig. 4) och anslut solenoidkontakterna till solenoiderna. Fäst ledningarna i kabelklämman. 5. MONTERA AIMS-REGLAGELUCKAN. (a) (b) Dra solenoidkablarna i skåran på luckans baksida. AIMS-reglervredet måste kunna föras in genom hålet i reglageluckan. Se till att reglagespindeln inte blir böjd. Kretskortet kan då skadas. (OBS: Eventuellt måste brännarhusets placering på plattan justeras för att reglageluckan ska kunna sättas på plats ordentligt). UGNSTERMOELEMENT KAPSLAD POT OBS: På spisar med AIMS-styrning finns det en ugnstermoelementsensor som är ansluten till det tryckta kretskortet (se kopplingsschemat i figur 3). 1. För termoelementgivaren och temostatmätelementet genom styrröret och in i stekugnen. 2. Montera termoelementgivaren på stödplattan så att avkänningsspetsen hamnar som i figur 5. DRA INTE ÅT KLÄMMAN FÖR HÅRT. Givaren kan skadas om du gör det. Montera termostatelementet i hålet i klämfästet. Skruva fast stödplattan upptill i stekugnen. 3. Montera reglagechassit på brännarhuset: Kontrollera att termoelementgivaren är på plats i skåran upptill på reglageluckan och att den kapslade potentiometern finns innanför luckan (dvs. att den kapslade potentiometern inte kan komma i kläm). Figur 4 AVKÄNNINGSSPETS DESN A 10

11 GASVENTILENS TERMOSTATELEMENT AIMS-TERMOELEMENTGIVARE Figur 5 DESN TESTA HANDENHETEN FÖR AIMS PLUSKNAPP TEMPERATUR- INSTÄLLNINGSKNAPP BAKÅTKNAPP DATUM/TIDS- INSTÄLLNINGSKNAPP Figur 6 INFORMATIONSKNAPP (HUVUDMENYN) AIMS- PROGRAMMERINGSKNAPP SEMESTER- INSTÄLLNINGSKNAPP TELEFONKNAPP (Telefon till AGA :s service m.m.) PROGRAMKOPIERINGSKNAPP MINUSKNAPP DESN Kontroll av signalen mellan handenheten och basenheten/val av språk Genomför rutinen nedan för att kontrollera att handenheten kommunicerar med basenheten och för att välja ett språkalternativ. 1. Slå på strömmen till spisen. Vrid omedelbart reglervredet på basenheten fram och tillbaka mellan det manuella läget och AIMS-läget tills den blå neonlampan blinkar. 2. Tryck in knapparna + och - på handenheten samtidigt så snart neonen börjar blinka och håll dem intryckta tills den blå neonen slocknar helt (handenhetens display visar SERIENUMMER HITTAT under en kort tid). Släpp sedan knapparna. 3. Upprepa stegen 1 och 2 ovan om neonen inte slocknar helt utan fortsätter att blinka med ett svagt sken. 4. När anslutningen har upprättats visar skärmen de olika språkalternativen. Använd knapparna + och - för att gå mellan de olika alternativen och välja önskat språk. Tryck sedan på knapp för att bekräfta ditt val. 5. Om du behöver byta språk så måste du genomföra hela rutinen på nytt från steg 1. 11

12 ANVÄNDNING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: KONTROLLERA ATT VRED (A) STÅR I AVSTÄNGT LÄGE (SE FIGUR 9) INNAN DU TÄNDER SPISEN. KONTROLLERA OCKSÅ ATT GASMATNINGEN TILL SPISEN ÄR PÅ OCH ATT GASKRANEN (C) ÄR ÖPPEN, SAMT ATT STRÖMMEN TILL AGASPISEN ÄR PÅ. TÄNDA SPISEN - SE FIGURERNA Ställ in huvudbrännarens gasflöde med temperaturvredet (B) (se figur 7). (24) Kontrollera först att båda vreden har vridits så långt det går medurs. Vred (A) till avstängt läge och vred (B) till minimiläget (det vita bandets smala ände). 2. Vrid vredet "PÅ/AV" (A) en liten aning moturs, mot tändningsläget, till stoppläget. Tryck sedan in vredet och håll det intryckt i fem sekunder (gas strömmar endast till pilotbrännaren) (se figur 9). 3. Fortsätt att hålla vred (a) intryckt och vrid ytterligare i moturs riktning till pilotläget. (detta aktiverar piezotändaren). Fortsätt att hålla vredet intryckt i ytterligare 10 sekunder efter det att pilotlågan har tänts. Upprepa steg 2 och 3 om pilotlågan inte tänds (se figur 10). 4. Vrid vred (b) moturs till det påslagna läget efter tändning (den stora lågsymbolen) (se figur 11). Pilotbrännargasen strömmar, och huvudgasen strömmar i enlighet med temperaturinställningen (vred B). 5. Vrid temperaturvredet (B) en aning moturs till det vita bandet (liten läge) (se figur 6A.) Låt brinna i läget för liten låga i minst 30 minuter (se figur 12). OBS: Läge "LITEN LÅGA" ställer man in genom att gradvis vrida in vred (B) i det vita bandet, tills en LITEN LÅGA ses genom fönstret (se figur 2). 6. Vrid reglervredet ytterligare åt vänster efter 30 minuter, till mitten av den gröna sektorn, för normal användning (se figur 13). OBSERVERA: När flera timmar har gått ska värmeindikatorn befinna sig inom den svarta sektorn på AIMS regleringshandenhetens "INFORMATIONS" skärm. Du kan behöva justera reglervredet inom den gröna sektorn för detta. Låt värmenivån i spisen stabilisera sig i minst 4 timmar innan du gör ytterligare justeringar. När du tänder en kall spis kan kondens avsätta sig på emaljen. Torka bort kondensen för att undvika fläckar på emaljen. OM LÅGAN AV NÅGON ANLEDNING HAR SLÄCKTS MÅSTE DU VÄNTA I (MINST) TRE MINUTER INNAN DU TÄNDER DEN PÅ NYTT. 7. Kontrollera att det ingående gastrycket överensstämmer med uppgiften på dataskylten. Gör så här (se figur 2): (a) (b) (c) (d) (e) Vrid reglervredet (A) till AVSTÄNGT läge (se figur 8). Ta bort nippelpluggen (D) för inloppstrycktest och anslut tryckmätaren. Tänd brännaren, vrid reglervredet (A) till PÅSLAGET läge (figur 11) och vrid reglervredet (B) till mitten av den gröna sektorn för normal användning (figur 13). Kontrollera att det ingående trycket stämmer med uppgiften på dataskylten. Kontrollera att gastrycket inte ändrar sig när annan gasutrustning används. Vrid reglervredet (A) till AVSTÄNGT läge. Ta bort tryckmätaren och sätt tillbaka nippelpluggen (skruva i pluggen men dra inte åt den för hårt). Tänd brännaren på nytt enligt stegen 1 till 6 och kontrollera att trycktestpluggen är gastät. 12

13 7. Kontrollera lågtrycket. Gör så här: ANVÄNDNING (fortsättning) Följ instruktion 6 på den helt kalla spisen, med tryckmätaren ansluten till trycktestuttaget (E) (se figur 2). Kontrollera att lågtrycket motsvarar värdet i tabellen "TEKNISKA DATA " (sidan 7). OBSERVERA: OM EN GASFLÖDESTEST BEHÖVER UTFÖRAS AV NÅGON ANLEDNING SKA ALL ANNAN UTRUSTNING SOM ANVÄNDER GAS STÄNGAS AV. ANVÄND SEDAN GASMÄTAREN OCH ETT TIDTAGNINGSUR FÖR ATT KONTROLLERA ATT DET HÖGSTA INGÅENDE GASTRYCKET TILL SPISEN ÖVERENSSTÄMMER MED DET VÄRDE SOM ANGES PÅ DATASKYLTEN. När korrekt inställning har kontrollerats håller värmeregleringsystemet automatiskt spisen vid rätt temperatur. OBS: KONTROLLERA HUR GASVENTILVREDET STÅR INNAN DU STÄNGER AV SPISEN TO EXTINGUISH THE BURNER SLÄCKA EN BRÄNNARE Vrid gasreglervredet (A) till AVSTÄNGT läge (se figur 8). KONTROLLERA ATT RUMMET ÄR FRITT FRÅN FÖRBRÄNNINGSPRODUKTER. Alla dörrar och fönster i rummet ska vara stängda. Tänd spisen enligt anvisningarna. Lämna den på högsta värme i fem minuter. Om det finns en fläkt i rummet eller i ett närliggande rum måste testen upprepas med fläkten påslagen och eventuella dörrar mellan spisen och fläkten öppna. Utför testen efter fem minuter på följande sätt: Håll en röktesttändsticka med huvudet ungefär 3 mm upp innanför nederkanten på ventilatorn. Läckage föreligger om röken avleds bort från ventilatorn. Upprepa efter 10 minuter om du är osäker. Om läckage föreligger kan det vara fel på skorstenen. Det löser ut säkerhetsanordningen för förbränningsfunktionen. Felet måste åtgärdas innan spisen lämnas installerad. Spärren måste tryckas in för att spisen ska kunna tändas. Stäng av spisen och koppla bort gasmatningen om felet inte kan åtgärdas. Kontakta serviceverkstaden. ANVISNINGAR Lämna dessa anvisningar och bruksanvisningen till ägaren för framtida bruk och visa ägaren hur utrustningen används på ett säkert sätt. Upplys slutligen ägaren om att det är viktigt med erforderlig service, med de intervall som Agaåterförsäljaren eller det lokala gasverket rekommenderar, för att utrustningen hela tiden ska fungera på ett effektivt och säkert sätt. 13

14 BRÄNNARREGLERING REGLERVREDET B REGLERVREDET A Figur 7 AV TÄNDNING Figur 8 Figur 9 PILOTLÅGAN Figur 10 Figur 11 PÅ LITEN LÅGA NORMAL ANVÄNDNING Figur 12 Figur DESN

15 15

16 Ytterligare råd och information får du av din lokala Agaspecialist. Till följd av Agas policy med kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig bolaget rätten att när som helst ändra de specifikationer och konstruktioner som beskrivs och illustreras i detta dokument. Tillverkas av Aga Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England 16

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets-

Läs mer

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du ENDAST använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra

Läs mer

ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK

ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK Med installations- och användningsinstruktioner LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC T.Nr. 40287 Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC Varianter: CBCG ( med grill ) och CBCO ( utan grill ) S SE Viktiga upplysningar Denna ugn är avsedd som en ugn av klass 3 för inbyggnad

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W

BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W BS EN 12815 BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W Konsumentskydd Som ansvarig tillverkare är vi måna om att våra produkter konstrueras och tillverkas för att uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Dual Control 100 % AGA, UPP TILL HALVA DRIFTSKOSTNADEN

Dual Control 100 % AGA, UPP TILL HALVA DRIFTSKOSTNADEN Dual Control 100 % AGA, UPP TILL HALVA DRIFTSKOSTNADEN Vi presenterar nya AGA Dual Control Finns i 3-ugns- och 5-ugnsmodeller Nya elektriska AGA Dual Control har allt du älskar hos AGAspisen, men med extra

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

TR-026N/027N Intellect-ånggenerator

TR-026N/027N Intellect-ånggenerator TR-026N/027N Intellect-ånggenerator Bruksanvisning FÖRSIKTIG Elkontakten till denna ånggenerator skall vara försedd med jordkabel och skydd mot elstötar. Ånggeneratorn får endast installeras av kvalificerad

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer INBYGNADSUGN Modell 8433.70 Kategori I 3 + CE - godkänd Bruksanvisning installation och service manual. Apparaterna skall installeras av kompetent person, och överensstämmande med landets ( Danmark / Sverige

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer