Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper"

Transkript

1 Miljöbyggnad En översikt- och strategiguide för Schneider Electric White Paper Make the most of your energy

2 Miljöbyggnad SAMMANFATTNING Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för att certifiera byggnader med hänsyn till energi, innemiljö och material. Systemet är utvecklat av forskare och företag inom bygg- och fastighetsbranschen och har till syfte att verka som pådrivare för att effektivisera energianvändningen, förbättra innemiljön samt minska användningen av byggvaror med farliga ämnen. Certifiering av byggnader kan göras för såväl nyproduktion, ombyggnationer samt befintliga byggnader inom både den offentliga, privata och kommersiella sektorn. Systemet, som administreras av Sweden Green uilding Council (SGC), utvärderar de tre områdena energi, innemiljö och material. Dessa övergripande områden bryts ner i totalt 16 indikatorer som utvärderas, betygssätts och vägs samman enligt en aggregeringsprincip för att slutligen ge en byggnad någon av utmärkelserna Guld, Silver eller rons. En byggnad kan även få utmärkelsen Klassad, vilket innebär att byggnaden inte når upp till de krav som ställs i overkets yggregler (R). Genom att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad får fastighetsägaren en helhetsbild över vilken status fastigheten har. Detta kan användas som en plattform utifrån vilken strategiska åtgärder kan genomföras inom respektive indikator för att förbättra Tabellen nedan sammanfattar de indikatorer som utvärderas inom Miljöbyggnad. Nr Indikator Vad bedöms? Område 1 Energianvändning Energiprestanda mätt i kwh/m2,atemp. Energi 2 Värmeeffektbehov Värmeeffektbehovet i W/m2,Atemp vid DVUT framtagen antingen via beräkningen eller uppmätt effektsignatur. 3 Solvärmelast Solvärmelasttalet i W/m2,golv. 4 Energislag Årliga totala energianvändningens fördelning på Miljökategorier. Även brukarnas energianvändning ska inkluderas. 5 Ljudmiljö edömning av ljudmiljön i med antingen Ljudstandarderna SS25267 resp. SS25268 eller genom förenklat lyssningstest i befintlig byggnad. 6 Radon Radonhalt i inomhusluftens i q/m3. 7 Ventilationsstandard OVK, utformning av ventilationssystemet eller uppmätt luftflöde. 8 Kvävedioxid Kvävedioxidhalt i inomhusluft i μg/m3. 9 Fuktsäkerhet Fuktskador och fuktsäkra konstruktioner. 10 Termiskt klimat vinter Termiskt klimat vintertid bedöms med mätning eller datorsimulering utifrån PPD-index alternativt via den förenklade metoden Transmissionsfaktor. 11 Termiskt klimat sommar Termiskt klimat sommartid bedöms med mätning eller datorsimulering utifrån PPD-index alternativt via den förenklade metoden Solvärmefaktor. 12 Dagsljus Dagsljuskvalitet bedöms med antingen metoden Dagsljusfaktor eller den förenklade metoden Fönsterglasandel. 13 Legionella Tappvattentemperaturer och tekniklösningar. 14 Dokumentation av byggvaror Dokumentation av vissa inbyggda byggvaror. (Gäller enbart vid nyproduktion). 15 Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen enligt KEMI:s definition (Gäller enbart vid nyproduktion) 16 Sanering av farliga ämnen Förekomst av farliga ämnen i byggnaden. Innemiljö Material Miljöbyggnad 2

3 inomhusklimatet, reducera kostnader för energianvändning samtidigt som belastningen på miljön minskas och byggnadens värde stiger. Genomförande Processen för att få en byggnad certifierad börjar med att fastighetsägaren genomför en registrering för den eller de fastigheter som ska certifieras. Registreringen genomförs via Mina Sidor på SGC:s hemsida och i samband med detta låser man certifieringsarbetet till att byggnad genomföra en verifiering som påvisar att byggnaden även praktiskt når upp till nivå rons, Silver eller Guld. För befintliga byggnader krävs ingen verifiering eftersom certifieringen baseras på verklig mätdata. Genom att anlita en av Schneider Electrics certifierade miljöbyggsamordnare säkerställer fastighetsägaren att rätt kriterier beaktas och att verktyg utformat av SGC används på rätt sätt. Dessutom erhålls 20 % rabatt på kostnaderna för granskning och verifiering om certifieringsansökan lämnas in av en certifierad miljöbyggsamordnare följa de manualer som gäller vid tidpunkten för registreringen. Från datumet för registreringen har fastighetsägaren tre år på sig att skicka in en ansökan om certifiering. Arbetet med att leda, sammanställa och granska underlaget till certifieringsansökan bör ske av en av SGC certifierad miljöbyggsamordnare. Vid nybyggnation är det till exempel miljöbyggsamordnaren som säkerställer att respektive aktör i projekteringsgruppen projekterar för att nå rätt nivå enligt Guld, Silver eller rons. En inskickad certifieringsansökan granskas av SGC:s oberoende granskare och kontrolleras sedermera av SGC:s certifieringsråd innan fastighetsägaren får beslutet om godkänd certifiering. En certifiering i Miljöbyggnad är giltig i högst 10 år eller tills byggnaden genomgått större förändringar. För nyproduktion, samt för ombyggnation till nybyggnadsstandard, görs certifiering baserat på projekteringshandlingar och fastighetsägaren måste därför inom två år efter färdigställd edömningsprocess Grundtanken för de tre olika nivåerna inom Miljöbyggnad är att nivå rons motsvarar de gränsvärden som tagits fram av myndigheter så som overket, Arbetsmiljöverket eller Strålsäkerhetsmyndigheten, dvs. minimikrav som gäller vid tidpunkten för respektive manuals publicering. Silver innebär en högre ambitionsnivå än rons medan Guld i princip är bästa tillgängliga lösning och teknik. De olika indikatorerna utvärderas antingen på byggnadsnivå eller på rumsnivå. Vid val av rum för utvärdering på rumsnivå är grundprincipen att man väljer det sämsta rummet på det sämsta våningsplanet för respektive indikator. Därefter utvärderas rum efter rum på det valda våningsplanet tills 20 % av den uppvärmda arean på våningsplanet är utvärderat. Vid betygssättning utvärderas först respektive indikator. Det är det lägsta rumsbetyget som avgör vad indikatorbetyget blir, detta kan höjas Miljöbyggnad 3

4 ett steg om minst hälften av den bedömda arean har högre betyg. Indikatorbetygen sammanfattas sedan till aspektbetyg, enligt tabellen nedan, där det är det lägsta indikatorbetyget som avgör. Områdesbetyget avgörs i sin tur av lägsta aspektbetyget, men detta kan höjas ett steg om minst hälften av aspektbetygen är högre. Lägsta områdesbetyget avgör vad byggnadsbetyget blir. För att på byggnadsnivå nå betyget Guld krävs att ingen indikator klassats rons eller sämre samt att enkätundersökning bland brukarna genomförs för ett antal av indikatorerna och påvisar att även brukarna uppfattar att respektive indikator håller en tillfredställande nivå. Indikator Aspekter Områden yggnad Energianvändning GULD Energi GULD Värmeeffektbehov GULD Effektbehov SILVER ENERGI GULD Solvärmelast SILVER Energislag GULD Energislag GULD Ljudmiljö SILVER Ljudkvalitet SILVER Radon SILVER Luftkvalitet SILVER Ventilationsstandard SILVER Kvävedioxid GULD INNEMILJÖ SILVER Fuktsäkerhet RONS Fukt RONS SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat GULD Termiskt klimat sommar GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionella GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER MATERIAL GULD Utfasning av farliga ämnen GULD Utfasning GULD Sanering av farliga ämnen GULD Utvärderingskriterier Tabellerna nedan visar vilka kriterier som gäller för de olika certifieringsnivåerna för ett befintligt flerbostadshus enligt gällande certifieringsmanual (version 2.1). R och anger om indikatorn utvärderas på rums- eller byggnadsnivå. Gränsvärden för nyproduktion eller ombyggnation samt andra typer av verksamheter finns på SGC:s hemsida Utvärderingsområde Energi Indikator Kommentar rons Silver Guld R/* 1. Energianvändning kwh/m2,oa < 171 < 135 < Värmeeffektbehov W/m2,Atemp Solvärmelast W/m2,golv < 48 < 43 < 32 R Miljöbyggnad 4

5 Nedan listas de kriterier som gäller för utvärdering av innemiljön: Utvärderingsområde Innemiljö Indikator Kommentar rons Silver Guld R/* 5. Ljudmiljö Utvärdering med Lyssningstest. Alternativ: edömning utifrån Ljudstandard. Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även när det är andra ljud i rummet. När det är tyst i rummet hörs trafikljud men man behöver inte höja rösten vid normalt samtal. När det är tyst i rummet hörs installationsljud tydligt om man lyssnar efter det. Med stängda fönster hörs trafikljud bara när det i övrigt är tyst i rummet. När det är tyst i rummet hörs installationsljud mycket svagt om man lyssnar efter det. Svagt ljud hörs vid normal samtalston från angränsande rum men innehållet i samtalet går ej att uppfatta. Svagt ljud hörs ovanför rummet vid flytt av möbler och från personer med hårda klackar. SILVER samt att det på natten hörs trafikljud bara som svagt brus med sovrumsfönstret på glänt. Enkät visar att minst 80 % av svarande brukare anser ljudmiljön vara acceptabel, bra eller mycket bra. 6. Radon q/m Ventilationsstandard Godkänd OVK Godkänd OVK samt möjlighet att öppna fönster i alla rum och möjlighet till forcering vid spis. Vid självdrag accepteras kolfilterfläkt för matos. SILVER samt enkätundersökning som visar att minst 80 % av svarande brukare upplever luftkvaliteten mycket bra, bra eller acceptabel. 8. Kvävedioxid µg > Fuktsäkerhet Inga fukt- eller vattenskador förekommer. Inga fukt- eller vattenskador förekommer. Konstruktioner bedöms vara väl genomförda med betydande kvarvarande teknisk livslängd. SILVER samt dokumenterat väl utförda våtrum. Enkätresultat visar att färre än 10 % av svarande brukare upplever hälsobesvär eller mögellukt kopplat till byggnaden. R 10. Termiskt klimat vinter Utvärdering med den förenklade metoden Transmissionsfaktor. Alternativ: edömning utifrån PPD-index. TF < 0,4. Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s. TF < 0,3. Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s. SILVER samt att enkätresultat visar att minst 80 % av svarande brukare anser det termiska klimatet vintertid vara mycket bra, bra eller acceptabelt. R 11. Termiskt klimat sommar Utvärdering med den förenklade metoden Solvärmefaktor. Alternativ: edömning utifrån PPD-index. SVF < 0,048. Öppningsbara fönster SVF < 0,036. Öppningsbara fönster. SILVER eller RONS samt komfortkyla och att enkätresultat visar att minst 80 % av svarande brukare anser det termiska klimatet sommartid vara mycket bra, bra eller acceptabelt. R 12. Dagsljus Utvärdering med den förenklade metoden Fönsterglasandel. Alternativ: edömning utifrån Dagljusfaktor. AF 10 % AF 15 % - R Miljöbyggnad 5

6 Nedan listas de kriterier som gäller för utvärdering av material: Utvärderingsområde Material Indikator Kommentar rons Silver Guld R/* 13. Legionella Varmvattentemperaturen 50 ºC efter 30 sekunders tappning. RONS samt att Kalloch varmvattenledningar i samma schakt är isolerade. Varmvattentemperatur 50 C efter varmvattenberedare eller värmeväxlare. SILVER samt att inga kallvattenledningar är förlagda i bjälklag med golvvärme. Inte heller i väggar eller i bjälklag till rum som är varmare än 24 C som t ex bastu. 14. Dokumentation av byggvaror 15. Utfasning av farliga ämnen Utvärderas ej för befintlig byggnad. 16. Sanering av farliga ämnen Lagstiftning gällande förekomst och inventering av ämnen med miljöoch hälsorisk uppfylls. Inkapslad asbest/asbestfibrer fast bundna i material finns i byggnaden enligt inventering. RONS samt ozonnedbrytande ämnen (freoner), asbest och PC har inventerats och har inte påträffats, eller har sanerats. SILVER samt kadmium, bly, radioaktiva isotoper, kvicksilver samt impregnerat virke har inventerats och har inte påträffats, eller har sanerats. Ett överordnat styrsystem från Schneider Electric kan underlätta för fastighetsägare att uppnå en högre certifieringsnivå inom Miljöbyggnad. Exempelvis kan en lägre energianvändning säkerställas genom kontinuerlig uppföljning och effektiv felhantering (indikator 1). Vidare kan ventilationen behovs- eller tidsstyras för att uppnå bättre inomhusklimat och därmed högre nivå på indikator 6 och 7. KÄLLOR: Metodik för befintliga och nyproducerade byggnader, manual version : edömningskriterier for nyproducerade byggnader, Manual Indikatorer med bedömningskriterier for befintlig byggnad, Manual 2.1, edömningskriterier för befintliga byggnader, Miljöbyggnad 2.1, Schneider Electric ox Hägersten Telefon: Fax: Schneider Electric. All rights reserved. WP-MILJÖYGGNAD-A4.U.N.SE CC 2013

Varför certifieringssystem?

Varför certifieringssystem? 1 2 Varför certifieringssystem? Värdeökning Attraktiva lokaler Högre driftnetto Säkrare avkastning Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Högre kvalitet Checklista för

Läs mer

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012-03-29 Maria Skarrie, Bengt Dahlgren maria.skarrie@bengtdahlgren.se Miljöklassningssystem är ett verktyg för byggoch

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad version 2.1, utgåva 120101 Visa mig hur du bygger och jag ska säga dig vem du är. Christian Morgenstern

Läs mer

Miljöklassning av lokaler

Miljöklassning av lokaler Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. Avd för Bygg- och fastighetsekonomi 492 Miljöklassning av lokaler - Systemet Miljöklassad byggnad anpassat för lokal Författare: Erik Lagerström

Läs mer

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld Sara Nilsson Copyright Sara Nilsson, 2014 Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD. Version 2

Miljöbyggprogram SYD. Version 2 Miljöbyggprogram SYD Version 2 Titel: Miljöbyggprogram SYD version 2 Rev datum: 2012-07-12 Utgivare: Malmö Stad, Lunds kommun och Lunds universitet Webbplats: www.miljobyggprogramsyd.se Dokumentet kan

Läs mer

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader RAPPORT Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader Jenny Arnell Fredrik Martinsson B 2094 Oktober 2013 Rapporten godkänd: 2013-10-18 John Munthe Forskningsdirektör miljöklassningssystem för

Läs mer

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27 Miljöprogram för BYGGNADER Remissversion 2012-08-27 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 3 MILJÖBYGGNAD - BASEN FÖR MILJÖKRAVEN 5 4 MILJÖKRAV FÖR BYGGNADER 6 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 8 Bilaga 1 Motiv

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM BREEAM SE Svensk Manual för Nybyggnad och Ombyggnad Version 1.0 We shape our buildings; thereafter they

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

LÅGAN rapport februari 2015

LÅGAN rapport februari 2015 SLUTRAPPORTERING AV DEMONSTRATIONSPROJEKT HOLMFRID LÅGENERGI LÅGAN rapport februari 2015 Uppsalahem AB Förord Holmfrid är Uppsalahems första lågenergihusprojekt. Projektet genomfördes som ett samverkansprojekt

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Energi Innemiljö hälsa och komfort Fuktskydd Urban biologisk mångfald 2 Miljöbyggprogram SYD www.miljobyggprogramsyd.se Innehåll Programbeskrivning... 6 Processbeskrivning...

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN OSKARSHAMN Antal sidor: 22 Uppdragsnr: 10840 Författare: Joakim Nordemo Stockholm

Läs mer