SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesd atu m Alice, måndagen den 1september2014 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesd atu m 2014-09-01. Alice, måndagen den 1september2014 kl. 14.00-14.35."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesd atu m Blad 1 5) Plats och tid: Beslutande: Alice, måndagen den 1september2014 kl Göran Klang S), ordförande Christer de la Matte M), vice ordförande Tomas Peterson MP), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer C) Lars Fagerberg BP), ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande: Henrik Andersson, nämndsekreterare. Utses att justera: Christer de la Matte. Justeringens plats och tid: Sekreterare Paragrafer: Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Organ: JÄVSNÄMNDEN Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Komj<ontoret i Båstad ~,d/l Henrik Andersson Utdrags bestyrkande

2 UiJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad JN 26 Godkännande av dagordningen Beslut beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Utskott/presidium qt justerandes KS271f signaturer, KF Utdragsbestyrkande

3 ml BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 JN 27 lnformationspunkter a). Uppföljning PFAA i Förslöv Sven-Birger) b). Sommaren 2014 på miljö och hälsoskydd Sven-Birger) c). Plan för tillsyn av fastigheter: Uppdrag till förvaltningen - lägesrapport Sven-Birger). Ärendet kommer upp igen på mötet den 27 oktober. d). Sommarens åtgärdsplan för kommunens livsmedelstillsyn Sven-Birger) e). Information om jävsreglerna Sven-Birger) Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande

4 illj BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 JN 28 Delgivningar a). Inspektionsrapport - Malenbadet Idrotten 1). Dnr: JN 25/14 b ). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Ängabyn, Förslöv Dnr: JN 26/ c). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Linängen, Förslöv Dnr: JN 26/ d). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Bjärehemsv.jMercuriv. Förslöv Dnr: JN 26/ e). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Färgerivägen, Förslöv Dnr: JN 26/ t). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Nya och Gamla Ängahällan Dnr: JN 26/ g). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Sandbäcksvägen, Förslöv Dnr: JN 26/ h). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Myllefallet Dnr: JN 26/ Utskott/presidium j usterandes signaturer, qt:?!l!i! KF Utdragsbestyrkande

5 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsskydd Datum Handläggare Tina Eriksson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Vårtdnr Båstads kommun Teknik och Service Vångavägen BÅSTAD BÅSTADS KOMMUN Jävs nämnden Dnr.~N.:~~fl~t~ lnspektionsrapport Malenbadet - IDROTTEN 1 Den 18 juli 2014 genomfördes en inspektion på Malenbadet, på fastigheten Idrotten 1. Närvarande vid inspektionen var Sven-Inge Granlund, Teknilc och Service, samt Tina Eriksson från miljöavdelningen. Samlad bedömning Verksamheten är i god ordning. Egenkontroll över verksamheten är bristfällig och ska kompletteras, uppdateras och kunna visas upp vid nästa inspek:tionstillfälle. Verksamheten Båstads kommun, äger och driver Malenbadet. Verksamheten består utav utomhusbassänger med tillhörande omklädningsrum, toaletter, duschar, bastu, handikappstoalett, kalldusch samt driftcentral. Verksamheten är i gång under sommaren med uppstart i slutet av maj. Verksamheten omfattar simskola samt bad för allmänheten. Hygien och städning Bastu, toalett och omklädningsrum städas dagligen av anställd personal. Ventilationen i damernas omklädningsrum behöver rengöras, då denna var full av damm. Slaiftliga städ.rutiner finns Botten på bassängen dammsugs 2 till 3 gånger per vecka samt vid behov. Innan bassängbad finns en kalldusch för tvätt innan bad samt duschar i omklädningsrummen. Saltvatten pumpas in från havet till bassängerna och späs med sötvatten vid behov. Vattnet renas därefter i en reningsanläggning med diatomitfilter. Som desinfektionsmedel används kalciumhypoklorid och som ph justeringsmedel, svavelsyra. Klädsim förekommer endast i anknytning till simskola, kläderna ska då vara rena. Badblöjor finns att köpa för små barn. q /i? Båstads kommun Samhällsskydd BÅSTAD Telefon: OOvx Plusgiro: Org.nummer: ~:~~a ll ss s tad.se./~ IV /{{.

6 2 2) Provtagning Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen och automatisk mätning sker bland annat av ph, fri aktiv klor och bunden aktiv klor. Mikrobiologiskt provtagning sker cirka tre gånger/ säsong och skickas till Alcontrol. Kemikalier Säkerhetsdatablad över kemikalierna som används i verksamheten finns. Både svavelsyra samt kalciumhypoklorid förvaras invallat och åtskilt. Skriftliga rutiner för hantering av kemikalier finns. Uppvärmning Som uppvärmning av vattnet används solenergi i form av vattenslangar på huvudbyggnadens tak. Slangarna på taket kontrolleras regelbundet. Man har även installerat en luftvärmepump. Egenkontroll Egenkontroll över verksamheten finns. Enligt 26 kap 19 miljöbalken ska alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en dokumenterad egenkontroll som uppfyller kraven i förordning 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontroll över verksamheten är bristfällig och ska uppdatteras och kompletteras och uppvisas vid nästa inspektionstillfälle. Miljöavdelningens anmärkningar och information Enligt 26 kap. 19 miljöbalken ska det finnas en egenkontroll av verksamheten. Egenkontrollen skall säkerställa att alla faktorer som kan påverka miljö eller människors hälsa beaktas. En egenkontroll skall bl.a. omfatta kontroll av varmvattentemperaturen, vattenkvaliten, ansvarsfördelning, wtiner, kemikalieförteckning samt kontroller och riskbedömningar med mera. Egenkontroll över verksamheten, ska uppdatteras och kompletteras och uppvisas vid nästa inspektionstillfälle. Övriga upplysningar Er verksamhet är riskklassificerad till en årlig avgift på 1680 kr. Miljöavdelningen '7~ c Tina Eriksson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kopia

7 Df-\v I f\uv l"\uivllviul\i ~ Dnr.. u.)\\.. 1-G/.~:t.~...,.....'sASTA DH EM Till hyresgästerna i Ängabyn Skriver till Er för att lämna infonnation om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra under tiden i era lägenheter. För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på baksidan av den Rapport som ni får tillsammans med detta meddelande. Varje Rapport är specifik för var och ens lägenhet. Mycket glädjande kanjag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Vi har 13 lägenheter som har ett mätresultat på mindre än 30 Bequerel, 3 lägenheter som har 30 Bequerel och 2 lägenheter som har 40 lägenheter som har 40 Bequerel. Trevlig sommar! Båstad r2.v:raa~ Robert Falk Båstadhem AB

8 ~ÅSTA.DH. BÅSTADS KOMMUN u 4 Dnr.JN..16/!.'::!. ~.iq d ENT.... Till Hyresgästerna i Linängen, Förslöv Rapport - mätning av radon i - Linängen Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 9 lägenheter i bostadsområdet Linängen under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kanjag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Alla 9 lägenheterna har ett mätresultat på 30 Bequerel 2 st) eller mindre 7 st). Trevlig sommar! Båstad / J/ / 'il/ /:'i.1'f P ~Jt Robert Falk Båstadhem AB

9 BÅSTADS KOMMUN Dnr. J.~. Å ~.jt.'-:j::.'!j.c;fj.'sastadhem Till Hyresgästerna på Bjärehemsvägen och Mercurivägen i Förslöv Rapport - mätning av radon på Bjärehemsvägen och Mercurivägen Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 5 lägenheter i ert bostadsområde under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kan jag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Det högsta mätvärde vi noterar är 110 Bequerel per kubikmeter. Trevlig sommar! Båstad 'i?n~ Robert Falk '-- Båstadhem AB

10 BÅSTADS KOMMUN Dnr.u2~tJ'1~~.~ ~.... ~ BÅSTADHEM Till Hyresgästerna på Färgerivägen 2 A- Bi Förslöv Rapp ort - mätning av radon på Färgerivägen 2 A - B Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 2 lägenheter och i Vårdcentralen i rubricerad fastighet under tiden Fastigheten imymmer en Vårdcentral, ett apotek och ett vård- och omsorgs boende. För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder och lokaler är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Glädjande kanjag konstatera att värdena i fastigheten är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Alla mätvärden ligger under 30 Bequerel per kubikmeter. Trevlig sommar! Båstad w~ Rob~rt Falk Båstadhem AB

11 BÅSTADS KOMMUN DnrdN... ~~/.J.~. ~.. ~.~ ~AsTAD H EM.... Till Hyresgästerna på Nya och Gamla Ängahällan i Förslöv Rapport - mätning av radon på Nya och Gamla Ängahällan Slaiver till Er för att lämna infmmation om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i lägenheter i ert bostadsområde under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kan jag konstatera att värdena i de flesta lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Det högsta mätvärde vi noterar är 200 Bequerel per kubikmeter llgh). 29 lägenheter har ett värde på 30 eller under 30 Bequerel. Trevlig sommar! Båstad ,-'/)_ ;/~W: ffe4~ - Robert Fa Båstadhem AB

12 BÅSTADS KOMMUN Till Hyresgästerna på Sandbäcksvägen 4 B - G i Förslöv Rapport - mätning av radon på Sandbäcksvägen 4 B - G Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 11 av 30 lägenheter i ert bostadsområde under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kanjag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Det högsta mätvärde vi noterar är 100 Bequerel per kubikmeter 1 lgh). 8 lägenheter har ett värde på under 3 0 Bequerel. Trevlig sommar! Båstad //) ~ _t/fet/rd/nt_ Robert Falk Båstadhem AB

13 BÅSTADS KOMMUN DnrJ.N... /i;/fy~.'i9p ~..... ~ BÅSTADHEM Till Vård och omsorgsförvaltningen Båstads kommun Rapport - mätning av radon i Myllefallet - Förslöv Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra under tiden i era lägenheter. För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på baksidan av den Rapport som ni får tillsammans med detta meddelande. Varje Rapport är specifik för var och ens lägenhet. Mycket glädjande kan jag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Alla 5 lägenheterna har ett mätresultat på mindre än 30 Bequerel. Vi har inte skickat ut rapporterna till hyresgästerna utan förutsätter att ni meddelar detta på adekvat sätt. Trevlig sommar! Båstad <--?,.,----. d',;~/:&4i ; Robert Falk Båstadhem AB

14 l1ij BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad JN 29 Delegationsbeslut Besluten godkänns och läggs till handlingarna. a). Räddningstjänsten, Joacim Nilsson, Dnr: JN 9/14 b ). Tillstånds beslut: Hantering av brandfarlig vara - Strandängsskolan Dnr: JN 27 /14 c). Beslut om riskklassificering- Bjärehemmet. Dnr: JN 23/14 d). Startbesked för anmälningspliktig åtgärd - Förslöv 4:101. Dnr: JN 20/14 Utskott/presidium Justerandes signatµrer 1 t< KSZ/l/ KF Utdragsbestyrkande

15 IJ4] BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsskydd --,, Beslut fattade enligt s delegationsordning, JN 11/2011 \. //,;? ~~f~ Beslutande:.... Joacim Nilsson t3åstads r<ommun ~..'.".?_~ :::~: f:~:~:~~of Anmälningsdatum: {PAGE Nr Datum Ärende R Tillstånd brandfarlig vara Strandängsskolan Dnr Daedalos Författ- Beslut ningsrum LBE17 Beviljas ~ ~ ~ { CREATEDATE "yymmdd" \' MERGEFORMAT)\{ FILENAME \' Lower\p \' MERGEFORMAT]\{ USERINITIALS \' Lower\' MERGEFORMAT)

16 Tillståndsbeslut biarienum~1er ljtskriftsdatum R Fa~turaadress ~BÅSTADS ~KOMMUN Sam hal lsskydd Postadress STRANDÄNGSSKOLAN Andreas l<arlsson BÅSTADS KOMMUN Dnr.. J}/....&.."l,/r..-: {tji Til lståndsbeslut hantering av brandfarlig vara enligt SFS 2010: Datum för beslut: Tillståndshavare: STRANDÄNGSSKOLAN, BÅSTADS KOMMUN Organisationsnurnmer: Fastighetsbetecknir1g: Akvarellen 15 Tillståndet avser: Villkor för hantering: 100 liter Gasol, 40 liter acetylen och 50 liter vätska klass 1-3) samt 10 liter aerosoler. Skåp för förvaring utomhus av gasol är ventilerat ner till och försett med godkända lås. Anläggningen för gasol är utförd enligt anvisningar för flaskgasol. Brandfarlig vätska förvaras i låst plåtskåp och märkt med erfoderliga skyltar. Aerosoler ska förvars avskilt från vätska. AcetYleli förvaras i anslutning till ytterdörr och skyltas på utsidan av dörren. För hanteringen skall det finnas föreståndare och stf. Föreståndare med erfoderlig kompetens. Bestämmelser i lagen om brandfarlig vara SFS 20110:1011 och förordningen om brandfarlig vara SFS 2012:1075 samt Myndighetens för samhällsskydd och beredsl<aps föreskrifter och allmäna råd skall följas. Tillstånds tid: 12 år till och hled senast Ansökan orn förlängt tillstånd skall inlämnas minst 3 månader innan tillståndstiden löper ut. Båstads k9mmun Räddningstjänsten 269 $0 BÅSTAD Telefon: E-post: ;~~t~~:~:~~1un L t'/-7/;; //~!/{~

17 Tillståndsbeslut [i1j BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd Avgift Avgift för tillståndet utgår rned 4410 kronor enligt fastställd tax:a. För på delegation, Joacim Nilsson Telefon: E-post: Båstads kommun Räddningstjänsten BÅSTAD Telefon: E~post: /?

18 BÅSTADS KOMMUN Samhällsskydd Datum Handläggare Tomas Bergström Vårtdnr BÅSTADS KOMMUN Dnr.:i't\.. ~/?.~-:.JQ~...,.... Båstads Kommun Teknik och Service BÅSTAD 1 2) Beslut om riskklassificering - BJÄREHEMMET- VÄSTRA KARUP 1:106 Innehavare Båstads Kommun, Teknik Och Service, BÅSTAD med orgnr: Huvudanläggningsuppgifter BJÄREHEMMET ID 22 STORHUSHÅLL Beslut DB 353 I M086: genom miljöavdelningen beslutar följande; Klassningsuppgifter Typ av verksamhet och livsmedel - Mellanrisk 35 poäng Produktionsstorlek- Mycket litenii) 10 poäng Känslig konsumentgrupp - Nedsatt immunförsvar 10 poäng Totalt antal poäng - 55 poäng vilket ger riskklass 6 och kontrolltid 4 timmar. Erfarenhetsgrupp är B. Tidstillägg/justeringa.r - Utformar inte presentation och märker /förpackar inte vilket ger ett kontrolltidstillägg på 0 timmar. Justering av tillsynstimmar minus 0.0 timmar. Den årliga kontrolltiden blir då totalt 4.0 timmar. Den årliga kontrollavgiften för Er verksamhet blir 3360 kronor. Timavgiften är för närvarande 840 kronor. Beslut har fattats med stöd av delegationsordning 2 KS 24/ och avgiftsförordningen 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: 21200~-0944, k ~. - q {{ \

19 2 2) Information Detta avgifts beslut ersätter det som är daterat och har diarienummer När en verksamhet vid inspektion har så allvarliga brister att det innebär att tillsynsmyndigheten måste göra ett uppföljande besök kommer tillsynsmyndigheten att ta ut en kostnad för extra offentlig kontroll enligt Rådets förordning EG) nr 882/2004 artikel 28 om offentlig kontroll... ). Kontrollavgiften ska betalas med helt avgifts belopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgifts belopp för varje påbörjat kalenderår. När verksamheten upphör är det därför viktigt att man anmäler dettill miljöavdelningen. Hur beslutet överklagas Båstads kommuns beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Skånes län. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Båstads kommun, som måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag då Ni fick ta del av beslutet. I annat fall kan överklagandet inte tas upp till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni bör också tala om varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat stöd till överklagandet bör dessa bifogas. Miljöavdelningen ~ r. -.~./~/~~ Livsmedelsinspektör Tomas Bergström Kopia skickas till:

20 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad Datum Handläggare Naim Berisha BÅSTADS KOMMUN Båstads Kommun, Telmik och service Mia Lindell BÅSTAD 1 STARTBESKED FÖR ANMÄLN INGSPLI KTIG ÅTGÄRD Startbesked och fastställande av kontrollplan Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: B Anmälan om ändring av bärande konstruktion, ny ventilationsanläggning i Förlövs idrottshall och skola FÖRSLÖV 4:101 BOKESLIDEN 20) Båstads Kommun, Telmik och service Beslut Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 plan- och bygglagen 2010:900), PBL. Kontrollansvarig För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Adress Bo Fischer Kvarnfallsvägen 4, Förslöv Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 PBL. Byggherrens kontrollplan fastställs. Avgift Avgiften för anmälan är kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunstyrelsen. Faktura skickas separat! C I Båstads kommun Samhällsbyggnad BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: j rev

21 BÅSTADS KOMMUN Samhä I Is byggnad 2 Förutsättningar för startbeskedets giltighet Anmälan med diarienummer enligt ovan Samordnande kontrollansvarig för byggprojektet är Bo Fischer Förslag till kontrollplan daterad Följande handlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnad som underlag för slutbesked senast vid slutsamråd Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 punkt6 PBL. Av utlåtandet ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarigs dokumentation över sina arbetsplatsbesök. Besiktningsprotokoll om täthetsprovning/brandskyddskontroll av imkanal och räkkanal sotarintyg) inklusive tillträdesanordningar på tak. Besiktningsprotokoll avseende funktionskontroll av ventilationssystem OVK) Intyg från sakkunnig/konstruktion Upplysningar Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet om startbesked upphör att gälla två år efter det att beskedet gavs. Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsavdelningen enligt s beslut om delegation antagen av den 19 december 2011, 11Dnr: 1416/ Samhällsbyggnad Nctim Berisha Bygglovhandläggare Bilagor: 1. Hur man överldagar Båstads kommun Samhällsbyggnad BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: rev L014.D1.27

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet

Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2012-09-11 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Segnestam,

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 PROTOKOLL 1 Plats och tid Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 Beslutande Rolf Paulsson (SRD), ordförande Klas Eliasson (M), vice ordförande Björn Mårtensson (S) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-07

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-07 ITiJ BÅSTADS ~ KOMMUN Myndighetsnämnden SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-07 Blad 1 5) Plats och tid: Beslutande: Ingrid-Marie, onsdagen den 7 januari 2015 kl. 08.30-10.00. Katarina Toremalm

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer