SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesd atu m Alice, måndagen den 1september2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesd atu m 2014-09-01. Alice, måndagen den 1september2014 kl. 14.00-14.35."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesd atu m Blad 1 5) Plats och tid: Beslutande: Alice, måndagen den 1september2014 kl Göran Klang S), ordförande Christer de la Matte M), vice ordförande Tomas Peterson MP), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer C) Lars Fagerberg BP), ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande: Henrik Andersson, nämndsekreterare. Utses att justera: Christer de la Matte. Justeringens plats och tid: Sekreterare Paragrafer: Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Organ: JÄVSNÄMNDEN Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Komj<ontoret i Båstad ~,d/l Henrik Andersson Utdrags bestyrkande

2 UiJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad JN 26 Godkännande av dagordningen Beslut beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Utskott/presidium qt justerandes KS271f signaturer, KF Utdragsbestyrkande

3 ml BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 JN 27 lnformationspunkter a). Uppföljning PFAA i Förslöv Sven-Birger) b). Sommaren 2014 på miljö och hälsoskydd Sven-Birger) c). Plan för tillsyn av fastigheter: Uppdrag till förvaltningen - lägesrapport Sven-Birger). Ärendet kommer upp igen på mötet den 27 oktober. d). Sommarens åtgärdsplan för kommunens livsmedelstillsyn Sven-Birger) e). Information om jävsreglerna Sven-Birger) Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande

4 illj BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 JN 28 Delgivningar a). Inspektionsrapport - Malenbadet Idrotten 1). Dnr: JN 25/14 b ). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Ängabyn, Förslöv Dnr: JN 26/ c). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Linängen, Förslöv Dnr: JN 26/ d). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Bjärehemsv.jMercuriv. Förslöv Dnr: JN 26/ e). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Färgerivägen, Förslöv Dnr: JN 26/ t). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Nya och Gamla Ängahällan Dnr: JN 26/ g). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Sandbäcksvägen, Förslöv Dnr: JN 26/ h). Skrivelse från Båstadhem: Radonmätning på Myllefallet Dnr: JN 26/ Utskott/presidium j usterandes signaturer, qt:?!l!i! KF Utdragsbestyrkande

5 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsskydd Datum Handläggare Tina Eriksson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Vårtdnr Båstads kommun Teknik och Service Vångavägen BÅSTAD BÅSTADS KOMMUN Jävs nämnden Dnr.~N.:~~fl~t~ lnspektionsrapport Malenbadet - IDROTTEN 1 Den 18 juli 2014 genomfördes en inspektion på Malenbadet, på fastigheten Idrotten 1. Närvarande vid inspektionen var Sven-Inge Granlund, Teknilc och Service, samt Tina Eriksson från miljöavdelningen. Samlad bedömning Verksamheten är i god ordning. Egenkontroll över verksamheten är bristfällig och ska kompletteras, uppdateras och kunna visas upp vid nästa inspek:tionstillfälle. Verksamheten Båstads kommun, äger och driver Malenbadet. Verksamheten består utav utomhusbassänger med tillhörande omklädningsrum, toaletter, duschar, bastu, handikappstoalett, kalldusch samt driftcentral. Verksamheten är i gång under sommaren med uppstart i slutet av maj. Verksamheten omfattar simskola samt bad för allmänheten. Hygien och städning Bastu, toalett och omklädningsrum städas dagligen av anställd personal. Ventilationen i damernas omklädningsrum behöver rengöras, då denna var full av damm. Slaiftliga städ.rutiner finns Botten på bassängen dammsugs 2 till 3 gånger per vecka samt vid behov. Innan bassängbad finns en kalldusch för tvätt innan bad samt duschar i omklädningsrummen. Saltvatten pumpas in från havet till bassängerna och späs med sötvatten vid behov. Vattnet renas därefter i en reningsanläggning med diatomitfilter. Som desinfektionsmedel används kalciumhypoklorid och som ph justeringsmedel, svavelsyra. Klädsim förekommer endast i anknytning till simskola, kläderna ska då vara rena. Badblöjor finns att köpa för små barn. q /i? Båstads kommun Samhällsskydd BÅSTAD Telefon: OOvx Plusgiro: Org.nummer: ~:~~a ll ss s tad.se./~ IV /{{.

6 2 2) Provtagning Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen och automatisk mätning sker bland annat av ph, fri aktiv klor och bunden aktiv klor. Mikrobiologiskt provtagning sker cirka tre gånger/ säsong och skickas till Alcontrol. Kemikalier Säkerhetsdatablad över kemikalierna som används i verksamheten finns. Både svavelsyra samt kalciumhypoklorid förvaras invallat och åtskilt. Skriftliga rutiner för hantering av kemikalier finns. Uppvärmning Som uppvärmning av vattnet används solenergi i form av vattenslangar på huvudbyggnadens tak. Slangarna på taket kontrolleras regelbundet. Man har även installerat en luftvärmepump. Egenkontroll Egenkontroll över verksamheten finns. Enligt 26 kap 19 miljöbalken ska alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en dokumenterad egenkontroll som uppfyller kraven i förordning 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontroll över verksamheten är bristfällig och ska uppdatteras och kompletteras och uppvisas vid nästa inspektionstillfälle. Miljöavdelningens anmärkningar och information Enligt 26 kap. 19 miljöbalken ska det finnas en egenkontroll av verksamheten. Egenkontrollen skall säkerställa att alla faktorer som kan påverka miljö eller människors hälsa beaktas. En egenkontroll skall bl.a. omfatta kontroll av varmvattentemperaturen, vattenkvaliten, ansvarsfördelning, wtiner, kemikalieförteckning samt kontroller och riskbedömningar med mera. Egenkontroll över verksamheten, ska uppdatteras och kompletteras och uppvisas vid nästa inspektionstillfälle. Övriga upplysningar Er verksamhet är riskklassificerad till en årlig avgift på 1680 kr. Miljöavdelningen '7~ c Tina Eriksson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kopia

7 Df-\v I f\uv l"\uivllviul\i ~ Dnr.. u.)\\.. 1-G/.~:t.~...,.....'sASTA DH EM Till hyresgästerna i Ängabyn Skriver till Er för att lämna infonnation om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra under tiden i era lägenheter. För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på baksidan av den Rapport som ni får tillsammans med detta meddelande. Varje Rapport är specifik för var och ens lägenhet. Mycket glädjande kanjag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Vi har 13 lägenheter som har ett mätresultat på mindre än 30 Bequerel, 3 lägenheter som har 30 Bequerel och 2 lägenheter som har 40 lägenheter som har 40 Bequerel. Trevlig sommar! Båstad r2.v:raa~ Robert Falk Båstadhem AB

8 ~ÅSTA.DH. BÅSTADS KOMMUN u 4 Dnr.JN..16/!.'::!. ~.iq d ENT.... Till Hyresgästerna i Linängen, Förslöv Rapport - mätning av radon i - Linängen Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 9 lägenheter i bostadsområdet Linängen under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kanjag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Alla 9 lägenheterna har ett mätresultat på 30 Bequerel 2 st) eller mindre 7 st). Trevlig sommar! Båstad / J/ / 'il/ /:'i.1'f P ~Jt Robert Falk Båstadhem AB

9 BÅSTADS KOMMUN Dnr. J.~. Å ~.jt.'-:j::.'!j.c;fj.'sastadhem Till Hyresgästerna på Bjärehemsvägen och Mercurivägen i Förslöv Rapport - mätning av radon på Bjärehemsvägen och Mercurivägen Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 5 lägenheter i ert bostadsområde under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kan jag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Det högsta mätvärde vi noterar är 110 Bequerel per kubikmeter. Trevlig sommar! Båstad 'i?n~ Robert Falk '-- Båstadhem AB

10 BÅSTADS KOMMUN Dnr.u2~tJ'1~~.~ ~.... ~ BÅSTADHEM Till Hyresgästerna på Färgerivägen 2 A- Bi Förslöv Rapp ort - mätning av radon på Färgerivägen 2 A - B Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 2 lägenheter och i Vårdcentralen i rubricerad fastighet under tiden Fastigheten imymmer en Vårdcentral, ett apotek och ett vård- och omsorgs boende. För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder och lokaler är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Glädjande kanjag konstatera att värdena i fastigheten är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Alla mätvärden ligger under 30 Bequerel per kubikmeter. Trevlig sommar! Båstad w~ Rob~rt Falk Båstadhem AB

11 BÅSTADS KOMMUN DnrdN... ~~/.J.~. ~.. ~.~ ~AsTAD H EM.... Till Hyresgästerna på Nya och Gamla Ängahällan i Förslöv Rapport - mätning av radon på Nya och Gamla Ängahällan Slaiver till Er för att lämna infmmation om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i lägenheter i ert bostadsområde under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kan jag konstatera att värdena i de flesta lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Det högsta mätvärde vi noterar är 200 Bequerel per kubikmeter llgh). 29 lägenheter har ett värde på 30 eller under 30 Bequerel. Trevlig sommar! Båstad ,-'/)_ ;/~W: ffe4~ - Robert Fa Båstadhem AB

12 BÅSTADS KOMMUN Till Hyresgästerna på Sandbäcksvägen 4 B - G i Förslöv Rapport - mätning av radon på Sandbäcksvägen 4 B - G Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra i 11 av 30 lägenheter i ert bostadsområde under tiden För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på den information som bifogas här. Ni som får Rapport över mätvärde för er specifika lägenhet får motsvarande information på baksidan av er Rapport. Mycket glädjande kanjag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Det högsta mätvärde vi noterar är 100 Bequerel per kubikmeter 1 lgh). 8 lägenheter har ett värde på under 3 0 Bequerel. Trevlig sommar! Båstad //) ~ _t/fet/rd/nt_ Robert Falk Båstadhem AB

13 BÅSTADS KOMMUN DnrJ.N... /i;/fy~.'i9p ~..... ~ BÅSTADHEM Till Vård och omsorgsförvaltningen Båstads kommun Rapport - mätning av radon i Myllefallet - Förslöv Skriver till Er för att lämna information om de mätresultat som vi nu fått efter den mätning av radon som vi låtit utföra under tiden i era lägenheter. För kännedom meddelas att gällande gränsvärde för befintliga bostäder är 200 Bequerel per kubikmeter. Ni kan läsa mer om mätningen och gränsvärdet på baksidan av den Rapport som ni får tillsammans med detta meddelande. Varje Rapport är specifik för var och ens lägenhet. Mycket glädjande kan jag konstatera att värdena i lägenheterna är mycket låga och långt ifrån gällande gränsvärde. Alla 5 lägenheterna har ett mätresultat på mindre än 30 Bequerel. Vi har inte skickat ut rapporterna till hyresgästerna utan förutsätter att ni meddelar detta på adekvat sätt. Trevlig sommar! Båstad <--?,.,----. d',;~/:&4i ; Robert Falk Båstadhem AB

14 l1ij BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad JN 29 Delegationsbeslut Besluten godkänns och läggs till handlingarna. a). Räddningstjänsten, Joacim Nilsson, Dnr: JN 9/14 b ). Tillstånds beslut: Hantering av brandfarlig vara - Strandängsskolan Dnr: JN 27 /14 c). Beslut om riskklassificering- Bjärehemmet. Dnr: JN 23/14 d). Startbesked för anmälningspliktig åtgärd - Förslöv 4:101. Dnr: JN 20/14 Utskott/presidium Justerandes signatµrer 1 t< KSZ/l/ KF Utdragsbestyrkande

15 IJ4] BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsskydd --,, Beslut fattade enligt s delegationsordning, JN 11/2011 \. //,;? ~~f~ Beslutande:.... Joacim Nilsson t3åstads r<ommun ~..'.".?_~ :::~: f:~:~:~~of Anmälningsdatum: {PAGE Nr Datum Ärende R Tillstånd brandfarlig vara Strandängsskolan Dnr Daedalos Författ- Beslut ningsrum LBE17 Beviljas ~ ~ ~ { CREATEDATE "yymmdd" \' MERGEFORMAT)\{ FILENAME \' Lower\p \' MERGEFORMAT]\{ USERINITIALS \' Lower\' MERGEFORMAT)

16 Tillståndsbeslut biarienum~1er ljtskriftsdatum R Fa~turaadress ~BÅSTADS ~KOMMUN Sam hal lsskydd Postadress STRANDÄNGSSKOLAN Andreas l<arlsson BÅSTADS KOMMUN Dnr.. J}/....&.."l,/r..-: {tji Til lståndsbeslut hantering av brandfarlig vara enligt SFS 2010: Datum för beslut: Tillståndshavare: STRANDÄNGSSKOLAN, BÅSTADS KOMMUN Organisationsnurnmer: Fastighetsbetecknir1g: Akvarellen 15 Tillståndet avser: Villkor för hantering: 100 liter Gasol, 40 liter acetylen och 50 liter vätska klass 1-3) samt 10 liter aerosoler. Skåp för förvaring utomhus av gasol är ventilerat ner till och försett med godkända lås. Anläggningen för gasol är utförd enligt anvisningar för flaskgasol. Brandfarlig vätska förvaras i låst plåtskåp och märkt med erfoderliga skyltar. Aerosoler ska förvars avskilt från vätska. AcetYleli förvaras i anslutning till ytterdörr och skyltas på utsidan av dörren. För hanteringen skall det finnas föreståndare och stf. Föreståndare med erfoderlig kompetens. Bestämmelser i lagen om brandfarlig vara SFS 20110:1011 och förordningen om brandfarlig vara SFS 2012:1075 samt Myndighetens för samhällsskydd och beredsl<aps föreskrifter och allmäna råd skall följas. Tillstånds tid: 12 år till och hled senast Ansökan orn förlängt tillstånd skall inlämnas minst 3 månader innan tillståndstiden löper ut. Båstads k9mmun Räddningstjänsten 269 $0 BÅSTAD Telefon: E-post: ;~~t~~:~:~~1un L t'/-7/;; //~!/{~

17 Tillståndsbeslut [i1j BÅSTADS ~KOMMUN Samhällsskydd Avgift Avgift för tillståndet utgår rned 4410 kronor enligt fastställd tax:a. För på delegation, Joacim Nilsson Telefon: E-post: Båstads kommun Räddningstjänsten BÅSTAD Telefon: E~post: /?

18 BÅSTADS KOMMUN Samhällsskydd Datum Handläggare Tomas Bergström Vårtdnr BÅSTADS KOMMUN Dnr.:i't\.. ~/?.~-:.JQ~...,.... Båstads Kommun Teknik och Service BÅSTAD 1 2) Beslut om riskklassificering - BJÄREHEMMET- VÄSTRA KARUP 1:106 Innehavare Båstads Kommun, Teknik Och Service, BÅSTAD med orgnr: Huvudanläggningsuppgifter BJÄREHEMMET ID 22 STORHUSHÅLL Beslut DB 353 I M086: genom miljöavdelningen beslutar följande; Klassningsuppgifter Typ av verksamhet och livsmedel - Mellanrisk 35 poäng Produktionsstorlek- Mycket litenii) 10 poäng Känslig konsumentgrupp - Nedsatt immunförsvar 10 poäng Totalt antal poäng - 55 poäng vilket ger riskklass 6 och kontrolltid 4 timmar. Erfarenhetsgrupp är B. Tidstillägg/justeringa.r - Utformar inte presentation och märker /förpackar inte vilket ger ett kontrolltidstillägg på 0 timmar. Justering av tillsynstimmar minus 0.0 timmar. Den årliga kontrolltiden blir då totalt 4.0 timmar. Den årliga kontrollavgiften för Er verksamhet blir 3360 kronor. Timavgiften är för närvarande 840 kronor. Beslut har fattats med stöd av delegationsordning 2 KS 24/ och avgiftsförordningen 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: 21200~-0944, k ~. - q {{ \

19 2 2) Information Detta avgifts beslut ersätter det som är daterat och har diarienummer När en verksamhet vid inspektion har så allvarliga brister att det innebär att tillsynsmyndigheten måste göra ett uppföljande besök kommer tillsynsmyndigheten att ta ut en kostnad för extra offentlig kontroll enligt Rådets förordning EG) nr 882/2004 artikel 28 om offentlig kontroll... ). Kontrollavgiften ska betalas med helt avgifts belopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgifts belopp för varje påbörjat kalenderår. När verksamheten upphör är det därför viktigt att man anmäler dettill miljöavdelningen. Hur beslutet överklagas Båstads kommuns beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Skånes län. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Båstads kommun, som måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag då Ni fick ta del av beslutet. I annat fall kan överklagandet inte tas upp till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni bör också tala om varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat stöd till överklagandet bör dessa bifogas. Miljöavdelningen ~ r. -.~./~/~~ Livsmedelsinspektör Tomas Bergström Kopia skickas till:

20 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad Datum Handläggare Naim Berisha BÅSTADS KOMMUN Båstads Kommun, Telmik och service Mia Lindell BÅSTAD 1 STARTBESKED FÖR ANMÄLN INGSPLI KTIG ÅTGÄRD Startbesked och fastställande av kontrollplan Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: B Anmälan om ändring av bärande konstruktion, ny ventilationsanläggning i Förlövs idrottshall och skola FÖRSLÖV 4:101 BOKESLIDEN 20) Båstads Kommun, Telmik och service Beslut Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 plan- och bygglagen 2010:900), PBL. Kontrollansvarig För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Adress Bo Fischer Kvarnfallsvägen 4, Förslöv Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 PBL. Byggherrens kontrollplan fastställs. Avgift Avgiften för anmälan är kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunstyrelsen. Faktura skickas separat! C I Båstads kommun Samhällsbyggnad BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: j rev

21 BÅSTADS KOMMUN Samhä I Is byggnad 2 Förutsättningar för startbeskedets giltighet Anmälan med diarienummer enligt ovan Samordnande kontrollansvarig för byggprojektet är Bo Fischer Förslag till kontrollplan daterad Följande handlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnad som underlag för slutbesked senast vid slutsamråd Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 punkt6 PBL. Av utlåtandet ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarigs dokumentation över sina arbetsplatsbesök. Besiktningsprotokoll om täthetsprovning/brandskyddskontroll av imkanal och räkkanal sotarintyg) inklusive tillträdesanordningar på tak. Besiktningsprotokoll avseende funktionskontroll av ventilationssystem OVK) Intyg från sakkunnig/konstruktion Upplysningar Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet om startbesked upphör att gälla två år efter det att beskedet gavs. Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsavdelningen enligt s beslut om delegation antagen av den 19 december 2011, 11Dnr: 1416/ Samhällsbyggnad Nctim Berisha Bygglovhandläggare Bilagor: 1. Hur man överldagar Båstads kommun Samhällsbyggnad BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: rev L014.D1.27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

(9) 14:30. C7(7YelL "pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG

(9) 14:30. C7(7YelL pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG 2017-03-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset 24 augusti, Rådrummet, kl. 13:00 14:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Justeringens plats och tid Gert Berlin (S) Kommunhuset,

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-10 1 (10) Astrakanen, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 14.00-16.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-10 1 (10) Astrakanen, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 14.00-16.30. BÅSTADS KOMMUN Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-10 1 10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 14.00-16.30. James Johnson BP), ordförande, jäv 40 Göran Klang

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer