E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-11. E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se 212000-1868 111 00-5"

Transkript

1 Kommunledningsförvaltningen Joel Engström, SAMRÅDSHANDLING Datum Referens Sida 1(8) Behovsbedömning Vålösundet östra Del 5 Kristinehamns kommun, Värmlands län Lantmäteriet MS2006/02631 E-post Organisationsnr PlusGiro KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 1. Planeringsavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

2 2 BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för: VÅLÖSUNDET ÖSTRA DEL 5 Fastighetsbeteckning ar: Planens syfte: Handläggare: Norra Dye 1:10, Södra Dye 2:4, Södra Dye 2:5, Södra Dye 2:8, Södra Dye 1:92, Södra, Södra Dye 1:177, Södra Dye 1:146, Skäringsbol 1:21 Huvuddragen i planen är bestämmelser som reglerar bostadsbebyggelsen med beaktande av kommunens intentioner, som är att möjliggöra permanentboende och bevara karaktären i området samt att trygga möjligheten till strand- och grönområden. Joel Engström Planområdet idag: Kort beskrivning av befintlig miljö/naturmiljö: Planområdet är i huvudsak ett låglänt skogsbevuxet deltaområde som omgärdas av bergryggar både i öster och väster. Marken är övervägande sandig men fastare morän och berg i dagen dominerar i planområdets ytterområden i öst och väst. Vegetationen är bitvis tät i den låga terrängen med övervägande barr- och sumpskog. Sumpskogen är fuktig och har en vattenhållande förmåga som i största möjliga mån bör behållas. Bebyggelsen är gles och längst i söder ligger Jutvikens badplats som omgärdas av tätbevuxen barrskog. Infrastruktur: Magasinsvägen binder samman området med Kristinehamns centrum. Denna väg har grusbeläggning och går genom skogsmark. Två mindre infartsvägar finns från Magasinsvägen till fastigheterna och badplatsen inom området. Bostäder och lokaler i området är för närvarande i huvudsak anslutna till enskilda vatten och avloppsanläggningar. Utbyggnad av vatten och avlopp pågår i Vålösundet och hela planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Arbetet med att ansluta samtliga fastigheter kommer att påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft. Geotekniska förhållanden: Områdets geotekniska egenskaper bedöms utifrån genomförda sonderingar samt lokal kännedom vara likvärdiga inom hela planområdet. Generella slutsatser av fältundersökningar som kan dras är att förutsättningarna för byggnation inom området är goda längst i väster där marken är mer fast än i områdets centrala delar. Detaljerade geotekniska undersökningar kommer att genomföras i samband med projektering och byggnation. Föroreningar: Radon: Inga kända föroreningar. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. Tekniskt utförande av byggnader så att gränsvärdet för radon inte överskrids säkerställs genom Boverkets Byggregler (BBR).

3 3 Berör planen gällande regleringar och skyddsvärden: Förordnanden/Skydd 3-4 kap MB Särskilda hushållningsbestämmelser, riksintresse för natur-, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 Miljöbalken och för friluftslivet enligt 3 kap. 6 Miljöbalken. Vänern med öar och strandområden är av riksintresse för turism och friluftsliv, främst det rörliga friluftslivet, enligt 4 kap. 2 Miljöbalken. Detaljplanen bedöms inte inverka på gällande riksintressen. 7 kap MB Område med lagenligt skyddad natur (t.ex. naturreservat, strandskydd, biotopskyddsområde). Inom planområdet råder strandskydd utmed Vänerns strand, både det generella om 100 meter och bitvis utökat om 300 meter från strandlinjen. När gällande områdesbestämmelser ersätts av en detaljplan återinträder det strandskydd som idag är upphävt. Inom de områden där särskilda skäl kan anses gälla, såsom ianspråktagen mark (befintlig bebyggelse) föreslås åter upphävande av strandskydd. Den föreslagna planen syftar till att öka tillgängligheten för vattenanknuten rekreation i området. Kulturreservat, byggnadsminne eller fornminne Inga fornlämningar enligt Fornsök. Inga utpekade i Kulturmiljöutredning, Värmlands museum och inget i kulturresursprogrammet. Vattenskyddsområde Riksintressen Naturvården Kulturmiljövården Rörliga friluftslivet Hela planområdet ligger inom Riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 Miljöbalken. Hela kuststräckan ligger även inom Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 Miljöbalken. Dessa kommer inte att påverkas negativt då planläggningen till stor del berör befintlig bostadsbebyggelse, samt syftar till att öka och säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strand- och

4 4 grönområden. Natura 2000 Övriga riksintressen Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 Miljöbalken. Detaljplanen bedöms påverka riksintresset. Högt naturvärde Område med högt regionalt naturvärde (länsstyrelsens naturvårdsplan) Skogsstyrelsen har däremot pekat ut 2 områden med sumpskog inom planområdet. Det större området ligger i norra planområdet, medan ett mindre område återfinns längst söderut. Befintlig bebyggelse finns redan inom det norra området. Nya bebyggelseområden har planerats för att Eventuellt kan ny bebyggelse påverka sumpskogen negativt beroende på dess placering. Område utpekat i naturvårdsprogram eller nyckelbiotop. Däremot finns en, av Skogsstyrelsen klassad, intilliggande nyckelbiotop (på östra sidan Magasinsvägen). Planen bedöms inte påverka utpekad nyckelbiotop. Ekologiskt känsligt/andra restriktioner Enligt översiktsplan, t.ex. förorenad mark Särskilda värden ur boendesynpunkt (oexploaterat, närrekreationsområde, mm) Området är oexploaterat med stora ytor skogsmark och öppen sandstrand med badplats. Närrekreation längs med kusten och i skogen. Planläggningen ska medverka till att utveckla rekreationsvärdena i området. Bland annat genom iordningställande av gångstig. Riktvärden för skyddsavstånd till närliggande verksamheter och miljöer. Störningar och effekter på hälsan med ny detaljplan: Störningar/Effekter Ökning av nuvarande ljudnivå så att de överstiger gränsvärden. Vibrationer. Skjutbana ligger 1200 m från befintlig bebyggelse i Jutviken och ingen ny bebyggelse planeras inom 1000 m. En bullerutredning genomfördes i samband med banans anläggande 1998 som visar på bullernivåer under riktvärdena vid de fyra mätpunkterna på ett avstånd om m öster om banan.

5 5 Ljus som kan vara bländande eller stora och rörliga skuggor. Innebära risker (explosion, brand, strålning, utsläpp, transporter av farligt gods, mm). Förändringar och effekter på miljön med ny detaljplan: Mark/Vatten Negativ inverkan på marken (Instabilitet, sättningar, erosion, rasrisk, skredrisk, förändrade sedimentationsförhållanden, mm) Detaljplanen möjliggör tillkommande bebyggelse främst i planens nordvästra hörn där marken bedöms vara fastare. Utökad markundersökning för att bestämma stabilitetsförhållandena rekommenderas dock. Förändringar för yt- eller grundvattnets kvalitet, mängd, infiltration, avrinning, dräneringsmönster eller flödesriktningar. Enligt utförd dagvattenutredning skall dagvattnet från vägar och befintliga fastigheter avledas till Jutviken i naturliga diken, samt genom vägdiken. Detta är att betrakta som en trög avledning vilket ger en fördröjande och renande effekt på vattnet. Detaljplanen ställer krav om fördröjning av dagvatten på enskild fastighet. Fördröjt dagvatten tas omhand inom allmän platsmark, natur. Fördröjningsmagasin kan därför komma att bli aktuellt inom naturmark. Förändringar i ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt, temperatur och omblandning) Negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i eller i anslutning till planområdet. Vattenområdet i och utanför planen har statusklassningen god ekologisk status. Planläggningen bedöms inte medföra någon ökad negativ påverkan på den ekologiska statusen utan snarare bidra med förbättringsåtgärder, såsom att en mängd enskilda avlopp försvinner i och med den kommunala VA-utbyggnaden. Förändrat flöde, riktning eller strömförhållanden i vattendrag eller sjö. Luft/Klimat Försämrad luftkvalité, lukt, förändringar i luftfuktighet temperaturvind, mm.

6 6 Vegetation/Djurliv Betydande förändringar i antalet, sammansättning växtarter eller växtsamhällen. Påverka någon hotad/rödlistad växtart eller växtsamhälle. I planområdet är fynd av den rödlistade arten Grönskära (Bidens radiata, VU) gjorda Växtplatsen ligger inom planområdet men berörs inte av de planerade förändringarna. Eftersom grönskäran är störningsgynnad kan eventuella grävarbeten nära vatten i andra delar av planområdet leda till en tillfällig ökning av arten. Införandet av någon ny växtart. Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter i området. Påverka någon hotad djurart. Införandet av någon ny djurart eller verka som gräns för djurens förflyttningar och rörelser. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker. Landskapsbild/Stadsbild Negativ inverkan på landskaps- och stadsbilden (utsikter, landmärken, mm). Negativ inverkan på omgivningen i övrigt (grannar, verksamheter, mm). Nya tomter och byggrätter skall placeras på ett sådant sätt att det ger minsta möjliga inverkan på omgivningen i övrigt. Effekter på hushållning med ny detaljplan: Mark/Vatten/Andra resurser Innebär planen att en långsiktigt hållbar resursanvändning inte främjas (uttömmande av förnyelsebara resurser såsom dricksvatten, grus-, och bergstäkter, mm)? Ger planen negativ inverkan för rekreation, och rörligt friluftsliv (närströvområden, Ett av planläggningens huvudsyften är att trygga tillgängligheten till

7 7 parker, grönstråk, utflyktsmål, vandringsleder, frilufts- och idrottsanläggningar, mm)? angränsande närströvområden. Ger planen negativ påverkan på kulturhistoriska värden (arkeologi, fornlämningar, mm). Innebära risker (explosion, brand, strålning, utsläpp, transporter av farligt gods, mm). Förändringar i samband med ny detaljplan: Förändring Förändrad markanvändning. Huvudsakligen innebär planläggningen en reglering av befintlig bebyggelse, men det blir även ett tillskott med nya tomter, bostadsmark i nuvarande skogsmark. Ökad exploateringsgrad. Generellt får alla fastigheter med användningen bostad ökad exploateringsgrad i förhållande till gällande områdesbestämmelser. Behov av investeringar i infrastruktur, energi, service, mm. Alla vägar inom området kommer att övergå till att bli kommunala lokalgator. Dessa kan komma att behöva breddas på sina ställen samt byggas ut. Samtliga fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala Va-nätet. Kräver föreslagna verksamheter eller planens genomförande anmälan eller tillstånd enligt MB? Kan ett genomförande av planen medföra negativa effekter av den grad att förebyggande åtgärder eller kompensationsåtgärder behöver vidtas? Strider planen mot uppsatta miljömål nationellt, regionalt och lokalt? Utvärdering: Störningar/Effekter Innebär förslaget tydliga motsättningar

8 8 mellan olika intressen? Är det sannolikt att allvarliga negativa effekter uppkommer? Är osäkerheten av bedömningen av effekter stor? Kan ett genomförande av planen innebära negativ effekt inom enskilda områden på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra naturresurser? Ger ett genomförande av planen som helhet negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser? Behovsbedömning och avgränsning: Ett genomförande av planen kan innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap, 18 PBL erfordras. Planläggningen bedöms inte inkräkta på riksintressena eller intilliggande nyckelbiotop. Vidare anses planen uppfylla miljöbalkens allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet. Enligt kommunens naturvärdesinventering (bifogad bilaga ) är de hotade arter som upphittats växtarten grönskära. Den anses inte påverkas på ett oacceptabelt sätt av planförslaget då den är så kallad störningsgynnad vilket kan leda till en tillfällig ökning av arten i och med exempelvis grävarbeten. Planen tillåter inte någon verksamhet som motverkar att miljökvalitetsmål uppnås eller medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. Miljöbalken överträds. Planens genomförande bedöms påverka vattenkvalitén i Jutviken positivt, då utbyggnaden av det kommunala Va-nätet ansluter samtliga fastigheter i området vilket medför att de enskilda avloppen försvinner. Fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet sker främst genom öppna diken. En MKB eller en konsekvensbeskrivning till planen skall särskilt behandla följande aspekter: Följande aspekter kommer att belysas i den fortsatta planprocessen, men är inte av den omfattningen att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Byggrätter på lågt belägna platser, vilket innebär risker vid eventuella översvämningar/ höga vattennivåer i Vänern. Nya tomter och vägars placering i relation till att friluftslivet fortsatt ska främjas.

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Munkedals Kommun Västra Götalands län Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har utförts av planområdet

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Vid behovsbedömningen har också beaktats att den totala effekten av planen är liten, genom projektets ringa storlek.

Vid behovsbedömningen har också beaktats att den totala effekten av planen är liten, genom projektets ringa storlek. 1 (8) VUNNIT LAGA KRAFT 2009-12-29 DETALJPLAN NORRA SKOGEN 1:147 m.fl., BERGHULT ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustrationskarta

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för utveckling av ett verksamhetsområde på del av befintlig bergtäkt. Även

Läs mer

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10)

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10) Kalmar kommun Behovsbedömning MKB Sid. 1 (10) Datum Beteckning 2007-10-26 Dnr: 2006-3369 Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Handläggare: Elena Kakavandi Detaljplan för Lillviken Kalmar

Läs mer

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN 2013-01-14 LAGA KRAFT 2013-02-07 2012-11-26 Dnr KS 07/953-214 Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län Detaljplan för del av Skolgatan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista

Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista Fastighetsbeteckning: Ubbarp 8:20 Projekt: Detaljplan Verksamhetsutövare: Översiktlig beskrivning av befintlig naturmiljö: Historik Tidigare utredningar

Läs mer

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING 2012-04-25, rev 2012-08-21 Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 Illustration i program efter godkännande. Bostäderna flyttas upp utanför

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl.

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan,

Läs mer

D13. Ardala Jvst m.fl.

D13. Ardala Jvst m.fl. D13 Ändring av detaljplan för Ardala Jvst m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län D2 Ardala Jvst D3 Del av Ardala D4 Del av Ardala D5 Del av Ardala 1:2 och 1:3 D6 Del av Ardala Antagandehandling Handlingen

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer