Detaljplan för TIDEBERG 8:1 m fl Västanå Industriområde centrala delen Tibro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för TIDEBERG 8:1 m fl Västanå Industriområde centrala delen Tibro kommun"

Transkript

1 PLANOMRÅDE Detaljplan för TIDEBERG 8:1 m fl Västanå Industriområde centrala delen Tibro kommun Samrådsredogörelse Utställningshandling juni 2011

2 Inkomna yttranden Detaljplanen för Tideberg 8:1 m fl, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under perioden 14 mars till 11 april Under samrådstiden har följande yttranden kommit in från myndigheter, förvaltningar, organisationer, bolag och enskilda. Med synpunkter: Länsstyrelsen Västra Götalands Län Lantmäteriet Trafikverket Vattenfall MÖS Räddningstjänsten KB Medanneberg Folkuniversitetet (James Minard) Löphjulet AB Utan synpunkter: Kultur- och fritidsförvaltningen BUN (Barn- och ungdomsnämnden) Socialförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott Skanova Inkomna yttranden med synpunkter Länsstyrelsen Västra Götalands Län Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen saknar en tidigare aviserad handelsutredning som underlag för detaljplanen. Det är olämpligt med studentbostäder inom planområdet m h t risken för störningar både från andra verksamheter och från trafiken på väg 49. Hänvisningen till riskanalys för intilliggande område är tveksam. Bedömningen av skyddsavstånd till väg bör göras enligt Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods i vilken RIKTSAM ingår som ett av flera underlag. Planen bör kompletteras med en tydlig gräns mellan handels- och industriverksamheter samt bestämmelser som reglerar närmiljön utmed väg 49. Tideberg 8:1 bör nämnas då de är upptagna i industrihistorisk inventering från Kraftledningen ska skyddas genom en markering på plankartan om minst 50 meters bredd. Någon handelsutredning har inte genomförts. Användningsbestämmelsen B 1 föreslås utgå. Se även bemötande under yttranden nedan. RIKTSAM bedöms vara ett väl underbyggt och relevant underlag för bedömning av skyddsavstånd. Vår bedömning är att tidigare genomförd riskanalys är relevant även för detta fall. Den godtogs bl a som underlag för detaljplanen för den västra delen av Västanå. Gränsen mellan Områden HKJ och J läggs i Nygårdsgatan. Hantverkscentrum, stolindustrin närmast denna och 2

3 högdelen på fastigheten Tideberg 8:1 ges beteckningen icke störande småindustri. Närmiljön utmed väg 49 har studerats i en separat utredning. Genomförandet är tänkt att ske genom samförstånd och överenskommelser mellan olika aktörer. Särskilda planbestämmelser bedöms inte främja denna process. Fastigheten Tidebergs 8:1 eventuella kvarvarande kulturhistoriska värden nämns i planbeskrivningen. Se bemötande under Vattenfall angående kraftledningen. Kommunen är inte beredd att markera större skyddszon kring ledningen än den i respektive fastighet redan inskrivna ledningsrätten på 20 m. Härutöver finns E-område eller prickmark intill 10 m på båda sidor om ledningsrätten där det inte ligger byggnader. Principen är den samma som i angränsande plan. Utökning av ledningsrätten så att befintliga byggnader hamnar inom denna bedöms föranleda inlösen av mark och byggnader från aktuella fastigheter av ledningsinnehavaren. Lantmäteriet Lantmäteriet önskar att planen förtydligas med den aktör som bör ta initiativ till fastighetsbildning och att fastighetsreglering även kan avse Tideberg 2:9. Fastighetsbeteckningen Tideberg 2:10 ska ändras till Karlstorp 2:10. Planen förtydligas och revideras enligt önskemål. Trafikverket Det utökade byggnadsförbudet gäller inte när planen vunnit laga kraft. Planen ska kompletteras med en beskrivning av risker, konsekvenser och ev behov av skyddsåtgärder för det redovisade bostadskvarteret. Planbeskrivningen förtydligas avseende byggnadsförbudet. Planen innehåller en beskrivning av risker och buller för B 1 - kvarteret. Av denna beskrivning framgår att det inte behövs några skyddsåtgärder. B-kvarteret kommer dock att tas bort av andra skäl varför synpunkten inte längre är relevant. Vattenfall Vattenfall har en 40 kv luftledning genom planområdet. Tidigare planerad ombyggnad har skjutits på framtiden. Vattenfall yrkar att ledningen skyddas med ett l-område om 20 m på vardera sidan av yttersta ledningstråden dvs minst 40 m brett. Ledningen ägs av Vattenfall Eldistribution AB ej Vattenfall Västnät. Ledningen är skyddad av en ledningsrätt som är inskriven i de berörda fastigheterna Tideberg 1:129 samt Karlstorp 2:9 och 2:10. Ledningsrätten omfattar en 20 m bred ledningsgata. Kommunens mark, Tideberg 1:129, har i planen betecknats med E för teknisk anläggning medan ledningsrätten inom fastigheterna Karlstorp 2:9 och 2:10 har betecknats med u och byggnadsförbud genom sk prickmark. Härutöver finns förgårdsmark prickmark intill 10 m på båda sidor om ledningsrätten där det inte ligger byggnader. Befintliga byggnader finns på båda sidorom ledningen, ca 14 meter från denna. Utökning av ledningsrätten enligt Vattenfalls önskemål skulle medföra inlösen av både tomtmark och byggnader för industri, vilket inte bedöms skäligt. Om vattenfall ser behov av att utöka ledningsrättsområdet måste detta prövas genom en av Vattenfall driven och bekostad lantmäteriförrättningsprocess. 3

4 Då ledningen går genom ett befintligt industriområde med krav på detaljplan ska ledningen genom planområdet vara brottsäker. En brottsäker ledning bedöms inte behöva skyddas av ett 40 m brett ledningsrättsområdet. Detsamma gäller även redan antagna detaljplaner för övriga delar av Västanå industriområde. Ägaruppgiften korrigeras och texten angående elledningen förtydligas. Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) Miljönämnden anser att Planen bör kompletteras med störningssituationen för studentbostäderna, vilket kan försvåra möjligheterna till användning för industri i omgivningen. Gränsvärdena för radon är olika för olika användningssätt vilket bör framgå av planbeskrivningen. Studentbostäderna har beviljats tillfälligt bygglov av byggnadsnämnden Ombyggnaden har ännu inte påbörjats. Bygglovet gäller t o m I samband med bygglovet gjordes beräkningar som visade att bullerriktvärdena för ombyggnad i befintlig miljö klarades. Riskerna vid en ev olycka med farligt gods jämfördes med de framräknade riskerna för motsvarande område strax norr om den aktuella positionen. Då sträckan utmed väg 49 är kort och det faktum att inga bostäder placerats i bottenvåningen bedömdes trafiken medföra så låg risk att den inte motiverade några skyddsåtgärder. Störningarna från angränsande industrier är idag liten eller ingen alls men kan variera över tiden. Byggnadsnämnden var vid beslutet medveten om att bostäderna kan innebära restriktioner för intilliggande verksamheter eller nya etableringar. Byggnadsnämnden kommer att revidera planen så att studentbostäderna blir en parentes i kvarterets långsiktiga användning. Planbeskrivningen uppdateras vad avser gränsvärden för radon. Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att framkomlighet och släckvatten från brandposter tillgodoses. Vattensystemen bör dimensioneras så att lokaler kan sprinklas. Det kan finnas skäl att uppdatera riskanalysen som då bör tillställas Räddningsverket för samråd. Eventuella åtgärder bör skrivas in i planen. Släckvatten från brandposter kommer att vara utförda enligt bestämmelserna i VAV P 83 och P 76. Eventuella kompletterande vattennät kommer att dimensioneras och utföras så att sprinkling av lokaler i industriområdet medges. Framkomligheten för utryckningsfordon kommer att tillgodoses på bästa sätt. Utförd riskanalys bedöms vara relevant även för detta område. Inga särskilda åtgärder föreslås. KB Medanneberg Bolaget äger fastigheten Tideberg 10:1, Hantverkscentrum. Avstängningen av Grönhultsvägen missgynnar fastigheterna i området då alla fastigheter måste nås från ett håll. Fastigheternas värde minskar. Byggnadsförbudet utmed väg 49 inskränker på användningen av fastigheterna bl a möjligheterna att bygga elevhem på Tideberg 10:1. En ny rondell i Grönhultsvägens korsning med väg 49 är en bättre lösning än stängning och skulle i högre grad locka till nyetableringar samt öka säkerheten för dem som måste passera v 49 till och från bussen inte minst eleverna på Hantverkscentrum. 4

5 Avstängningen av Grönhultsvägen beslutades och reglerades i detaljplan för den västra delen av Västanå som vann laga kraft Avstängningen var då ett krav från Trafikverket för att delta i finansieringen av en ny cirkulationsplats i Fågelvikskorsningen. Detaljplanen för västra Västanå processades på samma sätt som föreliggande plan utan direkta invändningar från berörda fastighetsägare. Föreliggande plan innebär ingen principiell ändring av det tidigare i demokratisk ordning fattade antagandebeslutet. Kommunen har länge verkat för att Fågelvikskorsningen byggs om till en cirkulationsplats men hittills har inte Trafikverket anslagit några medel för denna ombyggnad. Grönhultsvägen kommer inte att stängas förrän Fågelvikskorsningen är ombyggd och Tidavadsgatan är förlängd till denna, varvid Västanå industriområde kan nås från tre punkter på väg 49. Vid denna tidpunkt kommer verksamheterna inom området att kunna skyltas på ett bra sätt. En cirkulationsplats vid Grönhultsvägen har inte prövats men är knappast tekniskt möjlig utan stora intrång i närliggande fastigheter. (Cirkulationsplatser på väg 49 bör ha en innerradie av minst ca 40 m). Då medel ännu inte kunnat uppbringas för ombyggnad av Fågelvikskorsningen är möjligheten att finansiera ytterligare en ev cirkulation inom rimlig tid dessutom liten. Folkuniversitetet Universitetet bedriver utbildningsverksamhet på fastigheten Tideberg 10:1, Hantverkscentrum. Det är viktigt att säkerheten förbättras kring korsning och busshållplats men avstängning är inte bra med hänsyn till skolans tillgänglighet. Övergångsställe och hastighetssänkning har föreslagits Vägverket. Om stängning trots allt sker är skyltning viktig. Kommer busshållplatsens läge att förändras? Vad gäller angående byggnadsförbud resp planens byggrätt? Skolan har nationell intagning varför elevboende är en viktig fråga. Planen bör medge utveckling av elevboende inom fastigheten t ex på gräsytan mot Tideberg 8:1. Se även bemötande under ovanstående yttrande. Trafikverket är väghållare för väg 49 varför eventuella övergångsställen och hastighetssänkningar beslutas av verket. Busshållplatsens läge kommer inte att förändras. Planen beskriver möjligheten till kompletterande lokal busstrafik inom Västanå när Fågelvikskorsningen och förlängningen av Tidavadsgatan är utbyggda. Byggnadsförbudet om 30 m gäller generellt utmed väg 49, dock ej inom detaljplanelagda områden. När föreliggande plan vunnit laga kraft tar planens bestämmelser därmed över. Frågan om elevboende/studentboende har diskuterats under samrådet. Såväl MÖS som Trafikverket och länsstyrelsen har påpekat det olämpliga i att i planen sanktionera boende inom ett industriområde. Om detta görs kan det innebära inskränkningar i möjligheterna att etablera industri i områdets tomma lokaler p g a risken för störningar mellan industri och bostäder. Samhällsbyggnad och byggnadsnämnden har bedömt att det är angeläget att undvika hinder för att fylla tomma lokaler i området med verksamheter. Efter en samlad bedömning av inkomna yttranden har nämnden därför valt att 5

6 inte sanktionera långsiktigt boende i planen. Användningsbestämmelsen B 1 har därför tagits bort. Löphjulet AB Tillåten takhöjd bör höjas till m. Befintlig utfart mot Nygatan får inte tas bort. Företaget vill inte ha några begränsningar i användandet av fastigheten. Planen innehåller en bestämmelse om högsta byggnadshöjd. Normalt kan man härutöver medge större höjd för skorstenar och mindre byggnadsdelar. Samhällsbyggnad har tillämpat ungefär samma höjdsättning som i angränsande planområden.. En dubblering av tillåten höjd synes inte motiverad men Samhällsbyggnad kommer att se över höjdsättningen inför utställningen. Ett av syftena med planen är att ange hur tomtmarken får användas och vilka regler som ska gälla för att få en god harmoni i området. Beteckningen J=industri rymmer all slags produktion, lagring och hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar ingår. Vidare inräknas kontor, personalutrymmen, mindre personalbutiker mm som behövs för industriverksamheten. Kontorsdelen bör dock inte uppta mer än hälften av den samlade bruksarean inom en fastighet. Sammanfattning Yttrandena under samrådsskedet föreslås medföra den bearbetning och komplettering av planen som framgår av ovanstående bemötanden. Byggnadsnämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och uppdra åt Samhällsbyggnad att ställa ut den enligt ovan bearbetade planen. Tibro i juni 2011 SAMHÄLLSBYGGNAD Bo Jonsson Tf stadsarkitekt 6

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-05-17 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 17 maj 2011 kl. 17.00-18.50 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Oskarshamn 3:1 m.fl. fastigheter, Kulturhusets entréområde Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista)

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) Detaljplan för Dnr 2013-SB0020 Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) SAMRÅDSREDOGÖRELSE I juni 2013 skrevs ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och KF

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun Dnr Ädh /00 Dnr planmodul: P 0/00 handlingarna består av: - beskrivning med kartor - Konsekvensbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer