Sammanfattning 6. 1 Inledning Bakgrund E.ON Elnät Sverige AB 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning Bakgrund E.ON Elnät Sverige AB 8 2 Lagstiftning Generellt Markupplåtelse och övriga tillstånd Gällande tillstånd Ellagen Miljöbalken De allmänna hänsynsreglerna Hushållning med mark och vatten Miljökvalitetsnormer 11 3 Samråd Genomförande Länsstyrelsens beslut 12 4 Samtliga studerade alternativ Lokaliseringsutredning Stråkalternativ Avfärdat stråk efter samråd Studerade sträckningsalternativ Huvudalternativ Alternativ väst Alternativ Val av aktuella sträckningsalternativ Nollalternativ 17 5 Utförande, drift och underhåll 18 sid 3/35

3 5.1 Teknik och anläggning av markkabel Drift och underhåll Alternativ teknisk lösning 19 6 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende huvudalternativ Landskapsbild, markanvändning och bebyggelse Konsekvensbedömning Planer Konsekvensbedömning Naturmiljö Konsekvensbedömning Kulturmiljö Konsekvensbedömning Radon Konsekvensbedömning Infrastruktur Konsekvensbedömning Friluftsliv Konsekvensbedömning Boendemiljö, hälsa och säkerhet Elektriska och magnetiska fält E.ONs magnetfältspolicy Magnetfält från aktuell ledning Konsekvensbedömning 27 7 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende alternativ sträckning Landskapsbild, markanvändning och bebyggelse Konsekvensbedömning Planer Konsekvensbedömning Naturmiljö 29 sid 4/35

4 7.3.1 Konsekvensbedömning Kulturmiljö Konsekvensbedömning Radon Konsekvensbedömning Infrastruktur Konsekvensbedömning Friluftsliv Konsekvensbedömning Boendemiljö, hälsa och säkerhet Elektriska och magnetiska fält E.ONs magnetfältspolicy Magnetfält från aktuell ledning Konsekvensbedömning 33 8 Samlad bedömning 34 Referenser 35 Bilagor Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 2 Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om icke betydande miljöpåverkan Bilaga 3a-b Karta över närliggande riks-, natur- och kulturmiljöintressen sid 5/35

5 Malmö Sammanfattning Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör bilaga till E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om att markförlägga och justera sträckning av 50 kv Degerhamn-Grönhögen på en delsträcka söder om Degerhamn i Mörbylånga kommun, Kalmar län. Degerhamn Vind AB och Cementa AB har ansökt om tillstånd att få uppföra en vindkraftanläggning, Degerhamn Stenbrottet, med upp till fem vindkraftverk på södra Öland. Två av vindkraftverken i vindkraftprojektet kommer att placeras i närheten av 50 kv luftledningen Degerhamn-Grönhögen, tillhörande E.ON Elnät Sverige AB. För att undvika konflikt mellan vindkraftverken och luftledningen kommer en delsträcka av ledningen sydost om Degerhamn att markförläggas och sträckning ändras. Samråd om projektet har genomförts i enlighet med 6 kap. 4 MB. Samrådet har pågått mellan oktober och november De synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats vid val och planering av ledningssträckning samt upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen i Kalmar län har den 5 mars 2015 beslutat att planerad sträckning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Information om intresseområden avseende bland annat natur- och kulturmiljö i har samlats in. En beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende huvudalternativ och alternativ sträckning redovisas. Det magnetfält som kommer att uppstå till följd av ledningen har beräknats. Ledningsplaceringen bedöms vara förenlig med myndigheternas rekommendationer avseende exponering för magnetiska fält. sid 6/35

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Degerhamn Vind AB och Cementa AB (tillsammans kunden) har ansökt om tillstånd att få uppföra en vindkraftanläggning, Degerhamn Stenbrottet, med upp till fem vindkraftverk på södra Öland mellan Södra Möckleby och Albrunna (se figur 1). Två av vindkraftverken i vindkraftprojektet kommer att placeras i närheten av 50 kv luftledningen Degerhamn- Grönhögen, tillhörande E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät). För att undvika konflikt mellan vindkraftverken och luftledningen kommer en delsträcka av ledningen sydost om Degerhamn och Södra Möckleby att förläggas som markkabel och sträckningen ändras. Projektet har intitierats av kunden och berör Mörbylånga kommun i Kalmar län. När tillstånd erhållits för markförläggning, och kabelförbanden är driftsatta, kan del av berörd luftledning raseras (se figur 1). En förutsättning för genomförandet är att Degerhamn Vind AB och Cementa AB erhåller tillstånd och fullföljer vindkraftprojektet Degerhamn Stenbrottet. Figur 1. Översiktskarta som visar planerad kabelförläggning (röd streckad linje) av del av befintlig 50 kv Degerhamn-Grönhögen (svart ledning). Svart överkryssad ledning visar den del av 50 kv luftledningen som kan raseras. sid 7/35

7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB E.ON i Norden ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON i Norden producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme och kyla samt erbjuder energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Elnät är ett av dotterbolagen och är en av Sveriges största elnätsägare med ca 1 miljon kunder. Som nätägare har E.ON Elnät ett ansvar att se till att alla kunder som är anslutna till vårt elnät har en trygg elförsörjning. E.ON Elnät ansvarar för planering, byggnation och drift av både region- och lokalnätet i de områden där E.ON Elnät innehar områdeskoncession. sid 8/35

8 2 Lagstiftning 2.1 Generellt Tillstånd (nätkoncession) för kraftledningar regleras i ellagen (1997:857). I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning. Samrådsförfarandet och kraven på en miljökonsekvensbeskrivning sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. När nätkoncession erhålls gäller den i regel tillsvidare. 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. Berörda fastighetsägare och arrendator har kontaktats och informerats om projektet. Eventuella övriga tillstånd och dispenser som krävs kommer att sökas Gällande tillstånd För 50 kv luftledningen Degerhamn-Grönhögen har E.ON Elnät nätkoncession för linje till år Ellagen I ellagen finns bestämmelser om nätkoncession, såsom när nätkoncession får meddelas, under vilka villkor samt giltighetstid. Nätkoncession för linje får enligt ellagen meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt (2 kap 6 ) och inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 2.4 Miljöbalken En miljökonsekvensbeskrivning (nedan benämnd MKB) ska, enligt 6 kap. miljöbalken (nedan benämnd MB), identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. Syftet är att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. sid 9/35

9 2.4.1 De allmänna hänsynsreglerna MB:s andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all verksamhet som kan tänkas ha en icke försumbar påverkan på människor och miljö. Det har formulerats ett antal principer som grundas på de allmänna hänsynsreglerna. Dessa beaktas enligt nedan. Kunskapskravet, 2 kap. 2 MB E.ON Elnät har en gedigen kompetens och lång erfarenhet inom projektering, byggnation och drift av högspänningsledningar. Driftpersonalen har stor erfarenhet och arbetar efter väl inarbetade rutiner för drift och underhållsarbeten. Miljöarbetet är centralt för E.ON Elnät och bolaget är certifierat enligt ISO 14001, ett verktyg som används för att ha en god struktur, ständigt förbättra miljöarbetet och integrera miljöfrågorna i de dagliga arbetsuppgifterna. E.ON Elnät har kunskap om vilken påverkan ledningen och nödvändigt underhåll ger på omgivningen. E.ON Elnät kommer att söka de tillstånd som krävs och följa de lagkrav som gäller för att kunna bedriva verksamheten. Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik, 2 kap. 3 MB Anläggningen kommer att utföras i enlighet med gällande svensk standard. Försiktighetsprincipen är tillämplig i det dagliga arbetet, vid drift och vid alla typer av åtgärder och underhållsarbeten som E.ON Elnät utför på kraftledningen. Produktvalsprincipen, 2 kap 4 MB Genom ISO certifieringen arbetar E.ON Elnät med ständiga förbättringar på miljöområdet. Detta innebär bland annat att det ställs tydliga miljökrav på de entreprenörer som anlitas. Hushållnings- och kretsloppsprincipen, 2 kap. 5 MB Ledningsägaren verkar genom tillämpning av sitt miljöledningssystem för att hushållning sker med råvaror och energi. Lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 MB Ledningens sträckning har under tillståndsarbetet anpassats för att minska intrången i miljön och påverkan på människors hälsa. Skälighetsprincipen, 2 kap 7 MB Vid åtgärder för att minska påverkan på människors hälsa och miljön görs en bedömning av kostnad respektive nytta med eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det kan också krävas en bedömning av vilket som är bästa möjliga teknik och hur kraftledningens syfte bäst ska uppfyllas. sid 10/35

10 2.4.2 Hushållning med mark och vatten I MB:s tredje och fjärde kapitel regleras hushållning med mark- och vattenresurser. Utgångspunkten är att mark- och vattenområden ska användas till de ändamål som de är mest lämpade för. Användning som medför en god hushållning, från en allmän synpunkt, ska ges företräde. Riksintressen för natur- och kulturmiljövården samt friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de ändamål de syftar till att uppnå. I planeringen av den aktuella anläggningen har anpassning och hänsynstagande till kända bevarandeintressen gjorts. Genomförandet av anläggningen planeras på ett sådant sätt att påverkan på omkringliggande marker förväntas bli begränsad Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormerna i 5 kap. MB, är ett styrmedel i den svenska miljölagstiftningen som kan införas till exempel med syftet att ett miljömål ska uppnås eller för att åtgärda miljöproblem i Sverige. Idag finns miljökvalitetsnormer antagna bland annat för kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar i utomhusluft samt ytvatten, grundvatten och skyddade områden inom respektive vattendistrikt. Den aktuella verksamheten bedöms inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas. sid 11/35

11 3 Samråd 3.1 Genomförande Av ellagen följer att 6 kap. MB gäller bland annat med avseende på samrådsförfarandet enligt miljöbalken. Därav gäller att samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndighet och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Ifall verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska dessutom samråd hållas med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samråd för projektet har genomförts i enlighet med 6 kap. 4 MB. Samrådet inleddes i okober och avslutades i november I oktober skickades ett skriftligt samrådsunderlag i form av projektbeskrivning och kartunderlag till Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun (tillsynsmyndighet), Trafikverket, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Skanova, Cementa AB, Ölands ornitologiska förening, Ölands Naturskyddsförening samt ägare till fastigheter som direkt berörs av stråken. Allmänheten informerades om projektet via annons i lokaltidningen den 16 oktober Annonsen innehöll information om projektet, en enkel karta med de alternativa stråken samt information om möjligheten att lämna synpunkter på projektet. Det fanns även kontaktuppgifter och en länk till E.ON:s webbsida (www.eon.se/regionnat) där samrådsunderlaget kunde hämtas hem. I projektbeskrivningen presenterades ett utredningsområde och tre alternativa ledningsstråk samt identifierade intresseområden i närheten av stråken. Inkomna synpunkter samt en beskrivning av samrådets genomförande redovisas i samrådsredogörelsen som bifogas i bilaga Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 5 mars 2015 att planerad åtgärd inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut bifogas som bilaga 2. sid 12/35

12 4 Samtliga studerade alternativ Efter genomförd lokaliseringsutredning med tillhörande samrådsprocess har E.ON Elnät valt att presentera en sträckning inom stråkalternativ 1 som huvudalternativ. I denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas även en alternativ sträckning för den planerade ledningen. Nedan följer en redogörelse för den process som pågått för att identifiera framtagna sträckningar. 4.1 Lokaliseringsutredning Efter platsbesök och genomförda kartstudier identifierades ett utredningsområde, se figur 2. Utredningsområdets avgränsning baserades bland annat på befintlig infrastruktur, bebyggelse samt natur- och kulturmiljöintressen. En kabelförläggning utanför utredningsområdet bedömdes ge en omotiverat lång kraftledning och beröra bebyggelse i norr och naturmiljö österut i större omfattning. Figur 2. Karta över framtaget utredningsområde (blå linje) samt alternativa stråk (1-3) för flytt och kabelförläggning av del av befintlig 50 kv Degerhamn-Grönhögen mellan punkt A och B. sid 13/35

13 4.2 Stråkalternativ Inom utredningsområdet identifierades sedan tre stråk inom vilka det bedömdes möjligt att förlägga en kraftledning inom. Stråken avgränsades i norr respektive söder av avgreningspunkt A och B som markerar den del av den befintliga 50 kv luftledningen som behöver markförläggas för att inte komma i konflikt med planerade vindkraftverk. Stråk 1 Stråk 1 har sin utgångspunkt vid befintlig luftledning sydost om Degerhamns samhälle, se punkt A i figur 2. Stråket följer luftledningen i ca 800 meter söderut på dess västra sida fram till punkt B (se figur 2). Stråket följer en grusväg väster om ledningen och berör flack, öppen åkermark. Stråk 2 Stråk 2 utgår från punkt A och löper sedan österut i ca 120 meter innan det följer odlingsgränsen söderut. Stråket är lokaliserat på den västra sidan om odlingsgränsen. Efter ca 800 meter viker stråket av västerut till punkt B. Stråket berör flack, öppen åkermark. Stråk 3 Stråk 3 startar vid punkt A och följer sedan en mindre väg västerut fram till väg 136, Södra Möcklebyvägen. Stråket följer väg 136 söderut i ungefär 600 meter innan det viker av österut och följer en mindre väg fram till den befintliga luftledningen och punkt B. Stråket berör samlad bebyggelse på östra sidan av väg 136 och öppen odlingsmark väster om väg 136. När utredningsområde och stråkalternativ identifierats upprättades ett samrådsunderlag innehållande kartor och en beskrivning av bland annat de intresseområden som identifierats inom respektive stråkalternativ. När samrådet avslutats beaktades inkomna synpunkter och arbetet med att avgränsa lämpliga sträckningsalternativ inleddes. 4.3 Avfärdat stråk efter samråd Stråk 3 togs fram i syfte att utreda möjligheten att lokalisera markkabelförband längs med Södra Möcklebyvägen. I samrådet framkom ingen information som gav stråk 3 några fördelar gentemot stråk 1 eller 2. Skanova föredrar att stråket undviks på grund av befintliga telekablar till fastigheterna utefter Södra Möcklebyvägen. Södra Möcklebyvägen är en allmän väg och grävarbete längs med denna medför tillfällig trafikstörning för både genomfartstrafik till och från Degerhamn samhälle samt för berörda fastighetsägare utmed vägen, dels under markförläggningsskedet dels vid eventuellt reparationsarbete. Närheten mellan vägen och bostadsbebyggelsen på vägens östra sida försvårar markkabelförläggning. Väster om vägen finns en nyligen anlagd gång- och cykelled och förutom telekablar finns även kommunalt VA-system samt planer för en saltvattenledning. Där sid 14/35

14 stråket viker in mellan fastigheterna och vidare söderut längs Södra Möcklebyvägen berör stråket en en grävd brunn på privat fastighet. En kabelförläggning inom stråk 3 innebär en ledningssträckning på ca 2 km, vilket är mer än dubbelt så långt som den sträckning som förordas som huvudalternativ. En samlad bedömning efter samrådet baserad på informationen ovan, inkomna synpunkter samt miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar resulterade i att stråk 3 avfärdades för vidare utredning av sträckningsalternativ. 4.4 Studerade sträckningsalternativ Inom stråk 1 studerades två sträckningar som bedömdes möjliga för kabelförläggning, sökt sträckning samt alternativ väst, se figur 3. Inom stråk 2 har bara en sträckningsmöjlighet identifierats, alternativ 2. Nedan följer en beskrivning av huvudalternativ, alternativ väst samt alternativ 2. Figur 3. Studerade alternativ till huvudalternativet (röd streckad linje): alternativ väst (blå streckad linje) respektive alternativ 2 (grön streckad linje) Huvudalternativ Den sökta kabelsträckningen framgår av kartan i figur 1 och 3. Markkabeln följer befintlig luftledningssträckning söderut i knappt 30 meter från punkt A (se figur 3). Markkabeln sid 15/35

15 följer sedan en mindre väg, Kvarnvägen, västerut i ca 60 meter och där vägen delar sig följer kabelsträckningen vägen söderut på dess östra sida i knappt 780 meter. Markkabeln viker sedan österut och följer en mindre väg ca 50 meter innan kabeln åter ansluts till befintlig luftledning (punkt B i figur 3). Den planerade kabelsträckningen är ca 920 meter. Den del av luftledningen som kan raseras om nätkoncession för linje erhålls är cirka 780 meter Alternativ väst Alternativ till huvudalternativet har studerats och ett sträckningsförslag togs fram på västra sidan om vägen, alternativ väst (se figur 3). Ledningssträckningen för alternativ väst är ca 920 meter. Sträckningsalternativet väster om vägen innebär att kabeln korsar vägen två gånger. Vägen är stensatt vilket medför att styrd borrning krävs. Alternativ väst berör samma kategori av intresseområden (se avsnitt 6.3 och 6.4) och samma fastighetsägare som sökt sträckning. Lokaliseringen på västra sidan om vägen har inga fördelar gentemot en sträckning på östra sidan om vägen, dvs. E.ON Elnäts förordade huvudalternativ Alternativ 2 Ett annat studerat alternativ till huvudalternativet är lokaliserat inom stråk 2 och följer befintlig luftledningssträckning söderut från punkt A (se figur 3). Efter knappt 30 meter viker sträckningen sedan österut i ca 120 meter innan den viker av och följer odlingsgränsen söderut. Sträckningen är lokaliserad på västra sidan om odlingsgränsen. Efter ca 800 meter viker sträckningen av västerut och följer en mindre grusväg innan detta alternativ åter ansluts till befintlig luftledning vid punkt B. Ledningssträckningen är ca 1,1 km. 4.5 Val av aktuella sträckningsalternativ En sammanställning av de studerade sträckningalternativen finns i tabell 1. E.ON Elnät har valt att gå vidare med en sträckning på östra sidan om vägen inom stråk 1 som huvudalternativ och en sträckning inom stråk 2, ovan benämnd alternativ 2, som alternativ sträckning. Alternativ väst och sökt sträckning berör samma kategori av intresseområden och lokaliseringen är snarlik med den skillnad att alternativ väst på västra sidan om Kvarnvägen behöver korsa vägen två gånger. Då alternativ väst inte hade någon fördel gentemot huvudalternativet återstod huvudalternativet och alternativ 2 som två lämpliga sträckningar att gå vidare med. En beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning för respektive sträckning redovisas i avsnitt 6 och 7. sid 16/35

16 Tabell 1. Sammanställning av sträckningsalternativ Huvudalternativ Alternativ väst Alternativ 2 Stråk Ledningslängd Ca 920 m Ca 920 m Ca 1,1 km Riksintressen Kulturmiljö, obruten kust och rörligt friluftsliv. Kulturmiljö, obruten kust och rörligt friluftsliv. Kulturmiljö, obruten kust och rörligt friluftsliv. Inom ca 15 m från Natura 2000 och RI naturvård Naturmiljö Landskapsbildskydd, markavvattning Landskapsbildskydd, Landskapsbildskydd, (område+linje), hotade arter (bolmört, markavvattning (område+linje), markavvattning (område), hotade stenfrö, ölandskungsljus, skärblad) hotade arter (ölandskungsljus, arter (kalkkrassing, skärblad) skärblad) Inom ca 15m från markavvattning (linje), naturvårdsplan. Kulturmiljö - - Ca 30 m ifrån fornlämning (punktobjekt) Boendemiljö Mer än 450 m till närmaste bostadshus Mer än 450 m till närmaste bostadshus Mer än 450 m till närmaste bostadshus Infrastruktur Kabelplacering öster om Kvarnvägen. Kabelplacering väster om Kabelplacering längs med två Ingen korsning. Kvarnvägen. mindre grusvägar. Korsar vägen två gånger. Tryckning krävs. 4.6 Nollalternativ Nollalternativet innebär att kabelförläggning inte genomförs utan ledningen bibehålls som luftledning. Det medför att marken inte kan frigöras vilket är en förutsättning för att kunna uppföra planerade vindkraftverk. Nollalternativet innebär samtidigt en oförändrad situation lokalt när det gäller natur- och kulturmiljö, landskapsbild och övriga intressen som beskrivs i denna MKB. sid 17/35

17 5 Utförande, drift och underhåll 5.1 Teknik och anläggning av markkabel Det svenska elnätet är ett så kallat trefassystem för växelström. Det innebär att vi i våra hushåll använder oss av tre faser och att alla kraftledningar därmed också har tre faser. För en kraftledning utförd som markkabel består ett markkabelförband av tre kablar. Kablarna buntas tillsammans i en triangelformation och förläggs i ett och samma schakt, se figur 4 och 5. För att erhålla likvärdig överföringsförmåga med luftledningen som ska ersättas, krävs i detta projekt att luftledningen ersätts av två markkabelförband, 2x50 kv. Det inbördes avståndet mellan förbanden är ca 2 meter. Schaktet som krävs för de två kabelförbanden kommer att vara ca 1 meter djupt och ca 2,5 meter brett i marknivå (se figur 4). Figur 4. Schematisk skiss över kabelschakt med endast kabelförband avseende 50 kv Degerhamn- Grönhögen (två förband). Cirklarna som grupperats i triangelformation är fasledare. Skissen är inte skalenlig. Två kabelförband från vindkraftverken (20 kv) samt lokalnätet (10 och 20 kv) kan komma att samförläggas i samma schakt som kabelförbanden för 50 kv Degerhamn-Grönhögen (se figur 5). Figur 5. Schematisk skiss över gemensamt kabelschakt med kabelförband från 50 kv Degerhamn- Grönhögen (grå cirklar) samt kabelförband från vindkraftverk respektive lokalnät (övriga cirklar). Kabelschaktet avses placeras omedelbart öster om Kvarnvägen, i jordbruksmark. Botten av schaktet kommer täckas med sand som transporterats till schaktet. Förbanden läggs på sanden och närmast ovanför kablarna läggs sand igen innan de uppschaktade massorna återförs. Totalt krävs minst 90 cm sand och massor över förbanden för att dels kyla och dels skydda dem. Vid korsning av ett mindre, betongkulverterat vattendrag avses slänten intill vägen att byggas upp med jordmassor så att det går att placera förbanden intill vägen. sid 18/35

18 Kablarna kommer att läggas i rör och placeras ovanför kulverten, som förstärks med betongskivor. Markförläggning av kabel innebär markarbeten såsom schaktning, kabeldragning och markåterfyllning. Område intill schakt som nyttjas vid förläggningsarbetet för transport, massupplag etc tillkommer. Efter att arbetet är avslutat kommer marken i största möjliga mån återställas och spåren efter arbetet kommer vara så gott som obefintliga efter någon växtsäsong. Tidpunkten för arbetet är inte fastställd utan är bland annat beroende av hur tillståndsprocessen för vindkraftanläggning respektive markkabel fortlöper. 5.2 Drift och underhåll Ledningsägaren är skyldig att hålla anläggningen i sådant skick som elsäkerhetsbestämmelserna anger. För underhåll av en kraftledning har nätägaren rätt att röra sig inom ledningsområdet samt använda vägar och stigar som leder till ledningsområdet. Markkablar kräver inget regelbundet underhåll under drift. Det är däremot en fördel om kablar ligger nära vägar och i öppen mark eftersom detta underlättar tillträde vid eventuella reparationer vid driftstörningar. Röjning kan komma att ske om marken ovanför markkabeln är igenväxt vid reparationstillfället. 5.3 Alternativ teknisk lösning Ledningen kan anläggas som luftledning eller som markkabel. E.ON Elnät har valt att förlägga del av den befintliga luftledningen som markkabel för att undvika konflikt med planerade vindkraftverk. sid 19/35

19 6 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende huvudalternativ Digitalt material avseende intresseområden har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Information om bebyggelse har inhämtats från Lantmäteriets fastighetskarta. Bilaga 3a-b redovisar karta med närliggande intresseområden. Information om planer och områdesbestämmelser har erhållits från Mörbylånga kommun. En beskrivning av vilka intressen som finns samt en bedömning av markkabelförläggningens påverkan på intressena, avseende sökt sträckning, följer nedan. 6.1 Landskapsbild, markanvändning och bebyggelse Landskapet sydost om samhällena Degerhamn och Södra Möckleby består av öppet, flackt odlingslandskap med stenbrott söder om planerad kabelsträckning. Markanvändningen kring den planerade ledningen består av jordbruk. Samlad bebyggelse finns ungefär 500 meter nordväst om ledningen, i tätorterna Degerhamn och Södra Möckleby samt längs väg 136, Södra Möcklebyvägen. Närmaste bostadshus ligger mer än 450 meter från planerad sträckning Konsekvensbedömning Konsekvenserna på landskapsbilden avseende kabelförläggning i sökt sträckning bedöms bli små då det är en del av en befintlig luftledning som avses markförläggas på en delsträcka. Ca 780 meter av den befintliga luftledningen kan raseras om nätkoncession för linje erhålls för den planerade ledningen. Vid övergång mellan luftledning och markkabel kommer kabeländstolpar av trä att uppföras, vilka ger en visuell påverkan. Den planerade sträckningen berör få bostadshus. De magnetfält som alstras av ledningen har beräknats och redovisas i avsnitt Planer Projektet berör inga detaljplanerade områden. Gällande översiktsplan (2007) håller på att revideras och den nya planen planeras att antas av kommunfullmäktige i mars I gällande översiktsplan ligger sökt ledningssträckning strax väster om område för planerad sten- och bergtäkt och söder om område för planerad vattenförsörjning. I förslag till ny översiktsplan berör norra delen av planerad sträckning område markerat som damm, vattenområde, vilket syftar till att avsätta mark för att trygga framtida vattenförsörjning. Kommunen arbetar med att ta fram ett vattenskyddsområde för Degerhamn/Södra Möckleby vattentäkt. sid 20/35

20 Ungefär 500 meter sydväst om den planerade ledningen finns Södra Bruket, ett av Sveriges mest välbevarade bruksmiljöer för aluntillverkning. Området omfattas av områdesbestämmelser, Områdesbestämmelser för m.fl., Södra Bruket, Mörbylånga kommun. Bestämmelserna omfattar bland annat markrestriktioner för att minska hälsorisken av förorenad mark från brytningen av alunskiffer. Inom området krävs marklov vid schaktning av mark Konsekvensbedömning Den sökta ledningssträckningen bedöms inte motverka syftet med utpekat område för vattentäkten Degerhamn/Södra Möckleby vattentäkt. Markkabeln är planerad att förläggas utanför aktuellt område samt längs med en befintlig mindre väg i syfte att samlokalisera intrånget med befintlig infrastruktur. Inför kabelförläggningen kommer kontakt att tas med Mörbylånga kommun angående eventuella synpunkter för det planerade vattenskyddsområdet. Den planerade ledningssträckningen är lokaliserad mer än en halv kilometer öster om område där marklov krävs vid schaktning. Ledningssträckningen är lokaliserad längs en befintlig mindre väg som löper genom åkermark med aktivt jordbruk. 6.3 Naturmiljö I tillståndsarbetet har hänsyn tagits till identifierade naturmiljöintressen. Markkabeln planeras i närheten eller i direkt anslutning till följande naturmiljöintressen: Riksintresse för obruten kust Riksintresse för rörligt friluftsliv Markavvattning/dikningsföretag (linje- och områdesobjekt) Landskapsbildskydd Hotade arter Stora Alvaret (Natura 2000, riksintresse naturvård, naturreservat) Kabelsträckningen berör område av riksintresse avseende obruten kust respektive rörligt friluftsliv. Den planerade kabelsträckningen berör ett större område med markavvattning (dikningsföretag) som sträcker sig från någon kilometer nordost om Degerhamn och ner till Albrunna, Södra Möckleby m.fl., nygrävning av floddiken (linje- och områdesobjekt). Ett dikningsföretag är en form av samfällighet som bildats när fastighetsägare gått samman för att förbättra markavvattning och vattenavledning. Projektet berör område med landskapsbildskydd. Landskapsbildskydd infördes innan begreppet riksintresse fanns och syftade till att på ett enklare sätt än reservatsbildning skydda stora områden från större påverkan eller förändring. sid 21/35

21 Längs planerad kabelsträckning förekommer fyra sorter av kärlväxter som är angivna som hotade arter: bolmört (klassificerad nära hotad), stenfrö (klassificerad nära hotad), ölandskungsljus (klassificerad starkt hotad samt fridlyst) och skärblad (klassificerad starkt hotad). Kabelsträckningen ligger i närheten av Stora Alvaret, ett flackt landskap på kalkberggrund med tunna jordar, som omfattas av flera olika områdesskydd: riksintresse för naturvård, Natura 2000 (fågel- och habitatdirektivet) samt naturreservat. Den sökta kabelsträckningen ligger ca 200 meter väster om Stora Alvaret. Längs den planerade sträckningen kan biotoper i jordbruksmark förekomma såsom exempelvis odlingsrösen, småvatten, stenmurar och åkerholmar Konsekvensbedömning Den planerade ledningssträckningen berör flera geografiskt utbredda naturmiljöintresseområden då hela Öland utgör riksintresse för rörligt friluftsliv respektive obruten kust. En stor del av södra Öland upptas av Stora Alvaret som omfattas av flera områdesskydd. Konsekvenserna för projektet avseende naturmiljö bedöms bli begränsade då syftet med intressena avser skydd av landskapsbild eller tillgänglighet i området. Den planerade kabelförläggningen hindrar inte tillgängligheten eller möjligheten att bedriva friluftsliv i området. Arbetet med att markförlägga del av 50 kv Degerhamn-Grönhögen bedöms inte motverka syftet med dikningsföretaget. Kabeln kommer att läggas i rör och placeras ovanför kulvert vid korsning av ett mindre vattendrag för att inte påverka vattendraget. Grävarbete kommer att ske intill Kvarnvägen där hotade arter kan förekomma i området öster om vägen. Vid grävarbete kommer matjord att separeras från alv (jordlagret under matjord) och sedan läggas tillbaka i samma ordning för att gynna återetablering av vegetation. Området intill vägen där grävarbete kommer att ske kommer att vara så gott som återställt efter någon växtsäsong. Enligt Artdatabanken (SLU) kan markstörning gynna bolmört, ölandskungsljus och stenfrö. Enstaka exemplar av de hotande arterna kan försvinna vid markarbeten men det totala beståndet av skärblad, bolmört, stenfrö och ölandskungsljus på Öland kommer inte att påverkas. Markarbete längs planerad sträckning bedöms inte försämra livsmiljön för skyddsvärda arter eller naturtyper i Natura 2000-området Stora Alvaret. Vid förläggning av markkabel är det främst i anläggningsskedet som påverkan uppkommer på intresseområden. Grävarbete kommer att ske på ungefär 200 meters avstånd från skyddsområdet och i en sträckning som redan är påverad av befintlig infrastruktur. Området intill vägen bedöms inte hysa några särskilda naturvärden. Den aktuella verksamheten bedöms inte medföra någon negativ påverkan på fåglar i och omkring Natura 2000-området. Hänsyn kommer att tas till områdets skyddsvärda biotoper genom att upplag av massor kommer att placeras på avstånd från eventuella småvatten, åkerholmar mm. sid 22/35

22 6.4 Kulturmiljö Den planerade kabelsträckningen berör område av riksintresse för kulturmiljövård, Albrunna-Vickleby. Området sträcker sig från västra landsvägen från Albrunna till Vickleby, tre mil norrut. Området karaktäriseras av ett ålderdomligt, fornlämningsrikt kulturlandskap och hyser skyddsvärda fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap Konsekvensbedömning Konsekvenserna för projektet avseende kulturmiljö bedöms inte motverka syftet med intresseområdet. Vid övergång mellan luftledning och markkabel (punkt A och B i figur 1) kommer kabeländstolpar uppföras, vilka ger en visuell påverkan. Den planerade sträckningen berör inga kända fornlämningar. Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas under byggnation kommer arbetet avbrytas och omedelbar anmälan ske till länsstyrelsen. 6.5 Radon Den planerade verksamheten ligger inom högriskområde för radon Konsekvensbedömning Enligt Strålsäkerhetsverket sätter svenska myndigheter (Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten (sedan den 1 januari 2014, tidigare Socialstyrelsen) och Arbetsmiljöverket) upp rikt- och gränsvärden för att minimera hälsorisker till följd av radon. Värdena talar om hur hög halten av radon som mest får vara i inomhusluft och vatten. Om den är högre än rikt- eller gränsvärdet kan den som äger bostaden bli tvungen att vidta åtgärder. Det finns inga rikt- eller gränsvärden för radon i utomhusmiljöer. Det planerade projektet bedöms inte medföra någon hälso- eller miljörisk. 6.6 Infrastruktur Den planerade kabelsträckningen avses anläggas intill Kvarnvägen, som går parallellt med den befintliga 50 kv luftledningen Degerhamn-Grönhögen. Längs Kvarnvägen finns en luftledning inom lokalnätet som eventuellt kommer att samförläggas med 2x50 kv kabelförbandet för Degerhamn-Grönhögen. Även kabelförband från vindkraftverken kan komma att samförläggas med kabelförbandet för Degerhamn-Grönhögen Konsekvensbedömning Trafikstörningar kan uppkomma i samband med anläggningsarbetet. De maskiner som används vid anläggningsarbetet kommer att orsaka buller och vissa vibrationer. Denna påverkan är temporär och sker under normal arbetstid. sid 23/35

23 Den planerade kabelsträckningen påverkar inte den befintliga luftledningen eller kabelförbandet från vindkraftverken negativt. En eventuell samförläggning av ledningarna medför färre ingrepp och god hushållning av markområdet. 6.7 Friluftsliv Den planerade kabelsträckningen ligger inom södra Ölands odlingslandskap som finns med på UNESCO:s lista som världsarv. Området är ett välbesökt rekreationsmål och har bland annat vandrings- och cykelleder Konsekvensbedömning Under anläggningsfasen kan trafikstörningar i området uppkomma. Denna påverkan är temporär och en kabelförläggning längs befintlig väg hindrar inte tillgängligheten eller möjligheten att utöva friluftsliv i området under driftskedet. 6.8 Boendemiljö, hälsa och säkerhet Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns nästan överallt i vår dagliga miljö, kring kraftledningar, transformatorer och elektriska apparater i hemmet, som till exempel mikrovågsugn, hårtork och dammsugare. Fälten kan karaktäriseras av sin styrka och frekvens och sträcker sig från låga frekvenser såsom 50 Hz frekvensen i våra elnät, via radio- och mikrovågsfrekvens, infrarött, synligt och ultraviolett ljus upp till röntgen- och gammastrålning. I Sverige avger elnätsanläggningar för växelström fält med frekvensen 50 Hz. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μt). Magnetiska fält alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar med strömmens styrka som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och elkonsumtion. Ju mer ström som flyter i ledningen desto starkare blir ledningens magnetfältsbidrag. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från ledningen. Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur. Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns inte framtagna av svenska myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Myndigheterna rekommenderade gemensamt: sid 24/35

24 Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Vidare ger Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om det kan genomföras till rimliga kostnader (Magnetfält och hälsorisker 2009): Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer E.ONs magnetfältspolicy E.ON har en koncernövergripande magnetfältspolicy som följer nedan. Vi för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella risker. Vi bidrar till branschens bevakning av och stöd till forskning kring magnetiska fält. Vi verkar för en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. Vi följer myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält och tar människors oro på allvar. Vi mäter, beräknar och redovisar fältnivån kring våra anläggningar Magnetfält från aktuell ledning E.ON Elnät har gjort en preliminär beräkning över det magnetfält som alstras av planerat kabelförband. Till grund för beräkningen ligger ett antagande om ett förväntat årsmedelvärde för strömmen i ledningen. I figur 6 redovisas det beräknade magnetfältet. E.ON Elnät har även tagit fram en preliminär beräkning över det magnetfält som alstras ifall kabelförband från vindkraftverk (20 kv) samt lokalnät (10 kv) placeras i samma kabelschakt som planerat kabelförband för 50 kv Degerhamn-Grönhögen. I figur 7 redovisas det sammanlagda magnetfältet från planerat 50 kv-kabelförband och kabelförband från vindkraftverk och lokalnät. Diagrammen visar fältet på 1 meters nivå ovan mark. Närmaste bostadshus ligger ungefär 460 meter från ledningen. sid 25/35

25 Figur 6 Beräknat magnetfält (µt) för planerat kabelförband för del av 50 kv Degerhamn-Grönhögen. För aktuell ledning beräknas magnetfältet att understiga 0,0062 mikrotesla (µt) cirka 2 meter från centrum av kabelstråket. sid 26/35

26 Figur 7 Beräknat magnetfält (µt) för planerat kabelförband för del av 50 kv Degerhamn-Grönhögen samt kabelförband från lokalnät (10 och 20 kv) och vindkraftverk (20 kv). För aktuell ledning samt förband från lokalnät och vindkraftverk beräknas magnetfältet att understiga 0,1 mikrotesla (µt) cirka 2 meter från centrum av kabelstråket Konsekvensbedömning Exponeringen av det magnetiska fältet från den sökta kabelsträckningen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser med avseende på boendemiljö. sid 27/35

27 7 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende alternativ sträckning Nedan följer en beskrivning av vilka intressen som finns längs alternativ sträckning, samt en bedömning av markkabelförläggningens påverkan på dessa. 7.1 Landskapsbild, markanvändning och bebyggelse Landskapet sydost om samhällena Degerhamn och Södra Möckleby består av öppet, flackt odlingslandskap. Alternativ sträckning gränsar till Stora Alvaret och söder om sträckningen finns område med stenbrott. Markanvändningen kring sträckningen består av jordbruk. Samlad bebyggelse finns ungefär 500 meter nordväst om ledningen, i tätorterna Degerhamn och Södra Möckleby samt längs väg 136, Södra Möcklebyvägen. Närmaste bostadshus ligger mer än 500 meter från planerad sträckning Konsekvensbedömning Konsekvenserna på landskapsbilden avseende kabelförläggning i alternativ sträckning bedöms bli små då det är en del av en befintlig luftledning som avses markförläggas på en delsträcka. Ca 780 meter av den befintliga luftledningen kan raseras om nätkoncession för linje erhålls för den planerade ledningen. Vid övergång mellan luftledning och markkabel kommer kabeländstolpar av trä att uppföras, vilka ger en visuell påverkan. Den alternativa sträckningen berör få bostadshus. Det magnetfält som alstras av ledningen har beräknats och redovisas i avsnitt Planer Sträckningsalternativ 2 berör inga detaljplanerade områden. Gällande översiktsplan (2007) håller på att revideras och den nya planen planeras att antas av kommunfullmäktige i mars I gällande översiktsplan ligger den alternativa ledningssträckningen inom område för planerad sten- och bergtäkt och söder om område för planerad vattenförsörjning. I förslag till ny översiktsplan berör norra delen av alternativ sträckning markerat som damm, vattenområde, vilket syftar till att avsätta mark för att trygga framtida vattenförsörjning. Kommunen arbetar med att ta fram ett vattenskyddsområde för Degerhamn/Södra Möckleby vattentäkt. Ungefär 600 meter sydväst om den planerade ledningen finns Södra Bruket, ett av Sveriges mest välbevarade bruksmiljöer för aluntillverkning. Området omfattas av områdesbestämmelser, Områdesbestämmelser för m.fl., Södra Bruket, Mörbylånga kommun. Bestämmelserna omfattar bland annat markrestriktioner för att sid 28/35

28 minska hälsorisken av förorenad mark från brytningen av alunskiffer. Inom området krävs marklov vid schaktning av mark Konsekvensbedömning Den alternativa ledningssträckningen bedöms inte motverka syftet med utpekat område för vattentäkten Degerhamn/Södra Möckleby vattentäkt. Markkabeln är planerad att förläggas utanför aktuellt område. Inför kabelförläggningen kommer kontakt att tas med Mörbylånga kommun angående eventuella synpunkter för det planerade vattenskyddsområdet. Den alternativa ledningssträckningen är lokaliserad ca 600 meter öster om område där marklov krävs vid schaktning. 7.3 Naturmiljö Den alternativa sträckningen är planerad i närheten eller i direkt anslutning till följande naturmiljöintressen: Riksintresse för obruten kust Riksintresse för rörligt friluftsliv Markavvattning/dikningsföretag (områdesobjekt) Landskapsbildskydd Hotade arter Stora Alvaret (Natura 2000, riksintresse naturvård, naturreservat) Kabelsträckningen berör område av riksintresse avseende obruten kust respektive rörligt friluftsliv. Den alternativa kabelsträckningen berör ett större område med markavvattning (dikningsföretag) som sträcker sig från någon kilometer nordost om Degerhamn och ner till Albrunna, Södra Möckleby m.fl., nygrävning av floddiken (områdesobjekt). Ett dikningsföretag är en form av samfällighet som bildats när fastighetsägare gått samman för att förbättra markavvattning och vattenavledning. Projektet berör område med landskapsbildskydd. Landskapsbildskydd infördes innan begreppet riksintresse fanns och syftade till att på ett enklare sätt än reservatsbildning skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Längs kabelsträckningen förekommer två sorter av kärlväxter som är angivna som hotade arter kalkkrassing (klassificerad nära hotad) och skärblad (klassificerad starkt hotad). En stor del av södra Öland upptas av Stora Alvaret, ett område med flackt landskap på kalkberggrund med tunna jordar. Kabelsträckningen ligger inom ca 15 meter från Stora sid 29/35

29 Alvaret som omfattas av flera olika områdesskydd: riksintresse för naturvård, Natura 2000 (fågel- och habitatdirektivet) samt naturreservat. Biotoper i jordbruksmark, såsom exempelvis odlingsrösen, småvatten, stenmurar och åkerholmar, kan förekomma längs kabelsträckningen Konsekvensbedömning Den alternativa ledningssträckningen berör flera geografiskt utbredda naturmiljöintresseområden då hela Öland utgör riksintresse för rörligt friluftsliv respektive obruten kust. Konsekvenserna för projektet avseende riksintressena bedöms bli begränsade då syftet med intressena avser skydd av landskapsbild eller tillgänglighet i området. Den planerade kabelförläggningen hindrar inte tillgängligheten eller möjligheten att bedriva friluftsliv i området. Större delen av ledningssträckningen är lokaliserad strax väster om odlingsgränsen, intill Stora Alvaret. Arbetet innebär ingen direkt påverkan på Natura 2000-området då grävarbete kommer att ske utanför Stora Alvaret i odlad åkermark, som redan är påverkad av intensivt jordbruk. Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att samtliga ingående arter och livsmiljöer skall ha en gynnsam bevarandestatus. Det planerade projektet bedöms ha lokaliserats på tillräckligt avstånd för att inte medföra att utbredningsområden för naturtyper minskar eller att arters livsmiljöer eller populationer ska hotas. Arbetet med att markförlägga del av 50 kv Degerhamn-Grönhögen bedöms inte motverka syftet med dikningsföretaget. Grävarbete kommer att ske där hotade arter kan förekomma. Vid grävarbete kommer matjord att separeras från alv (jordlagret under matjord) och sedan läggas tillbaka i samma ordning för att gynna återetablering av vegetation. Området där grävarbete kommer att ske kommer att vara så gott som återställt efter någon växtsäsong. Enligt Artdatabanken (SLU) kan viss markstörning gynna kalkkrassing. Enstaka exemplar av kalkkrassing och skärblad kan försvinna vid markarbeten men det totala beståndet av arterna på Öland kommer inte att påverkas. Hänsyn kommer att tas till eventuella skyddsvärda biotoper genom att upplag av massor kommer att placeras på avstånd från eventuella småvatten, åkerholmar mm. 7.4 Kulturmiljö Den alternativa kabelsträckningen berör område av riksintresse för kulturmiljövård, Albrunna-Vickleby. Området sträcker sig från västra landsvägen från Albrunna till Vickleby, tre mil norrut. Området karaktäriseras av ett ålderdomligt, fornlämningsrikt kulturlandskap och hyser skyddsvärda fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap. sid 30/35

30 7.4.1 Konsekvensbedömning Konsekvenserna för projektet avseende kulturmiljö bedöms inte motverka syftet med intresseområdet. Vid övergång mellan luftledning och markkabel (punkt A och B i figur 1) kommer kabeländstolpar uppföras, vilka ger en visuell påverkan. Den planerade sträckningen berör inga kända fornlämningar. Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas under byggnation kommer arbetet avbrytas och omedelbar anmälan ske till länsstyrelsen. 7.5 Radon Kabelsträckningen ligger inom högriskområde för radon Konsekvensbedömning Enligt Strålsäkerhetsverket sätter svenska myndigheter (Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten (sedan den 1 januari 2014, tidigare Socialstyrelsen) och Arbetsmiljöverket) upp rikt- och gränsvärden för att minimera hälsorisker till följd av radon. Värdena talar om hur hög halten av radon som mest får vara i inomhusluft och vatten. Om den är högre än rikt- eller gränsvärdet kan den som äger bostaden bli tvungen att vidta åtgärder. Det finns inga rikt- eller gränsvärden för radon i utomhusmiljöer. Det planerade projektet bedöms inte medföra någon hälso- eller miljörisk. 7.6 Infrastruktur Den alternativa kabelsträckningen avses följa två mindre enskilda grusvägar som löper österut från punkt A respektive B Konsekvensbedömning Trafikstörningar kan uppkomma i samband med anläggningsarbetet. De maskiner som används vid anläggningsarbetet kommer att orsaka buller och vissa vibrationer. Denna påverkan är temporär och sker under normal arbetstid. 7.7 Friluftsliv Kabelsträckningen ligger inom södra Ölands odlingslandskap som finns med på UNESCO:s lista som världsarv. Området är ett välbesökt rekreationsmål och har bland annat vandrings- och cykelleder Konsekvensbedömning Under anläggningsfasen kan trafikstörningar i området uppkomma. Denna påverkan är temporär och en kabelförläggning längs befintlig väg hindrar inte tillgängligheten eller möjligheten att utöva friluftsliv i området under driftskedet. sid 31/35

31 7.8 Boendemiljö, hälsa och säkerhet Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns nästan överallt i vår dagliga miljö, kring kraftledningar, transformatorer och elektriska apparater i hemmet, som till exempel mikrovågsugn, hårtork och dammsugare. Fälten kan karaktäriseras av sin styrka och frekvens och sträcker sig från låga frekvenser såsom 50 Hz frekvensen i våra elnät, via radio- och mikrovågsfrekvens, infrarött, synligt och ultraviolett ljus upp till röntgen- och gammastrålning. I Sverige avger elnätsanläggningar för växelström fält med frekvensen 50 Hz. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μt). Magnetiska fält alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar med strömmens styrka som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och elkonsumtion. Ju mer ström som flyter i ledningen desto starkare blir ledningens magnetfältsbidrag. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från ledningen. Man vet fortfarande ganska lite om hur magnetfält påverkar människor och djur. Forskningsarbetet avseende de magnetiska fältens påverkan pågår, men i dagsläget har det inte kunnat fastställas ifall det finns några skadliga hälsorisker. Några gränsvärden för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar finns inte framtagna av svenska myndigheter. E.ON Elnät tillämpar den vägledning för beslutsfattare som formulerats av fem svenska myndigheter (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut) och gavs ut 1996: Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Myndigheterna rekommenderade gemensamt: Om åtgärder som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Vidare ger Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om det kan genomföras till rimliga kostnader (Magnetfält och hälsorisker 2009): Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. sid 32/35

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB

E.ON Elnät Sverige AB Vårt datum 2007-04-17 Vår referens Kraft & Nät, Janna Borgshed Kabelstråkbeskrivning för planerad 50 kv kraftledning mellan Skatelöv, Dänningelanda och Ingelstad i Alvesta och Växjö kommuner i Kronobergs

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna Kastlösa södra Degerhamn Övra Västerstad Nedra Västerstad Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat med 16 stycken verk med en total effekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. Vid ett generationsskifte

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Magnetfält och hälsorisker

Magnetfält och hälsorisker Magnetfält och hälsorisker Innehåll om magnetfält... 5 magnetfält i hemmet... 6 magnetfält på arbetet... 9 andra magnetfält i vår omgivning... 11 hälsorisker... 12 referensvärden för magnetfält... 14 sätt

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Koncessioner och kommunikation. 2012-11-27 Dnr 2011/1162 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Koncessioner och kommunikation. 2012-11-27 Dnr 2011/1162 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Koncessioner och kommunikation 2012-11-27 Dnr 2011/1162 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd jml. 6 kap. miljöbalken om planerad 400 kvledning Lindbacka Östansjö Svenska Kraftnät planerar en ny 400

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner

Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner Maj 2013

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut Följande material är hämtat från SSIs hemsida, länken. http://www.ssi.se/ickejoniserande_stralning/magnetfalt/index.html, ff (2006-11-01) Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk

Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk Projektorganisation Projektledare: Jonas Larsson Besöksadress: Jämtvind huset Kullstavägen 104 840 70 Hammarstrand Organisationsnummer:

Läs mer

SVENSKA L KRAFTNÄT. Svenska Kraftnäts kommentarer

SVENSKA L KRAFTNÄT. Svenska Kraftnäts kommentarer SVENSKA L KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarloiadsinspektionen Magnus Andersson Box 155 631 03 ESKILSTUNA 2012-05-11 2010/123 YTTRANDE El dnr 2008-100114 Tidigare 2000-02996 Kommentarer till remissvar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer