DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad,

2 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: Uppdragsansvarig: Björn Johansson Uppdragsnr:

3 PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av: - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning Till planen hör också en behovsbedömning och en fastighetsförteckning. Bakgrund och syfte Byggnaden Malmgården på Yngshyttan 1:216 i Persberg är i behov av renovering. Fastigheten har tidigare ägts av Filipstads kommun och har stått oanvänd länge. Den nye ägaren önskar efter upprustning och ombyggnad att inreda byggnaden för bostäder och kontor, samt handelsverksamheter i bottenvåningen. I gällande detaljplan från 1985 är marken betecknad A-Allmänt ändamål, som är en äldre beteckning avsedd för o entliga verksamheter. Den nya detaljplanens syfte är att ändra användningsbeteckningen så att byggnaden istället ges möjlighet att användas för det planerade ändamålet. Planområdets läge Planområdet består av fastigheten Yngshyttan 1:216 och ligger i Persberg, vid Högbergsvägen och i korsningen Högbergsvägen/Holmfastvägen. Markägoförhållanden Fastigheten ägs privat. Planområdets läge i Persberg WSP Samhällsbyggnad 3

4 Tidigare ställningstaganden Kommunala beslut, gällande planer, ÖP Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog åt Miljö- och stadsarkitektkontoret att upprätta förslag till detaljplan. Planförslaget omfattar hela fastigheten Yngshyttan 1:216 och hanteras med normalt förfarande, enligt PBL 5 kap 6 (SFS 2010:900). Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan (ÖP 90). Riksintressen Persbergsområdet, med gruvorna och bebyggelsemiljön/landskapet som vuxit upp kring bergshanteringen, har anor från 1300-talet och är av riksintresse för kulturmiljövården. Gruvfältet var i drift fram till mitten av 1900-talet. Planförslaget berör inte riksintresset, men som kuriosa kan nämnas att!era av de pensionerade gruvarbetarna och andra verksamma inom gruvnäringen sannolikt haft äldreboendet på Malmgården som hemvist, från det att gården uppfördes 1959 tills verksamheten lades ned vid årsskiftet 1999/2000. Planens förenlighet med 3,4 och 5 kap. MB Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Marken bedöms lämpad för det ändamål som föreslås och tar inte i anspråk sådan mark som avses i 3 kap 2-5 eller 7-9. Förslaget bedöms inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer enligt MB kapitel 5 överskrids. Planförslaget och dess konsekvenser Förslaget innebär att byggnaden kan byggas om och inredas för bostäder och kontorsverksamheter. I bottenvåningen är även handelsverksamheter en möjlighet. Till beteckningen Kontor inräknas även hotell och konferenslokaler och till beteckningen Handel inräknas även lokaler för enklare hantverk med viss försäljning. Byggrätten och fastighetens infarter regleras. Planen ger möjlighet att utöka byggnaden till två våningar. Byggnadshöjden tillåts till 6,5 meter och maximal takvinkel 38 grader i mittdelen respektive 28 grader på de två!yglarna. Eventuella mindre tillbyggnader och nya tillgänglighetsanpassade entréer kan göras kring huvudbyggnaden resp. utsidan av!yglarna. Komplementbyggnader som carports och förråd ordnas fristående på den västra sidan av tomten. Växthus kan uppföras på innergården, i övrigt ska denna lämnas byggnadsfri. Angöring med bil sker från Holmfastvägen som idag. Angöring kan också ske från innergården, men permanent bilparkering bör inte anläggas där utan gården som har ett soligt och bra läge bör sparas som gemensam uteplats. Den halvt slutna innergården är karaktäristisk för byggnaden och är ett värde som bör bevaras. För byggnadens kulturvärden i övrigt har varsamhetsbestämmelser ang. utformning och materialval diskuterats. Byggnaden besitter en del tidstypiska karaktärsdrag, som t.ex. den pustade fasaden med släta, vita omfattningar. Byggnaden är dock i starkt behov av upprustning för att kunna användas och dessa värden bedöms svåra att bevara efter en renovering med ev. tilläggsisolering, tillgänglighetsanpassning etc. Att byggnaden kommer i bruk har bedömts som ett allmänt värde med större tyngd och med utvecklingspotential för Persberg som ort. 4 WSP Samhällsbyggnad

5 Byggnaden är äldre och har uppförts med s.k. blåbetong. Vid tidigare mätningar av radon i inomhusluften, på 1980-talet, har värden över de rekommenderade konstaterats. Mätningarna i sin helhet "nns att tillgå på Miljö- och stadsarkitektkontoret. Radonmätningar gjorda före 1994 redovisar radondotterhalt och för att göra mätningar jämförbara med dagens sätt att mäta måste man dubblera mätvärdet i radondotterhalt och får då motsvarande värde i radongashalt. Mätning i huset från 1984 (utförd av Bertil Wilhelmsson) visade en radondotterhalt på 152, dvs motsvarande ca 300 Bq/m 3. Mätning 1994 (utförd av Strålskyddstjänst i Ronneby) visar ett årsmedelvärde på 170 Bq/m 3 i radongashalt. Ny, aktuell mätning av radongashalterna måste vidtas innan bygglovgivning för att säkerställa en sund boendemiljö. Om nya mätningar visar på för höga värden krävs åtgärder, t.ex. bättre tätning/tätskikt och förbättring av ventilationen. På plankartan "nns en bestämmelse om att gällande gränsvärden för radon i inomhusluften (200 Bq/m 3 ) inte får överskridas, vilket innebär att bygglov inte kan medges om inte halter inom gränsvärdet kan säkerställas. Bostäderna och även kontoren ska i det fall verksamheter i byggnaden ger upphov till bullerstörningar, säkras från buller. Eventuell bullerproblematik ska beaktas vid bygglovgivningen, i Boverkets byggregler (BBR) framgår vilka krav som ställs. Naturvårdsverkets riktlinjer ska tillämpas, för en god ljudmiljö även utomhus vid fasad/uteplats. GENOMFÖRANDE Organistatoriska och administrativa frågor Tidplan Planen bedrivs med normalt förfarande, enligt PBL 5 kap 6 (Plan- och bygglagen, SFS 2010:900). Det innebär att planen efter samrådstiden även kungörs och ställs ut för granskning innan den kan antas av nämnd/kommunfullmäktige. Preliminär tidplan för arbetet: Samråd genomfört i april/maj 2012 Granskning juli/augusti 2012 Antagande av nämnd/kf september/oktober 2012 Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år räknat från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen. Planen gäller även efter genomförandetidens utgång, men fastighetsägaren kan då inte längre ställa anspråk på ersättning om kommunen ändrar eller upphäver planen. WSP Samhällsbyggnad 5

6 Huvudmannaskap Planen har kommunalt huvudmannaskap. Ekonomi Förslaget genomförs och "nansieras av fastighetsägaren. Tekniska frågor Erforderliga kompletterande utredningar ansvarar fastighetsägaren för. Miljöbedömning Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats. Medverkande Planförslaget har upprättats av WSP Samhällsbyggnad i Karlstad genom Björn Johansson och Åsa Lundgren. Handläggare har varit Lena Wahlgren och Annika Ekblom, Filipstads kommun. /Karlstad Reviderad Revideringen avser mätvärden av radon och information kring detta. Ingen förändring av plankartan. 6 WSP Samhällsbyggnad

7 WSP Samhällsbyggnad 7

8 WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax:

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län Datum 2013-01-23 Ert datum Beteckning Er beteckning Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnad 205 15 MALMÖ berörda sakägare och övriga se sändlista Utställning av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

LAGA KRAFT Dnr 2007/115

LAGA KRAFT Dnr 2007/115 www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2008-06-24 1 (1) Samhällsbyggnadsnämnden LAGA KRAFT Dnr 2007/115 Laga kraftbesked rörande detaljplan för Herden 1 i Simrishamn, Simrishamns kommun,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Ändring av detaljplan för VERKSAMHETS- OCH TRAFIKOMRÅDE VID GAMLA ALINGSÅSVÄGEN

Ändring av detaljplan för VERKSAMHETS- OCH TRAFIKOMRÅDE VID GAMLA ALINGSÅSVÄGEN 1(7) 2009-05-18 Handläggare Sofie Bårdén Tel: 031-792 17 01 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2006:174 Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-17 Lagakraftvunnen 2009-07-16 Ändring av detaljplan för VERKSAMHETS-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer