Explosiva föremål. Sprängkapslar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Explosiva föremål. Sprängkapslar"

Transkript

1 Explosiva föremål... 1 Sprängkapslar... 1 Förstärkningsladdningar... 2 Tändhattar... 3 Ammunition... 3 Stenspräckare... 9 Fyrverkeriartiklar Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU) Explosiva föremål Sprängkapslar En sprängkapsel används för att initiera en sprängladdning, dvs. få den att detonera. Idag används två huvudtyper av sprängkapslar, med elektrisk och icke-elektrisk (Nonel) tändning. Det finns även sprängkapslar med krutstubin, men dessa hör mer till historien. Viss begränsad användning finns av sådana finns fortfarande, t ex inom försvarets verksamhet. Sprängkapslar består till det yttre av en aluminiumhylsa med antingen vidhängande sprängkapselledare för elektrisk tändning eller en stubin för icke-elektrisk sådan, vanligen av typ Exel (Nonel). Inuti finns en primärsats, vanligen av tändämne (primärsprängämne), vars detonation initierar den större men mindre känsliga bassatsen om ca 1 g sekundärsprängämne, vanligtvis pentyl. Denna initierar i sin tur sprängladdningen. När laddningen inte är sprängkapselkänslig apteras kapseln i en förstärkningspatron (se nedan), för att förstärka tändeffekten.

2 Sprängkapseln innehåller vanligtvis även en pyroteknisk fördröjningssats som ger en fastställd tidsfördröjning vid avfyring. Genom att använda sprängkapslar med olika fördröjningstid kan samtidig detonation av alla laddningar undvikas vid stora sprängningar, vilket annars kan orsaka kraftiga markvibrationer som kan skada omgivningen. I den elektriska tändaren är ledarna sammankopplade med en tunn tråd av typ glödtråd som upphettas så mycket att den initierar tändämnet när man lägger på en tillräckligt kraftig elektrisk ström. Exel/Nonel-sprängkapseln har i stället för el-ledare en plastslang som stubin. Plastslangen är fylld med en tunn sträng av pentyl. Den avfyras med en speciell tändapparat helt utan elektrisk laddning och brinner med en hastighet av ca 2 km/s, vilket kan ses som ett starkt ljussken inne i slangen. Man kan även få en viss fördröjning mellan laddningar om man apterar olika längder av Exel/Nonelslangar. En tändpärla (nedre bilden till vänster på föregående sida) är en annan typ av tändmedel som inte innehåller något sprängämne utan bara en liten sats av tändämne. Tändpärlan avger en gnista eller låga (elektrisk avfyring) som kan initiera ett krut, en pyroteknisk sats eller ett tändämne. Förstärkningsladdningar För att få lågkänsliga emulsionssprängämnen att detonera krävs en förstärkningsladdning som har till uppgift att förstärka sprängkapselns initieringsverkan. Sådana brukar kallas primers, boosters eller förstärkningspatroner. De innehåller laddningar av kraftfullt sprängämne som hexogen, pentyl eller trotyl, ofta i gjutet utförande med hål för sprängkapsel (se bilden). Vanligtvis laddas en förstärkningspatron i botten av hålet, emulsionen fylls på och sedan sätts en ytterligare förstärkning överst. Då väljer man gärna en patron med vingar som på den vänstra bilden. Vingarna är till för att hålla kvar patronen överst i hålet.

3 Tändhattar I tändhattar finns en liten mängd tändämne, ett känsligt explosivämne som initieras med låg energitillförsel och når en hög detonationshastighet. En tändhatt initieras när tändsatsen stöts mot det lilla städet av vapnets slagstift. Varje tändhatt innehåller en väldigt liten mängd tändämne, bara ca 2.5 mg. Mängden kan variera något i olika typer av tändhattar. Det innebär att det går ca 400 tändhattar på 1 g tändämne. Tändhattar klassificeras i riskgrupp 1.1 (massexplosion) för att de innehåller mycket reaktiva tändämnen. Trots detta ska tändhattar inte betraktas som särskilt farliga om de hanteras med försiktighet, eftersom de innehåller så små mängder explosivämnen. Mängdbegränsningen för förvaring av tändhattar i bostad (tidigare 2000 st.) har därför tagits bort i senaste utgåvan av föreskriften om förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5). Lösa tändhattar är klassade som 1.1B. I transportförpackning kan de vara klassade 1.4B eller 1.4S. Ammunition Ammunition till skjutvapen är en vanligt förekommande typ av explosiva varor. De ammunitionstyper som beskrivs här är avsedda för civilt bruk till handeldvapen för jakt och målskytte. I militära tillämpningar förekommer även andra typer av ammunition till andra typer av vapen, t ex bomber, minor och torpeder. Dessa kommer inte att behandlas här. Den som har tillstånd att inneha skjutvapen enligt vapenlagen (vapenlicens) har också rätt att anskaffa och inneha ammunition till de vapen som tillståndet gäller. Vapenlagen anger ingen begränsning av mängden ammunition som tillståndshavaren får ha.

4 Ammunition för civilt bruk till jakt- och målskytte (de typer som finns på bilden) innehåller enbart krut och tändämne. I militära tillämpningar räknas även raketer, robotar, tändrör och tändmedel, sprängmedel, pansarskott, handgranater, bomber, minor, minröjningsmateriel och torpeder som ammunition. Ammunition som saluförs ska vara prövad och märkt enligt CIP-konventionen eller godkänd av MSB. Handladdare som köper krut till sin egen tillverkning av ammunition behöver inte överföringstillstånd. Detta gäller både för dem som handladdar för eget bruk på sitt vapentillstånd och dem som har tillstånd från MSB att handladda för överlåtelse. Läs mer om handladdning https://www.msb.se/sv/forebyggande/brandfarligt-- explosivt/explosiva-varor/tillverkning/handladdning-av-ammunition/ Ammunition till handeldvapen för jakt och sportskytte har begärlighetsgrad B. Förråd för varor av begärlighetsgrad B ska ha ett tillträdesskydd motsvarande som lägst säkerhetsskåp enligt SS Säkerhetsskåp som är godkända för vapenförvaring ska uppfylla kraven i SS 3492 och kan därför användas även till förvaring av ammunition. Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska ha brandskydd motsvarande lägst EI 30- avskiljning. Det går bra att ställa in ett säkerhetsskåp som saknar brandavskiljning i ett utrymme som uppfyller EI 30, under förutsättning att inget annat brännbart material förvaras i detta

5 utrymme. Ett förråd som står fritt på öppen mark, t ex en grusplan, riskerar inte att utsättas för brand utifrån så länge inget brännbart placeras i dess närhet (ett avstånd på minst 5 m till brännbart material eller parkerade fordon är lämpligt). Kravet på brandskydd gäller därför inte sådana förråd. Släckutrustning för att bekämpa mindre bränder i närheten ska finnas tillgänglig i förrådets omedelbara närhet. Läs mer om förvaring i handboken om förvaring av explosiva varor. All överlåtelse av ammunition är enligt LBE tillståndspliktig. Arbete pågår med att utreda om någon form av undantag skulle kunna medges för överlåtelser i mindre skala för omedelbar förbrukning t ex vid jakt.

6 Här är exempel på kulpatroner till olika vapen. Patroner för sportskytte har helmantlad kula medan jaktpatronernas kulor ofta har blyspets, i övrigt är konstruktionen likadan. Regelverken gör ingen skillnad på jakt- och sportskytteammunition. En patron består av en metallhylsa som fylls med krut. I botten av hylsan pressas en tändhatt, en liten metallkopp fylld med tändämne och i övre änden av hylsan pressas kulan i. Kulan består av en blykärna omgiven av en mantel av koppar-zinklegering. Kulor avsedda för jakt har oftast blyspets så att de ska expandera när man träffar bytet, medan kulor till tävlingsskytte är helmantlade.

7 När man skjuter tänder vapnets slagstift tändhatten som i sin tur tänder krutet genom eldhålet som finns i botten av hylsan. Krutet förbränns snabbt och bildar gaser som ger ett högt tryck i hylsan och skickar på så sätt iväg kulan. I en patron räknar man i snitt cirka 10 viktprocent explosiv vara. En patron till pistol innehåller ca 0.25 g explosivämne. En gevärspatron för jakt innehåller ca 3 g explosivämne. Hagelpatroner är uppbyggda på ett annat sätt, de är av betydligt grövre kaliber än kulpatroner och de har i de flesta fall en stor mängd små kulor (hagel) som skjuts ut. Det finns även hagelpatroner av en speciell typ med bara ett stort hagel. Etthagelspatroner finns av två typer, slugs (rund blykula) och Brenneke (se bilden). Slugs har stor slagkraft men kort räckvidd, ca 25 m. De används framför allt till vildsvinsjakt. Brenneke är efternamnet på tysken som konstruerade brennekekulan.

8 Även hagelpatroner består av en hylsa som fylls med krut och en tändhatt inpressad i botten av hylsan. Hylsor till hagelpatroner är tillverkade av plast eller papp med en botten av metall. Det finns en plastförladdning mellan krutladdningen och haglen. Hagel finns i olika storlekar men den totala vikten hagel är i princip densamma i varje patron. Om man har större hagel så är antalet i patronen mindre. Vikten blir därför ungefär densamma. Principen för jakt är ju större djur, ju större hagel. De minsta haglen används till fågeljakt och de största (slugs/brenneke) till vildsvin. Mängden krut, ca 3 g per patron, är ungefär densamma i alla typer av hagelpatroner. Jaktpatroner är laddade med lite mer än patroner för övnings- och sportskytte.

9 Ammunition till civila handeldvapen klassificeras oftast i riskgrupp 1.4. Samhanteringsgruppen C anger att den explosiva huvudbeståndsdelen är röksvagt krut. Vissa större patroner kan vara klassificerade som 1.2C men det är inte så vanligt. Finkalibrig ammunition är oftast klassad som 1.4C och 1.4S. 1.4S gäller endast obrutna förpackningar. Lösa patroner utanför förpackningen och öppnade kartonger klassificeras vanligtvis som 1.4C. Stenspräckare

10 Stenspräckare är ett alternativ om man behöver spränga försiktigt. Stenspräckare är ett mildare verktyg än sprängämnen för att spräcka berg med. De innehåller inget detonerande sprängämne utan består av krutpatroner. Sprängverkan fås av gastrycket som uppstår när krutet deflagrerar. Stenspräckare är jämförelsevis mindre farliga produkter om de hanteras rätt. De har betydligt mindre sprängkraft än riktiga sprängämnen och betraktas därför även som mindre farliga och inte heller lika stöldbegärliga. Begärlighetsgrad C Riskgrupp 1.4 Trots detta är de inte alls ofarliga och det krävs tillstånd till användning och förvaring samt föreståndare. Stenspräckare räknas till kategorin pyrotekniska artiklar och är därför undantagna från krav på överföringstillstånd. Stenspräckare hanteras oftast i små mängder, de är dyra i förhållande till sin sprängkraft och användningsområdet är dessutom ganska begränsat. De används egentligen bara i sammanhang där traditionella sprängämnen är olämpliga, t ex vid mycket försiktig sprängning intill byggnader o dyl. (15 gr - ca 1 m 3, 75 gr - ca 4-8 m 3 ). Användning av stenspräckare inom detaljplanelagt område är även tillståndspliktigt enligt ordningslagen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 räcker det med en leverantörsutbildning för att spräcka sten med max 75 g stenspräckare per gång. Spräckkortet på bilden är ett kursintyg från en specifik leverantör, inte något som myndigheterna eller branschen har enats om. Ett sådant kursintyg från en leverantörsutbildning bör kunna accepteras som kompetensbevis vid tillståndsprövningar inträffade en dödsolycka med stenspräckningsutrustning. Olyckan inträffade i Dalarna i samband med ett ledningsarbete där en äldre utrustning användes. Säkerhetsrutiner och täckning saknades enligt uppgift. Den person som förolyckades kom att titta ner i schaktet samtidigt som laddningen avfyrades och träffades i ansiktet av stensprut. Han fördes svårt blödande i helikopter till sjukhus, men avled. Exempel på användarinstruktion för en slags utrustning från en leverantör (se bilden) Borra ett hål, mellan 28 och 38 mm till ett djup av 3/4 av stenen som ska spräckas (dock minst 400 mm). Fyll hålet med vatten (fuktad sand). Lägg i förstärkningspatroner. Beroende på objektets storlek kan en eller flera förstärkare placeras i hålet. Placera laddningsenheten i hålet och applicera startpatronen. Lägg över säkerhetsmattan. Skruva fast hammardelen ordentligt. Fäst avfyrningslinan, dels vid utlösaren, dels på hammarens topp. Avfyrning sker med en lina (mekaniskt, kan även vara elektrisk utlösning) där operatören står på 15 meters håll. Stenen, berget eller betongen spräcks i mindre bitar och kan forslas undan.

11 Fyrverkeriartiklar Fyrverkeriartiklar kan delas in i två grupper: de som ska flyga upp i luften och de som ska vara kvar på marken. De som ska flyga upp har huvudsakligen två laddningar, en drivladdning och en effektladdning. Drivladdningen skjuter upp effektladdningen som briserar uppe i luften. I regel har den gruppen fyrverkerier kraftigare effekter och är därför farligare. Den största faran uppträder om effektladdningen briserar på för låg höjd. Håll säkerhetsavstånd! De som ska vara kvar på marken saknar drivladdning. Effekter avges direkt från marken. Fyrverkeriartiklar tillverkas numera i huvudsak i Kina. I vissa fall kan en typ av tillverkning ske i Sverige, då innebär det oftast att en verksamhetsutövare sätter samman olika fyrverkeriartiklar till större pjäser. I dessa fall krävs tillstånd till tillverkning från MSB. Det finns många olika, fler än 30, typer av fyrverkerier. I Sverige är de vanligaste: fyrverkeritårtor, raketer, stjärnrör, miniraketer, fontäner, och romerska ljus. På förpackningar med fyrverkerier som säljs till allmänheten kan det finnas följande märkningar: 1.3 G G Siffrorna 1.3 och 1.4 betecknar vilken riskgrupp fyrverkerierna tillhör. Vanligtvis tillhör fyrverkerier riskgrupp 1.3 eller 1.4. Det kan även finnas märkningar där riskgruppen är 1.1 eller 1.2, men fyrverkerier i dessa riskgrupper får endast säljas till personer med specialistkunskaper som har tillstånd att hantera dem. Försäljning av fyrverkerier är tillståndpliktig hantering av explosiva varor enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Det gäller även vid försäljning av sådana fyrverkerier som köparen inte behöver tillstånd för. Följande typer av fyrverkeriartiklar får säljas till och användas av allmänheten utan tillstånd. Åldersgräns 18 år.

12 Fyrverkeriartiklar i kategorier enligt MSBFS 2010:2: Samtliga i kategori 1 Bengaliska eldar i kategori 2 och 3 Bengaliska stickor i kategori 2 Knastereffekter i kategori 2 Blinkljus i kategori 2 Rörliga markeffekter i kategori 2 Marksnurror i kategori 2 Hoppande marksnurror i kategori 2 Eldbägare och fontäner i kategori 2 och 3 som står upprätt av sig själv under funktionen Raketer i kategori 2 och raketer utan styrpinne i kategori 3 Romerska ljus i kategori 2 Stjärnrör i kategori 2 och 3 Tomtebloss i kategori 2 Uppstigande markeffekter i kategori 2 Solar i kategori 2 Fyrverkeritårtor som endast innehåller element av de ovan nämnda fyrverkerierna och som står upprätt av sig själva under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen Läs mer https://www.msb.se/sv/forebyggande/brandfarligt-- explosivt/fyrverkerier/forsaljning-av-fyrverkerier/ Föreskrift MSBFS 2010:2: https://www.msb.se/externdata/rs/2918dd4f-c b88f-3bbbfaaa20eb.pdf Pyroteknisk (säkerhets)utrustning för fordon (PU) Även PU, eller pyroteknisk utrustning för fordon kan betraktas som en egen undergrupp av explosiva varor. Alla komponenter i fordon som innehåller explosivämne räknas som pyroteknisk utrustning, PU. En modern bil kan innehålla mer än tjugofem olika PU-enheter, framför allt krockkuddar och bältesförsträckare. Bilden visar gasgeneratorer för krockkuddar.

13 PU måste vara prövad enligt EU-krav för pyrotekniska artiklar och CE-märkt för att få släppas ut på marknaden. En PU innehåller en gasgenerator som vid en kollision under några millisekunder genererar en tillräckligt stor gasmängd för att blåsa upp en kudde eller sträcka åt ett säkerhetsbälte för att skydda passageraren. Gasgeneratorn kan vara enbart pyroteknisk eller en s k hybridgasgenerator som innehåller en pyroteknisk sats i kombination med en behållare med inert gas under högt tryck. Funktionen är densamma oavsett typ. Krockkuddarna i nyare bilar har nästan alltid hybridgasgeneratorer. I hybridgasgeneratorn kan mängden explosivämne minskas till ca en fjärdedel jämfört med helt pyrotekniska gasgeneratorer. diffusor (gasutsläpp) tändare 1 tändare 2 Denna gasgenerator är av tvåstegstyp och har två pyrotekniska satser med separata tändare. Bilens krocksensorer känner av hur kraftig kollisionen är och vid mindre krockar skickas bara signal till en av tändarna så att endast ett steg utlöser. Detta innebär att i en krockad bil där airbagen utlösts kan det finnas ett outlöst steg kvar i denna, något som inte syns utifrån. Utlösta krockkuddar i en bil ska därför hanteras som om de var outlösta så länge man inte säkerställt att bägge stegen verkligen har avfyrats.

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara.

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. 1 (6) Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiv vara Här får du information om hur man fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Följande dokument ska bifogas ansökan: Blankettförklaring till blanketten: Explosiva varor, ansökan Följande dokument ska bifogas ansökan: Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning,

Läs mer

Explosiva ämnen och blandningar

Explosiva ämnen och blandningar Explosiva ämnen och blandningar... 1 Några begrepp... 1 Vad är explosiva ämnen och blandningar?... 2 Sprängämne... 3 Dynamit... 3 Bulksprängämne... 5 Tändämne... 8 Drivämne... 9 Svartkrut... 9 Röksvagt

Läs mer

Ansökan om tillstånd explosiv vara

Ansökan om tillstånd explosiv vara Ansökan om tillstånd explosiv vara Skickas till Lilla Edets kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 463 80 Lilla Edet Sökande Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postort

Läs mer

Blanketten skickas till Datum Diarienr (fylls i av mottagande kommun)

Blanketten skickas till Datum Diarienr (fylls i av mottagande kommun) 1 Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Blanketten skickas till Datum Diarienr

Läs mer

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: Arvika kommun 156 Räddningstjänsten 671 81 Arvika Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msb.se Reviderad Handladdning av ammunition Med handladdning menas tillverkning av ammunition till

Läs mer

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun 1 Blanketten skickas till Räddningstjänsten Svedala Sjödikenvägen 2 233 35 Svedala Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om Plats för inkommandestämpel Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011 Ifylld blankett skickas till: Strängnäs kommun Räddningstjänsten 645 80 Strängnäs Datum: Ansökan om tillstånd till förvärv och innehav

Läs mer

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr.

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr. 1(9) Blanketten skickas till Räddningstjänsten Östra Skaraborg Majorsgatan 1 541 41 SKÖVDE om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare Ansökan om ifylld blankett skickas till: Jokkmokks kommun Samhällsbyggarnämnden 962 85 Jokkmokk tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd

Läs mer

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring)

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring) Dnr: 2013-11-20 Sidan 1 av 11 Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Enligt SFS 2010:1011 Fastighet Fastighetsbeteckning Gatuadress 1. Sökande (tillståndshavare) Namn Postadress Postnummer

Läs mer

Diarienr: Ansökan om. 2. Faktureringsuppgifter. 3. Föreståndare

Diarienr: Ansökan om. 2. Faktureringsuppgifter. 3. Föreståndare Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Haparanda Företagsvägen 12 953 33 Haparanda Ansökan om Diarienr: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva

Läs mer

E-postadress Telefon dagtid (inklusive riktnr) Mobiltelefon

E-postadress Telefon dagtid (inklusive riktnr) Mobiltelefon Sänds till: Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Räddningstjänsten Skåne

Läs mer

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om Ansökan om hantering av explosiv vara Plats för inkommandestämpel Ansökan om (kryssa) Ifylld blankett skickas till: Mogårdsvägen 2 143 43 Vårby Datum: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor

Läs mer

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten Tekniska nämnden Ansökan om hantering av explosiv vara sida1 (10) Blanketten skickas till Skellefteå kommun räddningstjänsten Nöppelbergsvägen 2 931 76 Skellefteå Diarienummer (fylls i av Skellefteå kommun)

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Ert datum Er referens Avd. för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msbmyndigheten.se Denna PM

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB519 - april 2013 ISBN 978-91-7383-315-8 Innehåll

Läs mer

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Varför tillstånd? Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. En grundförutsättning är att den explosiva varan är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Bastiongatan 14 451 50 Datum 1. Ansökan om: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till

Läs mer

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Älvsbyns kommun Räddningstjänsten Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av

Läs mer

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara nsökan om tillstånd 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Piteå kommun Räddningstjänsten Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

Plats för inkommande stämpel. Hantering av explosiv vara. Ifylld blankett skickas till:

Plats för inkommande stämpel. Hantering av explosiv vara. Ifylld blankett skickas till: Plats för inkommande stämpel Hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: nsökan om Räddningstjänsten Kiruna Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv och innehav av explosiva

Läs mer

Ansökan om Sidan 1 (9)

Ansökan om Sidan 1 (9) nsökan om Sidan 1 (9) tillstånd till användning av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd om handel med explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund NSÖKN Sida 1(12) nsökan om tillstånd för hantering av explosiva varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): nsökan avser: nytt tillstånd för hantering av explosiva

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara 1(5) TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara (Fylls i av Räddningstjänsten) Inkom: Diarienr: Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare Namn- eller adressändring till befintligt tillstånd Ansökan för förvärv

Läs mer

Tillståndsansökan explosiv vara

Tillståndsansökan explosiv vara Tillståndsansökan explosiv vara För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till:, Box 4434, 203 15 Malmö Datum: Ansökan om tillstånd till

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara 1 (6) Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: 891 38 Örnsköldsvik Ansökan avser förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Ifylld blankett skickas till: Miljö- och Byggförvaltningen Ströstads Koun 452 80 Ströstad Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se Ansökan Datu: Tillstånd till hantering av explosiva varor Lagen o brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 16 förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: RÄDDNINGSNÄMNDEN adshuset, 261 80 Landskrona Tfn. 0418-470 700 Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Förvaring av explosiva varor

Förvaring av explosiva varor HANDBOK Augusti, 2010 Förord Hanteringen av är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning och övriga inom Sverige

Läs mer

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:5) om import och om överföring av explosiva varor med ändringar i SÄIFS 1999:3 Sprängämnesinspektionens författningssamling

Läs mer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer nsökan o tillstånd för explosiva varor Räddning- och säkerhetsavdelningen Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. 1. nsökan o tillstånd avser förvärv av explosiva varor handel

Läs mer

Förvaring av explosiva varor

Förvaring av explosiva varor Juni, 2012 Förord Hanteringen av är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning och övriga inom Sverige genom beslut

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter

Läs mer

Information. försäljning och förvaring. fyrverkerier

Information. försäljning och förvaring. fyrverkerier Information om försäljning och förvaring av fyrverkerier Innehållsförteckning 1 Därför ger SFB ut denna information... 3 2 Definitioner... 3 3 Risker med fyrverkerier... 3 4 Lagen om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Plats för inkommande stämpel

Plats för inkommande stämpel Plats för inkommande stämpel I fylld blankett skickas till: Ansökan om handel med Räddningstjänsten Kiruna fyrverkeriartiklar Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv av och innehav av explosiva

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2006:10 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om förvaring av explosiva varor

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 24 september 2010 Myndigheten

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

handbok november 2008 Förvaring av explosiva varor

handbok november 2008 Förvaring av explosiva varor handbok november 2008 Förord Hanteringen av explosiva varor är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla explosiva varor ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning

Läs mer

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan).

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). Förteckning över Alfred Nobels patent Svenska patent 1863. Patentnummer 1261. Sätt att bereda krut. 1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). 1864. Patentnummer

Läs mer

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel 26.10.2011 Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel Allmänt Bestämmelser om tillstånd för, anmälan om och godkännande av fyrverkeripjäser och andra explosiva varor, prov för ansvarig föreståndare

Läs mer

h a n d b o k o k t o b e r 2 0 0 7 Förvaring av explosiva varor

h a n d b o k o k t o b e r 2 0 0 7 Förvaring av explosiva varor h a n d b o k o k t o b e r 2 0 0 7 Förord Hanteringen av explosiva varor är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla explosiva varor ska godkännas, vissa inom

Läs mer

Har du koll? Fyrverkerier

Har du koll? Fyrverkerier Lärarhandledning Har du koll? Fyrverkerier Varför tror du att åldersgränsen höjdes? Varför tror du att det finns en åldersgräns för inköp och användande av fyrverkerier? Detta avsnitt handlar om fyrverkerier,

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 lanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem 1. nsökan avser nsökan tillstånd Explsiv vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Typ av ansökan,

Läs mer

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel,

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med

Läs mer

Några demonstrativa tester av Litiumbatterier; the World's most Dangerous Batteries

Några demonstrativa tester av Litiumbatterier; the World's most Dangerous Batteries Många av de små batterier som används idag är av typ Litium. De är allmänt förekommande i våra hem. Här demonstreras vad som kan hända när fel uppstår i ett Litiumjonbatteri eller dess laddare. Vanliga

Läs mer

Certifierad. Tillståndsbevis stenspräckning VIBRATIONSSÄKERT SNABBT EKONOMISKT

Certifierad. Tillståndsbevis stenspräckning VIBRATIONSSÄKERT SNABBT EKONOMISKT Certifierad AF S 2 0 0 7:01 Tillståndsbevis stenspräckning VIBRATIONSSÄKERT SNABBT EKONOMISKT Berg & Stenspräckartekniken Konventionella sprängämnen kan inte användas överallt och i alla sammanhang. Ibland

Läs mer

För mer info se sida 7.

För mer info se sida 7. 299 Ord.pris 449 299 Ord.pris 598 THAILÄNDSKA LYKTOR För mer info se sida 7. Fjolårets succe nu åter i lager! Färdigmonterade! ÅRETS PANGFEST! 99 20 thunder 25 V i har allt du behöver för att lyckas med

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Vapen och Ammunition. 2007 Utgåva 2

Handbok Säkerhetstjänst Vapen och Ammunition. 2007 Utgåva 2 Handbok Säkerhetstjänst Vapen och Ammunition 2007 Utgåva 2 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Vapen och Ammunition H Säk VapAm Datum HKV beteckning 2012-08-15 10 440:61481 Handbok för Försvarsmaktens

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

A B FYRVERKERIKURS KLASS III-IV KRUTHUSET BRAÅS FREDAG 17 APRIL SÖNDAG 19 APRIL 2015

A B FYRVERKERIKURS KLASS III-IV KRUTHUSET BRAÅS FREDAG 17 APRIL SÖNDAG 19 APRIL 2015 1 A B FYRVERKERIKURS KLASS III-IV KRUTHUSET BRAÅS FREDAG 17 APRIL SÖNDAG 19 APRIL 2015 Pyro Smålands Krutbruk AB, Skandinaviens ledande tillverkare av pyrotekniska special effekter har nu i mer än 25 års

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

299 kr. 99 kr. Ord.pris 449 kr THAILÄNDSKA LYKTOR. Ord.pris 198 kr KÖP 2 BETALA FÖR 1! Ord.pris 598 kr KÖP 2 BETALA FÖR 1!

299 kr. 99 kr. Ord.pris 449 kr THAILÄNDSKA LYKTOR. Ord.pris 198 kr KÖP 2 BETALA FÖR 1! Ord.pris 598 kr KÖP 2 BETALA FÖR 1! 54 skott i intensivt tempo med en vacker final. 2 Ord.pris 449 THAILÄNDSKA LYKTOR 299 Ord.pris 598 Ord.pris 198 För mer info se sida 7. ÅRETS PANGFEST! 6 5 Vi har allt du behöver för att lyckas med årets

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART Thomas

Läs mer

Kurser i sprängteknik Våren 2013

Kurser i sprängteknik Våren 2013 Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Kurser i sprängteknik Våren 2013 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser

Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 Med skjutvapen förstås i denna lag ett vapen med vilket kulor, hagel, harpuner eller andra

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Stefan Hilmersson Betong reparation med vattenbilning inom kraftindustrin Historik, tillgänglighet och användningsområden VAD MER KAN MAN ANVÄNDA VATTEN

Läs mer

UTMANING 5 Tyngdlöst UTMANING

UTMANING 5 Tyngdlöst UTMANING UTMANING 5 Tyngdlöst 5 UTMANING REACHING FOR THE STARS ASE 2015 Lärarhandledning Astronauter upplever tyngdlöshet, vilket är lika med att falla fritt. Gravitationen på internationella rymdstationen ISS

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer