Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Sammanställning av radonmätningar i skolor och förskolor i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Sammanställning av radonmätningar i skolor och förskolor i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner"

Transkript

1 abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Sammanställning av radonmätningar i skolor och förskolor i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner Deltagande i Socialstyrelsens nationella radonprojekt Eva Björkhem Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2010

2

3 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet Examensarbete av Eva Björkhem INSTITUTIONENS FÖRORD Denna uppsats är utförd som ett examensarbete vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Examensarbetet ingår som en kurs inom magisterutbildningen Miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng. Examensarbetets omfattning är 15 högskolepoäng (ca 10 veckors heltidsstudier). Handledare för examensarbetet har varit universitetslektor Jan Risberg, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och Natalie Back, Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor. Författaren är ensam ansvarig för examensarbetets innehåll. Stockholm i mars 2010 Anders Nordström universitetslektor, kursansvarig

4

5 Abstract One of the national milestones within the environmental goal A Good Built Environment is that all schools and preschools should have less than 200 Bq/m3 air indoors. The rare gas radon exists naturally in the ground and water and it s radiation is harmful for humans. Sweden has a high level of radon because of the geology and the climate. Another cause for the high levels of radon indoors is that we ve made and built with blue concrete. Radon is seen as the largest source for healthproblems from the living envirionment. Different studies show that children might be more sensitive than adults to high levels of radon. Danderyd, Täby and Vaxholm have measured the levels in their schools and preschools and this compilation shows that in total it s only ten schools and nine preschools that have high levels. Sammanfattning Ett av de nationella delmålen inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att alla skolor och förskolor ska ha lägre radonhalt än 200 Bq/m3 luft inomhus. Ädelgasen radon finns naturligt i mark och vatten och dess strålning är skadlig för människor. Sverige har en hög radonhalt på grund av geologin och klimatet. Ytterligare en orsak till höga radonhalter inomhus är att vi har tillverkat och byggt med blå lättbetong. Radon anses som den största källan till hälsoproblem från boendemiljön. Olika undersökningar visar att barn kan vara känsligare för höga radonhalter än vuxna. Danderyd, Täby och Vaxholm har kontrollerat halterna i sina skolor och förskolor och sammanställningen visar att det endast är totalt tio skolor och nio förskolor som har höga värden.

6

7 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR METODIK RADON ALLMÄNT BYGGMATERIAL HÄLSORISKER KOMMUNERNA DANDERYD TÄBY VAXHOLM RESULTAT RESULTATSAMMANSTÄLLNING ÖVRIGA FRÅGESTÄLLNINGAR PROBLEM DISKUSSION SLUTSATSER TACK REFERENSER BILAGOR BILAGA 1 MILJÖMÅLEN BILAGA 2 GRÄNS /RIKTVÄRDEN BILAGA 3 RESULTAT... 23

8

9 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 1. Inledning 1.1 Bakgrund Socialstyrelsen har initierat ett nationellt tillsynsprojekt som heter Radon i skolor och förskolor för att uppnå ett av delmålen under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (bilaga 1). Delmålet är att till år 2010 ska alla skolor och förskolor i Sverige ha lägre radonhalt än 200 Bq/m3 luft inomhus. Socialstyrelsens syfte med projektet är att samla in mätuppgifterna, stödja de kommuner som ännu inte har utfört mätningar och att underlätta för kommunerna att åtgärda eventuellt höga riktvärden (bilaga 2). Resultaten redovisades till regeringen år 2008 som utvärdering av miljökvalitetsmålen. De företag som utför mätningarna ska använda sig av: Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM (fd Statens Strålskyddsinstitut, SSI) tillhandahåller. Detta examensarbete görs på uppdrag av Södra Roslagens Miljö och hälsoskyddskontor och omfattar kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm. De har ett gemensamt miljö och hälsoskyddskontor som är lokaliserat till Täby kommun. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med examensarbetet är att sammanställa resultaten från mätningar av radon gjorda i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuners skolor och förskolor. Övriga frågeställningar är: Vid vilka värden krävs det åtgärder och i så fall vilka? Vad beror eventuellt höga radonvärden på? Material, berggrund eller vatten? Hur tillförlitlig är en korttidsmätning? Är barn känsligare för radon? Uppnås miljömålet för God bebyggd miljö? 1.3 Metodik Skolorna och förskolorna i de tre kommunerna sammanställdes och listades kommunvis. Till grund för sammanställningen av mätvärdena ligger kommunernas inrapporterade radonmätningar i databassystemet Ecos och de rapporter som föreligger i pappersform i pärmar (ännu ej inregistrerade). Mätvärden äldre än fem år räknas som att skolan/förskolan ej har mätt. Korttidsmätningar räknas inte heller in i sammanställningen då Socialstyrelsen endast vill ha årsmedelvärden inrapporterade. 1

10 Eva Björkhem En litteraturstudie av tillgängliga publicerade rapporter och undersökningar på bibliotek och Internet har gjorts för att besvara de övriga frågeställningarna. 2

11 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 2. Radon 2.1 Allmänt Vi utsätts hela tiden för strålning i olika former (figur 1). Den totala mängden per person och år i Sverige beräknas till 3 µsv. Mer än hälften av den totala stråldosen kommer från radon i bostäder. Figur 1. Strålningens olika källor. Källa: Radonguiden.se. Radon är en ädelgas som är färg och luktlös. Den finns naturligt i marken, vattnet och i vissa byggmaterial. Radongasen bildas då radon 222 sönderfaller till bly med olika kortlivade mellanprodukter såsom radondöttrar. Det är främst radondöttrarna som är så kallade alfastrålare. Figur 2. Alfa, beta och gammastrålnings olika genomträngningsförmåga 3

12 Eva Björkhem I figur två visas de tre joniserande strålformernas förmåga att tränga igenom olika material och deras räckvidd. Alfastrålningen som är energirikast och mest skadlig för människokroppen har kortast räckvidd. Det finns alltid höga halter av radongas i marken och detta sprids även till vatten främst i bergborrade brunnar. Radongas i vatten är relativt lätt att få bort/minska genom luftning. De största källorna till radongas inomhus är markradonet och radon i byggmaterial. De bergarter som innehåller högre halter av radon är granit och pegmatit. Markradonet sprider sig lätt in i hus via sprickor och det undertryck som bildas på grund av ventilationen. Vid en internationell jämförelse är Sverige, på grund av sin geologi och sitt klimat, ett av de länder där radonhalten är störst. Sveriges befolkning beräknas få drygt dubbelt så hög stråldos som genomsnittet för världspopulationen (kommitéedirektiv 1999). I mellersta Sverige är det vanligast med höga radonhalter bland annat på grund av förekomsten av alunskiffer. United Nations Scientific Committe on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) sammanställde år 2000 medelvärden för radonhalter inomhus i några länder. Finland hade högst medelvärde på 123 Bq/m 3 och därefter kom Sverige med 108 Bq/m 3 och sedan Norge med 73 Bq/m 3 (Clavensjö & Åkerblom 2003). 2.2 Byggmaterial Under perioden tillverkades så kallad blå lättbetong av radonhaltig alunskiffer. Hus som är byggda med mycket lättbetong kan därför få höga radonhalter inomhus. Den blå lättbetongen förekommer mest i Sverige som också var producent av materialet. Blåbetong är en autoklaverad lättbetong som framställts av bränd kalk och bränd alunskiffer. Det är alunskiffern som ger den blå färgen (Clavensjö & Åkerblom, 2003). Materialet är poröst, relativt billigt och har en god isolerande förmåga. I Finland, Norge och Danmark finns det endast ett fåtal hus byggda med detta material. I skolor och förskolor borde inte blå lättbetong vara av någon större betydelse. Detta dels på grund av att mängden blåbetong är mindre i förhållande till rumsvolymen jämfört med i bostadshus och dels för att luftväxlingen är större. De flesta skol /förskolebyggnader med blåbetong spårades i en undersökning i början av 1980 talet. De som då hade förhöjda värden bör vara åtgärdade vid det här laget. Återstående lokaler med höga radonvärden beror till största delen på inläckande markradon (SOU 2001:7). Undersökningen på 1980 talet mätte gammastrålningen på utsidan av husen just för att identifiera de hus som var byggda av blå lättbetong och därmed hade en potentiell risk för förhöjda radonvärden (Axelson et al 2002). 4

13 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 2.3 Hälsorisker Strålsäkerhetsmyndigheten anser att radon är den största källan till hälsoproblem från boendemiljön. Av dem som insjuknar i lungcancer anses cirka 450 av de 3000 fallen årligen härröra från radon. Dock är ca 90 % av de 450 fallen rökare. Kombinationen rökning och radon ökar risken för lungcancer betydligt (www.ssm.se). Barn är känsligare för höga radonhalter eftersom de utsätts för högre doser i förhållande till kroppsvikt (www.lindesberg.se). Avgiftningssystemen i kroppen är under utveckling och luftvägarna är särskilt känsliga. I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport från 2005 tror man att risken för övre luftvägsinfektion, besvär från nedre luftvägarna och sämre lungfunktion ökar på grund av luftföroreningar. I bostäder med förhöjda radonhalter har även icke rökare en förhöjd lungcancerrisk. Således behöver barn ha bostad, förskole och skollokaler med låga radonhalter och ingen rökning inomhus. Dock är det färre än 5 % av lungcancerfallen som är under 50 år (www.cancerfonden.se). I Miljöhälsoutredningens betänkande (SOU 1996:124) står det att: Ingen ska bli sjuk eller få symtom till följd av brister i inomhusmiljön. De faktorer som särskilt uppmärksammas är radon, fukt, otillräcklig ventilation och passiv rökning. Det konstateras vidare att just i skolor och förskolor är bristerna stora med otillräcklig ventilation, eftersatt underhåll med fukt och mögel (www.fhi.se). Hägerhed (2006) fann i sin undersökning att barn som bor i enfamiljshus med sämre fungerande ventilation oftare hade besvär i luftvägarna. Anledningen är, bland annat, på grund av förhöjd förekomst av fukt och dammkvalster. En ökad halt partiklar i luften ökar förutsättningen för att andas in radondöttrar. Axelson (et al 2002) anser att deras undersökning bevisar ett samband mellan boende i blå lättbetongshus och en ökad risk (40 %) för att få leukemi som barn. Deras undersökning har fått kritik från professor Anders Ekbom på Karolinska sjukhuset och docent Per Hall på Karolinska Institutet i Strålskyddsnytt nr 2, SSI gick också ut i ett pressmeddelande och sa att rapporten inte var statistiskt säkerställd. Rapporten Is indoor radon linked to leukaemia in children är en sammanfattning av resultaten i 15 olika studier som gjorts i detta ämne (www.electricfields.bris.ac.uk). Av dessa 15 studier har man sett ett samband mellan radon och barnleukemi i elva fall, två studier har inte funnit något samband och de sista två studierna har osäkra resultat. De ser själva ett samband mellan leukemi och radonexponering redan i fosterstadiet. Alfapartiklar kan påverka benmärgen och radon löser sig mycket lättare i fettmolekyler än i blod. Rapporten är publicerad på Human Radiation Effects Group s hemsida. Det är en grupp i Storbritannien som intresserar sig för miljöfaktorers inverkan på leukemi hos barn. Förutom på deras egen hemsida finns den publicerad i Det norske videnskaps akademins gröna serie med publikationer från symposier

14 Eva Björkhem 6

15 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 3. Kommunerna Storstockholmsområdet har höga halter av radon på grund av en hög förekomst av granit och de många rullstensåsarna. Kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm ligger norr om Stockholm, men berörs inte av någon rullstensås. Danderyd och Vaxholm har upprättat radonriskkartor över sina kommuner, men vid förfrågningar rekommenderas alltid nya mätningar på grund av de stora lokala variationerna. Figur 3 visar ett exempel på en radonriskkarta för Vaxholms Stad. Figur 3. Exempel på radonriskkarta för Vaxholms stad. Källa: GIS databasen SOLEN. Danderyd, Täby och Vaxholm hör inte till högriskkommunerna inom Stockholms län enligt det urval som gjorts i undersökningen av Pershagen (et al 1993) med avseende på tidigare mätningar, geologi och data rörande användning av blå lättbetong (figur 4). 7

16 Eva Björkhem Figur 4. Områden med risk för radon är streckade. Källa: Stockholms läns landstings miljö och hälsorapport Danderyd Danderyds kommun är en av de till ytan minsta i landet 28 km 2. Avståndet till Stockholm är cirka en mil. Första januari 2008 var folkmängden Danderyd har låtit genomföra radonmätningar i främst skollokaler under 2000/2001 med en uppföljande kontroll efter genomförda åtgärder (uppdrag 24936). Vid kontrollmätningen använde man ett speciellt system som skapar en graf och därur kan medelvärdet dagtid beräknas. Av de åtta objekt som mättes får endast en av lokalerna anmärkning då den inte har någon fläktstyrd ventilation. I en rapport gjord för Danderyds kommun 1991 av MarkRadonMiljö anges att berggrunden till största delen består av granit och gnejs med gångar av yngre granit och pegmatit i varierande omfattning. Ofta har de yngre gångbergarterna förhöjd radiumhalt, vilket kan medföra radonproblem. Områden med förhöjd radonrisk är berggrund med hög radonhalt och kontaktzoner mot lerområden. Då leror torkar upp bildas det rejäla sprickor som radonet kan leta sig upp igenom. 8

17 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 3.2 Täby Täby ligger rakt norr om Danderyd med en total areal på cirka 66 km personer bodde i Täby kommun sista januari För Täby kommun konstateras i rapport 1981 från SGUberggrundsbyrån att den yngre graniten ytmässigt upptar ca 50 % av kommunens yta, äldre gnejsgranit ca 45 % och sedimentgnejs ca 5 %. Radonmätningarna visade att radonavgången från den yngre graniten är relativt stor trots att uranhalten i graniten är normal. Förekomsten av radioaktiva pegmatiter i gnejsgranit kan ha avgörande betydelse för höga radonhalter under enskilda hus, framför allt där husgrunden är insprängd i berg. 3.3 Vaxholm Vaxholm ligger öster om Danderyd och består av 70 öar (57 bebodda) och halvön Bogesunds landet. Total areal är 111,5 km2 varav land är 57,2 km2. Invånarantalet var personer i december år Vaxholm har tidigare ansett att mätningar inte har behövts i Vaxholm då den största orsaken till radon där ansågs komma från byggmaterialet i bostäderna (Rapport 2000:04.) Ett antal skolor och förskolor är dock mätta 1994/1995 och 2006 ansåg tekniska kontoret att en ny mätning i de kommunala skolorna och förskolorna behövdes. De privata skolorna och förskolorna mättes under årsskiftet 2007/

18 Eva Björkhem 10

19 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 4. Resultat 4.1 Resultatsammanställning De tre kommunernas resultat: Skolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Förskolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Resultatet av sammanställningen visar en stor variation mellan de olika kommunerna. Danderyd har totalt 26 skolor och av dessa har sju stycken mätt radon de senaste fem åren. Två av dessa skolor har höga radonvärden (>400 Bq/m 3 ). Förskolor som har uppmätts är 18 stycken av totalt 41. Här är det tre stycken som har höga radonvärden (>200 Bq/m 3 ). Danderyds skolor och förskolor har äldre mätningar från främst 1999/2000 som inte redovisas här. För skolorna är det fyra stycken som inte har några aktuella mätvärden för de senaste tio åren och sex stycken förskolor. Gränsen för aktuellt på fem år ger däremot 19 skolor och 23 förskolor utan mätvärden. I Täby kommun är det 43 av totalt 48 skolor som har mätt radon de senaste fem åren. Av det totala antalet så är det endast sju skolor som har mätvärden över 200 Bq/m förskolor av 87 har genomfört mätningar och här är det fem stycken som uppvisar förhöjda radonvärden. Fem skolor och nio förskolor saknar helt mätvärden. Vaxholms kommun har sju skolor och 15 förskolor och av dessa mättes de 20 kommunala under årsskiftet 2006/2007. En skola hade ett förhöjt mätvärde (i en kulvert). Av de 15 förskolorna hade endast en förskola ett förhöjt radonvärde (i en källarlokal). En privat förskola hade ett mätvärde från 1995 och en annan hade inte uppmätts tidigare, men har nu mätt. Av de totalt 81 skolorna har 57 aktuella mätvärden och för förskolorna 109 av de totalt 143. Se vidare i bilaga 3 för detaljerade mätvärden. 11

20 Eva Björkhem 4.2 Övriga frågeställningar Vid vilka värden krävs det åtgärder och i så fall vilka? Regeringen har bestämt att gränsen för åtgärder är radonhalter över 200 Bq/m 3. Kommunerna är tvungna att sätta in åtgärder så fort ett radonvärde är över 200 Bq/m 3. Beroende på hur många och hur höga uppmätta värden det rör sig om på en skola/förskola kan olika åtgärder väljas. En väl fungerande ventilation är mycket viktigt för att kunna sänka radonhalten. En annan enklare åtgärd är att installera en radonsug. Vad beror eventuellt höga radonvärden på? Material, berggrund eller vatten? Radon inomhus i skol /förskolelokaler beror till största delen på markradon från berggrunden som läcker in i lokalerna. Endast ett fåtal av dessa lokaler har radon i byggmaterialet skollokalerna kontrollerades redan på 1980 talet. Vatten med radon skulle kunna förekomma i Vaxholm där inte alla lokaler har tillgång till kommunalt vatten. Danderyd och Täby har kommunalt vatten i alla sina skolor och förskolor. Hur tillförlitlig är en korttidsmätning? Korttidsmätningar ger endast en indikation om hur radonvärdet är i en lokal. De görs t ex inför försäljningar då inte en långtidsmätning hinns med och som uppföljande kontroll efter att någon radonsanerande åtgärd har utförts. I undantagsfall kan ett mycket högt resultat visa att åtgärder krävs direkt, om den mätansvarige anser att det är representativt för lokalen (www.av.se). Är barn känsligare för radon? Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport (2005) så är barns luftvägar extra känsliga under uppväxten då de är under utveckling. Olika luftföroreningar kan orsaka större skada eftersom barnen andas in mer luft/kilo kroppsvikt. Passiv rökning förekommer troligen inte i särskilt stor utsträckning i skol /förskolelokaler. Uppnås miljömålet för God bebyggd miljö? Miljömålet kommer med stor sannolikhet att uppnås för SRMHs tre kommuner. I stort sett alla förskolor och skolor kommer att vara uppmätta men alla kanske inte hinner åtgärda eventuellt höga värden. Om det ser likadant ut i övriga Sverige så kan målet att alla ska ha mätt uppnås. 12

21 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 5. Problem Ett problem vid sammanställningen var att reda ut vilka lokaler som var uppmätta och vilka lokaler som hör till vilken skola/förskola. Både skolor och förskolor har upphört, tillkommit, flyttat och/eller bytt namn. Följaktligen kan ett mätvärde för en skola/förskola vara inaktuellt eftersom verksamheten inte längre är inhyst i de lokaler som var mätta. Å andra sidan kan värdet lika gärna gälla för den nya skola/förskola som flyttat in i lokalerna. För Danderyd och Vaxholm fördröjdes sammanställningen till viss del av att de tidigare har använt systemet MiljöReda. Vid sammanslagningen av de tre kommunernas miljö och hälsoskyddskontor valdes Ecos som gemensamt system. Det krävdes då en konvertering från MiljöReda och denna har dragit ut på tiden. För litteraturstudien fanns inte så många rapporter över just barn, cancer och radon att tillgå. Många av de rapporter som refereras till har tyvärr inte gått att få tag på. De flesta radonmätningar är gjorda i bostäder och inte specifikt i skolor och förskolor även om det naturligtvis finns mätningar på arbetsplatser. 13

22 Eva Björkhem 14

23 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 6. Diskussion Södra Roslagens tre kommuners resultat i det här projektet visar på stora möjligheter att uppnå miljömålet. Alla skolor och förskolor kommer att vara mätta och arbetet med att åtgärda de med förhöjda värden pågår redan. Slutresultatet visade inte på så många med höga värden tio skolor och nio förskolor totalt. I studier av barns arbetsmiljö undersöks ofta möjliga allergikällor såsom damm och kvalster, dålig ventilation och fukt. Dammpartiklar som är kvar i luften vid dålig städning kan bära med sig radondöttrarna ned i lungorna. De flesta instanserna anser att det tar mellan 15 och 40 år för att utveckla lungcancer och att det därför inte är någon större fara för barn att vistas i lokaler med förhöjda radonvärden i kortare perioder. De är inte där varje dag under året och endast under ett antal timmar/dag. Naturligtvis ska alla förskolor och skolor med förhöjda värden försöka åtgärda detta enligt bl a försiktighetsprincipen. I den brittiska undersökningen (www.electric fields.bris.ac.uk) gör man en koppling mellan leukemi hos barn och den radonstrålning de har utsatts för redan i fosterstadiet. Eftersom radon kan anrikas i fettvävnad skulle det teoretiskt kunna samlas i benmärgen och förändra celluppbyggnaden. Dock har jag inte funnit några andra rapporter med liknande slutsatser. 15

24 Eva Björkhem 16

25 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 7. Slutsatser Det är viktigt att mäta radon i skolor och förskolor, men det absolut viktigaste är att se till att barnen har garanterat rökfria miljöer både i skola/förskola och hemma. Dessutom ska det vara god ventilation, välstädat och ingen fukt i byggnaderna för att förebygga alla former av ohälsa hos barnen. Målet ser ut att kunna nås och är lovvärt i sig men allergironder, arbetsmiljöronder mm är minst lika viktigt. 8. Tack Jag vill rikta ett tack till Jan Risberg vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms universitet. Natalii Back, Fredrik Haux, Maria Lindström och Lars Lindkvist med flera vid SRMH i Täby har bidragit med hjälp och handledning. 17

26 Eva Björkhem 18

27 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 9. Referenser Litteratur Axelson, O., Fredrikson, M., Åkerblom, G. och Hardell, L., Leukemia in childhood and adolescence and exposure to ionizing radiation in homes built from uranium containing alum shale concrete. Epidemiology, 13, No 2, s Clavensjö, B. och Åkerblom, G., Radonboken åtgärder mot radon i befintliga byggnader. Stockholm, 131 s. Hägerhed Engman, L., Indoor environmental factors and its associations with asthma and allergy among Swedish pre school children, Rapport tvbh 1015, ISBN: X. Lunds universitet, 188 s. Kommitéedirektiv Radon i bostäder och vissa lokaler m.m. reformbehov. 1999:102. Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 13 s. Markradonutredning för Danderyds kommun, Rapport, ID nr MRAP 91006, Sveriges Geologiska AB / MRM Konsult AB,. (MRM = mark radon miljö), 33 s. Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, IMS institutet för miljömedicin och Stockholms läns landsting. Pershagen, G., Axelson, O., Clavensjö, B., Damber, L., Desai, G., Enflo, A., Lagarde, F., Mellander, H., Svartengren, M., Swedjemark, G.A., Åkerblom, G., Radon i bostäder och lungcancer En landsomfattande epidemiologisk undersökning. IMMrapport 2/93, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm, 26 s. Radon i inomhusluft, Socialstyrelsen, Lindesberg, 40 s. Radonmätning radonmätning olika lokaler inom Danderyds kommun. Bjerking ingenjörsbyrå AB, uppdrag 24936, Uppsala Radonmätning i skolor Danderyds kommun. Bjerking ingenjörsbyrå AB, uppdrag 24936, Uppsala Rapport 2000:04, Radon i bostäder Läget i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöskyddsenheten, 2000, 34 s. Rapport 1981, Undersökningar av samband mellan geologi och höga radondotterhalter i enbostadshus i Täby kommun, SGU berggrundsbyrån, ID nr BRAP 81103, 11 s. SOU 2001:7, Radon Fakta och lägesrapport om radon, Betänkande av Radonutredningen 2000 del 2. Stockholm 2001, 259 s. 19

28 Eva Björkhem Internet Arbetsmiljöverket Cancerfonden Human Radiation Effects Group fields.bris.ac.uk//rnandleuk.pdf Folkhälsoinstitutet 360.aspx Länsstyrelsen Skåne län AF83 4F BC294E1A386E/0/Barnmiljohalsorapp060531_lag.pdf Lindesbergs kommun Miljömålsportalen Strålsäkerhetsmyndigheten 20

29 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 10. Bilagor Bilaga 1 Miljömålen Radon berörs av tre miljömål, men Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö är inte relevanta i det här examensarbetet. 15. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Delmål 7 God inomhusmiljö År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m 3 luft, och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m 3 luft. Generationsperspektivet Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande: Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso eller säkerhetsrisker. (www.miljomal.nu). Bilaga 2 Gräns-/riktvärden De olika gällande gräns och riktvärden som finns gäller dels för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler, arbetsplatser och för dricksvatten. Det är Arbetsmiljöverket, Boverket, Livsmedelverket och Socialstyrelsen som i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt dessa. 21

30 Eva Björkhem Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m 3 i befintliga och nybyggda lokaler och bostäder. För arbetsplatser har Arbetsmiljöverket satt gränsvärdet till 400 Bq/m 3 I Arbetsmiljöverkets (förut Arbetarskyddsstyrelsen) författningssamling AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar står det att: Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbar genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter och för radongas är det Bq/m 3 luft. Anges här som ett nivågränsvärde vilket innebär ett hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. Värdet är satt till 400 Bq/m 3. Detta gäller övriga arbetsplatser. Ett annat gränsvärde finns för arbete under jord. (www.av.se). Tabell från Radon i inomhusluft Socialstyrelsen

31 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Bilaga 3 Resultat Sammanställning av resultatet i de tre kommunerna. Skolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Förskolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Resultat alla förskolor och skolor i de tre kommunerna Kursiverade värden är över 200 Bq/m 3 Förskolor i Danderyds kommun Mätår Högsta uppmätta värde Baduhilds Kulturförskola 2004 < 20 Borgens Förskola Djursholms montessorideltidsförskola Svalan Djursholms montessoriförskola Svalan Djursholms Montessoriförskola Enebo förskola 2007 < 20 Enebydungen AB Förskolan Altorp Förskolan Baldersvillan Förskolan Enen, Enebykyrkan Förskolan Grindstugan 2000 < 30 Förskolan Kornvägen Förskolan Skogsslingan (Pysslingen) Förskolan Sätra Äng Förskolan Villa Solvi 2000 < 30 Förskolan Vitsippan 2004 < 20 Föräldrakooperativet Krubban 2000 < 30 Hagaskolans förskola Hildingavägens förskola 2004 < 20 23

32 Eva Björkhem I ur och skur Äventyrets förskola Idala förskola Kevinge förskola 2004 < 20 Kvarnparkens Montessoriförskola Kyrkans förskola, Församlingsgården (korttids) Lilla Svalans Montessoriförskola Majstigens förskola (korttids) Montessorideltidsförskolan Svalan Montessoriförskolan Enebyberg 1999 < 30 Montessoriförskolan Solvändan Nora Herrgårds förskola Prästkragens förskola Pärlans förskola 2004 < 20 Rosenvägens förskola 2000 < 30 Skogsgläntans förskola 2000 < 30 Småbarnsskolan i Djursholm 1999 < 30 Stora Svalans Montessoriförskola Sv. Kyrkans förskola/petruskyrkans Svea Montessoriförskola (korttids) Tranbär förskola och omsorg Trappgränds Montessoriförskola Vasavägens förskola Skolor i Danderyds kommun Mätår Högsta uppmätta värde Baldersskolan Brageskolan British International PrimarySchool Danderyds Gymnasium Danderyds Montessoriskola Ekebyskolan Elevverket Enebyskolan EU IT Gymnasiet Framnäs skola och terapicenter Fribergaskolan Hagaskolan Kevingeskolan Klart Skepp/Marina Läroverket Kyrkskolan Danderyd Långängsskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan Svalnässkolan

33 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Vasaskolan Viktor Rydbergs Gymnasium Viktor Rydbergs Gymnasium Viktor Rydbergs Samskola Walthers Gymnasium Äventyrsskolan 2007 Ösbyskolan Förskolor i Täby kommun Mätår Högsta uppmätta värde Blåklockans förskola Broby Förskola Ekorrens Förskola Ellagårds förskola Ellaparks förskola Enens förskola Ensta förskola Erikslunds förskola Frilufts Förskolor Lunden Fårets förskola Förskolan Barnens hus Förskolan Biet dosor lev. 3/10 06 Förskolan Flugsnapparen Förskolan Giggen Förskolan Lille Katt Förskolan Murgrönan Förskolan Myran Förskolan Pilfinken Förskolan Sentio AB Förskolan Småklockorna Förskolan Solstjärnan Centrum (blåbetong) Förskolan Solstjärnan Ellapark Förskolan Solstjärnan Skarpäng Glada Barns förskola Gribby förskola Kyrkängens förskola Grävlingens Montessoriförskola Habilitekets förskola Hattstugans Montessoriförskola Holmgårdens förskola Humlans Montessoriförskola Hyttens förskola (ej 2 mån. mätning) Hägernäs förskola Hästängens förskola (ej 2 mån. mätning) 25

34 Eva Björkhem Högåsens förskola I Ur och Skur Kotten I Ur och Skur Snögubben IMR Junior Klövervallens Förskola Kyrkbackens förskola Lansens förskola Lilla Balders förskola 2007 <20 Ljusglimtens förskola Lärkans förskola Läsargränds förskola Lövkojans förskola Margretelunds förskola Marielunds förskola Mellangårdens förskola Miklagårds förskola AB Montessoriförskolan Gläntan Montessoriförskola Lupinen Mulledalens Förskola Myrlejonets förskola Mörtsjöns förskola Norrgården Musikförskola Nyponet Montessoriförskola Näsby Gårds förskola Näsbyhöjdens förskola Odens förskola Pärlan nya tidens montessoriskola Ringens förskola Rosa Tornets förskola Runborgs förskola Röhälls förskola (blåbetong) Sjökadettens förskola Skeppskattens förskola (ej 2 mån. mätning) Skogsbackens förskola Slottets förskola Snövits förskola Stiftelsen Frejaskolan Stormyrens Förskolor Tamburinens Specialförskola Tellus förskola Termitens förskola Tibble förskola (blåbetong) Täby specialförskolor AB Vallatorps förskola

35 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Vallpojkens förskola Vikingagårdens förskola Villa Solstrålen Visingelunds förskola Vitsippans förskola Västergårdens förskola Waldorfförskolan Lilla Freja Ymerbackens föräldrakooperativ Ängsholmens förskola Skolor i Täby kommun Mätår Högsta uppmätta värde Bergtorpsskolan Byleskolan Byängsskolan Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Gribbygårdsskolan Gymnasiesärskolan IMR Skolan Internationella Engelska Skolan Jag kan skolan Kristinaskolan Kristinaskolans gymnasium Kunskapsskolan Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Milstensskolan Montessori Pärlan Myrängsskolan Norskolan Näsbydalsskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Prolympia 2007 <30 Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan (ej 2 mån. mätning) Slottsparksskolan Sparre Gymnasium Stiftelsen Frejaskolan Svalnäs ekonomiska förening 1991 årsmedel

36 Eva Björkhem Tibble fristående gymnasium Täby Enskilda Gymnasium Täby Friskola Enhagenskolan (endast en dosa) Täby Friskola Gribbylundsskolan Täby Friskola Hägernässkolan Täby Friskola Lilla Gribbylundsskolan Täby Friskola Ljungmyrsskolan / södergården rostock täby friskola Täby Friskola Småskolan Täby Friskola Viggbyholmsskolan UVS Gymnasium Täby 2007 <20 Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Åva gymnasium (detekt. saknas) Östra Vallabrinksskolan Förskolor i Vaxholms kommun Mätår Högsta uppmätta värde Enebackens förskola Förskolan Båten Förskolan Mistluren Förskolan Nalle Puh Förskolan Skärgårdsholken 2007 <20 Förskolan Trollebo 2007 <20 Förskolan Äppelgården (källare) Förskolan Äppelängen 2007 <20 Humlegårdens förskola Lekhagens förskola Lägerhöjdens förskola 2007 <20 Montessoriförskolan Valen Slånbärsgårdens förskola 2007 <20 Söderkulla Förskola Tynningö Förskola Skolor i Vaxholms kommun Mätår Högsta uppmätta värde Montessoriskolan Johannesberg 2007 <20 Norrbergsskolan Pålsundsskolan 2007 <20 Resarö skola Rindö skola Söderfjärdsskolan (kulvert) Vaxö skola 2007 <20 28

37 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 29

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? wanda.rydholm@boverket.se Boverket var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm. ~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister

Läs mer

Radon och dess hälsoeffekter

Radon och dess hälsoeffekter SeminariearbeteMiljömedicin Radonochdesshälsoeffekter Läkarprogrammettermin4,grupp10 Bergqvist,Sara Bergsten,Sofie Hansson,Linnea Hedström,Johanna Redfors,Ola Vikström,Nils Inlämnat:100422 SeminariearbeteMiljömedicin

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten Promemoria Datum: 2015-02-06 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM och SGU Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten 1. Introduktion Geologin har stor betydelse för grundvattnets

Läs mer

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Barn- och utbildningsnämnd Bakgrund I planeringsdirektiven för budget 06 står följande: "På grund av ökade kapitalkostnader

Läs mer

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Barn- och utbildningsnämnd Vid nämndens förra sammanträde presenterades detta uppdrag och i denna version har endast

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

Detaljplan Myren, Strömstad kommun

Detaljplan Myren, Strömstad kommun Beställare: Bohusgeo AB Bastionsgatan 26 451 50 UDDEVALLA, Strömstad kommun Bergteknisk besiktning och radonundersökning Bergab Projektansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Strömstad\Text\Aktuell\Myren

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Radon, passiv rökning och lungcancer Om hälsoriskerna med radon i bostadshus samt design av epidemiologisk studie om passiv rökning

Läs mer

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005 Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun Göteborg den 15 september 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö-

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

GEOSIGMA. Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun. Grap 07158. FB Engineering AB. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun. Grap 07158. FB Engineering AB. Christian Carlsson Geosigma AB Grap FB Engineering AB Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, September 2007 GEOSIGMA SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare:

Läs mer

Radon. En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg. Rapport 2010:13

Radon. En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg. Rapport 2010:13 Radon En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg Rapport 2010:13 Radon En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg Förord Riksdagen har fastställt nationella miljömål som vi preciserat

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN. Befintliga byggnader

Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN. Befintliga byggnader Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN Befintliga byggnader Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2014 AB Svensk Byggtjänst och författaren

Läs mer

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29 Beställare: Jagaren Fastigheter AB Ugglum 8:22 för bygglov Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel i Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Geologi...

Läs mer

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON 2015-04-29 Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON KUND Titania Bygg och VVS AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat:

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radonsanering Astrakangatan Ursprungligt årsmedelvärde Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radongashalt:410 Bq/m3 (Becquerel

Läs mer

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer?

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Författare John Bäckman Johanna Fellers Samuel Karlsson Freja Lundström

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O.

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O. Inlämningsuppgift för Seminariet Miljömedicin/Epidemiologi T4 Läkarprogrammet ht -09 Radon Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth

Läs mer

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3 Radon i inomhusluft Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23

-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23 Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23 -RADON- Läkarprogrammet T4, HU, Linköping Basgrupp 8 Asp Kristina Eriksson Jenny Lindell Astrid Nilsson John Persson Emma Svensson Carin Sammanfattning

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB Grap Tellstedt i Göteborg AB Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, november 2008 Sammanfattning På uppdrag av Tellstedt

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

2000:04. Radon i bostäder. Läget i Stockholms län. Förord Innehållsförteckning Sammanfattning. Miljöskyddsenheten

2000:04. Radon i bostäder. Läget i Stockholms län. Förord Innehållsförteckning Sammanfattning. Miljöskyddsenheten 2000:04 Radon i bostäder Läget i Stockholms län Förord Innehållsförteckning Sammanfattning Miljöskyddsenheten Radon i bostäder Läget i Stockholms län "Joniserande strålning från radon i inomhusluft och

Läs mer

Radon Det osynliga hotet

Radon Det osynliga hotet Radon Det osynliga hotet Hur många lungcancerfall kan sparas om gränsvärdet i bostäder sänks? Riskanalysmetoder VBR 180 Emma Ingmarsson, Robin Linde, Anders Lynnér, Johan Nilsson 2012-10-15 Följande rapport

Läs mer

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Grafisk form och produktion: Johan Alenius Foto omslag: SSI info;

Läs mer

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks?

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Lars Barregård Professor, överläkare Eva M Andersson Docent, statistiker Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet

Läs mer

RADON. - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län. Rapport 2004:01

RADON. - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län. Rapport 2004:01 RADON - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län Rapport 2004:01 Radon - En sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län Rapport 2004:01

Läs mer

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4)

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Vad är radon? Radon är en luktfri, radioaktiv ädelgas som bildas naturligt i all berggrund som innehåller uran. Från berggrunden avgår radon till atmosfären,

Läs mer

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning Uran-238 238 U 4,5 109 år α Torium-234 234 Th 24,1 d β- Protaktinium-234m 234m Pa 1,2 m β- Uran-234 234 U 2,5 105 år α Torium-230 230 Th 8,0 105

Läs mer

Tungelsta, Haninge kommun, Ålsta 28:1 m.fl.

Tungelsta, Haninge kommun, Ålsta 28:1 m.fl. 16U29193 PM Markradonutredning Tungelsta, Haninge kommun, Ålsta 28:1 m.fl. Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (4) Uppdragsnamn Tungelsta MTU Haninge

Läs mer

Uppdrag nr. 15U PM Radonundersökning. Väppeby äng, Håbo kommun.

Uppdrag nr. 15U PM Radonundersökning. Väppeby äng, Håbo kommun. PM Radonundersökning Väppeby äng, Håbo kommun www.bjerking.se Sida 2 (5) PM Radonundersökning Uppdragsnamn Väppeby äng Håbo kommun Håbohus AB Box 24 746 21 Bålsta Uppdragsgivare Håbohus AB Vår handläggare

Läs mer

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms http://www.miljoportalen.se/boleva/boende/radon Basgrupp 9 Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms 19 april 2006 Del I Radon Radon är

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 29 oktober 2010 Peter Fagerström 1 Med.stud. Peter Molnár 2 Miljöfysiker Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs

Läs mer

Tillynsprojekt 2012 förskolor

Tillynsprojekt 2012 förskolor Tillynsprojekt 2012 förskolor Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Utförande och metod... 4 Följande

Läs mer

Bygg en spårfilmsdetektor

Bygg en spårfilmsdetektor Bygg en spårfilmsdetektor En laboration om radonmätning Hur detektorn fungerar Detektorn består av en spårfilm, placerad på botten av en plastmugg. Öppningen på plastmuggen täcks med plastfolie, för att

Läs mer

Rapport Radonundersökning

Rapport Radonundersökning Rapport Radonundersökning Undersökning av radon i byggnader inom Hägern 4 och 8 samt i mark och byggnader inom Hägern 6 För: Varbergs Kommun Structor Miljö Väst AB Upprättad av: Malin Angervall Granskad

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004 Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Göteborg den 27 februari 2004 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Professor,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 PROJEKT Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Miljö- och riskfaktorer

Miljö- och riskfaktorer Miljö- och riskfaktorer 15 Övergripande mål Kommunen ska vara en förebild och genom planering och beslut verka för en fortsatt god livsmiljö och en god hälsa för invånarna i Danderyd. Riktlinjer Kommunen

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer

Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer D. Andersson, J. Berggren, C. Göranzon, M. Lothigius, P-M. Lönngren, L. Nilsson, T. Åström-Swahn Bakgrund Radon är en färglös,

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum ÖVERDRIVNA RADONLARM? Nu diskuterar myndigheterna en sänkning av riktvärdena för radon i bostadshus. Det skulle innebära att minst en miljon bostäder i Sverige klassas som hälsofarliga. Men ett faktum

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)?

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Boverket Socialstyrelsen Passiv rökning är dessutom en faktor som sannolikt höjer risken för

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning

Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning 2011-05-05 Kund Kvalitena AB c/o Broville AB Fredrik Brodin Lillkalmarvägen 27, 2 tr 182 65 DJURSHOLM Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd av: Magnus Lundgren Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon 2007-06-30

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 14 december 2006 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Uddevalla kommun

Radonhalter i bostäder i Uddevalla kommun Göteborg den 13 juni 2006 Erik Larsson 1 Miljöutredare Eva Andersson 1 Statistiker Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 2 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad MN 1171/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 4.1.3.5 Radon Antagen av miljönämnden 2015-05-19, 65 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 4.1.3. Svara för hälsoskydd Process

Läs mer

Radon i flerbostadshus

Radon i flerbostadshus Examensarbete 15 HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Radon i flerbostadshus Kartläggning av fastighetsförvaltarnas egenkontroll avseende radon Examensarbete vid Mälardalens Högskola

Läs mer

Detaljplan, Södra Stockevik. Lysekils kommun Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag 2012-10-30

Detaljplan, Södra Stockevik. Lysekils kommun Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag 2012-10-30 Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag -0- Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 07 Daterad: -0- PM PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik, bergteknik och markradon

Läs mer

DEL 3. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

DEL 3. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö DEL 3 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Beslutsdel - Åtgärdsplan En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Miljövårdsenheten Rapport 2007:14 Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Underlagskartor: Lantmäteriet medgivande 96.0352. Text, kartor och foto:

Läs mer

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson RAPPORT 2012-05-28 Reviderad Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson Dokument/Rapport-Kv. Kronan, Klippan-.doc RAPPORT Kund Bygg Fast Projekt AB Joakim Lindahl Grynbodgatan 14 211 33

Läs mer

Xxxxx Berg- och gruvarbete

Xxxxx Berg- och gruvarbete AFS 2014:XX 2014:10 Xxxxx Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2010:1) om om berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer