Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Sammanställning av radonmätningar i skolor och förskolor i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Sammanställning av radonmätningar i skolor och förskolor i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner"

Transkript

1 abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Sammanställning av radonmätningar i skolor och förskolor i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuner Deltagande i Socialstyrelsens nationella radonprojekt Eva Björkhem Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2010

2

3 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet Examensarbete av Eva Björkhem INSTITUTIONENS FÖRORD Denna uppsats är utförd som ett examensarbete vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Examensarbetet ingår som en kurs inom magisterutbildningen Miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng. Examensarbetets omfattning är 15 högskolepoäng (ca 10 veckors heltidsstudier). Handledare för examensarbetet har varit universitetslektor Jan Risberg, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och Natalie Back, Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor. Författaren är ensam ansvarig för examensarbetets innehåll. Stockholm i mars 2010 Anders Nordström universitetslektor, kursansvarig

4

5 Abstract One of the national milestones within the environmental goal A Good Built Environment is that all schools and preschools should have less than 200 Bq/m3 air indoors. The rare gas radon exists naturally in the ground and water and it s radiation is harmful for humans. Sweden has a high level of radon because of the geology and the climate. Another cause for the high levels of radon indoors is that we ve made and built with blue concrete. Radon is seen as the largest source for healthproblems from the living envirionment. Different studies show that children might be more sensitive than adults to high levels of radon. Danderyd, Täby and Vaxholm have measured the levels in their schools and preschools and this compilation shows that in total it s only ten schools and nine preschools that have high levels. Sammanfattning Ett av de nationella delmålen inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att alla skolor och förskolor ska ha lägre radonhalt än 200 Bq/m3 luft inomhus. Ädelgasen radon finns naturligt i mark och vatten och dess strålning är skadlig för människor. Sverige har en hög radonhalt på grund av geologin och klimatet. Ytterligare en orsak till höga radonhalter inomhus är att vi har tillverkat och byggt med blå lättbetong. Radon anses som den största källan till hälsoproblem från boendemiljön. Olika undersökningar visar att barn kan vara känsligare för höga radonhalter än vuxna. Danderyd, Täby och Vaxholm har kontrollerat halterna i sina skolor och förskolor och sammanställningen visar att det endast är totalt tio skolor och nio förskolor som har höga värden.

6

7 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR METODIK RADON ALLMÄNT BYGGMATERIAL HÄLSORISKER KOMMUNERNA DANDERYD TÄBY VAXHOLM RESULTAT RESULTATSAMMANSTÄLLNING ÖVRIGA FRÅGESTÄLLNINGAR PROBLEM DISKUSSION SLUTSATSER TACK REFERENSER BILAGOR BILAGA 1 MILJÖMÅLEN BILAGA 2 GRÄNS /RIKTVÄRDEN BILAGA 3 RESULTAT... 23

8

9 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 1. Inledning 1.1 Bakgrund Socialstyrelsen har initierat ett nationellt tillsynsprojekt som heter Radon i skolor och förskolor för att uppnå ett av delmålen under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (bilaga 1). Delmålet är att till år 2010 ska alla skolor och förskolor i Sverige ha lägre radonhalt än 200 Bq/m3 luft inomhus. Socialstyrelsens syfte med projektet är att samla in mätuppgifterna, stödja de kommuner som ännu inte har utfört mätningar och att underlätta för kommunerna att åtgärda eventuellt höga riktvärden (bilaga 2). Resultaten redovisades till regeringen år 2008 som utvärdering av miljökvalitetsmålen. De företag som utför mätningarna ska använda sig av: Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM (fd Statens Strålskyddsinstitut, SSI) tillhandahåller. Detta examensarbete görs på uppdrag av Södra Roslagens Miljö och hälsoskyddskontor och omfattar kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm. De har ett gemensamt miljö och hälsoskyddskontor som är lokaliserat till Täby kommun. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med examensarbetet är att sammanställa resultaten från mätningar av radon gjorda i Danderyd, Täby och Vaxholms kommuners skolor och förskolor. Övriga frågeställningar är: Vid vilka värden krävs det åtgärder och i så fall vilka? Vad beror eventuellt höga radonvärden på? Material, berggrund eller vatten? Hur tillförlitlig är en korttidsmätning? Är barn känsligare för radon? Uppnås miljömålet för God bebyggd miljö? 1.3 Metodik Skolorna och förskolorna i de tre kommunerna sammanställdes och listades kommunvis. Till grund för sammanställningen av mätvärdena ligger kommunernas inrapporterade radonmätningar i databassystemet Ecos och de rapporter som föreligger i pappersform i pärmar (ännu ej inregistrerade). Mätvärden äldre än fem år räknas som att skolan/förskolan ej har mätt. Korttidsmätningar räknas inte heller in i sammanställningen då Socialstyrelsen endast vill ha årsmedelvärden inrapporterade. 1

10 Eva Björkhem En litteraturstudie av tillgängliga publicerade rapporter och undersökningar på bibliotek och Internet har gjorts för att besvara de övriga frågeställningarna. 2

11 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 2. Radon 2.1 Allmänt Vi utsätts hela tiden för strålning i olika former (figur 1). Den totala mängden per person och år i Sverige beräknas till 3 µsv. Mer än hälften av den totala stråldosen kommer från radon i bostäder. Figur 1. Strålningens olika källor. Källa: Radonguiden.se. Radon är en ädelgas som är färg och luktlös. Den finns naturligt i marken, vattnet och i vissa byggmaterial. Radongasen bildas då radon 222 sönderfaller till bly med olika kortlivade mellanprodukter såsom radondöttrar. Det är främst radondöttrarna som är så kallade alfastrålare. Figur 2. Alfa, beta och gammastrålnings olika genomträngningsförmåga 3

12 Eva Björkhem I figur två visas de tre joniserande strålformernas förmåga att tränga igenom olika material och deras räckvidd. Alfastrålningen som är energirikast och mest skadlig för människokroppen har kortast räckvidd. Det finns alltid höga halter av radongas i marken och detta sprids även till vatten främst i bergborrade brunnar. Radongas i vatten är relativt lätt att få bort/minska genom luftning. De största källorna till radongas inomhus är markradonet och radon i byggmaterial. De bergarter som innehåller högre halter av radon är granit och pegmatit. Markradonet sprider sig lätt in i hus via sprickor och det undertryck som bildas på grund av ventilationen. Vid en internationell jämförelse är Sverige, på grund av sin geologi och sitt klimat, ett av de länder där radonhalten är störst. Sveriges befolkning beräknas få drygt dubbelt så hög stråldos som genomsnittet för världspopulationen (kommitéedirektiv 1999). I mellersta Sverige är det vanligast med höga radonhalter bland annat på grund av förekomsten av alunskiffer. United Nations Scientific Committe on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) sammanställde år 2000 medelvärden för radonhalter inomhus i några länder. Finland hade högst medelvärde på 123 Bq/m 3 och därefter kom Sverige med 108 Bq/m 3 och sedan Norge med 73 Bq/m 3 (Clavensjö & Åkerblom 2003). 2.2 Byggmaterial Under perioden tillverkades så kallad blå lättbetong av radonhaltig alunskiffer. Hus som är byggda med mycket lättbetong kan därför få höga radonhalter inomhus. Den blå lättbetongen förekommer mest i Sverige som också var producent av materialet. Blåbetong är en autoklaverad lättbetong som framställts av bränd kalk och bränd alunskiffer. Det är alunskiffern som ger den blå färgen (Clavensjö & Åkerblom, 2003). Materialet är poröst, relativt billigt och har en god isolerande förmåga. I Finland, Norge och Danmark finns det endast ett fåtal hus byggda med detta material. I skolor och förskolor borde inte blå lättbetong vara av någon större betydelse. Detta dels på grund av att mängden blåbetong är mindre i förhållande till rumsvolymen jämfört med i bostadshus och dels för att luftväxlingen är större. De flesta skol /förskolebyggnader med blåbetong spårades i en undersökning i början av 1980 talet. De som då hade förhöjda värden bör vara åtgärdade vid det här laget. Återstående lokaler med höga radonvärden beror till största delen på inläckande markradon (SOU 2001:7). Undersökningen på 1980 talet mätte gammastrålningen på utsidan av husen just för att identifiera de hus som var byggda av blå lättbetong och därmed hade en potentiell risk för förhöjda radonvärden (Axelson et al 2002). 4

13 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 2.3 Hälsorisker Strålsäkerhetsmyndigheten anser att radon är den största källan till hälsoproblem från boendemiljön. Av dem som insjuknar i lungcancer anses cirka 450 av de 3000 fallen årligen härröra från radon. Dock är ca 90 % av de 450 fallen rökare. Kombinationen rökning och radon ökar risken för lungcancer betydligt (www.ssm.se). Barn är känsligare för höga radonhalter eftersom de utsätts för högre doser i förhållande till kroppsvikt (www.lindesberg.se). Avgiftningssystemen i kroppen är under utveckling och luftvägarna är särskilt känsliga. I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport från 2005 tror man att risken för övre luftvägsinfektion, besvär från nedre luftvägarna och sämre lungfunktion ökar på grund av luftföroreningar. I bostäder med förhöjda radonhalter har även icke rökare en förhöjd lungcancerrisk. Således behöver barn ha bostad, förskole och skollokaler med låga radonhalter och ingen rökning inomhus. Dock är det färre än 5 % av lungcancerfallen som är under 50 år (www.cancerfonden.se). I Miljöhälsoutredningens betänkande (SOU 1996:124) står det att: Ingen ska bli sjuk eller få symtom till följd av brister i inomhusmiljön. De faktorer som särskilt uppmärksammas är radon, fukt, otillräcklig ventilation och passiv rökning. Det konstateras vidare att just i skolor och förskolor är bristerna stora med otillräcklig ventilation, eftersatt underhåll med fukt och mögel (www.fhi.se). Hägerhed (2006) fann i sin undersökning att barn som bor i enfamiljshus med sämre fungerande ventilation oftare hade besvär i luftvägarna. Anledningen är, bland annat, på grund av förhöjd förekomst av fukt och dammkvalster. En ökad halt partiklar i luften ökar förutsättningen för att andas in radondöttrar. Axelson (et al 2002) anser att deras undersökning bevisar ett samband mellan boende i blå lättbetongshus och en ökad risk (40 %) för att få leukemi som barn. Deras undersökning har fått kritik från professor Anders Ekbom på Karolinska sjukhuset och docent Per Hall på Karolinska Institutet i Strålskyddsnytt nr 2, SSI gick också ut i ett pressmeddelande och sa att rapporten inte var statistiskt säkerställd. Rapporten Is indoor radon linked to leukaemia in children är en sammanfattning av resultaten i 15 olika studier som gjorts i detta ämne (www.electricfields.bris.ac.uk). Av dessa 15 studier har man sett ett samband mellan radon och barnleukemi i elva fall, två studier har inte funnit något samband och de sista två studierna har osäkra resultat. De ser själva ett samband mellan leukemi och radonexponering redan i fosterstadiet. Alfapartiklar kan påverka benmärgen och radon löser sig mycket lättare i fettmolekyler än i blod. Rapporten är publicerad på Human Radiation Effects Group s hemsida. Det är en grupp i Storbritannien som intresserar sig för miljöfaktorers inverkan på leukemi hos barn. Förutom på deras egen hemsida finns den publicerad i Det norske videnskaps akademins gröna serie med publikationer från symposier

14 Eva Björkhem 6

15 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 3. Kommunerna Storstockholmsområdet har höga halter av radon på grund av en hög förekomst av granit och de många rullstensåsarna. Kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm ligger norr om Stockholm, men berörs inte av någon rullstensås. Danderyd och Vaxholm har upprättat radonriskkartor över sina kommuner, men vid förfrågningar rekommenderas alltid nya mätningar på grund av de stora lokala variationerna. Figur 3 visar ett exempel på en radonriskkarta för Vaxholms Stad. Figur 3. Exempel på radonriskkarta för Vaxholms stad. Källa: GIS databasen SOLEN. Danderyd, Täby och Vaxholm hör inte till högriskkommunerna inom Stockholms län enligt det urval som gjorts i undersökningen av Pershagen (et al 1993) med avseende på tidigare mätningar, geologi och data rörande användning av blå lättbetong (figur 4). 7

16 Eva Björkhem Figur 4. Områden med risk för radon är streckade. Källa: Stockholms läns landstings miljö och hälsorapport Danderyd Danderyds kommun är en av de till ytan minsta i landet 28 km 2. Avståndet till Stockholm är cirka en mil. Första januari 2008 var folkmängden Danderyd har låtit genomföra radonmätningar i främst skollokaler under 2000/2001 med en uppföljande kontroll efter genomförda åtgärder (uppdrag 24936). Vid kontrollmätningen använde man ett speciellt system som skapar en graf och därur kan medelvärdet dagtid beräknas. Av de åtta objekt som mättes får endast en av lokalerna anmärkning då den inte har någon fläktstyrd ventilation. I en rapport gjord för Danderyds kommun 1991 av MarkRadonMiljö anges att berggrunden till största delen består av granit och gnejs med gångar av yngre granit och pegmatit i varierande omfattning. Ofta har de yngre gångbergarterna förhöjd radiumhalt, vilket kan medföra radonproblem. Områden med förhöjd radonrisk är berggrund med hög radonhalt och kontaktzoner mot lerområden. Då leror torkar upp bildas det rejäla sprickor som radonet kan leta sig upp igenom. 8

17 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 3.2 Täby Täby ligger rakt norr om Danderyd med en total areal på cirka 66 km personer bodde i Täby kommun sista januari För Täby kommun konstateras i rapport 1981 från SGUberggrundsbyrån att den yngre graniten ytmässigt upptar ca 50 % av kommunens yta, äldre gnejsgranit ca 45 % och sedimentgnejs ca 5 %. Radonmätningarna visade att radonavgången från den yngre graniten är relativt stor trots att uranhalten i graniten är normal. Förekomsten av radioaktiva pegmatiter i gnejsgranit kan ha avgörande betydelse för höga radonhalter under enskilda hus, framför allt där husgrunden är insprängd i berg. 3.3 Vaxholm Vaxholm ligger öster om Danderyd och består av 70 öar (57 bebodda) och halvön Bogesunds landet. Total areal är 111,5 km2 varav land är 57,2 km2. Invånarantalet var personer i december år Vaxholm har tidigare ansett att mätningar inte har behövts i Vaxholm då den största orsaken till radon där ansågs komma från byggmaterialet i bostäderna (Rapport 2000:04.) Ett antal skolor och förskolor är dock mätta 1994/1995 och 2006 ansåg tekniska kontoret att en ny mätning i de kommunala skolorna och förskolorna behövdes. De privata skolorna och förskolorna mättes under årsskiftet 2007/

18 Eva Björkhem 10

19 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 4. Resultat 4.1 Resultatsammanställning De tre kommunernas resultat: Skolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Förskolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Resultatet av sammanställningen visar en stor variation mellan de olika kommunerna. Danderyd har totalt 26 skolor och av dessa har sju stycken mätt radon de senaste fem åren. Två av dessa skolor har höga radonvärden (>400 Bq/m 3 ). Förskolor som har uppmätts är 18 stycken av totalt 41. Här är det tre stycken som har höga radonvärden (>200 Bq/m 3 ). Danderyds skolor och förskolor har äldre mätningar från främst 1999/2000 som inte redovisas här. För skolorna är det fyra stycken som inte har några aktuella mätvärden för de senaste tio åren och sex stycken förskolor. Gränsen för aktuellt på fem år ger däremot 19 skolor och 23 förskolor utan mätvärden. I Täby kommun är det 43 av totalt 48 skolor som har mätt radon de senaste fem åren. Av det totala antalet så är det endast sju skolor som har mätvärden över 200 Bq/m förskolor av 87 har genomfört mätningar och här är det fem stycken som uppvisar förhöjda radonvärden. Fem skolor och nio förskolor saknar helt mätvärden. Vaxholms kommun har sju skolor och 15 förskolor och av dessa mättes de 20 kommunala under årsskiftet 2006/2007. En skola hade ett förhöjt mätvärde (i en kulvert). Av de 15 förskolorna hade endast en förskola ett förhöjt radonvärde (i en källarlokal). En privat förskola hade ett mätvärde från 1995 och en annan hade inte uppmätts tidigare, men har nu mätt. Av de totalt 81 skolorna har 57 aktuella mätvärden och för förskolorna 109 av de totalt 143. Se vidare i bilaga 3 för detaljerade mätvärden. 11

20 Eva Björkhem 4.2 Övriga frågeställningar Vid vilka värden krävs det åtgärder och i så fall vilka? Regeringen har bestämt att gränsen för åtgärder är radonhalter över 200 Bq/m 3. Kommunerna är tvungna att sätta in åtgärder så fort ett radonvärde är över 200 Bq/m 3. Beroende på hur många och hur höga uppmätta värden det rör sig om på en skola/förskola kan olika åtgärder väljas. En väl fungerande ventilation är mycket viktigt för att kunna sänka radonhalten. En annan enklare åtgärd är att installera en radonsug. Vad beror eventuellt höga radonvärden på? Material, berggrund eller vatten? Radon inomhus i skol /förskolelokaler beror till största delen på markradon från berggrunden som läcker in i lokalerna. Endast ett fåtal av dessa lokaler har radon i byggmaterialet skollokalerna kontrollerades redan på 1980 talet. Vatten med radon skulle kunna förekomma i Vaxholm där inte alla lokaler har tillgång till kommunalt vatten. Danderyd och Täby har kommunalt vatten i alla sina skolor och förskolor. Hur tillförlitlig är en korttidsmätning? Korttidsmätningar ger endast en indikation om hur radonvärdet är i en lokal. De görs t ex inför försäljningar då inte en långtidsmätning hinns med och som uppföljande kontroll efter att någon radonsanerande åtgärd har utförts. I undantagsfall kan ett mycket högt resultat visa att åtgärder krävs direkt, om den mätansvarige anser att det är representativt för lokalen (www.av.se). Är barn känsligare för radon? Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport (2005) så är barns luftvägar extra känsliga under uppväxten då de är under utveckling. Olika luftföroreningar kan orsaka större skada eftersom barnen andas in mer luft/kilo kroppsvikt. Passiv rökning förekommer troligen inte i särskilt stor utsträckning i skol /förskolelokaler. Uppnås miljömålet för God bebyggd miljö? Miljömålet kommer med stor sannolikhet att uppnås för SRMHs tre kommuner. I stort sett alla förskolor och skolor kommer att vara uppmätta men alla kanske inte hinner åtgärda eventuellt höga värden. Om det ser likadant ut i övriga Sverige så kan målet att alla ska ha mätt uppnås. 12

21 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 5. Problem Ett problem vid sammanställningen var att reda ut vilka lokaler som var uppmätta och vilka lokaler som hör till vilken skola/förskola. Både skolor och förskolor har upphört, tillkommit, flyttat och/eller bytt namn. Följaktligen kan ett mätvärde för en skola/förskola vara inaktuellt eftersom verksamheten inte längre är inhyst i de lokaler som var mätta. Å andra sidan kan värdet lika gärna gälla för den nya skola/förskola som flyttat in i lokalerna. För Danderyd och Vaxholm fördröjdes sammanställningen till viss del av att de tidigare har använt systemet MiljöReda. Vid sammanslagningen av de tre kommunernas miljö och hälsoskyddskontor valdes Ecos som gemensamt system. Det krävdes då en konvertering från MiljöReda och denna har dragit ut på tiden. För litteraturstudien fanns inte så många rapporter över just barn, cancer och radon att tillgå. Många av de rapporter som refereras till har tyvärr inte gått att få tag på. De flesta radonmätningar är gjorda i bostäder och inte specifikt i skolor och förskolor även om det naturligtvis finns mätningar på arbetsplatser. 13

22 Eva Björkhem 14

23 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 6. Diskussion Södra Roslagens tre kommuners resultat i det här projektet visar på stora möjligheter att uppnå miljömålet. Alla skolor och förskolor kommer att vara mätta och arbetet med att åtgärda de med förhöjda värden pågår redan. Slutresultatet visade inte på så många med höga värden tio skolor och nio förskolor totalt. I studier av barns arbetsmiljö undersöks ofta möjliga allergikällor såsom damm och kvalster, dålig ventilation och fukt. Dammpartiklar som är kvar i luften vid dålig städning kan bära med sig radondöttrarna ned i lungorna. De flesta instanserna anser att det tar mellan 15 och 40 år för att utveckla lungcancer och att det därför inte är någon större fara för barn att vistas i lokaler med förhöjda radonvärden i kortare perioder. De är inte där varje dag under året och endast under ett antal timmar/dag. Naturligtvis ska alla förskolor och skolor med förhöjda värden försöka åtgärda detta enligt bl a försiktighetsprincipen. I den brittiska undersökningen (www.electric fields.bris.ac.uk) gör man en koppling mellan leukemi hos barn och den radonstrålning de har utsatts för redan i fosterstadiet. Eftersom radon kan anrikas i fettvävnad skulle det teoretiskt kunna samlas i benmärgen och förändra celluppbyggnaden. Dock har jag inte funnit några andra rapporter med liknande slutsatser. 15

24 Eva Björkhem 16

25 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 7. Slutsatser Det är viktigt att mäta radon i skolor och förskolor, men det absolut viktigaste är att se till att barnen har garanterat rökfria miljöer både i skola/förskola och hemma. Dessutom ska det vara god ventilation, välstädat och ingen fukt i byggnaderna för att förebygga alla former av ohälsa hos barnen. Målet ser ut att kunna nås och är lovvärt i sig men allergironder, arbetsmiljöronder mm är minst lika viktigt. 8. Tack Jag vill rikta ett tack till Jan Risberg vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms universitet. Natalii Back, Fredrik Haux, Maria Lindström och Lars Lindkvist med flera vid SRMH i Täby har bidragit med hjälp och handledning. 17

26 Eva Björkhem 18

27 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 9. Referenser Litteratur Axelson, O., Fredrikson, M., Åkerblom, G. och Hardell, L., Leukemia in childhood and adolescence and exposure to ionizing radiation in homes built from uranium containing alum shale concrete. Epidemiology, 13, No 2, s Clavensjö, B. och Åkerblom, G., Radonboken åtgärder mot radon i befintliga byggnader. Stockholm, 131 s. Hägerhed Engman, L., Indoor environmental factors and its associations with asthma and allergy among Swedish pre school children, Rapport tvbh 1015, ISBN: X. Lunds universitet, 188 s. Kommitéedirektiv Radon i bostäder och vissa lokaler m.m. reformbehov. 1999:102. Regeringskansliets offsetcentral, Stockholm, 13 s. Markradonutredning för Danderyds kommun, Rapport, ID nr MRAP 91006, Sveriges Geologiska AB / MRM Konsult AB,. (MRM = mark radon miljö), 33 s. Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, IMS institutet för miljömedicin och Stockholms läns landsting. Pershagen, G., Axelson, O., Clavensjö, B., Damber, L., Desai, G., Enflo, A., Lagarde, F., Mellander, H., Svartengren, M., Swedjemark, G.A., Åkerblom, G., Radon i bostäder och lungcancer En landsomfattande epidemiologisk undersökning. IMMrapport 2/93, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm, 26 s. Radon i inomhusluft, Socialstyrelsen, Lindesberg, 40 s. Radonmätning radonmätning olika lokaler inom Danderyds kommun. Bjerking ingenjörsbyrå AB, uppdrag 24936, Uppsala Radonmätning i skolor Danderyds kommun. Bjerking ingenjörsbyrå AB, uppdrag 24936, Uppsala Rapport 2000:04, Radon i bostäder Läget i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöskyddsenheten, 2000, 34 s. Rapport 1981, Undersökningar av samband mellan geologi och höga radondotterhalter i enbostadshus i Täby kommun, SGU berggrundsbyrån, ID nr BRAP 81103, 11 s. SOU 2001:7, Radon Fakta och lägesrapport om radon, Betänkande av Radonutredningen 2000 del 2. Stockholm 2001, 259 s. 19

28 Eva Björkhem Internet Arbetsmiljöverket Cancerfonden Human Radiation Effects Group fields.bris.ac.uk//rnandleuk.pdf Folkhälsoinstitutet 360.aspx Länsstyrelsen Skåne län AF83 4F BC294E1A386E/0/Barnmiljohalsorapp060531_lag.pdf Lindesbergs kommun Miljömålsportalen Strålsäkerhetsmyndigheten 20

29 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 10. Bilagor Bilaga 1 Miljömålen Radon berörs av tre miljömål, men Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö är inte relevanta i det här examensarbetet. 15. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Delmål 7 God inomhusmiljö År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m 3 luft, och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m 3 luft. Generationsperspektivet Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande: Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso eller säkerhetsrisker. (www.miljomal.nu). Bilaga 2 Gräns-/riktvärden De olika gällande gräns och riktvärden som finns gäller dels för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler, arbetsplatser och för dricksvatten. Det är Arbetsmiljöverket, Boverket, Livsmedelverket och Socialstyrelsen som i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt dessa. 21

30 Eva Björkhem Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m 3 i befintliga och nybyggda lokaler och bostäder. För arbetsplatser har Arbetsmiljöverket satt gränsvärdet till 400 Bq/m 3 I Arbetsmiljöverkets (förut Arbetarskyddsstyrelsen) författningssamling AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar står det att: Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbar genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter och för radongas är det Bq/m 3 luft. Anges här som ett nivågränsvärde vilket innebär ett hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. Värdet är satt till 400 Bq/m 3. Detta gäller övriga arbetsplatser. Ett annat gränsvärde finns för arbete under jord. (www.av.se). Tabell från Radon i inomhusluft Socialstyrelsen

31 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Bilaga 3 Resultat Sammanställning av resultatet i de tre kommunerna. Skolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Förskolor Bq/m > 400 Ej mätt Har mätt Totalt Danderyd Täby Vaxholm Resultat alla förskolor och skolor i de tre kommunerna Kursiverade värden är över 200 Bq/m 3 Förskolor i Danderyds kommun Mätår Högsta uppmätta värde Baduhilds Kulturförskola 2004 < 20 Borgens Förskola Djursholms montessorideltidsförskola Svalan Djursholms montessoriförskola Svalan Djursholms Montessoriförskola Enebo förskola 2007 < 20 Enebydungen AB Förskolan Altorp Förskolan Baldersvillan Förskolan Enen, Enebykyrkan Förskolan Grindstugan 2000 < 30 Förskolan Kornvägen Förskolan Skogsslingan (Pysslingen) Förskolan Sätra Äng Förskolan Villa Solvi 2000 < 30 Förskolan Vitsippan 2004 < 20 Föräldrakooperativet Krubban 2000 < 30 Hagaskolans förskola Hildingavägens förskola 2004 < 20 23

32 Eva Björkhem I ur och skur Äventyrets förskola Idala förskola Kevinge förskola 2004 < 20 Kvarnparkens Montessoriförskola Kyrkans förskola, Församlingsgården (korttids) Lilla Svalans Montessoriförskola Majstigens förskola (korttids) Montessorideltidsförskolan Svalan Montessoriförskolan Enebyberg 1999 < 30 Montessoriförskolan Solvändan Nora Herrgårds förskola Prästkragens förskola Pärlans förskola 2004 < 20 Rosenvägens förskola 2000 < 30 Skogsgläntans förskola 2000 < 30 Småbarnsskolan i Djursholm 1999 < 30 Stora Svalans Montessoriförskola Sv. Kyrkans förskola/petruskyrkans Svea Montessoriförskola (korttids) Tranbär förskola och omsorg Trappgränds Montessoriförskola Vasavägens förskola Skolor i Danderyds kommun Mätår Högsta uppmätta värde Baldersskolan Brageskolan British International PrimarySchool Danderyds Gymnasium Danderyds Montessoriskola Ekebyskolan Elevverket Enebyskolan EU IT Gymnasiet Framnäs skola och terapicenter Fribergaskolan Hagaskolan Kevingeskolan Klart Skepp/Marina Läroverket Kyrkskolan Danderyd Långängsskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan Svalnässkolan

33 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Vasaskolan Viktor Rydbergs Gymnasium Viktor Rydbergs Gymnasium Viktor Rydbergs Samskola Walthers Gymnasium Äventyrsskolan 2007 Ösbyskolan Förskolor i Täby kommun Mätår Högsta uppmätta värde Blåklockans förskola Broby Förskola Ekorrens Förskola Ellagårds förskola Ellaparks förskola Enens förskola Ensta förskola Erikslunds förskola Frilufts Förskolor Lunden Fårets förskola Förskolan Barnens hus Förskolan Biet dosor lev. 3/10 06 Förskolan Flugsnapparen Förskolan Giggen Förskolan Lille Katt Förskolan Murgrönan Förskolan Myran Förskolan Pilfinken Förskolan Sentio AB Förskolan Småklockorna Förskolan Solstjärnan Centrum (blåbetong) Förskolan Solstjärnan Ellapark Förskolan Solstjärnan Skarpäng Glada Barns förskola Gribby förskola Kyrkängens förskola Grävlingens Montessoriförskola Habilitekets förskola Hattstugans Montessoriförskola Holmgårdens förskola Humlans Montessoriförskola Hyttens förskola (ej 2 mån. mätning) Hägernäs förskola Hästängens förskola (ej 2 mån. mätning) 25

34 Eva Björkhem Högåsens förskola I Ur och Skur Kotten I Ur och Skur Snögubben IMR Junior Klövervallens Förskola Kyrkbackens förskola Lansens förskola Lilla Balders förskola 2007 <20 Ljusglimtens förskola Lärkans förskola Läsargränds förskola Lövkojans förskola Margretelunds förskola Marielunds förskola Mellangårdens förskola Miklagårds förskola AB Montessoriförskolan Gläntan Montessoriförskola Lupinen Mulledalens Förskola Myrlejonets förskola Mörtsjöns förskola Norrgården Musikförskola Nyponet Montessoriförskola Näsby Gårds förskola Näsbyhöjdens förskola Odens förskola Pärlan nya tidens montessoriskola Ringens förskola Rosa Tornets förskola Runborgs förskola Röhälls förskola (blåbetong) Sjökadettens förskola Skeppskattens förskola (ej 2 mån. mätning) Skogsbackens förskola Slottets förskola Snövits förskola Stiftelsen Frejaskolan Stormyrens Förskolor Tamburinens Specialförskola Tellus förskola Termitens förskola Tibble förskola (blåbetong) Täby specialförskolor AB Vallatorps förskola

35 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Vallpojkens förskola Vikingagårdens förskola Villa Solstrålen Visingelunds förskola Vitsippans förskola Västergårdens förskola Waldorfförskolan Lilla Freja Ymerbackens föräldrakooperativ Ängsholmens förskola Skolor i Täby kommun Mätår Högsta uppmätta värde Bergtorpsskolan Byleskolan Byängsskolan Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Gribbygårdsskolan Gymnasiesärskolan IMR Skolan Internationella Engelska Skolan Jag kan skolan Kristinaskolan Kristinaskolans gymnasium Kunskapsskolan Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Milstensskolan Montessori Pärlan Myrängsskolan Norskolan Näsbydalsskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Prolympia 2007 <30 Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan (ej 2 mån. mätning) Slottsparksskolan Sparre Gymnasium Stiftelsen Frejaskolan Svalnäs ekonomiska förening 1991 årsmedel

36 Eva Björkhem Tibble fristående gymnasium Täby Enskilda Gymnasium Täby Friskola Enhagenskolan (endast en dosa) Täby Friskola Gribbylundsskolan Täby Friskola Hägernässkolan Täby Friskola Lilla Gribbylundsskolan Täby Friskola Ljungmyrsskolan / södergården rostock täby friskola Täby Friskola Småskolan Täby Friskola Viggbyholmsskolan UVS Gymnasium Täby 2007 <20 Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Åva gymnasium (detekt. saknas) Östra Vallabrinksskolan Förskolor i Vaxholms kommun Mätår Högsta uppmätta värde Enebackens förskola Förskolan Båten Förskolan Mistluren Förskolan Nalle Puh Förskolan Skärgårdsholken 2007 <20 Förskolan Trollebo 2007 <20 Förskolan Äppelgården (källare) Förskolan Äppelängen 2007 <20 Humlegårdens förskola Lekhagens förskola Lägerhöjdens förskola 2007 <20 Montessoriförskolan Valen Slånbärsgårdens förskola 2007 <20 Söderkulla Förskola Tynningö Förskola Skolor i Vaxholms kommun Mätår Högsta uppmätta värde Montessoriskolan Johannesberg 2007 <20 Norrbergsskolan Pålsundsskolan 2007 <20 Resarö skola Rindö skola Söderfjärdsskolan (kulvert) Vaxö skola 2007 <20 28

37 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 29

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö - Riskanalys och fokusförslag för effektivt hälsoskyddsarbete Lotta Hansson 2013 Miljö- och hälsoskyddsvetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt

en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 1 2001, årgång 19] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Livstidsrisk att drabbas av lungcancer för rökare (cirka 10 cigaretter

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

abcd Uv-skydd på förskolor i Järfälla kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Lina Boström

abcd Uv-skydd på förskolor i Järfälla kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Lina Boström abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Uv-skydd på förskolor i Järfälla kommun Lina Boström Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2008 Institutionen för naturgeografi

Läs mer

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång A Hälsoperspektiv på Ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång Gunnel Emenius och Lena Staxler Miljömedicinska enheten,

Läs mer

för mobiltelefonisystem

för mobiltelefonisystem Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem Utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoni (3G) Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem Utbyggnad av tredje

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 April 2008 Årgång 21 Sekretariat/distribution

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens Beställargrupp

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer