Förväntningar på ledare inom restaurangbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förväntningar på ledare inom restaurangbranschen"

Transkript

1 Institutionen för mat, hälsa och miljö Förväntningar på ledare inom restaurangbranschen Karin Nordqvist Fredrik Persson Kandidatuppsats, 15 hp Restaurangmanagerprogrammet, 180 hp Handledare: Peter Hasselskog Examinator: Kerstin Bergström Datum: Juni, 2010

2 Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Box 320, SE Göteborg Titel: Förväntningar på en ledare inom restaurangbranschen Författare: Karin Nordqvist och Fredrik Persson Typ av arbete: Kandidatuppsats, 15 hp Handledare: Peter Hasselskog Examinator: Kerstin Bergström Program: Restaurangmanagerprogrammet, 180 hp Antal sidor: 26 Datum: Juni, 2010 Sammanfattning Uppsatsen syftar till att undersöka förväntningarna hos framtidens arbetskraft och dess tankegångar gällande ledarskap inom restaurangbranschen. I bakgrunden behandlas bland annat ungdomsledarskap. Där är det likt många andra ledarskapsteorier viktigt att vara en förebild och på ett humanistiskt sätt leda en grupp till framgång. Empirin införskaffades genom en enkätundersökning på hotell- och restauranggymnasieelever i årskurs tre. Resultatet visar att egenskaper som efterfrågas av eleverna är en ansvarstagande ledare som värderar teamkänsla och är en lagspelare. De elever som kunde tänka sig en ledande befattning angav restaurangchef och kökschef som mest tilltalande. Respondenterna var osäkra på sin framtid inom branschen då de visade på benägenhet att inte tro på sig själva. I diskussionen ventileras att det finns ett oengagemang hos framtidens arbetskraft som kan bero på bristen av förebilder i skolan. Studien är inte generaliserbar men det finns ett behov att vidareutveckla studier på yrkesförberedande gymnasieprogram för att förbereda arbetsmarknaden för framtidens arbetskraft inom restaurangbranschen och dess ledare. Nyckelord: Restaurang, ledarskap, medarbetare, ungdomsledarskap, yrkesroller

3 Förord Efter 10 veckors intensivt skrivande kan vi nu presentera vår kandidatuppsats. I arbetet har vi knytit ihop våra tidigare erfarenheter och nya kunskaper ifrån utbildningen Restaurangmanagerprogrammet. Vi har under utbildningens gång fått stöd ifrån våra familjer och vänner och är dem skyldiga ett stort tack. Vi vill tacka de som ställt upp på vår undersökning och svarat på våra enkäter, samt de lärare vi varit i kontakt med och som mottagit oss med ett glatt humör och stort engagemang. Peter Hasselskog har som vår handledare varit ett stort stöd under uppsatsens utformning och har bidragit med en positiv anda och stort intresse för vårt ämne. Karin & Fredrik Mölndal

4 2

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Chef, ledare chefskap, ledarskap? Hotell- och restaurangprogrammet Yrkeskategorier i restaurangverksamhet Chefsroller och medarbetarskap Ledarskaps- och organisationsteorier Ungdomar och attityder till framtiden och arbete Ungdomsledarskap Sammanfattning Syfte Frågeställningar Metod Enkäter Urval Tillvägagångssätt Analys Etiska ställningstaganden Resultat Är det ett uttalat mål att bli chef inom restaurangbranschen? Skillnader i Ja- och Nej-sägarnas efterfrågade egenskaper Långvarigt yrkesval Sammanfattning och slutsats Diskussion Metoddiskussion Skolorna Frågeställningarna Framtida forskning Slutdiskussion Referenslista Bilagor 3

6 1 Inledning Vi har, grundat i vår erfarenhet från såväl utbildning som arbetslivserfarenhet, en föreställning kring medarbetare, chefer och ledare. Som framtida restaurangmanager anser vi det viktigt att se till den yngre generationen, som senare kommer att bli våra medarbetare, och dess förväntningar på oss. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att se vad som eftersöks hos en chef eller ledare, då vi exempelvis ska anställa en hovmästare. Framtidens arbetskraft inom restaurangbranschen är födda på och 1990-talet. Denna arbetskraft värderar en bra chef högt på sin arbetsplats (Ungdomsstyrelsen, 2003). Vi ser en problematisering i hur forskningen har belyst och fastställt hur chefer och ledare ska framstå samt vilka egenskaper dessa ska ha. Är det inte en skillnad i ledningsarbete gentemot unga och oerfarna medarbetare relativt emot de som är mer erfarna? Under vår utbildning har det diskuterats huruvida det finns en skillnad mellan chefer och ledare. Vår utbildning, restaurangmanager, utbildar just managers eller chefer. Trots utbildningens inriktning anser vi att möjligheterna för alla blivande restaurangmanagers inte är lika. Därav funderingen kring huruvida alla vill bli chefer och ledare? Den ideala chefen eller ledaren är idag fastställt av flera forskare. Genomgående ska en bra chef eller ledare ha en drivkraft i att inspirera och förändra organisationen, samtidigt som denne ser till den och dess behov (Lundgaard, 1993). Gällande ungdomar, i vårt fall 90-talister, fungerar ledaren som en förebild i större utsträckning än för äldre medarbetare. Därför har vi även hämtat inspiration från ungdomsledarskap inom föreningslivet (Pettersson, 2001). Detta anpassade ledarskap anser vi kan kopplas till arbetslivet i restaurangbranschen. Man talar om ideala ledarskapsdrag så som en positiv människosyn, social mognad och vidsynthet, god intelligens samt prestationsmotivation (Rubenowitz, 2004). Dagens forskning utgår till stor del, med några undantag ifrån chefen och ledarens perspektiv, med frågeställningar kring egenskaper hos en framgångsrik chef eller ledare. Vad vi ämnar undersöka är chefskapet från medarbetarens perspektiv och den framtida chefens perspektiv. Finns det skillnader mellan hur en framtida chef ser på ledarskapet kontra medarbetarens sätt att se på ledarskapet? Ledarskapet kan anammas från olika ingångsvinklar och ändå framhäva liknande verktyg och värderingar för att lyckas i ledarskapet. 4

7 2 Bakgrund I bakgrunden redogörs våra teoretiska utgångspunkter till uppsatsen. Bakgrunden definierar uttrycket chef och hur detta kopplas till ledarskap, detta för att förtydliga hur vi kommer att använda dessa begrepp och dess innebörd. Yrkeskategorierna i restaurangbranschen beskrivs med inriktning på positioner som innefattar ledarskap. Olika ledarstilar beskrivs samt vad tidigare forskning har kommit fram till. Perspektivet vänds även genom att beskriva olika typer av medarbetarroller. För att skapa en förståelse för framtidens arbetskraft, var de befinner sig idag, beskriver vi gymnasieutbildningen Hotell- och restaurang med hänvisning till skolverkets riktlinjer och mål. 2.1 Chef, ledare chefskap, ledarskap? Det råder det en viss förvirring kring uttrycken chef och ledare, chefskap och ledarskap (Ahltorp, 2003; Kullberg & Tranquist, 2006; Yukl, 2010). Antalet personer som har försökt att definiera begreppet är nästan lika många som definitionerna av begreppet ledare (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005; Yukl, 2010). Skillnaderna hur uttrycken används och uppfattas är många. Muhonen (1999) sätter samman uttrycken chefer och ledare i sin avhandling Kvinnor, karriär och familj. Utgångspunkten är att chefer, likväl ledare har administrativa ansvarsområden för större enheter och med hjälp utav sina medarbetare leder arbetet. Alternativt har chefer specialistbetonade funktioner, som i restaurangbranschen kan härledas till exempelvis sommelier, med spetskompetens på dryck. Att chef och ledare tillhör samma kategori är idag något som forskare har lämnat (Muhonen, 1999). Generellt dras slutsatserna att en chef är en tillsatt titel, som ledningen har utsatt (Rubenowitz, 2004). Chefen har i uppgift att uppnå företagets mål och resultat. Till sin hjälp har chefen sina medarbetare och för att få dessa att arbeta mot samma mål krävs ett gott ledarskap med allt vad det innebär. Chefen måste i sitt ledarskap formulera och kommunicera målen ut till medarbetarna (Simonsson, 2006). Andra definitioner är att för att vara en ledare krävs det att denne har följare, alltså att medarbetare har legitimerat ledaren till att leda(askeberg, 2010). Chef är en titel, som har tillsats utav företagets ledning, med arbetsuppgiften att effektivt styra arbetet mot satta mål. En ledare är en funktion som medarbetarna har utsett en person till att ha. En person som har blivit tilldelad ledarrollen baserat på personliga egenskaper (Rubenowitz, 2004). Ledare- och chefdefinitionen beror också på vilket perspektiv forskaren har då denne försöker anta begreppen. Det finns ett upp- och nedifrånperspektiv som kan appliceras på flertalet utav definitionerna (Ahltorp, 2005). Cheftiteln fastställs i ett uppifrånperspektiv. Denne är utnämnd av företagets ledningsgrupp. Det är en formell position som innebär en befattning med olika ansvarsområden. En ledare är legitimerad underifrån, alltså ett underifrånperspektiv. Ledarens titel är informell och behöver inte vara en utsatt titel. Att agera ledare och att leda personal är en långsiktig process där relationen till medarbetarna avgör huruvida denne uppnår önskat resultat. Medarbetarna legitimerar ledarens ledarskap (Ahltorp, 1998). 5

8 2.1.1 Användning av begreppen i uppsatsen Vi ämnar i denna uppsats att använda oss utav de båda begreppen eftersom det är en skillnad mellan dessa och uppsatsen behandlar såväl chefsbegreppet som ledarskapet. Benämningen chef används då det syftas till en formellt tillsatt titel. Ledare används då vi beskriver ledarskapet. I denna studie används begreppet ledande befattning, inom begreppet ledande befattning ingår såväl chefstiteln som ledarskapet. 2.2 Hotell- och restaurangprogrammet Gymnasieutbildningen hotell- och restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom hotell- och restaurangbranschen (Skolverket, 2010). Efter avslutad utbildning ska eleverna ha en bred grund för fortsatt lärande i arbetslivet och vidare studier inom servicebranschen. De väsentliga delarna inom hotell- och restaurangprogrammets programmål är att eleven ska besitta de kunskaper som krävs för att människor utanför hemmet skall ha tillgång till kost och logi. Nyttig och sammansatt kost är en förutsättning för god hälsa och är nödvändig för människans välbefinnande. Möjligheter till olika slags logi vid resor, konferenser eller på fritiden är en förutsättning för att samhälle och arbetsliv skall fungera (Skolverket, 2010).. Alla elever som utbildar sig på hotell- och restaurangprogrammet läser samma grundkurser. Detta för att ge eleverna den breda kunskapsbas som beskrivs i programmålen. Grundkurserna är hotellkunskap, kallkök, varmkök och servering. I årskurs 2 kommer de första valbara kurserna och det är här som eleverna väljer sin inriktning. Det finns två nationella inriktningar; tjänsteservice och hotellinriktning samt restaurang- och måltidsservice. I tjänsteservice och hotellinriktningen ges eleverna utbildning inom hotellverksamhet och turism. Utbildningen innefattar kunskaper om hur man tillgodoser gästers behov av standard och service, rekreation och fritidsaktiviteter. Restaurang- och måltidsservice är den inriktning där eleven får möjligheten att ytterligare specialisera sig på exempelvis varmkök, kallkök eller servering. Inom restaurang och måltidsservice jobbar eleverna exempelvis med catering som är ett stort och mångfasetterat verksamhetsfält som bland annat ställer krav på kännedom om skilda former av restaurangverksamhet samt om anpassad kost. Inom restaurangverksamheten ställs det krav på eleven att ha ett ekonomiskt tänkande gentemot kvalitet. Elevens estetiska förmåga skall utvecklas och det ställs krav på att ge kunskap inom administration. Lagstiftning och miljöanpassning är viktiga frågor som framhävs i utbildningen (Skolverket, 2010). Gällande utbildning mot ledarskap finns det ingen sådan inriktning bland kursutbudet. Däremot marknadsförs programmen på ett sätt att eleven efter avslutat utbildning kan bli hovmästare eller kökschef etcetera (Ester Mosessons gymnasium, 2010). Inriktningarna kan variera på gymnasieskolorna. Storkök finns som alternativ på många gymnasieskolor och i Göteborg finns sjöintedentur. Det finns även en internationell inriktning där stor vikt läggs på praktik utomlands (Ester Mosessons gymnasium, 2010). 6

9 För att utbildningen i landet skall vara likvärdig anger riksdagen, regeringen och Skolverket mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Det gäller sedan för varje skola att genom analys, reflektion och diskussion komma fram till vad och vilket arbetssätt som passar bäst för respektive skola. Detta är en process som staten inte lägger sig i, utan överlämnas till rektor, lärare och elever (Skolverket, 2010). 2.3 Yrkeskategorier i restaurangverksamhet För att kunna förtydliga de olika yrkesrollerna som finns inom restaurangbranschen beskriver vi nedan vad dessa har för arbetsuppgifter och funktioner i restaurangarbetet. Yrkesrollerna kan skilja sig beroende på vad för typ utav måltidsverksamhet som man befinner sig i, vilket land, storlek på verksamheten och så vidare. Nedanstående stycke är till stor del grundat på vår egen erfarenhet av restaurangarbete, såväl som vår utbildning. Efter litteratursökning har vi inte kunnat hitta en tillförlitlig källa utöver Arbetsförmedlingen, som vi inte ansåg beskriva titlarna på ett tillfredställande sätt. Organisationsschemat i restaurangverksamheter skiljer sig beroende på restaurang. Figur 1 har vi själva satt samman och är en utgångspunkt för beskrivning av yrkesrollerna på en restaurang. Företagsledning Restaurangchef Barchef Sommelier Hovmästare Kökschef Barpersonal Serveringspersonal Disk Kökspersonal Fig. 1 Organisationsschema restaurang Restaurangchef Restaurangchefen är verksamhetens högsta chef och har ansvar för all personal på arbetsplatsen. Som restaurangchef ansvarar man för ekonomi, marknadsföring och har det yttersta ansvaret för alkoholtillstånd, egenkontrollprogram och säkerhet. Beroende på verksamhet innehåller tjänsten administrativt arbete så som lönesättning, fakturering och budgetering. I samarbete med hovmästaren, kökschefen eller barchefen tillsätter även restaurangchefen ny personal. Vid enskild firma agerar även restaurangchefen i vissa fall ägare, vilket innebär ytterligare arbetsuppgifter. Det finns även en titel assisterande restaurangchef i vissa verksamheter. Denne agerar restaurangchefens högra hand och har det yttersta ansvaret då denne inte är på plats. 7

10 2.3.2 Hovmästare Restaurangchefen har under sig kökschefen och hovmästaren. Dessa två yrkeskategorier är likvärdiga hierarkiskt sett, och i vissa fall även en barchef eller sommelier. I en hovmästares roll ingår det att planera och leda arbetet som sker i matsalen. Eftersom hovmästare tillhör ett serviceyrke måste denne tycka om att arbeta med människor vara flexibel, utåtriktad och kunna arbeta under stress. Hovmästaren är arbetsledare och organiserar serveringspersonalens arbete. Arbetsuppgifter som ingår för en hovmästare är ta emot förbeställningar, ansvara för organisering av större event så som representationsluncher och bröllop. Ibland ingår även schemaläggning av restaurangens personal, och introduktion av ny personal. När restaurangen är öppen tar hovmästaren emot gästerna och placerar dessa i restaurangen på ett sätt som utnyttjar lokalerna i bästa möjliga mån. Hovmästaren måste ha god kännedom om såväl meny som vinlista. I vissa verksamheter är hovmästaren även sommelier, som är en specialistfunktion i restaurangen. Som sommelier sätter man drycker till menyn och samarbetar med kökschefen för att skapa den optimala upplevelsen av mat och dryck i kombination. Utöver detta stödjer hovmästaren serveringspersonal och hanterar konflikter som kan uppstå. I början av varje arbetspass ansvarar hovmästaren för att eventuella genomgångar av menyer och ändringar förmedlas till serveringspersonalen. Vid stängning räknar hovmästaren kassan och redovisar denna till restaurangchefen. Som hovmästare anger Arbetsförmedlingen (2010) att denne måste har goda serveringskunskaper och stor erfarenhet från branschen. Oftast sker utbildningen av hovmästare på restaurangen, då man har arbetat sig upp från serveringspersonal till hovmästare Kökschef Kökschefens roll har många titlar, exempelvis köksmästare och engelska motsvarigheten head chef alternativt franskans le chef de cuisine. Kökschefen ansvarar för köket (Kinton m.fl. 1992). Kökschefen ser till att egenkontrollprogram och rutiner för köket följs och kommuniceras ut till kökspersonalen. Denne ansvarar för kökets medarbetare, för kökets ekonomi och budget. Där ingår beställning av varor och beräkning av råvarukostnad på de olika rätterna på menyn. I vissa verksamheter schemalägger kökschefen personalens schema samt ansvarar för introduktion och upplärning av nya medarbetare. Oftast är det kökschefen som sätter menyn och bestämmer hur den ska lagas. Sous chefen, alternativt second chef/le sous chef är kökschefens andra hand (Kinton m.fl. 1992). Denne ska avlasta kökschefen och se till att arbetet fungerar även i dennes frånvaro Barchef I verksamheter med en större bar, exempelvis pubar och nattklubbar, arbetar en barchef, alternativt en baransvarig. Ibland verkar barchefen under hovmästaren, beroende på typ av verksamhet. Barchefen ansvarar för baren och dess bartenders, rutiner och ekonomi. Även här kan sommelierkunskaperna vara kombinerade med titeln. 8

11 2.3.5 Personal Under kökschefen, hovmästaren och barchefen arbetar serverings-, köks- och barpersonal samt diskpersonal. Dessa yrken kräver gymnasieutbildning från hotell- och restaurangprogrammet alternativt erfarenhet från branschen (Arbetsförmedlingen, 2010). Barpersonalen innehar istället för en gymnasieutbildning en specificerad bartenderutbildning som i vissa fall bekostas utav arbetsgivaren. Alternativt har även dessa erfarenhet från branschen som ger dem kunskaperna som krävs för arbetet. Med vår erfarenhet från restaurangbranschen avancerar man mestadels genom att arbeta sig uppåt. Vi vill påstå att många med en ledande befattning idag inom restaurangbranschen började sin väg från antingen hotell- och restaurangprogrammet som servitriser/örer eller kockar, eller med en tidig arbetslivserfarenhet för att sedan avancera i företaget. 2.4 Chefsroller och medarbetarskap Ahltorp (2005) beskriver att det finns olika sätt för människor att agera på en arbetsplats där en chef agerar. Auktoritetskänslighet beskriver människors förmåga att hantera auktoritet. Detta utvecklas under uppväxten då man möter auktoritet i olika former, exempelvis föräldrar, lärare, tränare och så vidare. Det finns auktoritära, demokratiska och autokratiska medarbetare. Alla med olika auktoritetskänslighet. Auktoritära medarbetare är välmedvetna om hierarkin på en arbetsplats och anser att det är till för att anpassas utefter. Chefen är legitimerad till att leda arbetet och har alltid sista ordet i den auktoritära medarbetarens ögon. De demokratiska medarbetarna ifrågasätter ofta människor av den auktoritära typen, och därav chefen. Detta för att skapa en dialog och skapa en demokratisk stämning på arbetsplatsen. Demokratiska medarbetare vill gärna bli tillfrågade innan besluten fattas. De autokratiska medarbetarna föredrar att inte rätta in sig i hierarkin och visar detta genom att vara negativt inställda till många utav chefens förslag till förändringar (Ahltorp, 2005). Ytterligare finns det olika typer av indelningar gällande personlighet, grupproller, stilar, etc. Ahltorp (2005) beskriver olika personlighetsstilar som finns hos såväl chefer och ledare som hos medarbetare. Samma människa kan passa in på flera utav stilarna. Resultatjägare, organisatör, samordnare och nytänkare. Alla med för- och nackdelar samt olika sätt att se på en ledare (Ahltorp, 2005). 2.5 Ledarskaps- och organisationsteorier Ledarskapsteorier och modeller har studerats sedan 1930-talet (Lennéer Axelson & Thylefors 2005). Även i organisationsteorier belyser forskningen olika sätt att leda och med hjälp utav organisationsstruktur kunna få ett framgångsrikt ledarskap i företagen (Bolman & Deal 2005). Forskningspublikationer bidrar alla med olika synvinklar och angreppssätt, vilket kan göra det svårt att täcka in alla teorier och modeller i nedanstående stycke. Ledarteorier har studerats och formats under en längre tid. Klassiska begrepp såsom auktoritär, demokratisk och låt-gåledare som härstammar från 1938, myntat utav Lewin och Lippitt, anses fortfarande gångbart under 2000-talet (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 9

12 2.5.1 Auktoritär ledare Auktoritära ledare har ofta ett kontrollbehov och värderar hierarkin i organisationen högt, likt den auktoritära medarbetaren (Ahltorp, 2005). Auktoritära ledare har inget förtroende för sina medarbetare och kan uttryckas som motsatsen till den demokratiska ledaren (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Den auktoritära ledaren bestämmer och beslutar utan att tillfråga sina medarbetare, om detta sker är det snarare för bekräftelse av ett redan fattat beslut. Denne sätter samman arbetsgrupper, utformar lösningar på uppgifter, kontrollerar resultatet och så vidare. Auktoritära ledare tar avstånd ifrån gruppen, förutom vid utdelning av uppgifter och annat som innefattar maktutövning. Auktoritära ledare kan vara en fördel vid osäkra arbetsgrupper, som behöver struktur och snabba resultat. Auktoritära ledare finns inom militären, brandskydd och poliskåren. I dessa yrkeskårer kan det i vissa fall krävas ett tydligt ledarskap då pressade situationer kan uppstå för såväl medarbetaren som kunden. När en auktoritär ledare berömmer eller ger feedback till medarbetare är det den enskilda individen som blir uppmärksammad Demokratisk ledare En demokratisk ledare går till större del in i de olika definitionerna av ledarskap. Att medarbetarna behöver ledning för att utföra en uppgift, och ledarens ansvar blir då att se till medarbetarnas behov, kompetens, motivationsfaktorer och delaktighet främjas (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Inom Human Resources-perspektivet inom organisationsteori kan en demokratisk ledare direkt härledas till HR-perspektivet (Bolman & Deal, 2005). En demokratisk ledare är till skillnad från den auktoritära ledaren en del i arbetsgruppen och lägger stor vikt vid att fatta beslut gemensamt och delegera uppgifter till medarbetaren. Denne ser gruppen och dess arbetsprocess som en viktig del i utförandet utav den tilldelade uppgiften (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005) Låt-gå-ledaren Låt-gå-ledaren är den ledare som har visat sig är den minst lämpade ledarskapsstilen (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005; Öster & Karttunen, 2007). Detta på grund av att en låt-gå-ledare ofta är svårdefinierad och varierande i sina beslut och direktiv. Medarbetare ser dessa ledare som svåra att tillfredställa, då uppgifterna inte är tydliga vare sig i utformningen eller tidsbegränsning. Litteraturen som beskriver låt-gå-ledaren är varierande i sin syn på dessa. Ett argument som framställs i mer positiv anda är att en låt-gå-ledare låter gruppen styra sig själv och ta egna beslut (Öster & Karttunen, 2007). Först när det uppstår problem finner denna sig tillgänglig för sina medarbetare. Vilket för vissa medarbetare kan vara utvecklande och lämnar plats för den informella ledaren i gruppen som verkar likt den demokratiska ledaren (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005) Ledarskap inom restaurang I servicebranschen, inklusive restaurangbranschen, har man hittat två typer av framgångsrika ledare (Normann, 2000). Först finns den typen av ledare som, genom hårt arbete har växt och utvecklats med företaget, i detta fall restaurangen. Dessa kan företaget utan och innan. I vissa fall har de även själva utvecklat företaget eller grundat det. Den andra typen av ledare är den 10

13 som har förmågan att skapa en energi omkring sig som framkallar en entusiastisk personalstyrka med motivation och lojalitet. Det finns de ledare som är antingen eller utav dessa två ledartyper, och de som är en kombination av ovanstående egenskaper och erfarenheter. Utöver de två övergripande ledartyperna som finns i restaurangbranschen, finns det vissa gemensamma punkter som framgångsrika ledare använder (Norrman, 2000). För att en restaurang eller annan serviceverksamhet ska vara framgångsrik krävs det en jämn kvalitet på såväl personalen som produkten (mat och dryck). Detta skapar ledarna genom att verka för att engagera personalen till den höga grad att de ser arbetet i företaget som en livsstil. Tillsammans har restaurangchefer en förmåga att snabbt värdera och läsa människor och dess förmåga att bidra till verksamheten. Detta är viktigt främst i servicebranschen där stor del av framgången hänger på personalen och dess förmåga att ge service. I sitt arbete att motivera människor och få dessa att samarbeta mot gemensamma mål använder sig restaurangchefer av förebilder. Exempelvis månadens anställd eller mindre tävlingar. Genom detta framhävs en standard som företaget efterfrågar i sitt arbete. Framgångsrika ledare inom service- och restaurangbranschen använder även sig själva som förebilder gentemot personalen. Dessa är väl medvetna om deras eget beteende och förmåga att påverka personalen genom att visa ett intresse för allas arbete i verksamheten. Kommunikation ses som nyckeln hos framgångsrika ledare inom restaurangbranschen. Att definiera framgångsfaktorerna i verksamheten och kunna kommunicera dessa till personalen, ingår i den framgångsrika ledarrollen. Likaväl kan ledaren analysera restaurangens påverkan på samhället i stort (Normann, 2000). Gästen påverkas indirekt utav ledarskapet på restaurangen (Gustafsson, Öström, m.fl, 2006). I måltidens fem aspekter ingår utöver mötet, produkten, rummet och stämningen, även ledarskapet med dess organisation. Sammanfattningsvis kan man konstatera att personalen är nyckeln till framgångsrika serviceföretag. Därav behöver en ledare inom restaurangbranschen ha en förmåga att analysera individen och uppskatta dess förmåga att bidra till verksamheten och vad medarbetaren kräver för att hålla sig motiverad (Normann, 2000). 2.6 Ungdomar och attityder till framtiden och arbete Människor födda på 1990-talet börjar komma in på arbetsmarknaden, därav inriktar vi oss på 90-talisterna. I början av 2000-talet gjordes omfattande undersökningar på ungdomar, år (Undomsstyrelsen, 2003). Åldersgruppen år fick svara på frågan om vad de planerade att göra de tre närmaste åren efter avslutad gymnasieutbildning. Hela 47 % (n=584) svarade att de planerat att studera vidare på högskola eller universitet, i minst 3 år. 30 % skulle söka efter ett jobb att satsa på inför framtiden. Det fanns även de som skulle söka praktikplats för att underlätta framtida studier, 25 %. Studien omfattade en stor grupp med ungdomar, oavsett gymnasieprogram, undersökningen tog inte hänsyn till huruvida programmet var studieförberedande eller ett program som direkt gav yrkeskompetens. Däremot har andra undersökningar konstaterat skillnader mellan naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt program. Skillnaderna mellan mindre kommuner och storstad, bland de som trodde att de skulle arbeta i någon form efter gymnasiestudierna, var 11

14 liten. Däremot ville fler ungdomar i den mindre kommunen i större utsträckning testa olika yrken (Undomsstyrelsen, 2003). När ungdomarna (16-29 år) väl anländer till arbetslivet finns det flertalet faktorer som spelar in för att dessa ska trivas på arbetsplatsen. 93 % (n=2768) anser att en bra chef/ledning är viktigt. 52 % vill ha möjligheten att klättra i karriären och bli chefer. Även arbetskamrater värderades högt. Yngre ungdomar som är singlar värderar karriärsmöjligheter högre än de äldre som lever i en parrelation, där fast anställning och kombination med barn är viktigare. Oavsett åldersgrupp, mellan år, anser man att en fast och trygg anställning är mycket viktigt när man har uppnått 35-årsåldern (Ungdomsstyrelsen, 2009). 2.7 Ungdomsledarskap Framgångsrikt ungdomsledarskap (Pettersson, 2001) beskriver hur man i föreningslivet kan coacha ett ungdomslag i hockey att lyckas prestera och tänka som ett lag. Vilket resulterat till framgångar som exempelvis vinnare av SM-guld. Dagens ledare kan dra paralleller med ungdomsledarskap genom att hitta sina egna varianter på hur man som ledare kan få en ung personalstyrka motiverad och engagerad i sitt arbete. Kunskap kan tillföras, lagras och spridas medans klokhet behöver vårdas och kultiveras menar Pettersson (2001). Det är viktigt att man som ledare möter alla i gruppen med respekt och en humanistisk mänsklig syn (Pettersson, 2001). Genom att möta medarbetare med respekt och tänka på att alla kommer ifrån olika bakgrund påverkar s medarbetarna till att känna sig mer motiverade och att ledaren blir något av en förebild för dessa. Genom att låta ungdomar jobba med personer som är äldre och eftersträva en bred åldersspridning vinner samtliga medarbetare att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. De äldre och mer erfarna blir positiva vuxna förebilder för den yngre arbetstagaren eller lagspelaren (Pettersson, 2001). När man är ledare för en grupp oavsett medlemmarnas ålder är det viktigt att ta sitt fulla ansvar för sina handlingar, att undvika bortförklaringar och att alltid uppträda som en slags ambassadör för sin klubb. Det har paralleller som kan kopplas till arbetslivet. Som anställd ska man alltid ta sitt ansvar och inte komma med eventuella undanflykter utan ta sitt ansvar och stå för att det ibland kan gå fel. Att vara en ambassadör för sitt arbete är också viktigt, det är ju trots allt ledaren som är ansiktet utåt och representerar företaget/idrottsklubben när denne rör sig bland vänner och kolleger. Att se varje individ oavsett vilken färdighetsnivå han eller hon ligger på är viktigt och att det är lättare att tro på sig själv om även andra gör det (Pettersson, 2001). Även om alla inte ligger på samma kompetensnivå så är det en skyldighet att som ledare motivera medarbetarna och visa att de syns och har ett förtroende från ledningen. Pettersson (2001) använder sig av olika nyckelord som visar vad som är av vikt vid ledning av en ung arbetsstyrka. I tabelll 1 anges några utav dessa nyckelord. Tabell. 1 Nyckelord ( Pettersson,2001) Var dig själv Bjud på dig själv Var tydlig Informera Kommunicera Kontinuitet Trygghet och harmoni Helhetssyn Engagemang Entusiasm Empati och ödmjukhet Laganda 12

15 2.8 Sammanfattning Ledarskapet inverkar på gästens upplevelse av restaurangbesöket (Gustafsson, Öström, m.fl. 2006). Därför är det viktigt att kunna anpassa ledarskapet utefter målgruppen på personalen. Ungdomsledarskapet (Pettersson, 2001) som anammas på ungdomar i arbetslivet kan vara till stor hjälp vid driften av en restaurang då chefen har till uppgift att tillsammans med personalen leda denna till framgång. Detta representerar ett HR-perspektiv (Bolman & Deal, 2005) där personalen ska utvecklas som medarbetare och människor. Undersökningar visar att de olika ledarstilarna (auktoritär-, låt-gå- och den demokratiska ledaren) fungerar och uppskattas olika beroende på medarbetarens förmåga att hantera auktoritet (Ahltorp, 2005). Ungdomars attityder till framtiden och dess arbete visar att de värderar en bra chef och ledning på sin framtida arbetsplats (Ungdomsstyrelsen, 2003). 3 Syfte Vi vill genom den här uppsatsen undersöka vad för egenskaper som efterfrågas hos en ledare i restaurangbranschen. Detta för att vi som ledare inom restaurangbranschen tillsammans med våra medarbetare ska kunna driva en framgångsrik verksamhet. Därav blir syftet att undersöka förväntningar på ledare inom restaurangbranschen hos hotell- och restauranggymnasieelever. 3.1 Frågeställningar - Är det ett uttalat mål att bli chef inom restaurangbranschen? - Vad för egenskaper värderas hos en chef hos den framtida arbetstagaren? - Skiljer sig egenskaperna som önskats hos en chef hos de som själva vill bli chefer gentemot de som inte vill bli chefer? 4 Metod Metodavsnittet kommer att behandla vårt val av metod. Urvalsgruppen kommer att motiveras och specificeras. Vidare kommer vi rent praktiskt beskriva hur insamlingen och bearbetningen av data har utförts och etiska ställningstaganden som vi har gjort. 4.1 Enkäter Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie med enkäter (Patel & Davidsson 2003). En korrekt formulerad enkät som delas ut under ordnade former till en grupp, har både för och nackdelar. Att dela ut enkäterna i grupp ger enligt Ejlertsson (2005) en hög svarsfrekvens. Det finns interna och externa bortfall i samband med enkäter (Ejvegård, 2009). Interna bortfall är frågor från enkäten som av olika anledningar är obesvarade. Det kan vara att frågan är felaktigt formulerad som gör att respondenten inte svarar på frågan. Externa bortfall är hela enkäter som inte besvaras alls. För att få ett trovärdigt resultat bör svarsfrekvensen ligga över 70 % och man bör enligt Ejvegård (2009) tillfråga minst 40 personer. Andra författare (Ejlertsson, 2005; Trost, 2007; Patel & Davidson, 2003) anger inte ett bestämt antal utskickade enkäter, men anser att ett högre antal utskickade enkäter och en hög svarsfrekvens är att föredra. I jämförelse med intervju är enkätundersökningar billigare, mindre tidskrävande och informationen blir automatiskt dokumenterat (Ejvegård, 2009). 13

16 Det finns flera faktorer som påverkar huruvida enkätundersökningar är användbara för undersökningens syfte eller inte. Först och främst är utformningen av enkäten viktig. Här ska man tänka igenom målgruppen för enkätundersökningen och anpassa språket efter denna (Ejlertsson, 2005). En fördel och nackdel med enkäter är att de ska vara kortfattade, det ska enligt Ejlertsson (2005) ta högst en halvtimma att besvara enkätens frågor. Fördelen blir då att de data som ska analyseras tvingas bli lättförståeligt för resultatet. Nackdelen är att det inte finns lika stort utrymme att utveckla svaren, eller frågorna för den delen i jämförelse med exempelvis en intervju. Den mänskliga påverkan från forskaren är minimal vid enkätundersökningar (Ejlertsson, 2005). Vid exempelvis intervjuer kan respondenten bli påverkad och provocerad av intervjuaren, vilket kan påverka svaren. Denna problematik elimineras vid enkätundersökningar. Som forskare underlättar det också att det går att förbereda enkätundersökningar och att alla respondenter får samma frågor och svarsalternativ. Det kan även vara till fördel att testa enkäten i en så kallad pilotstudie (Patel & Davidson, 2003). 4.2 Urval Med uppsatsens syfte i åtanke, valdes att se till gymnasieelever som läser sista året på hotell och restaurangprogrammet. Argumentationen för att välja elever från årskurs 3 grundade sig i att de i större utsträckning redan har haft kontakt med arbetslivet i samband med praktik. Elever i årskurs 3 anses också i större utsträckning har funderat över yrkeslivet, då utbildningen snart är slut, än tidigare årskurser. Enkätundersökningen har gjorts på två skolor, skola A och B. Skola A bedriver sin undervisning i en storstad, och skola B ligger i en mindre stad. Förhoppningen med spridningen på skolorna är att få en bredare infallsvinkel på studien Bortfall I skola B fanns det 14 elever varav 12 stycken var närvarande vid undersökningstillfället. I skola A blev vi lovade 60 ifyllda enkäter, men på grund av fåtal schemalagda gemensamma timmar och annan frånvaro blev 30 enkäter ifyllda från skola A och återlämnade. Antalet ifyllda enkäter blev totalt 42 stycken. 14

17 4.3 Tillvägagångssätt Enkäterna (bilaga 1) utformades på ett sätt som är direkt kopplade till våra frågeställningar (fig. 2). Första delen utav enkäten skulle fastställa huruvida respondenten vill ha en ledande befattning inom branschen eller inte. Beroende på svaret, anvisades respondenten att besvara olika delar av enkäten. De som angav att de ville ha en ledande befattning fick beskriva i en öppen fråga hur de skulle uppnå den önskade befattningen och värdera i en skala olika anledningar till att vilja ha en ledande befattning. Respondenterna som angav att de inte ville ha en ledande befattning fick i en öppen fråga besvara varför de inte ville inneha en ledande befattning. Båda typerna av respondenter fick ange de viktigaste egenskaperna en ledare ska ha och svara på frågan hur troligt det skulle vara för dem att fortfarande arbeta i branschen om tio år. Med den angivna enkätuppbyggnaden besvaras undersökningens tre frågeställningar. Frågeställning: Är det ett uttalat mål att bli chef inom restaurangbranschen? Enkätfråga: Har du som avsikt/ambition att få en ledande befattning inom restaurangbranschen? Ja Nej Vet ej Frågeställning: Vad för egenskaper värderas hos en chef hos den framtida yrkesprofessionen? Enkätfråga: Vilka egenskaper tycker du att en person med ledande befattning inom restaurangbranschen behöver ha? Egenskaper (Ja) Egenskaper (Nej) Egenskaper (Vet ej) Analys Frågeställning: Skiljer sig egenskaperna som önskats hos en chef hos de som själva vill bli chefer gentemot de som inte vill bli chefer? Figur 2. frågeställningarna i enkäten. Enkäterna testades på två kurskamrater vid Göteborgs Universitet, som även efter svarandet av enkäten fick lämna synpunkter på dess utformning. Det ledde till mindre förändringar i enkätfrågornas utformning och dess alternativ. De två skolorna kontaktades via mail i början av undersökningens utformning och specificering. Båda skolorna som ställde upp var våra förstahandsval för undersökningen. Enkäterna delades delvis ut personligen vid schemalagd 15

18 undervisning. Då antalet gemensamma schemalagda timmar var begränsat för eleverna delades även vissa enkäter ut utav klassföreståndare. 4.4 Analys Analysen av enkäterna gjordes utan hjälp utav statistikprogram. Detta kunde göras på grund av ett lågt antal enkäter. Enkäterna grupperades först utefter Ja-, Nej- och en Vet ej-grupp, detta blir benämningen på dessa fortsättningsvis. Detta representerade hur respondentens svar var på enkätens första fråga Har du som avsikt/ambition att få en ledande befattning inom restaurangbranschen?. Därefter hanterades enkäterna i sin respektive grupp. Då några Vet ejsägare fyllt i stora delar av enkäten som respondenterna egentligen inte skulle svara på, om man ser till instruktionerna på enkäten, analyserades deras svar också. Fråga två handlade om vilken typ utav ledande befattning respondenten helst skulle vilja ha där endast Ja-sägarna skulle besvara. Respondenten fick välja på ett utav de olika alternativen restaurangchef, kökschef, barchef, hovmästare, sommelier och annat. Svaren analyserades genom en sammanställning av alla Ja-sägares svar för att se vilken titel som var mest frekvent. De respondenter som svarat Vet ej på fråga ett, och ändå besvarat fråga två, analyserades för sig på samma sätt som Ja-sägarna. Fråga tre fyllde respondenterna i antal år mellan 1 år till 10 år eller längre. Som skulle visa inom vilken tidsram de såg sig själva inneha den valda befattningen. I analysen delades dessa svar in i tidsramarna 1-3 år, 4-6 år, 7-9 år samt 10 år eller längre. De två öppna frågorna där Ja-sägarna ombads beskriva hur de skulle nå den valda befattningen, och Nej-sägarna fick ange varför de inte ville inneha en ledande befattning, analyserades individuellt. Svaren delades in i utvecklade och mindre utvecklade svar, då många svar liknade varandra. På fråga fem som innefattade varför Ja-sägarna och Vet ej-sägarna ville ha en ledande befattning, fick de rangordna olika alternativ på en skala 1-4. (där 1 var stämmer inte alls, och 4 var stämmer mycket bra). Svaren sammanställdes utefter de olika poäng de valt att betygsätta de olika svarsalternativen med. Enkätens fråga sju där samtliga respondenter skulle ange vilka egenskaper som var viktiga hos en ledare analyserades utefter Ja-, Nej-, Vet ej- och bortfallsgrupp. De olika svarsalternativen sammanställdes i en tabell och sedan räknades alla svaren för respektive grupp ut. De olika grupperna ställdes mot varandra för att se eventuella skillnader och likheter mellan de svarande. Svaren sammanställdes i en total kolumn för att se vilka egenskaper som var mest frekventa. Enkätens sista fråga åtta (Hur troligt är det att du kommer att jobba inom restaurangbranschen om tio år) var en värderingsskala. 1-5 där 1 var inte alls troligt, och 5 var mycket troligt. Dessa kategoriserades sedan in i Ja (4-5), Nej (1-2) och Kanske (3). De olika svaren sammanställdes och ställdes mot varandra i intervallerna. 4.5 Etiska ställningstaganden Samtliga respondenter har fyllt i enkäterna frivilligt och har blivit informerade innan de fyllt i enkäten att de svarar anonymt enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). Vi är de enda som bearbetar enkäterna och råmaterialet 16

19 (papperskopiorna) förstörs efter ett fastställt resultat. Ansvariga på de båda skolorna har gett oss tillåtelse att genomföra undersökningen. Då antalet respondenter är avgränsade är det av yttersta vikt, då undersökningsgruppen är liten, att det inte går att spåra till den enskilda individen (Patel och Davidson, 2003). Därav anger vi inte skolornas namn eller skolklassernas beteckningar. Citat direkt tagna från enkäterna är undertecknade med fingerade namn. Enkäterna innehåller inga etiskt svåra frågor som direkt kan spåras till respondenten. Bearbetningen av enkäterna och dess resultat har skett utan personliga värderingar eller förutfattade meningar. Resultatet som redovisas är verkligt grundat från rådata som insamlats och har ej justerats utefter ett eventuellt önskat resultat. 5 Resultat Antalet ifyllda enkäter blev 42 stycken. Med en förhoppning om att enkäterna ifrån skolorna skulle generera i en hög svarsfrekvens, med ett större antal ifyllda enkäter, fanns under arbetsgången en önskan att kunna jämföra två skolor med varandra. Vid sammanställningen av resultatet fann vi att jämförelsen mellan två skolor var orelevant för studiens syfte. Könsfördelningen redovisas endast på fråga ett och fråga två. Då vi har ett intresse i att redovisa könsfördelningen, då det mestadels syns manliga förebilder i media. Resultatet kommer att redovisas utifrån de tre frågeställningarna. Därefter kommer även specifika skillnader mellan de olika grupperna med avseende på Ja-, Nej-, och Vet ej-sägare att redovisas. 5.1 Är det ett uttalat mål att bli chef inom restaurangbranschen? Tabell 2 visar könsfördelningen på Ja/Nej/Vet ej-sägare. Antalet Ja-sägare är lika stort som antalet Nej-sägare (13 stycken). 16 stycken har svarat att de inte vet. Vet ej-sägarna fyllde i enkäten på olika sätt. Men deras svar redovisas för sig, då vi vill visa vad Vet ej-sägarna har angivit för svar. 12 N= pojkar flickor JA NEJ VET EJ Figur. 2. Fördelning av antalet respondenter som vill ha en ledande befattning inom restaurangbranschen 17

20 Lika stor andel av pojkarna och flickorna har angivit att de vill ha en ledande befattning inom branschen (fig. 3). Skillnaden mellan könen visar sig först vid Nej, och Vet ej. Pojkarna är större utsträckning osäkra på ett eventuell ledande befattning än flickorna som till större andel var säkra på att de inte ville ha en ledande befattning. flickor pojkar JA NEJ VET EJ Figur 3. Fördelning av svarsalternativ på kön Av de respondenter som angav sig vilja bli ledare (13 stycken) var de populäraste titlarna kökschef och restaurangchef. Ingen av respondenterna angav att de ville bli sommelier eller barchef. Under alternativet annat i enkäten angavs yrken så som serveringslärare, källarmästare och dietist. Även bland Vet ej-sägarna var kökschef och restaurangchef det som respondenterna kunde tänka sig som yrke. Tidsramen som respondenterna såg sig i en ledande position var varierande. Största andelen ansåg sig vara i ledande position inom 4-6 år (6 stycken). De längre tidsintervallarna 7-9 år respektive 10 år eller längre var jämt fördelat, 3 respondenter vardera. En utav respondenterna trodde sig uppnå en ledande position inom intervallet 1-3 år. Respondenterna skulle uppnå den valda titeln genom att kämpa på, utnyttja kontakter och fortsätta att jobba som de redan gör. Frågan var hur de skulle uppnå den önskade befattningen (bilaga 1, fråga 4). Exempel på svar fråga 4, namnen är fingerade; Först resa runt och ta del av andra matkulturer, sen bli bättre kock och sen starta eget. Maria De mer utvecklade svaren (3 stycken) innehöll utbildning, vikten av kontakter och resande till andra matkulturer. 18

21 Gå utbildning i Grythyttan. Sen har jag kontakter både i Kroatien och Italien som gör att jag kan få in en fot i restaurangbranschen. Johan Även de respondenter som är osäkra på huruvida de vill ha en ledande befattning eller inte har till viss del svarat på de öppna frågorna. Här fanns det två utmärkande grupper. De som svarat Vet ej, som bestod av sex respondenter och 5 respondenter som svarat jobba på. Likt Jasägarnas svar utmärkte sig vissa svar med utbildning och arbeta sig uppåt. Detta trots att de angivit att de inte helt säkert vill inneha en ledande befattning Varför Ja-sägarna vill ha en ledande befattning Tabell 3 visar vad respondenterna ser som de största anledningarna till att vilja ha en ledande befattning, skalan var ett till fyra där ett är stämmer inte alls och fyra stämmer mycket bra. Bland Ja-sägarna kan ett mönster tydas där respondenterna tror sig ha rätt egenskaper vill ha en personlig utveckling som kan leda till en karriär med personalansvar och högre lön. Vad som inte värderades lika högt på skalan var att bestämma egna arbetstider, status och publicitet. Vet ej-sägarna skiljer sig inte markant ifrån Ja-sägarna, däremot prioriterar de lön något högre än Ja-sägarna. Tabell 3. Varför vill du ha en ledande befattning inom restaurangbranschen?. 1 = stämmer inte alls, 4 = stämmer mycket bra Lön Personalansvar Gillar att leda Brinner för yrket Bestämma arbetstider Karriär Personlig utveckling 5 9 Status Internationell karriär Publicitet Rätt egenskaper Varför Nej-sägarna inte vill ha en ledande befattning Nej-sägarnas anledningar till att de inte ville ha en ledande befattning i restaurangbranschen, var enhälligt kortfattade. Anledningar som jag vill inte, känner inte att det passar mig, vill inte jobba i branschen, trivs som kock/servitör eller att ansvarstagandet blir för stort etcetera. Samtliga visade här på en ovisshet och viljan att ha en enkel tillvaro arbetslivet, då de inför framtiden är mycket osäkra. Känns inte intressant just nu. Kommer kanske ändra mig i framtiden, men nu vill jag ha det så enkelt som möjligt. Lina 19

22 5.3 Skillnader i Ja- och Nej-sägarnas efterfrågade egenskaper I enkäten (bilaga 1) ombads respondenterna att ange de tre viktigaste egenskaper en ledare ska besitta i sin yrkesprofession (se tab. 4). Bortfallet visade sig genom att respondenterna angivit fler egenskaper än de tre som de ombads fylla i. Resultatet visade sig vara enhälligt; Ja- och Nej-sägarnas två populäraste önskade egenskaper var samma; ansvarstagande och lagspelare. Därefter var det en jämn spridning på egenskaperna. Nej-sägarna hade i större omfattning angivit egenskapen erkänner misstag och ger feedback än Ja-sägarna. Vet ej-sägarna angav också ansvarstagande som en viktig egenskap. Därefter värderades tydlig och lagspelare lika högt. Bland de felaktigt ifyllda enkäterna värderades även här ansvarstagande högst och därefter kom beslutsam och social. Bland de egenskaper som respondenterna tyckte vara minst viktiga var delta i den dagliga driften, resultatinriktad och empatisk. Tabell 4. Egenskaper hos en ledare Ja Nej Vet ej Bortfall Totalt 1 Omtänksam Empatisk Självförtroende Erkänner misstag Beslutsam Ansvarstagande Förebild Lyhörd Motiverande Kompetent Social Ärlig Resultatinriktad Tålmodig Tydlig Lagspelare Ger Feedback Engagerad Mogen Pedagogisk Deltar i den dagliga driften Långvarigt yrkesval Samtliga respondenter ombads att ange hur troligt det var att de jobbade kvar inom restaurangbranschen om tio år. Bland Ja-sägarna angav sju av tretton att de ser sig själva i branschen om tio år. Lika många av Nej-sägarna angav att de inte alls var troligt att de kommer att arbeta inom restaurangbranschen om tio år. Resterande av Nej-sägarna (5 svarande) svarade på samma fråga att de kanske var kvar i branschen. Vet ej-sägarna hade en jämnare fördelning över svarsalternativen där tre angav att de inte såg sig arbeta inom restaurang om tio år. 20

23 5.5 Sammanfattning och slutsats De egenskaper som värderas hos en chef av den framtida arbetstagaren, gällande samtliga respondenter är att chefen är ansvarstagande och innehar egenskaper likt en lagspelare. Andra egenskaper som uppskattades var att denne kan erkänna misstag, har en förmåga att fatta beslut samt vara social. Egenskaper som gav lägst prioritet var att chefen deltar i den dagliga driften, denne behövde inte heller vara resultatinriktad eller ha en förmåga att vara empatisk. Egenskaperna som efterfrågades av Ja- och Nej-sägarna visade sig vara lika. Ansvarstagande och lagspelare angavs hos båda grupperna. Respondenterna som angav sig ha ett mål att bli chef inom restaurangbranschen var lika högt som antalet respondenter som inte ville inneha en ledande roll inom branschen. Antalet osäkra respondenter var något högre (16 stycken). Ja-sägarna var 13 stycken. Dessa ville bli restaurangchefer och kökschefer, inom 4-6 år. De planerar att jobba hårt och i vissa fall nå positionen genom utbildning och resor. Ja-sägarna ville bli chefer då de ansåg sig inneha rätt egenskaper, gillar personalansvar och att leda personal. Egenskaper som uppskattades hos en chef var ansvarstagande och lagspelare. Jasägarna såg sig till viss del arbeta inom branschen om tio år. Nej-sägarna var 13 stycken. Dessa ville inte bli chefer då inte hade det som ambition samt egenskaper som enligt dessa passar en chef. De uppskattade chefer som var ansvarstagande och lagspelare. Ingen utav nej-sägarna var säkra på om de fortfarande skulle jobba kvar i branschen om tio år. Vet ej-sägarna tillhörde den största gruppen av respondenterna (16 stycken). Om dessa skulle vilja ha en ledande befattning var det som restaurangchef eller kökschef. Anledningen till att eventuellt ha en ledande befattning skulle vara att de trodde sig ha rätt egenskaper och skulle få en högre lön. En stor del av gruppen visste inte hur de eventuellt skulle uppnå en ledande position, några angav att de skulle jobba på. Likt övriga respondenter ville de ha en ansvarstagande chef med en förmåga att vara lagspelare. Av de 16 svarande, var det 6 stycken som angav att de mycket troligen kommer att jobba inom restaurangbranschen om tio år. 6 Diskussion 6.1 Metoddiskussion Undersökningen är av kvantitativ karaktär och insamlingen av data kan ha blivit påverkad av yttre faktorer. Vi har varit medvetna om att antalet möjliga respondenter är begränsat, men med en hög svarsfrekvens anser vi ändå ger ett representativt utfall för de två grupperna, skola A och B. Framför allt undersöker vi en del utav en population, ett stickprov som därmed blir representativt för urvalsgruppen (Patel & Davidson, 2003). Populationen är alla elever som går på hotell- och restaurangprogrammet, årskurs tre i Sverige. Vår målgrupp, gymnasieelever i åldern år, anser vi ha goda förutsättningar att förstå och uttrycka sig väl i text, med förutsättning att de har svenska som modersmål. Då klasserna som deltagit i studien innehållit ett mindre antal elever vill vi påstå att i vissa fall kan gruppens inställning till enkäten ha påverkat respondenterna. Vi har inte personligen kunnat motivera alla respondenter med vår närvaro, då några har blivit tilldelade enkäterna utav sina klassföreståndare. Detta ansågs ändå 21

Motivation i restaurangbranschen

Motivation i restaurangbranschen Institutionen för mat, hälsa och miljö Motivation i restaurangbranschen En studie utifrån Herzbergs Tvåfaktorteori samt Adairs Åttastegsmodell Jenny Hallgren Maria Hjort Kandidatuppsats 15hp Restaurangmanagerprogrammet,

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö och personalomsättning i restaurangbranschen

Psykosocial arbetsmiljö och personalomsättning i restaurangbranschen Institutionen för mat, hälsa och miljö Psykosocial arbetsmiljö och personalomsättning i restaurangbranschen Christine Olsson Lindh Maria Persson Kandidatuppsats, 15 hp Restaurangmanagerprogrammet, 180

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:060 Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Vad är en bra Ledare/Chef?

Vad är en bra Ledare/Chef? Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Karin Winroth 2008-05-04 Grupp K1 Vad är en bra Ledare/Chef? En fallstudie om hur medarbetarna

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Utbildning kontra arbetslivserfarenhet

Utbildning kontra arbetslivserfarenhet Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi Utbildning kontra arbetslivserfarenhet - En undersökning om hotell- och restaurangbranschen samt RHS studenters åsikter Datum: 2011-05-23

Läs mer

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet Rapport 2013vt00546 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Studie av chefers kompetensutveckling vid ett

Läs mer

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN?

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? Therese Nilsson Marielle Wallenius Examensarbete 10 poäng Programmet för personaloch

Läs mer

Vägen till kvinnligt ledarskap

Vägen till kvinnligt ledarskap Akademin för pedagogik Arbetslivspedagogik C C-uppsats, 15 poäng Vårtermin 2012 Vägen till kvinnligt ledarskap En studie om fem kvinnliga chefers syn på kvinnligt ledarskap Författare: Emil Chandorkar

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

Ledarskapsstilar. Leadership styles

Ledarskapsstilar. Leadership styles Ledarskapsstilar En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor Leadership styles A study about the differences in leadership styles between companies within private and public sectors

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Madeleine Abrahamsson & Märta Jakobsson Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Utmaningar för kvinnliga ledare i mansdominerade branscher med fokus på estetisk och social kompetens

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Expertkunskap och ledarskap om chefers kompetens och drivkraft

Expertkunskap och ledarskap om chefers kompetens och drivkraft Rapport 2013ht00792 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Expertkunskap och ledarskap om chefers kompetens och

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Ledarskap inom detaljhandeln En studie av butikschefens roll och ledarskap

Ledarskap inom detaljhandeln En studie av butikschefens roll och ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2004 Ledarskap inom detaljhandeln En studie av butikschefens roll och ledarskap Författare: Kristina Ek Niklas Köhlmark

Läs mer

Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation. Berglund, Louise Solberg, Elin

Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation. Berglund, Louise Solberg, Elin Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation Berglund, Louise Solberg, Elin Handledare: Calle Rosengren Urbana studier, Malmö högskola Kandidatuppsats, Arbetsvetenskap 3 Abstract

Läs mer